SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA WERSJA 1.1 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 1

2 SPIS TRECI 1. WSTP AKRONIMY I SKRÓTY WYMAGANIA SYSTEMU INSTALACJA OPROGRAMOWANIA Instalacja SidekickPC Instalacja sterowników USB do zestawu do pod45czenia urz5dzenia Instalacja SQL Server Management Studio Express Odinstalowanie SidekickPC USUWANIE USTEREK R=czna instalacja oprogramowania Problemy z instalacj5 SQL Server URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA Aktywacja licencji Ustawienia internetowe Okno Aktualizacji - Update Dialog PODCDCZENIE URZDDZENIA DO KOMPUTERA PODCDCZANIE ZAMIENNEGO MODUCU ELEKTRONICZNEGO DO KOMPUTERA OBSCUGA PROGRAMU Okno startowe Formularz konfiguracji Polecenia menu formularza konfiguracji Formularz identyfikacyjny Formularz historii Formularz sprawdzania Usuwanie usterek Formularz wykresu Formularz wejij/wyjij cyfrowych Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 2

3 1. WSTP Sidekick Enterprise Solution jest standardowym systemem proponowanym przez Cross Technology and Innovations (CTI) dla zak4adów serwisowych. System ma byj przede wszystkim przydatnym narz=dziem dla techników serwisowych. W po45czeniu z odpowiednimi adapterami upraszcza przeprowadzanie procedur diagnostycznych i u4atwia konfiguracj= modu4ów elektronicznych. Sidekick to system obejmuj5cy ca4oiciowo dzia4alnoij i produkty firmy, który 45czy najbardziej aktualne informacje dotycz5ce produktów Electrolux i udost=pnia je poprzez oprogramowanie klienckie. Program (SidekickPC) umooliwia szybk5 diagnostyk= urz5dzep i tworzenie konfiguracji zamiennych modu4ów elektronicznych. Niniejszy dokument stanowi podr=cznik uoytkownika tej aplikacji. Integracja danych pomi=dzy firmowymi bazami danych a systemem SidekickPC odbywa si= za pomoc5 us4ug sieciowych, które wykorzystuj5 najnowsze technologie w celu maksymalnego skrócenia czasu aktualizacji oraz zapewnienia wi=kszej wygody i bezpieczepstwa uoytkownikowi. Stosowanie wspomaganych komputerowo narz=dzi serwisowych ma wiele zalet, m.in.: 1. MoOliwoIJ szybszego i dok4adniejszego diagnozowania urz5dzep, dzi=ki czemu zmniejsza si= iloij potrzebnych cz=ici zamiennych i skraca si= czas wykonania naprawy. System SidekickPC w miar= mooliwoici identyfikuje testowane urz5dzenie, sprawdza i rozpoznaje wewn=trzny stan modu4u elektronicznego, przeprowadza procedury diagnostyczne i wykonuje zadane przez uoytkownika czynnoici zmierzaj5ce do naprawienia b4=dów. 2. MoOliwoIJ zaprogramowania i skonfigurowania zamiennego modu4u elektronicznego na bazie oryginalnego modu4u elektronicznego. Dzi=ki tej funkcji zyskuje si= pewnoij, Oe cz=ij zamienna b=dzie mia4a takie same parametry jak oryginalna wyprodukowana fabrycznie. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 3

4 1.1. AKRONIMY I SKRÓTY AMI Appliance Mini Interface miniinterfejs urz5dzenia ACK Appliance Connection Kit zestaw do pod45czenia urz5dzenia CCF Cycle Configuration File plik konfiguracyjny cyklu CTI Cross Technology and Innovation DAAS Domestic Appliance Acquisition System system pozyskiwania urz5dzep domowych ELC Engineering Level Code kod serwisowy HEX rozszerzenie pliku, który zawiera oprogramowanie wbudowane w urz5dzenie (Firmware) HTML Hyper Text Markup Language hipertekstowy j=zyk znaczników LBL rozszerzenie pliku z etykietami MCF Machine Configuration File plik konfiguracyjny urz5dzenia MDAC Microsoft Data Access Components zestaw bibliotek wykorzystywanych do komunikacji z serwerem SQL firmy Microsoft MDI Multiple Document Interface interfejs wielodokumentowy MMC Microsoft Managements Console Wspólna konsola firmy Microsoft s4uo5ca do zarz5dzania aplikacjami. PC Personal Computer komputer osobisty PIF Programming Information File rozszerzenie pliku z informacj5 o programie PNC Product Number Code numer produktu Prog Progressive Insertion Number Przyrostowa liczba identyfikuj5ca rekord w bazie danych PSS Product Software Storage Search Key Cz=IJ Kodu UOytkownika. Ci5g znaków s4uo5cy do przeszukiwania bazy danych,. Sidekick PC program do diagnostyki urz5dzep i konfiguracji elektroniki SKC Service Kit Code serwisowy kod zestawu SP1 Service Pack 1 pakiet uaktualniep do systemu wersja 1 SP2 Service Pack 2 pakiet uaktualniep do systemu wersja 2 SP4 Service Pack 4 pakiet uaktualniep do systemu wersja 4 SEE Service Support Europe Wsparcie serwisowe w Europie SYM rozszerzenie pliku z symbolami TDS Technical Documentation System system dokumentacji technicznej USB Universal Serial Bus uniwersalny port szeregowy User kod wprowadzany przez uoytkownika Code WSE Web Service Enhancements Rozszerzenia us4ug sieciowych Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 4

5 1.2. WYMAGANIA SYSTEMU Oprogramowanie niezb=dne do poprawnego dzia4ania SidekickPC: 1. Microsoft Windows XP SP2 lub Vista (z wyj5tkiem wersji Starter Edition) 2. Microsoft Windows Installer MDAC Microsoft.NET Framework Microsoft WSE Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 lub nowszy 7. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP2. Nie dotyczy komputerów, na których jest juo zainstalowana inna wersja SQL Server Program instalacyjny automatycznie rozpozna brakuj5ce oprogramowanie i w razie koniecznoici zainstaluje programy nr 2, 3, 4 i 5. Program instalacyjny wykryje równieo brak SQL Server 2005, ale nie zainstaluje go automatycznie. W dalszej cz=ici dokumentu podano informacje dotycz5ce instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP2. Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 jest wymagany do instalacji wszystkich wersji SQL Server 2005, jak równieo do dzia4ania wspólnej konsoli firmy Microsoft s4uo5cej do zarz5- dzania aplikacjami (MMC Microsoft Management Console) i pomocy HTML. Wystarczy minimalna instalacja przegl5darki Internet Explorer i nie musi ona byj przegl5dark5 domyiln5. Potrzebne jest przynajmniej 10 GB wolnego miejsca na twardym dysku komputera, jeoeli nie zainstalowano Oadnego z wymaganych programów. Wliczono w to równieo opcjonaln5 instalacj= SQL Server Management Studio Express. Minimalna wielkoij pami=ci RAM to 512 MB (zalecana jest wielkoij 1 GB), a minimalna cz=stotliwoij procesora 1 GHz. Nap=d CD lub DVD jest potrzebny do instalowania programów z noiników CD lub DVD. Minimalna rozdzielczoij monitora wymagana przez SidekickPC to 1024x768 pikseli. Najbardziej wymagaj5c5 aplikacj5 jest SQL Server 2005 Express Edition. Dok4adne wymagania programu podano na stronie internetowej Microsoft: Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 5

6 1.3. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA W niniejszym rozdziale opisano kolejne kroki typowej procedury instalacyjnej na komputerze z systemem Windows XP bez zainstalowanego Oadnego dodatkowego oprogramowania. Kolejne kroki mog5 si= róonij w zaleonoici od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania komputera. Aby zainstalowa0 oprogramowanie, nale3y si4 zalogowa0 jako administrator z pe6nymi prawami dost4pu Instalacja SidekickPC 1. UruchomiJ plik SETUP.EXE znajduj5cy si= w g4ównym folderze na p4ycie CD. 2. JeOeli nie zosta4 wczeiniej zainstalowany program.net Framework 2.0, pojawi si= pytanie o jego instalacj=. Aby przejij dalej, wystarczy nacisn5j przycisk Accept (Akceptuj): Rys. 1. Instalacja programu.net Framework 2.0 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 6

7 3. JeOeli nie zosta4 wczeiniej zainstalowany program Microsoft WSE 3.0 Runtime, pojawi si= pytanie o jego instalacj=. Aby przejij dalej, wystarczy nacisn5j przycisk Accept (Akceptuj): Rys. 2. Instalacja programu WSE 3.0 Runtime 4. JeOeli nie zosta4 wczeiniej zainstalowany program Windows Installer 3.1, pojawi si= pytanie o jego instalacj=. Aby przejij dalej, wystarczy nacisn5j przycisk Accept (Akceptuj): Rys. 3. Instalacja programu Windows Installer 3.1 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 7

8 5. Po zainstalowaniu wymienionych programów pojawi si= komunikat o koniecznoici ponownego uruchomienia komputera. Rys. 4. Ponowne uruchomienie systemu 6. Ponownie uruchomij komputer, zalogowaj si= jako administrator z pe4nymi prawami dost=pu i w razie potrzeby ponownie uruchomij SETUP.EXE. JeOeli nie zosta4 wczeiniej zainstalowany SQL Server 2005, pojawi si= komunikat, jak na rysunku. W przeciwnym razie naleoy przejij od razu do punktu 17. Rys. 5. Komunikat: Do zainstalowania aplikacji wymagany jest SQL Server Na p-ycie instalacyjnej znajduje si. SQL Server 2005 Express Edition. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 8

9 Nacisn5J OK, aby wyjij z programu instalacyjnego bez kopczenia instalacji: Rys. 6. Instalacja niezako1czona 7. UruchomiJ plik SQLEXPR32.EXE znajduj5cy si= w folderze SqlExpress na p4ycie CD i zaakceptowaj warunki licencji. Program sprawdza i instaluje potrzebne oprogramowanie. Na kopcu naleoy nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 7. Instalacja SQL Server Express instalacja wymaganego oprogramowania Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 9

10 8. Po sprawdzeniu konfiguracji systemu nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 8. Instalacja SQL Server Express sprawdzenie konfiguracji systemu Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 10

11 9. Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 9. Instalacja SQL Server Express rejestracja 10. MoOna zachowaj domyilny zestaw sk4adników przeznaczonych do instalacji. Nast=pnie nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 10. Instalacja SQL Server Express wybór sk-adników do instalacji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 11

12 11. MoOna zachowaj domyilne ustawienie Windows Authentication Mode (Tryb uwierzytelniania Windows). Program instalacyjny zmieni pótniej ustawienie automatycznie na Mixed Mode (Tryb mieszany): Rys. 11. Instalacja SQL Server Express tryb uwierzytelniania 12. Uwaga: ZaznaczyJ obie opcje w oknie Configuration Options (Opcje konfiguracji) i nacisn5j przycisk Next (Dalej). Rys. 12. Instalacja SQL Server Express opcje konfiguracji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 12

13 13. ZachowaJ domyilne ustawienia w oknie Error and Usage Report Settings (Ustawienia przesy4ania raportów o b4=dach i informacji zwi5zanych z uoytkowaniem oprogramowania) i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 13. Instalacja SQL Server Express Ustawienia przesy-ania raportów 14. SQL Service 2005 jest gotowy do zainstalowania. Nacisn5J przycisk Install (Instaluj): Rys. 14. Instalacja SQL Server Express gotowy do instalacji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 13

14 15. ZaczekaJ do zakopczenia dzia4ania programu instalacyjnego SQL Server i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 15. Instalacja SQL Server Express zako1czenie instalacji 16. Nacisn5J przycisk Finish (ZakoPcz), aby zakopczyj instalacj=: Rys. 16. Instalacja SQL Server Express dodatkowe opcje Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 14

15 17. Po zainstalowaniu SQL Server 2005 Express naleoy ponownie uruchomij plik SETUP.EXE. Pojawia si= mooliwoij wyboru miejsca instalacji. JeOeli nie ma bezwzgl=dnej koniecznoici zmiany, naleoy pozostawij ustawienie domyilne. NaleOy zwrócij uwag=, Oe nie moona wybieraj folderów specjalnych, np. C:\Program Files, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data lub C:\Windows\System32. JeOeli zostanie wybrany taki folder, program instalacyjny wyiwietli komunikat o b4=dzie i cofnie ca4y proces. Ograniczenie to wprowadzono ze wzgl=du na kompatybilnoij z systemem Microsoft Windows Vista. Rys. 17. Wybór miejsca instalacji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 15

16 18. Program instalacyjny zapyta o ustawienia bazy danych, która zostanie utworzona automatycznie. MoOna wskazaj baz= danych i login utworzone przy poprzedniej instalacji oprogramowania. JeOeli nie ma bezwzgl=dnej koniecznoici zmiany, naleoy pozostawij ustawienie domyilne. Pole Data Source (Wród4o danych) wskazuje instancj= serwera SQL, który zawiera lokaln5 baz= danych. Pole Database (Baza danych) zawiera nazw= lokalnej bazy danych. Pola User ID (Identyfikator uoytkownika) i Password (Has4o) zawieraj5 dane do logowania do lokalnej bazy danych. Prosz= pami=taj, Oe SidekickPC uoywa domyilnie trybu Mixed Authentication (mieszany tryb uwierzytelniania) do 45czenia si= z baz5 danych: Rys. 18. Ustawienia bazy danych 19. WpisaJ URL, nazw= uoytkownika i has4o w oknie Web Services Settings (Ustawienia us4ug sieciowych), jeoeli s5 juo znane. W polach Username (Nazwa uoytkownika) i Password (Has4o) naleoy podaj dane otrzymane w automatycznej wiadomoici e- mail podczas zak4adania konta. Tych samych danych uoywa si= w celu uzyskania dost=pu do obszarów z ograniczonym dost=pem w Portalu Sidekick: Rys. 19. Ustawienia us-ug sieciowych Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 16

17 20. W oknie Activation Settings (Ustawienia aktywacji) wpisaj numer licencji, jeoeli jest juo znany. NaleOy podaj numer otrzymany w automatycznej wiadomoici , która zosta4a dostarczona po przejiciu przez procedur= zak4adania konta: Rys. 20. Ustawienia aktywacyjne 21. PotwierdziJ instalacj= i zaczekaj do zakopczenia. JeOeli podczas instalacji pojawi5 si= b4=dy, zostanie wyiwietlony dziennik instalacji. W przeciwnym wypadku nie pojawi5 si= Oadne okienka dialogowe z wyj5tkiem kopcowego. 22. Instalacja zosta4a zakopczona. W celu opuszczenia instalatora naleoy nacisn5j przycisk Close (Zamknij): Rys. 21. Instalacja zako1czona Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 17

18 1.3.2 Instalacja sterowników USB do zestawu do podczenia urzdzenia Po zakopczeniu instalacji SidekickPC naleoy przeprowadzij instalacj= sterowników USB do zestawu do pod45czenia urz5dzenia. Jest to kolejna waona instalacja i musi byj uruchomiona z konta administratora systemu Windows. Do przeprowadzenia tego kroku konieczny jest Zestaw do pod45czenia urz5dzenia (Appliance Connection Kit ACK) dostarczony przez Service Support Europe (SSE). NaleOy pod45czyj interfejs USB adaptera do komputera za pomoc5 dostarczonego przewodu. System operacyjny rozpoznaje, Oe urz5dzenie zosta4o po raz pierwszy pod45czone do komputera i informuje o koniecznoici zainstalowania sterowników. Sterowniki s5 kopiowane na twardy dysk podczas instalacji SidekickPC do katalogu USB Drivers, który jest podkatalogiem folderu instalacyjnego. DomyIlna lokalizacja sterowników: C:\Electrolux\SidekickPC\USB Drivers Szczegó4owe informacje dotycz5ce instalacji sterowników USB znajduj5 si= w podr=czniku Appliance Interface Modules USB Setup v 2.0, który instaluje si= podczas instalacji SidekickPC. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 18

19 Instalacja SQL Server Management Studio Express W ponioszym rozdziale podano informacje dotycz5ce opcjonalnej instalacji SQL Server Management Studio Express. Instalacja tego programu niezb=dna jest tylko w przypadku zaistnienia problemów zwi5zanych z oprogramowaniem bazy danych. Jest to narz=dzie s4uo5ce do przeprowadzania czynnoici administracyjnych na lokalnej bazie danych. Przydatne tylko dla wsparcia technicznego. W wi=kszoici wypadków moona po prostu opuicij ten etap. 1. UruchomiJ instalator SQLServer2005_SSMEE.msi znajduj5cy si= w folderze Extra\Microsoft SQL Server Management Studio Express na p4ycie instalacyjnej. W pierwszym okienku naleoy nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 22. Okienko powitalne instalatora SQL Server MS Express 2. ZaakceptowaJ warunki licencji i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 23. Instalacja SQL Server MS Express warunki licencji Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 19

20 3. WpisaJ dane rejestracyjne i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 24. Instalacja SQL Server MS Express dane rejestracyjne 4. WybraJ sk4adniki przeznaczone do instalacji i nacisn5j przycisk Next (Dalej): Rys. 25. Instalacja SQL Server MS Express wybór sk-adników Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 20

21 5. SQL Server Management Studio Express jest gotowy do zainstalowania. Nacisn5J przycisk Install (Instaluj): Rys. 26. Instalacja SQL Server MS Express gotowy do instalacji 6. PoczekaJ do kopca instalacji i nacisn5j przycisk Finish (ZakoPcz): Rys. 27. Instalacja SQL Server MS Express koniec Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 21

22 Odinstalowanie SidekickPC W niektórych wypadkach mooe zaistniej potrzeba usuni=cia programu SidekickPC z komputera. MoOna go odinstalowaj w taki sam sposób jak inne aplikacje Windows, uruchamiaj5c okienko Dodaj/UsuG programy w Panelu sterowania. Rys. 28. Usuwanie aplikacji SidekickPC Aby usunh0 oprogramowanie, nale3y zalogowa0 si4 w systemie Windows jako administrator z pe6nymi prawami dost4pu. Podczas usuwania programu SidekickPC pojawi si= pytanie, czy usun5j równieo lokaln5 baz= danych SQL Server W przypadku systemu Vista naleoy pami=taj, Oe okienko dialogowe z pytaniem o usuni=cie bazy danych mooe byj przykryte innym okienkiem: procedura deinstalacji zatrzymuje si=. W takim wypadku naleoy sprawdzij, czy wyiwietli4o si= okienko i wybraj Tak lub Nie, aby kontynuowaj. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 22

23 1.4. USUWANIE USTEREK PoniOszy rozdzia4 zawiera dodatkowe informacje, które mog5 byj przydatne przy rozwi5- zywaniu problemów z instalacj R+czna instalacja oprogramowania W niektórych przypadkach program instalacyjny nie b=dzie w stanie wykryj braku jednego lub wi=kszej iloici potrzebnych programów. Wtedy przed uruchomieniem g4ównego programu instalacyjnego naleoy zainstalowaj je r=cznie. W takim przypadku naleoy r=cznie instalowaj programy z zachowaniem nast=puj5cej kolejnoici: 1. Microsoft Windows Installer 3.1. UruchomiJ plik \WindowsInstaller3_1WindowsInstaller-KB v2-x86.exe. 2. MDAC 2.8. UruchomiJ plik \MDAC28\mdac_typ.exe. 3. Microsoft.NET Framework 2.0. UruchomiJ plik \dotnetfx\dotnetfx.exe. 4. Microsoft WSE 3.0. UruchomiJ plik \WSE3_0Microsoft WSE 3.0 Runtime.msi. 5. Microsoft SQL Server Express Edition 2005 SP2. UruchomiJ plik \SqlExpress\SQLEXPR32.EXE. Na tym etapie program instalacyjny SQL Server mooe wykryj brak przegl5darki Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1. W takim wypadku przed zainstalowaniem SQL Server naleoy przerwaj instalacj= i uruchomij plik \Extra\IE6Setup\ie6setup.exe. 6. SQL Server Management Studio Express (opcjonalnie). UruchomiJ plik \Extra\Microsoft SQL Server Management Studio Express \SQLServer2005_SSMSEE.msi Problemy z instalacj SQL Server W niektórych wypadkach program SQLEXPR32.EXE mooe napotkaj problemy spowodowane aktualn5 konfiguracj5 komputera oraz sieci. Te problemy pozostaj5 poza kontrol5 CTI (Cross Technology and Innovation). W przypadku wyst5pienia trudnoici wiele przydatnych wskazówek oraz propozycji rozwi5- zania problemów zwi5zanych z instalacj5 moona odnaletj w Internecie. NaleOy przeszukaj przede wszystkim zwi5zane z omawian5 tematyk5 fora firmy Microsoft. DoIwiadczenie nabyte dotychczas przez CTI wskazuje na dwa rodzaje problemów dotycz5cych instalacji SQL Server 2005 Express Edition. W celu rozwi5zania problemów prosimy skorzystaj z artyku4ów, do których prowadz5 poniosze odnoiniki: Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 23

24 1.5. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA Aktywacja licencji Po zainstalowaniu programu i sterowników USB moona wylogowaj si= z konta administratora i zalogowaj si= jako zwyk4y uoytkownik. W kaodym przypadku przy pierwszym uruchomieniu programu SidekickPC najpierw naleoy aktywowaj licencj= oprogramowania. Prosz= pami=taj, Oe aby aktywowaj licencj= oprogramowania, komputer musi byj pod45czony do Internetu, chyba Oe zostanie wybrana opcja Manual Activation (Aktywacja r=czna). Przy pierwszym uruchomieniu programu mooe si= pojawij nast=puj5ca informacja: Rys. 29. Polecenie aktywacji licencji Po naciini=ciu przycisku OK naleoy wykonaj kilka pocz5tkowych kroków zwi5zanych z konfiguracj5 oprogramowania: Language (J=zyk) opcjonalnie Internet Settings (Opcje internetowe) obowi5zkowo jeoeli komputer nie jest pod- 45czony do Internetu License Activation (Aktywacja licencji) obowi5zkowo JeOeli j=zyk komunikatów ma byj inny nio angielski, naleoy uoyj okienka dialogowego, które jest widoczne po zaznaczeniu polecenia Language (J=zyk) w menu Options (Opcje). JeOeli komputer nie jest pod45czony bezpoirednio do Internetu, to naleoy odpowiednio ustawij po45czenie internetowe. Okienko dialogowe b=dzie widoczne po wybraniu polecenia Internet Settings (Ustawienia internetowe) w menu Commands (Polecenia). Szczegó4owe informacje na ten temat podano w odpowiednim podrozdziale ponioej. Po wykonaniu opisanych czynnoici naleoy aktywowaj licencj= oprogramowania za pomoc5 okienka License Manager (MenedOer licencji). Okienko dialogowe pojawi si= po wybraniu polecenia License Manager (MenedOer licencji) w menu Commands (Polecenia). W wi=kszoici wypadków wystarczy podaj License Number (Numer licencji) (jeoeli nie by4 wczeiniej podawany podczas instalacji) i nacisn5j polecenie Internet Activate (Aktywacja internetowa): Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 24

25 Rys. 30. Polecenie aktywacji licencji Krótko po naciini=ciu polecenia Internet Activate (Aktywacja internetowa) powinna pojawij si= nast=puj5ca informacja: Rys. 31. Informacja o aktywowaniu licencji Nacisn5Jprzycisk OK, okno License Manager (MenedOer licencji) powinno si= zamkn5j. JeOeli komputer, na którym zainstalowano program SidekickPC, nie mooe zostaj pod45czony do Internetu, istnieje mooliwoij aktywowania licencji r=cznie za pomoc5 polecenia Manual Activation (Aktywacja r=czna). Zastosowanie tej opcji wymaga uoycia innego komputera pod45czonego do Internetu. Aby r=cznie aktywowaj licencj=, naleoy uzyskaj Unlock Code (Kod aktywuj5cy) z portalu znajduj5cego si= pod adresem: Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 25

26 Rys. 32. Portal, za po>rednictwem którego aktywujemy licencj. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 26

27 W polu Installation ID (Identyfikator instalacji) naleoy wpisaj kod, który pojawi si= w okienku dialogowym. W polu License Number (Numer licencji) naleoy wpisaj swój indywidualny numer licencji. Po wype4nieniu tych dwóch pól naleoy nacisn5j przycisk Generate Unlock Code (Wygeneruj kod aktywacyjny). Na ekranie powinien pojawij si= kod aktywacyjny: Rys. 33. Kod aktywacyjny Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 27

28 Po wykonaniu opisanych czynnoici naleoy wygenerowany za poirednictwem portalu kod wpisaj w pole Unlock Code (Kod aktywacyjny) w oknie License Manager (MenedOer licencji). SprawdziJ poprawnoij wpisu w polu License Number (Numer licencji) i nacisn5j polecenie Manual Activation (Aktywacja r=czna): Rys. 34. Kod aktywacyjny w oknie mened?era licencji Polecenie Internet De-activate (Dezaktywacja poprzez Internet) pozwala na usuni=cie licencji z komputera. Po dezaktywowaniu licencji na jednym komputerze moona j5 ponownie aktywowaj na innym. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 28

29 Ustawienia internetowe JeOeli pojawi si= komunikat o b4=dzie po45czenia internetowego, naleoy sprawdzij, czy komputer jest rzeczywiicie pod45czony do Internetu i sprawdzij ustawienia proxy w okienku dialogowym, które pojawi si= po wybraniu Commands (Polecenia) >> Internet Settings (Ustawienia internetowe): Rys. 35. Okienko dialogowe ustawie1 internetowych Czasami nieprawid4owe ustawienia proxy s5 przyczyn5 b4=dów zaistnia4ych podczas aktywacji licencji poprzez Internet i uaktualnianiu lokalnej bazy danych. Program instalacyjny domyilnie aktywuje opcj= Use system default proxy settings (UOyj domyilnych ustawiep proxy). W niektórych wypadkach ta opcja nie dzia4a i naleoy wpisaj swoj5 konfiguracj= proxy. W sekcji Connection Settings (Ustawienia pod45czenia) naleoy zaznaczyj sposób pod45- czenia do Internetu. Dost=pne s5 nast=puj5ce opcje: 1. Direct connection (don t use proxy) (Po45czenie bezpoirednie nie uoywaj proxy): zaznaczyj t= opcj=, jeoeli komputer pod45czony jest bezpoirednio do Internetu. 2. Use system default proxy settings (UOyj domyilnych ustawiep systemowych proxy): uoyj ustawiep okreilonych dla przegl5darki Internet Explorer, jeoeli jest zainstalowana w komputerze. JeOeli uoywany serwer proxy wymaga uwierzytelnienia (nazwa uoytkownika i has4o), nie moona zastosowaj tej opcji. NaleOy wtedy zaznaczyj opcj= Use the following proxy settings (UOyj nast=puj5cych ustawiep proxy) i wpisaj nazw= uoytkownika oraz has4o. 3. Use the following proxy settings (UOyj nast=puj5cych ustawiep proxy): prosz= zaznaczyj t= opcj= w celu wprowadzenia w4asnych ustawiep proxy. NaleOy wype4nij pola w grupie Proxy Settings (Ustawienia proxy). W polu HTTP proxy naleoy podaj nazw= domeny lub adres IP serwera proxy. DomyIlnym portem TCP dla proxy jest 80. MoOna okreilij inny port, oddzielaj5c przecinkiem nazw= domeny (lub adres IP) od numeru portu. JeOeli proxy wymaga uwierzytelniania, naleoy wype4nij równieo pola: UserName (Nazwa uoytkownika), Password (Has4o) i Domain (Domena). Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 29

30 Okno Aktualizacji - Update Dialog Okno Update (Aktualizacja) umooliwia po45czenie ze zdalnym serwisem sieciowym i przeprowadzenie aktualizacji lokalnej bazy danych. Okno pojawi si= po wybraniu z menu polecep Commands (Polecenia) >> Update (Aktualizacja). Oprogramowanie korzysta w pe4ni z zawartoici lokalnej bazy danych. Nie moona go uoywaj, jeoeli lokalna baza danych jest pusta, dlatego przed przyst5pieniem do uoytkowania programu naleoy przeprowadzij pocz5tkow5 pe4n5 aktualizacj= bazy danych. Aktualizacje lokalnej bazy danych przeprowadza si= w bardzo prosty sposób. Odbywaj5 si= one przez interakcj= programu SidekickPC ze zdalnym serwisem sieciowym, który kopiuje dane z centralnej bazy Sidekick Electrolux do lokalnej bazy danych. Rys. 36. Okienko dialogowe uaktualnienia Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 30

31 Sekcja Remote Web Service (Zdalna us4uga sieciowa) s4uoy do wprowadzenia opcji wymaganych do po45czenia z serwisem sieciowym: 1. W polu URL naleoy podaj adres intranetowy lub internetowy serwisu sieciowego. W zaleonoici od sytuacji moona uoyj jednego z ponioszych adresów URL: a. b. c. d. Adresy zawieraj5ce cz4on int.electrolux s5 widoczne tylko wewn5trz sieci Electrolux lub przez aplikacj= Access Manager (Intranet). Firma Electrolux mooe w przysz4oici zmienij lub usun5j niektóre z wymienionych wyoej adresów URL. Z tego powodu naleoy zwrócij si= do Service Support Europe z zapytaniem o to, którego adresu naleoy uoyj. 2. Pola UserName (Nazwa uoytkownika) i Password (Has4o) s4uo5 do wpisania indywidualnych danych dost=powych do us4ugi sieciowej. NaleOy podaj nazw= uoytkownika i has4o otrzymane w wiadomoici dostarczonej podczas aktywacji licencji. Tych samych danych moona uoyj do uzyskania dost=pu do obszarów z ograniczonym dost=pem w Portalu Sidekick. W zaleonoici od sytuacji portal jest dost=pny pod jednym z nast=puj5cych adresów: a. b. Do adresów URL portalu odnosz5 si= te same uwagi, co do adresów URL us4ugi sieciowej. 3. Response Timeout (Limit czasu dla odpowiedzi): Opcja ta pozwala na okreilenie w sekundach maksymalnego czasu odpowiedzi serwisu sieciowego. JeOeli 45cze internetowe jest bardzo powolne i podczas uaktualniania pojawia si= komunikat dotycz5cy przekroczenia czasu, naleoy zwi=kszyj wartoij ustawienia i spróbowaj ponownie. 4. Polecenie Test Connection (SprawdT po45czenie) s4uoy do po45czenia z us4ug5 sieciow5 w celu sprawdzenia poprawnoici wprowadzonych ustawiep. MoOe si= zdarzyj, Oe opcje w tej sekcji zosta4y juo wczeiniej ustawione podczas instalacji oprogramowania. Sekcja Local Database (Lokalna baza danych) s4uoy do ustawienia opcji po45czenia dla lokalnej bazy danych SQL Server: 1. Server (Serwer): nazwa instancji serwera SQL zawieraj5cego lokaln5 baz= danych Sidekick. Nazw5 domyiln5 instancji jest (local)\sqlexpress. Nazw= serwera wybiera si= podczas instalacji. 2. Database (Baza danych): nazwa lokalnej bazy danych Sidekick. DomyIln5 nazw5 bazy jest SidekickPC. Nazw= bazy danych wybiera si= podczas instalacji. Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 31

32 3. Przy zaznaczonej opcji Use Windows NT Integrated Security ( UOyj zabezpieczep Windows NT ) dost=p do bazy danych udzielany jest za poirednictwem mechanizmów zabezpieczep udost=pnianych przez system operacyjny. 4. Przy zaznaczonej opcji Use SQL Server username and password ( UOyj nazwy uoytkownika i has4a SQL Server ) uoytkownik uzyskuje dost=p do bazy danych przez podanie nazwy uoytkownika i has4a. Jest to domyilny sposób dost=pu do bazy danych. W polach UserName (Nazwa uoytkownika) i Password (Has4o) naleoy wpisaj indywidualne dane dost=powe do bazy danych. Nazw= uoytkownika i has4o umooliwiaj5ce dost=p do bazy danych wybiera si= podczas instalacji. 5. Opcje Connection Timeout (Limit czasu dla po45czenia) i Command Timeout (Limit czasu dla polecenia) pozwalaj5 na okreilenie w sekundach czasu operacji odnosz5cych si= do lokalnej bazy danych. Zwykle nie ma potrzeby zmieniania tych ustawiep. 6. Polecenie Test Connection (SprawdT po45czenie) s4uoy do po45czenia z baz5 danych w celu sprawdzenia poprawnoici wprowadzonych ustawiep. W sekcji Settings (Ustawienia) moona okreilij rodzaj uaktualnienia oraz sprawdzij dat= i godzin= ostatniej aktualizacji. 1. Full update (Pe4na aktualizacja): Opcji tej naleoy uoyj w celu przeprowadzenia pe4nej aktualizacji lokalnej bazy danych. W tym przypadku najpierw wszystkie dane z lokalnej bazy s5 usuwane, a nast=pnie przeprowadzane jest pe4ne kopiowanie zawartoici zdalnej bazy danych do lokalnej. Pe4na aktualizacja obejmuje wszystkie modele urz5- dzep Electrolux (numery PNC), które moona diagnozowaj za pomoc5 programu Sidekick. Przeprowadzenie pe4nej aktualizacji jest obowi5zkowe przed pierwszym uoyciem programu po zainstalowaniu. 2. Incremental update (Aktualizacja przyrostowa): Opcja ta s4uoy do Ici5gania tylko nowych rekordów ze zdalnej bazy danych. Jest to najpowszechniejszy sposób aktualizacji po pocz5tkowym za4adowaniu. Aktualizacja przyrostowa obejmuje wszystkie modele urz5dzep Electrolux (numery PNC), które moona diagnozowaj za pomoc5 programu Sidekick. 3. PNC update (Aktualizacja numerów PNC): Opcji tej moona uoyj w celu Ici5gni=cia tylko nowych rekordów zwi5zanych z okreilonymi numerami PNC. W polu PNC List (Wyszczególnienie numerów PNC) naleoy okreilij numery PNC (od 1 do 20), których ma dotyczyj aktualizacja. NaleOy wpisaj numery PNC, oddzielaj5c je przecinkami. Numer PNC (Part Number Code Numer produktu) sk4ada si= z 9 cyfr, które okreilaj5 model urz5dzenia Electrolux. W polu PNC List (Wyszczególnienie numerów PNC) nie naleoy podawaj numerów ELC (Engineering Level Code Kod serwisowy). \ci5- gni=cie danych dla okreilonych numerów PNC oznacza jednoczeinie aktualizacj= wszystkich powi5zanych numerów ELC. Zamiast przecinkami numery PNC moona równieo oddzielij Irednikami (;), myilnikami (-) lub prawymi ukoinikami (/). Przyk4ad prawid4owego wyszczególnienia numerów PNC: , , Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 32

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu Wymagana konfiguracja sprzętowa Aby poprawnie zainstalować program, użytkownik musi posiadać prawa administratora na komputerze (local machine). Kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 139 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Microsoft SQL Server 2012 należy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z plików pobranych z serwera FTP W poradzie opisano, jak pobrać z serwera FTP pliki instalacyjne bezpłatnej wersji programu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 150 12-01-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 UWAGA! Informator przedstawia procedurę instalacji tylko dla aplikacji opartych

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows konfiguracja ustawień regionalnych

Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows konfiguracja ustawień regionalnych Informator Techniczny nr 85 31-10-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania wizualizacyjnego InTouch 9.5 Instalacja oprogramowania InTouch 9.5 przebiega w dwóch etapach: Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 V4R2 Strona 2 A.1. Wymagana konfiguracja sprzętowa COPYRIGHT 1986-2015 IGE+XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo