Leasing - nadal ciekawą formą finansowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing - nadal ciekawą formą finansowania"

Transkrypt

1 SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem ZPL Rozmowa z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu Leasing - nadal ciekawą formą finansowania TruckAuto.pl: Czym jest leasing i na czym polegają różnicę w jego formach? Andrzej Sugajski: W zależności od dziedziny prawa mamy do czynienia z różnym definiowaniem leasingu. Do końca lat 90. leasing był tzw. umową nienazwaną, podobną w charakterze do umowy dzierżawy. Jednak w praktyce gros umów zawieranych w tym okresie miało charakter umowy finansowej, na mocy której leasingobiorcy nabywali przedmiot po zakończeniu umowy. Tym samym powstała konieczność uregulowania w prawie cywilnym umowy leasingu, jako formy finansowania. W kodeksie cywilnym leasing został zdefiniowany jako leasing finansowy, gdzie podstawowym obowiązkiem finansującego jest nabycie rzeczy od oznaczonego zbywcy i oddanie jej korzystającemu do korzystania i ewentualnie pobierania pożytków przez czas oznaczony, a głównym obowiązkiem korzystającego jest zapłata w ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Podobne podejście do leasingu zaprezentowano w Ustawie o rachunkowości, gdzie zdefiniowano 7 warunków, po spełnieniu chociażby jednego z nich umowa jest kwalifikowana jako umowa leasingu finansowego. Jednym z nich jest zapisanie w umowie leasingu, że własność przedmiotu zostaje przeniesiona na korzystającego po zakończeniu okresu jej trwania, bądź zawiera ona prawo do nabycia przez korzystającego za cenę niższą od wartości rynkowej. Szacowany udział tego typu umów (leasingu 26

2 finansowego) na polskim rynku leasingu wynosi 82 proc. Jednak te umowy, które zostaną zdefiniowane z punktu widzenia Ustawy o rachunkowości jako leasing finansowy, nie muszą być w taki sam sposób traktowane w rozliczeniach podatkowych. W rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego bez znaczenia jest, czy umowa zawiera regulacje dotyczące przeniesienia własności, czy nie. Żeby umowa nie była kwalifikowana jako umowa leasingu finansowego, wystarczy, aby była zawarta na czas oznaczony, w przypadku rzeczy ruchomych podlegających amortyzacji, na okres nie krótszy niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku samochodów ciężarowych o podstawowej stawce amortyzacyjnej 20 proc. w skali roku, minimalny okres leasingu wynosi zatem 2 lata. Suma opłat powiększona o opcję nabycia i pomniejszona o podatek VAT powinna być przy tym równa wartości początkowej przedmiotu, czyli cenie po jakiej został on zakupiony. Według szacunków, takie warunki spełnia ok. 91 proc. umów na polskim rynku. Ta forma leasingu zawdzięcza tak dużą popularność przede wszystkim regulacjom podatkowym. Umożliwiają one lepsze, bardziej elastyczne, niż przy innych formach finansowania, dopasowanie kosztów do spodziewanych przychodów. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca przy amortyzowaniu inwestycji nie musi stosować stawek narzuconych przez Ministerstwo Finansów, tylko wysokość spłaty kapitału (który wraz z odsetkami jest dla niego kosztem uzyskania przychodu) uzgadnia z finansującym, optymalizując w ten sposób rozliczenia podatkowe. Ponadto w okresie leasingu wysokość spłacanego kapitału następuje zazwyczaj szybciej, niż poziom kosztów generowanych z tytułu amortyzacji inwestycji finansowanej ze środków własnych bądź w kredycie, tworząc tym samym tzw. tarczę podatkową. Z uwagi na to, że w leasingu operacyjnym przedmiot jest amortyzowany przez finansującego, nie obciąża on bilansu korzystającego, wpływając tym samym pozytywnie na jego wskaźniki. TruckAuto.pl: Co nowego w umowach leasingowych pojawiło się w 2011 roku? Andrzej Sugajski: W 2011 roku wprowadzono zmiany do ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, które umożliwiają rozwój leasingu także w segmencie osób nieprowadzących działalności gospodarczej leasing konsumencki. Natomiast w ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem rynku wynajmu długoterminowego aut. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, pomimo kryzysu, rynek ten odnotował 12 proc. wzrost i łącznie wg stanu na r. firmy zrzeszone w Związek Polskiego Leasingu i Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów świadczą usługi związane z wynajmem w odniesieniu do ponad 107 tys. pojazdów. Usługi związane z eksploatacją auta tj. serwis mechaniczny, sezonowa wymiana opon, usługi assistance, rozliczanie zużycia paliwa na podstawie kart paliwowych, ubezpieczenia, to już nie tylko domena usług wynajmu długoterminowego, ale także umów leasingu, na podstawie których po zakończeniu umowy przedmiot przechodzi na własność korzystającego. TruckAuto.pl: Czy ostatnie zawirowania giełdowo-walutowe niekorzystnie wpłynęły na rynek leasingu? Andrzej Sugajski: Branża leasingowa stosunkowo spokojnie przechodzi obecny, trudny okres dla gospodarki. Żadna z firm leasingowych nie była zmuszona do zakończenia działalności, a tegoroczne wyniki firm leasingowych powinny być zbliżone do poziomów generowanych przez rynek w rekordowych latach przed kryzysem na rynkach finansowych. Związek Polskiego Leasingu szacuje, że w 2011 roku rynek leasingu wzrośnie o 20 proc., co pozwoli na sfinansowanie inwestycji o wartości 32,5 mld zł. W kodeksie cywilnym leasing został zdefiniowany jako leasing finansowy, gdzie podstawowym obowiązkiem finansującego jest nabycie rzeczy od oznaczonego zbywcy i oddanie jej korzystającemu do korzystania i ewentualnie pobierania pożytków przez czas oznaczony, a głównym obowiązkiem korzystającego jest zapłata w ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego TruckAuto.pl: Na jakie szczegóły należy zwracać uwagę przy podpisywaniu umów leasingowych? Andrzej Sugajski: Przede wszystkim są to wszelkie elementy kosztotwórcze, w tym sposób i terminy ich naliczania, zarówno na początku umowy, kiedy określana jest w umowie cena przedmiotu leasingu, jako podstawa naliczania rat leasingowych, jak i w trakcie jej trwania i ostatecznego rozliczenia, a także ewentualnego nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy. Zmienność tych wartości w czasie może wynikać ze zmiany kursów walut, stóp procentowych, pojawienia się dodatkowych kosztów, czy opłat, do których uiszczenia korzystający zobowiązuje się w umowie. Warto zwrócić uwagę na czynniki, które mogą spowodować wypowiedzenie umowy przed terminem i na tryb rozliczenia z tego tytułu, zarówno w przypadku zaistnienia czynników obiektywnych, jak np. utrata przedmiotu w wyniku kradzieży, jak i subiektywnych np. w rezultacie zaprzestania spłaty rat leasingowych. Ważne jest także to, na jakich warunkach możemy stać się właścicielem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu, bądź w jakim trybie możemy z tego przywileju zrezygnować. Jednym słowem, trzeba dokładnie zapoznać się nie tylko z umową leasingu, ale także wszystkimi załącznikami, w tym tzw. ogólnymi warunkami leasingu. Poza samą umową leasingu bardzo istotne są też wszystkie elementy związane z zakupem przedmiotu leasingu, ponieważ to korzystający jest odpowiedzialny za wybór dostawcy i przedmiotu leasingu. Rozmawiał Grzegorz Teperek 27

3 SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem Wynajem ma się dobrze Leasing Pierwsze półrocze w branży leasingowej wypadło całkiem dobrze, a jednym z motorów wzrostu była sprzedaż pojazdów ciężarowych. Jeszcze w 2009 r. odwróciła się zła passa na rynku ciężarówek. Sprzedaż zaczęła powoli rosnąć i tak jest do chwili obecnej. Oczywiście trudno mówić o hossie. Trzeba też pamiętać, że po trudnym okresie baza (czyli wyniki z analogicznego okresu poprzedniego roku) była niska, więc o wykazanie wzrostu nietrudno. Niemniej jest lepiej, a to oczywiście pochodna poprawy koniunktury w transporcie. Drugim powodem wymiany pojazdów jest wprowadzony od 1 lipca elektroniczny system poboru opłat. Stawki, w porównaniu z systemem winietowym, znacznie wzrosły, a u prywatnych koncesjonariuszy wróciły opłaty przy bramkach, zresztą jeszcze wyższe niż na płatnych odcinkach GDDKiA. Stąd większa presja na obniżanie kosztów. Zaś jednym ze sposobów jest wymiana starych samochodów na nowe, spełniające co najmniej normę Euro 5. Bo za nie płaci się dużo mniej. Taka inwestycja ma też charakter przyszłościowy, ponieważ wiadomo, że sieć płatnych dróg będzie się wydłużać w kolejnych etapach. Ogółem finansowanie pojazdów ciężarowych wzrosło w tym półroczu aż o 77 proc. w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2010 r. Pewnym zaskoczeniem może być bardzo zły wynik aut dostawczych i cię- Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) miał po I półroczu w wynajmie pojazdy żarowych do 3,5 t. Tutaj nastąpił spadek o prawie 48 proc. Trudno wytłumaczyć aż tak dużą obniżkę popytu na tę grupę pojazdów. Wszyscy liczyli się raczej z drastyczną obniżką sprzedaży w kategorii samochodów osobowych. Po wielkich zakupach, zwłaszcza w końcówce minionego roku, związanych z czasowym zawieszeniem możliwości pełnego odliczenia podatku VAT, oczekiwano zastoju. Tymczasem liczba sfinansowanych samochodów osobowych wzrosła w pierwszych sześciu miesiącach 2011 r. o 39 proc. w stosunku do analogicznego okresu Rośnie liczba pojazdów finansowanych pożyczką. W I półroczu 2010 r. udział ten wynosił zaledwie 0,6%, w br. już 4,1 proc. Dzięki temu pojazdy stanowią obecnie 21,5 proc. finansowania pożyczką. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) miał po I półroczu w wynajmie pojazdy. Większość z nich (72 472) to Full Service Leasing, 6430 leasing z serwisem (Leasing Service), a 9191 to tylko samo zarządzanie (Fleet Management). Porównując z II półroczem 2010 r., liczba pojazdów we flotach członków związku wzrosła o prawie sztuk, czyli 15,6%. Uwagę zwraca duża przewaga FSL nad pozostałymi formami. Szef PZWLP Andrzej Krzemiński tłumaczy to w sposób następujący: Polscy przedsiębiorcy uczą się oddawać część działalności na zewnątrz. Widać także inną tendencję, mianowicie coraz więcej podmiotów gospodarczych interesuje się CFM (Car Fleet Management), czyli outsourcingiem swojej floty, nawet jeśli liczy ona tylko kilkanaście pojazdów. Zwracali na to uwagę w poprzednich latach leasingodawcy, którzy zapowiadali schodzenie w dół ze swoją ofertą, a więc do coraz mniejszych firm. ZPL regularnie przygotowuje prognozy na najbliższy okres. Tym razem nie jest to łatwe, gdyż przedsiębiorcy słysząc mnóstwo niepokojących informacji po prostu boją się inwestować. Ten spadek aktywności widać zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również w dużych firmach. Jedyną pozytywną informacją jest ta, że już rozpoczęte inwestycje są kontynuowane. Z danych GUS wynika, że w I kwartale 2011 r. najbardziej wzrosły nakłady na środki transportu (27,4 proc. rok do roku). Dla porównania podobny wskaźnik w kategorii maszyny i urządzenia wzrósł tylko o 7,1%, zaś w przypadku budynków i budowli spadł o 9,4 proc. Głównymi udziałowcami wzrostu w 2011 r. będą m.in. pojazdy ciężarowe. ZPL zakłada, że ich finansowanie wzrośnie o 59% w stosunku do ub. r. Co prawda mówi się o mniejszym popycie m.in. w handlu, co w dalszej konsekwencji może się odbić także na sytuacji w transporcie. Dobra koniunktura wciąż panuje w Niemczech u jednego z naszych największych partnerów gospodarczych. Także u nas nie jest źle. W toku są inwestycje infrastrukturalne związane z Euro 2012, do końca roku przewodniczymy w UE, wiele budują także samorządy lokalne, wykorzystując właśnie unijne dotacje jeszcze z obecnego budżetu. Oby tylko czynniki zewnętrzne nie spowodowały kolejnego, ogólnoświatowego kryzysu, bo wówczas na pewno Polska nie będzie w stanie mu się oprzeć, podobnie jak wszystkie inne kraje. Klaudiusz Madeja 28

4 Floty będą rosły Wynajem długoterminowy aut ciężarowych i dostawczych Branża wynajmu samochodów ciężarowych w Polsce rozwija się zaledwie od około pięciu lat. Nie ma jak na razie wiarygodnych statystyk co do jej potencjału rynkowego, jednak grupa odbiorców usług flotowych w segmencie transportu systematycznie rośnie. Kryzys lat lekko zahamował ten wzrost, ale sektor CVFM (z ang. Commercial Vehicle Fleet Management) będzie wykazywał tendencję wzrostową. Obecnie na polskim rynku działa kilka firm, specjalizujących się w odrębnych segmentach wynajmu (na przykład samochodów-chłodni) lub oferujących wszystkie rodzaje pojazdów użytkowych od furgonów o DMC równej 3,5 tony, do 44-tonowych ciągników. Większość klientów CVFM użytkuje pojazdy korzystając z kompleksowego pakietu usług full service leasingu Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 17 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku fleet management. Członkowie PZWLP tworzą czołówkę głównych graczy w branży przypada na nie ponad 70% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach full service leasingu. Do PZWLP należą: ALD Automotive Polska Sp. z o.o., Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o., Bankowy Fundusz Leasingowy SA, BRE Leasing Sp. z o.o., Business Lease Poland Sp. z o.o., Carefleet S.A., Corpo Flota Sp. z o.o., Express S.A., Fraikin Polska Sp. z o.o., ING Car Lease Sp. z o.o., KBC Autolease Polska Sp. z o.o., LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o., Orbis Transport Sp. z o.o., Raiffeisen-Leasing Polska S.A., VB Leasing Polska SA, Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Większość klientów CVFM użytkuje pojazdy korzystając z kompleksowego pakietu usług full service leasingu. Obejmuje on finansowanie i ubezpieczenie, przeglądy i naprawy (od nadwozia po wymianę opon) oraz zarządzanie w pełnym zakresie: operacyjnym, administracyjnym, prawnym i technicznym. W parze z wynajmem długoterminowym idą zawsze usługi dodatkowe, często komplementarne, co zapewnia możliwość dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych. Należą do nich między innymi: wynajem krótko- i średnioterminowy, zakup i leasing zwrotny oraz zarządzanie flotą lub pojedynczymi samochodami. Firmy wynajmu pojazdów ciężarowych przeznaczają zazwyczaj pewną część floty na wynajem krótko- i średnioterminowy. Ma to na celu zapewnienie samochodów w okresach zwiększonych potrzeb transportowych, testowania nowych tras, oczekiwania na nowe pojazdy, a także bardziej intensywnej działalności sezonowej. Zakup aktualnie używanej floty i wynajem zwrotny gwarantuje firmom świeży kapitał oraz jasny plan stopniowej wymiany aut na nowe, przy zachowaniu stałego poziomu kosztów. Zarządzanie, dostosowane do oczekiwań, optymalizuje z kolei koszty serwisowo-administracyjne, a także skraca czas napraw i zwiększa mobilność floty. Takie firmy jak Fraikin, w ciągu wielu lat wypracowały także własne oparte na praktyce programy obsługi prewencyjnej, co pozwala na ograniczenie przestojów oraz zapewnienie optymalnego stanu pojazdów. Oprócz korzyści czysto finansowych czy podatkowych, wynajem długoterminowy pojazdów dostawczych i ciężarowych oznacza korzyści organizacyjne i operacyjne dla użytkownika. Jest więc atrakcyjną alternatywą dla gotówki i kredytu. Oferta wynajmu jest także elastyczna: kierujemy ją zarówno do małych, dysponujących tylko jednym samochodem firm, jak i do międzynarodowych korporacji. Jestem pewien, że mimo krótkiej historii polskiego wynajmu będzie się on rozwijał, tak jak od kilkudziesięciu lat dzieje się w Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej. Powody do optymizmu daje nam również zdecydowany wzrost inwestycji w infrastrukturę drogową w ostatnich latach. Rola transportu ciężarowego będzie więc rosła, a wraz z nią dynamizm sektora CVFM. Artur Nowicki Członek Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów Dyrektor Generalny Fraikin Polska 29

5 SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem Millennium Leasing finansuje maszyny do 400 tys. zł, w tym najpopularniejsze na rynku polskim koparko-ładowarki Leasing z Millennium Millennium Leasing Nowoczesna gospodarka w dużej mierze finansowana jest za pomocą kredytu i leasingu. Jednym z liderów polskiego rynku leasingu jest Millennium Leasing, którego oferta przygotowana jest z myślą m.in.: o branży budowlanej. Millennium Leasing oferuje produkt leasingu samochodów osobowych i dostawczych o nazwie TEMPO. Produkt cechuje się: minimalnym zakresem dokumentów przedstawianych przez klientów, szybką akceptacją wniosku o zawarcie umowy leasingu, a przede wszystkim dostępnością dla firm rozpoczynających działalność. TEMPO funkcjonuje w Millennium Leasing od 2009 roku. W ramach tej procedury leasing TEM- PO może otrzymać zarówno przedsiębiorca o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak i młoda firma. W przypadku tych ostatnich minimalna wysokość opłaty wstępnej wynosi 7 proc. i wymagane są podstawowe dokumenty firmy. Analogiczny do TEMPO produkt dotyczący leasingu maszyn budowlanych ma krótszą historię, bo w formie zbliżonej do obecnej funkcjonuje od 2010 roku. W przypadku szybkiej procedury na maszyny budowlane opłaty wstępne zaczynają się od 10 proc. i rosną w przypadku krótkiego okresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy, dając jednocześnie możliwość finansowania początkującym przedsiębiorcom. Impulsem do wprowadzenia uproszczonej procedury na maszyny budowlane był sukces wcześniej wprowadzonej procedury TEMPO na samochody osobowe i dostawcze oraz rosnący popyt rynkowy na tego rodzaju urządzenia. Uproszczona procedura na maszyny budowlane w Millennium Leasing pozwala na finansowanie najczęściej występujących na rynku maszyn budowlanych, takich jak minikoparki, koparko-ładowarki w cenie do 400 tys. zł, wiodących producentów tych maszyn. Zdecydowanie najliczniejszą grupę wśród sfinansowanych tą procedurą przedmiotów stanowią koparko-ładowarki. Ważną cechą firm działających w branży budowlanej jest sezonowość przychodów. W związku z tym sezonowe raty leasingowe są standardowo dostępnym elementem oferty Millennium Leasing. Istota samej uproszczonej procedury uzyskania leasingu polega na zaoferowaniu klientowi finansowania środka trwałego, 30

6 Piotr Gąska, dyrektor departamentu zarządzania produktami, Millennium Leasing przy jednoczesnym skróceniu do minimum czasu akceptacji oraz listy wymaganych dokumentów. Zakres tych dokumentów jest znacznie mniejszy niż w przypadku standardowej procedury. Najczęściej poza dokumentami rejestrowymi firmy oraz dowodami osobistymi reprezentantów firmy wymagane jest jedynie oświadczenie o dochodach lub dokument finansowy za ostatni rok obrachunkowy. Produkt TEMPO jest na tyle uproszczony i szybki, że klient może otrzymać kluczyki w ciągu 2-3 dni. Procedury modyfikacji umów w trakcie ich trwania są takie same zarówno dla umów zawartych w procedurze uproszczonej, jak i standardowej. Zmiana wysokości rat w trakcie trwania umowy wymaga ponownej analizy sytuacji finansowej klienta. W przypadku pozytywnej decyzji klient podpisuje aneks do umowy leasingu z nowymi warunkami finansowymi. Umowa leasingu dotyczy danego przedmiotu i z uwagi na to nie ma możliwości wymiany maszyny na inną. Jedynymi przypadkami, gdy następuje zamiana przedmiotu leasingu, jest wymiana gwarancyjna. Dzisiejsze usługi finansowania inwestycji nie opierają się jedynie na samym finansowaniu środków trwałych. W ślad za podstawową ofertą leasingu idzie coraz szersza gama produktów dodatkowych. Zaliczyć do nich możemy ofertę ubezpieczenia wieloletniego, Assistance, Ochronę prawną oraz mniej znane GAP i CPI. Ubezpieczenie wieloletnie stanowi dla klienta gwarancję niezmienności stawek ubezpieczenia w całym okresie umowy leasingu, niezależnie od liczby ewentualnych szkód na finansowanym pojeździe. W świetle ostatnich podwyżek stawek ubezpieczeniowych rozwiązanie to wydaje się bardzo interesującym zabezpieczeniem przed kolejnymi wzrostami. Najbardziej rozpowszechnionym produktem dodatkowym jest bez wątpienia Assistance, dzięki któremu mamy możliwość uzyskania natychmiastowej, specjalistycznej pomocy technicznej lub medycznej, a także otrzymania samochodu zastępczego lub zwrotu kosztów podróży. Grzegorz Teperek 31

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji październik 2013 CAR FLEET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki po I półroczu 2014

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki po I półroczu 2014 Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki po I półroczu 2014 I półrocze 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych dwukrotna zmiana regulacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) OUTSOURCING AUT SŁUŻBOWYCH ROŚNIE Poziom nasycenia usługą car

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Rok 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011

Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011 1 z 7 06-10-2011 12:11 Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011 06.10.2011, 10:25 Wynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcu w fazę dojrzałą. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek outsourcingu samochodów służbowych

Polski rynek outsourcingu samochodów służbowych Polski rynek outsourcingu samochodów służbowych Wynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcu w fazę dojrzałą. Ostatnie miesiące zmagań o klientów, intensywna

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie?

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania firmowego środka transportu. Choćby

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE po pierwszym półroczu 2011

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE po pierwszym półroczu 2011 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE po pierwszym półroczu 2011 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Wynajem długoterminowy, po blisko 10 latach popularyzowania,

Bardziej szczegółowo

Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług

Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów dane na dzień 31.12.27 r. 1 DEFINICJE Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy

Bardziej szczegółowo

Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015

Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015 Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015 Agenda 1. Masterlease w kilku słowach 2. Dla kogo oferta Masterlease? 3. Produkty finansowe dopasowane do potrzeb klienta detalicznego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek car fleet management II kwartał 2010

Polski rynek car fleet management II kwartał 2010 Polski rynek car fleet management II kwartał 21 Pierwsze półrocze 21 roku było dla wynajmu aut firmowych okresem zmian ściśle związanych z kryzysem, przegrupowaniem na rynku oraz porządkowaniem własnego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Prezentacja Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Lista członków Związku Polskiego Leasingu BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP

Bardziej szczegółowo

Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009

Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009 Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009 Outsourcing flot firmowych zyskuje Mimo kryzysu rynek wynajmu samochodów dla firm urósł na koniec drugiego kwartału tego roku o 5,6 proc. wobec

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease Optymalizacja kosztów samochodów firmowych Jacek Wasilewski Masterlease Agenda 1. Kilka słów o Masterlease 2. Samochód narzędzie pracy 3. Samochód formy finansowania 4. ABC Leasingu 5. Zalety Leasingu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki Tomasz Najmowicz Najpopularniejsze formy pozyskiwania kapitału w Polsce to: Kredyty bankowe Kapitał własny Faktoring 18 Fundusze Unijne Business Angels 20

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Grzegorz Czarnecki Dyrektor Pionu SprzedaŜy Korporacyjnej Masterlease Polska Udział form finansowania, wg wielkości flot -

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie roku 2011

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie roku 2011 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie roku 2011 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji marzec 2012 Zlecanie zarządzania flotą

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Część I. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu... 21 Rozdział 1. Cywilnoprawne regulacje leasingu... 23 1.1. Uwagi wstępne... 23 1.2. Pojęcie umowy leasingu...

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania IT

Leasing jako forma finansowania IT Leasing jako forma finansowania IT Adam Surowski 1 Plan prezentacji Leasing w Europie Rynek leasingu w Polsce Umowa leasingu w polskim prawie: cywilnym, podatkowym i rachunkowym Własność, a prawo do używania-

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych inne

Bardziej szczegółowo

Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016

Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 Informacja prasowa ZPL Warszawa, 27.07.2016 Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 Dynamika rynku leasingu w I połowie 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Leasing. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu. Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu

Leasing. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu. Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Budapest 27th January 2010 10:16 PM Leasing Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Wrocław, maj 2010 Agenda

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres. 1. Czym jest amortyzacja Nabywając nieruchomość, liczymy się z tym, że w miarę jej używania będzie się ona starzała. Okres całkowitej trwałości nieruchomości jest stosunkowo duży. Dla budownictwa z tzw.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Floty stawiają na mądrą mobilność

Floty stawiają na mądrą mobilność Floty stawiają na mądrą mobilność Największe znaczenie dla przyszłości i rozwoju branży CFM w Polsce w najbliższych latach będą miały rozwiązania, które pomogą w optymalizacji kosztów i wesprą mobilność

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Polski rynek car fleet management

Polski rynek car fleet management Polski rynek car fleet management II kwartał 2008 Podsumowanie wyników branŝy CFM osiągniętych na koniec czerwca 2008 W przypadku korzystania z danych prosimy o podanie źródła: Instytut Keralla Kondycja

Bardziej szczegółowo

Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł

Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł Informacja prasowa Warszawa, 28.01.2016 Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu pokazują, że branża leasingowa w 2015r. odnotowała

Bardziej szczegółowo

Wynajem średnioterminowy

Wynajem średnioterminowy Wynajem średnioterminowy www.europa-service.pl sprzedaz@europa-service.pl INFORMACJE O FIRMIE EUROPA SERVICE POLSKA Firma Europa Service Polska jest przedstawicielem niemieckiej spółki Europa Service Autovermitung,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce

Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce IWONA BACHÓRZ Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa lease, które oznacza dzierżawę lub najem 1. Jednak w praktyce gospodarczej pojęcie leasingu ma

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować. PKO Leasing

Nie musisz kupować. PKO Leasing Nie musisz kupować aby uŝywać. PKO Leasing PKO Leasing wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKO BP SA - największego banku w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Wschodniej. Rodowód wsparty ponad 13-letnim

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Dr. Helena Wasilewska Instytut Organizacji i Zarządzania,Politechnika Wrocławska, Polska Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Przedstawiono leasing w świetle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Warszawa, Polska Listopad 2014 HISTORIA UBEZPIECZEŃ PRZEDMIOTÓW LEASINGU W PZU udział ubezpieczeń leasingowych w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych PZU i klienta korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego

Leasing 1. Wprowadzenie do tematu 2. Leasing w systemie prawa polskiego Leasing 1. Wprowadzenie do tematu Ogólnie rzecz ujmując leasing jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej. Dokładniej zaś jest to forma finansowania inwestycji, która polega na pozyskaniu środków inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE

RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE RZECZOZNAWCA FAKTORING SAMOCHÓD BIURO RACHUNKOWE INWESTYCJE DOTACJE Z UE UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI LEASING KREDYT

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien

Bardziej szczegółowo

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy OPUBLIKOWANO: 22 WRZEŚNIA 2016 Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy Opracowała: Aleksandra Trocińska, konsultant podatkowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Rynek Car Fleet Management w Polsce. Dane za II półrocze 2005 Podsumowanie roku

Rynek Car Fleet Management w Polsce. Dane za II półrocze 2005 Podsumowanie roku Raport pełny Rynek Car Fleet Management w Polsce Nota metodologiczna Ankieta dotycząca usług wynajmu długoterminowego (car fleet management) została przekazana wszystkim firmom oferującym tę usługę. Był

Bardziej szczegółowo

RENT&dRAIFF. Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć

RENT&dRAIFF. Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć 18 MLN 15 lat 70% 8% 5 X WIĘCEJ Zarejestrowanych pojazdów w Polsce Tyle wynosi średnia wieku pojazdów w Polsce Aut w Polsce ma ponad

Bardziej szczegółowo

Leasing bardziej popularny?

Leasing bardziej popularny? Leasing bardziej popularny? VIII Forum Korporacyjne Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Mieczysław Groszek Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Poradnik Leasingobiorcy

Poradnik Leasingobiorcy Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce pierwszy numer miesięcznika Poradnik Leasingobiorcy, który będzie wydawany przez Agencję Leasingu i Finansów Sp. z o.o. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Warszawa, 21 października 2015 r. prowadzący: Barbara Dąbrowska Manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie

Bardziej szczegółowo

Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing.

Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing. Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing. Kryzys na rynkach finansowych i jego wpływ na realną gospodarkę znacznie pogorszył sytuację polskich przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Leasing, a kredyt ; analiza korzyści

Leasing, a kredyt ; analiza korzyści Leasing, a kredyt ; analiza korzyści Adam Surowski BRE Leasing Sp. z o.o. Program prezentacji 1. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw w Polsce 2. Motywy stosowania leasingu/kredytu 3. Leasing

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

03.03.2008, LHI Leasing Polska sp. z o.o.,strona 1

03.03.2008, LHI Leasing Polska sp. z o.o.,strona 1 LHI Leasing Leasing nieruchomości GmbH - Qualitäten, jak finansować die zum inwestycje Erfolg führen. 03.03.2008, LHI Leasing Polska sp. z o.o.,strona 1 > LHI. Więcej Mehr Perspektiven moŝliwości < LHI

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych.

Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych. Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych. Umowy serwisowe CharterWay: oszczędny i niezawodny sposób, aby Twój pojazd mógł być stale w ruchu.

Bardziej szczegółowo

Boom na leasing dla MSP: czy warto podpisać umowę i o czym pamiętać

Boom na leasing dla MSP: czy warto podpisać umowę i o czym pamiętać Boom na leasing dla MSP: czy warto podpisać umowę i o czym pamiętać Autor: Krzysztof Tomaszewski Powyższe zalety sprawiają, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tej formy finansowania. Aż o 31,8

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014 Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014 Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 31.07.2014 Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 Warszawa Rynek leasingu Rynek leasingu Aktywa finansowane

Bardziej szczegółowo

Commercial Lease dzierżawa pomieszczeń 2015-06-17 11:23:25

Commercial Lease dzierżawa pomieszczeń 2015-06-17 11:23:25 Commercial Lease dzierżawa pomieszczeń 2015-06-17 11:23:25 2 W Wielkiej Brytanii większość firm prowadzi swoje interesy w pomieszczeniach dzierżawionych na okres od kilku miesięcy do 25 lat. To opcja dogodna

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Accounting Alert 2/2012

Accounting Alert 2/2012 Accounting Alert 2/2012 SAMOCHÓD DLA FIRMY JAK NAJKORZYSTNIEJ SFINANSOWAĆ ZAKUP? Jolanta Goluch samodzielna księgowa, PKF Accounting sp. z o.o. Oddział w Warszawie Kupno samochodu dla firmy można sfinansować

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.)

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności rat w 200 PLN czasie trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 lutego 2014 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Zawartość raportu: Cele projektu Metodologia i kontekst badania Managerskie key findings Prezentacja wyników badań Moduł 1. Rozmiar flot użytkowanych przez MŚP potencjał rynku 1) Liczba rzeczywiście działających

Bardziej szczegółowo