Innowacyjny biznes szansą regionu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjny biznes szansą regionu"

Transkrypt

1 Innowacyjny biznes szansą regionu Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Innowacje o co chodzi? Zmiany: Na lepsze Aby osiągnąć sukces rynkowy (poprzez) Kreowanie i wykorzystanie nowych wartości Umiejętne wykorzystania zasobów lokalnych (różnych) w celu oferowania rozwiązań światowych (działaj lokalnie konkuruj globalnie)

3 Definicja systemowa Innowacją jest zmodernizowanie i poszerzenie asortymentu produkcji i usług; wprowadzenie nowych metod produkcji, dostaw i metod lub dystrybucji; wprowadzenie zmian w zarządzaniu, organizacji pracy oraz w warunkach pracy i umiejętnościach pracowników (EU, Green Paper on Innovation, Oslo Manual 1994)

4 Innowacje w usługach Oddziaływanie Wewnątrz organizacji Na poziomie różnych podmiotów Rodzaj innowacji organizacyjnej Innowacje w zakresie struktur Praca w zespołach związanych daną linią produkcyjną Zespoły interdyscyplinarne Decentralizacja planowania wdrożenia i monitoringu Zespoły projektowe Zmniejszanie hierarchiczności struktury organizacyjnej Sieci współpracy Alianse Outsourcing Of shoring Innowacje w zakresie procedur Zespoły ds. jakości Audyty jakości Audyty środowiskowe Ciągłe doskonalenie się (KAIZEN) Ograniczanie przestojów Just in time Zarządzenie łańcuchami dostaw produkcji i dystrybucji Audyty satysfakcji klientów

5 Skalowalność innowacji?

6 Przedsiębiorczości innowacyjna Przedsiębiorstwa, które potrafią poszukiwać i stwarzać możliwości wprowadzania zmian, a także umiejętnie i skutecznie wdrażać je w praktyce, określane są jako firmy innowacyjne. Inspiracji zmian należy poszukiwać zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu, a rolą przedsiębiorcy w zakresie innowacyjności jest poszukiwanie możliwości zmian, ich analizowanie, dostosowywanie i wdrażanie.

7 Cechy firm innowacyjnych Wizja i strategii firmy (przywództwo) Kultury i klimatu panującego w przedsiębiorstwie Umiejętności jakie posiadają pracownicy Kreatywności i zarządzania pomysłami i projektami Wiedzy o rynku Struktury organizacyjnej i zarządzania procesami

8 RPI - Zależność PKB od wydatków na B+R No Indicator 1 S&E graduates / years EU Mean 10,4 EU leaders US JP 2 Population with tertiary education 21,2 % 32,4(FIN) 29,7 (S) 28,1 (UK) 34,9 30,4 3 Participation in life-long learning 8,4 % 21,6 (S) 21,0 (UK) 20,8 (DK) 4 Employed in med/high-tech manuf. 7,8 % 10,9 (D) 8,3 (S) 7,6 (I/UK) 5 Employed in high-tech services 3,2 % 4,8 (S) 4,5 (DK) 4,3 (FIN) 6 Public R&D / GDP 0,66 % 0,95(FIN) 0,87 (NL) 0,86 (S) 0,56 0,70 7 Business R&D / GDP 1,19 % 2,85 (S) 2,14(FIN) 1,63 (D) 1,98 2,18 8 High-tech EPO patents / population 17,9 Nakłady na innowacyjność ponoszone przez 17,8(UK) państwo, sektor 15,8 (F) edukacji 15,6(IRL) oraz przedsiębiorstwa 8,1 11,2 są ze sobą oraz z PKB silnie skorelowane 80,4(FIN) 35,8 (NL) 29,3 (D) 29,5 27,4 9 High-tech USPTO patents / pop. 11,1 35,9(FIN) 29,5 (S) 19,6 (NL) 84,3 80,2

9 Skala dystansu Wskaźnik Polska EU Nakłady na działalność B+R /PKB 0,68% 2,01% Nakłady na działalność B+R w przedsiębiorstwach /PKB 0,30 % 1,14% Źródło: GUS Nauka i Technika w roku 2010,

10 Regionalny Paradoks Innowacyjności Konkurencyjność regionu Innowacyjność gospodarki Regionalny Paradoks Innowacyjności Sektor naukowobadawcz y Strategiczne sektory tradycyjne (99% MSP) Regionalny System Innowacyjności RSWI, Sieć, pośrednictwo Fundusze Strukturalne UE

11 Fragmentaryczność powiązań Administracja samorządowa MS P MSP MS P MS P MS P MS P MS P MS P MS P Organizacje sektorowe DP D P MS P MS P Uniwersytet MS P MS P MS P MS P IWB MS P MS P MS P DP CT T D P MS P M SP MS P MS P

12 RSI odbudowa powiązań ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU Konsumenci, producenci FIRMY SYSTEM BADAŃ I EDUKACJI Duże firmy MŚP Nowe firmy (start-up) INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE Firmy konsultingowe, agencje rozwoju regionalnego, centra transferu technologii, ośrodki szkoleniowe i doradcze Edukacja i szkolenia Edukacja wyższa Instytucje badawcze INFRASTRUKTURA Banki, firmy VC, inkubatory, parki technologiczne, infrastruktura IT, systemy informacji REGIONALNE STARTEGIE INNOWACYJNE

13 Model linearny Badania podstawowe Badania stosowane Rozwój produktu Rynek, dyfuzja

14 Model powiązań łańcuchowych BADADANIA/NAUKA J I D 4 4 Wiedza ogólna i specyficzna firmy 4 C Potencjalny rynek Wynalazek i/lub stworzenie projektu analitycznego Szczegółowa konstrukcja i testowanie Modyfikacja projektu i produkcja Dystrybucja i sprzedaż f F

15 Platformy regionalne Źródło: Cook 2011

16 Model łańcuchowy - praktyka Prace B+R Projekty komercyjne Pozytywnie wpływa na inicjuje Badania podstawowe Rozwiązania problemów podstawowych Niezbędne dla Może wymagać korzyści Doświadczenia naukowców w dziedzinie B+R Przekształcania badań w innowacje Stymuluje Dla uczelni korzyści Sukces Dla MSP IP, Zysk Generuje prowadzi Pomysły rynkowe Zapewnia Uniwersytet MSP zapewnia Musi istnieć mechanizm kojarzenia i pośrednictwa Potrzebuje Wysoko kwalifikowaną kadrę

17 Inicjatywy RSI Warmia i Mazury SYSTEMY POŚREDNICZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Animacja klastrów Przedsiębiorcz ość akademicka (POKL) Kultura innowacyjności RSWI Brokerzy innowacji Centrum Transferu Technologii UWM Staże dla absolwentów i pracowników B+R Elbląski, Olsztyński i Ełcki Park Technologiczny POLITYKA INNOWACYJNOŚCI Analizy i badania RIS Barometr innowacyjności RSI plus (POKL) Innovation Coach UCZELNIE, JBR Stypendia doktorancki e

18 Projekt RSWI Koncepcja Powiatowych Punktów Kontaktowych powstała na etapie projektu RIS Warmia i Mazury była jego cechą charakterystyczną; Pierwotna PPK rola sprowadzała się komunikacji/budowania konsensusu wokół celów RIS w środowiskach lokalnych; Zapisy strategii zapewniają kontynuację koncepcji PPK w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacyjności; Obecnie realizowana jest III edycja projektu finansowana z PO KL

19 Cele RSWI Zwiększenie i utrwalenie świadomości proinnowacyjnej wśród przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego. Budowanie kultury proinnowacyjnej w świadomości mieszkańców oraz wśród kluczowych instytucji regionu. Poszukiwanie nowych kanałów pozyskiwania i przepływu informacji pomiędzy sektorami nauki i biznesu. Doskonalenie i utrwalanie współpracy z jednostkami badawczorozwojowymi. Identyfikacja i zaspokajanie istniejących, a także kreowanie nowych potrzeb innowacyjnych przedsiębiorców. Transfer technologii - poszukiwanie praktycznych zastosowań dla nowopowstałych technologii, poszukiwanie technologii dla konkretnych pomysłów.

20 Usługi RSWI Identyfikacja przedsiębiorstw innowacyjnych i potencjalnie innowacyjnych; Usługi informacyjno doradcze (seminaria, spotkania foresight), konsultacje indywidualne w zakresie IPR, finansowania innowacji, zarządzania innowacjami; Organizacja targów i konkursów innowacyjności promocja dobrych praktyk; Prowadzenie audytów technologicznych; Gromadzenie zapytań technologicznych i ich kojarzenie z ofertami technologicznymi; Udostępnianie baz danych ekspertów, dostępnych technologii; Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania. Spotkania informacyjne dla uczniów szkół średnich po hasłem: Budowanie świadomości proinnowacyjnej wśród uczniów szkół średnich

21 Mechanizm wspierania MSP Zarząd projektu WMARR + 21 Powiatowych Punktów Kontaktowych Niezależni Konsultanci B+R, IRC, CTT, Brokerzy Innowacji I etap identyfikacja MSP Finansowanie B+R Ankieta/ spotkania II etap audyt Wyszukiwanie Technologii

22 Rezultaty RSWI (1) Wsparcie dla firm: 2223 rekordy w bazie danych przedsiębiorstw 19 szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców (484 przedsiębiorców) 22 spotkania dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą z wykorzystaniem innowacyjności (282 uczestników) 20 audytów technologicznych 9 spotkań dyskusyjnych typu foresight dla przedstawicieli wiodących branż w regionie (188 uczestników)

23 Rezultaty RSWI (2) Kultura innowacyjności: 136 otwartych spotkań informacyjnych (2746 uczestników) 3 wystawy innowacyjności w Olsztynie 2 seminaria towarzyszące wystawie poświęcone dostępnym środkom na inwestycje o charakterze innowacyjnym 2 edycje konkursu Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji 2 edycje wydawnictwa Innowacyjność na Warmii i Mazurach 6 konferencji nt. innowacyjności

24 Czynniki sukcesu Struktura lokalna sieć 21 Powiatowych Punktów Kontaktowych z centralą we WMARR; Koordynacja sieci przez instytucję regionalną, spoza sektora finansów publicznych; Współpraca z jednostkami B+R i samorządami powiatowymi budowanie kapitału społecznego; Komplementarność z innymi projektami RSI; Specjalizacja i koncentracja działań na branżach oraz wybranych przedsiębiorstwach; Wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

25 Bariery innowacyjności Mazowsza wysokie wydatki, 74,5% badanych firm; znalezienie lub zmobilizowanie zasobów finansowych; wysokie ryzyko ekonomiczne ( 46,3%); standardy, przepisy prawa ( 25,2%); brak wykwalifikowanej siły roboczej (15,8%); brak akceptacji ze strony klientów (15,8%); niedostatek informacji technologicznej (14,7%); brak doświadczenia we współpracy w sieciach (13,7%); niedostateczna informacja o rynku (11,7%); dostęp do państwowych instytucji B+R (7,4%) przeszkody wewnętrzne (3,2%).

26 Przyczyny niskiej innowacyjności Niskie BIRD Brak patentów Widoczne elementy Sektory tradycyjne góry poziom morza Połączenia Brak planowania strategicznego Infrastruktura Połączenia podwodne Głębokie problemy Statyczna struktura MSP i B+R Struktura pośrednia Strategia zmian Brak kultury Innowacyjności Podłoże tektoniczne

27 Trendy światowe open innovation W dzisiejszych czasach właściwie żadna organizacja nie dokonuje innowacji w pojedynkę. Firmy nawiązują różnego rodzaju współpracę z wieloma partnerami zewnętrznymi, a wszystko to w dążeniu do stworzenia nowych technologii, produktów i usług. Zważywszy na strategię firmy, jak dalece otwarta bądź zamknięta powinna być sieć jej partnerów zewnętrznych? Kto będzie decydować, jakie problemy ta grupa współpracujących ze sobą organizacji ma rozwiązywać i które z powstałych rozwiązań wdrażać? Każde z rozwiązań pociąga za sobą inne konsekwencje dla strategii firmy. Wybierając spośród nich, organizacja musi rozważyć, jakie mają zalety i jakie niosą wyzwania, oraz ocenić, które modele są najlepiej dopasowane do jej strategii, kompetencji, struktury i zasobów. Źródło: Gary P. Pisano, Roberto Verganti, What Kind of Collaboration is Right for You?, HBR 2010

28 Trendy światowe open innovation

29 Trendy światowe open innovation Firmy open innovation nie wygrywają przez tradycyjne wyprzedzenie swoich konkurentów, ale przez budowanie współpracy w ramach łańcucha wartości (horyzontalnie), a także w ramach współpracy z konkurentami (wertykalnie). Działanie poprzez budowanie atmosfery zaufania i współpracy, która umożliwia grupie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

30 Crowdsourcing Crowdsourcing neologizm użyty przez Jeffa Howe a w czerwcu 2006 w artykule do magazynu Wired. Określa przypisywanie tradycyjnych obowiązków pracowników najemnych grupie (crowd z ang. tłum; sourcing z ang. czerpanie źródeł) ludzi czy społeczności. Oznacza czerpanie wiedzy, pomysłów i inspiracji z tłumu społeczności. W odróżnieniu od marketerów, to konsumenci często najlepiej wiedzą, czego tak naprawdę potrzebują. Zaoferowanie im możliwości wypowiedzenia się na temat produktu, którego używają, lub też takiego, którego chcieliby używać, daje gwarancję świeżego spojrzenia na zagadnienie, a tym samym możliwość powstania wielu udoskonaleń odpowiadających potrzebom grupy docelowej. Lego, NIKE itd.

31 Trendy światowe w rozwoju innowacji W jaki sposób uwolnić potencjał menadżerów wyższego i średniego szczebla oraz całej siły roboczej dla innowacji? Większość organizacji nie tworzy szans by personel mógł się zaangażować w innowacyjność. Otwarte innowacje zmieniają nie tylko pogląd na otoczenie, ale także zmieniają organizacje wewnątrz. Krytyczne dla sukcesu otwartych innowacji jest zaufanie, zachowania i relacje, które są kluczowe przy większym otwarciu w myśleniu o innowacjach. Źródło: Hobcraft 2011

32 Trendy światowe w rozwoju innowacji Konieczne jest odejście od podejścia dziel i rządź tak by zachęcić do bardziej rozproszonego dzielenia się wiedzą i wymiany, co pozwoli lepiej sprostać wymogom szybko zmieniającego się otoczenia. Konieczna jest zmiana myślenia o innowacjach formalnie zatrudnieni menadżerowie nie są w stanie przeżyć bez poklasku otoczenia, co widać w wielu organizacjach. Bardziej rozproszona struktura przywództwa kierownicza oparta o indywidualności mające umiejętności oddziaływania na innych osiągnie prawdopodobnie większy sukces w zakresie organizowania i inspirowania procesu innowacyjnego w tym celu można np. zatrudniać mistrzów pasjonatów do koordynacji procesów innowacyjnych. Źródło: Hobcraft 2011

33 Kapitał społeczny wiedza ukryta Wiedza niepisana do skodyfikowanej Wiedza niepisana Z Wiedzy skodyfikowan ej Socjalizacja Wiedza proceduralna Uwewnętrznienie Wiedza Koncepcyjna Uzewnętrznianie Wiedza systemowa Łączenie

34 Innowacja to zmiana Kadra ich nie lubi a nie organizacja Kapitał ludzki jest innowacyjny nie organizacja

35 Zarządzanie zmianą Każde zachowanie jest wynikiem równowagi pomiędzy siłami hamującymi a napędowymi. Wzmocnienie sił może zwiększyć skutek, ale może te wywołać kontrreakcje. Siły prowadzące do utrzymania status quo Siły prowadzące do zmiany Grupowe normy wydajności Strach przed zmiana Zadowolenie z siebie Wprawa w posiadanych Umiejętnościach Nowa technika Lepsze materiały Konkurencja Nacisk przełożonych

36 Potencjał innowacyjny firmy Kto jest odpowiedzialny za proces Zespół ds. innowacji Gdzie jesteśmy? Samodiagnoza Gdzie zmierzamy? Strategia Jak zamierzamy tam dotrzeć? Projekty innowacji

37 Proces innowacji TWORZENIE NOWYCH KONCEPCJI ROZWÓJ PRODUKTÓW RYNEK ROZWÓJ PROCESÓW PRODUKCTYJNYCH ROZWÓJ PROCESÓW MARKETINGOWYCH RYNEK ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I TECHNOLOGIAMI

38 Diagnoza firmy 1 2 ZAANGAŻOWANIE ZARZĄDU I PRZYWÓDZTWO Powołanie zespołu roboczego 3 Pierwsza samoocena 4 5 SWOT Benchmarking 6 Plan działania i ustalanie priorytetów 1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiąc

39 Piramida innowacji w/g A.T.Kearney Strategia innowacji Innowacyjna organizacja i kultura Zarządzanie cyklem rozwoju innowacji Tworzenie pomysłów Rozwój produktu/procesu Rozpoczęty/kon tynuowany wzrost Wybrane czynniki krytyczne: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami i programami, kontrola oraz technologie informatyczne

40 Raport z audytu 100% 75% 50% 25% 0% Wynik w każdym wymiarze (przykład) Pytania w ramach wymiarów (przykład) Sukces Zarządzania innowacjami Strategia innowacji Czynniki Krytyczne 100% 75% 50% 25% 0% Your company Growth champions Average Profil poszczególnych wymiarów (przykład) Strategia innowacji Wizja innowacji Zrozumiałość strategii innowacji Adaptacja i elastyczność Wskaźnik zmian Innowacyjna organizacja i kultura Cykl rozwoju innowacji Your company Growth champions Average 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strategia innowacji Innowacyjna organizacja i kultura Cykl rozwoju innowacji Czynniki krytyczne Sukces Zarządzania Innowacjami Czy strategia innowacji jest wyraźnie połączona z ogólną strategią firmy? Jak oceniliby Państwo gotowość firmy do innowacji? Jaki jest średni czas wprowadzania na rynek najważniejszych produktów i usług? Jaki procent projektów innowacyjnych został zakończony zgodnie z harmonogramem czasowym, finansowym i jakościowym? Jaki udział w zyskach pochodzi z innowacji? Proszę sprecyzować w odniesieniu do różnych typów innowacji.

41 SWOT - przykład Silne strony Ścisłe określenie udziału strategii innowacji w realizacji celów strategicznych firmy Elastyczne alokacje budżetowe w celu realizacji w krótkim czasie potencjalnych innowacyjnych inicjatyw Generowanie nowych pomysłów i oceny są prowadzone w kontrolowany sposób Produkty/usługi naszej firmy dostarczają klientowi więcej korzyści niż konkurencja Słabe strony Innowacyjne cele nie są znane wszystkim pracownikom firmy Niska zdolność do przetrwania ze względu na czynniki wewnętrzne (problemy w procesach decyzyjnych, kadrowych, etc) Brak kanałów wymiany informacji w firmie Niemotywowanie pracowników pracujących nad innowacyjnymi projektami

42 Działania usprawniające Monitoring technologii Wytyczne poszukiwania obszarów dla innowacji Analiza wartości w całym łańcuchu Zarządzanie zyskownością produktu Dostarczania innowacji w odpowiednim czasie dla osiągnięcia zysku Strategia innowacji Innowacyjna organizacja i kultura Pasja tworzenia innowacji Kwestionariusz otwartości na innowacje Struktura szybkiego podejmowania decyzji FMEA Wynalazek zgodny z potrzebą rynku Sieć kreowania innowacji Sprawdzanie różnych pomysłów Przewodnik Rozwoju Produktu Zarządzanie patentami Modele wynagrodzeń Wspieranie talentów Zarządzanie umiejętnościami Zarządzanie cyklem rozwoju innowacji (Procesy) Tworzenie pomysłów Technologie informatyczne & Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zasobami ludzkimi Rozwój produktu/ procesu Rozpoczęty/ Kontynuowany wzrost Zarządzanie działalnością Zarządzanie programami Monitoring Stałe ulepszanie Przewodnik kontrolingu Narzędzia zarządzania projektem Gate Process Guideline

43 Strategie innowacji Typy strategii Poszukiwacze potrzeb Identyfikowanie niezaspokojonych potrzeb konsumentów z nastawieniem na bycie pionierem rynku w zakresie produktów Obserwatorzy rynku Nastawienie na małe zmiany produktowe z pozycji szybkiego naśladowcy w ograniczania ryzyka Pchacze technologii Koncentracja na rozwiązaniach technologicznych które zaspokajają ukryte potrzeby konsumentów Obszary podejmowania decyzji menadżerskich Kreowanie pomysłów Wybór projektów Rozwój produktu komercjalizacja Gromadzenie informacji nt. konsumentów co pozwala na ich lepsze zrozumienie Analiza potrzeb konsumentów Segmentowanie rynku konsumenckiego Analiza rynku pod kątem pojawienia się nowych produktów Gromadzenie informacji o konkurentach Identyfikacja technologii Mapowanie pojawiających się technologii Analiza trendów Skupienie się na zwrocie z inwestycji innowacyjnych (krótkoterminowe zyski) Koncentrowanie się na dużej dyscyplinie procesów (konieczne dla szybkiego reagowania w sytuacjach gdy pojawiają się zmiany na rynku Zarządzanie ryzykiem Projektowanie produktów, które zaspokajają potrzeby klientów (klient staje się współtwórcą) Nastawienie na szybkie wdrożenie produktów na rynek (większa modularność i prostota) Nastawienie na jakość Wdrożenie produktu na rynek (pozycjonowania określenie ceny) Zarządzanie cyklem życia produktu (nastawienie na długoterminowy zrównoważany rozwój) Uzyskanie informacji od konsumentów

44 Strategia błękitnego oceanu Strategia czerwonego oceanu Konkurowanie w istniejącej przestrzeni rynkowej Zwalczanie konkurencji Wykorzystanie istniejącego popytu Konieczność znajdowania kompromisu między wartością a kosztem Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej strategicznym wyborem między wyjątkowością a niskimi kosztami Strategia błękitnego oceanu Tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej Konkurencja przestaje być istotna Tworzenie i przechwytywanie nowego popytu Przełamanie przymusu kompromisu między wartością a kosztem Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej dążeniem do wyjątkowości i niskich kosztów

45 Strategia błękitnego oceanu Koszty Innowacja wartości Wartość dla nabywcy

46 Źródła współfinansowania innowacji Kapitał własny Kapitał obcy Inne Reinwestowanie zysku Kredyt bankowy Leasing Podwyższenie kapitału Emisja akcji Pożyczka Venture Capital Fundusze UE Business Angels

47 Źródła współfinansowania innowacji Analiza źródeł finansowania Projekt B+R Stopień finansowania Dostępność Trudności Śródki własne Nieskomplikowany projekt, krótki okres realizacji Niski stopień finansowania W zależności od źródeł Ograniczony obszar pozyskania środków, wysokość kwoty do pozyskania Reinwestowanie zysków Projekty realizowane jeden rok i dłużej. (projekty o nieskomplikowanej i skomplikowanej strukturze) Wysoki stopień finansowanie (uwarunkowany zyskownością) Osiągany zysk Problemy z zyskownością, podział zysku. Podniesienie kapitału zakładowego Niska ewentualnie średnia złożoność przedsięwzięcia Niski stopień finansowania Nowy wspólnik zainteresowanie wejściem w projekt Nowy wspólnik na jakich warunkach wspólnik chce uczestniczyć w projekcie Emisja akcji Projekty realizowane jeden rok i dłużej. (projekty o nieskomplikowanej i skomplikowanej strukturze) Wysoki stopień finansowania (uwarunkowany kondycją finansową przedsiębiorstwa) Tylko dla spółek akcyjnych lub przedsiębiorstw, które zamierzają wejść na giełdę. Koszty emisji akcji i wejścia na giełdę

48 Źródła współfinansowania innowacji Kredyt bankowy Nieskomplikowany projekt, krótki okres realizacji Niski stopień finansowania Dostępność uwarunkowana kryteriami selekcji. Historia finansowa, wiarygodność, czas kredytu, kwota Fundusze pożyczkowe Nieskomplikowany projekt, krótki okres realizacji. Niski stopień finansowania Historia finansowa, wiarygodność, czas kredytu, kwota Historia finansowa, wiarygodność, czas pożyczki, kwota Venture Capital Projekty o dużym stopniu ryzyka i wysokiej stopie zysku Wysoki Trudna (ostre kryteria selekcji) Zgoda na zarządzanie projektem zespołu ekspertów z zakresu finansów, administracji. Aniołowie biznesu Projekty o dużym stopniu ryzyka i wysokiej stopie zysku Średni Trudna (ostre kryteria selekcji) Zgoda na zarządzanie projektem zespołu ekspertów z zakresu finansów, administracji Leasing Projekt wymagający specjalnych urządzeń W zależności o potrzebnych urządzeń W zależności od potrzebnego sprzętu Konstrukcja umowy leasingowej, wysoki koszt leasingu

49 Fundusze publiczne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka : Poddziałanie "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ; Działanie "Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe" IniTech - Inicjatywa Technologiczna Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Ventures - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Mechanizmy finansowania (norweski i EOG) Program Ramowy Unii Europejskiej

50 Klastry województwa mazowieckiego Źródło: Klastry w województwie mazowieckim, PARP 2012

51 Instytucje wspierające innowacyjność w regionie Bazy danych Portalu Innowacji PARP

52 Materiały opracował: Dr inż. Michał Opieczyński International Development Norway AS Warsaw Office Ul. Polna 50, VI p Warszawa Tel./fax PSDB Sp. z o.o. Ul. Sienna Warszawa tel: fax:

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo