Innowacyjny biznes szansą regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjny biznes szansą regionu"

Transkrypt

1 Innowacyjny biznes szansą regionu Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Innowacje o co chodzi? Zmiany: Na lepsze Aby osiągnąć sukces rynkowy (poprzez) Kreowanie i wykorzystanie nowych wartości Umiejętne wykorzystania zasobów lokalnych (różnych) w celu oferowania rozwiązań światowych (działaj lokalnie konkuruj globalnie)

3 Definicja systemowa Innowacją jest zmodernizowanie i poszerzenie asortymentu produkcji i usług; wprowadzenie nowych metod produkcji, dostaw i metod lub dystrybucji; wprowadzenie zmian w zarządzaniu, organizacji pracy oraz w warunkach pracy i umiejętnościach pracowników (EU, Green Paper on Innovation, Oslo Manual 1994)

4 Innowacje w usługach Oddziaływanie Wewnątrz organizacji Na poziomie różnych podmiotów Rodzaj innowacji organizacyjnej Innowacje w zakresie struktur Praca w zespołach związanych daną linią produkcyjną Zespoły interdyscyplinarne Decentralizacja planowania wdrożenia i monitoringu Zespoły projektowe Zmniejszanie hierarchiczności struktury organizacyjnej Sieci współpracy Alianse Outsourcing Of shoring Innowacje w zakresie procedur Zespoły ds. jakości Audyty jakości Audyty środowiskowe Ciągłe doskonalenie się (KAIZEN) Ograniczanie przestojów Just in time Zarządzenie łańcuchami dostaw produkcji i dystrybucji Audyty satysfakcji klientów

5 Skalowalność innowacji?

6 Przedsiębiorczości innowacyjna Przedsiębiorstwa, które potrafią poszukiwać i stwarzać możliwości wprowadzania zmian, a także umiejętnie i skutecznie wdrażać je w praktyce, określane są jako firmy innowacyjne. Inspiracji zmian należy poszukiwać zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu, a rolą przedsiębiorcy w zakresie innowacyjności jest poszukiwanie możliwości zmian, ich analizowanie, dostosowywanie i wdrażanie.

7 Cechy firm innowacyjnych Wizja i strategii firmy (przywództwo) Kultury i klimatu panującego w przedsiębiorstwie Umiejętności jakie posiadają pracownicy Kreatywności i zarządzania pomysłami i projektami Wiedzy o rynku Struktury organizacyjnej i zarządzania procesami

8 RPI - Zależność PKB od wydatków na B+R No Indicator 1 S&E graduates / years EU Mean 10,4 EU leaders US JP 2 Population with tertiary education 21,2 % 32,4(FIN) 29,7 (S) 28,1 (UK) 34,9 30,4 3 Participation in life-long learning 8,4 % 21,6 (S) 21,0 (UK) 20,8 (DK) 4 Employed in med/high-tech manuf. 7,8 % 10,9 (D) 8,3 (S) 7,6 (I/UK) 5 Employed in high-tech services 3,2 % 4,8 (S) 4,5 (DK) 4,3 (FIN) 6 Public R&D / GDP 0,66 % 0,95(FIN) 0,87 (NL) 0,86 (S) 0,56 0,70 7 Business R&D / GDP 1,19 % 2,85 (S) 2,14(FIN) 1,63 (D) 1,98 2,18 8 High-tech EPO patents / population 17,9 Nakłady na innowacyjność ponoszone przez 17,8(UK) państwo, sektor 15,8 (F) edukacji 15,6(IRL) oraz przedsiębiorstwa 8,1 11,2 są ze sobą oraz z PKB silnie skorelowane 80,4(FIN) 35,8 (NL) 29,3 (D) 29,5 27,4 9 High-tech USPTO patents / pop. 11,1 35,9(FIN) 29,5 (S) 19,6 (NL) 84,3 80,2

9 Skala dystansu Wskaźnik Polska EU Nakłady na działalność B+R /PKB 0,68% 2,01% Nakłady na działalność B+R w przedsiębiorstwach /PKB 0,30 % 1,14% Źródło: GUS Nauka i Technika w roku 2010,

10 Regionalny Paradoks Innowacyjności Konkurencyjność regionu Innowacyjność gospodarki Regionalny Paradoks Innowacyjności Sektor naukowobadawcz y Strategiczne sektory tradycyjne (99% MSP) Regionalny System Innowacyjności RSWI, Sieć, pośrednictwo Fundusze Strukturalne UE

11 Fragmentaryczność powiązań Administracja samorządowa MS P MSP MS P MS P MS P MS P MS P MS P MS P Organizacje sektorowe DP D P MS P MS P Uniwersytet MS P MS P MS P MS P IWB MS P MS P MS P DP CT T D P MS P M SP MS P MS P

12 RSI odbudowa powiązań ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU Konsumenci, producenci FIRMY SYSTEM BADAŃ I EDUKACJI Duże firmy MŚP Nowe firmy (start-up) INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE Firmy konsultingowe, agencje rozwoju regionalnego, centra transferu technologii, ośrodki szkoleniowe i doradcze Edukacja i szkolenia Edukacja wyższa Instytucje badawcze INFRASTRUKTURA Banki, firmy VC, inkubatory, parki technologiczne, infrastruktura IT, systemy informacji REGIONALNE STARTEGIE INNOWACYJNE

13 Model linearny Badania podstawowe Badania stosowane Rozwój produktu Rynek, dyfuzja

14 Model powiązań łańcuchowych BADADANIA/NAUKA J I D 4 4 Wiedza ogólna i specyficzna firmy 4 C Potencjalny rynek Wynalazek i/lub stworzenie projektu analitycznego Szczegółowa konstrukcja i testowanie Modyfikacja projektu i produkcja Dystrybucja i sprzedaż f F

15 Platformy regionalne Źródło: Cook 2011

16 Model łańcuchowy - praktyka Prace B+R Projekty komercyjne Pozytywnie wpływa na inicjuje Badania podstawowe Rozwiązania problemów podstawowych Niezbędne dla Może wymagać korzyści Doświadczenia naukowców w dziedzinie B+R Przekształcania badań w innowacje Stymuluje Dla uczelni korzyści Sukces Dla MSP IP, Zysk Generuje prowadzi Pomysły rynkowe Zapewnia Uniwersytet MSP zapewnia Musi istnieć mechanizm kojarzenia i pośrednictwa Potrzebuje Wysoko kwalifikowaną kadrę

17 Inicjatywy RSI Warmia i Mazury SYSTEMY POŚREDNICZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Animacja klastrów Przedsiębiorcz ość akademicka (POKL) Kultura innowacyjności RSWI Brokerzy innowacji Centrum Transferu Technologii UWM Staże dla absolwentów i pracowników B+R Elbląski, Olsztyński i Ełcki Park Technologiczny POLITYKA INNOWACYJNOŚCI Analizy i badania RIS Barometr innowacyjności RSI plus (POKL) Innovation Coach UCZELNIE, JBR Stypendia doktorancki e

18 Projekt RSWI Koncepcja Powiatowych Punktów Kontaktowych powstała na etapie projektu RIS Warmia i Mazury była jego cechą charakterystyczną; Pierwotna PPK rola sprowadzała się komunikacji/budowania konsensusu wokół celów RIS w środowiskach lokalnych; Zapisy strategii zapewniają kontynuację koncepcji PPK w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacyjności; Obecnie realizowana jest III edycja projektu finansowana z PO KL

19 Cele RSWI Zwiększenie i utrwalenie świadomości proinnowacyjnej wśród przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego. Budowanie kultury proinnowacyjnej w świadomości mieszkańców oraz wśród kluczowych instytucji regionu. Poszukiwanie nowych kanałów pozyskiwania i przepływu informacji pomiędzy sektorami nauki i biznesu. Doskonalenie i utrwalanie współpracy z jednostkami badawczorozwojowymi. Identyfikacja i zaspokajanie istniejących, a także kreowanie nowych potrzeb innowacyjnych przedsiębiorców. Transfer technologii - poszukiwanie praktycznych zastosowań dla nowopowstałych technologii, poszukiwanie technologii dla konkretnych pomysłów.

20 Usługi RSWI Identyfikacja przedsiębiorstw innowacyjnych i potencjalnie innowacyjnych; Usługi informacyjno doradcze (seminaria, spotkania foresight), konsultacje indywidualne w zakresie IPR, finansowania innowacji, zarządzania innowacjami; Organizacja targów i konkursów innowacyjności promocja dobrych praktyk; Prowadzenie audytów technologicznych; Gromadzenie zapytań technologicznych i ich kojarzenie z ofertami technologicznymi; Udostępnianie baz danych ekspertów, dostępnych technologii; Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania. Spotkania informacyjne dla uczniów szkół średnich po hasłem: Budowanie świadomości proinnowacyjnej wśród uczniów szkół średnich

21 Mechanizm wspierania MSP Zarząd projektu WMARR + 21 Powiatowych Punktów Kontaktowych Niezależni Konsultanci B+R, IRC, CTT, Brokerzy Innowacji I etap identyfikacja MSP Finansowanie B+R Ankieta/ spotkania II etap audyt Wyszukiwanie Technologii

22 Rezultaty RSWI (1) Wsparcie dla firm: 2223 rekordy w bazie danych przedsiębiorstw 19 szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców (484 przedsiębiorców) 22 spotkania dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą z wykorzystaniem innowacyjności (282 uczestników) 20 audytów technologicznych 9 spotkań dyskusyjnych typu foresight dla przedstawicieli wiodących branż w regionie (188 uczestników)

23 Rezultaty RSWI (2) Kultura innowacyjności: 136 otwartych spotkań informacyjnych (2746 uczestników) 3 wystawy innowacyjności w Olsztynie 2 seminaria towarzyszące wystawie poświęcone dostępnym środkom na inwestycje o charakterze innowacyjnym 2 edycje konkursu Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji 2 edycje wydawnictwa Innowacyjność na Warmii i Mazurach 6 konferencji nt. innowacyjności

24 Czynniki sukcesu Struktura lokalna sieć 21 Powiatowych Punktów Kontaktowych z centralą we WMARR; Koordynacja sieci przez instytucję regionalną, spoza sektora finansów publicznych; Współpraca z jednostkami B+R i samorządami powiatowymi budowanie kapitału społecznego; Komplementarność z innymi projektami RSI; Specjalizacja i koncentracja działań na branżach oraz wybranych przedsiębiorstwach; Wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

25 Bariery innowacyjności Mazowsza wysokie wydatki, 74,5% badanych firm; znalezienie lub zmobilizowanie zasobów finansowych; wysokie ryzyko ekonomiczne ( 46,3%); standardy, przepisy prawa ( 25,2%); brak wykwalifikowanej siły roboczej (15,8%); brak akceptacji ze strony klientów (15,8%); niedostatek informacji technologicznej (14,7%); brak doświadczenia we współpracy w sieciach (13,7%); niedostateczna informacja o rynku (11,7%); dostęp do państwowych instytucji B+R (7,4%) przeszkody wewnętrzne (3,2%).

26 Przyczyny niskiej innowacyjności Niskie BIRD Brak patentów Widoczne elementy Sektory tradycyjne góry poziom morza Połączenia Brak planowania strategicznego Infrastruktura Połączenia podwodne Głębokie problemy Statyczna struktura MSP i B+R Struktura pośrednia Strategia zmian Brak kultury Innowacyjności Podłoże tektoniczne

27 Trendy światowe open innovation W dzisiejszych czasach właściwie żadna organizacja nie dokonuje innowacji w pojedynkę. Firmy nawiązują różnego rodzaju współpracę z wieloma partnerami zewnętrznymi, a wszystko to w dążeniu do stworzenia nowych technologii, produktów i usług. Zważywszy na strategię firmy, jak dalece otwarta bądź zamknięta powinna być sieć jej partnerów zewnętrznych? Kto będzie decydować, jakie problemy ta grupa współpracujących ze sobą organizacji ma rozwiązywać i które z powstałych rozwiązań wdrażać? Każde z rozwiązań pociąga za sobą inne konsekwencje dla strategii firmy. Wybierając spośród nich, organizacja musi rozważyć, jakie mają zalety i jakie niosą wyzwania, oraz ocenić, które modele są najlepiej dopasowane do jej strategii, kompetencji, struktury i zasobów. Źródło: Gary P. Pisano, Roberto Verganti, What Kind of Collaboration is Right for You?, HBR 2010

28 Trendy światowe open innovation

29 Trendy światowe open innovation Firmy open innovation nie wygrywają przez tradycyjne wyprzedzenie swoich konkurentów, ale przez budowanie współpracy w ramach łańcucha wartości (horyzontalnie), a także w ramach współpracy z konkurentami (wertykalnie). Działanie poprzez budowanie atmosfery zaufania i współpracy, która umożliwia grupie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

30 Crowdsourcing Crowdsourcing neologizm użyty przez Jeffa Howe a w czerwcu 2006 w artykule do magazynu Wired. Określa przypisywanie tradycyjnych obowiązków pracowników najemnych grupie (crowd z ang. tłum; sourcing z ang. czerpanie źródeł) ludzi czy społeczności. Oznacza czerpanie wiedzy, pomysłów i inspiracji z tłumu społeczności. W odróżnieniu od marketerów, to konsumenci często najlepiej wiedzą, czego tak naprawdę potrzebują. Zaoferowanie im możliwości wypowiedzenia się na temat produktu, którego używają, lub też takiego, którego chcieliby używać, daje gwarancję świeżego spojrzenia na zagadnienie, a tym samym możliwość powstania wielu udoskonaleń odpowiadających potrzebom grupy docelowej. Lego, NIKE itd.

31 Trendy światowe w rozwoju innowacji W jaki sposób uwolnić potencjał menadżerów wyższego i średniego szczebla oraz całej siły roboczej dla innowacji? Większość organizacji nie tworzy szans by personel mógł się zaangażować w innowacyjność. Otwarte innowacje zmieniają nie tylko pogląd na otoczenie, ale także zmieniają organizacje wewnątrz. Krytyczne dla sukcesu otwartych innowacji jest zaufanie, zachowania i relacje, które są kluczowe przy większym otwarciu w myśleniu o innowacjach. Źródło: Hobcraft 2011

32 Trendy światowe w rozwoju innowacji Konieczne jest odejście od podejścia dziel i rządź tak by zachęcić do bardziej rozproszonego dzielenia się wiedzą i wymiany, co pozwoli lepiej sprostać wymogom szybko zmieniającego się otoczenia. Konieczna jest zmiana myślenia o innowacjach formalnie zatrudnieni menadżerowie nie są w stanie przeżyć bez poklasku otoczenia, co widać w wielu organizacjach. Bardziej rozproszona struktura przywództwa kierownicza oparta o indywidualności mające umiejętności oddziaływania na innych osiągnie prawdopodobnie większy sukces w zakresie organizowania i inspirowania procesu innowacyjnego w tym celu można np. zatrudniać mistrzów pasjonatów do koordynacji procesów innowacyjnych. Źródło: Hobcraft 2011

33 Kapitał społeczny wiedza ukryta Wiedza niepisana do skodyfikowanej Wiedza niepisana Z Wiedzy skodyfikowan ej Socjalizacja Wiedza proceduralna Uwewnętrznienie Wiedza Koncepcyjna Uzewnętrznianie Wiedza systemowa Łączenie

34 Innowacja to zmiana Kadra ich nie lubi a nie organizacja Kapitał ludzki jest innowacyjny nie organizacja

35 Zarządzanie zmianą Każde zachowanie jest wynikiem równowagi pomiędzy siłami hamującymi a napędowymi. Wzmocnienie sił może zwiększyć skutek, ale może te wywołać kontrreakcje. Siły prowadzące do utrzymania status quo Siły prowadzące do zmiany Grupowe normy wydajności Strach przed zmiana Zadowolenie z siebie Wprawa w posiadanych Umiejętnościach Nowa technika Lepsze materiały Konkurencja Nacisk przełożonych

36 Potencjał innowacyjny firmy Kto jest odpowiedzialny za proces Zespół ds. innowacji Gdzie jesteśmy? Samodiagnoza Gdzie zmierzamy? Strategia Jak zamierzamy tam dotrzeć? Projekty innowacji

37 Proces innowacji TWORZENIE NOWYCH KONCEPCJI ROZWÓJ PRODUKTÓW RYNEK ROZWÓJ PROCESÓW PRODUKCTYJNYCH ROZWÓJ PROCESÓW MARKETINGOWYCH RYNEK ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I TECHNOLOGIAMI

38 Diagnoza firmy 1 2 ZAANGAŻOWANIE ZARZĄDU I PRZYWÓDZTWO Powołanie zespołu roboczego 3 Pierwsza samoocena 4 5 SWOT Benchmarking 6 Plan działania i ustalanie priorytetów 1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiąc

39 Piramida innowacji w/g A.T.Kearney Strategia innowacji Innowacyjna organizacja i kultura Zarządzanie cyklem rozwoju innowacji Tworzenie pomysłów Rozwój produktu/procesu Rozpoczęty/kon tynuowany wzrost Wybrane czynniki krytyczne: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami i programami, kontrola oraz technologie informatyczne

40 Raport z audytu 100% 75% 50% 25% 0% Wynik w każdym wymiarze (przykład) Pytania w ramach wymiarów (przykład) Sukces Zarządzania innowacjami Strategia innowacji Czynniki Krytyczne 100% 75% 50% 25% 0% Your company Growth champions Average Profil poszczególnych wymiarów (przykład) Strategia innowacji Wizja innowacji Zrozumiałość strategii innowacji Adaptacja i elastyczność Wskaźnik zmian Innowacyjna organizacja i kultura Cykl rozwoju innowacji Your company Growth champions Average 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strategia innowacji Innowacyjna organizacja i kultura Cykl rozwoju innowacji Czynniki krytyczne Sukces Zarządzania Innowacjami Czy strategia innowacji jest wyraźnie połączona z ogólną strategią firmy? Jak oceniliby Państwo gotowość firmy do innowacji? Jaki jest średni czas wprowadzania na rynek najważniejszych produktów i usług? Jaki procent projektów innowacyjnych został zakończony zgodnie z harmonogramem czasowym, finansowym i jakościowym? Jaki udział w zyskach pochodzi z innowacji? Proszę sprecyzować w odniesieniu do różnych typów innowacji.

41 SWOT - przykład Silne strony Ścisłe określenie udziału strategii innowacji w realizacji celów strategicznych firmy Elastyczne alokacje budżetowe w celu realizacji w krótkim czasie potencjalnych innowacyjnych inicjatyw Generowanie nowych pomysłów i oceny są prowadzone w kontrolowany sposób Produkty/usługi naszej firmy dostarczają klientowi więcej korzyści niż konkurencja Słabe strony Innowacyjne cele nie są znane wszystkim pracownikom firmy Niska zdolność do przetrwania ze względu na czynniki wewnętrzne (problemy w procesach decyzyjnych, kadrowych, etc) Brak kanałów wymiany informacji w firmie Niemotywowanie pracowników pracujących nad innowacyjnymi projektami

42 Działania usprawniające Monitoring technologii Wytyczne poszukiwania obszarów dla innowacji Analiza wartości w całym łańcuchu Zarządzanie zyskownością produktu Dostarczania innowacji w odpowiednim czasie dla osiągnięcia zysku Strategia innowacji Innowacyjna organizacja i kultura Pasja tworzenia innowacji Kwestionariusz otwartości na innowacje Struktura szybkiego podejmowania decyzji FMEA Wynalazek zgodny z potrzebą rynku Sieć kreowania innowacji Sprawdzanie różnych pomysłów Przewodnik Rozwoju Produktu Zarządzanie patentami Modele wynagrodzeń Wspieranie talentów Zarządzanie umiejętnościami Zarządzanie cyklem rozwoju innowacji (Procesy) Tworzenie pomysłów Technologie informatyczne & Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zasobami ludzkimi Rozwój produktu/ procesu Rozpoczęty/ Kontynuowany wzrost Zarządzanie działalnością Zarządzanie programami Monitoring Stałe ulepszanie Przewodnik kontrolingu Narzędzia zarządzania projektem Gate Process Guideline

43 Strategie innowacji Typy strategii Poszukiwacze potrzeb Identyfikowanie niezaspokojonych potrzeb konsumentów z nastawieniem na bycie pionierem rynku w zakresie produktów Obserwatorzy rynku Nastawienie na małe zmiany produktowe z pozycji szybkiego naśladowcy w ograniczania ryzyka Pchacze technologii Koncentracja na rozwiązaniach technologicznych które zaspokajają ukryte potrzeby konsumentów Obszary podejmowania decyzji menadżerskich Kreowanie pomysłów Wybór projektów Rozwój produktu komercjalizacja Gromadzenie informacji nt. konsumentów co pozwala na ich lepsze zrozumienie Analiza potrzeb konsumentów Segmentowanie rynku konsumenckiego Analiza rynku pod kątem pojawienia się nowych produktów Gromadzenie informacji o konkurentach Identyfikacja technologii Mapowanie pojawiających się technologii Analiza trendów Skupienie się na zwrocie z inwestycji innowacyjnych (krótkoterminowe zyski) Koncentrowanie się na dużej dyscyplinie procesów (konieczne dla szybkiego reagowania w sytuacjach gdy pojawiają się zmiany na rynku Zarządzanie ryzykiem Projektowanie produktów, które zaspokajają potrzeby klientów (klient staje się współtwórcą) Nastawienie na szybkie wdrożenie produktów na rynek (większa modularność i prostota) Nastawienie na jakość Wdrożenie produktu na rynek (pozycjonowania określenie ceny) Zarządzanie cyklem życia produktu (nastawienie na długoterminowy zrównoważany rozwój) Uzyskanie informacji od konsumentów

44 Strategia błękitnego oceanu Strategia czerwonego oceanu Konkurowanie w istniejącej przestrzeni rynkowej Zwalczanie konkurencji Wykorzystanie istniejącego popytu Konieczność znajdowania kompromisu między wartością a kosztem Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej strategicznym wyborem między wyjątkowością a niskimi kosztami Strategia błękitnego oceanu Tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej Konkurencja przestaje być istotna Tworzenie i przechwytywanie nowego popytu Przełamanie przymusu kompromisu między wartością a kosztem Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej dążeniem do wyjątkowości i niskich kosztów

45 Strategia błękitnego oceanu Koszty Innowacja wartości Wartość dla nabywcy

46 Źródła współfinansowania innowacji Kapitał własny Kapitał obcy Inne Reinwestowanie zysku Kredyt bankowy Leasing Podwyższenie kapitału Emisja akcji Pożyczka Venture Capital Fundusze UE Business Angels

47 Źródła współfinansowania innowacji Analiza źródeł finansowania Projekt B+R Stopień finansowania Dostępność Trudności Śródki własne Nieskomplikowany projekt, krótki okres realizacji Niski stopień finansowania W zależności od źródeł Ograniczony obszar pozyskania środków, wysokość kwoty do pozyskania Reinwestowanie zysków Projekty realizowane jeden rok i dłużej. (projekty o nieskomplikowanej i skomplikowanej strukturze) Wysoki stopień finansowanie (uwarunkowany zyskownością) Osiągany zysk Problemy z zyskownością, podział zysku. Podniesienie kapitału zakładowego Niska ewentualnie średnia złożoność przedsięwzięcia Niski stopień finansowania Nowy wspólnik zainteresowanie wejściem w projekt Nowy wspólnik na jakich warunkach wspólnik chce uczestniczyć w projekcie Emisja akcji Projekty realizowane jeden rok i dłużej. (projekty o nieskomplikowanej i skomplikowanej strukturze) Wysoki stopień finansowania (uwarunkowany kondycją finansową przedsiębiorstwa) Tylko dla spółek akcyjnych lub przedsiębiorstw, które zamierzają wejść na giełdę. Koszty emisji akcji i wejścia na giełdę

48 Źródła współfinansowania innowacji Kredyt bankowy Nieskomplikowany projekt, krótki okres realizacji Niski stopień finansowania Dostępność uwarunkowana kryteriami selekcji. Historia finansowa, wiarygodność, czas kredytu, kwota Fundusze pożyczkowe Nieskomplikowany projekt, krótki okres realizacji. Niski stopień finansowania Historia finansowa, wiarygodność, czas kredytu, kwota Historia finansowa, wiarygodność, czas pożyczki, kwota Venture Capital Projekty o dużym stopniu ryzyka i wysokiej stopie zysku Wysoki Trudna (ostre kryteria selekcji) Zgoda na zarządzanie projektem zespołu ekspertów z zakresu finansów, administracji. Aniołowie biznesu Projekty o dużym stopniu ryzyka i wysokiej stopie zysku Średni Trudna (ostre kryteria selekcji) Zgoda na zarządzanie projektem zespołu ekspertów z zakresu finansów, administracji Leasing Projekt wymagający specjalnych urządzeń W zależności o potrzebnych urządzeń W zależności od potrzebnego sprzętu Konstrukcja umowy leasingowej, wysoki koszt leasingu

49 Fundusze publiczne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka : Poddziałanie "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ; Działanie "Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe" IniTech - Inicjatywa Technologiczna Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Ventures - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Mechanizmy finansowania (norweski i EOG) Program Ramowy Unii Europejskiej

50 Klastry województwa mazowieckiego Źródło: Klastry w województwie mazowieckim, PARP 2012

51 Instytucje wspierające innowacyjność w regionie Bazy danych Portalu Innowacji PARP

52 Materiały opracował: Dr inż. Michał Opieczyński International Development Norway AS Warsaw Office Ul. Polna 50, VI p Warszawa Tel./fax PSDB Sp. z o.o. Ul. Sienna Warszawa tel: fax:

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012

Open innovation. It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time. Pinelli, Ernst & Young, 2012 Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012 Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa 28 czerwca 2011 r. Gabriela Zenkner-Kłujszo Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego www.sse.krakow.pl Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego Kraków, 17 września 2010 r. KPT - misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo