TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa w tych podmiotach, które maj s ab zdolno kredytow lub z racji charakteru prowadzonej dzia alno ci, preferuj bardziej najem rodków trwa ych ni ich w asno. Mówi c o leasingu, mo na bardzo szeroko analizowa to zagadnienie, jednak e najciekawszym aspektem jest tarcza podatkowa w leasingu finansowym i operacyjnym oraz jej wp yw na przep ywy pieni ne. Celem artyku u jest wyja nienie poj cia leasingu w uj ciu bilansowym i podatkowym oraz analiza porównawcza, tak zdefiniowanego, leasingu finansowego i operacyjnego z punktu widzenia przep ywów pieni nych, jakie generuj, przy uwzgl dnieniu tarczy podatkowej. Zastosowane metody badawcze opieraj si na studiach literatury przedmiotu, przepisach polskiego prawa bilansowego, MSR/MSSF oraz prawa podatkowego. 1. POJ CIE LEASINGU W PRAWIE BILANSOWYM I PODATKOWYM W Polsce poj cie leasingu zosta o unormowane w nast puj cych aktach prawnych: kodeksie cywilnym, prawie bilansowym oraz prawie podatkowym. Dr adiunkt Katedry Rachunkowo ci, Instytut Ekonomii i Zarz dzania na Wydziale Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II; adres do korespondencji: Al. Rac awickie 14, Lublin; 11 W. B i e, Zarz dzania finansami przedsi biorstw, Warszawa: Difin 2011, s. 275.

2 126 Kodeks cywilny przez umow leasingu rozumie taki rodzaj umowy, w której finansuj cy zobowi zuje si, w zakresie dzia alno ci swego przedsi biorstwa, naby rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okre lonych w tej umowie i odda t rzecz korzystaj cemu do u ywania albo u ywania i pobierania po ytków przez czas oznaczony, a korzystaj cy zobowi zuje si zap aci finansuj cemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieni ne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu u nabycia rzeczy przez finansuj cego 2. W kodeksie cywilnym strony umowy zosta y okre lone jako finansuj cy i korzystaj cy, za przedmiotem leasingu mog by wy cznie rzeczy. Oznacza to, i z przedmiotu leasingu zosta y wykluczone warto ci niematerialne i prawne. W prawie bilansowym definicja leasingu zosta a zaprezentowana w ustawie o rachunkowo ci (UoR), Krajowym Standardzie Rachunkowo ci 5 Leasing, najem i dzier awa (zwanym dalej: KSR 5) oraz Mi dzynarodowym Standardzie Rachunkowo ci 17 Leasing (zwanym dalej: MSR 17). I tak na mocy art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowo ci pod poj ciem leasingu rozumie si tak umow, zgodnie z któr jedna ze stron, zwana finansuj cym, oddaje drugiej stronie, zwanej korzystaj cym, rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne do odp atnego u ywania lub równie pobierania po ytków na czas oznaczony 3. Ustawa o rachunkowo ci, analogicznie jak kodeks cywilny, podmioty umowy leasingu okre la mianem finansuj cy i korzystaj cy, za przedmiotem leasingu mog by nie tylko rzeczy rozumiane jako rodki trwa e, ale tak e warto ci niematerialne i prawne. W KSR 5 Leasing, najem i dzier awa za umow leasingu uwa a si umow nazwan w kodeksie cywilnym, zawart na czas oznaczony, ale tak e ka d inn umow zawart na czas oznaczony, na mocy której jedna ze stron, zwana finansuj cym, oddaje do odp atnego u ywania albo u ywania i pobierania po ytków drugiej stronie, zwanej korzystaj cym, przedmiot leasingu, którym s sk adniki aktywów, jak np. nieruchomo ci, urz dzenia, maszyny, rodki transportu, warto ci niematerialne i prawne. Ponadto, KSR 5 przyjmuje za umow leasingu równie umowy najmu i dzier awy. Dodatkowo, w zakres umowy leasingu mog równie wchodzi wiadczenia zwi zane z przedmiotem leasingu, jak np. utrzymanie lokali w stanie zdatnym do u ytku (np. ogrzewanie, o wietlenie, woda, 2 Zob. art. 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2011, Nr 230, poz. 137). 3 Zob. szerzej: art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. 2009, Nr 152, poz z pó n. zm.).

3 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 127 funkcjonowanie wind, utrzymanie czysto ci, ochrona) lub zapewnienie serwisu technicznego, oddanych w leasing maszyn i urz dze 4. KSR 5 najszerzej definiuje poj cie leasingu, w czaj c w jego zakres tak e umowy najmu i dzier awy. Podobnie do ustawy o rachunkowo ci leasing definiuje MSR 17, zgodnie z którym umowa leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za op at lub seri op at, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do u ytkowania danego sk adnika aktywów przez uzgodniony okres 5. Prawo bilansowe pozwala na klasyfikowanie umów leasingowych wed ug zasad podatkowych tym podmiotom, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowi zkowi badania i og aszania na mocy art. 64 ust. 1 UoR 6. Przez umow leasingu w prawie podatkowym 7 rozumie si umow nazwan w kodeksie cywilnym, a tak e ka d inn umow, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansuj cym, oddaje do odp atnego u ywania albo u ywania i pobierania po ytków na warunkach okre lonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystaj cym, podlegaj ce amortyzacji rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne, a tak e grunty. 2. RODZAJE LEASINGU W PRAWIE BILANSOWYM I PODATKOWYM W polskich przepisach prawa bilansowego oraz podatkowego leasing zosta podzielny na leasing finansowy oraz leasing operacyjny. 4 Zob. definicje zawarte w Uchwale nr 2/08 Komitetu Standardów Rachunkowo ci z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przyj cia krajowego standardu rachunkowo ci nr 5 Leasing, najem i dzier awa (Dz. Urz. Min. Fin. 2008, Nr 4, poz. 35). 5 Zob. definicje w Rozporz dzeniu Komisji WE nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyj cia niektórych mi dzynarodowych standardów rachunkowo ci zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do MSSF nr 1, MSR nr 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41 oraz interpretacji SKI nr 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27 oraz 30 do 33 (Dz. U. UE 2004, Nr L 394/1). 6 Art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowo ci (dalej cyt.: UoR). 7 Zob. art. 17a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2011, Nr 74, poz. 397) [dalej cyt.: UPDOP] oraz art. 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307) [dalej cyt.: UPDOF].

4 128 Prawo bilansowe w art. 3 ust. 4 UoR okre la katalog warunków, jakie powinna spe nia umowa, aby jej przedmiot zosta uznany jako nabyty w drodze leasingu finansowego. I tak nabyte rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne zalicza si do aktywów trwa ych korzystaj cego, je eli umowa spe nia co najmniej jeden z nast puj cych warunków: 1) przenosi w asno jej przedmiotu na korzystaj cego po zako czeniu okresu, na który zosta a zawarta; 2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystaj cego, po zako czeniu okresu, na jaki zosta a zawarta, po cenie ni szej od warto ci rynkowej z dnia nabycia; 3) okres, na jaki zosta a zawarta, odpowiada w przewa aj cej cz ci przewidywanemu okresowi ekonomicznej u yteczno ci rodka trwa ego lub prawa maj tkowego, przy czym nie mo e by on krótszy ni 3/4 tego okresu. Prawo w asno ci przedmiotu umowy mo e by, po okresie, na jaki umowa zosta a zawarta, przeniesione na korzystaj cego; 4) suma op at, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadaj ca do zap aty w okresie jej obowi zywania, przekracza 90% warto ci rynkowej przedmiotu umowy na ten dzie. W sumie op at uwzgl dnia si warto ko cow przedmiotu umowy, któr korzystaj cy zobowi zuje si zap aci za przeniesienie na niego w asno ci tego przedmiotu. Do sumy op at nie zalicza si p atno ci na rzecz finansuj cego za wiadczenia dodatkowe, podatków oraz sk adek na ubezpieczenie tego przedmiotu, je eli korzystaj cy pokrywa je niezale nie od op at za u ywanie; 5) zawiera przyrzeczenie finansuj cego do zawarcia z korzystaj cym kolejnej umowy o oddanie w odp atne u ywanie tego samego przedmiotu lub przed u enia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie; 6) przewiduje mo liwo jej wypowiedzenia, z zastrze eniem, e wszelkie powsta e z tego tytu u koszty i straty poniesione przez finansuj cego pokrywa korzystaj cy; 7) przedmiot umowy zosta dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystaj cego. Mo e on by u ywany wy cznie przez korzystaj cego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. Je eli aden z wy ej wymienionych warunków nie jest spe niony, to leasing kwalifikowany jest jako operacyjny. Takie samo uregulowanie zawiera KSR 5, który odwo uje si do definicji z UoR.

5 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 129 Podobnie klasyfikuje umowy leasingowe MSR 17, z tym e umowy leasingowe klasyfikuje si w zale no ci od tre ci ekonomicznej transakcji, a nie od formy umowy. I tak leasing finansowy to umowa, na mocy której nast puje przeniesienie ca ego ryzyka i po ytków wynikaj cych z tytu u posiadania aktywów. Ostateczne przeniesienie tytu u prawnego mo e, lecz nie musi nast pi. Natomiast leasing operacyjny jest to umowa ró na od umowy leasingu finansowego. MSR ,10 podaje przyk ady sytuacji, w których b dziemy mieli umow leasingu finansowego. W przeciwie stwie do UoR, standard nie mówi o konieczno ci spe nienia jednego z warunków, aby umowa stanowi a umow leasingu finansowego, a jedynie wskazuje, i istnieje takie prawdopodobie stwo 8. Prawo podatkowe reguluje zagadnienie leasingu w rozdziale 4a UPDOP oraz 4a UPDOF, przy czym przepisy te nie w pe ni pokrywaj si z uregulowaniami zawartymi w UoR. Szczegó owe uregulowanie rodzajów leasingu zosta o uj te w art. 17b i 17f UPDOP oraz art. 23b i 23f UPDOF, przy czym nie nazywa si wprost rodzajów leasingu jako operacyjny czy finansowy, które to okre lenia stosuje si w obrocie gospodarczym. G ówny akcent w prawie podatkowym k adzie si na uznawanie kosztów i przychodów wynikaj cych z tego rodzaju umów 9. Leasing finansowy zosta okre lony przez warunki dla uznania przychodów i kosztów u obydwu stron umowy. W my l przepisów art.17f UPDOP oraz art. 23f UPDOF do przychodów finansuj cego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystaj cego nie zalicza si op at, w cz ci stanowi cej sp at warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych, je eli s spe nione cznie nast puj ce warunki: 1) umowa leasingu zosta a zawarta na czas oznaczony; 2) suma ustalonych w umowie leasingu op at, pomniejszona o nale ny podatek od towarów i us ug, odpowiada co najmniej warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych; 3) umowa zawiera postanowienie, e odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystaj cy. Przy tej formie leasingu op ata leasingowa jest dzielona na cz kapita ow oraz odsetkow, przy czym pierwsza z nich stanowi sp at zobowi zania, za dru- 8 I. O l c h o w i c z, A. T a c z a a, Rachunkowo finansowa w przyk adach wed ug ustawy o rachunkowo ci i MSR, Warszawa: Difin 2009, s I. O l c h o w i c z, Rachunkowo podatkowa, Warszawa: Difin 2009, s. 384.

6 130 ga stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystaj cego oraz przychód u finansuj cego. Ponadto, kosztem uzyskania przychodu u korzystaj cego b dzie odpis amortyzacyjny od leasingowanego rodka trwa ego lub warto ci niematerialnych i prawnych. Natomiast leasing operacyjny rozumiany jest jako op aty ponoszone przez korzystaj cego w podstawowym okresie umowy z tytu u u ywania rodków trwa- ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, które stanowi przychód finansuj cego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystaj cego, je eli umowa ta spe nia nast puj ce warunki: 1) zosta a zawarta na czas oznaczony, stanowi cy co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, je eli jej przedmiotem s podlegaj ce odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub warto ci niematerialne i prawne, albo zosta a zawarta na okres co najmniej 10 lat, je eli jej przedmiotem s podlegaj ce odpisom amortyzacyjnym nieruchomo ci, oraz 2) suma ustalonych w niej op at, pomniejszona o nale ny podatek od towarów i us ug, odpowiada co najmniej warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych 10. Tak okre lone warunki w prawie podatkowym powoduj, i kosztem uzyskania przychodu u korzystaj cego jest ca a rata leasingowa, zawieraj ca sp at kapita u oraz odsetki, za u finansuj cego stanowi ona przychód. 3. TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ANALIZA PORÓWNAWCZA Tarcza podatkowa, inaczej os ona podatkowa, to efekt zmniejszenia obci e podatkowych jednostki w wyniku poniesionych kosztów, np. z tytu u odsetek od kredytów, po yczek, leasingu finansowego itp., które uznawane s w przepisach podatkowych za koszty uzyskania przychodów. Poniewa tarcza podatkowa to oszcz dno na wysoko ci p aconego podatku, wi c jej warto mo na obliczy jako teoretyczny podatek, jaki trzeba by oby zap aci, gdyby my danego kosztu 10 Por. art. 17b UPDOP oraz art. 23b UPDOF.

7 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 131 nie ponie li. Przy za o eniu opodatkowania 19% stawk podatku oraz zak adanym koszcie 100 z mamy oszcz dno na podatku, tj. tarcz podatkow 19 z 11. Jednak e wa ne jest, aby pami ta, i mo emy mówi o os onie podatkowej w tych firmach, które wykazuj zysk. Je eli firma ma straty, oznacza to, i generowane przez ni przychody nie s wystarczaj ce na pokrycie wszystkich kosztów, w tym z tytu u np. leasingu wówczas nie wyst puje tarcza podatkowa. U ytkowanie sk adników maj tku na podstawie umowy leasingu wi e si z okre lonymi kosztami. O tym, w jakim zakresie koszty te mo na kwalifikowa do kosztów uzyskania przychodów, decyduje rodzaj leasingu. W wietle przepisów obu ustaw o podatku dochodowym, je eli prawo do amortyzacji leasingowanego sk adnika maj tku przys uguje: 1) leasingodawcy (finansuj cemu), mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym (art. 23b ust. 1 UPDOF lub art. 17b ust. 1 UPDOP), 2) leasingobiorcy (korzystaj cemu), mówimy o leasingu finansowym (art. 23f ust. 1 UPDOF lub art. 17f ust. 1 UPDOP). Tabela 1. Porównanie kosztów uzyskania przychodu w ksi gach leasingobiorcy Kategoria kosztów Leasing finansowy Leasing operacyjny 1. Op ata wst pna rozliczana w czasie trwania umowy 2. Ka da rata leasingowa 3. Odpis amortyzacyjny od rodka trwa ego lub WNiP nabytej w drodze leasingu 4. Op ata ko cowa je eli jej warto jest ni sza ni 3500 z. Przy kwocie wy szej ni 3500 z w formie odpisów amortyzacyjnych. Tak Tylko cz odsetkowa Pe ny odpis amortyzacyjny Tak Tak Ca a rata kapita owo-odsetkowa Prawo do amortyzacji nale y do leasingodawcy Tak ród o: Opracowanie w asne na podstawie prawa podatkowego. Znaj c pozycje kosztowe w obu rodzajach leasingu, mo na przej do analizy tarczy podatkowej przy leasingu operacyjnym i finansowym. Porównanie tych 11 M. G i z a, Kiedy leasing op aca si bardziej ni kredyt?, podsta wy_leasingu/kredyt/ [dost p: ].

8 132 dwóch form leasingu rozwa ymy z punktu widzenia przep ywów pieni nych. I tak op ata wst pna, ka da rata kapita owo-odsetkowa oraz op ata ko cowa b d stanowi y wyp yw rodków pieni nych. Natomiast zmniejszeniem tych wyp ywów b dzie os ona podatkowa, liczona jako stawka podatku przemno ona przez podatkowe koszty uzyskania przychodu. Dla uproszczenia analizy przyjmujemy, i firma prowadzi dzia alno w formie spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci i jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych ze stawk 19%. Za o enia przedstawiono w przyk adzie poni ej. Przyk ad 1 Zarz d przedsi biorstwa X Sp. z.o.o. analizuje sposób sfinansowania nowego samochodu dostawczego o warto ci pocz tkowej z. Samochód ten b dzie u ytkowany przez okres pi ciu lat. Firma rozwa a dwie mo liwo ci sfinansowania zakupu: 1) leasing finansowy na 5 lat, oprocentowany 12% w skali roku, rata leasingowa p atna kwartalnie, wp ata inicjuj ca 10% bez kwoty wykupu. Rata leasingowa p atna z do u. 2) leasing operacyjny na 3 lata, oprocentowany w wysoko ci 12%, wp ata inicjuj ca 10%, wykup po okresie leasingu z. Rata leasingowa p atna z do u. W obydwu przypadkach firma rozwa a wy cznie jednakowe raty kapita owo-odsetkowe. Obliczamy kwot raty leasingowej kwartalnej przy uwzgl dnieniu op aty wst pnej oraz warto ci wykupu 12. Gdzie: R L warto raty leasingowej warto pocz tkowa przedmiotu leasingu W L 12 D. D z i a w g o, A. Z a w a d z k i, Finanse przedsi biorstwa. Istota narz dzia zarz dzanie, Warszawa: SKWP 2011, s. 95.

9 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 133 W L skorygowana warto przedmiotu W OW warto op aty wst pnej W W warto wykupu r przyj ta stopa procentowa przypadaj ca na okres sp aty n liczba rat leasingowych Na podstawie powy szego wzoru obliczono, i warto raty kwartalnej w leasingu finansowym wynosi z, za w leasingu operacyjnym z, uwzgl dniaj c warto op aty wst pnej w obydwu przypadkach. Dodatkowo, przy kalkulacji raty w leasingu operacyjnym pomniejszono warto pocz tkow przedmiotu leasingu o zdyskontowan kwot wykupu na koniec trzeciego roku. W leasingu finansowym na koszty uzyskania przychodu sk adaj si : op ata wst pna, odsetki z raty kwartalnej oraz odpis amortyzacyjny od warto ci pocz tkowej rodka trwa ego. Kszta towanie si przep ywów pieni nych w leasingu finansowym zawiera tabela 2. Tabela 2. Przep ywy pieni ne w leasingu finansowym z uwzgl dnieniem tarczy podatkowej Op ata Rata kwartalna wst pna/ Tarcza Przep ywy Okres Amortyzacja koszt podatkowa podatkowy 13 kapita odsetki 14 pieni ne Na moment zawarcia umowy leasingowej nast pi wyp yw rodków pieni nych, st d Natomiast wydatek ten przekszta ci si w koszty podatkowe w takiej samej kwocie, tj z, w ka dym kwartale, przez ca y okres umowy leasingowej. 14 Tarcza podatkowa liczona jako suma kosztów w ka dym kwartale: (wp aty inicjuj cej + odsetki + amortyzacja) 19%.

10 Razem ród o: Opracowanie w asne. Kalkuluj c przep ywy pieni ne przy leasingu finansowym, uwzgl dniono w ca o ci op at wst pn, jako jednorazowy wyp yw rodków pieni nych. Jednak e, zgodnie z prawem podatkowym, taka op ata powinna by rozliczona w czasie, tj. przez okres trwania umowy leasingu 15, i w zwi zku z tym mo e by zaliczona do kosztów uzyskania przychodu pocz wszy od pierwszego kwarta u, a sko czywszy w ostatnim kwartale. Analogicznie b dzie rozliczana wst pna op ata przy leasingu operacyjnym, z tym e okres jej rozliczenia b dzie stanowi 12 kwarta ów. Zestawienie przep ywów pieni nych przy tej formie leasingu zawiera tabela 3. W leasingu operacyjnym kosztami uzyskania przychodu b d : op ata wst pna, ca a rata kwartalna, tj. kapita + odsetki, oraz odpisy amortyzacyjne liczone od warto ci wykupu przedmiotu leasingu. Analizuj c przep ywy pieni ne w leasingu finansowym i operacyjnym, wida wyra nie, i kwota wyp ywu rodków pieni nych jest znacznie wy sza w leasingu kapita owym ni operacyjnym. W ci gu pi ciu lat firma musia aby wyda z na obs ug zad u enia z tytu u leasingu finansowego. W tym samym okresie, korzystaj c z leasingu operacyjnego, wyda aby z. W obu przypadkach ca kowit warto wydatków skorygowano o tarcz podatkow. Na tej podstawie nasuwa si wniosek, i korzystniejszym rozwi zaniem by by 15 Moment uj cia w kosztach podatkowych wst pnej op aty leasingowej, dodatek nr 10 do Przegl du Podatku Dochodowego z , cia-w-kosztach-podatkowych-wstepnej-oplaty.html [dost p: ].

11 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 135 leasing operacyjny, gdy warto wyp ywów rodków pieni nych by aby mniejsza o z. Tabela 3. Przep ywy pieni ne w leasingu operacyjnym z uwzgl dnieniem tarczy podatkowej Okres Op ata wst pna/ koszt podatkowy Rata kwartalna Wykup/ amortyzacja 16 Tarcza podatkowa Przep ywy pieni ne Razem ród o: Opracowanie w asne. 16 Na koniec 12 kwarta u nast puje wykupienie przedmiotu leasingu na w asno. Oznacza to, e od pocz tku 13 kwarta u rozpoczynamy nalicza amortyzacj. Zastosowano metod liniow z indywidualn stawk amortyzacyjn 30 miesi cy (art. 16 j ust. 1 pkt 2 UPDOP), czyli 10 kwarta ów.

12 136 W zwi zku z tymi wynikami nasuwa si pytanie: co spowodowa o, i w tym konkretnym przypadku korzystniejszy jest leasing operacyjny? Po pierwsze, okres umowy w leasingu operacyjnym to 3 lata, a nie 5, jak w leasingu finansowym, przez co wysoko odsetek w pierwszym przypadku b dzie ni sza szybciej sp acamy kapita, a wi c ni sza kwota zap aconych odsetek. Po drugie, w leasingu operacyjnym ca a rata stanowi koszt uzyskania przychodu, za po wykupie przedmiotu leasingu na w asno kosztem staje si odpis amortyzacyjny. Pomimo i firma w okresie pierwszych trzech lat nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, to warto tarczy podatkowej jest i tak wy sza ni w leasingu finansowym. Wi kszo kosztów w leasingu operacyjnym jest uwzgl dniona w tarczy podatkowej, w okresie umowy leasingowej, np. op ata wst pna w leasingu operacyjnym jest rozliczana w czasie, ale przez okres trzech lat, a nie pi ciu, jak to ma miejsce w leasingu kapita owym. Oczywi cie pozostaj jeszcze inne kwestie, które powinny by rozpatrywane indywidualnie przez ka d firm, która b dzie korzysta a z tej formy finansowania zewn trznego. Po pierwsze to, czy firma chce w przysz o ci naby na w asno leasingowany przedmiot? Po drugie, czy przedsi biorstwo sta na wy sze raty, je eli zdecyduje si na leasing operacyjny. Po trzecie, czy firma generuje na tyle wysokie zyski, i w najbli szym czasie zale y jej na wykazaniu stosunkowo wysokich kosztów, a wi c b dzie mog a skorzysta z tarczy podatkowej. W artykule zdefiniowano poj cie leasingu finansowego i operacyjnego na gruncie prawa bilansowego oraz podatkowego. Mo e zdarzy si taka sytuacja, i na mocy UoR b dziemy mieli leasing kapita owy, za zgodnie z prawem podatkowym, b dzie to leasing operacyjny. W praktyce, dla wi kszo ci firm, najwa niejsze s uregulowania zawarte w UPDOP oraz UPDOF, gdy to one kszta tuj poziom kosztów uzyskania przychodu, a tym samym wp ywaj na wysoko p aconego podatku dochodowego. Jednym z g ównych aspektów podejmowania decyzji: leasing finansowy czy operacyjny, jest tarcza podatkowa oraz jej wp yw na wysoko wyp ywów gotówki w zwi zku z obs ug zad u enia z tego tytu u. Po dokonaniu analizy porównawczej korzystniejszy, z punktu widzenia przep ywów pieni nych, okaza si leasing operacyjny. Na taki wynik z o y o si kilka czynników, za *

13 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 137 najwa niejszy z nich, to wysoko odsetek, których trzeba zap aci wi cej w leasingu finansowym. Oczywi cie mo na by oby równie dokona oceny przy zastosowaniu metod dyskontowych i wówczas sprawdzi, czy nadal leasing operacyjny b dzie generowa mniejsze wyp ywy gotówki z firmy. BIBLIOGRAFIA B i e W.: Zarz dzanie finansami przedsi biorstw, Warszawa: Difin D z i a w g o D., Z a w a d z k i A.: Finanse przedsi biorstwa. Istota narz dzia zarz dzanie, Warszawa: SKWP O l c h o w i c z I.: Rachunkowo podatkowa, Warszawa: Difin O l c h o w i c z I., T a c z a a A.: Rachunkowo finansowa w przyk adach wed ug ustawy o rachunkowo ci i MSR, Warszawa: Difin TAX SHIELD IN FINANCIAL AND OPERATIONAL LEASING S u m m a r y Leasing is one of the main funding sources in business. A company with low credit rating can obtain the funding for fixed assets in the form of leasing. Then the question arises: what form of leasing to choose? Which form will be more beneficial for a company? Hence, leasing might be analysed from the perspective of interest that a company will have to pay, but also with respect to the net cash flow that a company will generate dealing with the leasing liabilities. The last issue became the main problem of the article. The other issue emphasised is a definition of tax shield that shapes amount of the cash flow. It revises the amount in plus, thus ipso facto it influences leasing profitability. S owa kluczowe: leasing, tarcza podatkowa, raty leasingowe, koszt podatkowe w leasingu Key words: leasing, tax shield, leasing rentals, deductible costs in leasing

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym Leasing jako forma finansowania W aspekcie bilansowym i podatkowym Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć dobrą umowę leasingu

Jak zawrzeć dobrą umowę leasingu Jak zawrzeć dobrą umowę leasingu Autor: Krzysztof Tomaszewski Przed podpisaniem umowy warto obliczyć, jaka jej forma jest korzystniejsza pod względem podatkowych rozliczeń. Dzięki zawarciu umowy leasingu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatkowy CIT 2013

Kalendarz podatkowy CIT 2013 1 Kalendarz podatkowy CIT 2013 Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 3 października 2014 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Z końcem 2008 r. uchwalono nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym 225. Akt ten jednocześnie zmodyfikował ustawy o podatkach dochodowych

Z końcem 2008 r. uchwalono nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym 225. Akt ten jednocześnie zmodyfikował ustawy o podatkach dochodowych 8. Partnerstwo publiczno-prywatne na gruncie podatków dochodowych Uwagi ogólne Z końcem 2008 r. uchwalono nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym 225. Akt ten jednocześnie zmodyfikował ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo Vademecum I 2014 r.

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo Vademecum I 2014 r. 1.Bieżące problemy związane z nowymi przepisami VAT obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. Wśród najważniejszych bieżących problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów ustawy VAT obowiązujących od

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo