ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam : Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Przyjąć objaśnienia do przyjętej informacji stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE Dział Nazwa działu Plan na 2015 r Wykonanie na roku % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, Leśnictwo 4.000,00 848,39 21, Transport i łączność 2.174, ,10 89, Gospodarka mieszkaniowa , ,67 38, Działalność usługowa 2.000,00 0,00 0, Informatyka , ,20 35, Administracja publiczna , ,53 67, Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 97, , ,98 52, Różne rozliczenia , ,00 56, Oświata i wychowanie , ,79 67, Pomoc społeczna , ,99 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,46 88, Kultura fizyczna , ,00 100,00 OGÓŁEM: , ,50 60,37 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetowe na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 rok Wykonanie na roku % I. DOCHODY MAJĄTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 10, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 10, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 908,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych , ,00 100, Informatyka , ,57 44, Pozostała działalność , ,57 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,57 44, Oświata i wychowanie 0,00 500, Pozostała działalność 0,00 500, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00 434,20 - budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00 65,80 - budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 100,00 budżetu środków europejskich Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Kultura fizyczna , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00 Ogółem dochody majątkowe: , ,57 92,96 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 3

4 II. DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, Pozostała działalność , ,39 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,39 100, Leśnictwo 4.000,00 848,39 21, Gospodarka leśna 4.000,00 848,39 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.000,00 848,39 21, Transport i łączność 2.174, ,10 89, Drogi publiczne gminne 2.174, ,10 89, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.000, ,65 88, Pozostałe odsetki 174,00 173,45 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,67 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,67 83, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,58 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,22 74,76 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 528,00 529,27 100, Wpływy z różnych dochodów , ,60 100, Działalność usługowa 2.000,00 0,00 0, Cmentarze 2.000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 0,00 0, Informatyka , ,63 22, Pozostała działalność , ,63 22, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,63 22, Administracja publiczna , ,53 67, Urzędy wojewódzkie , ,30 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 54,94 15,00 9,30 62, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 71, Wpływy z różnych opłat 3.000, ,00 90, Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z różnych dochodów , ,23 70, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97,91 975,00 489,00 50,15 975,00 489,00 50, Wybory Prezydenta RP , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 100, , ,98 52, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,77 26, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,77 26, , ,11 49, Podatek od nieruchomości , ,35 49, Podatek rolny 100,00 0,00 0, Podatek leśny 500,00 545,00 109, Podatek od środków transportowych , ,00 49, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 19, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 817,00 816,76 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,97 64, Podatek od nieruchomości , ,75 77, Podatek rolny , ,30 63, Podatek leśny , ,20 68, Podatek od środków transportowych , ,54 82, Podatek od spadków i darowizn , ,00 32, Wpływy z opłaty targowej 5.500, ,00 46, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,78 39, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000, ,40 99, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,44 68, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 54, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,44 74,76 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 5

6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,69 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,69 31, Różne rozliczenia , ,00 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,79 67, Szkoły podstawowe , ,11 110, Wpływy z różnych opłat 0,00 81, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.640, ,00 89, Wpływy z usług 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,42 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Przedszkola , ,05 53, Wpływy z różnych opłat 7.000, ,00 67, Wpływy z usług , ,05 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Gimnazja , ,51 98, Wpływy z różnych opłat 0,00 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 276,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 100, , ,40 100, , ,40 100, Pozostała działalność , ,72 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,27 99, , ,45 98, Pomoc społeczna , ,99 48, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 46, , ,00 46, , ,73 70, , ,00 48, , ,00 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.000, ,00 67, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 77, , ,00 77, Dodatki mieszkaniowe 962,26 962,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 962,26 962,26 100, Zasiłki stałe , ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 53, Pozostała działalność , ,00 87,26 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.246,00 500,00 40, , ,00 88, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,46 47, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,54 55, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,80 55, Pozostałe odsetki 50,00 69,74 139,48 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,13 104, Wpływy z różnych opłat , ,13 104,92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 471, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 471, Pozostała działalność , ,14 39, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł , ,14 39,37 Ogółem dochody bieżące: , ,93 56,06 OGÓŁEM DOCHODY: , ,50 60,37 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE Dział Nazwa działu Plan na 2015 r Wykonanie na roku % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98, Leśnictwo 227,00 226,62 99, Transport i łączność , ,58 30, Turystyka , ,00 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,54 28, Działalność usługowa , ,00 38, Informatyka , ,61 99, Administracja publiczna , ,88 52, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 46, Obsługa długu publicznego , ,22 40, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,10 49, Ochrona zdrowia , ,67 44, Pomoc społeczna , ,44 44, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 60, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 50, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 55, Kultura fizyczna i sport , ,11 72,12 OGÓŁEM: , ,93 50,98 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 9

10 Wydatki budżetowe na 2015 rok Dział Roz Nazwa Plan na 2015 r Wykonanie na roku % I. WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , ,00 42, Drogi publiczne gminne , ,00 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 87, Informatyka , ,90 100, Pozostała działalność , ,90 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.940, ,83 100, Administracja publiczna , ,07 79, Urzędy Gmin , ,07 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 79, Oświata i wychowanie , ,00 15, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,76 100, Pozostała działalność , ,76 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 100,00 Ogółem wydatki majątkowe: , ,73 36,81 II. WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,90 100, Różne opłaty i składki , ,90 100, Izby rolnicze , ,94 58, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,94 58, Pozostała działalność , ,93 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.900, ,00 100,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 10

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.179, ,90 100, Składki na Fundusz Pracy 169,05 169,07 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5.580, ,11 52, Zakup usług pozostałych , ,50 55, Różne opłaty i składki , ,35 100, Leśnictwo 227,00 226,62 99, Gospodarka leśna 227,00 226,62 99, Różne opłaty i składki 227,00 226,62 99, Transport i łączność , ,58 21, Drogi gminne , ,58 21, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 19, Zakup usług remontowych , ,97 22, Zakup usług pozostałych , ,40 21, Turystyka , ,00 98, Pozostała działalność , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,54 28, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 28, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,40 12, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 700,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 59, Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.300, ,14 99, Działalność usługowa , ,00 38, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 47, Zakup usług pozostałych 4.000,00 0,00 0, Cmentarze 3.000,00 0,00 0, Zakup usług remontoych 3.000,00 0,00 0, Informatyka , ,71 99, Pozostała działalność , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8.347, ,19 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.409, ,63 95, , ,17 95, Administracja publiczna , ,81 51,81 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 11

12 75011 Urzędy wojewódzkie , ,00 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4.062, ,00 54, Składki na Fundusz Pracy 582,00 320,00 54, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,98 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 515,24 25, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.110,00 556,74 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,63 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.560, ,00 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3.000, ,80 36, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 50, Składki na Fundusz Pracy , ,36 48, Wpłaty na PFRON , ,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 46, Zakup energii , ,48 47, Zakup usług remontowych 7.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5.000, ,00 40, Zakup usług pozostałych , ,78 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,80 41, Podróże służbowe krajowe , ,62 33, Różne opłaty i składki 6.500, ,71 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 44, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,95 21, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 663,95 22, Zakup usług pozostałych 5.000, ,00 30, Pozostała działalność , ,25 38, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7.000,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 12

13 Różne opłaty i składki 2.000, ,25 69,06 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 95,80 975,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 815,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0, Wybory Prezydenta RP , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.003, ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 513,61 513,61 100, Składki na FP 73,58 73,58 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.425, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3.856, ,83 100, Zakup usług pozostałych 1.561, ,48 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 46, Ochotnicze straże pożarne , ,73 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 44, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.400, ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.825, ,77 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 9.820, ,50 46, Składki na Fundusz Pracy 1.625,00 650,85 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 61, Zakup energii , ,15 55, Zakup usług remontowych , ,00 11, Zakup usług zdrowotnych 4.500, ,00 66, Zakup usług pozostałych , ,20 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 452,71 45, Podróże służbowe krajowe 750,00 150,00 20, Różne opłaty i składki , ,00 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.002, ,19 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.100,00 398,45 36, Pozostała działalność 5.000, ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2.500, ,00 98, Obsługa długu publicznego , ,22 40,20 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 13

14 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,22 40, Odsetki , ,22 40, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,10 52, Szkoły podstawowe , ,33 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 46, Składki na Fundusz Pracy , ,74 45, Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 0,00 0, Zakup energii , ,91 44, Zakup usług remontowych 9.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2.280,00 944,00 41, Zakup usług pozostałych , ,51 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.335, ,60 49, Podróże służbowe krajowe 2.600, ,00 43, Różne opłaty i składki 4.500, ,00 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.400,00 185,00 13, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,89 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 58, Składki na Fundusz Pracy 5.940, ,95 58, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 360,00 81,00 22, Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 75, Przedszkola , ,66 51,59 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 14

15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.570, ,58 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 40, Składki na Fundusz Pracy 4.755, ,63 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 38, Zakup środków żywności , ,15 46, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup energii , ,74 22, Zakup usług zdrowotnych 360,00 114,00 31, Zakup usług pozostałych 2.500,00 644,70 25, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,84 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 97,37 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.560, ,00 75, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,23 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.415, ,07 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.375, ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 53, Składki na Fundusz Pracy 2.040, ,81 53, Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760, ,86 75, Gimnazja , ,65 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,86 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 56, Składki na Fundusz Pracy , ,83 52, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2.622, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 43, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 6, Zakup energii , ,67 73, Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 634,00 52,83 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 15

16 4300 Zakup usług pozostałych 8.000, ,30 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.568, ,73 42, Podróże służbowe krajowe 1.200,00 242,80 20, Różne opłaty i składki 1.000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 500,00 83, Dowożenie uczniów do szkół , ,76 45, Zakup usług pozostałych , ,76 45, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,00 150,00 3, Zakup usług pozostałych 4.000,00 150,00 3,75 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,17 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.215, ,26 71, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 68, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 55, Składki na Fundusz Pracy 1.985, ,83 56, Podróże służbowe krajowe 1.200,00 507,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.840, ,00 75,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , ,86 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,34 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 43, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 36, Składki na Fundusz Pracy , ,96 36, Zakup materiałów i wyposażenia 28,24 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.824,16 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1.300, ,00 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostała działalność , ,55 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.700,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.902, ,10 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 864,00 864,90 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.710,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.224, ,90 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 392,00 392,46 100, Składki na Fundusz Pracy 245,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 16

17 4127 Składki na Fundusz Pracy 319,00 318,60 99, Składki na Fundusz Pracy 56,00 56,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,07 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8.231, ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4.250, ,10 47, Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 357,90 47, Zakup usług pozostałych 1.600, ,99 97, Zakup usług pozostałych , ,14 93, Zakup usług pozostałych 2.544, ,74 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Ochrona zdrowia , ,67 44, Zwalczanie narkomanii 4.000,00 844,58 21, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 844,58 42, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,09 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 45, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,75 86, Pozostała działalność 700,00 700,00 100, Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100, Pomoc społeczna , ,44 44, Domy pomocy społecznej , ,41 22, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,41 22, Rodziny zastępcze 4.500, ,77 70, Różne opłaty i składki 4.500, ,77 70,08 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.653,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 357,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 17

18 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 639,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600,00 0,00 0, , ,66 45, Świadczenia społeczne , ,10 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.850, ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 60, Składki na Fundusz Pracy 1.394,00 629,10 45, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188, ,00 75,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.500, ,42 47, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.500, ,42 47, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,73 43, Świadczenia społeczne , ,73 53, Dodatki mieszkaniowe , ,45 31, Świadczenia społeczne , ,03 31, Zakup materiałów i wyposażenia 18,86 15,42 81, Zasiłki stałe , ,20 63, Świadczenia społeczne , ,20 63, Ośrodki pomocy społecznej , ,34 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.700,00 780,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 47, Składki na Fundusz Pracy 4.711, ,18 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 9, Zakup energii 1.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 86,00 28, Zakup usług pozostałych , ,81 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 765,66 51, Podróże służbowe krajowe 5.000, ,35 39, Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923, ,00 74,99 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 18

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 260,00 13, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,46 60, Świadczenia społeczne , ,35 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.032,82 252,11 24, Składki na ubezpieczenie społeczne 187,88 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,30 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 60, Świetlice szkolne , ,32 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.360, ,66 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.350, ,42 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 52, Składki na Fundusz Pracy 2.360, ,00 52, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760, ,86 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 77, Stypendia dla uczniów , ,00 77, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 50, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,10 79, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,61 63, Zakup usług remontowych , ,00 85, Zakup usług remontowych , ,49 84, Zakup usług pozostałych , ,00 41, Gospodarka odpadami , ,54 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.264, ,13 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,31 60, Składki na ubezpieczenie społeczne 5.316, ,83 52, Składki na Fundusz Pracy 762,00 399,43 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 92, Zakup usług pozostałych , ,43 52, Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094,00 820,44 74, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 745,00 74,50 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 19

20 90003 Oczyszczanie miast i wsi , ,46 32, Składki na ubezpieczenie społeczne 3.283, ,00 46, Składki na Fundusz Pracy 470,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 218,20 6, Zakup usług pozostałych , ,26 30, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000, ,54 28, Zakup materiałów i wyposażenia 3.500, ,54 40, Zakup usług pozostałych 1.500,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 53, Zakup usług pozostałych , ,00 53, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,02 46, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 68, Zakup energii , ,20 43, Zakup usług remontowych , ,00 54, Zakup usług pozostałych , ,50 38, Pozostała działalność , ,30 12, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9.000, ,37 52, Zakup energii 6.000, ,38 54, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,55 10, Różne opłaty i składki 3.000,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 55, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,38 57, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 966,38 32, Zakup usług remontowych 5.000, ,00 76, Biblioteki , ,00 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 53, Kultura fizyczna i sport , ,35 55, Obiekty sportowe , ,90 34, Składki na ubezpieczenie społeczne 2.052,00 684,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 33, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, ,21 41, Zakup energii 2.300, ,02 56, Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,45 59, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 57,14 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 20

21 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.520, ,29 86, Zakup energii 9.480, ,16 50, Zakup usług pozostałych 3.000, ,00 90,20 Ogółem wydatki bieżące: , ,20 52,11 OGÓŁEM WYDATKI: , ,93 50,98 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2024 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. W trakcie półrocza WPF uległ zmianie, a zmiany te ujęto w uchwale Nr V Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2024 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jak również w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przeprowadzona analiza planu dochodów i wydatków nie wskazuje na zagrożenia wykonania planów finansowych i pozwala pozytywnie ocenić realizację budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w stopniu zadowalającym, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w stopniu niewiele przekraczającym 50 %. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo kształtuje się następująco: - Razem po wiedzę zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo projekt realizowany w latach został zakończony z dniem 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego projekt realizowany w latach , również został zakończony, dokonano wszystkich płatności i rozliczony w całości w trakcie I półrocza bieżącego roku, - Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej budynku Gimnazjum w Śniadowie planowana realizacja tego przedsięwzięcia w latach na ogólną kwotę wydatków zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 22

23 Dokonując oceny wydatków bieżących stwierdza się, iż dokonana likwidacja jednej z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy powinna w najbliższych latach przynieść oszczędności, które zapewnią realizację podstawowych zadań gminy w zakresie wydatków bieżących jak również pozwolą na wygospodarowanie środków własnych na niezbędne wydatki majątkowe. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku 1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - dział 921, rozdział W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2015 rok, opracowanym w dniu 07 stycznia 2015 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu oraz otrzymane darowizny. W ciągu I półrocza planowana kwota przychodów została zwiększona tytułem darowizn oraz odpłatności za naukę gry na instrumentach o kwotę zł. Koszty zostały skalkulowane na tym samym poziomie. W planie kosztów zostały one przeznaczone na wynagrodzenia z umów zleceń oraz umów o działo a także na zakup innych towarów. W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 153,775,00 zł, co stanowi 57,70 % kwota planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury zostały zrealizowane w 55,75 % tj. na kwotę ,98 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na basen. I. PRZYCHODY PLAN WYKONANIE % do r. 1. Przychody z prowadzonej działalności 2.000,00 700,00 35,00 - z wynajmu sali oraz sprzętu 2.000,00 700,00 35,00 2. Dotacje z budżetu gminy , ,00 57,69 3. Inne 4.500, ,00 68,33 - darowizny 2.000, ,00 52,50 - za naukę gry na instrumentach 2.500, ,00 81,00 Ogółem: , ,00 57,70 II. KOSZTY PLAN WYKONANIE % do r. 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: , ,59 60,87 - wynagrodzenia osobowe pracowników, , ,91 58,25 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 24

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo