Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D ZANIU 2 WY Ż SZA SZKOŁ A INF OR ATY KI I ZARZĄ D ZANIA W RZESZOWIE, KATED RA ZASTOSOWAŃ SY STE Ó W INF OR ATY CZNY CH 3 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD ETROLOG II I SY STE Ó W PO IAROWY CH Kluczow tapy tworzia Iformatyczgo Systmu tlogiczj B azy D aych przzaczogo d la sici lab oratorió w b ad awczych i wzorcuj ą cych Dr i ż. J a u s z Ś W I E R Z O W I C Z Dr i ż. R o m a A l k s a d r T A B I S Z D r au k t c h i c z y c h, s t. w y k ł ad o w c a w Z ak ł ad z i I f o r m at y k i w Z ar z ą d z a i u P o l i t c h i k i R z s z o w - s k i j. A b s o l w t W y d z. A u t o m at y k i i I f o r m at y k i P o l i t c h i k i Ś l ą s k i j w G l i w i c ac h. S t aż y s t a au k o w y a u i w. w L u v i G h t, B l g i a. C z ł o k A s s o c i at i o f o r C o m p u t i g ac h i r y i I E E E C o m p u t r S o c i t y, U S A. Z aj m u j s i ę p r o b l m at y k ą b az d a y c h, h u r t o w i d a y c h, k s p l o r ac j i d a y c h, j ak o ś c i s y s t m ó w i f o r m at y c z y c h. A u t o r k i l k u d z i s i ę c i u p u b l i k ac j i, k s p r t y z, t w ó r c a ap l i k ac j i b az o d a o w y c h. A d i u k t w Z ak ł ad z i t r o l o g i i i S y s t m ó w P o m i a- r o w y c h W y d z i ał u E l k t r o t c h i k i i I f o r m at y k i P o l i t c h i k i R z s z o w s k i j. K i r o w i k L ab o r at o r i u m B ad ań i K al i b r ac j i. W d z i ał al o ś c i au k o w j i d y d ak t y c z j z aj m u j s i ę d z i d z i ą p r z m y s ł o w y c h s y s t m ó w p o m i ar o w o -d i ag o s t y c z y c h. W s z c z g ó l - o ś c i d i ag o s t y k ą m t o d, s y s t m ó w i p r o c s ó w p o m i ar o w y c h. O d r o k u c z ł o k K o m i s j i P r o b l m o w j P o l s k i g o K o m i t t u N o r m al i z ac j i. -m a i l : j s w i r p r z. d u. p l -m a i l : r t a b i s p r z. r z s z o w. p l g r i ż. K r z y s z t o f A DA C Z Y K A b s o l w t W y d z i ał u E l k t r o t c h i k i i I f o r m at y k i P o l i t c h i k i R z s z o w s k i j o s p c j al o ś c i S y s t m i f o r m at y c z. O d w r z ś i a r o k u as y s t t au k o w o -d y d ak t y c z y W y ż s z j S z k o ł y I f o r m at y k i i Z ar z ą d z a i a w R z s z o w i. O p i k u s t u d c k i g o k o ł a au k o w g o i c r o s o f t. N E T. J s t c z ł o k i m P T I, g z am i at o r m E C D L o r az A -E C D L. -m a i l : k a d a m c z y w s i z. r s z o w. p l S t r s z c z i U z as ad i o o p o t r z b ę t w o r z i a I f o r m at y c z g o S y s t m u t r o l o g i c z - j B az y D a y c h p r z z ac z o g o d l a s i c i l ab o r at o r i ó w b ad aw c z y c h i w z o r c u j ą c y c h. W y j aś i o o, d l ac z g o s y s t m t ak i p o w i i s k ł ad ać s i ę z d w ó c h b az d a y c h: b az y o p r ac y j j o r az b az y a al i t y c z j z w a j t ak ż hu r t o w i ą d a y c h. O p i s a o aj w aż i j s z t ap y t w o r z i a t ak i g o s y s t - u d c y d u j ą c o j g o o s t at c z j s t r u k t u r z z ap w i aj ą c j o c z k i w a ą f u k c j o al o ś ć o r az d o s t ę p o ś ć d l a r ó ż g o r o d z aj u l ab o r at o r i ó w z a p o m o c ą s i c i I t r t. Pr z d s t aw i o o w y i k i b ad ań o p r ac o w a g o m o d l u o p r ac y j j b az y d a y c h, s t a o w i ą c j c z ę ś ć t w o r z o g o s y s t m u. Z ap r o - p o o w a o p o r z ą d k d al s z y c h d z i ał ań z m i r z aj ą c y c h d o u t w o r z i a c z ę ś c i a al i t y c z j, k t ó r a s t a o w i ć b ę d z i d r u g ą i s t o t ą c z ę ś ć t g o s y s t m u. W s k az a o a p o t r z b ę w ł aś c i w g o p o d z i ał u r ó l w z s p o l r al i z u j ą c y m p r o j k t i u z as ad i o o p r z y j ę t ą m t o d y k ę d al s z y c h d z i ał ań. S ł o w a k l u c z o w : b az y d a y c h, o p r ac y j b az y d a y c h, a al i t y c z b az y d a y c h, hu r t o w i d a y c h, j ak o ś ć m o d l u d a y c h, m t r o l o g i c z b az y d a y c h, l ab o r at o r i a b ad aw c z i w z o r c u j ą c, w al i d ac j a p r o c s ó w p o m i ar o - w y c h. K y st ag s o f d si g i g ad d v l o p i g t h t r o l o g i c al D at ab as If o r m at i o S y st m f o r t st i g ad c al i b r at i o l ab o r at o r i s A b s t r a c t T h d f o r d v l o p i g t h t r o l o g i c al D at ab as I f o r m at i o S y s t m f o r t h t w o r k o f t s t i g a d c al i b r at i o l ab o r at o r i s i s s ho w i t h p ap r. I t i s x p l ai d w hy s u c h a s y s t m s ho u l d c o s i s t o f t w o d at ab as s : o p r at i o al a d a al y t i c al ( c al l d al s o a d at a w ar ho u s ). T h m o s t i m p o r t a t s t ag s o f c r at i g s u c h a s y s t m d c i d i g o i t s f i al s t r u c t u r ar d s c r i b d. T h s t r u c t u r s u r s t h x p c t d f u c t i o al i t y a d av ai l ab i l i t y o f d i f f r t k i d s o f l ab o r at o r i s b y t h I t r t. T h i v s t i g at i o r s u l t s o f t h m o d l o f t h o p r at i g d at ab as b i g t h p ar t o f t h c r at d s y s t m ar p r s t d. T h r i s p r o p o s d t h s q u c o f f u r t h r w o r k s ai m i g at c r at i o o f t h a al y t i c al p ar t w hi c h w i l l b t h s c o d, s s t i al p ar t o f t hi s s y s t m. T h d o f t h ap p r o p r i at d i v i s i o o f r o l s i t h t am c ar r y i g o u t t h p r o j c t i s m p has i z d a d t h as s u m d m t ho d o l o g y o f f u r t h r w o r k s i s s ho w. y w o r d s : d at ab as, o p r at i g d at ab as, a al y t i c al d at ab as, d at a w ar ho u s, d at a q u al i t y m o d l, m t r o l o g i c al d at ab as, t s t i g a d c al i b r at i o l ab o r at o r i s, m as u r m t p r o c s s s v al i d at i o. 1. Wst ę p G l ob a l i z a c j a d z i a ł a ń w ytw ó r c z yc h p r ow a d z ą c a d o s z r ok i j m i ę d z y a r od ow j w s p ó ł p r a c y g os p od a r c z j p ow od u j k o i c z - oś ć tw or z i a od p ow i d i c h s ys tm ó w oc y z g od oś c i. P r oc s tw or z i a ta k i c h s ys tm ó w j s t d ob r z z a a w a s ow a y a p oz i o- m i m i ę d z y a r od ow ym [ 1 ] or a z a p oz i om i p os z c z g ó l yc h k r a j ó w, w tym ta k ż w P ol s c [ 2 ]. J d ym z w a ż yc h l m tó w s ys tm u oc y z g od oś c i s ą a k r d ytow a l a b or a tor i a b a d a w c z i w z or c u j ą c. L a b or a tor i a t, d ys p o u j ą c od p ow i d i m c r tyf i k a tm p otw i r d z a j ą c ym i c h w ym a g a k om p t c j [ 3 ], p oz w a l a j ą a m i ę d z y a r od ow y ob r ó t m a tr i a ł a m i, p od z s p oł a m i i p r od u k ta m i a p od s ta w i j d g o p r otok oł u b a d a ń w yk o a g o w j d ym z ta k i c h l a b or a tor i ó w. B a d a ń tyc h i tr z b a p o ow i p r z p r ow a d z a ć w i ym r g i o i l u b w i ym k r a j u. J s t to p ow a ż a os z c z ę d oś ć w w a r u k a c h g l ob a l j k oop r a c j i. K om p t c j l a b or a tor i ó w a k r d ytow a yc h s ą ok r s ow o w r y- f i k ow a p r z z j d os tk ę u p ow a ż i o ą d o i c h a k r d yta c j i. J d - ym z w a r u k ó w u tr z ym a i a s ta tu s u l a b or a tor i u m a k r d ytow a - g o j s t p r ow a d z i s ys tm a tyc z j w a l i d a c j i s tos ow a yc h p r oc - s ó w p om i a r ow yc h l u b p r oc s ó w w z or c ow a i a. W a l i d a c j a p r oc s ó w p om i a r ow yc h j s t z ł oż o ym d z i a ł a i m w ym a g a j ą c ym od p ow i d i j w i d z y i od p ow i d i g o d oś w i a d - c z i a. W k r a j a c h r oz w i i ę tyc h ta k i c h a p r z yk ł a d j a k W i l k a B r yta i a p oz ys k i w a i i r oz p ow s z c h i a i w i d z y or a z d oś w i a d - c z ń l a b or a tor i ó w a k r d ytow a yc h w ł ą c z o j s t w N a r od ow y S ys tm P om i a r ó w [ 4 ] d ys p o u j ą c y b u d ż tm ok oł o 6 0 m i l i o ó w f u tó w r oc z i. P r og r a m t tw or z o y j s t i a d z or ow a y p r z z D p a r ta m t B i z s u, P r z m ys ł u i N a d z or ow a i a R f or m. I s tot ą c z ę ś c i ą tg o s ys tm u j s t p r og r a m d otyc z ą c y w a l i d a c j i p om i a r ó w a a l i tyc z yc h [ 5 ]. P r og r a m t, or g a i z ow a y od g ó r i, r a l i z o- w a y j s t p r z z w ys p c j a l i z ow a c tr u m m tr ol og i c z [ 6 ], k tó r m i m o tg o, ż ob c i j s t i s tytu c j ą p r yw a t ą op r a c ow u j f a c h ow p u b l i k a c j, m a tr i a ł y s z k ol i ow a ta k ż k oor d y u j tw or z i s p c j a l i s tyc z g o op r og r a m ow a i a a p otr z b y N a r o- d ow g o S ys tm u P om i a r ó w. a j ą c a u w a d z to, ż p r oc s tw or z i a p od ob g o a r od o- w g o s ys tm u p om i a r ó w w c z ś i j c z y p ó ź i j z os ta i w P ol s c u r u c h om i o y, w Z a k ł a d z i tr ol og i i i S ys tm ó w P om i a r ow yc h a W yd z i a l E l k tr otc h i k i i I f or m a tyk i P ol i tc h i k i R z s z ow - s k i j p od j ę to p r ó b ę op r a c ow a i a z i tg r ow a g o s ys tm u w a l i d a - c j i p r oc s ó w p om i a r ow yc h [ 7, 8, 9 ]. S ys tm t p r z z a c z o y j s t d l a s i c i w s p ó ł p r a c u j ą c yc h z s ob ą l a b or a tor i ó w b a d a w c z yc h

2 W 870 PAK v o l. 5 4, r 1 2 / i pomiawych. Jdą z główych czę ś ci t go pjk t u js t I f ormat yczy S ys t m t l ogiczj B azy D aych. D a, k t ór b ę dą zgmadzo w t ak im s ys t mi, w t ym his t o- rycz da wzorcowaia pos zczgól ych k aałów pomiawych, s t aowić b ę dą pods t awę do podjmowaia dcyzji o t ym czy s t os owa w pos zczgól ych l ab orat oriach pcs y pomiaw s płiają mt l ogicz wymagaia ich zamirzoych zas t os o- wań, czy t ż wymagań t ak ich i s płiają. U wzgl ę diając wypracowa doś wiadczia w t worziu s ys - t mów b az daych dos t ę pych jdoczś i dl a wil u u ż yt k owik ów [ 1 0 ], przyję t o założ i, ż t worzoy I f ormat yczy S ys t m t l ogiczj B azy D aych I S B D, s k ładał s ię b ę dzi z dwóch czę ś ci: b azy opracyjj oraz b azy aal it yczj. P rzyję t o t ak ż, ż k l u czowymi t apami t worzia t go s ys t mu b ę dą: wyb ór odpowidij t chol ogii if ormat yczj, opracowai pjk t u f u k cjoal go, opracowai modl u b azy opracyjj, aal iza właś ciwoś ci modl u b azy opracyjj, impl mt acja b azy opracyjj, opracowai wariat owych modl i b azy aal i- t yczj, oca opracowaych modl i i wyb ór modl u do ral izacji, impl mt acja b azy aal it yczj, u ru chomii i t s t owai całgo s ys t mu C A P V [ ag: C ompu t r A idd as u rmt P cs s s V al idat io], wyk orzys t ai wyik ów t s t owaia do wpwadzia odpowidich k ork t. W dal s zj czę ś ci pu b l ik acji przds t awioo k l u czow t apy ral izacji pjk t u : t, k t ór zos t ały ju ż wyk oa oraz k ocpcj t ych, k t ór b ę dą przdmiot m przys złych działań. 2. W y b ó r o d p o w i d i j t c h o l o g i i i f o r m at y c z j P rzy wyb orz t chol ogii, w k t órj t worzoa js t i b ę dzi wyk oaa mt l ogicza b aza daych au t orzy k iwal i s ię k il k oma wzgl ę dami t ak imi jak : k os zt zak u pu odpowidigo opgramowaia, zdol oś ć s t worzogo s ys t mu do opwaia a du ż j il oś ci daych, s zyb k oś ć i łat woś ć t worzia zarówo s amj b azy jak i jj pos zczgól ych k ompot ów. P od u wagę b ra b yły dwi ś ciż k i [ 1 1 ]. P irws za ś ciż k a zak ładała u ż yci darmowgo opgramowaia t ypu op s ou rc at omias t dru ga u ż yci opgramowaia k omrcyjgo. W przypadk u opgramowaia k omrcyjgo przy doś ć ograiczoym b u dż ci w grę wchodziło jdyi opgramowai f irmy ics of t dos t ę p w ramach pgramu S D N A A. D zię k i moż l iwoś ci k orzys t aia z pgramu S D N A A w ramach l iccji wydziałowj ral izu jąc pjk t zas t os owao pf - s joal arzę dzia t ak i jak : s rwr b azy daych S Q L S rv r , s ys t m opracyjy W idows S rv r , ś dowis k o pgramis t ycz V is u al S t u dio W yk orzys t ai t ych arzę - dzi arzu ciło t chol ogię wyk oaia apl ik acji, czyl i A S P.N E T 2.0. Z as t os owai t chol ogii A S P.N E T 2.0 oraz zit gwago ś dowis k a pgramis t yczgo zaczi u łat wiło i przys pis zyło pcs t worzia docl owj wrs ji s ys t mu. yk orzys t yway S Q L S rv r js t s rwrm b az daych o b ardzo zaawas owaych moż l iwoś ciach i przwidu jąc dal s zy zwój I S B D oraz całgo s ys t mu C A P V al ż ało pos t awić a związai, k t ór zapwi w przys złoś ci zarówo du ż ą wydajoś ć jak i wys ok i poziom b zpiczń s t wa. S Q L S rwr js t pdu k t m przzaczoym do ral izacji du ż ych zaawas owaych b az daych, pos iada w płi zaimpl - mt owa ws zys t k i założ ia rl acyjych b az daych, u moż l i- wia t worzi b az ob ik t owych i wil owymiawych, w płi it gru j s ię z ś dowis k im V is u al S t u dio, co w zaczym s t opiu u łat wia pis ai apl ik acji b azodaowych. T chol ogia t a pozwol i t ak ż a wb u dowywai w przys złoś ci l mt ów s zyb - k ij aal izy daych o-l i O L A P, co zos t ało przwidzia do wyk oaia w dru gim t api t worzia I S B D. W aż ą zal t ą dok oago wyb oru t chol ogii if ormat yczj js t rówiż t o, ż jdos t k a wyk ou jąca pjk t, W ydział E l k t t chik i i I f ormat yk i P ol it chik i R zs zows k ij, dys pou j w ramach pgramu S D N A A całoś cią t go opgramowaia wraz z pomocą t chiczą w jgo wyk orzys t aiu. 3. P r o j k t f u k c j o al y - I S B D P jk t f u k cjoal y I S B D opracoway zos t ał [ 1 2 ] w oparciu o ogól y modl pcs u pomiawgo, k t óry przds t awioo a rys. 1. R y s. 1. O g ó l y m l p r s u p i a r g w y k z y s t a y w p r k c i f u k c j a l y m F i g. 1. G r a l m l t h m a s u r m t p r s s u s d i t h f u c t i a l p r c t od oc om ow o or oj o od of oc o oj P jk t t przwidu j, ż ws zys t k i is t ot da o przds t a- wioych a rys. 1 czyik ach b iorących u dział w pcs i pomiawym i mających wpływ a u zys k iwa wyik i pomiarów, zait rs owa l ab orat oriu m moż zapis ać w mt l ogiczj b azi daych dos t ę pj za pomocą s ici I t rt. D a t, w t ym his t orycz da wzorcowaia wypos aż ia pomiawgo, mają b yć wpis ywa ajpirw do b azy opracyjj s t aowiącj czę ś ć s ys t mu. N as t ę pi b ę dą o co pwi czas przpis ywa w odpowidi s pos ób do b azy aal it yczj b ę dącj hu rt owią daych o ok rś l oj s t ru k t u rz, zapwiającj właś ciwą k s t rak cję daych w cl u dok oaia aal iz pot rzb ych do przpwadzaia wal idacji. W al idacja pcs u pomiawgo js t działaim, k t ór ma dos t arczyć u dok u mt owaych dowodów a t o, ż mt l ogicz właś ciwoś ci dago pcs u pomiawgo s płiają mt l ogicz wymagaia jgo zamirzogo zas t os o- waia. N a rys. 2 przds t awioo ogól y s chmat if ormat yczgo s ys t mu mt l ogiczj b azy daych przzaczogo dl a s ici l ab orat oriów b adawczych i wzorcu jących. R y s. 2. O g ó l y s c h m a t I f m a t y c z g S y s t m u t r i c z j B a z y D a y c h F i g. 2. G r a l d i a g r a m t h t r i c a l D a t a b a s I f m a t i S y s t m or o ol og of ol og or o

3 u PAK v o l. 5 4, r 1 2 / m r r z t r 2 s t u r t r z t ó O L [ O s ] b ą z z t r b ) E [ E x t r L s t r t r f m ł O L A [ O A s b ą r s t u k t ó r s z t r u u 2 t m b z t z m O m ę ś z t ę ś ć t t s t m ę ś u z ę ś b ę u r t u E t t b z z ł r u z z z z z t r 6 r ó Tchologia if or at ycz a wyb aa do aliz acji pr ds awiogo a ys. ys m poz woli a aliz ację ch is ot ych pr ocs w: a) TP ag: -li Tr as act io Pr ocs - iż c pr t war a- i as ak cji, TL ag: act io Tr as act io oadig] - k ak cja, as - or acja i adowai daych, c) P ag: -li alyt ical Pr ocs ig] iż ca it ligt a aaliz a daych. Waż ym t apm aliz acji cał go ys m, go ogó ly chm at pr ds awioo a ys k. js oca jak oś ci odli az daych po ich apr ojk owaiu a pr d wyk oaim im pl- t acji. ca opr acowago odlu cz ci opr acyjj os ał a wyk oaa i cz a js w adiu im plm t acji. odlowai cz ci dr gij or az oca jak oś ci i pr ydat oś ci ob ydwu cz ci opr acyjj i aalit ycz j dz i wyk oaa w dr gim t api aliz acji pr ojk. ap powii yć wyk oyway pr z s pó aliz ją cy pos cz gó l adaia godi pr ds awioym w oz dz.. podz iał m l. 4. o d l o p r ac y j j c z ę ś c i I S B D U t wor z oy a pods t awi pr ojk t u f u k cjoalgo [ 1 2 ] m odl opr acyjj cz ę ś ci I S B D, pr z z acz oj dla z it gr owago s ys t m u walidacji pr ocs ó w pom iar owych C A PV, pr z ds t awioo a r ys. 3. odl t s z cz gó ł owo opis ay js t w r apor ci [ 1 3 ]. N a r ys. 3. pr z ds t awioo t ylk o: cj, r lacj, k lu cz gł ó w ( PK ) or az k lu cz ob c ( F K ). Poz os t ał at r yb u t y pom iię t o w clu u z y- s k aia pr z jr z ys t oś ci pr z t acji. 5. O c a o p r ac o w a g o m o d l u o p r ac y j j c z ę ś c i I S B D z s t u m m r ć u ż k ó t z u t b u ó S ą t t : t z z ł m k m z r ó ż k t t t k s m z u b s t u k z t ó t f u u ż k C z t s u k t r m k t ó r N s u k t t r z t ć t ż ż s t ć t r z z u ż k ó u ż k s t u t z t m r b ą z s ą m t u s u t m t ą z f r k r s t u s k z t r s t A b r u t k m b z t z r ę u u r z m z ć m ć m [ ] t s z ł z t r [ 1 7 ] r t ó ż t ę k m m : r m m k s t m k s ć m D z t m z t m z [ 1 4 ] m ę ś I S B D r z t t f u s s z ł [ 1 2 ] b s t u C A z z r [ 1 7 ] D t z t z t u t S Q L S v S t u t s k r u S Q L t z ą b ę C A S Q L S v z z z r [ 1 3 ] R m m ę ś B D m z m r b t ó m b : b r r r u t ó k f k u ć u ż s z ś k s b r o b m b r u k s m k t ó r r ó ż s z u ż m m z u m ę ś I S B D t ć b r u t ó z t k 1 r 3 0 f k 4 r o ( 1 ) Twor i ys m if or acyjgo, ws pir ają cgo r yt o- ycz ą dz iał aloś wilu yt owik w, w ym pr ypadk lab or a- or ió w adawcz ych i wz or cu ją cych, powio wz glę diać wil cz yik w. o ak i cz yik i jak his or ycz i pr ys wym a- gaia if or acyj aż dgo lab or at or iu, icowa om p- cj chicz w ym om pt cj pr olu lab or at or iu, wym agaia it gr aloś ci or gaiz acyjj, apwiia odpowidigo poz iom z picz ń wa, poz iom os w, wydajoś ci or az odpowidij pos aci it r js yt owik a. yik i wpł ywają a cs go odz aju aplik acji if or at ycz j, y oż a wyr az ić iloś ciowo i jak oś ciowo. a cs wpł ywa i ylk o cz ywis a jak oś aplik acji, al ak w du ym opiu jak oś pos gaa pr z jj yt owik w w cz as i yt owaia ys m. W pr ocs i wor ia aplik acji ypu t ologicz a az a daych alż y poł cz yć ob dz idz iy odlowaia, wdr oż ia i wydajoś ci. Pr ojk aci ił ją odz wir cidlić dz idz ię pr ob lm w pos aci odpowidigo odlu daych. odl podlga wilu ogr aicz iom pocz ws y od iz ycz j pr z t acji, of igu acji ys m, a oń cz yws y a im plm t acji i adm iis owaiu ys - m m. y ocić z lt at t apu pr ojk owaia aż dy opr acoway odl az y daych powii os ać odpowidio ocioy pr d oz pocz cim pr ocs jj im plm t acji. W lit r at oż a alź licz iar y poz walają c ociać jak oś odlu daych,,,. iar y cz gó owo pr ds awioo w apor ci. W apor ci ym wyr ioo as - pu ją c at gor i iar jak oś ci ociago odlu oz iar odlu daych, gr au lacja i ot k odlu, om plk owoś odlu. la pr ds awioych iar as os owao ot ację acir ową. Wyk ou ją c ocę odlu cz ci opr acyjj wyk o- ys ao pr ojk k cjoaly yt t ycz y i cz gó owy or az diagr am az y daych ys m PV, am is oy w a- por ci. iagr am os ał wygr oway wyk or ys ją c icr os of r r aagm t dio a pods awi ypt wor cgo az PV w r r am is - cz ogo w apor ci. oz iar odlu opr acyjj cz ci oż a ociać a pom ocą iar ok ś lają cych licz y ak ich lm t w w odlu az y jak licz a cji, lacji, at yb w a, lu cz y ob cych, dł goś ajdł j ciż i odis iia w chm aci az y daych d. T licz y ogą yć oz waż a wdł g ich wz glę dj waż oś ci w oci om plk owoś ci odlu, a i ię w alż oś ci yt j t ody odlowaia daych w aplik acji. W pr ypadk ociago odlu opr acyjj cz ci ob licz oa war oś licz y at yb w w ws ys ich cjach wyos i: =3 ; =2 9; a =1 ; =2 ; d =7 G r au lacja jak o m iar a m oż dot ycz yć m odlu s z cz gó ł owgo or az ar chit k t u r y b az y. Wym iar gr au lacji m oż b yć m ir z oy u ż ywają c s t os u k u licz b y at r yb u t ó w do r odz ajó w cji. Poiż j pok az ao wk t or m iar do ocy poz iom u gr au lacji ρ T r a ob p g = [ ] ( 2 ) R y s. 3. od l op r a c y j j c z ę ś c i I f or m a c y j g o S y s t m u t r ol og i c z j B a z y D a y c h F i g. 3. od l of t h op r a t i g p a r t of t h t r ol og i c a l D a t a b a s I f or m a t i o S y s t m gdz i: - licz b a cji w aplik acji, r licz b a r lacji; o b licz b a ob ik t ó w or gaiz acji, p - licz b a podcji w aplik acji. D m ę ś I S B D b t z ą o b 5 p 1 ( 3 ) la ociago odlu opr acyjj cz ci licz y wyos =1 ; =1

4 m 872 PAK v o l. 5 4, r 1 2 / k t o r o c y z m u g r u l j m d l t y c h l z b t ę j ą c ą s t : W po io a ac i a a ic as pu - po ać [ ] ρ T CAPV = (4 ) g P o z io m u o g ó l i ia w o d i s i iu d o d z i d z i y w s k az u j w s pó ł c z y ik u ż y t y c h w m o d l u o k r ś l ń, z w ią z a y c h z d z i d z i- ą, w po r ó w a iu d o c ał k o w it j l ic z b y u ż y w a y c h o k r ś l ń. I m b ar d z i j s p c y f ic z t r m i y s ą u ż y t, t y m iż s z y j s t po z io m u o g ó l i ia. D o o c y po z io m u u o g ó l i ia z as t o s o w a a z o s t ał a ac i r z w z g l ę d j r o z l g ł o ś c i k o t k s t u g d z i : r a ρ = (5) C r a l ic z b a r ó l o r g a iz ac y j y c h p b - l ic z b a pr o c s ó w o r g a iz ac y j y c h. T ak w ię c, j ż l i d l a o c ia j c z ę ś c i o p r ac y j j I S B D s y s - t m u C A P V l ic z b y t w y o s z ą : = 6, p b = (6 ) t o m ac i r z w z g l ę d j r o z l g ł o ś c i k o t k s t u d l a o c ia j b az y o p r ac y j j s y s t m u C A P V m a po s t ać : ρ = C CAPV (7) s t w d o b r u j ą c y c h o c d u r y O L T P b y r u j ą c o c d u r y O L A P s ą z o r m o w r d u d c j d y c h j s t w h k o r z y s t w y g o d z k u w z s y s t m ó w w s m d c y z j D o s t ę d o d y c h z g r o m z o y c h w b y c z j z w j h u r t o w w b y ć l t y c z y t r c y j y u k r u k o w y r ó ż y c h u ż y t k o w ó w w t y m z y k u l o r o r w b c z y c h w z o r c u j ą c y c h o z r ó ż o w y c h t r z b h k o m t c j h. H u r t o w d y c h j s t o d u k t m g o t o w y m k t ó r y m o ż k u z ł k. B u d o w h u r t o w d y c h w y m z o d l o w z o j k t o w w d r o ż o c s ó w E T L [ 1 8 ] o r w o ł z s ł u t w o r z ą c g o h u r t o w o d w ą c g o z j j k s o j ę [ 1 9 ]. O s o b o m z g o w y m w t w o r z k s o j ę m t r o l o g z j h u r t o w d y c h m o ż z y t ę j ą c r o l o w t l 1. i az al iz pr az al iz pr i al iz a, a a a ic a i a pu id ia po - ag a ia i. p a ad az i a al it a ią, po i i as i i ak, i a- a ik pr pad ab at ió ad aw i ic a po ac i - p ac ia a i pr, a pić pó i a i a ag a am a- ia, apr a ia i ia pr, az po - a ia po ię i po iad aj a pl at ac aa aż a i i pl - at ac ic i a a pr pis ać as pu -, pis a ab i P r ó l t c y m l ą c y m m r h t d c h D r t h t f d m m t h m r d Tab. 1. od ział w zsp ol wor zą i k sp oat uj t ol og ic zą ur owi ay Tab. 1. iv isio of ol s i am or v l op t ad ait ac of t ol og ic al at a war h ous Ak i m N a z w a l i O d p ow i a d a z a A H D ad m iist r at or H D K Z K P H D k ir owik zsp oł u k ir owik p r oj k t u it g r ac j ę i k oor d y ac j ę m t a d ay c h i d ay c h z r ó ż y c h ź r ó d ł or az za zar zą d zai ź r ó d ł am i d ay c h, f izy c zy p r oj k t B D, t wor zi k op ii zap asowy c h i od zy sk iwaia bazy p o awar ii, bzp ic zńst wa, wy d aj oś c i i st r oj ia zar zą d zai zsp oł m, zap wia, ż zsp ó ł d ział a zg od i z wy m ag aiam i bizsowy - m i i p l aam i st r at g ic zy m i r ozwó j p r oj k t u H D, p r zy p isai zad ań c zł ok om zsp oł u g l ę d r o z l g ł o ś ć k o t k s t u k u j j w l l m t ó w m o d l u d y c h j s t u ż y t y c h y o j d ą r o l ę. I m s z j s t t m t y m s z r s z y k o t k s t m o d l o w w r l j d o r o z m u m o d l u d y c h. t m o ż t ż b y ć z t o s o w d o l z b y o c s ó w o r g y j y c h. I m w c j z g o w y c h j s t r ó ż y c h o c s ó w o r g y j y c h t y m w j s z j s t s t d y z o w t r m ó w u ż y t y c h d o m o d l o w w c j d o m. ż j z d s t m y j o ś c o c g o m o d l u o r c y j j c z ę ś c I S D H z o s t y o b l z o s z c z g ó ł o w o o w r r c [ 1. o d s d o o y c h w l r u r z w t o ś c m o b l z o y c h d l y c h m o d l [ ] w y k u j ą o ż o c y m o d l o r y j j c z ę ś c I S D H j s t m o d l m z ł o ż o y m. Wz a po az ak i a, ab pis ać iż a a iar a, a ia ac i iar a iar a a ak as a a ic pr a iz ac ię aa aż a - pr a iz ac, aż i a ar - a i i a ia ał i Wy pr aw io iar ak i io p a- i ał ic i pis a apo i 7] W i i iu pis a it at ar - i iar ic a i i 0,, az, io p ac i - S W sp osor wy k oawc zy A B aal it y k bizsowy ( m t r ol og ) A S ar c h it k t sy st m owy S E TL sp c j al ist a E TL g r om ad zi i zap wii ś r od k ó w a r al izac j ę p r oj k t u ok r ś l i, j ak i if or m ac j są p ot r zb z H D r ozbud owę i wd r aż ai if r ast r uk t ur y t c h ic zj H D, p oc zą wszy od sp r zę t u i op r og r am owaia zap l c za a sk ońc zy wszy a k of ig ur ac j i k om p ut r ó w k l it ó w op r ac owai i k sp l oat ac j ę p ozy sk iwaia, t r asf or m ac j i i ł ad owaia d ay c h d o h ur - t owi 6. P r o j k t o w a i a a l i t y c z j c z ę ś c i I S B D h u r t o w i d a y c h D a z g r o m ad z o w b az ac h o p r ac y j y c h i po w i y b y ć b z po ś r d io w y k o r z y s t y w a w s y s t m i w s po m ag a ia d c y z j i t ak im j ak im b ę d z i s y s t m C A P V. D l at g o k o i c z j s t u t w o - r z i d r u g i j a al it y c z j c z ę ś c i H D, w k t ó r j z g r o m ad z o d a, pr z z ac z o w y ł ą c z i d o o d c z y t u, b ę d ą z o r i t o w a t m at y c z i po d k ą t m ic h pr z y s z ł j a al iz y. W a al it y c z y c h b az ac h d a y c h, u m o ż l iw iaj ą c y c h r al iz ac j ę pr o c d u r O L A P, pr o s t s z j s t pr z t o w a i d a y c h i aw ig o w a- i w d ł u g m o d l u w i l o w y m iar o w g o, po i w aż o c z k iw a a pr z z u ż y t k o w ik ó w pr z t ac j a d a y c h w po s t ac i t ab l l u b w y - k r s ó w j s t b ar d z i j at u r al a i i w y m ag a pis a ia pr z z u ż y t - k o w ik a z ł o ż o y c h z apy t ań w j ę z y k u S Q L. W k aż d y m s y s t m i w s po m ag a ia d c y z j i pr o s t s z j s t z ar z ą - d z a i b az ą w i l o w y m iar o w ą, po i w aż d a s ą pr z c h o w y w a w po s t ac i z b l iż o j d o f o r m y pr z y s z ł j pr z t ac j i, d z ię k i c z m u u z y s k u j s ię z ac z i l ps z ą w y d aj o ś ć - z w y k l o r z ą d w y ż s z ą iż w b az ac h o p r ac y j y c h r al iz u j ą c y c h O L T P. W pr z c iw i ń - P I W S O L A P P B D TU K p r oj k t at it r f j su wit r y y sp c j al ist a O L A P p r oj k t at m od l u d ay c h t r r uż y t k owik a k ońc owg o op r ac owai it r f j su it r t owy c h wit r y d l a k l ió w op r ac owai wil owy m iar owy c h k ost k d ay c h od l owai d ay c h w L A B ik A L i p r zy g ot owai sc h m at u H D p r zy g ot owai uż y t k owik ó w z up oważ - iog o l abor at or ium d o k or zy st aia z H D U K uż y t k owik k ońc owy uż y t k owik z up oważ iog o l abor at or ium t o d y k a t w o r z ia c z ę ś c i a al it y c z j I S B D, o pr ac o w a a a po d s t aw i [ 2 0], o k r ś l o a j s t w f o r m i as t ę pu j ą c y c h po s o b i f az pr z d s t aw io y c h w t ab l i 2. W t ab l i t j z az ac z o o po g r u - b io ą c z c io k ą t apy pr o j k t u, k t ó r z o s t ał y r al iz o w a w pi r w - s z j c z ę ś c i pr o j k t u. P o z o s t ał t apy pr z w id z ia s ą d o r al iz ac j i w d r u g i j c z ę ś c i pr o j k t u.

5 u PAK v ol. 5 4, r 1 2 / y k t w z i m r i c z h u r t i d y c h 2 h y d i g i g d d m t t h m r i c d w s Tab.. t od a or a t ol og j ow a Tab.. t od ol og of s a v l op of t ol og al at a ar h ou Faza W jś c i W y jś c i W y k o awc a A al i za s y s t m i f o r m ac y jg o Sp c y f i k ac ja wy m ag ań P r o jk t o wai k o c p c y j U d os k o al i obc i ąż i a p r ac ą, w al i d ac j a s c h m at u w y m i ar ow g o P r oj k t l og i c z y H D P r oj k t f i z y c z y H D I s t i ją c a do k u m t ac ja Sc h m at o p r ac y jj b azy day c h Sc h m at b azy day c h, t ab l a f ak t ó w, ws t ę p o b c i ą ż i p r ac ą Sc h m at w y m i ar ow y, w s t ę p obc i ąż i p r ac ą Sc h m at w y m i ar ow y, m od l l og i c z y, obc i ąż i p r ac ą L og i c z y s c h m at H D, d oc l ow y SZ B D, obc i ąż i p r ac ą Sc h m at o p r ac y jj b azy day c h T ab l a f ak t ó w, ws t ę p o b c i ą ż i p r ac ą Sc h m at wy m i ar o wy Obc i ąż i p r ac ą L og i c z y s c h m at H D P r oj k t f i z y c z y H D P B D, K Z, K P P B D, U K SE TL, U K Z t ab l i 2 j as o wy ik a, ż l m t m w j ś c iowy m d l a b u d owy h u r t owi d ay c h j s t aal iz a op r ac y j j b az y d ay c h. O p r ac y j a b az a d ay c h s t aowią c a p i r ws z ą c z ę ś ć I S B D p os ł u ży wię c d o op r ac owaia z ał oż ń p r oj k t owy c h d o b u d owy c z ę ś c i aal it y c z j z wa j t ak ż h u r t owią d ay c h. C z ę ś ć t a r al iz owaa b ę d z i w op ar c iu o m od l f ak t owo-wy m iar owy z as t os oway d l a aal iz y wi l owy m iar ow j [ 2 0, 2 1 ]. 7. P o d s u m o w a i O p p r s t z I m y c z g S y s t m u t r g z j B y D c h p r z z z g d l s c l b d z y c h c u j ą c y c h S y s t m t j s t p z ą t k j f r j k t ó r z t m r y t y c z j s t p s t d b u d d r u g j c z ę ś c y c z j z j h u r t d c h P r z d s t z y r j k j g t u p r k t u u g l ę d ą c p d k j ć d z c p z r ó l z s p r u j ą c y m p r k t W t t y m p t p r p r k t k p c y j h u r t d c h p t m l u f t m g t ę p p r k t l z j g f y c z p l m j K c m d z m t g d r u g g t u r j p r k t u b ę d z t z f k t y c p r d u r O L A P D s z b p d y c z y ć z ó y m s t r u k t u r y j c u ó l s p ó j c p z s z ó u ó l s t j z ł u p r y d l b u d k s p l j h u r t J ć k s p l j h u r t b ę d z d u j m r z r ó z f k t y c p r s ó E T L, k t ó r ą c z t s t k s p l j g g s y s t m u C A P V [ C p u t r A d u r m P r s s s V is ao oc wor ia f or at o ol o- ic az ay ac o o a i i ab or at or ió w a- awc i wz or. w oc ow az i al iz ac i, a os ał a or i oc ioa i od awą o owy i i aal it wa owią ay. awioo as ad al iz ac i ol o ap oj wz iaj od owi ią ol oś iał ań or az wł aś iwy od iał w ol al iz oj. ap i ows a- i aj i w oj oc y owi ay w os ac i od ak owo-wy iar ow o, a as i oj og ic y i o iz a im t ac a. oń owy iał ai o - i o ap al iz ac i oj i wor i i aal iz a w- oś i oc. al ad aia owiy ot ar wo aal iz iar ak oś i og i ia, oś i, owią ań ob ar w og i ia, op ia iz ol ac i or az os ac owaia ak ad ac a owy i oat ac i owi. ak oś oat ac i owi i w ż i wi ż al żał a od woś i oc w al ży oc ić w as i owaia i o- at ac i ot ow o om id as t oc al id at io]. O p r ac owao w r am ac h p r oj k t u b ad awc z g o N r N / f ias owa g o z ś r od k ó w p r z z ac z oy c h a au k ę w l at ac h p r z z iis t r s t wo N au k i i S z k ol ic t wa W y żs z g o. 8. L i t r a t u r a [ 1 ] tlog y, stad ard iz atio ad c of orm ity assssm t. I tratioal O rg aiz atio f or S tad ard iz atio. h ttp : //w w w. iso. org /iso/d v t_ 3 p illars_ p d f [ 2 ] z g c w y ó w p y c h d y w p ś c U O c h j w. W w w w. g. p [ 3 ] N I S O E C : : O g ó w y m d c z p j L w b c z y c h w z y c h. [ 4 ] J J., S. : S R U N S y ( N S ). b h : w w. b g p d f [ 5 ] N S y f D f B E & R R. h : w w. b g. m h [ 6 ] L G C. h : w w. c. c [ 7 ] T R. : V m p T D y. I S T E W I y C L F p p [ 8 ] T R. : Z w j p w p y c h. V 5 3. N [ 9 ] T R. : C S y 1 5 T C 4 I E S y m p S b I R p p [ 1 0 ] G., G.,. : D v m f d D g E, 6 4 ( ) p p [ 1 1 ] c z y T R. : W y b ó h c z d m z b y d c h. N [ 1 2 ] T R. : f j c z c z ó ł y I c z S y z B y D c h. R p. h R z R z ó w [ 1 3 ] c z y : y j c z ę ś c I c z S y z B y D c h. R. h R z R z ó w [ 1 4 ] Ś w z J. : O c j c m b d c h, W ó ł c z p y p y c h, N T h z b p. S. W ę g y B. h T. C z h ó R d z X X X I X, W N T, W , [ 1 5 ] C C.,., G. : f C D C p. D Q C p D S y T h T h. B S., I d G, , [ 1 6 ] R. : O C f E v D. D Q C p D S y T h T h. B S., I d G, , [ 1 7 ] Ś w z J. : R y m y j c z ę ś c m g z b y d c h C. R. h R z R z ó w [ 1 8 ] Ś w z J. : p f y c z p w E T L d h d c h, B y d c h : S, y, y, R d z 3 1, S., y B.,, D. (. ), W, W , [ 1 9 ] Y J. E., L C., Q., C h J. L : m D W J. W, D W : C T p I S c R H, N Y [ 2 0 ] G., R z S. : D D W S C I J C p S c I V 2, N. 3., [ 2 1 ] Ś w z J. : W y m j b y c h, W y y d S p Z b p z z b p. G y w R d z 2 1, W, W , Polski sy stm oc y od oś i i kotla b od lg aj ąc rkty om ow g o od j ia. Prz w od ik. rz ąd y Kokurc i i Kosum tó arsz aw a. uokik. ov l. PN -E /I /AC l ag aia oty ąc kom tc i ab oratorió ad aw i orc uj ąc oh so tath am tratg ic v iw of th K atioal asurm t stm Ap ril-d c m r ttp //w rr. ov uk/f ils/f il3 atioal asurm t stm Pg ram s m Ap ril p artm t or usiss, trp ris g ulatory f orm ttp //w rr. ov uk/d ius/iov atio/m s/p g ram s/p ag 3 tm l Ab out ttp //w lg o. uk ab isz A. alid atio of id ustrial asurm t c sss. rasv rs isc ip lis i tlog ily Pc d ig s of th th tratioal tlog og rss. ill. rac. -8 ab isz A. itg w ay sy stm alid ac i c só om iaw Pom iary -Autom aty ka-kotla. ol. r. /b is. ss. -5 ab isz A. asurm t Pc sss i of orm ity Assssm t stm s. Pc d ig s of th th KO osium -2 p tm r. asi- om aia. -1 Pols Piattii f iig ad alid atig tric s or assssig th ud rstad ab ility of tity -rlatiosh ip iag ram s, ata& Kow ld g irig -5 Ad am k K, ab isz A. r tc olog ii if orm aty j o tw orz ia tlog ic j az ay Pom iary -Autom aty ka- Kotla. r. ss. ab isz A. Pj kt ukc oaly - sy tty y i sz g ow f orm aty g o stm u tlog ic j az ay ap ort i- ub likow ay Politc ika sz ow ska. sz Ad am k K. Pj kt op rac j i f orm aty g o stm u tlog ic j az ay ap ort ip ub likow ay Politc ika sz ow ska. sz /2 irz ow ic a akoś i od li az ay sp s b lm sic i kom utw ow c olog i, Prac a iow a od rd rz a, Poc op iia, ac rskig o, oz iał arsz aw a, str. al Piattii tric s or otllig atab as om lx ity v lop ig uality om lx atab as stm s: Prac tic s, c iq us ad c olog is, rd c kr a up Pub lish ig s. -6 air rg aiz atioal oc p ts ad asurs or aluatio of ata od lig v lop ig uality om lx atab as stm s: Prac tic s, c iq us ad c olog is, rd c kr a up Pub lish ig s. irz ow ic ap ort aud tu od lu op rac j i tlo- ic j az ay sy stm u A PV ap ort ip ub likow ay Politc ika sz ow ska. sz irz ow ic od low ai koc p tual oraz j ktow ai iz c só la urtow i ay az ay truktury Alg ory tm tod oz iał Koz ilski ał siak Kasp w ski P. z k rd KŁ arsz aw a, str. - ao iu, u. Ad iistrig ad aag ig a ata arh ous, ag ata arh ousig ad iig oc p ts, tod olog is, ools, ad Ap lic atios, f orm atio ic f rc, rsh y w ork, olf arlli iz i sig ig th ata arh ous: Ky tp s ad ruc ial ssus, oural of om utr ic ad f orm atio aag m t, ol. irz ow ic ilow iaw a aaliz a ap likac i az od aow sokow aj ic i Kom utw, astosow aia i z ic ń stw o, Prac a iow a od rd A. Kw itia i A. rz aka, oz iał KiŁ arsz aw a, str. -2 _ Artykuł rczoway

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII OŒRODEK WSPÓ PRACUJ CY ZE ŒWIATOW ORGANIZACJ ZDROWIA SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI 2003 rok WARSZAWA 2003 OPRACOWANIE Maria B³a ejowska, Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska,

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/budowa-bazy-danych-klientow/ Spis treś i Ile kosztuje klient...

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5

PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 Dyr. ZB G N E W SZCZERBOW S K 111111 111111111111111 11111 1111111111111 111 1111 11 111 1111 11 1111111 11111 1111 1111 11 111 11111111 111 11 PR OC RA/\ li

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce w Agata Jonas Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce l. Wprowadzenie Lata 90. to okres szybki ego rozwoju sektora bankowego w Polsce. Na proces ten złożyły s ię zmiany zarówno ilo śc iowe,j

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ:

PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ: PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo