AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 Katarzyna Trynda* AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Streszczenie Kluczowymi problemami, od których zależy powodzenie działań organizacji, są efektywne zarządzanie informacją oraz zastosowanie do tego odpowiednich technologii. W artykule przedstawiono między innymi rolę audytu informacyjnego w efektywnym zarządzaniu informacją. IM jest procesem zarządzania zasobami danych oraz procesami informacyjnymi. Audyt informacyjny to proces odkrywania, monitorowania, szacowania przepływów informacyjnych i źródeł informacji w celu ich wykorzystania, powiększenia i zarządzania informacją. Może on być wspierany poprzez technologie informacyjne. Budując model zarządzania informacją wspierany technologiami informacyjnymi, należy rozwiązać zadania, pokonać problemy, jakie zidentyfikowano w artykule. Wstęp Efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa stanowi o jego sytuacji rynkowej i perspektywach rozwoju. Informacja będąca przedmiotem zarządzania wymaga odmiennych metod niż pozostałe zasoby przedsiębiorstwa. Od pewnego czasu autorzy rozważań teoretycznych i praktycznych kładą nacisk na wyraźne rozdzielenie zarządzania informacją od zarządzania wiedzą. Dyskusje takie prowadzono już w latach , przeżywają więc one teraz swój renesans, na co wpłynęły nowe technologie i globalne rynki. W pracy podjęto próbę oceny istniejących rozwiązań z zakresu audytu informacyjnego oraz zaproponowano model zarządzania informacją dla przedsiębiorstw sektora MSP, który to model opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu technologii informatycznych. * Dr; Insytut Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

2 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... Zarządzanie informacją Podejmowano wiele prób definiowania ram zarządzania informacją (information management IM). Wszystko zależy od tego, w jakim kontekście używa się tego określenia, definicja zarządzania informacją musi odnosić się do przyjętego rozumienia informacji. Nie chodzi tylko o koncepcję samej informacji, ale różne znaczenia samej frazy, rozłożenia nacisku na jej elementy, kolejność wyrazów. Tych koncepcji we współczesnych opracowaniach jest wiele, co oczywiście zależy też od specjalizacji autora opracowania1. Zarządzanie informacją jest funkcją realizowaną na wyższych poziomach zarządzania, gdzie role menedżerów traktować można jako role intensywnie obciążone pracą nad informacją. Wykorzystanie i konsekwentne projektowanie efektywnych strategii zarządzania informacją zostało uznane za niezwykle ważne zadanie współczesnych organizacji. Z perspektywy organizacji IM może być opisane poprzez takie procesy, jak: tworzenie, reprezentowanie, organizowanie, przechowywanie, wizualizacja, powtórne użycie, przetwarzanie, współdzielenie, komunikowanie, udostępnianie, ochrona informacji. Tak rozumiane zarządzanie informacją to efektywne wspieranie tych działań tak, by wartość informacji została właściwie zidentyfikowana i wykorzystana2. Zarządzanie informacją doczekało się szerokiego zbioru narzędzi, technik i metod, co wiąże się po pierwsze ze wzrostem znaczenia informacji we współczesnych organizacjach, a po drugie, z wpływem technologii informacyjnych na funkcjonowanie organizacji. W tychże narzędziach leży odpowiedź na pytanie: jak zarządzać informacją? Narzędzia można podzielić na następujące grupy: narzędzia informatyczne, metody analizy systemowej, techniki bibliometryczne, metody analizy pracy, metody kontroli i monitoringu, techniki ewolucyjne, konwencjonalne metody informacyjne, techniki statystyczne, metody zarządzania personelem3. W wielu opracowaniach zagranicznych cytuje się definicję Wilsona (1997), która w sposób wyczerpujący charakteryzuje przedmiot i cele zarządzania informacją: zarządzanie informacją to zastosowanie zasad zarządzania do akwizycji, organizacji, kontroli, rozpowszechniania i użytkowania informacji niezbędnych do efektywnego działania organizacji. Obejmuje informacje: pochodzące spoza organizacji, z wnętrza organizacji, wraz z zasobami danych, produkcją danych, danymi dotyczącymi rynku, ich analizą oraz inteligentnym wykorzystaniem. Zarządzanie informacją nawiązuje do jej wartości, jakości, własności, użytkowania i bezpieczeństwa 4. Po przeanalizowaniu dostępnych metodyk diagnozowa- 1 E. Maceviciute, T.D. Wilson, The development of information management research area,,,information Research 2002, Vol. 7 No B.J. Hicks, S.J. Culley, C.A. McMahon, A study of issues relating to information management across engineering SMEs,,,International Journal of Information Management, 26/2006, s S. Seetherama, Information Management: Tools and Techniques, DRTC Workshop on Information managenet, E. Maceviciute, T.D. Wilson, The development of information management research area,,,information Research 2002, Vol. 7 No

3 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nia i planowania zasobów informacyjnych organizacji wydaje się, iż na szczególną uwagę zasługują metodyki prowadzenia audytu zasobów informacyjnych5. Audyt informacyjny jako narzędzie zarządzania informacją Audyt informacyjny (IA Information Audit) to proces odkrywania, monitorowania, szacowania przepływów informacyjnych i źródeł informacji w celu ich wykorzystania, powiększenia i zarządzania informacją6. Rolą audytu informacyjnego jest dostarczanie metod do identyfikacji, szacowania wielkości, zarządzania zasobami informacyjnymi. Zarządcze aspekty przepływów informacyjnych to znalezienie kluczowych procesów, ich powiązań, zasobów informacyjnych niezbędnych do ich obsługi. Tradycyjnie procedura IA dedykowana jest konkretnej organizacji, rola audytu zależy wtedy od warunków i zadań organizacji. Sposób postępowania najprościej można przedstawić w dwóch krokach: badanie firmy i jej otoczenia: analiza potrzeb informacyjnych wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu, badanie obiegu informacji: analiza wymagań organizacji i jej otoczenia pod kątem obiegu oraz wykorzystania informacji. Nie ma jednej (nawet najogólniejszej) metody, która byłaby uznana za standardową, istnieje ich kilkanaście w większości charakteryzują się ograniczonym zasięgiem i wymagają przyjęcia wielu specyficznych założeń, nie ma możliwości zaadaptowania ich jako rozwiązań uniwersalnych. W dostępnej literaturze opisuje się wdrożenia w latach dziewięćdziesiątych metod zaproponowanych w publikacjach przedstawionych w tablicy 1. W kolumnie drugiej tablicy zamieszczono dwie najpopularniejsze metody, które można uznać za uniwersalne ze względu na ich ogólne procedury i liczbę wdrożeń. 5 Information Resource Analysis Using Burk & Horton. ITN266 Principles of Information Management, Queensland University of Technology, Brisbane [data pobrania: ]; E. Alexopoulos, B. Theodoulidis, The information business model,,,international Journal of Information Management, 23/2003, s S. Buchanan, F. Gibb, The Information Audit: An Integrated Strategic Approach,,,Information Journal of Information Management 1998, Vo.1, s

4 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... Tablica 1. Metody audytu informacyjnego Metody specyficzne Metody uniwersalne 1. Riley R.H., The information audit, Bulletin of the American Society for Information Science Henderson H.L., Cost effective information provision and the role for the information audit, Information Management Orna E., Practical Information Policies: How to manage Information Flows in Organizations, GoWer, Aldershot Gilman P.L., An analytical approoach to information management, The Electronic Library Quinn A.V., The information audit: a new tool for the information management, Information Management Worlock D.R., Implementing the information audit, Aslib Proceedings, Burk C.F., Horton F.W., Information Map: A Complete Guide to Discovering Corporate Information resources, Prentice-Hall, Englewood Cliffs Reynolds P.D., Management Information audit, Accountants Magazine Źródło: Opracowanie własne Metoda Map Informacyjnych (Infomaps) to działanie typu bottom-up (od szczegółu do ogółu) w formie procedury krok po kroku: odkrywania, mapowania i oceny zasobów informacyjnych jest oceną statyczną i szkieletem prowadzenia bilansu zasobów w czterech głównych fazach: Survey obserwacyjna; proces zdefiniowania bazy zasobów informacyjnych poprzez bilans poszczególnych zasobów informacyjnych (metoda badawcza: wywiady z personelem użytkującym, obsługującym, dostarczającym i zarządzającym informacją); Cost/Value zmierzenie kosztów i oszacowanie wartości (zysków) każdego zasobu informacyjnego w celu ustalenia wskaźnika zależności pomiędzy kosztem i wartością, dzięki czemu możliwe jest szacowanie dla całej organizacji (metoda: techniki księgowe, metody szacowania kosztów przedsięwzięć); Analysis rozpoznanie podstawowych funkcji, jakie poszczególne zasoby pełnią w procesie zarządzania organizacją, ich umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i sama struktura zasobów (metoda: trzy techniki mapowania zasobów informacyjnych); 150

5 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Synthesis syntetyczna ocena i wskazanie najistotniejszy zasobów dla realizacji celów organizacji wskazanie mocnych i słabych stron (metoda: selekcja na podstawie ustalonych kryteriów np. natura, koszt, wartość)7. Wśród zalet metody wskazać można na to, iż pomaga ona zidentyfikować wszystkie formalne zasoby informacyjne, dostarcza pomiaru ich kosztów i wartości, zwraca uwagę na problemy i możliwości bieżącego zarządzania informacją oraz tworzy i stymuluje świadomość ważności zarządzania zasobami informacyjnymi. Ograniczenia i wady metody to na przykład: czasochłonność i kosztochłonność, podstawowe zadanie to nie recepta na zarządzanie informacją, ale odkrycie i uświadomienie zasobów informacyjnych, brak identyfikacji rzeczywistych i potencjalnych zasobów informacyjnych, pomiary oparte na szacunkach, subiektywność ocen, bo użytkownicy są głównym źródłem informacji w procesie identyfikacji zasobów. W publikacjach oceniających krytycznie tę metodę jako główną jej wadę podaje się pominięcie analizy organizacyjnej8. Analiza przepływów informacyjnych (Information flow analysis) to metoda dynamiczna (top down od ogółu do szczegółu), której efektem ma być polityka informacyjna organizacji. Składa się z czterech podstawowych faz: Initial investigation badania wstępne (rozpoznanie): analiza top-down celów, struktury organizacji, kultury organizacyjnej, zgromadzonej wiedzy (stworzenie bazy dla audytu); Information audit identyfikacja przepływów informacyjnych, zasobów ludzkich, podział zasobów IT w odniesieniu do obiegu informacji; Balance sheet zestawienie bilansowe; wnioski z audytu w nawiązaniu do celów organizacyjnych oraz wskazanie pozytywnych i negatywnych relacji; Policy development rekomendacje dla polityki informacyjnej; wskazanie strategicznych kierunków, zaleceń zarządczych9. Nie wskazano konkretnych narzędzi, metod, technik prowadzenia badań, sporo zapożycza się z metody InfoMaps, np. procedury wywiadu, analizy danych jakościowych. Choć Orna proponuje interdyscyplinarny zespół oceniający, to oceny nadal pozostają subiektywne. Badania są drogie i czasochłonne. 7 Information Resource Analysis Using Burk & Horton. ITN266 Principles of Information Management, Queensland University of Technology, Brisbane [data pobrania ] 8 S. Buchanan, F. Gibb, The Information Audit: An Integrated Strategic Approach,,,Information Journal of Information Management 1998, Vol. 1, s E. Alexopoulos, B. Theodoulidis, The generic information business model,,,international Journal of Information Management, 23/2003, s

6 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... Zarządzanie informacją z wykorzystaniem ti Do zarządzania informacją można też podejść w ujęciach (opracowanie własne z wykorzystaniem koncepcji systemu informacyjnego marketingu SIM A. Nowickiego 10): przedmiotowym, dla którego przedmiotem zarządzania są zasoby informacyjne, a w szczególności: dokumenty źródłowe, bazy dokumentów, bazy danych, bazy metod, bazy modeli, bazy wiedzy, raporty i sprawozdania, bazy procedur; podmiotowym, odpowiadające na pytanie, kto i w jaki sposób korzysta z informacji w organizacji; wskazać więc można zarówno zarządzających informacją, jak i jej użytkowników merytorycznych oraz personel obsługi); technologicznym, obejmującym całokształt środków technicznych służących zapewnieniu poprawności wszystkich funkcji zarządzania informacją (np. technologie telekomunikacyjne, bazodanowe, prezentacyjne). Definicje zarządzania informacją w połączeniu z wykorzystaniem technologii informacyjnych mogą dotyczyć zarządzania informacją poprzez systemy informatyczne, albo zarządzania zasobami informatycznymi. Nie ulega wątpliwości, że współczesne efektywne metody IM powinny: korzystać z przechowywanych w systemach informatycznych zasobów informacyjnych, mieć dostęp do danych archiwalnych dotyczących korzystania z zasobów systemu, być wspierane przez nowoczesne metody informatyczne w kontekście prowadzonych analiz informacyjnych. Przedstawiona powyżej lista z pewnością nie wyczerpuje wszystkich możliwości wsparcia, jakiego technologie informatyczne powinny dostarczyć analityce informacji. Model zarządzania informacją dla msp perspektywy badań Istnieje potrzeba stworzenia uniwersalnej, ale wyczerpującej metodyki prowadzenia audytu informacyjnego. Kluczowym czynnikiem będzie wykorzystanie metod z dziedziny organizacji i zarządzania oraz metod informatycznych. Chodzi przede wszystkim o uniezależnienie ocen, na przykład przez wykorzy- 10 System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, pod red. A. Nowickiego, PWE, Warszawa

7 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas stanie tego, co kryje się w zasobach informatycznych organizacji. Wyzwania, jakie należy podjąć, można podzielić na dwie grupy: wyzwania natury informacyjnej oraz natury informatycznej. Problemy natury informacyjnej wiążą się bezpośrednio z jakością informacji. Należy rozważyć konkurencyjne traktowanie źródeł informacji, przyjąć i stosować wybrane strategie jej pozyskiwania. Zaproponowano dychotomiczny podział źródeł informacji pozyskanych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych: Wewnętrzne Zewnętrzne Własne Obce Publiczne Prywatne Pierwotne Wtórne Płatne Darmowe. Dla użytkowników mogą zostać wdrożone rozwiązania preferujące informacje najświeższe, najbliższe, najczęściej używane albo pochodzące z konkretnego źródła. System informacyjny powinien także dobrze znajdywać właściwe dokumenty na podstawie zapytania użytkownika, w którym sprecyzowano tylko ogólnie tematykę poszukiwanego dokumentu. Niezwykle istotne wydaje się być także zarządzanie cyklem życia informacji. Użytkownicy informacji mogą być podzieleni na pewne grupy, który to podział może być tożsamy z przydzielonymi uprawnieniami do korzystania z zasobów systemu. Najprostszy podział, odzwierciedlający hierarchię użytkowników oraz elektroniczny dostęp do informacji, przedstawia się następująco: użytkownicy wewnętrzni (korporacyjni): portal korporacyjny, system elektronicznego obiegu dokumentów, intranet; kluczowi klienci (ale też dostawcy, partnerzy handlowi): fragment portalu udostępniany poprzez rozwiązania ekstranetowe; zewnętrzni odwiedzający stronę WWW. Przy budowaniu modelu zarządzania informacją wspartego technologiami informatycznymi zidentyfikowano między innymi następujący problem: W odniesieniu do dużych przedsiębiorstw istnieje wiele narzędzi, będących komponentami wdrożonych zintegrowanych systemów informatycznych, mogących wspierać procesy zarządzania informacją. Przeanalizowano rozwiązania proponowane w ramach pakietów: SAP, SAS, Oracle, MsSQL Server, Statistica zaimplementowane tam rozwiązania z zakresu business intelligence służą wyszukiwaniu danych z różnych źródeł i ich przetwarzaniu w celu uzyskiwania informacji decyzyjnej. Jest to więc wystarczający zestaw koncepcji i metodyk mających na celu usprawnienie podejmowania decyzji biznesowych przez użycie informacji zapamiętanych w systemie. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stoją przed problemem znalezienia narzędzi spoza wdrożonych rozwiązań informatycznych, np. wdrożenia SAP One, pakietu Statistica czy MS SQL Serwera. Posiadanie niededykowanego rozwiązania często wiąże się z kosztownym i długotrwałym procesem dostosowywania oraz brakiem od- 153

8 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... powiedniego wsparcia z zakresu właściwego wykorzystania technologii w procesie zarządzania informacją. Postawiono więc tezę o konieczności budowy modelu zarządzania informacją (IMM Information Management Model) z komponentów, które są od siebie niezależne, co zagwarantuje skalowalność modelu dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Zapewniony powinien zostać mechanizm pomiaru efektywności, na przykład efektywności ekonomicznej wdrożonego systemu. Zagadnienia i wyzwania natury informatycznej w zarządzaniu informacją dotyczą: Konieczności integracji danych pochodzących z różnych źródeł, zapisanych w różnym formacie, zawierających inne dane szczegółowe w różnych podsystemach (należy stworzyć tak zwane metadane wskazujące na różnice i niejasności); Tworzenia i wykorzystywania statystyk najbardziej obciążonych aplikacji, najmniej obciążonych aplikacji, najczęściej wykorzystywanych zasobów informacyjnych itp., Historii działań w systemie (do rozwiązania problemu P1 wykorzystano zasoby z1, z2,.) zastosowania mechanizmów rekomendacyjnych; Statystyk zapytań do baz, do hurtowni, w systemie wyszukiwawczym portalu i strony WWW; Znajdywania właściwych dokumentów na podstawie zapytania użytkownika (Information Retrieval) słowa kluczowe albo przykładowy dokument można zastosować tu różne modele poszukiwań opisane w ramach IA (Information Architecture architektury informacji); analizy logów do systemu. Wsparcia należy szukać w naukowych metodach z zakresu informatyki. Eksploracja danych (data mining) jest techniką analizy danych w celu odkrywania niejawnych, a interesujących ze względów np. biznesowych powiązań między danymi. Jej etapy to: analiza problemu, selekcja istotnych danych (i ewentualne czyszczenie danych), konwersja typów danych, dyskredytacja wartości ciągłych, eksploracja, wizualizacja wyników eksploracji, weryfikacja wyników i zastosowanie otrzymanej wiedzy. Klasyfikacja, klastrowanie, odkrywanie podobieństw w przebiegach czasowych, odkrywanie asocjacji, wykrywanie zmian i odchyleń to ogólna klasyfikacja problemów eksploracyjnych. W naszym IMM możliwe wydają się być: Zastosowanie reguł asocjacyjnych do znajdowania wzorców nawigacji (brak następstwa czasu, predykcja następnej używanej informacji, odwiedzanej części serwisu, pobieranego dokumentu, generowanego dokumentu); Eksporacja wzorców sekwencji: wyznaczanie wzorców nawigacji z uwzględnieniem następstwa czasu, czyli kolejności działań (np. wizyt na poszczególnych podstronach serwisu, ale także odwiedzin stron zewnętrznych); 154

9 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Segmentacja i budowa profili użytkowników informacji, twórców informacji; Znajdowanie i analiza miejsc powstawania informacji. Rozwiązania z zakresu metodyk prowadzenia audytu informacyjnego zostaną ujęte w szerszym modelu modelu zarządzania informacją IMM, skalowalnego i uniwersalnego rozwiązania, dedykowanego przedsiębiorstwom z sektora MSP. Zakończenie Wyzwania, jakie zidentyfikowano w ramach dotychczasowych badań, wskazują na przydatność proponowanego rozwiązania, jakim jest model zarządzania informacją. Jego wdrożenie w MSP zaowocować powinno sprawniejszym zarządzaniem informacją, w efekcie czego przedsiębiorstwo będzie w stanie sprostać wymaganiom współczesnego rynku. Wykorzystanie zgromadzonych już zasobów w funkcjonujących systemach informatycznych oraz przygotowanie algorytmów eksploracji danych daje szanse na uzyskanie zadowalających efektów bez zbytniego angażowania personelu w procedury audytu informacyjnego. Summary The effective management of information and enabling technologies are increasingly recognized as critical to organizational success. This paper discusses the role of information audit in helping to achieve the goals of effective IM. Information management is the process of managing the data (information) resources of the organization and it is the process of managing the information processes. The information audit is a process for discovering, monitoring and evaluating an organisation s information flow and resources in order to implement, maintain or improve the organisation s management of information. The information audit have to be supported by information technologies. The impact of information technology on the generation, processing, storage, retrieval and dissemination of information is essential. Building the information management model (IMM) supported by IT we have to solve indicated tasks. 155

10 Katarzyna Trynda Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii... Literatura 1. Alexopoulos E., Theodoulidis B., The generic information business model,,,international Journal of Information Management 23/ Buchanan S., Gibb F., The Information Audit: An Integrated Strategic Approach,,,Information Journal of Information Management 1998, Vol Hicks B.J., Culley S.J., McMahon C.A., A study of issues relating to information management across engineering SMEs,,,International Journal of Information Management 26/ Information Resource Analysis Using Burk & Horton. ITN266 Principles of Information Management, Queensland University of Technology, Brisbane [data pobrania ]. 5. Maceviciute E., Wilson T.D., The development of information management research area,,,information Research 2002, Vol. 7 No Seetherama S., Information Management: Tools and Techniques, DRTC Workshop on Information managenet System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, pod red. A. Nowickiego, PWE, Warszawa Trynda K., Budowa modelu zarządzania informacją krok 1 definicje, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie pod red. R. Knosali, PTZP, Opole Stefanowski J., Dialogowe wspomaganie decyzji na podstawie wiedzy pozyskanej metodą zbiorów przybliżonych. Rozprawa doktorska, Poznań Ziarko W., Analysis of Uncertain Information in The Framework of Variable Precision Rough Sets. Foundations of Computing and Decision Sciences. Vol. 18, Dokumentacje SAP, Oracle, Ms SQL Serwer. 156

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Katarzyna Marciniak Mieczysław Owoc Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Wprowadzenie Nadmiar informacji, z którym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach

Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Anna Juźwicka Politechnika Łódzka, Katedra

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1 2014, nr 2 (54) B. Marcinkowski, B. Gawin, BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne, e-mentor 2014, nr 2 (54), s. 57 67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1096. BPMN

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI)

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Jarosław Olejniczak * Bernard Kubiak * Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Wstęp Jednym z ciekawszych kierunków zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo