W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A."

Transkrypt

1 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności W drodze na giełdę IDEA BANK S.A. Idea Bank S.A. jest dynamicznie rozwijającym się, konkurencyjnym na polskim rynku usług finansowych bankiem, który rozpoczął działalność w 2010 roku, tworząc stopniowo rozbudowaną Grupę, oferującą swoim klientom systematycznie poszerzany wachlarz produktów i usług. Oferta Grupy skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw. Pozostałą część obecnej bazy klientów stanowią zamożni przedsiębiorcy i klienci detaliczni. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa oferowała swoje produkty i usługi za pośrednictwem ponad 200 placówek w całej Polsce: 71 placówek Idea Banku (w tym 10 placówek Banku działających pod marką Lion's Bank), 63 biur Tax Care, 43 placówek Idea Expert, 10 placówek Idea Leasing i 13 placówek Idea Leasing & Fleet. Grupy opiera swoją działalność na koncepcji Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców". Właściwe zrozumienie potrzeb klientów docelowych pozwala Grupie zapewnić ofertę lepszych, bardziej ukierunkowanych produktów i szybszą obsługę, dotrzeć do najodpowiedniejszej grupy klientów za pośrednictwem elastycznej, wielokanałowej sieci dystrybucji i innowacyjnego podejścia marketingowego oraz wdrażać bardziej efektywny i zdyscyplinowany system zarządzania zabezpieczeniami i ryzykiem kredytowym. Dostosowując się do potrzeb klientów, Grupa dąży do budowania długotrwałych relacji z nimi. Sukces Grupy odzwierciedla wysoki poziom zadowolenia klienta, niska rotacja wśród klientów, coraz szersze korzystanie przez obecnych klientów z produktów i usług poprzez. Obecnie Grupa jest w trakcie wdrażania kilku nowych rozwiązań produktowych, w tym nowej platformy Idea Cloud, która będzie oferować klientom usługi księgowe i bankowe w sposób łatwo dostępny i przyjazny, za pośrednictwem Internetu, smartfona lub tabletu. Grupa oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i usług finansowych, m.in.: Usługi finansowania działalności udzielanie kredytów, usługi w zakresie leasingu, faktoringu, bankowości transakcyjnej oraz pośrednictwo finansowe świadczone przez Idea Bank, Idea Money, Idea Leasing, Idea Leasing & Fleet oraz Idea Expert; Usługi BSS (ang. Business Support Services usługi wspierające działalność biznesową): doradztwo księgowe, podatkowe, prawne oraz doradztwo z zakresu kadr i płac świadczone przez Tax Care; Bankowość prywatna bankowość prywatna, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe, pośrednictwo w zakresie inwestowania w nieruchomości i inne usługi specjalistyczne świadczone przez Bank pod marką Lion s Bank; Zarządzanie wierzytelnościami nabywanie portfeli wierzytelności oraz usługi windykacyjne na żądanie, w tym także dotyczące niewielkich kwot, świadczone przez Idea Bank i GetBack; Lokaty lokaty, rachunki bieżące i oszczędnościowe, karty debetowe i kredytowe, dostęp do bankomatów i wpłatomatów oferowane przez Idea Bank; oraz Pozostałe usługi usługi zarządzania aktywami i funduszami. Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł. Dom Maklerski BZ WBK podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. tel.: (61) , (61) (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.. ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 1

2 Tendencje Spośród najistotniejszych ostatnio występujących tendencji w działalności Grupy należy wyróżnić: dalszy dynamiczny wzrost akcji kredytowej Banku, w tym przede wszystkim w obszarze sprzedaży produktów kredytowych dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw; szybki wzrost poziomu pozyskiwanych przez Bank depozytów, szczególnie w II połowie 2014 roku; wzrost bezpieczeństwa kapitałowego dzięki emisjom akcji i obligacji podporządkowanych skutkujący wzrostem współczynnika wypłacalności Banku do poziomu 13,45% na koniec grudnia 2014 roku; spadek jednostkowych przychodów z produktów kredytowych i leasingowych z uwagi na spadek rynkowych stóp procentowych; znaczący wzrost aktywów i przychodów z tytułu leasingu w wyniku przejęcia spółki VB Leasing Polska (obecnie Idea Leasing & Fleet) i jej portfela wierzytelności leasingowych; ograniczenie aktywności w segmencie nieruchomości dzięki transakcjom sprzedaży nieruchomości mieszkalnych przez spółki Grupy skutkujących osiągnięciem atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji. Zdaniem Zarządu następujące tendencje będą się utrzymywać i wpływać na działalność i perspektywy Grupy: szybszy wzrost wyniku z działalności gospodarczej Grupy od przyrostu kosztów operacyjnych, co będzie prowadzić do stopniowego poprawiania się wskaźnika C/I, a także wzrostu zyskowności; wzrost liczby klientów; pogłębienie relacji z istniejącymi klientami dzięki sprzedaży krzyżowej (cross-selling) i oraz rozszerzenie ilości produktów wyższej kategorii sprzedawanych obecnym klientom (up-selling); integracja przejętych podmiotów gospodarczych w celu realizacji korzyści strategicznych, finansowych i operacyjnych; wzrost udziału kredytów z utratą wartości w należnościach brutto od klientów Grupy będący efektem dojrzewania portfela kredytowego Banku, który z uwagi na dynamiczny rozwój Banku w ostatnim okresie oraz stosunkowo krótki okres działalności banku jest stosunkowo młody; czynnik ten zostanie częściowo skompensowany przez ożywienie sytuacji makroekonomicznej, w wyniku, którego Zarząd oczekuje utrzymania się wysokiej jakości portfela kredytowego Grupy. Opis polityki dywidendy Bank realizuje strategię, której nadrzędnym celem jest posiadanie odpowiedniego poziomu kapitału zabezpieczającego ryzyko związane z działalnością Grupy. Długofalowa strategia rozwoju kapitałowego Grupy ma zapewnić bezpieczeństwo i rentowność prowadzonej działalności oraz uzyskanie pożądanych ocen agencji ratingowych. W zakresie preferowanej struktury kapitału Bank zakłada posiadanie struktury z przeważającym udziałem funduszy podstawowych (Tier 1). Mając na uwadze nadrzędne cele Banku w zakresie struktury jego kapitału, a także długofalową strategię rozwoju i aktualny poziom kapitałów Banku, Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie zysku za lata obrotowe 2014, 2015 i 2016 w całości na kapitał zapasowy. Zwiększenie kapitałów własnych w omawianym okresie o kwotę wypracowanego zysku umożliwi dalszy rozwój Banku i wpłynie na zwiększenie jego stabilności, co w ocenie Zarządu jest uzasadnione obecnym etapem rozwoju Banku. Po upływie tego okresu zamiarem Banku jest docelowa wypłata dywidendy na poziomie do 50% zysku netto Banku za dany rok obrotowy wskazanego w zbadanym jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym. Za lata, w których Bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki i będzie posiadał wysokie współczynniki wypłacalności będzie można rozważyć wypłatę dywidendy w wyższej wysokości. Rekomendując poziom wypłaty dywidendy Zarząd uwzględni w szczególności wymogi kapitałowe niezbędne do wzrostu gospodarczego Grupy oraz pokrycia ewentu- 2

3 Opis polityki dywidendy (c.d.) Grupa alnych strat w przypadku zmaterializowania się nieprzewidzianych scenariuszy warunków skrajnych, takich jak gwałtowny spadek wzrostu PKB, niekorzystne zmiany kursów wymiany walut lub stóp procentowych, jak również obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji KNF w tej sprawie. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie analizowana i w miarę potrzeby okresowo weryfikowana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Grupy Banku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej, zapotrzebowania na środki pieniężne, planów ekspansji (rozwoju) oraz wymogów prawa i wytycznych organów nadzoru w tym zakresie. W każdym wypadku decyzja o wypłacie dywidendy będzie przedmiotem uchwały podjętej przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, przy czym nie będą dla nich wiążące żadne rekomendacje Zarządu dotyczące dywidendy. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Bank nie wypłacał dywidendy. Podmiotem dominującym wobec Banku jest dr Leszek Czarnecki, który za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych sprawuje kontrolę nad Bankiem. Na Datę Prospektu dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio akcji oraz pośrednio: (i) poprzez Getin Holding S.A akcji, (ii) poprzez spółkę LC Corp B.V akcji oraz (iii) poprzez spółkę RB Investom Sp. z o.o akcji, które łącznie stanowią 85,73% kapitału zakładowego Banku i dają prawo 85,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Getin Holding posiada 61,27% akcji Banku i 61,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu (Getin Holding posiada akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu) i jest podmiotem bezpośrednio dominującym względem niego. Dr Leszek Czarnecki posiada 100% udziałów w LC Corp B.V i 99,99% udziałów w RB Investcom Sp. z o.o. Ponadto dr Leszek Czarnecki posiada 57,11% akcji Getin Holding S.A. LC Corp B.V. posiada 9,99% akcji Banku i 9,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu. RB Investcom Sp. z o.o. posiada 4,48% akcji Banku i 4,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Schemat 1. Schemat Grupy na 13 marca 2015 roku Źródło: Prospekt emisyjny 3

4 Czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży Czynniki ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi i rynkowymi: Zjawiska w światowej gospodarce mogą mieć wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności i perspektywy Grupy; Warunki makroekonomiczne w Polsce mogą mieć wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy; Niestabilność polityczna na Ukrainie i niepewność co do stabilności systemów politycznych i granic w Europie Wschodniej może mieć wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy; Dewaluacja lub osłabienie złotówki lub innych walut mogą mieć wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy ; Nadzwyczajne zdarzenia, leżące poza kontrolą Grupy, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy: Grupa może nie być w stanie skutecznie zrealizować swojej strategii rozwoju działalności; Oczekiwania Zarządu co do korzyści z przeprowadzonych akwizycji mogą nie zostać zrealizowane; Rozwój portfela produktów i usług oraz bazy klientów Grupy może skutkować zwiększonym ryzykiem; Utrata kluczowych pracowników Grupy może negatywnie wpłynąć na działalność Grupy; Grupa może nie być w stanie zatrudnić lub zatrzymać wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu; Metody zarządzania ryzykiem Grupy mogą okazać się nieskuteczne; Grupa jest narażona na ryzyko operacyjne związane z jej działalnością gospodarczą; Grupa jest narażona na ryzyko związane z płynnością; Grupa może nie być w stanie utrzymać jakości portfeli kredytów i leasingów; Grupa może być zobowiązana do pozyskania dodatkowego kapitału w przyszłości i może nie być w stanie pozyskać go na korzystnych warunkach lub nie być w stanie pozyskać wystarczających środków; Bank może nie być w stanie rozbudować portfela kredytowego i bazy depozytowej lub utrzymać obecnego poziomu prowizji i opłat; Bank może nie być w stanie utrzymać lub zwiększyć swojej bieżącej marży odsetkowej od kredytów i depozytów; Grupa może nie być w stanie utrzymać statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej; Obniżenie wartości zabezpieczenia może mieć niekorzystny wpływ na jakość portfela kredytowego i leasingowego Grupy; Ubezpieczenie Grupy może być niewystarczające lub może nie pokryć szkody poniesionej przez Grupę lub może nie zaspokoić roszczenia przeciwko Grupie; Grupa może nie być w stanie sfinansować lub rozwinąć swojej działalności windykacyjnej; Bank zawiera umowy z podmiotami powiązanymi; Naruszenie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów może mieć negatywne skutki dla Grupy; Systemy informatyczne Grupy mogą ulec awarii lub ich zabezpieczenia mogą zostać złamane; Grupa zleca część swojej działalności zewnętrznym usługodawcom; Ryzyko związane z dostępnością lub jakością produktów i usług podmiotów spoza Grupy, oferowanych przez spółki z Grupy; Grupa może nie być w stanie utrzymać lub wzmocnić postrzegania swojej marki, wysokiej jakości usług lub swojej reputacji rynkowej; Ryzyko struktury własnościowej Grupy; Ryzyko zaistnienia konfliktu interesów z Getin Noble Bank S.A.; Ryzyko związane z udzielonymi przez Bank zabezpieczeniami spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji dokonanych przez spółki zależne od Banku; 4

5 Czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży (c.d.) Grupa może nie być w stanie utrzymać wymaganego współczynnika adekwatności kapitałowej oraz innych wskaźników wynikających z wymogów regulacyjnych; Czynniki makroekonomiczne i inne czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na wartość portfela inwestycyjnego Grupy; Sukces i rozwój działalności Grupy zależą od jej zdolności do dostosowania się do zmian technologicznych oraz potrzeb i zachowań klientów; Historyczne wyniki operacyjne i finansowe nie stanowią wyznacznika przyszłych wyników operacyjnych i finansowych Grupy; -Grupa może nie być w stanie wykorzystać wpływów z emisji Nowych Akcji zgodnie z celami podanymi w Prospekcie; Bank może nie być w stanie wypłacić dywidendy zgodnie ze swoją polityką dywidendy; Procedury Grupy zapobiegające praniu brudnych pieniędzy mogą okazać się niewystarczające. Czynniki ryzyka związane z polskim sektorem bankowym: Zmiany lub zwiększenie uregulowania sektora usług finansowych i sektora bankowego w Polsce i za granicą może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy; Rekomendacje wydawane przez KNF mogą mieć wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy; Wdrożenie Dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do polskiego systemu prawnego może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy; Grupa stoi w obliczu rosnącej konkurencji w polskim sektorze usług bankowych i finansowych; Przyszłe tempo wzrostu polskiego sektora bankowego może być znacznie niższe niż osiągnięte w przeszłości; KNF może uznać, że Grupa nie spełniła ostatnio przyjętych standardów regulacyjnych bancassurance; Ryzyko związane z przyjętymi przez Bank założeniami i parametrami modelu do ujmowania wynagrodzenia z tytułu Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus; Grupa może być zobowiązana do wpłaty dodatkowych znaczących składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; Pogorszenie sytuacji finansowej polskich spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych może mieć istotny niekorzystny wpływ na polskie banki; Dodatkowe obciążenia podatkowe mogą zostać nałożone na banki w Polsce i UE; Proces egzekucji z zabezpieczenia kredytów w Polsce jest często skomplikowany i czasochłonny; Procedury rejestracji w Polsce kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych nieruchomościami są formalistyczne i długie w porównaniu z innymi krajach UE; Bank może być zobowiązany do przygotowania i wdrożenia planu naprawczego na mocy Prawa Bankowego. Czynniki ryzyka związane z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami: Określone zmiany w przepisach prawa i ich interpretacjach mogą mieć niekorzystny wpływ na Grupę; Zmiany w przepisach podatkowych, ich interpretacji lub indywidualnych interpretacjach przepisów podatkowych mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy; Grupa może być przedmiotem postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub innego rodzaju postępowania; Inwestorzy mogą nie być w stanie wykonać wyroków zagranicznych sądów wobec Grupy; Grupa może podlegać szerszym wymogom informacyjnym na mocy amerykańskiej ustawy US Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ). Przedstawione czynniki ryzyka zostały szerzej omówione w prospekcie emisyjnym Idea Banku zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 marca 2015 roku. 5

6 Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu Oferty W ramach nowej emisji Bank zamierza wyemitować łącznie Akcji Serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Banku. Ponadto w ramach Publicznej Oferty Akcjonariusze Sprzedający zamierzają sprzedać łącznie do Akcji Sprzedawanych. Wykres 1. Struktura akcjonariatu Spółki wg stanu na 13 marca 2015 roku Źródło Prospekt emisyjny Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, przy założeniu, że: wszystkie Akcje Serii M zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, nowi akcjonariusze nabędą wszystkie akcje sprzedawane przez Akcjonariuszy Sprzedających, struktura akcjonariatu Banku przedstawiać się będzie następująco: Wykres 2. Struktura akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Źródło: Prospekt emisyjny 6

7 Wpływy z oferty Zarząd oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Nowych Akcji wyniosą około 640 mln zł. Bank nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Przesłanki oferty Wybrane historyczne informacje finansowe Dzięki emisji Nowych Akcji Bank znacząco wzmocni swoją pozycję kapitałową. Umożliwi to zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Grupę, dedykowanych głównie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również małych przedsiębiorstw. W tym celu Grupa oczekuje, że około 60% wpływów z emisji Nowych Akcji zostanie przeznaczonych na zwiększenie akcji kredytowej (w zakresie kredytów obrotowych przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej oraz kredytów inwestycyjnych) dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw. Wzrost ekspozycji kredytowej w segmencie przedsiębiorców oraz małych przedsiębiorstw będzie się odbywał równolegle z odpowiednim wzrostem finansowania pozyskiwanego z depozytów oraz innych źródeł finansowania wykorzystywanych dotychczas przez Grupę. Bank nie zamierza podejmować czynności, które doprowadzą do wykorzystania środków pozyskanych z emisji Nowych Akcji w celu umożliwienie Idea Expert oraz Idea Leasing spłaty ich zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych w procesie pozyskiwania finansowania na potrzeby nabycia przez Idea Expert oraz Idea Leasing, odpowiednio GetBack i Idea Money oraz VB Leasing Polska (obecnie Idea Leasing & Fleet). Dodatkowo celem Grupy, na który przeznaczone zostaną wpływy z emisji Nowych Akcji, jest zwiększenie skali finansowania działalności gospodarczej klientów udzielanego w formie leasingu środkó w trwałych i faktoringu wierzytelności handlowych. W swojej strategii Bank założył przeznaczenie od około 10% do 30% wpływów z emisji Nowych Akcji na zwiększenie finansowania klientów realizowanego poprzez faktoring oraz około 10% do 30% wpływów z emisji Nowych Akcji na zwiększenie finansowania działalności leasingowej przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw. Faktyczne i ostateczne proporcje pomiędzy wyżej wymienionymi trzema kategoriami i kierunkami wykorzystania wpływów z emisji Nowych Akcji mogą się różnić, z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe i nadrzędny cel zakładający optymalizację podejścia do bieżącej zyskowności w połączeniu z ich profilem ryzyka. Bank nie wyklucza także, że część środków z emisji Akcji Serii M przeznaczy na akwizycję podmiotów, dzięki czemu może nastąpić przyspieszony przyrost aktywów Grupy lub rozwój nowych obszarów działalności. Jednocześnie, aby przyspieszyć tempo rozwoju Grupy, podjęte mogą zostać dalsze kroki w celu połączenia z innym bankiem tak, aby umożliwić Grupie wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności połączonego podmiotu dla akcjonariuszy Banku. Znaczący wzrost udziału Banku na rynku polskiego sektora bankowego będzie finansowany w dużej mierze z wpływów z emisji Nowych Akcji, co według szacunków ma przynieść wzrost aktywów do końca 2017 roku o ponad 50% w porównaniu z końcem 2014 roku. Wykres 3. Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe Emitenta Źródło: Prospekt emisyjny 7

8 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży: 12 miesięcy: o Idea Bank S.A.; o Getin Holding S.A.; o LC Corp B.V.; o RB Investcom Sp. Z o.o.; o dr Leszek Czarnecki. 18 miesięcy: o Pozostali Akcjonariusze Sprzedający. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego spółki Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 13 marca 2015 roku oraz opublikowanego w dniu 13 marca 2015 r. na stronie internetowej spółki Idea Bank S.A. (www.ideabank.pl) oraz Oferującego (www.dmbzwbk.pl) Patryk Cieśla Zespół Doradztwa Inwestycyjnego ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 8

9 Uprzejmie informujemy, że od 23 do 30 marca 2015 roku planowane jest przyjmowanie zapisów w ramach pierwszej oferty publicznej akcji spółki Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka). Funkcję podmiotu Oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Dom Maklerski BZ WBK jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującym zapisy od Inwestorów Indywidualnych. Podstawowe informacje dotyczące oferty przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż akcji Spółki (Akcje Oferowane), w tym: o do akcji nowej emisji oferowanych przez Spółkę (Nowe Akcje); : o do akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (Akcje Sprzedawane) : Akcje oferowane są: o Inwestorom Indywidualnym (tej grupie inwestorów oferowane są wyłącznie Nowe Akcje; o Inwestorom Instytucjonalnym (tej grupie inwestorów oferowane są Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane); zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Maksymalnej, która wynosi 32 zł za jedną Akcję Oferowaną powiększonej o prowizję maklerską; promocyjna stawka prowizji od zleceń zrealizowanych na podstawie zapisów złożonych w DM BZ WBK wynosi 0,25% wartości zlecenia, z uwzględnieniem minimalnej stawki prowizji w wysokości 5 zł od zleceń składanych za pośrednictwem Internetu albo 9 zł od zleceń składanych w pozostałych kanałach komunikacji; ostateczna cena Akcji będzie jednakowa dla obu grup inwestorów i nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna; inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis nie może obejmować mniej niż 10 Akcji Oferowanych i nie więcej niż całkowita liczba Akcji Oferowanych; przydział Akcji Oferowanych wśród Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek maklerski w podmiocie, w którym składa zapis; Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dotychczasowych akcji Spółki serii B-M oraz Praw do akcji. Wybrane daty dotyczące oferty Od 23 do 30 marca 2015 r. Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych 31 marca 2015 r. Podanie do publicznej wiadomości: - ceny ostatecznej Akcji Oferowanych, - ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach oferty - ostatecznej liczby Akcji oferowanych poszczególnym kategoriom klientów 1-7 kwietnia 2015 r. Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych 8 kwietnia 2015 r. lub w przybliżonym Przydział Akcji Oferowanych terminie 16 kwietnia Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie. Miejsca przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą: - w Departamencie Wealth Management DM BZ WBK oraz - w wybranych innych placówka Banku Zachodniego WBK S.A. Zapisy przyjmowane będą również za pośrednictwem Internetu i telefonu, o ile inwestor podpisał z Domem Maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich. 9

10 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie ). W dniu 13 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący oferty publicznej akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Prospekt ), który wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacjami na temat ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji Spółki oraz ich ostatecznej cenie wymaganymi przez Ustawę o Ofercie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Oferta ), a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Mercurius Domu Maklerskiego Sp. z o.o. ( Oferujący ). Niniejszy materiał nie stanowi oferty subskrypcji ani sprzedaży akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ani Ustawy o Ofercie). Informacje te nie stanowią w szczególności zaproszenia ani oferty subskrypcji i sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w jakimkolwiek innym państwie, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych. Spółka, Oferujący, Goldman Sachs International, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz Noble Securities S.A. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszej publikacji, ani za ich uaktualnienie. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań inwestycyjnych. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia dotyczące Spółki mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych ani nie powinien być traktowany, jako porada prawna lub porada podatkowa. Oferujący, Goldman Sachs International, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz Noble Securities S.A. działają wyłącznie na rzecz Spółki lub akcjonariuszy sprzedających akcje w Ofercie, a nie na rzecz inwestorów nabywających akcje Spółki w Ofercie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Ameryki oferowanie papierów wartościowych wymaga ich zarejestrowania lub zwolnienia z obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszych materiałach, nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ani na podstawie odpowiednich przepisów prawa jakiegokolwiek stanu ani innego terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. 10

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo