ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam : Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Przyjąć objaśnienia do przyjętej informacji stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE Dział Nazwa działu Plan na 2015 r Wykonanie na roku % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, Leśnictwo 4.000,00 848,39 21, Transport i łączność 2.174, ,10 89, Gospodarka mieszkaniowa , ,67 38, Działalność usługowa 2.000,00 0,00 0, Informatyka , ,20 35, Administracja publiczna , ,53 67, Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 97, , ,98 52, Różne rozliczenia , ,00 56, Oświata i wychowanie , ,79 67, Pomoc społeczna , ,99 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,46 88, Kultura fizyczna , ,00 100,00 OGÓŁEM: , ,50 60,37 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetowe na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 rok Wykonanie na roku % I. DOCHODY MAJĄTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 10, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 10, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 908,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych , ,00 100, Informatyka , ,57 44, Pozostała działalność , ,57 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,57 44, Oświata i wychowanie 0,00 500, Pozostała działalność 0,00 500, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00 434,20 - budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00 65,80 - budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 100,00 budżetu środków europejskich Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Kultura fizyczna , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00 Ogółem dochody majątkowe: , ,57 92,96 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 3

4 II. DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, Pozostała działalność , ,39 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,39 100, Leśnictwo 4.000,00 848,39 21, Gospodarka leśna 4.000,00 848,39 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.000,00 848,39 21, Transport i łączność 2.174, ,10 89, Drogi publiczne gminne 2.174, ,10 89, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.000, ,65 88, Pozostałe odsetki 174,00 173,45 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,67 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,67 83, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,58 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,22 74,76 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 528,00 529,27 100, Wpływy z różnych dochodów , ,60 100, Działalność usługowa 2.000,00 0,00 0, Cmentarze 2.000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 0,00 0, Informatyka , ,63 22, Pozostała działalność , ,63 22, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,63 22, Administracja publiczna , ,53 67, Urzędy wojewódzkie , ,30 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 54,94 15,00 9,30 62, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 71, Wpływy z różnych opłat 3.000, ,00 90, Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z różnych dochodów , ,23 70, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97,91 975,00 489,00 50,15 975,00 489,00 50, Wybory Prezydenta RP , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 100, , ,98 52, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,77 26, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,77 26, , ,11 49, Podatek od nieruchomości , ,35 49, Podatek rolny 100,00 0,00 0, Podatek leśny 500,00 545,00 109, Podatek od środków transportowych , ,00 49, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 19, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 817,00 816,76 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,97 64, Podatek od nieruchomości , ,75 77, Podatek rolny , ,30 63, Podatek leśny , ,20 68, Podatek od środków transportowych , ,54 82, Podatek od spadków i darowizn , ,00 32, Wpływy z opłaty targowej 5.500, ,00 46, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,78 39, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000, ,40 99, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,44 68, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 54, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,44 74,76 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 5

6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,69 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,69 31, Różne rozliczenia , ,00 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,79 67, Szkoły podstawowe , ,11 110, Wpływy z różnych opłat 0,00 81, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.640, ,00 89, Wpływy z usług 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,42 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Przedszkola , ,05 53, Wpływy z różnych opłat 7.000, ,00 67, Wpływy z usług , ,05 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Gimnazja , ,51 98, Wpływy z różnych opłat 0,00 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 276,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 100, , ,40 100, , ,40 100, Pozostała działalność , ,72 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,27 99, , ,45 98, Pomoc społeczna , ,99 48, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 46, , ,00 46, , ,73 70, , ,00 48, , ,00 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.000, ,00 67, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 77, , ,00 77, Dodatki mieszkaniowe 962,26 962,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 962,26 962,26 100, Zasiłki stałe , ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 53, Pozostała działalność , ,00 87,26 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.246,00 500,00 40, , ,00 88, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,46 47, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,54 55, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,80 55, Pozostałe odsetki 50,00 69,74 139,48 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,13 104, Wpływy z różnych opłat , ,13 104,92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 471, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 471, Pozostała działalność , ,14 39, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł , ,14 39,37 Ogółem dochody bieżące: , ,93 56,06 OGÓŁEM DOCHODY: , ,50 60,37 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE Dział Nazwa działu Plan na 2015 r Wykonanie na roku % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98, Leśnictwo 227,00 226,62 99, Transport i łączność , ,58 30, Turystyka , ,00 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,54 28, Działalność usługowa , ,00 38, Informatyka , ,61 99, Administracja publiczna , ,88 52, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 46, Obsługa długu publicznego , ,22 40, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,10 49, Ochrona zdrowia , ,67 44, Pomoc społeczna , ,44 44, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 60, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 50, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 55, Kultura fizyczna i sport , ,11 72,12 OGÓŁEM: , ,93 50,98 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 9

10 Wydatki budżetowe na 2015 rok Dział Roz Nazwa Plan na 2015 r Wykonanie na roku % I. WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , ,00 42, Drogi publiczne gminne , ,00 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 87, Informatyka , ,90 100, Pozostała działalność , ,90 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.940, ,83 100, Administracja publiczna , ,07 79, Urzędy Gmin , ,07 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 79, Oświata i wychowanie , ,00 15, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,76 100, Pozostała działalność , ,76 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 100,00 Ogółem wydatki majątkowe: , ,73 36,81 II. WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,90 100, Różne opłaty i składki , ,90 100, Izby rolnicze , ,94 58, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,94 58, Pozostała działalność , ,93 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.900, ,00 100,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 10

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.179, ,90 100, Składki na Fundusz Pracy 169,05 169,07 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5.580, ,11 52, Zakup usług pozostałych , ,50 55, Różne opłaty i składki , ,35 100, Leśnictwo 227,00 226,62 99, Gospodarka leśna 227,00 226,62 99, Różne opłaty i składki 227,00 226,62 99, Transport i łączność , ,58 21, Drogi gminne , ,58 21, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 19, Zakup usług remontowych , ,97 22, Zakup usług pozostałych , ,40 21, Turystyka , ,00 98, Pozostała działalność , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,54 28, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 28, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,40 12, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 700,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 59, Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.300, ,14 99, Działalność usługowa , ,00 38, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 47, Zakup usług pozostałych 4.000,00 0,00 0, Cmentarze 3.000,00 0,00 0, Zakup usług remontoych 3.000,00 0,00 0, Informatyka , ,71 99, Pozostała działalność , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8.347, ,19 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.409, ,63 95, , ,17 95, Administracja publiczna , ,81 51,81 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 11

12 75011 Urzędy wojewódzkie , ,00 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4.062, ,00 54, Składki na Fundusz Pracy 582,00 320,00 54, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,98 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 515,24 25, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.110,00 556,74 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,63 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.560, ,00 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3.000, ,80 36, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 50, Składki na Fundusz Pracy , ,36 48, Wpłaty na PFRON , ,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 46, Zakup energii , ,48 47, Zakup usług remontowych 7.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5.000, ,00 40, Zakup usług pozostałych , ,78 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,80 41, Podróże służbowe krajowe , ,62 33, Różne opłaty i składki 6.500, ,71 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 44, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,95 21, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 663,95 22, Zakup usług pozostałych 5.000, ,00 30, Pozostała działalność , ,25 38, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7.000,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 12

13 Różne opłaty i składki 2.000, ,25 69,06 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 95,80 975,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 815,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0, Wybory Prezydenta RP , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.003, ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 513,61 513,61 100, Składki na FP 73,58 73,58 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.425, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3.856, ,83 100, Zakup usług pozostałych 1.561, ,48 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 46, Ochotnicze straże pożarne , ,73 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 44, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.400, ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.825, ,77 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 9.820, ,50 46, Składki na Fundusz Pracy 1.625,00 650,85 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 61, Zakup energii , ,15 55, Zakup usług remontowych , ,00 11, Zakup usług zdrowotnych 4.500, ,00 66, Zakup usług pozostałych , ,20 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 452,71 45, Podróże służbowe krajowe 750,00 150,00 20, Różne opłaty i składki , ,00 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.002, ,19 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.100,00 398,45 36, Pozostała działalność 5.000, ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2.500, ,00 98, Obsługa długu publicznego , ,22 40,20 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 13

14 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,22 40, Odsetki , ,22 40, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,10 52, Szkoły podstawowe , ,33 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 46, Składki na Fundusz Pracy , ,74 45, Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 0,00 0, Zakup energii , ,91 44, Zakup usług remontowych 9.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2.280,00 944,00 41, Zakup usług pozostałych , ,51 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.335, ,60 49, Podróże służbowe krajowe 2.600, ,00 43, Różne opłaty i składki 4.500, ,00 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.400,00 185,00 13, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,89 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 58, Składki na Fundusz Pracy 5.940, ,95 58, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 360,00 81,00 22, Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 75, Przedszkola , ,66 51,59 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 14

15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.570, ,58 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 40, Składki na Fundusz Pracy 4.755, ,63 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 38, Zakup środków żywności , ,15 46, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup energii , ,74 22, Zakup usług zdrowotnych 360,00 114,00 31, Zakup usług pozostałych 2.500,00 644,70 25, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,84 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 97,37 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.560, ,00 75, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,23 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.415, ,07 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.375, ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 53, Składki na Fundusz Pracy 2.040, ,81 53, Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760, ,86 75, Gimnazja , ,65 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,86 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 56, Składki na Fundusz Pracy , ,83 52, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2.622, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 43, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 6, Zakup energii , ,67 73, Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 634,00 52,83 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 15

16 4300 Zakup usług pozostałych 8.000, ,30 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.568, ,73 42, Podróże służbowe krajowe 1.200,00 242,80 20, Różne opłaty i składki 1.000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 500,00 83, Dowożenie uczniów do szkół , ,76 45, Zakup usług pozostałych , ,76 45, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,00 150,00 3, Zakup usług pozostałych 4.000,00 150,00 3,75 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,17 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.215, ,26 71, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 68, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 55, Składki na Fundusz Pracy 1.985, ,83 56, Podróże służbowe krajowe 1.200,00 507,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.840, ,00 75,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , ,86 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,34 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 43, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 36, Składki na Fundusz Pracy , ,96 36, Zakup materiałów i wyposażenia 28,24 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.824,16 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1.300, ,00 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostała działalność , ,55 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.700,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.902, ,10 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 864,00 864,90 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.710,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.224, ,90 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 392,00 392,46 100, Składki na Fundusz Pracy 245,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 16

17 4127 Składki na Fundusz Pracy 319,00 318,60 99, Składki na Fundusz Pracy 56,00 56,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,07 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8.231, ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4.250, ,10 47, Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 357,90 47, Zakup usług pozostałych 1.600, ,99 97, Zakup usług pozostałych , ,14 93, Zakup usług pozostałych 2.544, ,74 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Ochrona zdrowia , ,67 44, Zwalczanie narkomanii 4.000,00 844,58 21, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 844,58 42, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,09 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 45, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,75 86, Pozostała działalność 700,00 700,00 100, Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100, Pomoc społeczna , ,44 44, Domy pomocy społecznej , ,41 22, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,41 22, Rodziny zastępcze 4.500, ,77 70, Różne opłaty i składki 4.500, ,77 70,08 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.653,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 357,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 17

18 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 639,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600,00 0,00 0, , ,66 45, Świadczenia społeczne , ,10 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.850, ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 60, Składki na Fundusz Pracy 1.394,00 629,10 45, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188, ,00 75,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.500, ,42 47, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.500, ,42 47, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,73 43, Świadczenia społeczne , ,73 53, Dodatki mieszkaniowe , ,45 31, Świadczenia społeczne , ,03 31, Zakup materiałów i wyposażenia 18,86 15,42 81, Zasiłki stałe , ,20 63, Świadczenia społeczne , ,20 63, Ośrodki pomocy społecznej , ,34 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.700,00 780,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 47, Składki na Fundusz Pracy 4.711, ,18 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 9, Zakup energii 1.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 86,00 28, Zakup usług pozostałych , ,81 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 765,66 51, Podróże służbowe krajowe 5.000, ,35 39, Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923, ,00 74,99 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 18

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 260,00 13, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,46 60, Świadczenia społeczne , ,35 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.032,82 252,11 24, Składki na ubezpieczenie społeczne 187,88 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,30 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 60, Świetlice szkolne , ,32 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.360, ,66 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.350, ,42 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 52, Składki na Fundusz Pracy 2.360, ,00 52, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760, ,86 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 77, Stypendia dla uczniów , ,00 77, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 50, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,10 79, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,61 63, Zakup usług remontowych , ,00 85, Zakup usług remontowych , ,49 84, Zakup usług pozostałych , ,00 41, Gospodarka odpadami , ,54 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.264, ,13 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,31 60, Składki na ubezpieczenie społeczne 5.316, ,83 52, Składki na Fundusz Pracy 762,00 399,43 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 92, Zakup usług pozostałych , ,43 52, Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094,00 820,44 74, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 745,00 74,50 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 19

20 90003 Oczyszczanie miast i wsi , ,46 32, Składki na ubezpieczenie społeczne 3.283, ,00 46, Składki na Fundusz Pracy 470,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 218,20 6, Zakup usług pozostałych , ,26 30, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000, ,54 28, Zakup materiałów i wyposażenia 3.500, ,54 40, Zakup usług pozostałych 1.500,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 53, Zakup usług pozostałych , ,00 53, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,02 46, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 68, Zakup energii , ,20 43, Zakup usług remontowych , ,00 54, Zakup usług pozostałych , ,50 38, Pozostała działalność , ,30 12, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9.000, ,37 52, Zakup energii 6.000, ,38 54, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,55 10, Różne opłaty i składki 3.000,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 55, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,38 57, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 966,38 32, Zakup usług remontowych 5.000, ,00 76, Biblioteki , ,00 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 53, Kultura fizyczna i sport , ,35 55, Obiekty sportowe , ,90 34, Składki na ubezpieczenie społeczne 2.052,00 684,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 33, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, ,21 41, Zakup energii 2.300, ,02 56, Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,45 59, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 57,14 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 20

21 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.520, ,29 86, Zakup energii 9.480, ,16 50, Zakup usług pozostałych 3.000, ,00 90,20 Ogółem wydatki bieżące: , ,20 52,11 OGÓŁEM WYDATKI: , ,93 50,98 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2024 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. W trakcie półrocza WPF uległ zmianie, a zmiany te ujęto w uchwale Nr V Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2024 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jak również w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przeprowadzona analiza planu dochodów i wydatków nie wskazuje na zagrożenia wykonania planów finansowych i pozwala pozytywnie ocenić realizację budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w stopniu zadowalającym, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w stopniu niewiele przekraczającym 50 %. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo kształtuje się następująco: - Razem po wiedzę zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo projekt realizowany w latach został zakończony z dniem 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego projekt realizowany w latach , również został zakończony, dokonano wszystkich płatności i rozliczony w całości w trakcie I półrocza bieżącego roku, - Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej budynku Gimnazjum w Śniadowie planowana realizacja tego przedsięwzięcia w latach na ogólną kwotę wydatków zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 22

23 Dokonując oceny wydatków bieżących stwierdza się, iż dokonana likwidacja jednej z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy powinna w najbliższych latach przynieść oszczędności, które zapewnią realizację podstawowych zadań gminy w zakresie wydatków bieżących jak również pozwolą na wygospodarowanie środków własnych na niezbędne wydatki majątkowe. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku 1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - dział 921, rozdział W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2015 rok, opracowanym w dniu 07 stycznia 2015 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu oraz otrzymane darowizny. W ciągu I półrocza planowana kwota przychodów została zwiększona tytułem darowizn oraz odpłatności za naukę gry na instrumentach o kwotę zł. Koszty zostały skalkulowane na tym samym poziomie. W planie kosztów zostały one przeznaczone na wynagrodzenia z umów zleceń oraz umów o działo a także na zakup innych towarów. W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 153,775,00 zł, co stanowi 57,70 % kwota planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury zostały zrealizowane w 55,75 % tj. na kwotę ,98 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na basen. I. PRZYCHODY PLAN WYKONANIE % do r. 1. Przychody z prowadzonej działalności 2.000,00 700,00 35,00 - z wynajmu sali oraz sprzętu 2.000,00 700,00 35,00 2. Dotacje z budżetu gminy , ,00 57,69 3. Inne 4.500, ,00 68,33 - darowizny 2.000, ,00 52,50 - za naukę gry na instrumentach 2.500, ,00 81,00 Ogółem: , ,00 57,70 II. KOSZTY PLAN WYKONANIE % do r. 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: , ,59 60,87 - wynagrodzenia osobowe pracowników, , ,91 58,25 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 24

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo