ZAMAWIAJĄCY: PRDZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: PRDZEDMIOT ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego ul. Śląska 64c Gorzów Wlkp. Adres Adres WWW: NIP: REGON: PRDZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie oraz hosting 2 platform e learningowych w ramach realizacji projektu pn. Usus magister est Optimus program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i rynkowości procesów kształcenia w Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez wdrożenie kompleksowego ukierunkowanego na poprawę zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, programu rozwojowego uczniów. 3. Przedmiot zamówienia usługa 4. Przedmiot zamówienia według kodu CPV: pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 5. Opis przedmiotu zamówienia. Specyfika głównych wymagań: 1. Zaprojektowanie i dostosowanie layout ów platform elearning owych (nie tylko stron głównych, ale również podstron) do oczekiwań Zleceniodawcy w zakresie kolorystyki, elementów dekoracyjnych (np. banery itp.), kroju czcionki i rozmieszczenia elementów (treści) na stronie. Wizerunek musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumentach Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,. Wytyczne Zleceniodawcy ww. zakresie mogą się różnić względem każdej z dwóch platform. Zatwierdzenie przez Zleceniodawcę layout ów jest warunkiem koniecznym do realizacji dalszych prac. Termin realizacji: jeden tydzień od podpisania umowy 2. Zainstalowanie na własnych serwerach (termin realizacji: do 2 tygodnie od podpisania umowy) oraz ich utrzymanie\hosting (termin realizacji do ) dwóch platform elearningowych i oraz przekazanie Zleceniodawcy praw (licencji) do

2 ich nieograniczonego użytkowania Funkcjonalność platform musi pozwalać na: samodzielne tworzenie kursów wspierając proces umieszczania w nich tekstu za pomocą wbudowanego edytora HTML. zamieszczanie w szkoleniach zasobów kursów tj. teksty, osadzony dźwięk MP3, pliki różnych formatów zewnętrznych, hiperłącza itp. przysyłanie i zarządzanie składowymi kursów (zasobów) na serwerze, albo tworzenie ich na miejscu w formatach sieciowych (tekst, HTML) udostępnienie materiałów dydaktycznych dla samodzielnie tworzonych grup lub konkretnych osób. sprawne zarządzanie treścią (CMS, z ang. Content Management System), tworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę treści serwisu. w łatwy sposób (za pomocą prostego narzędzia testów online) sprawdzanie wiedzy uczestników szkolenia na każdym etapie procesu nauki, stały dostęp do informacjach o uczestnikach szkolenia (np. ich aktywności) samodzielne przypisywanie danemu użytkownikowi różnych praw dostępu do platformy typu: administrator, nauczyciel, uczeń bez ograniczeń (7 dni w tygodniu przez 24h dziennie) korzystanie z platformy elearningowej każdemu uczestnikowi kursu (posiadającemu dostęp do internetu) za pomocą przeglądarki internetowej tworzenie dowolnej liczby uczniów (platforma bez limitów użytkowników systemu) łatwe i samodzielne zapisywanie się na kursy przez zainteresowanych uczniów tworzenie różnych schematów/układów kursów (np. tematyczne lub tygodniowe) możliwość użycia zintegrowanych kanałów komunikacji uczeń,<- >nauczyciel, uczeń<->uczeń, nauczyciel<->nauczyciel tj. czat, fora, możliwość użycia zintegrowanych narzędzi wspierających proces nauczania tj. dzienniki, słowniki, możliwość pełnej kontroli nauczyciela bądź administratoranad wszystkimi ustawieniami kursu, Uwagi szczegółowe: Licencja musi gwarantować możliwość samodzielnej modyfikacji kodu platform (np. rozbudowy) przez Zleceniodawcę bez żadnych ograniczeń. Dopuszcza się możliwość instalacji platform elearningowych typu opensource (bazujących np. na licencji GNU GPL) jednakże każda z platform musi być

3 spełniać wszystkie zawarte w niniejszym dokumencie wytyczne. Każda platforma musi być responsywna tzn. musi elastycznie dostosowywać się do rozdzielczości urządzenia na jakim jest przeglądana (z uwzględnieniem prawidłowego wyświetlania wszystkich elementów strony w tym również zamieszczonej grafiki) 3. Zapewnienie (termin realizacji: 2 tygodnie od podpisania umowy do ) dwóch domen.pl (ustalonych ze Zleceniodawcą) pod którymi będą dostępne platformy elearningowe. 4. Zapewnienie stałej obsługi platform umożliwiającej korzystanie z ich pełnych funkcjonalności przez 24h na dobę/7 dni w tygodniu (termin realizacji: 2 tygodnie od podpisania umowy do ) 5. Przekazanie Zleceniodawcy wszelkich potrzebnych danych (np. loginu i hasła administratora) do pełnej obsługi platform i wglądu w ich kod (termin realizacji: do 2 tygodni od podpisania umowy) 6. Oddanie do dyspozycji każdej platformy powierzchni dyskowej o pojemności minimum 10 GB na materiały edukacyjne oraz zapewnienie transferu danych bez żadnych ograniczeń (transfer serwera określa całkowitą ilość danych przesyłanych z i do sieci Internet). (termin realizacji: od 2 tygodnii od podpisania umowy do ) 7. Skonfigurowanie platform elearningowych zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy. (termin realizacji: do 3 tygodni od podpisania umowy) 8. Przeprowadzenie u Zleceniodawcy jednego 32h szkolenia wdrożeniowego związanego z obsługą platformy e-learninową dla minimum 1 i maksiumum 5 wskazanych przez Zleceniodawcę osób. Uwagi szczegółowe: Zaplecze techniczne konieczne do przeprowadzenia szkolenia musi zapewnić Zleceniobiorca. Datę szkolenia ustali Zleceniodawca o czym wcześniej poinformuje Zleceniodawcę. 9. Zagwarantowanie serwisu gwarancyjnego silnika platform elearningowych ) (termin realizacji: od 2 tygodni od podpisania umowy do ) 10. Zagwarantowanie serwisu platform elearningowych, który w przypadku awarii i wystąpienia braku możliwości korzystania z niej w przeciągu 24h od zgłoszenia usunie przyczynę wystąpienia problemu i doprowadzi do pełnej jej funkcjonalności. ). (termin realizacji: od 2 tygodni od podpisania umowy do ) Uwagi szczegółowe:

4 Warunek ten dotyczy działania silnika platform elearningowych. 11. Zagwarantowanie całodobowego kanału odbierania zgłoszeń o wykrytych usterkach. (termin realizacji: od 2 tygodni od podpisania umowy do ) 12. Zagwarantowanie telefonicznej pomocy (do 20h miesięcznie) pracownikom Zleceniodawcy w celu wsparcia ich w zakresie obsługi platformy elearningowej (termin realizacji: od 2 tygodni od podpisania umowy do ) 13. Umieszczanie w przeciągu 48 godzin przekazywanych przez Zleceniodawcę treści cyfrowych na platformach elearningowych (termin realizacji: od 2 tygodni od podpisania umowy do ) 14. Przeniesienie w dni zainstalowanych platform elearningowych na wskazany przez Zleceniodawcę serwer (spełniający warunki techniczne wymagane dla platform) wraz z wszystkimi umieszczonymi na nich materiałami edukacyjnymi. Na każdej plaformie e-learningowej muszą się znaleźć: a) logotypy oraz informacje o współfinansowaniu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi oznaczania projektów w ramach POKL, b) informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji zlecenia: od r. do r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Wykonawcy ubiegający się o przedmiot zamówienia muszą spełniać następujące warunki: doświadczenie i umiejętności zgodne z wykonywanym zadaniem, posiadanie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego zrealizować zadanie, zaangażowanie i dyspozycyjność. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Od daty podpisania umowy do czasu zakończenia projektu. SPOSÓB OBLICZENIA WYNAGRODZENIA 1. Podana w ofercie kwota wykonania usługi musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji usługi. 2. Oferta winna uwzględniać cenę brutto zakupu, wdrożenia oraz hostingu 2 platform e - learningowych.

5 3. Kwota zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i jest kwotą ostateczną i stałą. 4. W sytuacji gdy Wykonawcą ubiegającym się o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna, wobec której Zamawiający będzie miał obowiązek ubezpieczenia społecznego (składki społeczne i składki na Fundusz Pracy), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie określone poprzez pomniejszenie kwoty wskazanej w formularzu oferty o kwotę składek finansowanych i opłacanych przez płatnika składek. 5. W sytuacji gdy Wykonawcą ubiegającym się o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna wobec której Zamawiający nie będzie miał obowiązku ubezpieczenia społecznego (składki społeczne i składki na Fundusz Pracy) wynagrodzenie należne Wykonawcy nie będzie ulegało pomniejszeniu o kwotę składek finansowych i opłacanych przez płatnika składek. 6. Osoby wymienione w punkcie 4 i 5 zobowiązane będą przed podpisaniem umowy do złożenia stosownego oświadczenia. 7. W przypadku osób wymienionych w punkcie 4 i 5, Zamawiający naliczy i odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia. 8. W przypadku gdy Wykonawcą ubiegającym się o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą cena musi uwzględniać stawkę podatku VAT i zostanie potraktowana jako cena brutto. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY % cena brutto za wykonanie zlecenia, (cena = kwota wynagrodzenia za wykonaną usługę) 2. Sposób wyliczenia kwoty wynagrodzenia: Wynagrodzenie porównywanej oferty/ Wynagrodzenie oferty która ma najniższą oferowaną kwotę x100% = Liczba punktów. 3. W przypadku złożenia ofert z takim samym najniższym wynagrodzeniem, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. 4. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Wykonawcami pisemne negocjacje. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent dołączy do oferty CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 3. Ofertę należy przesłać drogą pocztową na adres, Biura Projektu: Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego ul. Śląska 64c Gorzów Wlkp.

6 Adres Adres WWW: lub złożyć osobiście, do dnia 21 lutego 2014r. do godziny Uwaga: liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAKUP, WDROŻENIE ORAZ HOSTING 2 PLATFORM E - LEARNINGOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU USUS MAGISTER EST OPTIMUS PROGRAM ROZWOJOWY TECHNIKUM NR 4 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21 lutego 2014r. DODATKOWE INFORMACJE 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 4. Postępowanie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z r. poz. 907 z późn. zm.) 5. Tryb postępowania: usługa nieprorytetowa art. 5 ust. 1 załącznik nr 2, rozeznanie cenowe na wykonanie usługi. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. 6. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Usus magister est Optimus program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo