AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 Katarzyna Trynda* AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Streszczenie Kluczowymi problemami, od których zależy powodzenie działań organizacji, są efektywne zarządzanie informacją oraz zastosowanie do tego odpowiednich technologii. W artykule przedstawiono między innymi rolę audytu informacyjnego w efektywnym zarządzaniu informacją. IM jest procesem zarządzania zasobami danych oraz procesami informacyjnymi. Audyt informacyjny to proces odkrywania, monitorowania, szacowania przepływów informacyjnych i źródeł informacji w celu ich wykorzystania, powiększenia i zarządzania informacją. Może on być wspierany poprzez technologie informacyjne. Budując model zarządzania informacją wspierany technologiami informacyjnymi, należy rozwiązać zadania, pokonać problemy, jakie zidentyfikowano w artykule. Wstęp Efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa stanowi o jego sytuacji rynkowej i perspektywach rozwoju. Informacja będąca przedmiotem zarządzania wymaga odmiennych metod niż pozostałe zasoby przedsiębiorstwa. Od pewnego czasu autorzy rozważań teoretycznych i praktycznych kładą nacisk na wyraźne rozdzielenie zarządzania informacją od zarządzania wiedzą. Dyskusje takie prowadzono już w latach , przeżywają więc one teraz swój renesans, na co wpłynęły nowe technologie i globalne rynki. W pracy podjęto próbę oceny istniejących rozwiązań z zakresu audytu informacyjnego oraz zaproponowano model zarządzania informacją dla przedsiębiorstw sektora MSP, który to model opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu technologii informatycznych. * Dr; Insytut Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

2 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... Zarządzanie informacją Podejmowano wiele prób definiowania ram zarządzania informacją (information management IM). Wszystko zależy od tego, w jakim kontekście używa się tego określenia, definicja zarządzania informacją musi odnosić się do przyjętego rozumienia informacji. Nie chodzi tylko o koncepcję samej informacji, ale różne znaczenia samej frazy, rozłożenia nacisku na jej elementy, kolejność wyrazów. Tych koncepcji we współczesnych opracowaniach jest wiele, co oczywiście zależy też od specjalizacji autora opracowania1. Zarządzanie informacją jest funkcją realizowaną na wyższych poziomach zarządzania, gdzie role menedżerów traktować można jako role intensywnie obciążone pracą nad informacją. Wykorzystanie i konsekwentne projektowanie efektywnych strategii zarządzania informacją zostało uznane za niezwykle ważne zadanie współczesnych organizacji. Z perspektywy organizacji IM może być opisane poprzez takie procesy, jak: tworzenie, reprezentowanie, organizowanie, przechowywanie, wizualizacja, powtórne użycie, przetwarzanie, współdzielenie, komunikowanie, udostępnianie, ochrona informacji. Tak rozumiane zarządzanie informacją to efektywne wspieranie tych działań tak, by wartość informacji została właściwie zidentyfikowana i wykorzystana2. Zarządzanie informacją doczekało się szerokiego zbioru narzędzi, technik i metod, co wiąże się po pierwsze ze wzrostem znaczenia informacji we współczesnych organizacjach, a po drugie, z wpływem technologii informacyjnych na funkcjonowanie organizacji. W tychże narzędziach leży odpowiedź na pytanie: jak zarządzać informacją? Narzędzia można podzielić na następujące grupy: narzędzia informatyczne, metody analizy systemowej, techniki bibliometryczne, metody analizy pracy, metody kontroli i monitoringu, techniki ewolucyjne, konwencjonalne metody informacyjne, techniki statystyczne, metody zarządzania personelem3. W wielu opracowaniach zagranicznych cytuje się definicję Wilsona (1997), która w sposób wyczerpujący charakteryzuje przedmiot i cele zarządzania informacją: zarządzanie informacją to zastosowanie zasad zarządzania do akwizycji, organizacji, kontroli, rozpowszechniania i użytkowania informacji niezbędnych do efektywnego działania organizacji. Obejmuje informacje: pochodzące spoza organizacji, z wnętrza organizacji, wraz z zasobami danych, produkcją danych, danymi dotyczącymi rynku, ich analizą oraz inteligentnym wykorzystaniem. Zarządzanie informacją nawiązuje do jej wartości, jakości, własności, użytkowania i bezpieczeństwa 4. Po przeanalizowaniu dostępnych metodyk diagnozowa- 1 E. Maceviciute, T.D. Wilson, The development of information management research area,,,information Research 2002, Vol. 7 No B.J. Hicks, S.J. Culley, C.A. McMahon, A study of issues relating to information management across engineering SMEs,,,International Journal of Information Management, 26/2006, s S. Seetherama, Information Management: Tools and Techniques, DRTC Workshop on Information managenet, E. Maceviciute, T.D. Wilson, The development of information management research area,,,information Research 2002, Vol. 7 No

3 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nia i planowania zasobów informacyjnych organizacji wydaje się, iż na szczególną uwagę zasługują metodyki prowadzenia audytu zasobów informacyjnych5. Audyt informacyjny jako narzędzie zarządzania informacją Audyt informacyjny (IA Information Audit) to proces odkrywania, monitorowania, szacowania przepływów informacyjnych i źródeł informacji w celu ich wykorzystania, powiększenia i zarządzania informacją6. Rolą audytu informacyjnego jest dostarczanie metod do identyfikacji, szacowania wielkości, zarządzania zasobami informacyjnymi. Zarządcze aspekty przepływów informacyjnych to znalezienie kluczowych procesów, ich powiązań, zasobów informacyjnych niezbędnych do ich obsługi. Tradycyjnie procedura IA dedykowana jest konkretnej organizacji, rola audytu zależy wtedy od warunków i zadań organizacji. Sposób postępowania najprościej można przedstawić w dwóch krokach: badanie firmy i jej otoczenia: analiza potrzeb informacyjnych wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu, badanie obiegu informacji: analiza wymagań organizacji i jej otoczenia pod kątem obiegu oraz wykorzystania informacji. Nie ma jednej (nawet najogólniejszej) metody, która byłaby uznana za standardową, istnieje ich kilkanaście w większości charakteryzują się ograniczonym zasięgiem i wymagają przyjęcia wielu specyficznych założeń, nie ma możliwości zaadaptowania ich jako rozwiązań uniwersalnych. W dostępnej literaturze opisuje się wdrożenia w latach dziewięćdziesiątych metod zaproponowanych w publikacjach przedstawionych w tablicy 1. W kolumnie drugiej tablicy zamieszczono dwie najpopularniejsze metody, które można uznać za uniwersalne ze względu na ich ogólne procedury i liczbę wdrożeń. 5 Information Resource Analysis Using Burk & Horton. ITN266 Principles of Information Management, Queensland University of Technology, Brisbane [data pobrania: ]; E. Alexopoulos, B. Theodoulidis, The information business model,,,international Journal of Information Management, 23/2003, s S. Buchanan, F. Gibb, The Information Audit: An Integrated Strategic Approach,,,Information Journal of Information Management 1998, Vo.1, s

4 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... Tablica 1. Metody audytu informacyjnego Metody specyficzne Metody uniwersalne 1. Riley R.H., The information audit, Bulletin of the American Society for Information Science Henderson H.L., Cost effective information provision and the role for the information audit, Information Management Orna E., Practical Information Policies: How to manage Information Flows in Organizations, GoWer, Aldershot Gilman P.L., An analytical approoach to information management, The Electronic Library Quinn A.V., The information audit: a new tool for the information management, Information Management Worlock D.R., Implementing the information audit, Aslib Proceedings, Burk C.F., Horton F.W., Information Map: A Complete Guide to Discovering Corporate Information resources, Prentice-Hall, Englewood Cliffs Reynolds P.D., Management Information audit, Accountants Magazine Źródło: Opracowanie własne Metoda Map Informacyjnych (Infomaps) to działanie typu bottom-up (od szczegółu do ogółu) w formie procedury krok po kroku: odkrywania, mapowania i oceny zasobów informacyjnych jest oceną statyczną i szkieletem prowadzenia bilansu zasobów w czterech głównych fazach: Survey obserwacyjna; proces zdefiniowania bazy zasobów informacyjnych poprzez bilans poszczególnych zasobów informacyjnych (metoda badawcza: wywiady z personelem użytkującym, obsługującym, dostarczającym i zarządzającym informacją); Cost/Value zmierzenie kosztów i oszacowanie wartości (zysków) każdego zasobu informacyjnego w celu ustalenia wskaźnika zależności pomiędzy kosztem i wartością, dzięki czemu możliwe jest szacowanie dla całej organizacji (metoda: techniki księgowe, metody szacowania kosztów przedsięwzięć); Analysis rozpoznanie podstawowych funkcji, jakie poszczególne zasoby pełnią w procesie zarządzania organizacją, ich umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i sama struktura zasobów (metoda: trzy techniki mapowania zasobów informacyjnych); 150

5 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Synthesis syntetyczna ocena i wskazanie najistotniejszy zasobów dla realizacji celów organizacji wskazanie mocnych i słabych stron (metoda: selekcja na podstawie ustalonych kryteriów np. natura, koszt, wartość)7. Wśród zalet metody wskazać można na to, iż pomaga ona zidentyfikować wszystkie formalne zasoby informacyjne, dostarcza pomiaru ich kosztów i wartości, zwraca uwagę na problemy i możliwości bieżącego zarządzania informacją oraz tworzy i stymuluje świadomość ważności zarządzania zasobami informacyjnymi. Ograniczenia i wady metody to na przykład: czasochłonność i kosztochłonność, podstawowe zadanie to nie recepta na zarządzanie informacją, ale odkrycie i uświadomienie zasobów informacyjnych, brak identyfikacji rzeczywistych i potencjalnych zasobów informacyjnych, pomiary oparte na szacunkach, subiektywność ocen, bo użytkownicy są głównym źródłem informacji w procesie identyfikacji zasobów. W publikacjach oceniających krytycznie tę metodę jako główną jej wadę podaje się pominięcie analizy organizacyjnej8. Analiza przepływów informacyjnych (Information flow analysis) to metoda dynamiczna (top down od ogółu do szczegółu), której efektem ma być polityka informacyjna organizacji. Składa się z czterech podstawowych faz: Initial investigation badania wstępne (rozpoznanie): analiza top-down celów, struktury organizacji, kultury organizacyjnej, zgromadzonej wiedzy (stworzenie bazy dla audytu); Information audit identyfikacja przepływów informacyjnych, zasobów ludzkich, podział zasobów IT w odniesieniu do obiegu informacji; Balance sheet zestawienie bilansowe; wnioski z audytu w nawiązaniu do celów organizacyjnych oraz wskazanie pozytywnych i negatywnych relacji; Policy development rekomendacje dla polityki informacyjnej; wskazanie strategicznych kierunków, zaleceń zarządczych9. Nie wskazano konkretnych narzędzi, metod, technik prowadzenia badań, sporo zapożycza się z metody InfoMaps, np. procedury wywiadu, analizy danych jakościowych. Choć Orna proponuje interdyscyplinarny zespół oceniający, to oceny nadal pozostają subiektywne. Badania są drogie i czasochłonne. 7 Information Resource Analysis Using Burk & Horton. ITN266 Principles of Information Management, Queensland University of Technology, Brisbane [data pobrania ] 8 S. Buchanan, F. Gibb, The Information Audit: An Integrated Strategic Approach,,,Information Journal of Information Management 1998, Vol. 1, s E. Alexopoulos, B. Theodoulidis, The generic information business model,,,international Journal of Information Management, 23/2003, s

6 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... Zarządzanie informacją z wykorzystaniem ti Do zarządzania informacją można też podejść w ujęciach (opracowanie własne z wykorzystaniem koncepcji systemu informacyjnego marketingu SIM A. Nowickiego 10): przedmiotowym, dla którego przedmiotem zarządzania są zasoby informacyjne, a w szczególności: dokumenty źródłowe, bazy dokumentów, bazy danych, bazy metod, bazy modeli, bazy wiedzy, raporty i sprawozdania, bazy procedur; podmiotowym, odpowiadające na pytanie, kto i w jaki sposób korzysta z informacji w organizacji; wskazać więc można zarówno zarządzających informacją, jak i jej użytkowników merytorycznych oraz personel obsługi); technologicznym, obejmującym całokształt środków technicznych służących zapewnieniu poprawności wszystkich funkcji zarządzania informacją (np. technologie telekomunikacyjne, bazodanowe, prezentacyjne). Definicje zarządzania informacją w połączeniu z wykorzystaniem technologii informacyjnych mogą dotyczyć zarządzania informacją poprzez systemy informatyczne, albo zarządzania zasobami informatycznymi. Nie ulega wątpliwości, że współczesne efektywne metody IM powinny: korzystać z przechowywanych w systemach informatycznych zasobów informacyjnych, mieć dostęp do danych archiwalnych dotyczących korzystania z zasobów systemu, być wspierane przez nowoczesne metody informatyczne w kontekście prowadzonych analiz informacyjnych. Przedstawiona powyżej lista z pewnością nie wyczerpuje wszystkich możliwości wsparcia, jakiego technologie informatyczne powinny dostarczyć analityce informacji. Model zarządzania informacją dla msp perspektywy badań Istnieje potrzeba stworzenia uniwersalnej, ale wyczerpującej metodyki prowadzenia audytu informacyjnego. Kluczowym czynnikiem będzie wykorzystanie metod z dziedziny organizacji i zarządzania oraz metod informatycznych. Chodzi przede wszystkim o uniezależnienie ocen, na przykład przez wykorzy- 10 System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, pod red. A. Nowickiego, PWE, Warszawa

7 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas stanie tego, co kryje się w zasobach informatycznych organizacji. Wyzwania, jakie należy podjąć, można podzielić na dwie grupy: wyzwania natury informacyjnej oraz natury informatycznej. Problemy natury informacyjnej wiążą się bezpośrednio z jakością informacji. Należy rozważyć konkurencyjne traktowanie źródeł informacji, przyjąć i stosować wybrane strategie jej pozyskiwania. Zaproponowano dychotomiczny podział źródeł informacji pozyskanych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych: Wewnętrzne Zewnętrzne Własne Obce Publiczne Prywatne Pierwotne Wtórne Płatne Darmowe. Dla użytkowników mogą zostać wdrożone rozwiązania preferujące informacje najświeższe, najbliższe, najczęściej używane albo pochodzące z konkretnego źródła. System informacyjny powinien także dobrze znajdywać właściwe dokumenty na podstawie zapytania użytkownika, w którym sprecyzowano tylko ogólnie tematykę poszukiwanego dokumentu. Niezwykle istotne wydaje się być także zarządzanie cyklem życia informacji. Użytkownicy informacji mogą być podzieleni na pewne grupy, który to podział może być tożsamy z przydzielonymi uprawnieniami do korzystania z zasobów systemu. Najprostszy podział, odzwierciedlający hierarchię użytkowników oraz elektroniczny dostęp do informacji, przedstawia się następująco: użytkownicy wewnętrzni (korporacyjni): portal korporacyjny, system elektronicznego obiegu dokumentów, intranet; kluczowi klienci (ale też dostawcy, partnerzy handlowi): fragment portalu udostępniany poprzez rozwiązania ekstranetowe; zewnętrzni odwiedzający stronę WWW. Przy budowaniu modelu zarządzania informacją wspartego technologiami informatycznymi zidentyfikowano między innymi następujący problem: W odniesieniu do dużych przedsiębiorstw istnieje wiele narzędzi, będących komponentami wdrożonych zintegrowanych systemów informatycznych, mogących wspierać procesy zarządzania informacją. Przeanalizowano rozwiązania proponowane w ramach pakietów: SAP, SAS, Oracle, MsSQL Server, Statistica zaimplementowane tam rozwiązania z zakresu business intelligence służą wyszukiwaniu danych z różnych źródeł i ich przetwarzaniu w celu uzyskiwania informacji decyzyjnej. Jest to więc wystarczający zestaw koncepcji i metodyk mających na celu usprawnienie podejmowania decyzji biznesowych przez użycie informacji zapamiętanych w systemie. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stoją przed problemem znalezienia narzędzi spoza wdrożonych rozwiązań informatycznych, np. wdrożenia SAP One, pakietu Statistica czy MS SQL Serwera. Posiadanie niededykowanego rozwiązania często wiąże się z kosztownym i długotrwałym procesem dostosowywania oraz brakiem od- 153

8 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... powiedniego wsparcia z zakresu właściwego wykorzystania technologii w procesie zarządzania informacją. Postawiono więc tezę o konieczności budowy modelu zarządzania informacją (IMM Information Management Model) z komponentów, które są od siebie niezależne, co zagwarantuje skalowalność modelu dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Zapewniony powinien zostać mechanizm pomiaru efektywności, na przykład efektywności ekonomicznej wdrożonego systemu. Zagadnienia i wyzwania natury informatycznej w zarządzaniu informacją dotyczą: Konieczności integracji danych pochodzących z różnych źródeł, zapisanych w różnym formacie, zawierających inne dane szczegółowe w różnych podsystemach (należy stworzyć tak zwane metadane wskazujące na różnice i niejasności); Tworzenia i wykorzystywania statystyk najbardziej obciążonych aplikacji, najmniej obciążonych aplikacji, najczęściej wykorzystywanych zasobów informacyjnych itp., Historii działań w systemie (do rozwiązania problemu P1 wykorzystano zasoby z1, z2,.) zastosowania mechanizmów rekomendacyjnych; Statystyk zapytań do baz, do hurtowni, w systemie wyszukiwawczym portalu i strony WWW; Znajdywania właściwych dokumentów na podstawie zapytania użytkownika (Information Retrieval) słowa kluczowe albo przykładowy dokument można zastosować tu różne modele poszukiwań opisane w ramach IA (Information Architecture architektury informacji); analizy logów do systemu. Wsparcia należy szukać w naukowych metodach z zakresu informatyki. Eksploracja danych (data mining) jest techniką analizy danych w celu odkrywania niejawnych, a interesujących ze względów np. biznesowych powiązań między danymi. Jej etapy to: analiza problemu, selekcja istotnych danych (i ewentualne czyszczenie danych), konwersja typów danych, dyskredytacja wartości ciągłych, eksploracja, wizualizacja wyników eksploracji, weryfikacja wyników i zastosowanie otrzymanej wiedzy. Klasyfikacja, klastrowanie, odkrywanie podobieństw w przebiegach czasowych, odkrywanie asocjacji, wykrywanie zmian i odchyleń to ogólna klasyfikacja problemów eksploracyjnych. W naszym IMM możliwe wydają się być: Zastosowanie reguł asocjacyjnych do znajdowania wzorców nawigacji (brak następstwa czasu, predykcja następnej używanej informacji, odwiedzanej części serwisu, pobieranego dokumentu, generowanego dokumentu); Eksporacja wzorców sekwencji: wyznaczanie wzorców nawigacji z uwzględnieniem następstwa czasu, czyli kolejności działań (np. wizyt na poszczególnych podstronach serwisu, ale także odwiedzin stron zewnętrznych); 154

9 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Segmentacja i budowa profili użytkowników informacji, twórców informacji; Znajdowanie i analiza miejsc powstawania informacji. Rozwiązania z zakresu metodyk prowadzenia audytu informacyjnego zostaną ujęte w szerszym modelu modelu zarządzania informacją IMM, skalowalnego i uniwersalnego rozwiązania, dedykowanego przedsiębiorstwom z sektora MSP. Zakończenie Wyzwania, jakie zidentyfikowano w ramach dotychczasowych badań, wskazują na przydatność proponowanego rozwiązania, jakim jest model zarządzania informacją. Jego wdrożenie w MSP zaowocować powinno sprawniejszym zarządzaniem informacją, w efekcie czego przedsiębiorstwo będzie w stanie sprostać wymaganiom współczesnego rynku. Wykorzystanie zgromadzonych już zasobów w funkcjonujących systemach informatycznych oraz przygotowanie algorytmów eksploracji danych daje szanse na uzyskanie zadowalających efektów bez zbytniego angażowania personelu w procedury audytu informacyjnego. Summary The effective management of information and enabling technologies are increasingly recognized as critical to organizational success. This paper discusses the role of information audit in helping to achieve the goals of effective IM. Information management is the process of managing the data (information) resources of the organization and it is the process of managing the information processes. The information audit is a process for discovering, monitoring and evaluating an organisation s information flow and resources in order to implement, maintain or improve the organisation s management of information. The information audit have to be supported by information technologies. The impact of information technology on the generation, processing, storage, retrieval and dissemination of information is essential. Building the information management model (IMM) supported by IT we have to solve indicated tasks. 155

10 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... Literatura 1. Alexopoulos E., Theodoulidis B., The generic information business model,,,international Journal of Information Management 23/ Buchanan S., Gibb F., The Information Audit: An Integrated Strategic Approach,,,Information Journal of Information Management 1998, Vol Hicks B.J., Culley S.J., McMahon C.A., A study of issues relating to information management across engineering SMEs,,,International Journal of Information Management 26/ Information Resource Analysis Using Burk & Horton. ITN266 Principles of Information Management, Queensland University of Technology, Brisbane [data pobrania ]. 5. Maceviciute E., Wilson T.D., The development of information management research area,,,information Research 2002, Vol. 7 No Seetherama S., Information Management: Tools and Techniques, DRTC Workshop on Information managenet System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, pod red. A. Nowickiego, PWE, Warszawa Trynda K., Budowa modelu zarządzania informacją krok 1 definicje, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie pod red. R. Knosali, PTZP, Opole Stefanowski J., Dialogowe wspomaganie decyzji na podstawie wiedzy pozyskanej metodą zbiorów przybliżonych. Rozprawa doktorska, Poznań Ziarko W., Analysis of Uncertain Information in The Framework of Variable Precision Rough Sets. Foundations of Computing and Decision Sciences. Vol. 18, Dokumentacje SAP, Oracle, Ms SQL Serwer. 156

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel według przewidywań internetowego magazynu ZDNET News z 8 lutego 2001 roku eksploracja danych (ang. data mining ) będzie jednym z najbardziej rewolucyjnych osiągnięć następnej dekady. Rzeczywiście MIT Technology

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl Nowatorski punkt widzenia możliwości analitycznosprawozdawczych w ochronie zdrowia na przykładzie systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

QlikView Business Intelligence, a system ERP SAP Użytkownicy systemów ERP firmy SAP przez wiele lat poszukiwali skutecznych i łatwych sposobów dotarcia do swych danych. Używali arkuszy kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach www.bakertilly.pl WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1.

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1. Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego mapowania procesów utrwalenie techniki mapowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Główne procesy w realizacji projektu informatycznego (ang. feasibility

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów

Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów Eksploracja danych Piotr Lipiński Informacje ogólne Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów UWAGA: prezentacja to nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko systemów informatycznych Fakty

Ryzyko systemów informatycznych Fakty Od bezpieczeństwa informacji do bezpiecznej firmy Metodyka SABSA Tomasz Bejm, Aleksander Poniewierski Ryzyko systemów informatycznych Fakty Citigroup utracił dane i historie transakcji prawie 4 milionów

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz Dzieciątko Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz pracuje jako Business Solution Manager, Technology & Big Data Competency Center w SAS Institute Polska. Pracę w tej firmie rozpoczął w maju

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Ćwiczenie: załóżmy, że prowadzisz firmę. Po co chciałbyś/chciałabyś poznać swoich klientów? Jakie ma to znaczenie?

Badania marketingowe. Ćwiczenie: załóżmy, że prowadzisz firmę. Po co chciałbyś/chciałabyś poznać swoich klientów? Jakie ma to znaczenie? Ćwiczenie: załóżmy, że prowadzisz firmę. Po co chciałbyś/chciałabyś poznać swoich klientów? Jakie ma to znaczenie? 2. Dane, informacje i badania marketingowe w systemie zarządzania i decyzjach marketing

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Pieniążek Hubert Szczepaniuk

Grzegorz Pieniążek Hubert Szczepaniuk Grzegorz Pieniążek Hubert Szczepaniuk Ogólny model oceny i analizy ryzyka informacyjnego Metodyki zarządzania ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa Wpływ asymetrii informacyjnej na wartość organizacji Istota

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych

Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych Opracowanie z cyklu Polskie przepisy a COBIT Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych Czerwiec 2016 Opracowali: Joanna Karczewska

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty pozyskiwania wiedzy z danych z perspektywy matematyka w bankowości. 2014-01-23 (VI zajęcia) Jakub Jurdziak

Praktyczne aspekty pozyskiwania wiedzy z danych z perspektywy matematyka w bankowości. 2014-01-23 (VI zajęcia) Jakub Jurdziak Praktyczne aspekty pozyskiwania wiedzy z danych z perspektywy matematyka w bankowości 2014-01-23 (VI zajęcia) Jakub Jurdziak CEL ZAJĘĆ: Prezentacja nowoczesnego banku uniwersalnego jako organizacji opartej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Druko.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo