Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 29/2008 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007 Zarząd, działając na podstawie 3 ust 1 oraz 6 ust 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, niniejszym dokonuje korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. W raporcie skonsolidowanym kwartalnym za 4 kwartał 2007 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie niżej wskazanym, sprecyzowanym w dołączonym załączniku do niniejszego raportu, zawierającym treść pozycji objętych korektą w starym oraz nowym brzmieniu, a ponadto pozycje dopisane: w zestawieniach tabelarycznych w pozycji pt. Pozycje pozabilansowe. w punkcie I. pt. Podstawowa działalność, w punktach IV.4-5, 7 pt. Wybrane noty objaśniające. w punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 7 dopisuje się następujące podpunkty o treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu: - podpunkt 8; - podpunkt 9 pt. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych ; - podpunkt 10 pt. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane ; - podpunkt 11 pt. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego ; - podpunkt 12 pt. Opis Grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ; - podpunkt 13 pt. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz, wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych ; - podpunkt 14 pt. Istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta ;

2 - podpunkt 15 pt. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ; - podpunkt 16 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie ; Zarząd podaje do wiadomości również pełną wersję skorygowanego skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 4/2007 przekazanego 29 lutego ZAŁĄCZNIK do korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007 r. QS 4/2007 W Zestawieniach tabelarycznych w pozycji pt. Pozycje pozabilansowe Było (str. 2-3 ): POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2007 w tys. zł stan na koniec roku/ Należności warunkowe Otrzymanych gwarancji i poręczeń od pozostałych jednostek Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń a Weksle kaucji gwarancyjnych Inne ( z " - " ; należności z " + ") umowy leasingu operacyjnego środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe 11 - środki trwałe dzierżawione - - Pozycje pozabilansowe, razem Winno być: POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł

3 stan na koniec kwartału / 2007 stan na koniec roku/ Należności warunkowe Otrzymanych gwarancji i poręczeń od pozostałych jednostek Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń a Weksle kaucji gwarancyjnych Inne ( z " - " ; należności z " + ") umowy leasingu operacyjnego środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe 11 - środki trwałe dzierżawione - - Pozycje pozabilansowe, razem Wykazana powyżej należność warunkowa, według stanu na r., na kwotę 200 tys. zł stanowi weksel otrzymany przez PEKAES Service Słubice SA od firmy TRANS-MAX Przemysław Ważbiński jako e spłaty należności z tytułu zobowiązań z zakupu usług serwisowych i towarów na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy. Wykazane powyżej warunkowe, według stanu na r. stanowią : a) Zobowiązania warunkowe PEKAES Service Słubice na kwotę ogółem tys. zł : tys. zł e na rzecz udzielenia przez Bank Pekao SA gwarancji bankowej dla IVECO Poland (gwarancja bankowa dotyczy realizacji umów dostaw towarów), - 60.tys zł weksle wystawione celem a spłaty należności z tytułu dostaw i sprzedaży gazu przez Statoil Gaz Sp. z oo z Kościan, tys zł weksle wystawione celem a spłaty należności wobec firm leasingowych ( dot. umów leasingu pojazdów służbowych) w tym; - 95 tys. zł - weksel wystawiony na Renault Credit Polska Sp. z o.o., tys. zł - 2 weksle wystawione na BZ WBK Leasing SA b) Zobowiązania warunkowe na kwotę ogółem tys. zł : L.P. Beneficjent Forma poręczenia Data udzielenia poręczenia Data wygaśnięcia poręczenia Kwota w tys. zł Przedmiot poręczenia Za kogo 1 Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu ubezpieczeniowa Dyrektor izby Celnej w Szczecinie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Gdyni ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Katowicach ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Warszawie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu ubezpieczeniowa Zrzeszenie karnety TIR

4 Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) E30 INDUSTRIAL CENTER X Sp. z o.o. Krakowskie Zakłady Grabarskie SA Krakowskie Zakłady Grabarskie SA Komat Sp z o.o Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Handlowy w Warszawie SA PEKAO SA PEKAO SA ubezpieczeniowa bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA blokada lokaty bankowej blokada lokaty bankowej blokada lokaty bankowej blokada lokaty 17 bankowej PEKAO SA blokada lokaty bankowej e zobowiązań z tytułu zawartego porozumienia nr 202/2007 z dn e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z Magazyn łódź e wierzytelności Banku z tytułu wystawionych kart CITIBANK VISA BUSINESS dla z limitem całkowitym zł e wierzytelności Banku z tytułu wystawionych kart CITIBANK VISA BUSINESS dla z limitem całkowitym zł e linii gwarancyjnej e wierzytelności Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego PEKAES Transport SA w kwocie 2 mln zł e wierzytelności PEKAES TRANSPORT SA

5 RAZEM: Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego w kwocie 15 mln zł Inne ( z " - " ; należności z " + ") pozabilansowe występujące w Expolco Transped Sp. z o.o.: - inne należności pozabilansowe - środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe na kwotę 11 tys. zł, -Inne pozabilansowe - umowy leasingu operacyjnego zawarte z firmą Handlowy Leasing Sp. z o.o tys. zł W punkcie I. pt. Podstawowa działalność Było (str. 8): Podstawowa Działalność Prawnym poprzednikiem emitenta jest Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES, zostało ono utworzone w 1958 roku z siedzibą w Warszawie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przedsiębiorstwo to obsługiwało większość transportu drogowego polskiego handlu zagranicznego. W 1982 roku PMPS PEKAES przekształcił się w spółkę akcyjną PEKAES Auto-Transport SA, która od 1999 roku przyjęła nazwę. W okresie od 1982 roku do chwili obecnej PEKAES S.A przekształciła się z podmiotu oferującego wyłącznie usługi transportowe w holdingową organizację usługowo-handlową, zorientowana na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego w zakresie szeroko rozumianej spedycji, transportu i obsługi serwisowo-handlowej, związanej z tą branżą. Podstawową działalnością Spółki, poza strategicznym sprawowaniem nadzoru nad spółkami zależnymi, jest zarządzanie rzeczowym majątkiem trwałym, użytkowanym przez Spółki Grupy. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza objęto następujące podmioty: - PEKAES Transport SA Błonie - PEKAES Truck SA Szczecin - PEKAES Service Słubice SA - ATB Truck SA Warszawa - Expolco Transped Sp.z o.o. Gdynia - Trans Business Center Sp.z o.o. Warszawa - Fokenia Sp. z o.o. Warszawa oraz jednostkę stowarzyszoną Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. Winno być : Podstawowa Działalność Prawnym poprzednikiem emitenta jest Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES, zostało ono utworzone w 1958 roku z siedzibą w Warszawie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przedsiębiorstwo to obsługiwało większość transportu drogowego polskiego handlu zagranicznego. W 1982 roku PMPS PEKAES przekształcił się w spółkę akcyjną PEKAES Auto-Transport SA, która od 1999 roku przyjęła nazwę. W okresie od 1982 roku do chwili obecnej PEKAES S.A przekształciła się z podmiotu oferującego wyłącznie usługi transportowe w holdingową organizację usługowo-handlową, zorientowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego w zakresie szeroko rozumianej spedycji, transportu i obsługi serwisowo-handlowej, związanej z tą branżą. Podstawową działalnością Spółki, poza strategicznym sprawowaniem nadzoru nad spółkami zależnymi, jest działalność spedycyjna,

6 transportowa, logistyczna. W Grupie PEKAES oprócz obszarów działalności, pozostałe spółki grupy prowadzą działalność w zakresie sprzedaży paliw, sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzedaży usług bieżnikowania i sprzedaży opon, spedycji morskiej, sprzedaży usług serwisowych dla taboru ciężarowego. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza objęto następujące podmioty: - PEKAES Transport SA Błonie - PEKAES Truck SA Szczecin - PEKAES Service Słubice SA - ATB Truck SA Warszawa - Expolco Transped Sp.z o.o. Gdynia - Trans Business Center Sp.z o.o. Warszawa - Fokenia Sp. z o.o. Warszawa oraz jednostkę stowarzyszoną Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. W punkcie IV.4. pt. Wybrane noty objaśniające Było (str. 18 ): Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy W tym bezpośrednio, są: AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka spółka komandytowa Bank Gospodarstwa Krajowego ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Pionier Pekao Investment Management SA 58,268 % tj głosów 5,000 % tj głosów 9,967 % tj głosów 5,003 % tj głosów Od daty ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółka nie otrzymała żadnych zawiadomień o zmianie posiadania akcji w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec powyższego, według wiedzy Spółki, nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. Winno być: Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 29 lutego 2008 roku. Stan posiadania Akcjonariusz AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka Spółka komandytowa * sztuk akcji ( % ) udział akcji w kapitale zakładowym ilość głosów ( % ) udziału liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ,268% ,268%

7 Bank Gospodarstwa Krajowego * ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny * Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM) ** ,000% ,000% ,967% ,967% ,003% ,003% Pozostali ,761% ,761% Kapitał zakładowy Spółki ,00% ,00% * ilość akcji posiadanych w dniu odbycia NWZ Spółki, tj.w dniu 18 lutego 2008 r. ** ilość akcji zgodna z przekazanym Spółce zawiadomieniem w dniu r. przez Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM") o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,003% liczby akcji i całkowitej liczby głosów na WZ. 5,003% 21,761% AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka Spółka komandytow a * Bank Gospodarstw a Krajow ego * 9,967% 5,000% 58,268% ING Nationale- Nederlanden Polska Otw arty Fundusz Emerytalny * Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM) ** Pozostali Po dniu roku, tj. dniu przekazania ostatniego skonsolidowanego jednostkowego raportu za III kwartał 2007 roku zawierającego strukturę akcjonariatu na dzień roku, Spółka: 1. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pionier Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM") o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,003% liczby akcji i całkowitej liczby głosów na WZ Spółki. Zgodnie z w/w zawiadomieniem "PPIM" posiada akcji Spółki. 2. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Banku Gospodarstwa Krajowego o zbyciu sztuk akcji, tj.: 3,27% łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. Zgodnie z w/w zawiadomieniem BGK posiada akcji Spółki co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZ Spółki 3. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od AKJ Capital SA Logistyka SK o nabyciu akcji uprawniających do 3,35% głosów w ogólnej licznie głosów na WZ Spółki. Zgodnie z w/w zawiadomieniem AKJ Capital SA posiada obecnie akcje Spółki co stanowi 57,50% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZ Spółki Struktura akcjonariatu Spółki na dzień roku (dzień odbycia NWZ PEKAES SA) przedstawia się jak powyżej. Od dnia roku do momentu przekazania bieżącego raportu, to jest do dnia roku, według wiedzy Spółki nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

8 W punkcie IV.5 pt. Wybrane noty objaśniające Było (str. 18 ): Na dzień 31 marca 2008 roku osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji. Winno być: W okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego tj. 14 listopada 2007 roku do dnia przekazania niniejszego raportu osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji oraz uprawnień do akcji. W punkcie IV.7. pt. Wybrane noty objaśniające Było ( str. 18 ): W IV kwartale 2007 roku zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji o nietypowym charakterze, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego, wyrażona w złotych przekroczyłaby równowartość EURO. sprzedaż spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz usytuowanych na tym gruncie budynków i budowli, będących częściowo w stanie rozbiórki za łączną cenę zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł, wniesienie do spółki zależnej Fokenia Sp. z o.o. aportu w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul.grzybowskiej 81 o wartości rynkowej zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Fokenia Sp. z o.o. o wartości 500,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł oraz wkład niepieniężny w postaci aportu o wartości zł. Winno być: W IV kwartale 2007 roku zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji o nietypowym charakterze, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego, wyrażona w złotych przekroczyłaby równowartość EURO. sprzedaż spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz usytuowanych na tym gruncie budynków i budowli, będących częściowo w stanie rozbiórki za łączną cenę zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł, wniesienie do spółki zależnej Fokenia Sp. z o.o. aportu w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul.grzybowskiej 81 o wartości rynkowej zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Fokenia Sp. z o.o. o wartości 500,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł oraz wkład niepieniężny w postaci aportu o wartości zł. zawarcie w dniu 21 grudnia 2007 roku pomiędzy oraz spółką w 100% zależną od tj. spółką Trans Business Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 1/3, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , umowy potrącenia i przekazu, na podstawie której wierzytelność wobec Trans Business Center Sp. z o.o., w wysokości ,00 zł, z tytułu zapłaty ceny

9 na podstawie zawartej pomiędzy ww. spółkami w dniu 21 grudnia 2007 roku umowy sprzedaży na rzecz spółki Trans Business Center Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz prawa własności budynku, została potrącona z wierzytelnością spółki Trans Business Center Sp. z o.o. wobec, w wysokości ,00 zł, z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Business Center Sp. z o.o. z kwoty ,00 złotych do kwoty ,00 złotych, to jest o kwotę ,00 złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, które zostały w całości przeznaczone do objęcia przez w zamian za wkład pieniężny. W wyniku potrącenia spółka Trans Business Center Sp. z o.o. posiada wierzytelność pieniężną względem o zapłatę ,00 zł tytułem wkładu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Trans Business Center Sp. z o.o. Zgodnie z umową spółka Trans Business Center Sp. z o.o. przekazała część swojej wierzytelności wobec po potrąceniu w wysokości ,00 zł notariuszowi. Pozostała kwota wierzytelności po potrąceniu, tj ,00 zł płatna będzie na rzecz spółki Trans Business Center Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami uchwały w przedmiocie jej podwyższenia kapitału. Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 7 dopisuje się podpunkt 8 o brzmieniu: W IV kwartale 2007 roku Spółka zakupiła od Akcjonariuszy osób fizycznych Spółki PEKAES SERVICE SŁUBICE SA 29 sztuk akcji (stanowiących 0,04% udziału w kapitale zakładowym ) za łączną kwotę 8.691,3 zł (cena za 1 akcję 299,70 zł). W wyniku przedmiotowego nabycia udział w kapitale zakładowym spółki PEKAES SERVICE SLUBICE SA wzrosła z 78,98% do 79,02%. W Spółce PEKAES TRANSPORT SA zgodnie z podjętą w dniu 18 grudnia 2007 roku uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki prowadzona jest procedura przymusowego wykupu akcji na rzecz Spółki od Akcjonariuszy mniejszościowych. zamierza objąć 100% udziałów w spółkach zależnych. Powyższe zdarzenia są konsekwencją przyjętego planu uproszczenia planu struktury własnościowej w Grupie PEKAES. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 8 dopisuje się podpunkt 9 pt. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych o brzmieniu: W IV kwartale 2007 r. w nie wystąpiły zdarzenia związane z emisją, wykupem i spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 9 dopisuje się podpunkt 10 pt. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w

10 przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane o brzmieniu: W IV kwartale 2007r. i do dnia złożenia raportu za IV kwartał 2007 r. nie wystąpiło w/w zdarzenie w PEKASE SA. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 10 dopisuje się podpunkt 11 pt. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego o brzmieniu: Na koniec IV kwartału 2007r. nastąpił wzrost należności warunkowych o 200 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2006r., oraz spadek zobowiązań warunkowych o tys. zł, w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2006r. Szczegółowe Informacje odnośnie stanu na koniec IV kwartału 2007r. zawarte są w tabeli Pozycje pozabilansowe załączonej pod bilansem spółki oraz w opisie pod tabelą, w którym podano rodzaje należności i zobowiązań warunkowych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 11 dopisuje się podpunkt 12 pt. Opis Grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji o brzmieniu: a) Organizacja Grupy kapitałowej Struktura organizacyjna Grupy jednostek powiązanych emitenta (stan na roku) Akcjonariusze PEKAES S.A. - Udziały (%): wg stanu na dzień Walnego, tj.: w dniu r. AKJ CAPITAL SA Logistyka S.K. - 57,505 Bank Gospodarstwa Krajowego - 5,000 ING Nationale-Nederlanden OFE - 9,967 Pionier Pekao Investment Management SA - 5,003% Pozostali - 22,525 PEKAES S.A. 85,45 (x) 79,02 (xx) 88,01 (xxx) EXPOLCO- TRANSPED Sp. z o.o. PEKAES SERVICE SŁUBICE SA PEKAES TRUCK SA ATB TRUCK SA SERVIPOL SA w upadłości 99,42 Pozostali Akcjonariusze Spółek Grupy (x) 14,55% - pozostali (xx) 0,40% - pracownicy 20,58% - akcje własne (xxx) 3,67% - pracownicy 8,38% - akcje własne (xxxx) 0.02% - Skarb Państwa 0,56% - osoby fizyczne % udział Pekaes w pozostałych Spółkach powiązanych Spółki zagraniczne: Spółki zarejestrowane w Polsce 1. Hollpeks (Holandia) - 100% 1. TBC Sp. z o.o % 2. Transorient Transportges m.b.h % 2. Spedcont Sp. z o.o. - 47,07% 3. Global S.A. - 30% 4. Fokenia Sp. z o.o % PEKAES TRANSPORT SA 5. Makro-System Sp. z o.o % (xxxx) Obszary działalności Spółek grupy:

11 - spółka dominująca, prowadząca działalność spedycyjną, logistyczną, transportową, PEKAES Transport spółka zależna, zajmująca się wynajmem kierowców dla, PEKAES Service Słubice - spółka zależna, której głównym zakresem działalności jest sprzedaż paliwa, sprzedaż taboru ciężarowego, działalność hotelarska oraz wykonująca usługi serwisowe dla taboru ciężarowego, PEKAES Truck spółka zależna, ( poprzednio wykonująca działalność transportową) ATB TRUCK spółka zależna, prowadzi działalność bieżnikowania, sprzedaży opon, EXPOLCO spółka zależna, prowadzi działalność w zakresie spedycji morskiej, SERVIPOL spółka zależna w upadłości, Fokenia spółka zależna zakupiona r. z przeznaczeniem do prowadzenia działalności deweloperskiej TBC Sp. z o.o. - spółka zależna z przeznaczeniem do prowadzenia działalności deweloperskiej b) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza, będącą spółką dominującą Grupy Kapitałowej PEKAES, objęto następujące podmioty przedstawione w Tabeli nr 1: Tabela 1. Wielkość udziałów w kapitale zakładowym Spółek zależnych Grupy PEKAES objętych konsolidacją wg stanu na dzień r. L.p. Nazwa Spółki Wysokość kapitału w PLN - stan na dzień Udział PEKAES w % 1 PEKAES TRANSPORT S.A ,42% 2 ATB TRUCK S.A ,00% 3 PEKAES TRUCK S.A ,01% 4 PEKAES SERVICE SŁUBICE S.A ,02% 5 EXPOLCO TRANSPED Sp. z o.o ,45% 6 TRANS BUSINESS CENTER Sp. z o.o ,00% 7 FOKENIA Sp. z o.o ,00% Ponadto konsolidacją sprawozdań finansowych obejmowana jest spółka SPEDCONT Sp. z o.o., która jest jednostką stowarzyszoną. Wg stanu na dzień posiadała 47,07% udziału w kapitale zakładowym SPEDCONT Sp. z o.o.. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 12 dopisuje się podpunkt 13 pt. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz, wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych o brzmieniu: Obowiązek ujawnienia stanowiska zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz nie dotyczy emitenta ani żadnego członka jego Grupy kapitałowej, ponieważ nie zostały opublikowane prognozy wyników finansowych za 2007r. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 13 dopisuje się podpunkt 14 pt. Istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta o brzmieniu:

12 Poza informacjami przedstawionymi w punkcie VI.2-8. Dodatkowe informacje nie nastąpiły inne zdarzenia, które mogłyby dodatkowo wpłynąć na sytuację kadrową, majątkową, finansową emitenta. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 14 dopisuje się podpunkt 15 pt Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału o brzmieniu: Główne czynniki, które w istotny sposób mogą wpłynąć w przyszłych okresach na osiągane wyniki przez, to przede wszystkim: niestabilny, spadający kurs EUR i USD, ciągły wzrost ropy na rynkach światowych a tym samym wzrost cen paliw rosnąca konkurencja wśród przewoźników, pogarszająca się sytuacja w innych sektorach gospodarki (poprzez wzrost cen surowców i materiałów), które korzystają z usług przewoźników, firmy stosują plan obniżania kosztów w tym usług transportu, wzrost konkurencji w sektorze oponiarskim, niska cena produktu azjatyckiego. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 15 dopisuje się podpunkt 16 pt Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie o brzmieniu: Grupa PEKAES nie prowadzi działalności o charakterze sezonowym lub cyklicznym. Zarząd Błonie, 16 lipca 2008

W punkcie 12 pt. Opis organizacji Grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji a) Organizacja Grupy kapitałowej ;

W punkcie 12 pt. Opis organizacji Grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji a) Organizacja Grupy kapitałowej ; Raport bieżący nr 31/2008 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2008r. Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie 3 ust 1 oraz 6 ust 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

w zestawieniach tabelarycznych w pozycji pt. Pozycje pozabilansowe. w punkcie II.3. pt. Przyjęte zasady rachunkowości lit. a) Rzeczowe aktywa trwałe.

w zestawieniach tabelarycznych w pozycji pt. Pozycje pozabilansowe. w punkcie II.3. pt. Przyjęte zasady rachunkowości lit. a) Rzeczowe aktywa trwałe. Raport bieżący nr 28/2008 Korekta jednostkowego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. Q 4/2007 Zarząd, działając na podstawie 3 ust 1 oraz 6 ust 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Korekta skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy PEKAES za 2007 rok

Korekta skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy PEKAES za 2007 rok Raport bieżący nr 33/2008 Korekta skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy PEKAES za 2007 rok Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie 3 ust. 1 oraz 6 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2017 INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Korekta jednostkowego sprawozdania z działalności PEKAES SA za 2007 rok

Korekta jednostkowego sprawozdania z działalności PEKAES SA za 2007 rok Raport bieżący nr 32/2008 Korekta jednostkowego sprawozdania z działalności PEKAES SA za 2007 rok Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie 3 ust. 1 oraz 6 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października grudnia 2016

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października grudnia 2016 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października 2016 31 grudnia 2016 SPIS TREŚCI: 1. ZMIANA STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU DO ZASAD

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2012

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 1/2017 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLNA SA-Q 4/2005 Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO 1 Spis treści POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO... 1 1. Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2016. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2016. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2016 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2005 r., Dz.U. Nr 49, poz. 463, 98) 98 ust. 4 INFORMACJA DODATKOWA Przy sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA Komentarz do raportu skonsolidowanego za 2007 rok Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2016. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 1/2016. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 1/2016 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. EUR narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-09-30 narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-09-30 narastająco / 2005 okres

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r.

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Tabela kursów waluty 21/A/NBP/2005 31.01.2005 4,0503 41/A/NBP/2005 28.02.2005 3,9119 63/A/NBP/2005 31.03.2005 4,0837 12,0459 : 3 = 4,0153 I kwartał

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo