Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 29/2008 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. QS 4/2007 Zarząd, działając na podstawie 3 ust 1 oraz 6 ust 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, niniejszym dokonuje korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007r. W raporcie skonsolidowanym kwartalnym za 4 kwartał 2007 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie niżej wskazanym, sprecyzowanym w dołączonym załączniku do niniejszego raportu, zawierającym treść pozycji objętych korektą w starym oraz nowym brzmieniu, a ponadto pozycje dopisane: w zestawieniach tabelarycznych w pozycji pt. Pozycje pozabilansowe. w punkcie I. pt. Podstawowa działalność, w punktach IV.4-5, 7 pt. Wybrane noty objaśniające. w punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 7 dopisuje się następujące podpunkty o treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu: - podpunkt 8; - podpunkt 9 pt. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych ; - podpunkt 10 pt. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane ; - podpunkt 11 pt. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego ; - podpunkt 12 pt. Opis Grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ; - podpunkt 13 pt. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz, wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych ; - podpunkt 14 pt. Istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta ;

2 - podpunkt 15 pt. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ; - podpunkt 16 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie ; Zarząd podaje do wiadomości również pełną wersję skorygowanego skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 4/2007 przekazanego 29 lutego ZAŁĄCZNIK do korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007 r. QS 4/2007 W Zestawieniach tabelarycznych w pozycji pt. Pozycje pozabilansowe Było (str. 2-3 ): POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2007 w tys. zł stan na koniec roku/ Należności warunkowe Otrzymanych gwarancji i poręczeń od pozostałych jednostek Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń a Weksle kaucji gwarancyjnych Inne ( z " - " ; należności z " + ") umowy leasingu operacyjnego środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe 11 - środki trwałe dzierżawione - - Pozycje pozabilansowe, razem Winno być: POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł

3 stan na koniec kwartału / 2007 stan na koniec roku/ Należności warunkowe Otrzymanych gwarancji i poręczeń od pozostałych jednostek Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń a Weksle kaucji gwarancyjnych Inne ( z " - " ; należności z " + ") umowy leasingu operacyjnego środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe 11 - środki trwałe dzierżawione - - Pozycje pozabilansowe, razem Wykazana powyżej należność warunkowa, według stanu na r., na kwotę 200 tys. zł stanowi weksel otrzymany przez PEKAES Service Słubice SA od firmy TRANS-MAX Przemysław Ważbiński jako e spłaty należności z tytułu zobowiązań z zakupu usług serwisowych i towarów na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy. Wykazane powyżej warunkowe, według stanu na r. stanowią : a) Zobowiązania warunkowe PEKAES Service Słubice na kwotę ogółem tys. zł : tys. zł e na rzecz udzielenia przez Bank Pekao SA gwarancji bankowej dla IVECO Poland (gwarancja bankowa dotyczy realizacji umów dostaw towarów), - 60.tys zł weksle wystawione celem a spłaty należności z tytułu dostaw i sprzedaży gazu przez Statoil Gaz Sp. z oo z Kościan, tys zł weksle wystawione celem a spłaty należności wobec firm leasingowych ( dot. umów leasingu pojazdów służbowych) w tym; - 95 tys. zł - weksel wystawiony na Renault Credit Polska Sp. z o.o., tys. zł - 2 weksle wystawione na BZ WBK Leasing SA b) Zobowiązania warunkowe na kwotę ogółem tys. zł : L.P. Beneficjent Forma poręczenia Data udzielenia poręczenia Data wygaśnięcia poręczenia Kwota w tys. zł Przedmiot poręczenia Za kogo 1 Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu ubezpieczeniowa Dyrektor izby Celnej w Szczecinie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Gdyni ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Katowicach ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej w Warszawie ubezpieczeniowa Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu ubezpieczeniowa Zrzeszenie karnety TIR

4 Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) E30 INDUSTRIAL CENTER X Sp. z o.o. Krakowskie Zakłady Grabarskie SA Krakowskie Zakłady Grabarskie SA Komat Sp z o.o Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Handlowy w Warszawie SA PEKAO SA PEKAO SA ubezpieczeniowa bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA bankowa z banku BPH SA blokada lokaty bankowej blokada lokaty bankowej blokada lokaty bankowej blokada lokaty 17 bankowej PEKAO SA blokada lokaty bankowej e zobowiązań z tytułu zawartego porozumienia nr 202/2007 z dn e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z e zobowiązań pieniężnych najemcy z tyt. Umowy najmu z Magazyn łódź e wierzytelności Banku z tytułu wystawionych kart CITIBANK VISA BUSINESS dla z limitem całkowitym zł e wierzytelności Banku z tytułu wystawionych kart CITIBANK VISA BUSINESS dla z limitem całkowitym zł e linii gwarancyjnej e wierzytelności Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego PEKAES Transport SA w kwocie 2 mln zł e wierzytelności PEKAES TRANSPORT SA

5 RAZEM: Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego w kwocie 15 mln zł Inne ( z " - " ; należności z " + ") pozabilansowe występujące w Expolco Transped Sp. z o.o.: - inne należności pozabilansowe - środki trwałe w likwidacji i niskowartościowe na kwotę 11 tys. zł, -Inne pozabilansowe - umowy leasingu operacyjnego zawarte z firmą Handlowy Leasing Sp. z o.o tys. zł W punkcie I. pt. Podstawowa działalność Było (str. 8): Podstawowa Działalność Prawnym poprzednikiem emitenta jest Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES, zostało ono utworzone w 1958 roku z siedzibą w Warszawie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przedsiębiorstwo to obsługiwało większość transportu drogowego polskiego handlu zagranicznego. W 1982 roku PMPS PEKAES przekształcił się w spółkę akcyjną PEKAES Auto-Transport SA, która od 1999 roku przyjęła nazwę. W okresie od 1982 roku do chwili obecnej PEKAES S.A przekształciła się z podmiotu oferującego wyłącznie usługi transportowe w holdingową organizację usługowo-handlową, zorientowana na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego w zakresie szeroko rozumianej spedycji, transportu i obsługi serwisowo-handlowej, związanej z tą branżą. Podstawową działalnością Spółki, poza strategicznym sprawowaniem nadzoru nad spółkami zależnymi, jest zarządzanie rzeczowym majątkiem trwałym, użytkowanym przez Spółki Grupy. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza objęto następujące podmioty: - PEKAES Transport SA Błonie - PEKAES Truck SA Szczecin - PEKAES Service Słubice SA - ATB Truck SA Warszawa - Expolco Transped Sp.z o.o. Gdynia - Trans Business Center Sp.z o.o. Warszawa - Fokenia Sp. z o.o. Warszawa oraz jednostkę stowarzyszoną Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. Winno być : Podstawowa Działalność Prawnym poprzednikiem emitenta jest Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES, zostało ono utworzone w 1958 roku z siedzibą w Warszawie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, przedsiębiorstwo to obsługiwało większość transportu drogowego polskiego handlu zagranicznego. W 1982 roku PMPS PEKAES przekształcił się w spółkę akcyjną PEKAES Auto-Transport SA, która od 1999 roku przyjęła nazwę. W okresie od 1982 roku do chwili obecnej PEKAES S.A przekształciła się z podmiotu oferującego wyłącznie usługi transportowe w holdingową organizację usługowo-handlową, zorientowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego w zakresie szeroko rozumianej spedycji, transportu i obsługi serwisowo-handlowej, związanej z tą branżą. Podstawową działalnością Spółki, poza strategicznym sprawowaniem nadzoru nad spółkami zależnymi, jest działalność spedycyjna,

6 transportowa, logistyczna. W Grupie PEKAES oprócz obszarów działalności, pozostałe spółki grupy prowadzą działalność w zakresie sprzedaży paliw, sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzedaży usług bieżnikowania i sprzedaży opon, spedycji morskiej, sprzedaży usług serwisowych dla taboru ciężarowego. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza objęto następujące podmioty: - PEKAES Transport SA Błonie - PEKAES Truck SA Szczecin - PEKAES Service Słubice SA - ATB Truck SA Warszawa - Expolco Transped Sp.z o.o. Gdynia - Trans Business Center Sp.z o.o. Warszawa - Fokenia Sp. z o.o. Warszawa oraz jednostkę stowarzyszoną Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. W punkcie IV.4. pt. Wybrane noty objaśniające Było (str. 18 ): Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy W tym bezpośrednio, są: AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka spółka komandytowa Bank Gospodarstwa Krajowego ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Pionier Pekao Investment Management SA 58,268 % tj głosów 5,000 % tj głosów 9,967 % tj głosów 5,003 % tj głosów Od daty ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółka nie otrzymała żadnych zawiadomień o zmianie posiadania akcji w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec powyższego, według wiedzy Spółki, nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. Winno być: Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 29 lutego 2008 roku. Stan posiadania Akcjonariusz AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka Spółka komandytowa * sztuk akcji ( % ) udział akcji w kapitale zakładowym ilość głosów ( % ) udziału liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ,268% ,268%

7 Bank Gospodarstwa Krajowego * ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny * Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM) ** ,000% ,000% ,967% ,967% ,003% ,003% Pozostali ,761% ,761% Kapitał zakładowy Spółki ,00% ,00% * ilość akcji posiadanych w dniu odbycia NWZ Spółki, tj.w dniu 18 lutego 2008 r. ** ilość akcji zgodna z przekazanym Spółce zawiadomieniem w dniu r. przez Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM") o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,003% liczby akcji i całkowitej liczby głosów na WZ. 5,003% 21,761% AKJ CAPITAL Spółka Akcyjna Logistyka Spółka komandytow a * Bank Gospodarstw a Krajow ego * 9,967% 5,000% 58,268% ING Nationale- Nederlanden Polska Otw arty Fundusz Emerytalny * Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM) ** Pozostali Po dniu roku, tj. dniu przekazania ostatniego skonsolidowanego jednostkowego raportu za III kwartał 2007 roku zawierającego strukturę akcjonariatu na dzień roku, Spółka: 1. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pionier Pekao Investment Management SA (dalej "PPIM") o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,003% liczby akcji i całkowitej liczby głosów na WZ Spółki. Zgodnie z w/w zawiadomieniem "PPIM" posiada akcji Spółki. 2. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Banku Gospodarstwa Krajowego o zbyciu sztuk akcji, tj.: 3,27% łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. Zgodnie z w/w zawiadomieniem BGK posiada akcji Spółki co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZ Spółki 3. w dniu r. Spółka otrzymała zawiadomienie od AKJ Capital SA Logistyka SK o nabyciu akcji uprawniających do 3,35% głosów w ogólnej licznie głosów na WZ Spółki. Zgodnie z w/w zawiadomieniem AKJ Capital SA posiada obecnie akcje Spółki co stanowi 57,50% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZ Spółki Struktura akcjonariatu Spółki na dzień roku (dzień odbycia NWZ PEKAES SA) przedstawia się jak powyżej. Od dnia roku do momentu przekazania bieżącego raportu, to jest do dnia roku, według wiedzy Spółki nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

8 W punkcie IV.5 pt. Wybrane noty objaśniające Było (str. 18 ): Na dzień 31 marca 2008 roku osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji. Winno być: W okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego tj. 14 listopada 2007 roku do dnia przekazania niniejszego raportu osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji oraz uprawnień do akcji. W punkcie IV.7. pt. Wybrane noty objaśniające Było ( str. 18 ): W IV kwartale 2007 roku zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji o nietypowym charakterze, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego, wyrażona w złotych przekroczyłaby równowartość EURO. sprzedaż spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz usytuowanych na tym gruncie budynków i budowli, będących częściowo w stanie rozbiórki za łączną cenę zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł, wniesienie do spółki zależnej Fokenia Sp. z o.o. aportu w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul.grzybowskiej 81 o wartości rynkowej zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Fokenia Sp. z o.o. o wartości 500,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł oraz wkład niepieniężny w postaci aportu o wartości zł. Winno być: W IV kwartale 2007 roku zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji o nietypowym charakterze, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego, wyrażona w złotych przekroczyłaby równowartość EURO. sprzedaż spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz usytuowanych na tym gruncie budynków i budowli, będących częściowo w stanie rozbiórki za łączną cenę zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Trans Business Center Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł, wniesienie do spółki zależnej Fokenia Sp. z o.o. aportu w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Warszawie przy ul.grzybowskiej 81 o wartości rynkowej zł, objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Fokenia Sp. z o.o. o wartości 500,- zł każdy w zamian za wkład pieniężny w wysokości zł oraz wkład niepieniężny w postaci aportu o wartości zł. zawarcie w dniu 21 grudnia 2007 roku pomiędzy oraz spółką w 100% zależną od tj. spółką Trans Business Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 1/3, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , umowy potrącenia i przekazu, na podstawie której wierzytelność wobec Trans Business Center Sp. z o.o., w wysokości ,00 zł, z tytułu zapłaty ceny

9 na podstawie zawartej pomiędzy ww. spółkami w dniu 21 grudnia 2007 roku umowy sprzedaży na rzecz spółki Trans Business Center Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 1/3 oraz prawa własności budynku, została potrącona z wierzytelnością spółki Trans Business Center Sp. z o.o. wobec, w wysokości ,00 zł, z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Business Center Sp. z o.o. z kwoty ,00 złotych do kwoty ,00 złotych, to jest o kwotę ,00 złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, które zostały w całości przeznaczone do objęcia przez w zamian za wkład pieniężny. W wyniku potrącenia spółka Trans Business Center Sp. z o.o. posiada wierzytelność pieniężną względem o zapłatę ,00 zł tytułem wkładu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Trans Business Center Sp. z o.o. Zgodnie z umową spółka Trans Business Center Sp. z o.o. przekazała część swojej wierzytelności wobec po potrąceniu w wysokości ,00 zł notariuszowi. Pozostała kwota wierzytelności po potrąceniu, tj ,00 zł płatna będzie na rzecz spółki Trans Business Center Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami uchwały w przedmiocie jej podwyższenia kapitału. Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 7 dopisuje się podpunkt 8 o brzmieniu: W IV kwartale 2007 roku Spółka zakupiła od Akcjonariuszy osób fizycznych Spółki PEKAES SERVICE SŁUBICE SA 29 sztuk akcji (stanowiących 0,04% udziału w kapitale zakładowym ) za łączną kwotę 8.691,3 zł (cena za 1 akcję 299,70 zł). W wyniku przedmiotowego nabycia udział w kapitale zakładowym spółki PEKAES SERVICE SLUBICE SA wzrosła z 78,98% do 79,02%. W Spółce PEKAES TRANSPORT SA zgodnie z podjętą w dniu 18 grudnia 2007 roku uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki prowadzona jest procedura przymusowego wykupu akcji na rzecz Spółki od Akcjonariuszy mniejszościowych. zamierza objąć 100% udziałów w spółkach zależnych. Powyższe zdarzenia są konsekwencją przyjętego planu uproszczenia planu struktury własnościowej w Grupie PEKAES. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 8 dopisuje się podpunkt 9 pt. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych o brzmieniu: W IV kwartale 2007 r. w nie wystąpiły zdarzenia związane z emisją, wykupem i spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 9 dopisuje się podpunkt 10 pt. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w

10 przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane o brzmieniu: W IV kwartale 2007r. i do dnia złożenia raportu za IV kwartał 2007 r. nie wystąpiło w/w zdarzenie w PEKASE SA. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 10 dopisuje się podpunkt 11 pt. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego o brzmieniu: Na koniec IV kwartału 2007r. nastąpił wzrost należności warunkowych o 200 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2006r., oraz spadek zobowiązań warunkowych o tys. zł, w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2006r. Szczegółowe Informacje odnośnie stanu na koniec IV kwartału 2007r. zawarte są w tabeli Pozycje pozabilansowe załączonej pod bilansem spółki oraz w opisie pod tabelą, w którym podano rodzaje należności i zobowiązań warunkowych. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 11 dopisuje się podpunkt 12 pt. Opis Grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji o brzmieniu: a) Organizacja Grupy kapitałowej Struktura organizacyjna Grupy jednostek powiązanych emitenta (stan na roku) Akcjonariusze PEKAES S.A. - Udziały (%): wg stanu na dzień Walnego, tj.: w dniu r. AKJ CAPITAL SA Logistyka S.K. - 57,505 Bank Gospodarstwa Krajowego - 5,000 ING Nationale-Nederlanden OFE - 9,967 Pionier Pekao Investment Management SA - 5,003% Pozostali - 22,525 PEKAES S.A. 85,45 (x) 79,02 (xx) 88,01 (xxx) EXPOLCO- TRANSPED Sp. z o.o. PEKAES SERVICE SŁUBICE SA PEKAES TRUCK SA ATB TRUCK SA SERVIPOL SA w upadłości 99,42 Pozostali Akcjonariusze Spółek Grupy (x) 14,55% - pozostali (xx) 0,40% - pracownicy 20,58% - akcje własne (xxx) 3,67% - pracownicy 8,38% - akcje własne (xxxx) 0.02% - Skarb Państwa 0,56% - osoby fizyczne % udział Pekaes w pozostałych Spółkach powiązanych Spółki zagraniczne: Spółki zarejestrowane w Polsce 1. Hollpeks (Holandia) - 100% 1. TBC Sp. z o.o % 2. Transorient Transportges m.b.h % 2. Spedcont Sp. z o.o. - 47,07% 3. Global S.A. - 30% 4. Fokenia Sp. z o.o % PEKAES TRANSPORT SA 5. Makro-System Sp. z o.o % (xxxx) Obszary działalności Spółek grupy:

11 - spółka dominująca, prowadząca działalność spedycyjną, logistyczną, transportową, PEKAES Transport spółka zależna, zajmująca się wynajmem kierowców dla, PEKAES Service Słubice - spółka zależna, której głównym zakresem działalności jest sprzedaż paliwa, sprzedaż taboru ciężarowego, działalność hotelarska oraz wykonująca usługi serwisowe dla taboru ciężarowego, PEKAES Truck spółka zależna, ( poprzednio wykonująca działalność transportową) ATB TRUCK spółka zależna, prowadzi działalność bieżnikowania, sprzedaży opon, EXPOLCO spółka zależna, prowadzi działalność w zakresie spedycji morskiej, SERVIPOL spółka zależna w upadłości, Fokenia spółka zależna zakupiona r. z przeznaczeniem do prowadzenia działalności deweloperskiej TBC Sp. z o.o. - spółka zależna z przeznaczeniem do prowadzenia działalności deweloperskiej b) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym poza, będącą spółką dominującą Grupy Kapitałowej PEKAES, objęto następujące podmioty przedstawione w Tabeli nr 1: Tabela 1. Wielkość udziałów w kapitale zakładowym Spółek zależnych Grupy PEKAES objętych konsolidacją wg stanu na dzień r. L.p. Nazwa Spółki Wysokość kapitału w PLN - stan na dzień Udział PEKAES w % 1 PEKAES TRANSPORT S.A ,42% 2 ATB TRUCK S.A ,00% 3 PEKAES TRUCK S.A ,01% 4 PEKAES SERVICE SŁUBICE S.A ,02% 5 EXPOLCO TRANSPED Sp. z o.o ,45% 6 TRANS BUSINESS CENTER Sp. z o.o ,00% 7 FOKENIA Sp. z o.o ,00% Ponadto konsolidacją sprawozdań finansowych obejmowana jest spółka SPEDCONT Sp. z o.o., która jest jednostką stowarzyszoną. Wg stanu na dzień posiadała 47,07% udziału w kapitale zakładowym SPEDCONT Sp. z o.o.. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 12 dopisuje się podpunkt 13 pt. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz, wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych o brzmieniu: Obowiązek ujawnienia stanowiska zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz nie dotyczy emitenta ani żadnego członka jego Grupy kapitałowej, ponieważ nie zostały opublikowane prognozy wyników finansowych za 2007r. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 13 dopisuje się podpunkt 14 pt. Istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta o brzmieniu:

12 Poza informacjami przedstawionymi w punkcie VI.2-8. Dodatkowe informacje nie nastąpiły inne zdarzenia, które mogłyby dodatkowo wpłynąć na sytuację kadrową, majątkową, finansową emitenta. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 14 dopisuje się podpunkt 15 pt Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału o brzmieniu: Główne czynniki, które w istotny sposób mogą wpłynąć w przyszłych okresach na osiągane wyniki przez, to przede wszystkim: niestabilny, spadający kurs EUR i USD, ciągły wzrost ropy na rynkach światowych a tym samym wzrost cen paliw rosnąca konkurencja wśród przewoźników, pogarszająca się sytuacja w innych sektorach gospodarki (poprzez wzrost cen surowców i materiałów), które korzystają z usług przewoźników, firmy stosują plan obniżania kosztów w tym usług transportu, wzrost konkurencji w sektorze oponiarskim, niska cena produktu azjatyckiego. W punkcie VI pt. Dodatkowe informacje po podpunkcie 15 dopisuje się podpunkt 16 pt Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie o brzmieniu: Grupa PEKAES nie prowadzi działalności o charakterze sezonowym lub cyklicznym. Zarząd Błonie, 16 lipca 2008

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DODATKOWA

I. INFORMACJA DODATKOWA I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.

Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za I półrocze 2012 roku Katowice, sierpień 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK Wrocław, 23 lutego 2015 Spis treści 1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.... 3 1.1. Podstawowe dane Spółki....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo