Sala audiowizualna. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich Leszno. Iloœæ miejsc: do 70. Wyposa enie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sala audiowizualna. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich 1 64-100 Leszno. Iloœæ miejsc: do 70. Wyposa enie:"

Transkrypt

1 Oferta wynajmu sal

2 Sala audiowizualna do 70 Dwa niezale ne projektory multimedialne z mo liwoœci¹ wyœwietlania na obu jednakowego, b¹dÿ ró nego sygna³u. Ca³y system sterowany jest z panelu dotykowego, który pozwala na obs³ugê ekranów, oœwietlenia oraz wybór Ÿróde³ sygna³u. Mo liwe jest wyœwietlanie obrazu z magentowidów, odtwarzaczy DVD oraz komputerów (wszystkie w/w urz¹dzenia s¹ na wyposa eniu sali). Do dyspozycji s¹ cztery mikrofony przenoœne, ka dy z osobn¹ regulacj¹ tonów oraz g³oœnoœci. W sali zapewniony jest szerokopasmowy dostêp do sieci Internet. Sala jest klimatyzowana. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich 1

3 Sala wyk³adowa do 180 Dwa sprzê one ze sob¹ projektory multimedialne z mo liwoœci¹ wyœwietlania na obu jednakowego sygna³u. Mo liwe jest wyœwietlanie obrazu z magentowidu, odtwarzacza DVD oraz komputera (wszystkie w/w urz¹dzenia s¹ na wyposa eniu sali). Do dyspozycji jest równie nag³oœnienie, oparte na g³oœnikach aktywnych JBL. Sala jest klimatyzowana. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich 1

4 Sala komputerowa do stanowisk komputerowych. Ka da stacja posiada zainstalowane oraz skonfigurowane oprogramowanie: MS Windows XP Pro w domenie NT MSSQL 2005 (SQL Server Management Studio Express) MySQL5 (PHPMyAdmin) Apache z obs³ug¹ PHP5, MySQL oraz MSSQL IIS z obs³ug¹ PHP5, MySQL oraz MSSQL AutoCAD 2000 (25 lic) Matlab 7.0 (25 lic) MS Office 2003 PRO z file format converter 2007 MS Visual Studio 2005 Express Borland Delphi 7 Borland Builder C++ 6 GIMP KOLE LEd HateML Plants LabView8 TeXLive 2008 DevC++ Symfonia Finanse i Ksiêgowoœæ premium 2009 (DEMO) Symfonia Handel premium 2009 (DEMO) Symfonia Kadry i P³ace premium 2009 (DEMO) iscala AcrobatReader8 Dostêp do sieci Internet. Na sali znajduje siê równie projektor multimedialny pod³¹czony do komputera prowadz¹cego Centrum Kszta³cenia Praktycznego ul. Narutowicza 74

5 Sala komputerowa do stanowisk komputerowych. Ka da stacja posiada zainstalowane oraz skonfigurowane oprogramowanie: MS Windows XP Pro w domenie NT MSSQL 2005 (SQL Server Management Studio Express) MySQL5 (PHPMyAdmin) Apache z obs³ug¹ PHP5, MySQL oraz MSSQL IIS z obs³ug¹ PHP5, MySQL oraz MSSQL AutoCAD 2000 (25 lic) Matlab 7.0 (25 lic) MS Office 2003 PRO z file format converter 2007 MS Visual Studio 2005 Express Borland Delphi 7 Borland Builder C++ 6 GIMP KOLE LEd HateML Plants LabView8 TeXLive 2008 DevC++ Symfonia Finanse i Ksiêgowoœæ premium 2009 (DEMO) Symfonia Handel premium 2009 (DEMO) Symfonia Kadry i P³ace premium 2009 (DEMO) iscala AcrobatReader8 Dostêp do sieci Internet. Na sali znajduje siê równie projektor multimedialny pod³¹czony do komputera prowadz¹cego Sala jest klimatyzowana Budynek G³ówny

6 Salki multimedialne do 12 lub 24 Ka da z salek wyposa ona jest w projektor multimedialny sprzê ony z odtwarzaczem wideo, DVD oraz notebookiem. Salki oddzielone s¹ szkalnymi, rozsuwanymi drzwiami. Salki s¹ klimatyzowane. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich 1

7 Sala jêzykowa do 25 Stanowisko prowadz¹cego to kompleksowe centrum obs³ugi sali z mo liwoœci¹ przeprowadzania konwersacji z wybranym s³uchaczem, grup¹ s³uchaczy, prowadzenim wyk³adu wspomaganego materia³ami audio oraz w pe³ni multimedialnymi. Ca³oœæ dope³nia projektor multimedialny sprzê ony z komputerem, odtwarzaczem wideo oraz DVD. Na sali zapewniony jest równie szerokopasmowy dostêp do sieci Internet. Sala jest klimatyzowana. Budynek G³ówny

8 Sala senacka do 50 Sala o charakterze reprezentatywnym. W eleganckim wnêtrzu znajduj¹ siê sto³y drewniane w ciemnej, naturalnej okleinie, wraz z krzes³ami dla oko³o 50 osób. Stylizacjê sali dope³nia odpowiednio skonfigurowane œwiat³o. Przyjazn¹ przestrzeñ stanowi¹ sofa i fotele z naturalnej, jasnej skóry wraz z ³aw¹, tworz¹c tzw. k¹cik kawowy. Sala z pe³nym wyposa eniem multimedialnym - projektor, odtwarzacz DVD, wideo, notebook z dostêpem do sieci Internet, nag³oœnienie. Sala jest klimatyzowana. Budynek G³ówny

9 Sala wyk³adowa do 70 Profesjonalny system nag³oœnieniowy, znacznie poprawiaj¹cy komfort prowadzenia zajêæ, przy du ej liczbie s³uchaczy. Zestaw komputerowy wraz z projektorem multimedialnym. Mo liwoœæ odtwarzania materia³u VHS oraz DVD. Dostêp do internetu oraz mo liwoœæ skorzystania z w³asnego komputera przenoœego. Sala jest w pe³ni klimatyzowana. Budynek G³ówny

10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie tel fax pieczątka firmowa zamawiającego miejscowość, data Zamawiający: Adres: Nr tel./fax: Nr NIP: Zamówienie nr... / 09 na wypożyczenie sali w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im Jana Amosa Komeńskiego,, fax , tel. Proszę o wypożyczenie: Sala audiowizualna (Biblioteka Uczelniana, ul. Opalińskich 1, Leszno) do 70 osób Sala wykładowa (Biblioteka Uczelniana, ul. Opalińskich 1, Leszno) do 180 osób Sala komputerowa A1 (Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Narutowicza 74, Leszno) do 25 osób Sala komputerowa 332 (Budynek Główny,, Leszno) do 25 osób Sala multimedialna (Biblioteka Uczelniana, ul. Opalińskich 1, Leszno) do 12 osób Sala multimedialna (podwójna) (Biblioteka Uczelniana, ul. Opalińskich 1, Leszno) do 24 osób Sala językowa (Budynek Główny,, Leszno) do 25 osób Sala senacka (Budynek Główny,, Leszno) do 50 osób Sala wykładowa 430 (Budynek Główny,, Leszno) do 70 osób Techniczna obsługa sali w dniu od godz. do godz. *, dla osób. Wynajem według cen podanych w cenniku, integralnej części zamówienia. Cel wynajmu Koszty wynajmu zobowiązuje się uiścić do dnia wynajmu, na konto Uczelni BZWBK (pieczątka i podpis przedstawiciela PWSZ) (pieczątka i podpis zamawiającego) * minimalny czas wynajmu sali - 3 godziny

11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie tel fax Cennik obowiązujący od dnia Sala audiowizualna (Biblioteka Uczelniana, ul. Opalińskich 1, Leszno) do 70 osób 1 Pierwsze trzy godziny 240 zł netto 2 Czwarta i piąta godzina 75 zł netto / godzinę 3 Kolejne godziny 70 zł netto / godzinę 4 Cały dzień (osiem godzin) 500 zł netto 2. Sala wykładowa (Biblioteka Uczelniana, ul. Opalińskich 1, Leszno) do 180 osób 1 Pierwsze trzy godziny 240 zł netto 2 Czwarta i piąta godzina 75 zł netto / godzinę 3 Kolejne godziny 70 zł netto / godzinę 4 Cały dzień (8 godzin) 500zł netto 3. Sala komputerowa A1 (Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Narutowicza 74, Leszno do 25 osób), Sala komputerowa 332 (Budynek Główny,, Leszno) do 25 osób 1 Pierwsze trzy godziny 200 zł netto / godzinę 2 Czwarta i piąta godzina 150 zł netto / godzinę 3 Kolejne godziny 130 zł netto / godzinę 4 Cały dzień (8 godzin) 1000 zł netto 4. Sala multimedialna (Biblioteka Uczelniana, ul. Opalińskich 1, Leszno) do 12 osób 1 Pierwsze trzy godziny 135 zł netto 2 Czwarta i piąta godzina 40 zł netto / godzinę 3 Kolejne godziny 35 zł netto / godzinę 4 Cały dzień (osiem godzin) 280 zł netto 5. Sala multimedialna (podwójna) (Biblioteka Uczelniana, ul. Opalińskich 1, Leszno) do 24 osób 1 Pierwsze trzy godziny 165 zł netto 2 Czwarta i piąta godzina 50 zł netto / godzinę 3 Kolejne godziny 45 zł netto / godzinę 4 Cały dzień (osiem godzin) 350 zł netto 6. Sala językowa (Budynek Główny,, Leszno) do 25 osób 1 Pierwsze trzy godziny 240 zł netto 2 Czwarta i piąta godzina 75 zł netto / godzinę 3 Kolejne godziny 70 zł netto / godzinę 4 Cały dzień (osiem godzin) 500 zł netto 7. Sala senacka (Budynek Główny,, Leszno do 50 osób 1 Pierwsze trzy godziny 150 zł netto / godzinę 2 Czwarta i piąta godzina 120 zł netto / godzinę 3 Kolejne godziny 110 zł netto / godzinę 4 Cały dzień (8 godzin) 850 zł netto 8. Sala wykładowa 430 (Budynek Główny,, Leszno) do 70 osób 1 Pierwsze trzy godziny 210 zł netto 2 Czwarta i piąta godzina 65 zł netto / godzinę 3 Kolejne godziny 60 zł netto / godzinę 4 Cały dzień (osiem godzin) 440 zł netto 9. Techniczna obsługa Sali 1 Każda rozpoczęta godzina 15 zł netto / godzinę

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

S³owniczek pojêæ komputerowych

S³owniczek pojêæ komputerowych S³owniczek pojêæ komputerowych Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Kreda i tablica dziś już nie wystarczy

Kreda i tablica dziś już nie wystarczy 08-2011 Katalog informacyjny dla szkół i uczelni Programy komputerowe i rozwiązania sprzętowe dla sektora edukacyjnego Eksperci firmy Cortland pomogą w wyborze kompleksowej oferty adekwatnej do Państwa

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo