W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A."

Transkrypt

1 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności W drodze na giełdę IDEA BANK S.A. Idea Bank S.A. jest dynamicznie rozwijającym się, konkurencyjnym na polskim rynku usług finansowych bankiem, który rozpoczął działalność w 2010 roku, tworząc stopniowo rozbudowaną Grupę, oferującą swoim klientom systematycznie poszerzany wachlarz produktów i usług. Oferta Grupy skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw. Pozostałą część obecnej bazy klientów stanowią zamożni przedsiębiorcy i klienci detaliczni. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa oferowała swoje produkty i usługi za pośrednictwem ponad 200 placówek w całej Polsce: 71 placówek Idea Banku (w tym 10 placówek Banku działających pod marką Lion's Bank), 63 biur Tax Care, 43 placówek Idea Expert, 10 placówek Idea Leasing i 13 placówek Idea Leasing & Fleet. Grupy opiera swoją działalność na koncepcji Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców". Właściwe zrozumienie potrzeb klientów docelowych pozwala Grupie zapewnić ofertę lepszych, bardziej ukierunkowanych produktów i szybszą obsługę, dotrzeć do najodpowiedniejszej grupy klientów za pośrednictwem elastycznej, wielokanałowej sieci dystrybucji i innowacyjnego podejścia marketingowego oraz wdrażać bardziej efektywny i zdyscyplinowany system zarządzania zabezpieczeniami i ryzykiem kredytowym. Dostosowując się do potrzeb klientów, Grupa dąży do budowania długotrwałych relacji z nimi. Sukces Grupy odzwierciedla wysoki poziom zadowolenia klienta, niska rotacja wśród klientów, coraz szersze korzystanie przez obecnych klientów z produktów i usług poprzez. Obecnie Grupa jest w trakcie wdrażania kilku nowych rozwiązań produktowych, w tym nowej platformy Idea Cloud, która będzie oferować klientom usługi księgowe i bankowe w sposób łatwo dostępny i przyjazny, za pośrednictwem Internetu, smartfona lub tabletu. Grupa oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i usług finansowych, m.in.: Usługi finansowania działalności udzielanie kredytów, usługi w zakresie leasingu, faktoringu, bankowości transakcyjnej oraz pośrednictwo finansowe świadczone przez Idea Bank, Idea Money, Idea Leasing, Idea Leasing & Fleet oraz Idea Expert; Usługi BSS (ang. Business Support Services usługi wspierające działalność biznesową): doradztwo księgowe, podatkowe, prawne oraz doradztwo z zakresu kadr i płac świadczone przez Tax Care; Bankowość prywatna bankowość prywatna, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe, pośrednictwo w zakresie inwestowania w nieruchomości i inne usługi specjalistyczne świadczone przez Bank pod marką Lion s Bank; Zarządzanie wierzytelnościami nabywanie portfeli wierzytelności oraz usługi windykacyjne na żądanie, w tym także dotyczące niewielkich kwot, świadczone przez Idea Bank i GetBack; Lokaty lokaty, rachunki bieżące i oszczędnościowe, karty debetowe i kredytowe, dostęp do bankomatów i wpłatomatów oferowane przez Idea Bank; oraz Pozostałe usługi usługi zarządzania aktywami i funduszami. Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł. Dom Maklerski BZ WBK podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. tel.: (61) , (61) (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.. ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 1

2 Tendencje Spośród najistotniejszych ostatnio występujących tendencji w działalności Grupy należy wyróżnić: dalszy dynamiczny wzrost akcji kredytowej Banku, w tym przede wszystkim w obszarze sprzedaży produktów kredytowych dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw; szybki wzrost poziomu pozyskiwanych przez Bank depozytów, szczególnie w II połowie 2014 roku; wzrost bezpieczeństwa kapitałowego dzięki emisjom akcji i obligacji podporządkowanych skutkujący wzrostem współczynnika wypłacalności Banku do poziomu 13,45% na koniec grudnia 2014 roku; spadek jednostkowych przychodów z produktów kredytowych i leasingowych z uwagi na spadek rynkowych stóp procentowych; znaczący wzrost aktywów i przychodów z tytułu leasingu w wyniku przejęcia spółki VB Leasing Polska (obecnie Idea Leasing & Fleet) i jej portfela wierzytelności leasingowych; ograniczenie aktywności w segmencie nieruchomości dzięki transakcjom sprzedaży nieruchomości mieszkalnych przez spółki Grupy skutkujących osiągnięciem atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji. Zdaniem Zarządu następujące tendencje będą się utrzymywać i wpływać na działalność i perspektywy Grupy: szybszy wzrost wyniku z działalności gospodarczej Grupy od przyrostu kosztów operacyjnych, co będzie prowadzić do stopniowego poprawiania się wskaźnika C/I, a także wzrostu zyskowności; wzrost liczby klientów; pogłębienie relacji z istniejącymi klientami dzięki sprzedaży krzyżowej (cross-selling) i oraz rozszerzenie ilości produktów wyższej kategorii sprzedawanych obecnym klientom (up-selling); integracja przejętych podmiotów gospodarczych w celu realizacji korzyści strategicznych, finansowych i operacyjnych; wzrost udziału kredytów z utratą wartości w należnościach brutto od klientów Grupy będący efektem dojrzewania portfela kredytowego Banku, który z uwagi na dynamiczny rozwój Banku w ostatnim okresie oraz stosunkowo krótki okres działalności banku jest stosunkowo młody; czynnik ten zostanie częściowo skompensowany przez ożywienie sytuacji makroekonomicznej, w wyniku, którego Zarząd oczekuje utrzymania się wysokiej jakości portfela kredytowego Grupy. Opis polityki dywidendy Bank realizuje strategię, której nadrzędnym celem jest posiadanie odpowiedniego poziomu kapitału zabezpieczającego ryzyko związane z działalnością Grupy. Długofalowa strategia rozwoju kapitałowego Grupy ma zapewnić bezpieczeństwo i rentowność prowadzonej działalności oraz uzyskanie pożądanych ocen agencji ratingowych. W zakresie preferowanej struktury kapitału Bank zakłada posiadanie struktury z przeważającym udziałem funduszy podstawowych (Tier 1). Mając na uwadze nadrzędne cele Banku w zakresie struktury jego kapitału, a także długofalową strategię rozwoju i aktualny poziom kapitałów Banku, Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie zysku za lata obrotowe 2014, 2015 i 2016 w całości na kapitał zapasowy. Zwiększenie kapitałów własnych w omawianym okresie o kwotę wypracowanego zysku umożliwi dalszy rozwój Banku i wpłynie na zwiększenie jego stabilności, co w ocenie Zarządu jest uzasadnione obecnym etapem rozwoju Banku. Po upływie tego okresu zamiarem Banku jest docelowa wypłata dywidendy na poziomie do 50% zysku netto Banku za dany rok obrotowy wskazanego w zbadanym jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym. Za lata, w których Bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki i będzie posiadał wysokie współczynniki wypłacalności będzie można rozważyć wypłatę dywidendy w wyższej wysokości. Rekomendując poziom wypłaty dywidendy Zarząd uwzględni w szczególności wymogi kapitałowe niezbędne do wzrostu gospodarczego Grupy oraz pokrycia ewentu- 2

3 Opis polityki dywidendy (c.d.) Grupa alnych strat w przypadku zmaterializowania się nieprzewidzianych scenariuszy warunków skrajnych, takich jak gwałtowny spadek wzrostu PKB, niekorzystne zmiany kursów wymiany walut lub stóp procentowych, jak również obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji KNF w tej sprawie. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie analizowana i w miarę potrzeby okresowo weryfikowana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Grupy Banku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej, zapotrzebowania na środki pieniężne, planów ekspansji (rozwoju) oraz wymogów prawa i wytycznych organów nadzoru w tym zakresie. W każdym wypadku decyzja o wypłacie dywidendy będzie przedmiotem uchwały podjętej przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, przy czym nie będą dla nich wiążące żadne rekomendacje Zarządu dotyczące dywidendy. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Bank nie wypłacał dywidendy. Podmiotem dominującym wobec Banku jest dr Leszek Czarnecki, który za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych sprawuje kontrolę nad Bankiem. Na Datę Prospektu dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio akcji oraz pośrednio: (i) poprzez Getin Holding S.A akcji, (ii) poprzez spółkę LC Corp B.V akcji oraz (iii) poprzez spółkę RB Investom Sp. z o.o akcji, które łącznie stanowią 85,73% kapitału zakładowego Banku i dają prawo 85,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Getin Holding posiada 61,27% akcji Banku i 61,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu (Getin Holding posiada akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu) i jest podmiotem bezpośrednio dominującym względem niego. Dr Leszek Czarnecki posiada 100% udziałów w LC Corp B.V i 99,99% udziałów w RB Investcom Sp. z o.o. Ponadto dr Leszek Czarnecki posiada 57,11% akcji Getin Holding S.A. LC Corp B.V. posiada 9,99% akcji Banku i 9,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu. RB Investcom Sp. z o.o. posiada 4,48% akcji Banku i 4,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Schemat 1. Schemat Grupy na 13 marca 2015 roku Źródło: Prospekt emisyjny 3

4 Czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży Czynniki ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi i rynkowymi: Zjawiska w światowej gospodarce mogą mieć wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności i perspektywy Grupy; Warunki makroekonomiczne w Polsce mogą mieć wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy; Niestabilność polityczna na Ukrainie i niepewność co do stabilności systemów politycznych i granic w Europie Wschodniej może mieć wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy; Dewaluacja lub osłabienie złotówki lub innych walut mogą mieć wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy ; Nadzwyczajne zdarzenia, leżące poza kontrolą Grupy, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy: Grupa może nie być w stanie skutecznie zrealizować swojej strategii rozwoju działalności; Oczekiwania Zarządu co do korzyści z przeprowadzonych akwizycji mogą nie zostać zrealizowane; Rozwój portfela produktów i usług oraz bazy klientów Grupy może skutkować zwiększonym ryzykiem; Utrata kluczowych pracowników Grupy może negatywnie wpłynąć na działalność Grupy; Grupa może nie być w stanie zatrudnić lub zatrzymać wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu; Metody zarządzania ryzykiem Grupy mogą okazać się nieskuteczne; Grupa jest narażona na ryzyko operacyjne związane z jej działalnością gospodarczą; Grupa jest narażona na ryzyko związane z płynnością; Grupa może nie być w stanie utrzymać jakości portfeli kredytów i leasingów; Grupa może być zobowiązana do pozyskania dodatkowego kapitału w przyszłości i może nie być w stanie pozyskać go na korzystnych warunkach lub nie być w stanie pozyskać wystarczających środków; Bank może nie być w stanie rozbudować portfela kredytowego i bazy depozytowej lub utrzymać obecnego poziomu prowizji i opłat; Bank może nie być w stanie utrzymać lub zwiększyć swojej bieżącej marży odsetkowej od kredytów i depozytów; Grupa może nie być w stanie utrzymać statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej; Obniżenie wartości zabezpieczenia może mieć niekorzystny wpływ na jakość portfela kredytowego i leasingowego Grupy; Ubezpieczenie Grupy może być niewystarczające lub może nie pokryć szkody poniesionej przez Grupę lub może nie zaspokoić roszczenia przeciwko Grupie; Grupa może nie być w stanie sfinansować lub rozwinąć swojej działalności windykacyjnej; Bank zawiera umowy z podmiotami powiązanymi; Naruszenie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów może mieć negatywne skutki dla Grupy; Systemy informatyczne Grupy mogą ulec awarii lub ich zabezpieczenia mogą zostać złamane; Grupa zleca część swojej działalności zewnętrznym usługodawcom; Ryzyko związane z dostępnością lub jakością produktów i usług podmiotów spoza Grupy, oferowanych przez spółki z Grupy; Grupa może nie być w stanie utrzymać lub wzmocnić postrzegania swojej marki, wysokiej jakości usług lub swojej reputacji rynkowej; Ryzyko struktury własnościowej Grupy; Ryzyko zaistnienia konfliktu interesów z Getin Noble Bank S.A.; Ryzyko związane z udzielonymi przez Bank zabezpieczeniami spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji dokonanych przez spółki zależne od Banku; 4

5 Czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży (c.d.) Grupa może nie być w stanie utrzymać wymaganego współczynnika adekwatności kapitałowej oraz innych wskaźników wynikających z wymogów regulacyjnych; Czynniki makroekonomiczne i inne czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na wartość portfela inwestycyjnego Grupy; Sukces i rozwój działalności Grupy zależą od jej zdolności do dostosowania się do zmian technologicznych oraz potrzeb i zachowań klientów; Historyczne wyniki operacyjne i finansowe nie stanowią wyznacznika przyszłych wyników operacyjnych i finansowych Grupy; -Grupa może nie być w stanie wykorzystać wpływów z emisji Nowych Akcji zgodnie z celami podanymi w Prospekcie; Bank może nie być w stanie wypłacić dywidendy zgodnie ze swoją polityką dywidendy; Procedury Grupy zapobiegające praniu brudnych pieniędzy mogą okazać się niewystarczające. Czynniki ryzyka związane z polskim sektorem bankowym: Zmiany lub zwiększenie uregulowania sektora usług finansowych i sektora bankowego w Polsce i za granicą może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy; Rekomendacje wydawane przez KNF mogą mieć wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy; Wdrożenie Dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do polskiego systemu prawnego może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy; Grupa stoi w obliczu rosnącej konkurencji w polskim sektorze usług bankowych i finansowych; Przyszłe tempo wzrostu polskiego sektora bankowego może być znacznie niższe niż osiągnięte w przeszłości; KNF może uznać, że Grupa nie spełniła ostatnio przyjętych standardów regulacyjnych bancassurance; Ryzyko związane z przyjętymi przez Bank założeniami i parametrami modelu do ujmowania wynagrodzenia z tytułu Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus; Grupa może być zobowiązana do wpłaty dodatkowych znaczących składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; Pogorszenie sytuacji finansowej polskich spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych może mieć istotny niekorzystny wpływ na polskie banki; Dodatkowe obciążenia podatkowe mogą zostać nałożone na banki w Polsce i UE; Proces egzekucji z zabezpieczenia kredytów w Polsce jest często skomplikowany i czasochłonny; Procedury rejestracji w Polsce kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych nieruchomościami są formalistyczne i długie w porównaniu z innymi krajach UE; Bank może być zobowiązany do przygotowania i wdrożenia planu naprawczego na mocy Prawa Bankowego. Czynniki ryzyka związane z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami: Określone zmiany w przepisach prawa i ich interpretacjach mogą mieć niekorzystny wpływ na Grupę; Zmiany w przepisach podatkowych, ich interpretacji lub indywidualnych interpretacjach przepisów podatkowych mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy; Grupa może być przedmiotem postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub innego rodzaju postępowania; Inwestorzy mogą nie być w stanie wykonać wyroków zagranicznych sądów wobec Grupy; Grupa może podlegać szerszym wymogom informacyjnym na mocy amerykańskiej ustawy US Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ). Przedstawione czynniki ryzyka zostały szerzej omówione w prospekcie emisyjnym Idea Banku zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 marca 2015 roku. 5

6 Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu Oferty W ramach nowej emisji Bank zamierza wyemitować łącznie Akcji Serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Banku. Ponadto w ramach Publicznej Oferty Akcjonariusze Sprzedający zamierzają sprzedać łącznie do Akcji Sprzedawanych. Wykres 1. Struktura akcjonariatu Spółki wg stanu na 13 marca 2015 roku Źródło Prospekt emisyjny Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, przy założeniu, że: wszystkie Akcje Serii M zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, nowi akcjonariusze nabędą wszystkie akcje sprzedawane przez Akcjonariuszy Sprzedających, struktura akcjonariatu Banku przedstawiać się będzie następująco: Wykres 2. Struktura akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Źródło: Prospekt emisyjny 6

7 Wpływy z oferty Zarząd oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Nowych Akcji wyniosą około 640 mln zł. Bank nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Przesłanki oferty Wybrane historyczne informacje finansowe Dzięki emisji Nowych Akcji Bank znacząco wzmocni swoją pozycję kapitałową. Umożliwi to zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Grupę, dedykowanych głównie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również małych przedsiębiorstw. W tym celu Grupa oczekuje, że około 60% wpływów z emisji Nowych Akcji zostanie przeznaczonych na zwiększenie akcji kredytowej (w zakresie kredytów obrotowych przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej oraz kredytów inwestycyjnych) dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw. Wzrost ekspozycji kredytowej w segmencie przedsiębiorców oraz małych przedsiębiorstw będzie się odbywał równolegle z odpowiednim wzrostem finansowania pozyskiwanego z depozytów oraz innych źródeł finansowania wykorzystywanych dotychczas przez Grupę. Bank nie zamierza podejmować czynności, które doprowadzą do wykorzystania środków pozyskanych z emisji Nowych Akcji w celu umożliwienie Idea Expert oraz Idea Leasing spłaty ich zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych w procesie pozyskiwania finansowania na potrzeby nabycia przez Idea Expert oraz Idea Leasing, odpowiednio GetBack i Idea Money oraz VB Leasing Polska (obecnie Idea Leasing & Fleet). Dodatkowo celem Grupy, na który przeznaczone zostaną wpływy z emisji Nowych Akcji, jest zwiększenie skali finansowania działalności gospodarczej klientów udzielanego w formie leasingu środkó w trwałych i faktoringu wierzytelności handlowych. W swojej strategii Bank założył przeznaczenie od około 10% do 30% wpływów z emisji Nowych Akcji na zwiększenie finansowania klientów realizowanego poprzez faktoring oraz około 10% do 30% wpływów z emisji Nowych Akcji na zwiększenie finansowania działalności leasingowej przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw. Faktyczne i ostateczne proporcje pomiędzy wyżej wymienionymi trzema kategoriami i kierunkami wykorzystania wpływów z emisji Nowych Akcji mogą się różnić, z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe i nadrzędny cel zakładający optymalizację podejścia do bieżącej zyskowności w połączeniu z ich profilem ryzyka. Bank nie wyklucza także, że część środków z emisji Akcji Serii M przeznaczy na akwizycję podmiotów, dzięki czemu może nastąpić przyspieszony przyrost aktywów Grupy lub rozwój nowych obszarów działalności. Jednocześnie, aby przyspieszyć tempo rozwoju Grupy, podjęte mogą zostać dalsze kroki w celu połączenia z innym bankiem tak, aby umożliwić Grupie wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności połączonego podmiotu dla akcjonariuszy Banku. Znaczący wzrost udziału Banku na rynku polskiego sektora bankowego będzie finansowany w dużej mierze z wpływów z emisji Nowych Akcji, co według szacunków ma przynieść wzrost aktywów do końca 2017 roku o ponad 50% w porównaniu z końcem 2014 roku. Wykres 3. Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe Emitenta Źródło: Prospekt emisyjny 7

8 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży: 12 miesięcy: o Idea Bank S.A.; o Getin Holding S.A.; o LC Corp B.V.; o RB Investcom Sp. Z o.o.; o dr Leszek Czarnecki. 18 miesięcy: o Pozostali Akcjonariusze Sprzedający. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego spółki Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 13 marca 2015 roku oraz opublikowanego w dniu 13 marca 2015 r. na stronie internetowej spółki Idea Bank S.A. (www.ideabank.pl) oraz Oferującego (www.dmbzwbk.pl) Patryk Cieśla Zespół Doradztwa Inwestycyjnego ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 8

9 Uprzejmie informujemy, że od 23 do 30 marca 2015 roku planowane jest przyjmowanie zapisów w ramach pierwszej oferty publicznej akcji spółki Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka). Funkcję podmiotu Oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Dom Maklerski BZ WBK jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującym zapisy od Inwestorów Indywidualnych. Podstawowe informacje dotyczące oferty przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż akcji Spółki (Akcje Oferowane), w tym: o do akcji nowej emisji oferowanych przez Spółkę (Nowe Akcje); : o do akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (Akcje Sprzedawane) : Akcje oferowane są: o Inwestorom Indywidualnym (tej grupie inwestorów oferowane są wyłącznie Nowe Akcje; o Inwestorom Instytucjonalnym (tej grupie inwestorów oferowane są Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane); zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Maksymalnej, która wynosi 32 zł za jedną Akcję Oferowaną powiększonej o prowizję maklerską; promocyjna stawka prowizji od zleceń zrealizowanych na podstawie zapisów złożonych w DM BZ WBK wynosi 0,25% wartości zlecenia, z uwzględnieniem minimalnej stawki prowizji w wysokości 5 zł od zleceń składanych za pośrednictwem Internetu albo 9 zł od zleceń składanych w pozostałych kanałach komunikacji; ostateczna cena Akcji będzie jednakowa dla obu grup inwestorów i nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna; inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis nie może obejmować mniej niż 10 Akcji Oferowanych i nie więcej niż całkowita liczba Akcji Oferowanych; przydział Akcji Oferowanych wśród Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek maklerski w podmiocie, w którym składa zapis; Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dotychczasowych akcji Spółki serii B-M oraz Praw do akcji. Wybrane daty dotyczące oferty Od 23 do 30 marca 2015 r. Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych 31 marca 2015 r. Podanie do publicznej wiadomości: - ceny ostatecznej Akcji Oferowanych, - ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach oferty - ostatecznej liczby Akcji oferowanych poszczególnym kategoriom klientów 1-7 kwietnia 2015 r. Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych 8 kwietnia 2015 r. lub w przybliżonym Przydział Akcji Oferowanych terminie 16 kwietnia Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie. Miejsca przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą: - w Departamencie Wealth Management DM BZ WBK oraz - w wybranych innych placówka Banku Zachodniego WBK S.A. Zapisy przyjmowane będą również za pośrednictwem Internetu i telefonu, o ile inwestor podpisał z Domem Maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich. 9

10 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie ). W dniu 13 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący oferty publicznej akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Prospekt ), który wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacjami na temat ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji Spółki oraz ich ostatecznej cenie wymaganymi przez Ustawę o Ofercie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Oferta ), a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Mercurius Domu Maklerskiego Sp. z o.o. ( Oferujący ). Niniejszy materiał nie stanowi oferty subskrypcji ani sprzedaży akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ani Ustawy o Ofercie). Informacje te nie stanowią w szczególności zaproszenia ani oferty subskrypcji i sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w jakimkolwiek innym państwie, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych. Spółka, Oferujący, Goldman Sachs International, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz Noble Securities S.A. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszej publikacji, ani za ich uaktualnienie. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań inwestycyjnych. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia dotyczące Spółki mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych ani nie powinien być traktowany, jako porada prawna lub porada podatkowa. Oferujący, Goldman Sachs International, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie oraz Noble Securities S.A. działają wyłącznie na rzecz Spółki lub akcjonariuszy sprzedających akcje w Ofercie, a nie na rzecz inwestorów nabywających akcje Spółki w Ofercie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Ameryki oferowanie papierów wartościowych wymaga ich zarejestrowania lub zwolnienia z obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszych materiałach, nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ani na podstawie odpowiednich przepisów prawa jakiegokolwiek stanu ani innego terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. 10

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Działalność Altus TFI zajmuje się tworzeniem oraz zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Auto Partner S.A.

W drodze na giełdę Auto Partner S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę Auto Partner

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA

PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) WARSZAWA, 12 MAJA 2014 R. PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Do natychmiastowej publikacji 9 marca 2015 r.

Do natychmiastowej publikacji 9 marca 2015 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ORAZ REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska S.A.

Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. KOMUNIKAT PRASOWY Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A. ( Bank ), będący częścią Grupy BNP Paribas, opublikował dziś prospekt

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A.

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A. Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 13 czerwca 2016 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Lokum Deweloper S.A.

W drodze na giełdę Lokum Deweloper S.A. 7 PAŹDZIERNIKA 2015 W drodze na giełdę Lokum Deweloper S.A. Działalność Emitenta Grupa prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości lokalowych we Wrocławiu. Inwestycje w ramach poszczególnych

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ SKARBIEC HOLDING S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ SKARBIEC HOLDING S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBU- CJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JA- PONII W drodze na giełdę SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art. 536 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniające podział ESOTIQ & HENDERSON S.A. z

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku Warszawa, 13 maja 2014 INFORMACJA PRASOWA Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA ( Grupa ) osiągnęła w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie Temat: Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 22 października 2015 roku RB 50/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A.

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę Prime Car Management

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Informacja

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Newag S.A.

W drodze na giełdę Newag S.A. W drodze na giełdę Newag S.A. Działalność grupy Grupa jest jednym z największych w Polsce pod względem wielkości przychodów oraz liczby kontrahentów podmiotów gospodarczych działającym na rynku: (i) produkcji

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

BOŚ Wyniki finansowe 2011

BOŚ Wyniki finansowe 2011 BOŚ Wyniki finansowe 211 PU\Warsaw\Bos\C212377 Agenda 1. Podstawowe informacje o BOŚ 2. Finansowanie projektów proekologicznych 3. Obszary działalności 4. Zarządzanie ryzykiem 5. Wyniki finansowe Załączniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo