SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA WERSJA 1.1 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 1

2 SPIS TRECI 1. WSTP AKRONIMY I SKRÓTY WYMAGANIA SYSTEMU INSTALACJA OPROGRAMOWANIA Instalacja SidekickPC Instalacja sterowników USB do zestawu do pod45czenia urz5dzenia Instalacja SQL Server Management Studio Express Odinstalowanie SidekickPC USUWANIE USTEREK R=czna instalacja oprogramowania Problemy z instalacj5 SQL Server URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA Aktywacja licencji Ustawienia internetowe Okno Aktualizacji - Update Dialog PODCDCZENIE URZDDZENIA DO KOMPUTERA PODCDCZANIE ZAMIENNEGO MODUCU ELEKTRONICZNEGO DO KOMPUTERA OBSCUGA PROGRAMU Okno startowe Formularz konfiguracji Polecenia menu formularza konfiguracji Formularz identyfikacyjny Formularz historii Formularz sprawdzania Usuwanie usterek Formularz wykresu Formularz wejij/wyjij cyfrowych Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 2

3 1. WSTP Sidekick Enterprise Solution jest standardowym systemem proponowanym przez Cross Technology and Innovations (CTI) dla zak4adów serwisowych. System ma byj przede wszystkim przydatnym narz=dziem dla techników serwisowych. W po45czeniu z odpowiednimi adapterami upraszcza przeprowadzanie procedur diagnostycznych i u4atwia konfiguracj= modu4ów elektronicznych. Sidekick to system obejmuj5cy ca4oiciowo dzia4alnoij i produkty firmy, który 45czy najbardziej aktualne informacje dotycz5ce produktów Electrolux i udost=pnia je poprzez oprogramowanie klienckie. Program (SidekickPC) umooliwia szybk5 diagnostyk= urz5dzep i tworzenie konfiguracji zamiennych modu4ów elektronicznych. Niniejszy dokument stanowi podr=cznik uoytkownika tej aplikacji. Integracja danych pomi=dzy firmowymi bazami danych a systemem SidekickPC odbywa si= za pomoc5 us4ug sieciowych, które wykorzystuj5 najnowsze technologie w celu maksymalnego skrócenia czasu aktualizacji oraz zapewnienia wi=kszej wygody i bezpieczepstwa uoytkownikowi. Stosowanie wspomaganych komputerowo narz=dzi serwisowych ma wiele zalet, m.in.: 1. MoOliwoIJ szybszego i dok4adniejszego diagnozowania urz5dzep, dzi=ki czemu zmniejsza si= iloij potrzebnych cz=ici zamiennych i skraca si= czas wykonania naprawy. System SidekickPC w miar= mooliwoici identyfikuje testowane urz5dzenie, sprawdza i rozpoznaje wewn=trzny stan modu4u elektronicznego, przeprowadza procedury diagnostyczne i wykonuje zadane przez uoytkownika czynnoici zmierzaj5ce do naprawienia b4=dów. 2. MoOliwoIJ zaprogramowania i skonfigurowania zamiennego modu4u elektronicznego na bazie oryginalnego modu4u elektronicznego. Dzi=ki tej funkcji zyskuje si= pewnoij, Oe cz=ij zamienna b=dzie mia4a takie same parametry jak oryginalna wyprodukowana fabrycznie. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 3

4 1.1. AKRONIMY I SKRÓTY AMI Appliance Mini Interface miniinterfejs urz5dzenia ACK Appliance Connection Kit zestaw do pod45czenia urz5dzenia CCF Cycle Configuration File plik konfiguracyjny cyklu CTI Cross Technology and Innovation DAAS Domestic Appliance Acquisition System system pozyskiwania urz5dzep domowych ELC Engineering Level Code kod serwisowy HEX rozszerzenie pliku, który zawiera oprogramowanie wbudowane w urz5dzenie (Firmware) HTML Hyper Text Markup Language hipertekstowy j=zyk znaczników LBL rozszerzenie pliku z etykietami MCF Machine Configuration File plik konfiguracyjny urz5dzenia MDAC Microsoft Data Access Components zestaw bibliotek wykorzystywanych do komunikacji z serwerem SQL firmy Microsoft MDI Multiple Document Interface interfejs wielodokumentowy MMC Microsoft Managements Console Wspólna konsola firmy Microsoft s4uo5ca do zarz5dzania aplikacjami. PC Personal Computer komputer osobisty PIF Programming Information File rozszerzenie pliku z informacj5 o programie PNC Product Number Code numer produktu Prog Progressive Insertion Number Przyrostowa liczba identyfikuj5ca rekord w bazie danych PSS Product Software Storage Search Key Cz=IJ Kodu UOytkownika. Ci5g znaków s4uo5cy do przeszukiwania bazy danych,. Sidekick PC program do diagnostyki urz5dzep i konfiguracji elektroniki SKC Service Kit Code serwisowy kod zestawu SP1 Service Pack 1 pakiet uaktualniep do systemu wersja 1 SP2 Service Pack 2 pakiet uaktualniep do systemu wersja 2 SP4 Service Pack 4 pakiet uaktualniep do systemu wersja 4 SEE Service Support Europe Wsparcie serwisowe w Europie SYM rozszerzenie pliku z symbolami TDS Technical Documentation System system dokumentacji technicznej USB Universal Serial Bus uniwersalny port szeregowy User kod wprowadzany przez uoytkownika Code WSE Web Service Enhancements Rozszerzenia us4ug sieciowych Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 4

5 1.2. WYMAGANIA SYSTEMU Oprogramowanie niezb=dne do poprawnego dzia4ania SidekickPC: 1. Microsoft Windows XP SP2 lub Vista (z wyj5tkiem wersji Starter Edition) 2. Microsoft Windows Installer MDAC Microsoft.NET Framework Microsoft WSE Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 lub nowszy 7. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP2. Nie dotyczy komputerów, na których jest juo zainstalowana inna wersja SQL Server Program instalacyjny automatycznie rozpozna brakuj5ce oprogramowanie i w razie koniecznoici zainstaluje programy nr 2, 3, 4 i 5. Program instalacyjny wykryje równieo brak SQL Server 2005, ale nie zainstaluje go automatycznie. W dalszej cz=ici dokumentu podano informacje dotycz5ce instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP2. Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 jest wymagany do instalacji wszystkich wersji SQL Server 2005, jak równieo do dzia4ania wspólnej konsoli firmy Microsoft s4uo5cej do zarz5- dzania aplikacjami (MMC Microsoft Management Console) i pomocy HTML. Wystarczy minimalna instalacja przegl5darki Internet Explorer i nie musi ona byj przegl5dark5 domyiln5. Potrzebne jest przynajmniej 10 GB wolnego miejsca na twardym dysku komputera, jeoeli nie zainstalowano Oadnego z wymaganych programów. Wliczono w to równieo opcjonaln5 instalacj= SQL Server Management Studio Express. Minimalna wielkoij pami=ci RAM to 512 MB (zalecana jest wielkoij 1 GB), a minimalna cz=stotliwoij procesora 1 GHz. Nap=d CD lub DVD jest potrzebny do instalowania programów z noiników CD lub DVD. Minimalna rozdzielczoij monitora wymagana przez SidekickPC to 1024x768 pikseli. Najbardziej wymagaj5c5 aplikacj5 jest SQL Server 2005 Express Edition. Dok4adne wymagania programu podano na stronie internetowej Microsoft: Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 5

6 1.3. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA W niniejszym rozdziale opisano kolejne kroki typowej procedury instalacyjnej na komputerze z systemem Windows XP bez zainstalowanego Oadnego dodatkowego oprogramowania. Kolejne kroki mog5 si= róonij w zaleonoici od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania komputera. Aby zainstalowa0 oprogramowanie, nale3y si4 zalogowa0 jako administrator z pe6nymi prawami dost4pu Instalacja SidekickPC 1. UruchomiJ plik SETUP.EXE znajduj5cy si= w g4ównym folderze na p4ycie CD. 2. JeOeli nie zosta4 wczeiniej zainstalowany program.net Framework 2.0, pojawi si= pytanie o jego instalacj=. Aby przejij dalej, wystarczy nacisn5j przycisk Accept (Akceptuj): Rys. 1. Instalacja programu.net Framework 2.0 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 6

7 3. JeOeli nie zosta4 wczeiniej zainstalowany program Microsoft WSE 3.0 Runtime, pojawi si= pytanie o jego instalacj=. Aby przejij dalej, wystarczy nacisn5j przycisk Accept (Akceptuj): Rys. 2. Instalacja programu WSE 3.0 Runtime 4. JeOeli nie zosta4 wczeiniej zainstalowany program Windows Installer 3.1, pojawi si= pytanie o jego instalacj=. Aby przejij dalej, wystarczy nacisn5j przycisk Accept (Akceptuj): Rys. 3. Instalacja programu Windows Installer 3.1 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 7

8 5. Po zainstalowaniu wymienionych programów pojawi si= komunikat o koniecznoici ponownego uruchomienia komputera. Rys. 4. Ponowne uruchomienie systemu 6. Ponownie uruchomij komputer, zalogowaj si= jako administrator z pe4nymi prawami dost=pu i w razie potrzeby ponownie uruchomij SETUP.EXE. JeOeli nie zosta4 wczeiniej zainstalowany SQL Server 2005, pojawi si= komunikat, jak na rysunku. W przeciwnym razie naleoy przejij od razu do punktu 17. Rys. 5. Komunikat: Do zainstalowania aplikacji wymagany jest SQL Server Na p-ycie instalacyjnej znajduje si. SQL Server 2005 Express Edition. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 8

9 Nacisn5J OK, aby wyjij z programu instalacyjnego bez kopczenia instalacji: Rys. 6. Instalacja niezako1czona 7. UruchomiJ plik SQLEXPR32.EXE znajduj5cy si= w folderze SqlExpress na p4ycie CD i zaakceptowaj warunki licencji. Program sprawdza i instaluje potrzebne oprogramowanie. Na kopcu naleoy nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 7. Instalacja SQL Server Express instalacja wymaganego oprogramowania Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 9

10 8. Po sprawdzeniu konfiguracji systemu nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 8. Instalacja SQL Server Express sprawdzenie konfiguracji systemu Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 10

11 9. Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 9. Instalacja SQL Server Express rejestracja 10. MoOna zachowaj domyilny zestaw sk4adników przeznaczonych do instalacji. Nast=pnie nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 10. Instalacja SQL Server Express wybór sk-adników do instalacji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 11

12 11. MoOna zachowaj domyilne ustawienie Windows Authentication Mode (Tryb uwierzytelniania Windows). Program instalacyjny zmieni pótniej ustawienie automatycznie na Mixed Mode (Tryb mieszany): Rys. 11. Instalacja SQL Server Express tryb uwierzytelniania 12. Uwaga: ZaznaczyJ obie opcje w oknie Configuration Options (Opcje konfiguracji) i nacisn5j przycisk Next (Dalej). Rys. 12. Instalacja SQL Server Express opcje konfiguracji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 12

13 13. ZachowaJ domyilne ustawienia w oknie Error and Usage Report Settings (Ustawienia przesy4ania raportów o b4=dach i informacji zwi5zanych z uoytkowaniem oprogramowania) i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 13. Instalacja SQL Server Express Ustawienia przesy-ania raportów 14. SQL Service 2005 jest gotowy do zainstalowania. Nacisn5J przycisk Install (Instaluj): Rys. 14. Instalacja SQL Server Express gotowy do instalacji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 13

14 15. ZaczekaJ do zakopczenia dzia4ania programu instalacyjnego SQL Server i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 15. Instalacja SQL Server Express zako1czenie instalacji 16. Nacisn5J przycisk Finish (ZakoPcz), aby zakopczyj instalacj=: Rys. 16. Instalacja SQL Server Express dodatkowe opcje Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 14

15 17. Po zainstalowaniu SQL Server 2005 Express naleoy ponownie uruchomij plik SETUP.EXE. Pojawia si= mooliwoij wyboru miejsca instalacji. JeOeli nie ma bezwzgl=dnej koniecznoici zmiany, naleoy pozostawij ustawienie domyilne. NaleOy zwrócij uwag=, Oe nie moona wybieraj folderów specjalnych, np. C:\Program Files, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data lub C:\Windows\System32. JeOeli zostanie wybrany taki folder, program instalacyjny wyiwietli komunikat o b4=dzie i cofnie ca4y proces. Ograniczenie to wprowadzono ze wzgl=du na kompatybilnoij z systemem Microsoft Windows Vista. Rys. 17. Wybór miejsca instalacji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 15

16 18. Program instalacyjny zapyta o ustawienia bazy danych, która zostanie utworzona automatycznie. MoOna wskazaj baz= danych i login utworzone przy poprzedniej instalacji oprogramowania. JeOeli nie ma bezwzgl=dnej koniecznoici zmiany, naleoy pozostawij ustawienie domyilne. Pole Data Source (Wród4o danych) wskazuje instancj= serwera SQL, który zawiera lokaln5 baz= danych. Pole Database (Baza danych) zawiera nazw= lokalnej bazy danych. Pola User ID (Identyfikator uoytkownika) i Password (Has4o) zawieraj5 dane do logowania do lokalnej bazy danych. Prosz= pami=taj, Oe SidekickPC uoywa domyilnie trybu Mixed Authentication (mieszany tryb uwierzytelniania) do 45czenia si= z baz5 danych: Rys. 18. Ustawienia bazy danych 19. WpisaJ URL, nazw= uoytkownika i has4o w oknie Web Services Settings (Ustawienia us4ug sieciowych), jeoeli s5 juo znane. W polach Username (Nazwa uoytkownika) i Password (Has4o) naleoy podaj dane otrzymane w automatycznej wiadomoici e- mail podczas zak4adania konta. Tych samych danych uoywa si= w celu uzyskania dost=pu do obszarów z ograniczonym dost=pem w Portalu Sidekick: Rys. 19. Ustawienia us-ug sieciowych Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 16

17 20. W oknie Activation Settings (Ustawienia aktywacji) wpisaj numer licencji, jeoeli jest juo znany. NaleOy podaj numer otrzymany w automatycznej wiadomoici , która zosta4a dostarczona po przejiciu przez procedur= zak4adania konta: Rys. 20. Ustawienia aktywacyjne 21. PotwierdziJ instalacj= i zaczekaj do zakopczenia. JeOeli podczas instalacji pojawi5 si= b4=dy, zostanie wyiwietlony dziennik instalacji. W przeciwnym wypadku nie pojawi5 si= Oadne okienka dialogowe z wyj5tkiem kopcowego. 22. Instalacja zosta4a zakopczona. W celu opuszczenia instalatora naleoy nacisn5j przycisk Close (Zamknij): Rys. 21. Instalacja zako1czona Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 17

18 1.3.2 Instalacja sterowników USB do zestawu do podczenia urzdzenia Po zakopczeniu instalacji SidekickPC naleoy przeprowadzij instalacj= sterowników USB do zestawu do pod45czenia urz5dzenia. Jest to kolejna waona instalacja i musi byj uruchomiona z konta administratora systemu Windows. Do przeprowadzenia tego kroku konieczny jest Zestaw do pod45czenia urz5dzenia (Appliance Connection Kit ACK) dostarczony przez Service Support Europe (SSE). NaleOy pod45czyj interfejs USB adaptera do komputera za pomoc5 dostarczonego przewodu. System operacyjny rozpoznaje, Oe urz5dzenie zosta4o po raz pierwszy pod45czone do komputera i informuje o koniecznoici zainstalowania sterowników. Sterowniki s5 kopiowane na twardy dysk podczas instalacji SidekickPC do katalogu USB Drivers, który jest podkatalogiem folderu instalacyjnego. DomyIlna lokalizacja sterowników: C:\Electrolux\SidekickPC\USB Drivers Szczegó4owe informacje dotycz5ce instalacji sterowników USB znajduj5 si= w podr=czniku Appliance Interface Modules USB Setup v 2.0, który instaluje si= podczas instalacji SidekickPC. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 18

19 Instalacja SQL Server Management Studio Express W ponioszym rozdziale podano informacje dotycz5ce opcjonalnej instalacji SQL Server Management Studio Express. Instalacja tego programu niezb=dna jest tylko w przypadku zaistnienia problemów zwi5zanych z oprogramowaniem bazy danych. Jest to narz=dzie s4uo5ce do przeprowadzania czynnoici administracyjnych na lokalnej bazie danych. Przydatne tylko dla wsparcia technicznego. W wi=kszoici wypadków moona po prostu opuicij ten etap. 1. UruchomiJ instalator SQLServer2005_SSMEE.msi znajduj5cy si= w folderze Extra\Microsoft SQL Server Management Studio Express na p4ycie instalacyjnej. W pierwszym okienku naleoy nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 22. Okienko powitalne instalatora SQL Server MS Express 2. ZaakceptowaJ warunki licencji i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 23. Instalacja SQL Server MS Express warunki licencji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 19

20 3. WpisaJ dane rejestracyjne i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 24. Instalacja SQL Server MS Express dane rejestracyjne 4. WybraJ sk4adniki przeznaczone do instalacji i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 25. Instalacja SQL Server MS Express wybór sk-adników Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 20

21 5. SQL Server Management Studio Express jest gotowy do zainstalowania. Nacisn5J przycisk Install (Instaluj): Rys. 26. Instalacja SQL Server MS Express gotowy do instalacji 6. PoczekaJ do kopca instalacji i nacisn5j przycisk Finish (ZakoPcz): Rys. 27. Instalacja SQL Server MS Express koniec Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 21

22 Odinstalowanie SidekickPC W niektórych wypadkach mooe zaistniej potrzeba usuni=cia programu SidekickPC z komputera. MoOna go odinstalowaj w taki sam sposób jak inne aplikacje Windows, uruchamiaj5c okienko Dodaj/UsuG programy w Panelu sterowania. Rys. 28. Usuwanie aplikacji SidekickPC Aby usunh0 oprogramowanie, nale3y zalogowa0 si4 w systemie Windows jako administrator z pe6nymi prawami dost4pu. Podczas usuwania programu SidekickPC pojawi si= pytanie, czy usun5j równieo lokaln5 baz= danych SQL Server W przypadku systemu Vista naleoy pami=taj, Oe okienko dialogowe z pytaniem o usuni=cie bazy danych mooe byj przykryte innym okienkiem: procedura deinstalacji zatrzymuje si=. W takim wypadku naleoy sprawdzij, czy wyiwietli4o si= okienko i wybraj Tak lub Nie, aby kontynuowaj. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 22

23 1.4. USUWANIE USTEREK PoniOszy rozdzia4 zawiera dodatkowe informacje, które mog5 byj przydatne przy rozwi5- zywaniu problemów z instalacj R+czna instalacja oprogramowania W niektórych przypadkach program instalacyjny nie b=dzie w stanie wykryj braku jednego lub wi=kszej iloici potrzebnych programów. Wtedy przed uruchomieniem g4ównego programu instalacyjnego naleoy zainstalowaj je r=cznie. W takim przypadku naleoy r=cznie instalowaj programy z zachowaniem nast=puj5cej kolejnoici: 1. Microsoft Windows Installer 3.1. UruchomiJ plik \WindowsInstaller3_1WindowsInstaller-KB v2-x86.exe. 2. MDAC 2.8. UruchomiJ plik \MDAC28\mdac_typ.exe. 3. Microsoft.NET Framework 2.0. UruchomiJ plik \dotnetfx\dotnetfx.exe. 4. Microsoft WSE 3.0. UruchomiJ plik \WSE3_0Microsoft WSE 3.0 Runtime.msi. 5. Microsoft SQL Server Express Edition 2005 SP2. UruchomiJ plik \SqlExpress\SQLEXPR32.EXE. Na tym etapie program instalacyjny SQL Server mooe wykryj brak przegl5darki Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1. W takim wypadku przed zainstalowaniem SQL Server naleoy przerwaj instalacj= i uruchomij plik \Extra\IE6Setup\ie6setup.exe. 6. SQL Server Management Studio Express (opcjonalnie). UruchomiJ plik \Extra\Microsoft SQL Server Management Studio Express \SQLServer2005_SSMSEE.msi Problemy z instalacj SQL Server W niektórych wypadkach program SQLEXPR32.EXE mooe napotkaj problemy spowodowane aktualn5 konfiguracj5 komputera oraz sieci. Te problemy pozostaj5 poza kontrol5 CTI (Cross Technology and Innovation). W przypadku wyst5pienia trudnoici wiele przydatnych wskazówek oraz propozycji rozwi5- zania problemów zwi5zanych z instalacj5 moona odnaletj w Internecie. NaleOy przeszukaj przede wszystkim zwi5zane z omawian5 tematyk5 fora firmy Microsoft. DoIwiadczenie nabyte dotychczas przez CTI wskazuje na dwa rodzaje problemów dotycz5cych instalacji SQL Server 2005 Express Edition. W celu rozwi5zania problemów prosimy skorzystaj z artyku4ów, do których prowadz5 poniosze odnoiniki: Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 23

24 1.5. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA Aktywacja licencji Po zainstalowaniu programu i sterowników USB moona wylogowaj si= z konta administratora i zalogowaj si= jako zwyk4y uoytkownik. W kaodym przypadku przy pierwszym uruchomieniu programu SidekickPC najpierw naleoy aktywowaj licencj= oprogramowania. Prosz= pami=taj, Oe aby aktywowaj licencj= oprogramowania, komputer musi byj pod45czony do Internetu, chyba Oe zostanie wybrana opcja Manual Activation (Aktywacja r=czna). Przy pierwszym uruchomieniu programu mooe si= pojawij nast=puj5ca informacja: Rys. 29. Polecenie aktywacji licencji Po naciini=ciu przycisku OK naleoy wykonaj kilka pocz5tkowych kroków zwi5zanych z konfiguracj5 oprogramowania: Language (J=zyk) opcjonalnie Internet Settings (Opcje internetowe) obowi5zkowo jeoeli komputer nie jest pod- 45czony do Internetu License Activation (Aktywacja licencji) obowi5zkowo JeOeli j=zyk komunikatów ma byj inny nio angielski, naleoy uoyj okienka dialogowego, które jest widoczne po zaznaczeniu polecenia Language (J=zyk) w menu Options (Opcje). JeOeli komputer nie jest pod45czony bezpoirednio do Internetu, to naleoy odpowiednio ustawij po45czenie internetowe. Okienko dialogowe b=dzie widoczne po wybraniu polecenia Internet Settings (Ustawienia internetowe) w menu Commands (Polecenia). Szczegó4owe informacje na ten temat podano w odpowiednim podrozdziale ponioej. Po wykonaniu opisanych czynnoici naleoy aktywowaj licencj= oprogramowania za pomoc5 okienka License Manager (MenedOer licencji). Okienko dialogowe pojawi si= po wybraniu polecenia License Manager (MenedOer licencji) w menu Commands (Polecenia). W wi=kszoici wypadków wystarczy podaj License Number (Numer licencji) (jeoeli nie by4 wczeiniej podawany podczas instalacji) i nacisn5j polecenie Internet Activate (Aktywacja internetowa): Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 24

25 Rys. 30. Polecenie aktywacji licencji Krótko po naciini=ciu polecenia Internet Activate (Aktywacja internetowa) powinna pojawij si= nast=puj5ca informacja: Rys. 31. Informacja o aktywowaniu licencji Nacisn5Jprzycisk OK, okno License Manager (MenedOer licencji) powinno si= zamkn5j. JeOeli komputer, na którym zainstalowano program SidekickPC, nie mooe zostaj pod45czony do Internetu, istnieje mooliwoij aktywowania licencji r=cznie za pomoc5 polecenia Manual Activation (Aktywacja r=czna). Zastosowanie tej opcji wymaga uoycia innego komputera pod45czonego do Internetu. Aby r=cznie aktywowaj licencj=, naleoy uzyskaj Unlock Code (Kod aktywuj5cy) z portalu znajduj5cego si= pod adresem: Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 25

26 Rys. 32. Portal, za po>rednictwem którego aktywujemy licencj. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 26

27 W polu Installation ID (Identyfikator instalacji) naleoy wpisaj kod, który pojawi si= w okienku dialogowym. W polu License Number (Numer licencji) naleoy wpisaj swój indywidualny numer licencji. Po wype4nieniu tych dwóch pól naleoy nacisn5j przycisk Generate Unlock Code (Wygeneruj kod aktywacyjny). Na ekranie powinien pojawij si= kod aktywacyjny: Rys. 33. Kod aktywacyjny Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 27

28 Po wykonaniu opisanych czynnoici naleoy wygenerowany za poirednictwem portalu kod wpisaj w pole Unlock Code (Kod aktywacyjny) w oknie License Manager (MenedOer licencji). SprawdziJ poprawnoij wpisu w polu License Number (Numer licencji) i nacisn5j polecenie Manual Activation (Aktywacja r=czna): Rys. 34. Kod aktywacyjny w oknie mened?era licencji Polecenie Internet De-activate (Dezaktywacja poprzez Internet) pozwala na usuni=cie licencji z komputera. Po dezaktywowaniu licencji na jednym komputerze moona j5 ponownie aktywowaj na innym. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 28

29 Ustawienia internetowe JeOeli pojawi si= komunikat o b4=dzie po45czenia internetowego, naleoy sprawdzij, czy komputer jest rzeczywiicie pod45czony do Internetu i sprawdzij ustawienia proxy w okienku dialogowym, które pojawi si= po wybraniu Commands (Polecenia) >> Internet Settings (Ustawienia internetowe): Rys. 35. Okienko dialogowe ustawie1 internetowych Czasami nieprawid4owe ustawienia proxy s5 przyczyn5 b4=dów zaistnia4ych podczas aktywacji licencji poprzez Internet i uaktualnianiu lokalnej bazy danych. Program instalacyjny domyilnie aktywuje opcj= Use system default proxy settings (UOyj domyilnych ustawiep proxy). W niektórych wypadkach ta opcja nie dzia4a i naleoy wpisaj swoj5 konfiguracj= proxy. W sekcji Connection Settings (Ustawienia pod45czenia) naleoy zaznaczyj sposób pod45- czenia do Internetu. Dost=pne s5 nast=puj5ce opcje: 1. Direct connection (don t use proxy) (Po45czenie bezpoirednie nie uoywaj proxy): zaznaczyj t= opcj=, jeoeli komputer pod45czony jest bezpoirednio do Internetu. 2. Use system default proxy settings (UOyj domyilnych ustawiep systemowych proxy): uoyj ustawiep okreilonych dla przegl5darki Internet Explorer, jeoeli jest zainstalowana w komputerze. JeOeli uoywany serwer proxy wymaga uwierzytelnienia (nazwa uoytkownika i has4o), nie moona zastosowaj tej opcji. NaleOy wtedy zaznaczyj opcj= Use the following proxy settings (UOyj nast=puj5cych ustawiep proxy) i wpisaj nazw= uoytkownika oraz has4o. 3. Use the following proxy settings (UOyj nast=puj5cych ustawiep proxy): prosz= zaznaczyj t= opcj= w celu wprowadzenia w4asnych ustawiep proxy. NaleOy wype4nij pola w grupie Proxy Settings (Ustawienia proxy). W polu HTTP proxy naleoy podaj nazw= domeny lub adres IP serwera proxy. DomyIlnym portem TCP dla proxy jest 80. MoOna okreilij inny port, oddzielaj5c przecinkiem nazw= domeny (lub adres IP) od numeru portu. JeOeli proxy wymaga uwierzytelniania, naleoy wype4nij równieo pola: UserName (Nazwa uoytkownika), Password (Has4o) i Domain (Domena). Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 29

30 Okno Aktualizacji - Update Dialog Okno Update (Aktualizacja) umooliwia po45czenie ze zdalnym serwisem sieciowym i przeprowadzenie aktualizacji lokalnej bazy danych. Okno pojawi si= po wybraniu z menu polecep Commands (Polecenia) >> Update (Aktualizacja). Oprogramowanie korzysta w pe4ni z zawartoici lokalnej bazy danych. Nie moona go uoywaj, jeoeli lokalna baza danych jest pusta, dlatego przed przyst5pieniem do uoytkowania programu naleoy przeprowadzij pocz5tkow5 pe4n5 aktualizacj= bazy danych. Aktualizacje lokalnej bazy danych przeprowadza si= w bardzo prosty sposób. Odbywaj5 si= one przez interakcj= programu SidekickPC ze zdalnym serwisem sieciowym, który kopiuje dane z centralnej bazy Sidekick Electrolux do lokalnej bazy danych. Rys. 36. Okienko dialogowe uaktualnienia Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 30

31 Sekcja Remote Web Service (Zdalna us4uga sieciowa) s4uoy do wprowadzenia opcji wymaganych do po45czenia z serwisem sieciowym: 1. W polu URL naleoy podaj adres intranetowy lub internetowy serwisu sieciowego. W zaleonoici od sytuacji moona uoyj jednego z ponioszych adresów URL: a. b. https://sidekick.int.electrolux.com/sidekickservice/sidekickservice.asmx c. d. https://sidekick.electrolux.com/sidekickservice/sidekickservice.asmx Adresy zawieraj5ce cz4on int.electrolux s5 widoczne tylko wewn5trz sieci Electrolux lub przez aplikacj= Access Manager (Intranet). Firma Electrolux mooe w przysz4oici zmienij lub usun5j niektóre z wymienionych wyoej adresów URL. Z tego powodu naleoy zwrócij si= do Service Support Europe z zapytaniem o to, którego adresu naleoy uoyj. 2. Pola UserName (Nazwa uoytkownika) i Password (Has4o) s4uo5 do wpisania indywidualnych danych dost=powych do us4ugi sieciowej. NaleOy podaj nazw= uoytkownika i has4o otrzymane w wiadomoici dostarczonej podczas aktywacji licencji. Tych samych danych moona uoyj do uzyskania dost=pu do obszarów z ograniczonym dost=pem w Portalu Sidekick. W zaleonoici od sytuacji portal jest dost=pny pod jednym z nast=puj5cych adresów: a. b. https://sidekick.electrolux.com/sidekickportal Do adresów URL portalu odnosz5 si= te same uwagi, co do adresów URL us4ugi sieciowej. 3. Response Timeout (Limit czasu dla odpowiedzi): Opcja ta pozwala na okreilenie w sekundach maksymalnego czasu odpowiedzi serwisu sieciowego. JeOeli 45cze internetowe jest bardzo powolne i podczas uaktualniania pojawia si= komunikat dotycz5cy przekroczenia czasu, naleoy zwi=kszyj wartoij ustawienia i spróbowaj ponownie. 4. Polecenie Test Connection (SprawdT po45czenie) s4uoy do po45czenia z us4ug5 sieciow5 w celu sprawdzenia poprawnoici wprowadzonych ustawiep. MoOe si= zdarzyj, Oe opcje w tej sekcji zosta4y juo wczeiniej ustawione podczas instalacji oprogramowania. Sekcja Local Database (Lokalna baza danych) s4uoy do ustawienia opcji po45czenia dla lokalnej bazy danych SQL Server: 1. Server (Serwer): nazwa instancji serwera SQL zawieraj5cego lokaln5 baz= danych Sidekick. Nazw5 domyiln5 instancji jest (local)\sqlexpress. Nazw= serwera wybiera si= podczas instalacji. 2. Database (Baza danych): nazwa lokalnej bazy danych Sidekick. DomyIln5 nazw5 bazy jest SidekickPC. Nazw= bazy danych wybiera si= podczas instalacji. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 31

32 3. Przy zaznaczonej opcji Use Windows NT Integrated Security ( UOyj zabezpieczep Windows NT ) dost=p do bazy danych udzielany jest za poirednictwem mechanizmów zabezpieczep udost=pnianych przez system operacyjny. 4. Przy zaznaczonej opcji Use SQL Server username and password ( UOyj nazwy uoytkownika i has4a SQL Server ) uoytkownik uzyskuje dost=p do bazy danych przez podanie nazwy uoytkownika i has4a. Jest to domyilny sposób dost=pu do bazy danych. W polach UserName (Nazwa uoytkownika) i Password (Has4o) naleoy wpisaj indywidualne dane dost=powe do bazy danych. Nazw= uoytkownika i has4o umooliwiaj5ce dost=p do bazy danych wybiera si= podczas instalacji. 5. Opcje Connection Timeout (Limit czasu dla po45czenia) i Command Timeout (Limit czasu dla polecenia) pozwalaj5 na okreilenie w sekundach czasu operacji odnosz5cych si= do lokalnej bazy danych. Zwykle nie ma potrzeby zmieniania tych ustawiep. 6. Polecenie Test Connection (SprawdT po45czenie) s4uoy do po45czenia z baz5 danych w celu sprawdzenia poprawnoici wprowadzonych ustawiep. W sekcji Settings (Ustawienia) moona okreilij rodzaj uaktualnienia oraz sprawdzij dat= i godzin= ostatniej aktualizacji. 1. Full update (Pe4na aktualizacja): Opcji tej naleoy uoyj w celu przeprowadzenia pe4nej aktualizacji lokalnej bazy danych. W tym przypadku najpierw wszystkie dane z lokalnej bazy s5 usuwane, a nast=pnie przeprowadzane jest pe4ne kopiowanie zawartoici zdalnej bazy danych do lokalnej. Pe4na aktualizacja obejmuje wszystkie modele urz5- dzep Electrolux (numery PNC), które moona diagnozowaj za pomoc5 programu Sidekick. Przeprowadzenie pe4nej aktualizacji jest obowi5zkowe przed pierwszym uoyciem programu po zainstalowaniu. 2. Incremental update (Aktualizacja przyrostowa): Opcja ta s4uoy do Ici5gania tylko nowych rekordów ze zdalnej bazy danych. Jest to najpowszechniejszy sposób aktualizacji po pocz5tkowym za4adowaniu. Aktualizacja przyrostowa obejmuje wszystkie modele urz5dzep Electrolux (numery PNC), które moona diagnozowaj za pomoc5 programu Sidekick. 3. PNC update (Aktualizacja numerów PNC): Opcji tej moona uoyj w celu Ici5gni=cia tylko nowych rekordów zwi5zanych z okreilonymi numerami PNC. W polu PNC List (Wyszczególnienie numerów PNC) naleoy okreilij numery PNC (od 1 do 20), których ma dotyczyj aktualizacja. NaleOy wpisaj numery PNC, oddzielaj5c je przecinkami. Numer PNC (Part Number Code Numer produktu) sk4ada si= z 9 cyfr, które okreilaj5 model urz5dzenia Electrolux. W polu PNC List (Wyszczególnienie numerów PNC) nie naleoy podawaj numerów ELC (Engineering Level Code Kod serwisowy). \ci5- gni=cie danych dla okreilonych numerów PNC oznacza jednoczeinie aktualizacj= wszystkich powi5zanych numerów ELC. Zamiast przecinkami numery PNC moona równieo oddzielij Irednikami (;), myilnikami (-) lub prawymi ukoinikami (/). Przyk4ad prawid4owego wyszczególnienia numerów PNC: , , Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 32

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo