Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 29/2008 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007 Zarząd, działając na podstawie 3 ust 1 oraz 6 ust 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, niniejszym dokonuje korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. W raporcie skonsolidowanym kwartalnym za 4 kwartał 2007 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie niżej wskazanym, sprecyzowanym w dołączonym załączniku do niniejszego raportu, zawierającym treść pozycji objętych korektą w starym oraz nowym brzmieniu, a ponadto pozycje dopisane: w zestawieniach tabelarycznych w pozycji pt. Pozycje pozabilansowe. w punkcie I. pt. Podstawowa działalność, w punktach IV.4-5, 7 pt. Wybrane noty objaśniające. w punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 7 dopisuje się następujące podpunkty o treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu: - podpunkt 8; - podpunkt 9 pt. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych ; - podpunkt 10 pt. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane ; - podpunkt 11 pt. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego ; - podpunkt 12 pt. Opis Grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ; - podpunkt 13 pt. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz, wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych ; - podpunkt 14 pt. Istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta ;

2 - podpunkt 15 pt. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ; - podpunkt 16 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie ; Zarząd podaje do wiadomości również pełną wersję skorygowanego skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 4/2007 przekazanego 29 lutego ZAŁĄCZNIK do korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007 r. QS 4/2007 W Zestawieniach tabelarycznych w pozycji pt. Pozycje pozabilansowe Było (str. 2-3 ): POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2007 w tys. zł stan na koniec roku/ Należności warunkowe Otrzymanych gwarancji i poręczeń od pozostałych jednostek Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń a Weksle kaucji gwarancyjnych Inne ( z " - " ; należności z " + ") umowy leasingu operacyjnego środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe 11 - środki trwałe dzierżawione - - Pozycje pozabilansowe, razem Winno być: POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł

3 stan na koniec kwartału / 2007 stan na koniec roku/ Należności warunkowe Otrzymanych gwarancji i poręczeń od pozostałych jednostek Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń a Weksle kaucji gwarancyjnych Inne ( z " - " ; należności z " + ") umowy leasingu operacyjnego środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe 11 - środki trwałe dzierżawione - - Pozycje pozabilansowe, razem Wykazana powyżej należność warunkowa, według stanu na r., na kwotę 200 tys. zł stanowi weksel otrzymany przez PEKAES Service Słubice SA od firmy TRANS-MAX Przemysław Ważbiński jako e spłaty należności z tytułu zobowiązań z zakupu usług serwisowych i towarów na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy. Wykazane powyżej warunkowe, według stanu na r. stanowią : a) Zobowiązania warunkowe PEKAES Service Słubice na kwotę ogółem tys. zł : tys. zł e na rzecz udzielenia przez Bank Pekao SA gwarancji bankowej dla IVECO Poland (gwarancja bankowa dotyczy realizacji umów dostaw towarów), - 60.tys zł weksle wystawione celem a spłaty należności z tytułu dostaw i sprzedaży gazu przez Statoil Gaz Sp. z oo z Kościan, tys zł weksle wystawione celem a spłaty należności wobec firm leasingowych ( dot. umów leasingu pojazdów służbowych) w tym; - 95 tys. zł - weksel wystawiony na Renault Credit Polska Sp. z o.o., tys. zł - 2 weksle wystawione na BZ WBK Leasing SA b) Zobowiązania warunkowe na kwotę ogółem tys. zł : L.P. Beneficjent Forma poręczenia Data udzielenia poręczenia Data wygaśnięcia poręczenia Kwota w tys. zł Przedmiot poręczenia Za kogo 1 Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu ubezpieczeniowa Dyrektor izby Celnej w Szczecinie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Gdyni ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Katowicach ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Warszawie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu ubezpieczeniowa Zrzeszenie karnety TIR

4 Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) E30 INDUSTRIAL CENTER X Sp. z o.o. Krakowskie Zakłady Grabarskie SA Krakowskie Zakłady Grabarskie SA Komat Sp z o.o Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Handlowy w Warszawie SA PEKAO SA PEKAO SA ubezpieczeniowa bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA blokada lokaty bankowej blokada lokaty bankowej blokada lokaty bankowej blokada lokaty 17 bankowej PEKAO SA blokada lokaty bankowej e zobowiązań z tytułu zawartego porozumienia nr 202/2007 z dn e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z Magazyn łódź e wierzytelności Banku z tytułu wystawionych kart CITIBANK VISA BUSINESS dla z limitem całkowitym zł e wierzytelności Banku z tytułu wystawionych kart CITIBANK VISA BUSINESS dla z limitem całkowitym zł e linii gwarancyjnej e wierzytelności Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego PEKAES Transport SA w kwocie 2 mln zł e wierzytelności PEKAES TRANSPORT SA

5 RAZEM: Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego w kwocie 15 mln zł Inne ( z " - " ; należności z " + ") pozabilansowe występujące w Expolco Transped Sp. z o.o.: - inne należności pozabilansowe - środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe na kwotę 11 tys. zł, -Inne pozabilansowe - umowy leasingu operacyjnego zawarte z firmą Handlowy Leasing Sp. z o.o tys. zł W punkcie I. pt. Podstawowa działalność Było (str. 8): Podstawowa Działalność Prawnym poprzednikiem emitenta jest Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES, zostało ono utworzone w 1958 roku z siedzibą w Warszawie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przedsiębiorstwo to obsługiwało większość transportu drogowego polskiego handlu zagranicznego. W 1982 roku PMPS PEKAES przekształcił się w spółkę akcyjną PEKAES Auto-Transport SA, która od 1999 roku przyjęła nazwę. W okresie od 1982 roku do chwili obecnej PEKAES S.A przekształciła się z podmiotu oferującego wyłącznie usługi transportowe w holdingową organizację usługowo-handlową, zorientowana na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego w zakresie szeroko rozumianej spedycji, transportu i obsługi serwisowo-handlowej, związanej z tą branżą. Podstawową działalnością Spółki, poza strategicznym sprawowaniem nadzoru nad spółkami zależnymi, jest zarządzanie rzeczowym majątkiem trwałym, użytkowanym przez Spółki Grupy. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza objęto następujące podmioty: - PEKAES Transport SA Błonie - PEKAES Truck SA Szczecin - PEKAES Service Słubice SA - ATB Truck SA Warszawa - Expolco Transped Sp.z o.o. Gdynia - Trans Business Center Sp.z o.o. Warszawa - Fokenia Sp. z o.o. Warszawa oraz jednostkę stowarzyszoną Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. Winno być : Podstawowa Działalność Prawnym poprzednikiem emitenta jest Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES, zostało ono utworzone w 1958 roku z siedzibą w Warszawie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przedsiębiorstwo to obsługiwało większość transportu drogowego polskiego handlu zagranicznego. W 1982 roku PMPS PEKAES przekształcił się w spółkę akcyjną PEKAES Auto-Transport SA, która od 1999 roku przyjęła nazwę. W okresie od 1982 roku do chwili obecnej PEKAES S.A przekształciła się z podmiotu oferującego wyłącznie usługi transportowe w holdingową organizację usługowo-handlową, zorientowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego w zakresie szeroko rozumianej spedycji, transportu i obsługi serwisowo-handlowej, związanej z tą branżą. Podstawową działalnością Spółki, poza strategicznym sprawowaniem nadzoru nad spółkami zależnymi, jest działalność spedycyjna,

6 transportowa, logistyczna. W Grupie PEKAES oprócz obszarów działalności, pozostałe spółki grupy prowadzą działalność w zakresie sprzedaży paliw, sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzedaży usług bieżnikowania i sprzedaży opon, spedycji morskiej, sprzedaży usług serwisowych dla taboru ciężarowego. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza objęto następujące podmioty: - PEKAES Transport SA Błonie - PEKAES Truck SA Szczecin - PEKAES Service Słubice SA - ATB Truck SA Warszawa - Expolco Transped Sp.z o.o. Gdynia - Trans Business Center Sp.z o.o. Warszawa - Fokenia Sp. z o.o. Warszawa oraz jednostkę stowarzyszoną Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. W punkcie IV.4. pt. Wybrane noty objaśniające Było (str. 18 ): Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy W tym bezpośrednio, są: AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka spółka komandytowa Bank Gospodarstwa Krajowego ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Pionier Pekao Investment Management SA 58,268 % tj głosów 5,000 % tj głosów 9,967 % tj głosów 5,003 % tj głosów Od daty ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółka nie otrzymała żadnych zawiadomień o zmianie posiadania akcji w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec powyższego, według wiedzy Spółki, nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. Winno być: Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 29 lutego 2008 roku. Stan posiadania Akcjonariusz AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka Spółka komandytowa * sztuk akcji ( % ) udział akcji w kapitale zakładowym ilość głosów ( % ) udziału liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ,268% ,268%

7 Bank Gospodarstwa Krajowego * ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny * Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM) ** ,000% ,000% ,967% ,967% ,003% ,003% Pozostali ,761% ,761% Kapitał zakładowy Spółki ,00% ,00% * ilość akcji posiadanych w dniu odbycia NWZ Spółki, tj.w dniu 18 lutego 2008 r. ** ilość akcji zgodna z przekazanym Spółce zawiadomieniem w dniu r. przez Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM") o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,003% liczby akcji i całkowitej liczby głosów na WZ. 5,003% 21,761% AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka Spółka komandytow a * Bank Gospodarstw a Krajow ego * 9,967% 5,000% 58,268% ING Nationale- Nederlanden Polska Otw arty Fundusz Emerytalny * Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM) ** Pozostali Po dniu roku, tj. dniu przekazania ostatniego skonsolidowanego jednostkowego raportu za III kwartał 2007 roku zawierającego strukturę akcjonariatu na dzień roku, Spółka: 1. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pionier Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM") o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,003% liczby akcji i całkowitej liczby głosów na WZ Spółki. Zgodnie z w/w zawiadomieniem "PPIM" posiada akcji Spółki. 2. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Banku Gospodarstwa Krajowego o zbyciu sztuk akcji, tj.: 3,27% łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. Zgodnie z w/w zawiadomieniem BGK posiada akcji Spółki co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZ Spółki 3. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od AKJ Capital SA Logistyka SK o nabyciu akcji uprawniających do 3,35% głosów w ogólnej licznie głosów na WZ Spółki. Zgodnie z w/w zawiadomieniem AKJ Capital SA posiada obecnie akcje Spółki co stanowi 57,50% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZ Spółki Struktura akcjonariatu Spółki na dzień roku (dzień odbycia NWZ PEKAES SA) przedstawia się jak powyżej. Od dnia roku do momentu przekazania bieżącego raportu, to jest do dnia roku, według wiedzy Spółki nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

8 W punkcie IV.5 pt. Wybrane noty objaśniające Było (str. 18 ): Na dzień 31 marca 2008 roku osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji. Winno być: W okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego tj. 14 listopada 2007 roku do dnia przekazania niniejszego raportu osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji oraz uprawnień do akcji. W punkcie IV.7. pt. Wybrane noty objaśniające Było ( str. 18 ): W IV kwartale 2007 roku zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji o nietypowym charakterze, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego, wyrażona w złotych przekroczyłaby równowartość EURO. sprzedaż spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz usytuowanych na tym gruncie budynków i budowli, będących częściowo w stanie rozbiórki za łączną cenę zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł, wniesienie do spółki zależnej Fokenia Sp. z o.o. aportu w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul.grzybowskiej 81 o wartości rynkowej zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Fokenia Sp. z o.o. o wartości 500,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł oraz wkład niepieniężny w postaci aportu o wartości zł. Winno być: W IV kwartale 2007 roku zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji o nietypowym charakterze, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego, wyrażona w złotych przekroczyłaby równowartość EURO. sprzedaż spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz usytuowanych na tym gruncie budynków i budowli, będących częściowo w stanie rozbiórki za łączną cenę zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł, wniesienie do spółki zależnej Fokenia Sp. z o.o. aportu w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul.grzybowskiej 81 o wartości rynkowej zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Fokenia Sp. z o.o. o wartości 500,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł oraz wkład niepieniężny w postaci aportu o wartości zł. zawarcie w dniu 21 grudnia 2007 roku pomiędzy oraz spółką w 100% zależną od tj. spółką Trans Business Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 1/3, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , umowy potrącenia i przekazu, na podstawie której wierzytelność wobec Trans Business Center Sp. z o.o., w wysokości ,00 zł, z tytułu zapłaty ceny

9 na podstawie zawartej pomiędzy ww. spółkami w dniu 21 grudnia 2007 roku umowy sprzedaży na rzecz spółki Trans Business Center Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz prawa własności budynku, została potrącona z wierzytelnością spółki Trans Business Center Sp. z o.o. wobec, w wysokości ,00 zł, z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Business Center Sp. z o.o. z kwoty ,00 złotych do kwoty ,00 złotych, to jest o kwotę ,00 złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, które zostały w całości przeznaczone do objęcia przez w zamian za wkład pieniężny. W wyniku potrącenia spółka Trans Business Center Sp. z o.o. posiada wierzytelność pieniężną względem o zapłatę ,00 zł tytułem wkładu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Trans Business Center Sp. z o.o. Zgodnie z umową spółka Trans Business Center Sp. z o.o. przekazała część swojej wierzytelności wobec po potrąceniu w wysokości ,00 zł notariuszowi. Pozostała kwota wierzytelności po potrąceniu, tj ,00 zł płatna będzie na rzecz spółki Trans Business Center Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami uchwały w przedmiocie jej podwyższenia kapitału. Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 7 dopisuje się podpunkt 8 o brzmieniu: W IV kwartale 2007 roku Spółka zakupiła od Akcjonariuszy osób fizycznych Spółki PEKAES SERVICE SŁUBICE SA 29 sztuk akcji (stanowiących 0,04% udziału w kapitale zakładowym ) za łączną kwotę 8.691,3 zł (cena za 1 akcję 299,70 zł). W wyniku przedmiotowego nabycia udział w kapitale zakładowym spółki PEKAES SERVICE SLUBICE SA wzrosła z 78,98% do 79,02%. W Spółce PEKAES TRANSPORT SA zgodnie z podjętą w dniu 18 grudnia 2007 roku uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki prowadzona jest procedura przymusowego wykupu akcji na rzecz Spółki od Akcjonariuszy mniejszościowych. zamierza objąć 100% udziałów w spółkach zależnych. Powyższe zdarzenia są konsekwencją przyjętego planu uproszczenia planu struktury własnościowej w Grupie PEKAES. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 8 dopisuje się podpunkt 9 pt. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych o brzmieniu: W IV kwartale 2007 r. w nie wystąpiły zdarzenia związane z emisją, wykupem i spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 9 dopisuje się podpunkt 10 pt. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w

10 przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane o brzmieniu: W IV kwartale 2007r. i do dnia złożenia raportu za IV kwartał 2007 r. nie wystąpiło w/w zdarzenie w PEKASE SA. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 10 dopisuje się podpunkt 11 pt. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego o brzmieniu: Na koniec IV kwartału 2007r. nastąpił wzrost należności warunkowych o 200 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2006r., oraz spadek zobowiązań warunkowych o tys. zł, w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2006r. Szczegółowe Informacje odnośnie stanu na koniec IV kwartału 2007r. zawarte są w tabeli Pozycje pozabilansowe załączonej pod bilansem spółki oraz w opisie pod tabelą, w którym podano rodzaje należności i zobowiązań warunkowych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 11 dopisuje się podpunkt 12 pt. Opis Grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji o brzmieniu: a) Organizacja Grupy kapitałowej Struktura organizacyjna Grupy jednostek powiązanych emitenta (stan na roku) Akcjonariusze PEKAES S.A. - Udziały (%): wg stanu na dzień Walnego, tj.: w dniu r. AKJ CAPITAL SA Logistyka S.K. - 57,505 Bank Gospodarstwa Krajowego - 5,000 ING Nationale-Nederlanden OFE - 9,967 Pionier Pekao Investment Management SA - 5,003% Pozostali - 22,525 PEKAES S.A. 85,45 (x) 79,02 (xx) 88,01 (xxx) EXPOLCO- TRANSPED Sp. z o.o. PEKAES SERVICE SŁUBICE SA PEKAES TRUCK SA ATB TRUCK SA SERVIPOL SA w upadłości 99,42 Pozostali Akcjonariusze Spółek Grupy (x) 14,55% - pozostali (xx) 0,40% - pracownicy 20,58% - akcje własne (xxx) 3,67% - pracownicy 8,38% - akcje własne (xxxx) 0.02% - Skarb Państwa 0,56% - osoby fizyczne % udział Pekaes w pozostałych Spółkach powiązanych Spółki zagraniczne: Spółki zarejestrowane w Polsce 1. Hollpeks (Holandia) - 100% 1. TBC Sp. z o.o % 2. Transorient Transportges m.b.h % 2. Spedcont Sp. z o.o. - 47,07% 3. Global S.A. - 30% 4. Fokenia Sp. z o.o % PEKAES TRANSPORT SA 5. Makro-System Sp. z o.o % (xxxx) Obszary działalności Spółek grupy:

11 - spółka dominująca, prowadząca działalność spedycyjną, logistyczną, transportową, PEKAES Transport spółka zależna, zajmująca się wynajmem kierowców dla, PEKAES Service Słubice - spółka zależna, której głównym zakresem działalności jest sprzedaż paliwa, sprzedaż taboru ciężarowego, działalność hotelarska oraz wykonująca usługi serwisowe dla taboru ciężarowego, PEKAES Truck spółka zależna, ( poprzednio wykonująca działalność transportową) ATB TRUCK spółka zależna, prowadzi działalność bieżnikowania, sprzedaży opon, EXPOLCO spółka zależna, prowadzi działalność w zakresie spedycji morskiej, SERVIPOL spółka zależna w upadłości, Fokenia spółka zależna zakupiona r. z przeznaczeniem do prowadzenia działalności deweloperskiej TBC Sp. z o.o. - spółka zależna z przeznaczeniem do prowadzenia działalności deweloperskiej b) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza, będącą spółką dominującą Grupy Kapitałowej PEKAES, objęto następujące podmioty przedstawione w Tabeli nr 1: Tabela 1. Wielkość udziałów w kapitale zakładowym Spółek zależnych Grupy PEKAES objętych konsolidacją wg stanu na dzień r. L.p. Nazwa Spółki Wysokość kapitału w PLN - stan na dzień Udział PEKAES w % 1 PEKAES TRANSPORT S.A ,42% 2 ATB TRUCK S.A ,00% 3 PEKAES TRUCK S.A ,01% 4 PEKAES SERVICE SŁUBICE S.A ,02% 5 EXPOLCO TRANSPED Sp. z o.o ,45% 6 TRANS BUSINESS CENTER Sp. z o.o ,00% 7 FOKENIA Sp. z o.o ,00% Ponadto konsolidacją sprawozdań finansowych obejmowana jest spółka SPEDCONT Sp. z o.o., która jest jednostką stowarzyszoną. Wg stanu na dzień posiadała 47,07% udziału w kapitale zakładowym SPEDCONT Sp. z o.o.. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 12 dopisuje się podpunkt 13 pt. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz, wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych o brzmieniu: Obowiązek ujawnienia stanowiska zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz nie dotyczy emitenta ani żadnego członka jego Grupy kapitałowej, ponieważ nie zostały opublikowane prognozy wyników finansowych za 2007r. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 13 dopisuje się podpunkt 14 pt. Istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta o brzmieniu:

12 Poza informacjami przedstawionymi w punkcie VI.2-8. Dodatkowe informacje nie nastąpiły inne zdarzenia, które mogłyby dodatkowo wpłynąć na sytuację kadrową, majątkową, finansową emitenta. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 14 dopisuje się podpunkt 15 pt Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału o brzmieniu: Główne czynniki, które w istotny sposób mogą wpłynąć w przyszłych okresach na osiągane wyniki przez, to przede wszystkim: niestabilny, spadający kurs EUR i USD, ciągły wzrost ropy na rynkach światowych a tym samym wzrost cen paliw rosnąca konkurencja wśród przewoźników, pogarszająca się sytuacja w innych sektorach gospodarki (poprzez wzrost cen surowców i materiałów), które korzystają z usług przewoźników, firmy stosują plan obniżania kosztów w tym usług transportu, wzrost konkurencji w sektorze oponiarskim, niska cena produktu azjatyckiego. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 15 dopisuje się podpunkt 16 pt Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie o brzmieniu: Grupa PEKAES nie prowadzi działalności o charakterze sezonowym lub cyklicznym. Zarząd Błonie, 16 lipca 2008

W punkcie 12 pt. Opis organizacji Grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji a) Organizacja Grupy kapitałowej ;

W punkcie 12 pt. Opis organizacji Grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji a) Organizacja Grupy kapitałowej ; Raport bieżący nr 31/2008 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2008r. Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie 3 ust 1 oraz 6 ust 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Korekta skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy PEKAES za 2007 rok

Korekta skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy PEKAES za 2007 rok Raport bieżący nr 33/2008 Korekta skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy PEKAES za 2007 rok Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie 3 ust. 1 oraz 6 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLNA SA-Q 4/2005 Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO 1 Spis treści POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO... 1 1. Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2005 r., Dz.U. Nr 49, poz. 463, 98) 98 ust. 4 INFORMACJA DODATKOWA Przy sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A. ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A. ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A. ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Katowice, maj 2015 SPIS TREŚCI I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 ZA OKRES 1 KWIECIEŃ 2008 30 CZERWCA 2008 Wrocław, sierpień 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR. 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01- 01 do 2006-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR. 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01- 01 do 2006-06-30 Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2007 Raport za 2 kwartał 2007 roku. Data przekazania 10 sierpnia 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2007

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2007 1. 01/07 04/01/2007 Informacja o otrzymaniu od Firmy Zarządzającej Polonia Financial Services Sp. z o.o. zawiadomienia o nabyciu prawa do Wynagrodzenia Motywacyjnego za Zarządzanie 2. 02/07 05/01/2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 3/2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 3/2015 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku

Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 Rzeszów, 01 03-2005 r. INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 1. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Agnieszka Góral Warszawa, dnia 29 maja i 1 czerwca 2012 roku 2 Historia Na początku były.. raporty półroczne. Pierwsze raporty kwartalne na rynku

Bardziej szczegółowo