TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa w tych podmiotach, które maj s ab zdolno kredytow lub z racji charakteru prowadzonej dzia alno ci, preferuj bardziej najem rodków trwa ych ni ich w asno. Mówi c o leasingu, mo na bardzo szeroko analizowa to zagadnienie, jednak e najciekawszym aspektem jest tarcza podatkowa w leasingu finansowym i operacyjnym oraz jej wp yw na przep ywy pieni ne. Celem artyku u jest wyja nienie poj cia leasingu w uj ciu bilansowym i podatkowym oraz analiza porównawcza, tak zdefiniowanego, leasingu finansowego i operacyjnego z punktu widzenia przep ywów pieni nych, jakie generuj, przy uwzgl dnieniu tarczy podatkowej. Zastosowane metody badawcze opieraj si na studiach literatury przedmiotu, przepisach polskiego prawa bilansowego, MSR/MSSF oraz prawa podatkowego. 1. POJ CIE LEASINGU W PRAWIE BILANSOWYM I PODATKOWYM W Polsce poj cie leasingu zosta o unormowane w nast puj cych aktach prawnych: kodeksie cywilnym, prawie bilansowym oraz prawie podatkowym. Dr adiunkt Katedry Rachunkowo ci, Instytut Ekonomii i Zarz dzania na Wydziale Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II; adres do korespondencji: Al. Rac awickie 14, Lublin; 11 W. B i e, Zarz dzania finansami przedsi biorstw, Warszawa: Difin 2011, s. 275.

2 126 Kodeks cywilny przez umow leasingu rozumie taki rodzaj umowy, w której finansuj cy zobowi zuje si, w zakresie dzia alno ci swego przedsi biorstwa, naby rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okre lonych w tej umowie i odda t rzecz korzystaj cemu do u ywania albo u ywania i pobierania po ytków przez czas oznaczony, a korzystaj cy zobowi zuje si zap aci finansuj cemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieni ne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu u nabycia rzeczy przez finansuj cego 2. W kodeksie cywilnym strony umowy zosta y okre lone jako finansuj cy i korzystaj cy, za przedmiotem leasingu mog by wy cznie rzeczy. Oznacza to, i z przedmiotu leasingu zosta y wykluczone warto ci niematerialne i prawne. W prawie bilansowym definicja leasingu zosta a zaprezentowana w ustawie o rachunkowo ci (UoR), Krajowym Standardzie Rachunkowo ci 5 Leasing, najem i dzier awa (zwanym dalej: KSR 5) oraz Mi dzynarodowym Standardzie Rachunkowo ci 17 Leasing (zwanym dalej: MSR 17). I tak na mocy art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowo ci pod poj ciem leasingu rozumie si tak umow, zgodnie z któr jedna ze stron, zwana finansuj cym, oddaje drugiej stronie, zwanej korzystaj cym, rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne do odp atnego u ywania lub równie pobierania po ytków na czas oznaczony 3. Ustawa o rachunkowo ci, analogicznie jak kodeks cywilny, podmioty umowy leasingu okre la mianem finansuj cy i korzystaj cy, za przedmiotem leasingu mog by nie tylko rzeczy rozumiane jako rodki trwa e, ale tak e warto ci niematerialne i prawne. W KSR 5 Leasing, najem i dzier awa za umow leasingu uwa a si umow nazwan w kodeksie cywilnym, zawart na czas oznaczony, ale tak e ka d inn umow zawart na czas oznaczony, na mocy której jedna ze stron, zwana finansuj cym, oddaje do odp atnego u ywania albo u ywania i pobierania po ytków drugiej stronie, zwanej korzystaj cym, przedmiot leasingu, którym s sk adniki aktywów, jak np. nieruchomo ci, urz dzenia, maszyny, rodki transportu, warto ci niematerialne i prawne. Ponadto, KSR 5 przyjmuje za umow leasingu równie umowy najmu i dzier awy. Dodatkowo, w zakres umowy leasingu mog równie wchodzi wiadczenia zwi zane z przedmiotem leasingu, jak np. utrzymanie lokali w stanie zdatnym do u ytku (np. ogrzewanie, o wietlenie, woda, 2 Zob. art. 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2011, Nr 230, poz. 137). 3 Zob. szerzej: art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. 2009, Nr 152, poz z pó n. zm.).

3 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 127 funkcjonowanie wind, utrzymanie czysto ci, ochrona) lub zapewnienie serwisu technicznego, oddanych w leasing maszyn i urz dze 4. KSR 5 najszerzej definiuje poj cie leasingu, w czaj c w jego zakres tak e umowy najmu i dzier awy. Podobnie do ustawy o rachunkowo ci leasing definiuje MSR 17, zgodnie z którym umowa leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za op at lub seri op at, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do u ytkowania danego sk adnika aktywów przez uzgodniony okres 5. Prawo bilansowe pozwala na klasyfikowanie umów leasingowych wed ug zasad podatkowych tym podmiotom, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowi zkowi badania i og aszania na mocy art. 64 ust. 1 UoR 6. Przez umow leasingu w prawie podatkowym 7 rozumie si umow nazwan w kodeksie cywilnym, a tak e ka d inn umow, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansuj cym, oddaje do odp atnego u ywania albo u ywania i pobierania po ytków na warunkach okre lonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystaj cym, podlegaj ce amortyzacji rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne, a tak e grunty. 2. RODZAJE LEASINGU W PRAWIE BILANSOWYM I PODATKOWYM W polskich przepisach prawa bilansowego oraz podatkowego leasing zosta podzielny na leasing finansowy oraz leasing operacyjny. 4 Zob. definicje zawarte w Uchwale nr 2/08 Komitetu Standardów Rachunkowo ci z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przyj cia krajowego standardu rachunkowo ci nr 5 Leasing, najem i dzier awa (Dz. Urz. Min. Fin. 2008, Nr 4, poz. 35). 5 Zob. definicje w Rozporz dzeniu Komisji WE nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyj cia niektórych mi dzynarodowych standardów rachunkowo ci zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do MSSF nr 1, MSR nr 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41 oraz interpretacji SKI nr 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27 oraz 30 do 33 (Dz. U. UE 2004, Nr L 394/1). 6 Art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowo ci (dalej cyt.: UoR). 7 Zob. art. 17a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2011, Nr 74, poz. 397) [dalej cyt.: UPDOP] oraz art. 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307) [dalej cyt.: UPDOF].

4 128 Prawo bilansowe w art. 3 ust. 4 UoR okre la katalog warunków, jakie powinna spe nia umowa, aby jej przedmiot zosta uznany jako nabyty w drodze leasingu finansowego. I tak nabyte rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne zalicza si do aktywów trwa ych korzystaj cego, je eli umowa spe nia co najmniej jeden z nast puj cych warunków: 1) przenosi w asno jej przedmiotu na korzystaj cego po zako czeniu okresu, na który zosta a zawarta; 2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystaj cego, po zako czeniu okresu, na jaki zosta a zawarta, po cenie ni szej od warto ci rynkowej z dnia nabycia; 3) okres, na jaki zosta a zawarta, odpowiada w przewa aj cej cz ci przewidywanemu okresowi ekonomicznej u yteczno ci rodka trwa ego lub prawa maj tkowego, przy czym nie mo e by on krótszy ni 3/4 tego okresu. Prawo w asno ci przedmiotu umowy mo e by, po okresie, na jaki umowa zosta a zawarta, przeniesione na korzystaj cego; 4) suma op at, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadaj ca do zap aty w okresie jej obowi zywania, przekracza 90% warto ci rynkowej przedmiotu umowy na ten dzie. W sumie op at uwzgl dnia si warto ko cow przedmiotu umowy, któr korzystaj cy zobowi zuje si zap aci za przeniesienie na niego w asno ci tego przedmiotu. Do sumy op at nie zalicza si p atno ci na rzecz finansuj cego za wiadczenia dodatkowe, podatków oraz sk adek na ubezpieczenie tego przedmiotu, je eli korzystaj cy pokrywa je niezale nie od op at za u ywanie; 5) zawiera przyrzeczenie finansuj cego do zawarcia z korzystaj cym kolejnej umowy o oddanie w odp atne u ywanie tego samego przedmiotu lub przed u enia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie; 6) przewiduje mo liwo jej wypowiedzenia, z zastrze eniem, e wszelkie powsta e z tego tytu u koszty i straty poniesione przez finansuj cego pokrywa korzystaj cy; 7) przedmiot umowy zosta dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystaj cego. Mo e on by u ywany wy cznie przez korzystaj cego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. Je eli aden z wy ej wymienionych warunków nie jest spe niony, to leasing kwalifikowany jest jako operacyjny. Takie samo uregulowanie zawiera KSR 5, który odwo uje si do definicji z UoR.

5 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 129 Podobnie klasyfikuje umowy leasingowe MSR 17, z tym e umowy leasingowe klasyfikuje si w zale no ci od tre ci ekonomicznej transakcji, a nie od formy umowy. I tak leasing finansowy to umowa, na mocy której nast puje przeniesienie ca ego ryzyka i po ytków wynikaj cych z tytu u posiadania aktywów. Ostateczne przeniesienie tytu u prawnego mo e, lecz nie musi nast pi. Natomiast leasing operacyjny jest to umowa ró na od umowy leasingu finansowego. MSR ,10 podaje przyk ady sytuacji, w których b dziemy mieli umow leasingu finansowego. W przeciwie stwie do UoR, standard nie mówi o konieczno ci spe nienia jednego z warunków, aby umowa stanowi a umow leasingu finansowego, a jedynie wskazuje, i istnieje takie prawdopodobie stwo 8. Prawo podatkowe reguluje zagadnienie leasingu w rozdziale 4a UPDOP oraz 4a UPDOF, przy czym przepisy te nie w pe ni pokrywaj si z uregulowaniami zawartymi w UoR. Szczegó owe uregulowanie rodzajów leasingu zosta o uj te w art. 17b i 17f UPDOP oraz art. 23b i 23f UPDOF, przy czym nie nazywa si wprost rodzajów leasingu jako operacyjny czy finansowy, które to okre lenia stosuje si w obrocie gospodarczym. G ówny akcent w prawie podatkowym k adzie si na uznawanie kosztów i przychodów wynikaj cych z tego rodzaju umów 9. Leasing finansowy zosta okre lony przez warunki dla uznania przychodów i kosztów u obydwu stron umowy. W my l przepisów art.17f UPDOP oraz art. 23f UPDOF do przychodów finansuj cego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystaj cego nie zalicza si op at, w cz ci stanowi cej sp at warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych, je eli s spe nione cznie nast puj ce warunki: 1) umowa leasingu zosta a zawarta na czas oznaczony; 2) suma ustalonych w umowie leasingu op at, pomniejszona o nale ny podatek od towarów i us ug, odpowiada co najmniej warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych; 3) umowa zawiera postanowienie, e odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystaj cy. Przy tej formie leasingu op ata leasingowa jest dzielona na cz kapita ow oraz odsetkow, przy czym pierwsza z nich stanowi sp at zobowi zania, za dru- 8 I. O l c h o w i c z, A. T a c z a a, Rachunkowo finansowa w przyk adach wed ug ustawy o rachunkowo ci i MSR, Warszawa: Difin 2009, s I. O l c h o w i c z, Rachunkowo podatkowa, Warszawa: Difin 2009, s. 384.

6 130 ga stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystaj cego oraz przychód u finansuj cego. Ponadto, kosztem uzyskania przychodu u korzystaj cego b dzie odpis amortyzacyjny od leasingowanego rodka trwa ego lub warto ci niematerialnych i prawnych. Natomiast leasing operacyjny rozumiany jest jako op aty ponoszone przez korzystaj cego w podstawowym okresie umowy z tytu u u ywania rodków trwa- ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, które stanowi przychód finansuj cego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystaj cego, je eli umowa ta spe nia nast puj ce warunki: 1) zosta a zawarta na czas oznaczony, stanowi cy co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, je eli jej przedmiotem s podlegaj ce odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub warto ci niematerialne i prawne, albo zosta a zawarta na okres co najmniej 10 lat, je eli jej przedmiotem s podlegaj ce odpisom amortyzacyjnym nieruchomo ci, oraz 2) suma ustalonych w niej op at, pomniejszona o nale ny podatek od towarów i us ug, odpowiada co najmniej warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych 10. Tak okre lone warunki w prawie podatkowym powoduj, i kosztem uzyskania przychodu u korzystaj cego jest ca a rata leasingowa, zawieraj ca sp at kapita u oraz odsetki, za u finansuj cego stanowi ona przychód. 3. TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ANALIZA PORÓWNAWCZA Tarcza podatkowa, inaczej os ona podatkowa, to efekt zmniejszenia obci e podatkowych jednostki w wyniku poniesionych kosztów, np. z tytu u odsetek od kredytów, po yczek, leasingu finansowego itp., które uznawane s w przepisach podatkowych za koszty uzyskania przychodów. Poniewa tarcza podatkowa to oszcz dno na wysoko ci p aconego podatku, wi c jej warto mo na obliczy jako teoretyczny podatek, jaki trzeba by oby zap aci, gdyby my danego kosztu 10 Por. art. 17b UPDOP oraz art. 23b UPDOF.

7 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 131 nie ponie li. Przy za o eniu opodatkowania 19% stawk podatku oraz zak adanym koszcie 100 z mamy oszcz dno na podatku, tj. tarcz podatkow 19 z 11. Jednak e wa ne jest, aby pami ta, i mo emy mówi o os onie podatkowej w tych firmach, które wykazuj zysk. Je eli firma ma straty, oznacza to, i generowane przez ni przychody nie s wystarczaj ce na pokrycie wszystkich kosztów, w tym z tytu u np. leasingu wówczas nie wyst puje tarcza podatkowa. U ytkowanie sk adników maj tku na podstawie umowy leasingu wi e si z okre lonymi kosztami. O tym, w jakim zakresie koszty te mo na kwalifikowa do kosztów uzyskania przychodów, decyduje rodzaj leasingu. W wietle przepisów obu ustaw o podatku dochodowym, je eli prawo do amortyzacji leasingowanego sk adnika maj tku przys uguje: 1) leasingodawcy (finansuj cemu), mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym (art. 23b ust. 1 UPDOF lub art. 17b ust. 1 UPDOP), 2) leasingobiorcy (korzystaj cemu), mówimy o leasingu finansowym (art. 23f ust. 1 UPDOF lub art. 17f ust. 1 UPDOP). Tabela 1. Porównanie kosztów uzyskania przychodu w ksi gach leasingobiorcy Kategoria kosztów Leasing finansowy Leasing operacyjny 1. Op ata wst pna rozliczana w czasie trwania umowy 2. Ka da rata leasingowa 3. Odpis amortyzacyjny od rodka trwa ego lub WNiP nabytej w drodze leasingu 4. Op ata ko cowa je eli jej warto jest ni sza ni 3500 z. Przy kwocie wy szej ni 3500 z w formie odpisów amortyzacyjnych. Tak Tylko cz odsetkowa Pe ny odpis amortyzacyjny Tak Tak Ca a rata kapita owo-odsetkowa Prawo do amortyzacji nale y do leasingodawcy Tak ród o: Opracowanie w asne na podstawie prawa podatkowego. Znaj c pozycje kosztowe w obu rodzajach leasingu, mo na przej do analizy tarczy podatkowej przy leasingu operacyjnym i finansowym. Porównanie tych 11 M. G i z a, Kiedy leasing op aca si bardziej ni kredyt?, podsta wy_leasingu/kredyt/ [dost p: ].

8 132 dwóch form leasingu rozwa ymy z punktu widzenia przep ywów pieni nych. I tak op ata wst pna, ka da rata kapita owo-odsetkowa oraz op ata ko cowa b d stanowi y wyp yw rodków pieni nych. Natomiast zmniejszeniem tych wyp ywów b dzie os ona podatkowa, liczona jako stawka podatku przemno ona przez podatkowe koszty uzyskania przychodu. Dla uproszczenia analizy przyjmujemy, i firma prowadzi dzia alno w formie spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci i jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych ze stawk 19%. Za o enia przedstawiono w przyk adzie poni ej. Przyk ad 1 Zarz d przedsi biorstwa X Sp. z.o.o. analizuje sposób sfinansowania nowego samochodu dostawczego o warto ci pocz tkowej z. Samochód ten b dzie u ytkowany przez okres pi ciu lat. Firma rozwa a dwie mo liwo ci sfinansowania zakupu: 1) leasing finansowy na 5 lat, oprocentowany 12% w skali roku, rata leasingowa p atna kwartalnie, wp ata inicjuj ca 10% bez kwoty wykupu. Rata leasingowa p atna z do u. 2) leasing operacyjny na 3 lata, oprocentowany w wysoko ci 12%, wp ata inicjuj ca 10%, wykup po okresie leasingu z. Rata leasingowa p atna z do u. W obydwu przypadkach firma rozwa a wy cznie jednakowe raty kapita owo-odsetkowe. Obliczamy kwot raty leasingowej kwartalnej przy uwzgl dnieniu op aty wst pnej oraz warto ci wykupu 12. Gdzie: R L warto raty leasingowej warto pocz tkowa przedmiotu leasingu W L 12 D. D z i a w g o, A. Z a w a d z k i, Finanse przedsi biorstwa. Istota narz dzia zarz dzanie, Warszawa: SKWP 2011, s. 95.

9 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 133 W L skorygowana warto przedmiotu W OW warto op aty wst pnej W W warto wykupu r przyj ta stopa procentowa przypadaj ca na okres sp aty n liczba rat leasingowych Na podstawie powy szego wzoru obliczono, i warto raty kwartalnej w leasingu finansowym wynosi z, za w leasingu operacyjnym z, uwzgl dniaj c warto op aty wst pnej w obydwu przypadkach. Dodatkowo, przy kalkulacji raty w leasingu operacyjnym pomniejszono warto pocz tkow przedmiotu leasingu o zdyskontowan kwot wykupu na koniec trzeciego roku. W leasingu finansowym na koszty uzyskania przychodu sk adaj si : op ata wst pna, odsetki z raty kwartalnej oraz odpis amortyzacyjny od warto ci pocz tkowej rodka trwa ego. Kszta towanie si przep ywów pieni nych w leasingu finansowym zawiera tabela 2. Tabela 2. Przep ywy pieni ne w leasingu finansowym z uwzgl dnieniem tarczy podatkowej Op ata Rata kwartalna wst pna/ Tarcza Przep ywy Okres Amortyzacja koszt podatkowa podatkowy 13 kapita odsetki 14 pieni ne Na moment zawarcia umowy leasingowej nast pi wyp yw rodków pieni nych, st d Natomiast wydatek ten przekszta ci si w koszty podatkowe w takiej samej kwocie, tj z, w ka dym kwartale, przez ca y okres umowy leasingowej. 14 Tarcza podatkowa liczona jako suma kosztów w ka dym kwartale: (wp aty inicjuj cej + odsetki + amortyzacja) 19%.

10 Razem ród o: Opracowanie w asne. Kalkuluj c przep ywy pieni ne przy leasingu finansowym, uwzgl dniono w ca o ci op at wst pn, jako jednorazowy wyp yw rodków pieni nych. Jednak e, zgodnie z prawem podatkowym, taka op ata powinna by rozliczona w czasie, tj. przez okres trwania umowy leasingu 15, i w zwi zku z tym mo e by zaliczona do kosztów uzyskania przychodu pocz wszy od pierwszego kwarta u, a sko czywszy w ostatnim kwartale. Analogicznie b dzie rozliczana wst pna op ata przy leasingu operacyjnym, z tym e okres jej rozliczenia b dzie stanowi 12 kwarta ów. Zestawienie przep ywów pieni nych przy tej formie leasingu zawiera tabela 3. W leasingu operacyjnym kosztami uzyskania przychodu b d : op ata wst pna, ca a rata kwartalna, tj. kapita + odsetki, oraz odpisy amortyzacyjne liczone od warto ci wykupu przedmiotu leasingu. Analizuj c przep ywy pieni ne w leasingu finansowym i operacyjnym, wida wyra nie, i kwota wyp ywu rodków pieni nych jest znacznie wy sza w leasingu kapita owym ni operacyjnym. W ci gu pi ciu lat firma musia aby wyda z na obs ug zad u enia z tytu u leasingu finansowego. W tym samym okresie, korzystaj c z leasingu operacyjnego, wyda aby z. W obu przypadkach ca kowit warto wydatków skorygowano o tarcz podatkow. Na tej podstawie nasuwa si wniosek, i korzystniejszym rozwi zaniem by by 15 Moment uj cia w kosztach podatkowych wst pnej op aty leasingowej, dodatek nr 10 do Przegl du Podatku Dochodowego z , cia-w-kosztach-podatkowych-wstepnej-oplaty.html [dost p: ].

11 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 135 leasing operacyjny, gdy warto wyp ywów rodków pieni nych by aby mniejsza o z. Tabela 3. Przep ywy pieni ne w leasingu operacyjnym z uwzgl dnieniem tarczy podatkowej Okres Op ata wst pna/ koszt podatkowy Rata kwartalna Wykup/ amortyzacja 16 Tarcza podatkowa Przep ywy pieni ne Razem ród o: Opracowanie w asne. 16 Na koniec 12 kwarta u nast puje wykupienie przedmiotu leasingu na w asno. Oznacza to, e od pocz tku 13 kwarta u rozpoczynamy nalicza amortyzacj. Zastosowano metod liniow z indywidualn stawk amortyzacyjn 30 miesi cy (art. 16 j ust. 1 pkt 2 UPDOP), czyli 10 kwarta ów.

12 136 W zwi zku z tymi wynikami nasuwa si pytanie: co spowodowa o, i w tym konkretnym przypadku korzystniejszy jest leasing operacyjny? Po pierwsze, okres umowy w leasingu operacyjnym to 3 lata, a nie 5, jak w leasingu finansowym, przez co wysoko odsetek w pierwszym przypadku b dzie ni sza szybciej sp acamy kapita, a wi c ni sza kwota zap aconych odsetek. Po drugie, w leasingu operacyjnym ca a rata stanowi koszt uzyskania przychodu, za po wykupie przedmiotu leasingu na w asno kosztem staje si odpis amortyzacyjny. Pomimo i firma w okresie pierwszych trzech lat nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, to warto tarczy podatkowej jest i tak wy sza ni w leasingu finansowym. Wi kszo kosztów w leasingu operacyjnym jest uwzgl dniona w tarczy podatkowej, w okresie umowy leasingowej, np. op ata wst pna w leasingu operacyjnym jest rozliczana w czasie, ale przez okres trzech lat, a nie pi ciu, jak to ma miejsce w leasingu kapita owym. Oczywi cie pozostaj jeszcze inne kwestie, które powinny by rozpatrywane indywidualnie przez ka d firm, która b dzie korzysta a z tej formy finansowania zewn trznego. Po pierwsze to, czy firma chce w przysz o ci naby na w asno leasingowany przedmiot? Po drugie, czy przedsi biorstwo sta na wy sze raty, je eli zdecyduje si na leasing operacyjny. Po trzecie, czy firma generuje na tyle wysokie zyski, i w najbli szym czasie zale y jej na wykazaniu stosunkowo wysokich kosztów, a wi c b dzie mog a skorzysta z tarczy podatkowej. W artykule zdefiniowano poj cie leasingu finansowego i operacyjnego na gruncie prawa bilansowego oraz podatkowego. Mo e zdarzy si taka sytuacja, i na mocy UoR b dziemy mieli leasing kapita owy, za zgodnie z prawem podatkowym, b dzie to leasing operacyjny. W praktyce, dla wi kszo ci firm, najwa niejsze s uregulowania zawarte w UPDOP oraz UPDOF, gdy to one kszta tuj poziom kosztów uzyskania przychodu, a tym samym wp ywaj na wysoko p aconego podatku dochodowego. Jednym z g ównych aspektów podejmowania decyzji: leasing finansowy czy operacyjny, jest tarcza podatkowa oraz jej wp yw na wysoko wyp ywów gotówki w zwi zku z obs ug zad u enia z tego tytu u. Po dokonaniu analizy porównawczej korzystniejszy, z punktu widzenia przep ywów pieni nych, okaza si leasing operacyjny. Na taki wynik z o y o si kilka czynników, za *

13 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM 137 najwa niejszy z nich, to wysoko odsetek, których trzeba zap aci wi cej w leasingu finansowym. Oczywi cie mo na by oby równie dokona oceny przy zastosowaniu metod dyskontowych i wówczas sprawdzi, czy nadal leasing operacyjny b dzie generowa mniejsze wyp ywy gotówki z firmy. BIBLIOGRAFIA B i e W.: Zarz dzanie finansami przedsi biorstw, Warszawa: Difin D z i a w g o D., Z a w a d z k i A.: Finanse przedsi biorstwa. Istota narz dzia zarz dzanie, Warszawa: SKWP O l c h o w i c z I.: Rachunkowo podatkowa, Warszawa: Difin O l c h o w i c z I., T a c z a a A.: Rachunkowo finansowa w przyk adach wed ug ustawy o rachunkowo ci i MSR, Warszawa: Difin TAX SHIELD IN FINANCIAL AND OPERATIONAL LEASING S u m m a r y Leasing is one of the main funding sources in business. A company with low credit rating can obtain the funding for fixed assets in the form of leasing. Then the question arises: what form of leasing to choose? Which form will be more beneficial for a company? Hence, leasing might be analysed from the perspective of interest that a company will have to pay, but also with respect to the net cash flow that a company will generate dealing with the leasing liabilities. The last issue became the main problem of the article. The other issue emphasised is a definition of tax shield that shapes amount of the cash flow. It revises the amount in plus, thus ipso facto it influences leasing profitability. S owa kluczowe: leasing, tarcza podatkowa, raty leasingowe, koszt podatkowe w leasingu Key words: leasing, tax shield, leasing rentals, deductible costs in leasing

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych SZKO A G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych Warszawskie Dni Logistyki LEASING JAKO ZEWN TRZNE RÓD O FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW TRANSPORTOWYCH 1 Tomasz Rokicki, dr in. Katedra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MAREK PAWLAK AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI Funkcjonowanie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowa o coraz cz stsze wyst powanie zjawiska

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Katarzyna WIETLA Krzysztof JONAS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zapewnienie wysokiej jako ci informacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo