Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

2 Główne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Źródła finansowania Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Obce Przekształcenia majątkowe Przekształcenia kapitałowe Kapitał udziałowy Długoterminowe Krótkoterminowe Fundusz amortyzacyjny Zysk zatrzymany Pomoc publiczna Kredyt inwestycyjny Kredyt bankowy Dywestycje Fundusze celowe Love money Leasing Sekurytyzacja Odwrócony faktoring Rezerwy Business Angels Emisja obligacji Obrót należnościami (faktoring, forfaiting) Venture capital Sekurytyzacja Kapitał spontaniczny

3 SEKURYTYZACJA

4 Sekurytyzacja Forma ta rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych w latach 70, W Europie od końca lat 80.

5 Sekurytyzacja Operacja finansowa polegająca na zamianie należności na papiery wartościowe [podmioty decydują się na zamianę aktywów np. w postaci należności, na papiery wierzycielskie (akcje) lub dłużne (papiery komercyjne, obligacje), które są łatwiej zbywalne] Polega na emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych pod zastaw należności Sekurytyzację przeprowadza utworzona w tym celu spółka specjalnego przeznaczenia (ang. Special Purpose Vehicle, SPV ) lub fundusz sekurytyzacyjny SPV jest spółką kapitałową emitującą dłużne papiery wartościowe (podmiot emisyjny) w celu pozyskania środków na nabycie wierzytelności od inicjatora Sprzedawane aktywa reprezentują prawo do należności płatnych w przyszłości

6 Sekurytyzacja Przedsiębiorstwo emituje papiery wartościowe zbywalne na rynku finansowym asset backed securities (ABS) (papiery wartościowe zabezpieczone aktywami) ABS są wyceniane przez wyspecjalizowane agencje, a spłata roszczeń wierzycieli jest zabezpieczona odpowiednią gwarancją

7 Etapy sekurytyzacji Utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia Wybór banku agenta emisji Opracowanie programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych. Określenie zasad doboru aktywów Uzyskanie pozytywnej oceny agencji ratingowej Zawarcie umów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w programie.

8 Sekurytyzacja Korzyści: pozyskanie finansowania po cenie konkurencyjnej w stosunku do innych źródeł poprawa współczynników finansowych stworzenie nowego, konkurencyjnego kosztowo źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa transfer ryzyka kredytowego dywersyfikacja źródeł finansowania uniknięcie windykacji sądowych wobec niesolidnych dłużników Ograniczenia: niejasności podatkowe

9 ODWRÓCONY FAKTORING

10 Reverse factoring (faktoring odwrócony) Stosowany gdy jest bardzo krótki termin płatności lub gdy są korzystne opusty w przypadku przyspieszenia płatności Umowa podpisywana jest z dłużnikiem, a nie ze sprzedawcą Zabezpieczeniem tej formy finansowania może być ruchomość, nieruchomość przedsiębiorstwa lub polisa ubezpieczeniowa Faktor wykupuje zobowiązania zgodnie z jego wskazaniami co do ceny i terminu. Po określonym czasie przedsiębiorstwo płaci faktorowi kwoty wynikające z faktur powiększone o odsetki od faktycznie wykorzystanych środków oraz opłatę za ustanowienie i rezerwację limitu faktoringowego. Istnieją dwa rodzaje reverse fatoringu: dyskontowy - polega na dyskontowaniu wierzytelności dostawców przed upływem terminu płatności, klient musi uregulować zobowiązanie względem faktora w terminie płatności tej wierzytelności wymagalnościowy -polega również na spłacie zobowiązań klienta, ale w terminie płatności, który on wskazuje. W ten sposób klient może uzyskać rabaty od swoich dostawców z tytułu wcześniejszej płatności, jednocześnie odraczając termin uregulowania zobowiązania dzięki dodatkowemu okresowi finansowania.

11 Reverse factoring (faktoring odwrócony) Spłata wierzytelności Odbiorca Zastaw wierzytelności Sprzedaż Faktor Dostawca Uregulowanie zobowiązania

12 Kapitał spontaniczny a zobowiązania Rodzaj zobowiązań bieżących Stałe zobowiązania bieżące Spontaniczne zobowiązania bieżące Okresowe zobowiązania bieżące Istota Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które mimo tego iż wygasają przed upływem roku są odnawialne stale Zobowiązania bieżące, które całkowicie zależą od sprzedaży. Nie są oprocentowane Są niezależne od sprzedaży, są tylko czasowo angażowane przez zarząd Główne pozycje: Część zobowiązań z tytułu dostaw i usług Fundusze specjalne Zaliczki na poczet dostaw, Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, Zobowiązania wekslowe o charakterze operacyjnym, Zobowiązania z tytułu podatków i ceł, Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń przy wynagrodzeniach w systemie akordowym Kredyty bankowe, Pożyczki, Obligacje, Wędzki D. (2002) Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, s

13 ZEWNĘTRZNE WŁASNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

14 Zewnętrzne własne źródła finansowania Love Money Kapitał podwyższonego ryzyka Aniołowie Biznesu Private Equity Venture capital (formalne)

15 LOVE MONEY

16 Love Money Tzw. pieniądze pożyczane z miłości Od przyjaciół i rodziny, Pożyczane lub dawane na zasadach nieformalnych Najczęściej nieoprocentowane Bez udziałów w zyskach Zwykle o ograniczonej wartości (w przypadku dużych inwestycji mogą nie wystarczyć)

17 KAPITAŁ PODWYŻSZONEGO RYZYKA

18 Kapitał podwyższonego ryzyka W przypadku nowych przedsięwzięć wyższe ryzyko Wprowadzanie na rynek nowego produktu wyższe ryzyko Inwestycjom o zwrocie odwleczonym w czasie i niepewnym towarzyszy wysoki zwrot

19 Faza zasiewu Aniołowie biznesu Faza startu Venture capital Faza ekspansji Wykupy Refinansowanie Ratowanie i restrukturyzacja Fundusze private equity Potrzeba finansowania pomostowego Kreczmańska-Gigol K. (2010) Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, s. 171

20 Fundusze private equity Rozwinęły się w USA od lat 70 (w Polsce od 90) Zajmują się długoterminowymi inwestycjami w spółki: Niepubliczne (nie są notowane na giełdzie) O ugruntowanej pozycji rynkowej O dużym potencjale rozwojowym (możliwość eksportu, możliwość konsolidacji branży)

21 Fundusze private equity Są zaangażowane w zarządzanie firmą Członkami rad nadzorczych są kluczowi menedżerowie funduszu, Korzyść dodatkowa: kontakty międzynarodowe funduszu Motywacją funduszu jest wysoka stopa zwrotu (w Polsce wymagane jest 300% w ciągu kilku lat)

22 Aniołowie biznesu Zwane też. nieformalnym venture capital (bez pośrednictwa formalnej instytucji) Inwestorzy prywatni lokujący nadwyżki w firmy dobrze zapowiadające się o podwyższonym ryzyku, Preferowane są branże zaawansowanych technologii, Aniołowie zrzeszeni są w Polsce w dwa konsorcja: PolBAN i Leviatan Business Angels) Aniołowie zwykle pozostają anonimowi Oczekiwana stopa zwrotu: min. 30% Nie więcej niż 10% zgłaszanych projektów kończy się inwestycją

23 Kryteria zgłaszania projektu do PolBAN Poszukiwany kapitał w przedziale do zł, Innowacyjne przedsięwzięcia, Projekt na etapie start-up (dotyczy nowych przedsiębiorstw lub przedsięwzięć) Zespół zdeterminowany do osiągnięcia sukcesu, Gotowość do utworzenia spółki kapitałowej (lub istnienie takiej) Gotowość do partycypacji w ponoszeniu ryzyka z Aniołem Biznesu, Dobrze widziane projekty międzynarodowe

24 Wybrane punkty umowy z Aniołami Biznesu Anioł staje się współudziałowcem Anioł może wyjść z inwestycji w dowolnym momencie Zabezpieczenie interesów funduszu Opcje pierwokupu dla dotychczasowych właścicieli

25 Zalety i wady Business Angels Zaleta: Uzyskanie dostępu także do wiedzy i know-how Uzyskanie dofinansowania poza sektorem bankowym w przypadku niedoborów kapitału własnego Wady Jest to droga opcja finansowania, ale często jedyna dostępna, Decyzja o współfinansowaniu jest praktycznie nieodwracalna, Możliwość utraty kontroli nad wartościami intelektualnymi

26 Jak znaleźć informacje o Aniołach Biznesu? Lub przykładowo:

27 Venture Capital Jest to kapitał inwestowany we wczesne fazy rozwoju spółki (także we wczesne fazy rozwoju produktu) Wymagane są następujące stopy zwrotu: W fazie zasiewów 100% W fazie start-up 50% W fazie ekspansji 40% Preferowane branże high-tech Często następuje nabycie 30-50% udziałów Na świecie finansowane są trzy wstępne fazy W Polsce wczesne fazy są rzadko finansowane (mniej niż 0,5% wszystkich inwestycji) Minimalna wartość inwestycji wynosi 3,5 mln euro

28 Venture Capital definicja według Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. ( ) venture capital może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji.

29 Jak szacować zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne? Model EFN (External Fund Nedded) Założenia: Przyrost aktywów jest wprost proporcjonalny do przyrostu sprzedaży Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne jest równe przyrostowi aktywów-przyrost zysków zatrzymanych przyrost kapitału spontanicznego

30 +Przyrost aktywów -Przyrost kapitału spontanicznego -zyski zatrzymane EFN Proporcjonalny do przyrostu sprzedaży (jeśli chcemy podwoić produkcję, musimy podwoić majątek wytwórczy) Jeśli zwiększymy sprzedaż, zwiększymy także wysokość zobowiązań wobec dostawców, zatem zwiększymy nieoprocentowane źródła finansowania Planowana sprzedaż spowoduje pojawienie się nowego zysku zatrzymanego, który jest źródłem finansowania

31 EFN EFN = A 0 S L 0 S M S S 0 S 1 1 d 0 Gdzie: A 0 - aktywa niezbędne do realizacji sprzedaży S 0 S 0 - wielkość sprzedaży A 0 proporcja przyrostu aktywów w stosunku do przyrostu S 0 sprzedaży L 0 -wysokość zobowiązań wobec dostawców w przypadku realizacji sprzedaży S 0 L 0 udział zobowiązań w finansowaniu sprzedaży S 0 S 1 planowana sprzedaż w roku 1 [S 1 =S 0 (1+g) g-współczynnik wzrostu sprzedaży S -roczny przyrost sprzedaży M- wskaźnik rentowności sprzedaży d- współczynnik wypłaty dywidend

32 EFN- przykład Rutkowski A. (2003) Zarządzanie finansami, s Sprzedaż w roku bazowym wynosiła zł Planowana sprzedaż wynosi zł Planowany wzrost sprzedaży wynosi 100% ( S S ) Planowana rentowność sprzedaży wynosi 15% Stopa udziału dywidendy wynosi 20% Pytania: A. Jakie jest zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne jeśli wykorzystano już wszystkie zdolności produkcyjne? B. Jakie jest zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jeśli nie wykorzystano wszystkich zdolności produkcyjnych. Wymagany jest wzrost majątku trwałego o 50%?

33 EFN przykład (bilans na koniec roku) AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Kapitał własny Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania wekslowe Suma: Suma:

34 Odpowiedź A EFN = A 0 S 0 S L 0 S 0 S M S 1 1 d Sprzedaż wzrasta o 100% => aktywa rosną o 100% EFN = L 0 S 0 S M S 1 1 d Częściowo będzie to sfinansowane kapitałem spontanicznym (w roku ubiegłym L 0 = )= A częściowo zyskiem zatrzymanym (0,15* )(1-0,2)= EFN = =

35 EFN przykład A (bilans planowany) AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Kapitał własny Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania wekslowe Suma: Suma:

36 Odpowiedź B EFN = A 0 S 0 S L 0 S 0 S M S 1 1 d Sprzedaż wzrasta o 100% => aktywa rosną o 100% tylko w zakresie majątku obrotowego, i o 50% w zakresie majątku trwałego, czyli o zł EFN = L 0 S 0 S M S 1 1 d Częściowo będzie to sfinansowane kapitałem spontanicznym (w roku ubiegłym L 0 = )*100%= A częściowo zyskiem zatrzymanym (0,15* )(1-0,2)= EFN = =

37 EFN przykład B (bilans planowany) AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Kapitał własny Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania wekslowe Suma: Suma:

38 KREDYT INWESTYCYJNY

39 Plan amortyzacji kredytu raty półroczne Roczna stopa procentowa wynosi 12% Półroczna stopa procentowa wynosi 6% 6 równych rat Wysokość inwestycji zł Rata Płatność okresowa Odsetki Rata kapitałowa Zadłużenie pocz Zadłużenie końcowe , , , , , , , , , , ,25 845, , , , ,25 652, , , , ,25 447, , , , ,25 230, , ,03 0,00 Suma ,52

40 Plan amortyzacji kredytu raty półroczne Roczna stopa procentowa wynosi 12% Półroczna stopa procentowa wynosi 6% 6 rat malejących Wysokość inwestycji zł Rata Rata kapitału Zadłużenie pocz. Odsetki Rata Zadłużenie końc , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 0,00 Suma ,00

41 Rzeczywiste koszty kredytów stopa nominalna - po jakiej bank udziela kredytu (stała czy zmienna), zwykle jest podawana w okresie rocznym, jeśli zmienna to na jakiej podstawie (np. WIBOR,LIBOR), Zmiana stopy wynikająca z: Rodzaju spłaty (raty równe lub malejące) Okresu kapitalizacji odsetek Częstotliwości spłaty Okresu karencji, Prowizje Ubezpieczenia obowiązkowe

42 LEASING- FINANSOWANIE HYBRYDOWE

43 Uczestnicy transakcji leasingowej (Rutkowski A., 2003, Zarządzanie finansami, s. 332) KONSORCJUM FINANSUJĄCE BANK Kapitał Spłata PRODUCENT/ SPRZEDAWCA Obiekt Zapłata LEASINGODAWCA Zapłata Usługa Obiekt LEASINGOBIORCA Spłata Usługa UBEZPIECZYCIEL Zapłata

44 Leasing - rodzaje Podstawowe rodzaje: Leasing operacyjny Leasing finansowy Pozostałe rodzaje: Leasing bezpośredni leasingobiorca jest użytkownikiem, natomiast właścicielem jest leasingodawca i ponosi koszty użytkowania Leasing sprzedażny leasingodawca jest sprzedającym Leasing zwrotny sprzedaż i leasing Leasing lewarowany pojawia się dodatkowy podmiot finansujący

45 Zalety leasingu Nie obciąża kapitałów obcych, Umożliwia dostosowanie do zmian rynkowych, obniża ryzyko Korzyści podatkowe

46 Kryterium Leasing operacyjny Leasing finansowy Kto jest widziany jako właściciel środka? Kto może sobie odpisywać amortyzację w poczet kosztów? Kto może mieć tarczę podatkową (korzyści z tytuły podatku dochodowego)? Jaka część raty stanowi koszt? Jakie mogą być z tytuły raty korzyści podatkowe (tarcza)? Leasingodawca Leasingodawca Leasingodawca Całkowita rata leasingowa Zwrot/tarcza z tytułu raty całkowitej Leasingobiorca Leasingobiorca Leasingobiorca Część odsetkowa raty Zwrot/tarcza z tytułu raty odsetkowej

47 Opłacalność leasingu NAL NAL odpowiednik NPV dla Leasingu NAL = PV wydatki zakupowe NAL = I 0 + n i=1 Amort i T i 1 + r i + TV 1 + r n PV wydatki leasingowe L 0 1 T 0 + NAL>0 to należy przyjąć leasing Gdzie: T- stopa podatku, L rata leasingu I inwestycja TV wartość terminalna Oprocentowanie leasingu r = k d 1 T n i=1 L i 1 T i 1 + r i

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania ANALIZA PORÓWNAWCZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJNEGO PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZU TYPU EQUITY ORAZ BANKOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsiębiorstw.

Źródła finansowania przedsiębiorstw. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw natrafia na problem konieczności pozyskania dodatkowych funduszy na dalszy rozwój. Poza powszechnie znanymi formami dokapitalizowania biznesu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Agenda Podstawowe informacje o strukturze kapitału Rodzaje źródeł finansowania Finansowanie oparte o kapitały

Bardziej szczegółowo

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Sposoby zaspokajania potrzeb kapitałowych w przedsiębiorstwie: Samofinansowanie Kapitał udziałowy Pożyczki zyski zatrzymane amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie poznają możliwości pozyskiwania oraz inwestowania kapitału, jakie oferuje rynek.

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA JAKO TECHNIKA REFINANSOWANIA

SEKURYTYZACJA JAKO TECHNIKA REFINANSOWANIA ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Aurelia Bielawska SEKURYTYZACJA JAKO TECHNIKA REFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Zarys treści: W artykule przedstawiono proces sekurytyzacji należności z punktu

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ KNUV 2014; 4(42): 156-186 Andrzej Dąbkowski Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ Streszczenie Publikacja ta poświęcona jest mniej znanemu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo