Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D ZANIU 2 WY Ż SZA SZKOŁ A INF OR ATY KI I ZARZĄ D ZANIA W RZESZOWIE, KATED RA ZASTOSOWAŃ SY STE Ó W INF OR ATY CZNY CH 3 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD ETROLOG II I SY STE Ó W PO IAROWY CH Kluczow tapy tworzia Iformatyczgo Systmu tlogiczj B azy D aych przzaczogo d la sici lab oratorió w b ad awczych i wzorcuj ą cych Dr i ż. J a u s z Ś W I E R Z O W I C Z Dr i ż. R o m a A l k s a d r T A B I S Z D r au k t c h i c z y c h, s t. w y k ł ad o w c a w Z ak ł ad z i I f o r m at y k i w Z ar z ą d z a i u P o l i t c h i k i R z s z o w - s k i j. A b s o l w t W y d z. A u t o m at y k i i I f o r m at y k i P o l i t c h i k i Ś l ą s k i j w G l i w i c ac h. S t aż y s t a au k o w y a u i w. w L u v i G h t, B l g i a. C z ł o k A s s o c i at i o f o r C o m p u t i g ac h i r y i I E E E C o m p u t r S o c i t y, U S A. Z aj m u j s i ę p r o b l m at y k ą b az d a y c h, h u r t o w i d a y c h, k s p l o r ac j i d a y c h, j ak o ś c i s y s t m ó w i f o r m at y c z y c h. A u t o r k i l k u d z i s i ę c i u p u b l i k ac j i, k s p r t y z, t w ó r c a ap l i k ac j i b az o d a o w y c h. A d i u k t w Z ak ł ad z i t r o l o g i i i S y s t m ó w P o m i a- r o w y c h W y d z i ał u E l k t r o t c h i k i i I f o r m at y k i P o l i t c h i k i R z s z o w s k i j. K i r o w i k L ab o r at o r i u m B ad ań i K al i b r ac j i. W d z i ał al o ś c i au k o w j i d y d ak t y c z j z aj m u j s i ę d z i d z i ą p r z m y s ł o w y c h s y s t m ó w p o m i ar o w o -d i ag o s t y c z y c h. W s z c z g ó l - o ś c i d i ag o s t y k ą m t o d, s y s t m ó w i p r o c s ó w p o m i ar o w y c h. O d r o k u c z ł o k K o m i s j i P r o b l m o w j P o l s k i g o K o m i t t u N o r m al i z ac j i. -m a i l : j s w i r p r z. d u. p l -m a i l : r t a b i s p r z. r z s z o w. p l g r i ż. K r z y s z t o f A DA C Z Y K A b s o l w t W y d z i ał u E l k t r o t c h i k i i I f o r m at y k i P o l i t c h i k i R z s z o w s k i j o s p c j al o ś c i S y s t m i f o r m at y c z. O d w r z ś i a r o k u as y s t t au k o w o -d y d ak t y c z y W y ż s z j S z k o ł y I f o r m at y k i i Z ar z ą d z a i a w R z s z o w i. O p i k u s t u d c k i g o k o ł a au k o w g o i c r o s o f t. N E T. J s t c z ł o k i m P T I, g z am i at o r m E C D L o r az A -E C D L. -m a i l : k a d a m c z y w s i z. r s z o w. p l S t r s z c z i U z as ad i o o p o t r z b ę t w o r z i a I f o r m at y c z g o S y s t m u t r o l o g i c z - j B az y D a y c h p r z z ac z o g o d l a s i c i l ab o r at o r i ó w b ad aw c z y c h i w z o r c u j ą c y c h. W y j aś i o o, d l ac z g o s y s t m t ak i p o w i i s k ł ad ać s i ę z d w ó c h b az d a y c h: b az y o p r ac y j j o r az b az y a al i t y c z j z w a j t ak ż hu r t o w i ą d a y c h. O p i s a o aj w aż i j s z t ap y t w o r z i a t ak i g o s y s t - u d c y d u j ą c o j g o o s t at c z j s t r u k t u r z z ap w i aj ą c j o c z k i w a ą f u k c j o al o ś ć o r az d o s t ę p o ś ć d l a r ó ż g o r o d z aj u l ab o r at o r i ó w z a p o m o c ą s i c i I t r t. Pr z d s t aw i o o w y i k i b ad ań o p r ac o w a g o m o d l u o p r ac y j j b az y d a y c h, s t a o w i ą c j c z ę ś ć t w o r z o g o s y s t m u. Z ap r o - p o o w a o p o r z ą d k d al s z y c h d z i ał ań z m i r z aj ą c y c h d o u t w o r z i a c z ę ś c i a al i t y c z j, k t ó r a s t a o w i ć b ę d z i d r u g ą i s t o t ą c z ę ś ć t g o s y s t m u. W s k az a o a p o t r z b ę w ł aś c i w g o p o d z i ał u r ó l w z s p o l r al i z u j ą c y m p r o j k t i u z as ad i o o p r z y j ę t ą m t o d y k ę d al s z y c h d z i ał ań. S ł o w a k l u c z o w : b az y d a y c h, o p r ac y j b az y d a y c h, a al i t y c z b az y d a y c h, hu r t o w i d a y c h, j ak o ś ć m o d l u d a y c h, m t r o l o g i c z b az y d a y c h, l ab o r at o r i a b ad aw c z i w z o r c u j ą c, w al i d ac j a p r o c s ó w p o m i ar o - w y c h. K y st ag s o f d si g i g ad d v l o p i g t h t r o l o g i c al D at ab as If o r m at i o S y st m f o r t st i g ad c al i b r at i o l ab o r at o r i s A b s t r a c t T h d f o r d v l o p i g t h t r o l o g i c al D at ab as I f o r m at i o S y s t m f o r t h t w o r k o f t s t i g a d c al i b r at i o l ab o r at o r i s i s s ho w i t h p ap r. I t i s x p l ai d w hy s u c h a s y s t m s ho u l d c o s i s t o f t w o d at ab as s : o p r at i o al a d a al y t i c al ( c al l d al s o a d at a w ar ho u s ). T h m o s t i m p o r t a t s t ag s o f c r at i g s u c h a s y s t m d c i d i g o i t s f i al s t r u c t u r ar d s c r i b d. T h s t r u c t u r s u r s t h x p c t d f u c t i o al i t y a d av ai l ab i l i t y o f d i f f r t k i d s o f l ab o r at o r i s b y t h I t r t. T h i v s t i g at i o r s u l t s o f t h m o d l o f t h o p r at i g d at ab as b i g t h p ar t o f t h c r at d s y s t m ar p r s t d. T h r i s p r o p o s d t h s q u c o f f u r t h r w o r k s ai m i g at c r at i o o f t h a al y t i c al p ar t w hi c h w i l l b t h s c o d, s s t i al p ar t o f t hi s s y s t m. T h d o f t h ap p r o p r i at d i v i s i o o f r o l s i t h t am c ar r y i g o u t t h p r o j c t i s m p has i z d a d t h as s u m d m t ho d o l o g y o f f u r t h r w o r k s i s s ho w. y w o r d s : d at ab as, o p r at i g d at ab as, a al y t i c al d at ab as, d at a w ar ho u s, d at a q u al i t y m o d l, m t r o l o g i c al d at ab as, t s t i g a d c al i b r at i o l ab o r at o r i s, m as u r m t p r o c s s s v al i d at i o. 1. Wst ę p G l ob a l i z a c j a d z i a ł a ń w ytw ó r c z yc h p r ow a d z ą c a d o s z r ok i j m i ę d z y a r od ow j w s p ó ł p r a c y g os p od a r c z j p ow od u j k o i c z - oś ć tw or z i a od p ow i d i c h s ys tm ó w oc y z g od oś c i. P r oc s tw or z i a ta k i c h s ys tm ó w j s t d ob r z z a a w a s ow a y a p oz i o- m i m i ę d z y a r od ow ym [ 1 ] or a z a p oz i om i p os z c z g ó l yc h k r a j ó w, w tym ta k ż w P ol s c [ 2 ]. J d ym z w a ż yc h l m tó w s ys tm u oc y z g od oś c i s ą a k r d ytow a l a b or a tor i a b a d a w c z i w z or c u j ą c. L a b or a tor i a t, d ys p o u j ą c od p ow i d i m c r tyf i k a tm p otw i r d z a j ą c ym i c h w ym a g a k om p t c j [ 3 ], p oz w a l a j ą a m i ę d z y a r od ow y ob r ó t m a tr i a ł a m i, p od z s p oł a m i i p r od u k ta m i a p od s ta w i j d g o p r otok oł u b a d a ń w yk o a g o w j d ym z ta k i c h l a b or a tor i ó w. B a d a ń tyc h i tr z b a p o ow i p r z p r ow a d z a ć w i ym r g i o i l u b w i ym k r a j u. J s t to p ow a ż a os z c z ę d oś ć w w a r u k a c h g l ob a l j k oop r a c j i. K om p t c j l a b or a tor i ó w a k r d ytow a yc h s ą ok r s ow o w r y- f i k ow a p r z z j d os tk ę u p ow a ż i o ą d o i c h a k r d yta c j i. J d - ym z w a r u k ó w u tr z ym a i a s ta tu s u l a b or a tor i u m a k r d ytow a - g o j s t p r ow a d z i s ys tm a tyc z j w a l i d a c j i s tos ow a yc h p r oc - s ó w p om i a r ow yc h l u b p r oc s ó w w z or c ow a i a. W a l i d a c j a p r oc s ó w p om i a r ow yc h j s t z ł oż o ym d z i a ł a i m w ym a g a j ą c ym od p ow i d i j w i d z y i od p ow i d i g o d oś w i a d - c z i a. W k r a j a c h r oz w i i ę tyc h ta k i c h a p r z yk ł a d j a k W i l k a B r yta i a p oz ys k i w a i i r oz p ow s z c h i a i w i d z y or a z d oś w i a d - c z ń l a b or a tor i ó w a k r d ytow a yc h w ł ą c z o j s t w N a r od ow y S ys tm P om i a r ó w [ 4 ] d ys p o u j ą c y b u d ż tm ok oł o 6 0 m i l i o ó w f u tó w r oc z i. P r og r a m t tw or z o y j s t i a d z or ow a y p r z z D p a r ta m t B i z s u, P r z m ys ł u i N a d z or ow a i a R f or m. I s tot ą c z ę ś c i ą tg o s ys tm u j s t p r og r a m d otyc z ą c y w a l i d a c j i p om i a r ó w a a l i tyc z yc h [ 5 ]. P r og r a m t, or g a i z ow a y od g ó r i, r a l i z o- w a y j s t p r z z w ys p c j a l i z ow a c tr u m m tr ol og i c z [ 6 ], k tó r m i m o tg o, ż ob c i j s t i s tytu c j ą p r yw a t ą op r a c ow u j f a c h ow p u b l i k a c j, m a tr i a ł y s z k ol i ow a ta k ż k oor d y u j tw or z i s p c j a l i s tyc z g o op r og r a m ow a i a a p otr z b y N a r o- d ow g o S ys tm u P om i a r ó w. a j ą c a u w a d z to, ż p r oc s tw or z i a p od ob g o a r od o- w g o s ys tm u p om i a r ó w w c z ś i j c z y p ó ź i j z os ta i w P ol s c u r u c h om i o y, w Z a k ł a d z i tr ol og i i i S ys tm ó w P om i a r ow yc h a W yd z i a l E l k tr otc h i k i i I f or m a tyk i P ol i tc h i k i R z s z ow - s k i j p od j ę to p r ó b ę op r a c ow a i a z i tg r ow a g o s ys tm u w a l i d a - c j i p r oc s ó w p om i a r ow yc h [ 7, 8, 9 ]. S ys tm t p r z z a c z o y j s t d l a s i c i w s p ó ł p r a c u j ą c yc h z s ob ą l a b or a tor i ó w b a d a w c z yc h

2 W 870 PAK v o l. 5 4, r 1 2 / i pomiawych. Jdą z główych czę ś ci t go pjk t u js t I f ormat yczy S ys t m t l ogiczj B azy D aych. D a, k t ór b ę dą zgmadzo w t ak im s ys t mi, w t ym his t o- rycz da wzorcowaia pos zczgól ych k aałów pomiawych, s t aowić b ę dą pods t awę do podjmowaia dcyzji o t ym czy s t os owa w pos zczgól ych l ab orat oriach pcs y pomiaw s płiają mt l ogicz wymagaia ich zamirzoych zas t os o- wań, czy t ż wymagań t ak ich i s płiają. U wzgl ę diając wypracowa doś wiadczia w t worziu s ys - t mów b az daych dos t ę pych jdoczś i dl a wil u u ż yt k owik ów [ 1 0 ], przyję t o założ i, ż t worzoy I f ormat yczy S ys t m t l ogiczj B azy D aych I S B D, s k ładał s ię b ę dzi z dwóch czę ś ci: b azy opracyjj oraz b azy aal it yczj. P rzyję t o t ak ż, ż k l u czowymi t apami t worzia t go s ys t mu b ę dą: wyb ór odpowidij t chol ogii if ormat yczj, opracowai pjk t u f u k cjoal go, opracowai modl u b azy opracyjj, aal iza właś ciwoś ci modl u b azy opracyjj, impl mt acja b azy opracyjj, opracowai wariat owych modl i b azy aal i- t yczj, oca opracowaych modl i i wyb ór modl u do ral izacji, impl mt acja b azy aal it yczj, u ru chomii i t s t owai całgo s ys t mu C A P V [ ag: C ompu t r A idd as u rmt P cs s s V al idat io], wyk orzys t ai wyik ów t s t owaia do wpwadzia odpowidich k ork t. W dal s zj czę ś ci pu b l ik acji przds t awioo k l u czow t apy ral izacji pjk t u : t, k t ór zos t ały ju ż wyk oa oraz k ocpcj t ych, k t ór b ę dą przdmiot m przys złych działań. 2. W y b ó r o d p o w i d i j t c h o l o g i i i f o r m at y c z j P rzy wyb orz t chol ogii, w k t órj t worzoa js t i b ę dzi wyk oaa mt l ogicza b aza daych au t orzy k iwal i s ię k il k oma wzgl ę dami t ak imi jak : k os zt zak u pu odpowidigo opgramowaia, zdol oś ć s t worzogo s ys t mu do opwaia a du ż j il oś ci daych, s zyb k oś ć i łat woś ć t worzia zarówo s amj b azy jak i jj pos zczgól ych k ompot ów. P od u wagę b ra b yły dwi ś ciż k i [ 1 1 ]. P irws za ś ciż k a zak ładała u ż yci darmowgo opgramowaia t ypu op s ou rc at omias t dru ga u ż yci opgramowaia k omrcyjgo. W przypadk u opgramowaia k omrcyjgo przy doś ć ograiczoym b u dż ci w grę wchodziło jdyi opgramowai f irmy ics of t dos t ę p w ramach pgramu S D N A A. D zię k i moż l iwoś ci k orzys t aia z pgramu S D N A A w ramach l iccji wydziałowj ral izu jąc pjk t zas t os owao pf - s joal arzę dzia t ak i jak : s rwr b azy daych S Q L S rv r , s ys t m opracyjy W idows S rv r , ś dowis k o pgramis t ycz V is u al S t u dio W yk orzys t ai t ych arzę - dzi arzu ciło t chol ogię wyk oaia apl ik acji, czyl i A S P.N E T 2.0. Z as t os owai t chol ogii A S P.N E T 2.0 oraz zit gwago ś dowis k a pgramis t yczgo zaczi u łat wiło i przys pis zyło pcs t worzia docl owj wrs ji s ys t mu. yk orzys t yway S Q L S rv r js t s rwrm b az daych o b ardzo zaawas owaych moż l iwoś ciach i przwidu jąc dal s zy zwój I S B D oraz całgo s ys t mu C A P V al ż ało pos t awić a związai, k t ór zapwi w przys złoś ci zarówo du ż ą wydajoś ć jak i wys ok i poziom b zpiczń s t wa. S Q L S rwr js t pdu k t m przzaczoym do ral izacji du ż ych zaawas owaych b az daych, pos iada w płi zaimpl - mt owa ws zys t k i założ ia rl acyjych b az daych, u moż l i- wia t worzi b az ob ik t owych i wil owymiawych, w płi it gru j s ię z ś dowis k im V is u al S t u dio, co w zaczym s t opiu u łat wia pis ai apl ik acji b azodaowych. T chol ogia t a pozwol i t ak ż a wb u dowywai w przys złoś ci l mt ów s zyb - k ij aal izy daych o-l i O L A P, co zos t ało przwidzia do wyk oaia w dru gim t api t worzia I S B D. W aż ą zal t ą dok oago wyb oru t chol ogii if ormat yczj js t rówiż t o, ż jdos t k a wyk ou jąca pjk t, W ydział E l k t t chik i i I f ormat yk i P ol it chik i R zs zows k ij, dys pou j w ramach pgramu S D N A A całoś cią t go opgramowaia wraz z pomocą t chiczą w jgo wyk orzys t aiu. 3. P r o j k t f u k c j o al y - I S B D P jk t f u k cjoal y I S B D opracoway zos t ał [ 1 2 ] w oparciu o ogól y modl pcs u pomiawgo, k t óry przds t awioo a rys. 1. R y s. 1. O g ó l y m l p r s u p i a r g w y k z y s t a y w p r k c i f u k c j a l y m F i g. 1. G r a l m l t h m a s u r m t p r s s u s d i t h f u c t i a l p r c t od oc om ow o or oj o od of oc o oj P jk t t przwidu j, ż ws zys t k i is t ot da o przds t a- wioych a rys. 1 czyik ach b iorących u dział w pcs i pomiawym i mających wpływ a u zys k iwa wyik i pomiarów, zait rs owa l ab orat oriu m moż zapis ać w mt l ogiczj b azi daych dos t ę pj za pomocą s ici I t rt. D a t, w t ym his t orycz da wzorcowaia wypos aż ia pomiawgo, mają b yć wpis ywa ajpirw do b azy opracyjj s t aowiącj czę ś ć s ys t mu. N as t ę pi b ę dą o co pwi czas przpis ywa w odpowidi s pos ób do b azy aal it yczj b ę dącj hu rt owią daych o ok rś l oj s t ru k t u rz, zapwiającj właś ciwą k s t rak cję daych w cl u dok oaia aal iz pot rzb ych do przpwadzaia wal idacji. W al idacja pcs u pomiawgo js t działaim, k t ór ma dos t arczyć u dok u mt owaych dowodów a t o, ż mt l ogicz właś ciwoś ci dago pcs u pomiawgo s płiają mt l ogicz wymagaia jgo zamirzogo zas t os o- waia. N a rys. 2 przds t awioo ogól y s chmat if ormat yczgo s ys t mu mt l ogiczj b azy daych przzaczogo dl a s ici l ab orat oriów b adawczych i wzorcu jących. R y s. 2. O g ó l y s c h m a t I f m a t y c z g S y s t m u t r i c z j B a z y D a y c h F i g. 2. G r a l d i a g r a m t h t r i c a l D a t a b a s I f m a t i S y s t m or o ol og of ol og or o

3 u PAK v o l. 5 4, r 1 2 / m r r z t r 2 s t u r t r z t ó O L [ O s ] b ą z z t r b ) E [ E x t r L s t r t r f m ł O L A [ O A s b ą r s t u k t ó r s z t r u u 2 t m b z t z m O m ę ś z t ę ś ć t t s t m ę ś u z ę ś b ę u r t u E t t b z z ł r u z z z z z t r 6 r ó Tchologia if or at ycz a wyb aa do aliz acji pr ds awiogo a ys. ys m poz woli a aliz ację ch is ot ych pr ocs w: a) TP ag: -li Tr as act io Pr ocs - iż c pr t war a- i as ak cji, TL ag: act io Tr as act io oadig] - k ak cja, as - or acja i adowai daych, c) P ag: -li alyt ical Pr ocs ig] iż ca it ligt a aaliz a daych. Waż ym t apm aliz acji cał go ys m, go ogó ly chm at pr ds awioo a ys k. js oca jak oś ci odli az daych po ich apr ojk owaiu a pr d wyk oaim im pl- t acji. ca opr acowago odlu cz ci opr acyjj os ał a wyk oaa i cz a js w adiu im plm t acji. odlowai cz ci dr gij or az oca jak oś ci i pr ydat oś ci ob ydwu cz ci opr acyjj i aalit ycz j dz i wyk oaa w dr gim t api aliz acji pr ojk. ap powii yć wyk oyway pr z s pó aliz ją cy pos cz gó l adaia godi pr ds awioym w oz dz.. podz iał m l. 4. o d l o p r ac y j j c z ę ś c i I S B D U t wor z oy a pods t awi pr ojk t u f u k cjoalgo [ 1 2 ] m odl opr acyjj cz ę ś ci I S B D, pr z z acz oj dla z it gr owago s ys t m u walidacji pr ocs ó w pom iar owych C A PV, pr z ds t awioo a r ys. 3. odl t s z cz gó ł owo opis ay js t w r apor ci [ 1 3 ]. N a r ys. 3. pr z ds t awioo t ylk o: cj, r lacj, k lu cz gł ó w ( PK ) or az k lu cz ob c ( F K ). Poz os t ał at r yb u t y pom iię t o w clu u z y- s k aia pr z jr z ys t oś ci pr z t acji. 5. O c a o p r ac o w a g o m o d l u o p r ac y j j c z ę ś c i I S B D z s t u m m r ć u ż k ó t z u t b u ó S ą t t : t z z ł m k m z r ó ż k t t t k s m z u b s t u k z t ó t f u u ż k C z t s u k t r m k t ó r N s u k t t r z t ć t ż ż s t ć t r z z u ż k ó u ż k s t u t z t m r b ą z s ą m t u s u t m t ą z f r k r s t u s k z t r s t A b r u t k m b z t z r ę u u r z m z ć m ć m [ ] t s z ł z t r [ 1 7 ] r t ó ż t ę k m m : r m m k s t m k s ć m D z t m z t m z [ 1 4 ] m ę ś I S B D r z t t f u s s z ł [ 1 2 ] b s t u C A z z r [ 1 7 ] D t z t z t u t S Q L S v S t u t s k r u S Q L t z ą b ę C A S Q L S v z z z r [ 1 3 ] R m m ę ś B D m z m r b t ó m b : b r r r u t ó k f k u ć u ż s z ś k s b r o b m b r u k s m k t ó r r ó ż s z u ż m m z u m ę ś I S B D t ć b r u t ó z t k 1 r 3 0 f k 4 r o ( 1 ) Twor i ys m if or acyjgo, ws pir ają cgo r yt o- ycz ą dz iał aloś wilu yt owik w, w ym pr ypadk lab or a- or ió w adawcz ych i wz or cu ją cych, powio wz glę diać wil cz yik w. o ak i cz yik i jak his or ycz i pr ys wym a- gaia if or acyj aż dgo lab or at or iu, icowa om p- cj chicz w ym om pt cj pr olu lab or at or iu, wym agaia it gr aloś ci or gaiz acyjj, apwiia odpowidigo poz iom z picz ń wa, poz iom os w, wydajoś ci or az odpowidij pos aci it r js yt owik a. yik i wpł ywają a cs go odz aju aplik acji if or at ycz j, y oż a wyr az ić iloś ciowo i jak oś ciowo. a cs wpł ywa i ylk o cz ywis a jak oś aplik acji, al ak w du ym opiu jak oś pos gaa pr z jj yt owik w w cz as i yt owaia ys m. W pr ocs i wor ia aplik acji ypu t ologicz a az a daych alż y poł cz yć ob dz idz iy odlowaia, wdr oż ia i wydajoś ci. Pr ojk aci ił ją odz wir cidlić dz idz ię pr ob lm w pos aci odpowidigo odlu daych. odl podlga wilu ogr aicz iom pocz ws y od iz ycz j pr z t acji, of igu acji ys m, a oń cz yws y a im plm t acji i adm iis owaiu ys - m m. y ocić z lt at t apu pr ojk owaia aż dy opr acoway odl az y daych powii os ać odpowidio ocioy pr d oz pocz cim pr ocs jj im plm t acji. W lit r at oż a alź licz iar y poz walają c ociać jak oś odlu daych,,,. iar y cz gó owo pr ds awioo w apor ci. W apor ci ym wyr ioo as - pu ją c at gor i iar jak oś ci ociago odlu oz iar odlu daych, gr au lacja i ot k odlu, om plk owoś odlu. la pr ds awioych iar as os owao ot ację acir ową. Wyk ou ją c ocę odlu cz ci opr acyjj wyk o- ys ao pr ojk k cjoaly yt t ycz y i cz gó owy or az diagr am az y daych ys m PV, am is oy w a- por ci. iagr am os ał wygr oway wyk or ys ją c icr os of r r aagm t dio a pods awi ypt wor cgo az PV w r r am is - cz ogo w apor ci. oz iar odlu opr acyjj cz ci oż a ociać a pom ocą iar ok ś lają cych licz y ak ich lm t w w odlu az y jak licz a cji, lacji, at yb w a, lu cz y ob cych, dł goś ajdł j ciż i odis iia w chm aci az y daych d. T licz y ogą yć oz waż a wdł g ich wz glę dj waż oś ci w oci om plk owoś ci odlu, a i ię w alż oś ci yt j t ody odlowaia daych w aplik acji. W pr ypadk ociago odlu opr acyjj cz ci ob licz oa war oś licz y at yb w w ws ys ich cjach wyos i: =3 ; =2 9; a =1 ; =2 ; d =7 G r au lacja jak o m iar a m oż dot ycz yć m odlu s z cz gó ł owgo or az ar chit k t u r y b az y. Wym iar gr au lacji m oż b yć m ir z oy u ż ywają c s t os u k u licz b y at r yb u t ó w do r odz ajó w cji. Poiż j pok az ao wk t or m iar do ocy poz iom u gr au lacji ρ T r a ob p g = [ ] ( 2 ) R y s. 3. od l op r a c y j j c z ę ś c i I f or m a c y j g o S y s t m u t r ol og i c z j B a z y D a y c h F i g. 3. od l of t h op r a t i g p a r t of t h t r ol og i c a l D a t a b a s I f or m a t i o S y s t m gdz i: - licz b a cji w aplik acji, r licz b a r lacji; o b licz b a ob ik t ó w or gaiz acji, p - licz b a podcji w aplik acji. D m ę ś I S B D b t z ą o b 5 p 1 ( 3 ) la ociago odlu opr acyjj cz ci licz y wyos =1 ; =1

4 m 872 PAK v o l. 5 4, r 1 2 / k t o r o c y z m u g r u l j m d l t y c h l z b t ę j ą c ą s t : W po io a ac i a a ic as pu - po ać [ ] ρ T CAPV = (4 ) g P o z io m u o g ó l i ia w o d i s i iu d o d z i d z i y w s k az u j w s pó ł c z y ik u ż y t y c h w m o d l u o k r ś l ń, z w ią z a y c h z d z i d z i- ą, w po r ó w a iu d o c ał k o w it j l ic z b y u ż y w a y c h o k r ś l ń. I m b ar d z i j s p c y f ic z t r m i y s ą u ż y t, t y m iż s z y j s t po z io m u o g ó l i ia. D o o c y po z io m u u o g ó l i ia z as t o s o w a a z o s t ał a ac i r z w z g l ę d j r o z l g ł o ś c i k o t k s t u g d z i : r a ρ = (5) C r a l ic z b a r ó l o r g a iz ac y j y c h p b - l ic z b a pr o c s ó w o r g a iz ac y j y c h. T ak w ię c, j ż l i d l a o c ia j c z ę ś c i o p r ac y j j I S B D s y s - t m u C A P V l ic z b y t w y o s z ą : = 6, p b = (6 ) t o m ac i r z w z g l ę d j r o z l g ł o ś c i k o t k s t u d l a o c ia j b az y o p r ac y j j s y s t m u C A P V m a po s t ać : ρ = C CAPV (7) s t w d o b r u j ą c y c h o c d u r y O L T P b y r u j ą c o c d u r y O L A P s ą z o r m o w r d u d c j d y c h j s t w h k o r z y s t w y g o d z k u w z s y s t m ó w w s m d c y z j D o s t ę d o d y c h z g r o m z o y c h w b y c z j z w j h u r t o w w b y ć l t y c z y t r c y j y u k r u k o w y r ó ż y c h u ż y t k o w ó w w t y m z y k u l o r o r w b c z y c h w z o r c u j ą c y c h o z r ó ż o w y c h t r z b h k o m t c j h. H u r t o w d y c h j s t o d u k t m g o t o w y m k t ó r y m o ż k u z ł k. B u d o w h u r t o w d y c h w y m z o d l o w z o j k t o w w d r o ż o c s ó w E T L [ 1 8 ] o r w o ł z s ł u t w o r z ą c g o h u r t o w o d w ą c g o z j j k s o j ę [ 1 9 ]. O s o b o m z g o w y m w t w o r z k s o j ę m t r o l o g z j h u r t o w d y c h m o ż z y t ę j ą c r o l o w t l 1. i az al iz pr az al iz pr i al iz a, a a a ic a i a pu id ia po - ag a ia i. p a ad az i a al it a ią, po i i as i i ak, i a- a ik pr pad ab at ió ad aw i ic a po ac i - p ac ia a i pr, a pić pó i a i a ag a am a- ia, apr a ia i ia pr, az po - a ia po ię i po iad aj a pl at ac aa aż a i i pl - at ac ic i a a pr pis ać as pu -, pis a ab i P r ó l t c y m l ą c y m m r h t d c h D r t h t f d m m t h m r d Tab. 1. od ział w zsp ol wor zą i k sp oat uj t ol og ic zą ur owi ay Tab. 1. iv isio of ol s i am or v l op t ad ait ac of t ol og ic al at a war h ous Ak i m N a z w a l i O d p ow i a d a z a A H D ad m iist r at or H D K Z K P H D k ir owik zsp oł u k ir owik p r oj k t u it g r ac j ę i k oor d y ac j ę m t a d ay c h i d ay c h z r ó ż y c h ź r ó d ł or az za zar zą d zai ź r ó d ł am i d ay c h, f izy c zy p r oj k t B D, t wor zi k op ii zap asowy c h i od zy sk iwaia bazy p o awar ii, bzp ic zńst wa, wy d aj oś c i i st r oj ia zar zą d zai zsp oł m, zap wia, ż zsp ó ł d ział a zg od i z wy m ag aiam i bizsowy - m i i p l aam i st r at g ic zy m i r ozwó j p r oj k t u H D, p r zy p isai zad ań c zł ok om zsp oł u g l ę d r o z l g ł o ś ć k o t k s t u k u j j w l l m t ó w m o d l u d y c h j s t u ż y t y c h y o j d ą r o l ę. I m s z j s t t m t y m s z r s z y k o t k s t m o d l o w w r l j d o r o z m u m o d l u d y c h. t m o ż t ż b y ć z t o s o w d o l z b y o c s ó w o r g y j y c h. I m w c j z g o w y c h j s t r ó ż y c h o c s ó w o r g y j y c h t y m w j s z j s t s t d y z o w t r m ó w u ż y t y c h d o m o d l o w w c j d o m. ż j z d s t m y j o ś c o c g o m o d l u o r c y j j c z ę ś c I S D H z o s t y o b l z o s z c z g ó ł o w o o w r r c [ 1. o d s d o o y c h w l r u r z w t o ś c m o b l z o y c h d l y c h m o d l [ ] w y k u j ą o ż o c y m o d l o r y j j c z ę ś c I S D H j s t m o d l m z ł o ż o y m. Wz a po az ak i a, ab pis ać iż a a iar a, a ia ac i iar a iar a a ak as a a ic pr a iz ac ię aa aż a - pr a iz ac, aż i a ar - a i i a ia ał i Wy pr aw io iar ak i io p a- i ał ic i pis a apo i 7] W i i iu pis a it at ar - i iar ic a i i 0,, az, io p ac i - S W sp osor wy k oawc zy A B aal it y k bizsowy ( m t r ol og ) A S ar c h it k t sy st m owy S E TL sp c j al ist a E TL g r om ad zi i zap wii ś r od k ó w a r al izac j ę p r oj k t u ok r ś l i, j ak i if or m ac j są p ot r zb z H D r ozbud owę i wd r aż ai if r ast r uk t ur y t c h ic zj H D, p oc zą wszy od sp r zę t u i op r og r am owaia zap l c za a sk ońc zy wszy a k of ig ur ac j i k om p ut r ó w k l it ó w op r ac owai i k sp l oat ac j ę p ozy sk iwaia, t r asf or m ac j i i ł ad owaia d ay c h d o h ur - t owi 6. P r o j k t o w a i a a l i t y c z j c z ę ś c i I S B D h u r t o w i d a y c h D a z g r o m ad z o w b az ac h o p r ac y j y c h i po w i y b y ć b z po ś r d io w y k o r z y s t y w a w s y s t m i w s po m ag a ia d c y z j i t ak im j ak im b ę d z i s y s t m C A P V. D l at g o k o i c z j s t u t w o - r z i d r u g i j a al it y c z j c z ę ś c i H D, w k t ó r j z g r o m ad z o d a, pr z z ac z o w y ł ą c z i d o o d c z y t u, b ę d ą z o r i t o w a t m at y c z i po d k ą t m ic h pr z y s z ł j a al iz y. W a al it y c z y c h b az ac h d a y c h, u m o ż l iw iaj ą c y c h r al iz ac j ę pr o c d u r O L A P, pr o s t s z j s t pr z t o w a i d a y c h i aw ig o w a- i w d ł u g m o d l u w i l o w y m iar o w g o, po i w aż o c z k iw a a pr z z u ż y t k o w ik ó w pr z t ac j a d a y c h w po s t ac i t ab l l u b w y - k r s ó w j s t b ar d z i j at u r al a i i w y m ag a pis a ia pr z z u ż y t - k o w ik a z ł o ż o y c h z apy t ań w j ę z y k u S Q L. W k aż d y m s y s t m i w s po m ag a ia d c y z j i pr o s t s z j s t z ar z ą - d z a i b az ą w i l o w y m iar o w ą, po i w aż d a s ą pr z c h o w y w a w po s t ac i z b l iż o j d o f o r m y pr z y s z ł j pr z t ac j i, d z ię k i c z m u u z y s k u j s ię z ac z i l ps z ą w y d aj o ś ć - z w y k l o r z ą d w y ż s z ą iż w b az ac h o p r ac y j y c h r al iz u j ą c y c h O L T P. W pr z c iw i ń - P I W S O L A P P B D TU K p r oj k t at it r f j su wit r y y sp c j al ist a O L A P p r oj k t at m od l u d ay c h t r r uż y t k owik a k ońc owg o op r ac owai it r f j su it r t owy c h wit r y d l a k l ió w op r ac owai wil owy m iar owy c h k ost k d ay c h od l owai d ay c h w L A B ik A L i p r zy g ot owai sc h m at u H D p r zy g ot owai uż y t k owik ó w z up oważ - iog o l abor at or ium d o k or zy st aia z H D U K uż y t k owik k ońc owy uż y t k owik z up oważ iog o l abor at or ium t o d y k a t w o r z ia c z ę ś c i a al it y c z j I S B D, o pr ac o w a a a po d s t aw i [ 2 0], o k r ś l o a j s t w f o r m i as t ę pu j ą c y c h po s o b i f az pr z d s t aw io y c h w t ab l i 2. W t ab l i t j z az ac z o o po g r u - b io ą c z c io k ą t apy pr o j k t u, k t ó r z o s t ał y r al iz o w a w pi r w - s z j c z ę ś c i pr o j k t u. P o z o s t ał t apy pr z w id z ia s ą d o r al iz ac j i w d r u g i j c z ę ś c i pr o j k t u.

5 u PAK v ol. 5 4, r 1 2 / y k t w z i m r i c z h u r t i d y c h 2 h y d i g i g d d m t t h m r i c d w s Tab.. t od a or a t ol og j ow a Tab.. t od ol og of s a v l op of t ol og al at a ar h ou Faza W jś c i W y jś c i W y k o awc a A al i za s y s t m i f o r m ac y jg o Sp c y f i k ac ja wy m ag ań P r o jk t o wai k o c p c y j U d os k o al i obc i ąż i a p r ac ą, w al i d ac j a s c h m at u w y m i ar ow g o P r oj k t l og i c z y H D P r oj k t f i z y c z y H D I s t i ją c a do k u m t ac ja Sc h m at o p r ac y jj b azy day c h Sc h m at b azy day c h, t ab l a f ak t ó w, ws t ę p o b c i ą ż i p r ac ą Sc h m at w y m i ar ow y, w s t ę p obc i ąż i p r ac ą Sc h m at w y m i ar ow y, m od l l og i c z y, obc i ąż i p r ac ą L og i c z y s c h m at H D, d oc l ow y SZ B D, obc i ąż i p r ac ą Sc h m at o p r ac y jj b azy day c h T ab l a f ak t ó w, ws t ę p o b c i ą ż i p r ac ą Sc h m at wy m i ar o wy Obc i ąż i p r ac ą L og i c z y s c h m at H D P r oj k t f i z y c z y H D P B D, K Z, K P P B D, U K SE TL, U K Z t ab l i 2 j as o wy ik a, ż l m t m w j ś c iowy m d l a b u d owy h u r t owi d ay c h j s t aal iz a op r ac y j j b az y d ay c h. O p r ac y j a b az a d ay c h s t aowią c a p i r ws z ą c z ę ś ć I S B D p os ł u ży wię c d o op r ac owaia z ał oż ń p r oj k t owy c h d o b u d owy c z ę ś c i aal it y c z j z wa j t ak ż h u r t owią d ay c h. C z ę ś ć t a r al iz owaa b ę d z i w op ar c iu o m od l f ak t owo-wy m iar owy z as t os oway d l a aal iz y wi l owy m iar ow j [ 2 0, 2 1 ]. 7. P o d s u m o w a i O p p r s t z I m y c z g S y s t m u t r g z j B y D c h p r z z z g d l s c l b d z y c h c u j ą c y c h S y s t m t j s t p z ą t k j f r j k t ó r z t m r y t y c z j s t p s t d b u d d r u g j c z ę ś c y c z j z j h u r t d c h P r z d s t z y r j k j g t u p r k t u u g l ę d ą c p d k j ć d z c p z r ó l z s p r u j ą c y m p r k t W t t y m p t p r p r k t k p c y j h u r t d c h p t m l u f t m g t ę p p r k t l z j g f y c z p l m j K c m d z m t g d r u g g t u r j p r k t u b ę d z t z f k t y c p r d u r O L A P D s z b p d y c z y ć z ó y m s t r u k t u r y j c u ó l s p ó j c p z s z ó u ó l s t j z ł u p r y d l b u d k s p l j h u r t J ć k s p l j h u r t b ę d z d u j m r z r ó z f k t y c p r s ó E T L, k t ó r ą c z t s t k s p l j g g s y s t m u C A P V [ C p u t r A d u r m P r s s s V is ao oc wor ia f or at o ol o- ic az ay ac o o a i i ab or at or ió w a- awc i wz or. w oc ow az i al iz ac i, a os ał a or i oc ioa i od awą o owy i i aal it wa owią ay. awioo as ad al iz ac i ol o ap oj wz iaj od owi ią ol oś iał ań or az wł aś iwy od iał w ol al iz oj. ap i ows a- i aj i w oj oc y owi ay w os ac i od ak owo-wy iar ow o, a as i oj og ic y i o iz a im t ac a. oń owy iał ai o - i o ap al iz ac i oj i wor i i aal iz a w- oś i oc. al ad aia owiy ot ar wo aal iz iar ak oś i og i ia, oś i, owią ań ob ar w og i ia, op ia iz ol ac i or az os ac owaia ak ad ac a owy i oat ac i owi. ak oś oat ac i owi i w ż i wi ż al żał a od woś i oc w al ży oc ić w as i owaia i o- at ac i ot ow o om id as t oc al id at io]. O p r ac owao w r am ac h p r oj k t u b ad awc z g o N r N / f ias owa g o z ś r od k ó w p r z z ac z oy c h a au k ę w l at ac h p r z z iis t r s t wo N au k i i S z k ol ic t wa W y żs z g o. 8. L i t r a t u r a [ 1 ] tlog y, stad ard iz atio ad c of orm ity assssm t. I tratioal O rg aiz atio f or S tad ard iz atio. h ttp : //w w w. iso. org /iso/d v t_ 3 p illars_ p d f [ 2 ] z g c w y ó w p y c h d y w p ś c U O c h j w. W w w w. g. p [ 3 ] N I S O E C : : O g ó w y m d c z p j L w b c z y c h w z y c h. [ 4 ] J J., S. : S R U N S y ( N S ). b h : w w. b g p d f [ 5 ] N S y f D f B E & R R. h : w w. b g. m h [ 6 ] L G C. h : w w. c. c [ 7 ] T R. : V m p T D y. I S T E W I y C L F p p [ 8 ] T R. : Z w j p w p y c h. V 5 3. N [ 9 ] T R. : C S y 1 5 T C 4 I E S y m p S b I R p p [ 1 0 ] G., G.,. : D v m f d D g E, 6 4 ( ) p p [ 1 1 ] c z y T R. : W y b ó h c z d m z b y d c h. N [ 1 2 ] T R. : f j c z c z ó ł y I c z S y z B y D c h. R p. h R z R z ó w [ 1 3 ] c z y : y j c z ę ś c I c z S y z B y D c h. R. h R z R z ó w [ 1 4 ] Ś w z J. : O c j c m b d c h, W ó ł c z p y p y c h, N T h z b p. S. W ę g y B. h T. C z h ó R d z X X X I X, W N T, W , [ 1 5 ] C C.,., G. : f C D C p. D Q C p D S y T h T h. B S., I d G, , [ 1 6 ] R. : O C f E v D. D Q C p D S y T h T h. B S., I d G, , [ 1 7 ] Ś w z J. : R y m y j c z ę ś c m g z b y d c h C. R. h R z R z ó w [ 1 8 ] Ś w z J. : p f y c z p w E T L d h d c h, B y d c h : S, y, y, R d z 3 1, S., y B.,, D. (. ), W, W , [ 1 9 ] Y J. E., L C., Q., C h J. L : m D W J. W, D W : C T p I S c R H, N Y [ 2 0 ] G., R z S. : D D W S C I J C p S c I V 2, N. 3., [ 2 1 ] Ś w z J. : W y m j b y c h, W y y d S p Z b p z z b p. G y w R d z 2 1, W, W , Polski sy stm oc y od oś i i kotla b od lg aj ąc rkty om ow g o od j ia. Prz w od ik. rz ąd y Kokurc i i Kosum tó arsz aw a. uokik. ov l. PN -E /I /AC l ag aia oty ąc kom tc i ab oratorió ad aw i orc uj ąc oh so tath am tratg ic v iw of th K atioal asurm t stm Ap ril-d c m r ttp //w rr. ov uk/f ils/f il3 atioal asurm t stm Pg ram s m Ap ril p artm t or usiss, trp ris g ulatory f orm ttp //w rr. ov uk/d ius/iov atio/m s/p g ram s/p ag 3 tm l Ab out ttp //w lg o. uk ab isz A. alid atio of id ustrial asurm t c sss. rasv rs isc ip lis i tlog ily Pc d ig s of th th tratioal tlog og rss. ill. rac. -8 ab isz A. itg w ay sy stm alid ac i c só om iaw Pom iary -Autom aty ka-kotla. ol. r. /b is. ss. -5 ab isz A. asurm t Pc sss i of orm ity Assssm t stm s. Pc d ig s of th th KO osium -2 p tm r. asi- om aia. -1 Pols Piattii f iig ad alid atig tric s or assssig th ud rstad ab ility of tity -rlatiosh ip iag ram s, ata& Kow ld g irig -5 Ad am k K, ab isz A. r tc olog ii if orm aty j o tw orz ia tlog ic j az ay Pom iary -Autom aty ka- Kotla. r. ss. ab isz A. Pj kt ukc oaly - sy tty y i sz g ow f orm aty g o stm u tlog ic j az ay ap ort i- ub likow ay Politc ika sz ow ska. sz Ad am k K. Pj kt op rac j i f orm aty g o stm u tlog ic j az ay ap ort ip ub likow ay Politc ika sz ow ska. sz /2 irz ow ic a akoś i od li az ay sp s b lm sic i kom utw ow c olog i, Prac a iow a od rd rz a, Poc op iia, ac rskig o, oz iał arsz aw a, str. al Piattii tric s or otllig atab as om lx ity v lop ig uality om lx atab as stm s: Prac tic s, c iq us ad c olog is, rd c kr a up Pub lish ig s. -6 air rg aiz atioal oc p ts ad asurs or aluatio of ata od lig v lop ig uality om lx atab as stm s: Prac tic s, c iq us ad c olog is, rd c kr a up Pub lish ig s. irz ow ic ap ort aud tu od lu op rac j i tlo- ic j az ay sy stm u A PV ap ort ip ub likow ay Politc ika sz ow ska. sz irz ow ic od low ai koc p tual oraz j ktow ai iz c só la urtow i ay az ay truktury Alg ory tm tod oz iał Koz ilski ał siak Kasp w ski P. z k rd KŁ arsz aw a, str. - ao iu, u. Ad iistrig ad aag ig a ata arh ous, ag ata arh ousig ad iig oc p ts, tod olog is, ools, ad Ap lic atios, f orm atio ic f rc, rsh y w ork, olf arlli iz i sig ig th ata arh ous: Ky tp s ad ruc ial ssus, oural of om utr ic ad f orm atio aag m t, ol. irz ow ic ilow iaw a aaliz a ap likac i az od aow sokow aj ic i Kom utw, astosow aia i z ic ń stw o, Prac a iow a od rd A. Kw itia i A. rz aka, oz iał KiŁ arsz aw a, str. -2 _ Artykuł rczoway

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych Automatya i Rootya Aaliza Wyład dr Adam Ćmil cmil@agh.du.pl SZEREGI POTĘGOWE ( c ciąg licz zspoloych c ( z z - szrg potęgowy, gdzi ( c - ciąg współczyiów szrgu, z C - środ, ctrum (ustalo, z C - zmia. Dla

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

K O m 17 0 M. J anik, E. Ż elazowski ontr ol e Pl an k ont r ol i na r ok 2 0 0 2 zak ł ad ał p r ze p r owad ze nie 8 15 k ont r ol i. Z ad ania t e

K O m 17 0 M. J anik, E. Ż elazowski ontr ol e Pl an k ont r ol i na r ok 2 0 0 2 zak ł ad ał p r ze p r owad ze nie 8 15 k ont r ol i. Z ad ania t e RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 169 Kraków 2 0 0 3 V I I I D Z I A Ł A L N O Ś Ć W O J E W Ó D Z K

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ MDL expo International Sp. z o.o. Sp. k. Świerkówki 15 64-605 Wargowo / Poland Tel +48612964075 / 80 Fax +48612964049 Mail info.poland@mdl-expo.com Web www.mdl-expo.com Świerkówki, d ia 12.05.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

Cisco Graduate Recruitment - Central & E astern E urop e Program C i s c o S al e s A s s oc i at e Kogo poszukujemy i jak aplikować? Katarzyna N ał ę c z k nal e c z@ c i s c o. c o m R e g i o nal R

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek.

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek. Środa Wtorek Poniedziałek P.Andrzejewska-Olech M.Biernacka M.Chmielewska A.Czapiga A.Dębska Ważne od 2015-09-22 1 7:45-8:30 2 8:35-9:20 3 9:25-10:10 O P O P O P O P O P 4 10:20-11:05 2GD zaj resoc 1GC

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Prasa Radio Telewizja. Zaproszenia Zaproszenia SMS. Lekarz POZ. Lekarz specjalista. Położna Pielęgniarka. Inne źródła. Z S el e. li s i elę. źr ó.

Prasa Radio Telewizja. Zaproszenia Zaproszenia SMS. Lekarz POZ. Lekarz specjalista. Położna Pielęgniarka. Inne źródła. Z S el e. li s i elę. źr ó. Wojewódzki środek Koordynujący w Dolnośląskim Centrum nkologii mgr Jolanta Kotowska Agnieszka Bardzyńska mgr Bartłomiej Symonowicz 1. 2. TAPY PDSTAWWY DIAGNSTYCNY PGŁĘBINY ILŚĆ ILŚĆ JDNSTK JDNSTK SKRYNINGWYCH

Bardziej szczegółowo

I A I B II A 1 - Mc 203 C - 2 So Kszt.I / Mc 203 C Mr Ryt. I / - R 3 He 204 C Mc 203 C Ra 205 C

I A I B II A 1 - Mc 203 C - 2 So Kszt.I / Mc 203 C Mr Ryt. I / - R 3 He 204 C Mc 203 C Ra 205 C I A I B II A 1 Mc 203 C 2 So Kszt.I / 201 Mc 203 C Mr Ryt. I / R 3 He 204 C Mc 203 C Ra 205 C 4 He 204 C Mr Rt Ryt. I / Kszt.II R 200C Ra 205 C 5 He 204 C Rt Kszt. I / 200 C Ra 205 C 6 Rs J.angielski 206

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ż ę ęć Ą Ł ż Ę ę Ą Ż ń ń Ś ę Ć Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ó ż Ż ę ż ż ń ę Ń Ą ż Ł ń Ę @ o (^ l r 3 d } LO l'*!q..\ C d 9 =i,ti 6!> +!!- t '7 - o Ń =ń il Ęt :l! Ź t 6 U >,o!ó =l O >,r o o = r d! dl.9 t t U> :il

Bardziej szczegółowo

ᖷ劷 i ur p jski j br j prak ki w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w w ra sp r i r ᖷ劷 w m ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 1 / 213

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo