Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015"

Transkrypt

1 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh nd Bbrzą Cz dobrze ponrzeć zwłzz j rb n hą brć Jedn n poób zprzezć że w Bbrz rb jet zdedown nj nż przed lt Ale dlzego? Ab to utlć trzeb bez eoj orz w opru o obtwne ft przjrzeć ę tej utnej tuj Dobrą ozją do duj n ten tet jet ogłozen bżąego rou Ro Su w BbPN Zgodn z trdją n żd ro wbrn jet tet przodn pośwęon njennjz gtuno rośln zwrząt Bbrzńgo PN orz probleo h ohron W t rou n uwgę złużł przedtwl nzej htofun u popolt (not bene zupełn npopolt) Pond 2 etr długoś ute wą!!!! Ofjln wędr reord śwt w połowh u Sluru gln to 144 g 278 (złowon w rzee Pd we Włozeh) z ole reord Pol to 105 g 261 (Zl Rbn) Dorołego u n poób polć z żdną nną rbą wtępująą w Bbrz hb że do znn z u rłowt (ob nwzjn gtun pohodzą z Aer Półnonej) Njprośj odróżnć te dw gtun po lzb wąów: u rłowt h 8 u popolt 6 Doroł u popolt dług bezłu ło z ogroną płzzoną grzbtobrzuzn głową z równ duż ln uzębon otwore gębow Oz u ą brdzo łe w tounu do rezt ł Gtune ten zdl przżn średn duże rze rzdzj jezor ztuzne zborn wodne Żw ę (wbr pozoro) nl rb tże orup żb z nwet drobn pt Su (n)popolt Choć gtune ten uznwn jet nofjln z bol htofun doln Bbrz to oben wtępuje brdzo rzdo Śwdzą o t rejetr połowów wędrh (w 2013 rou złowono zledw 7 ozów o od 2 do 7 g) orz wn bdń htofun prowdzone n potrzeb Plnu Ohron Pru (w 2011 rou odłowono tlo jednego u) Htorzn dowode n to że u bł w Bbrz popolt gtun ą rport rb z zów d nd Bbrzą dzłl zwodow rb Możn ę z nh dowdzć że przłdowo w lth w rzeh Bbrz Ełu złowono łązn no pond 5 t uów o tnowło o 6% łego połowu Z ole dzęć lt późnj jego udzł bł nl rgnln bo zledw 03% N podtw powżzh dnh ożn oblzć że w ągu th lu lt tlo rb włowl z Bbrz pond 83 ton rb! To brdzo dużo j n rzeę tej wloś Rune Klud Kuzńj z II l LO w Mońh Legend opowt t ft O uow rju nd Bbrzą ożn ułzeć równż we wponnh wędrz orz opowdnh legendh rążąh wśród jowej ludnoś Jedną z bbrzńh opowte jet legend o u zwn ślepe utortw Mołj Sojl Ntet dl jednego z bohterów legend prób złown ogronego u z pooą uz ońz ę ęż uzzerb n zdrowu Ln hrpun zplątuje ę bow n z śł N zzęś ężzźn udje ę uwolnć ujść z ż Bć oże n bez powodu trorzeze w oolh Dwdowzn w tór rozgrw ę j opowś no nzwę Suowo Odłdją n bo legend wędrą fntzję ztnów ę nd t o jet oben njwżnjze z puntu wdzen ohron tej tjenzej rb Przzn znu u nd Bbrzą nleż uptrwć w ndrnh połowh zwłzz w ore dzłlnoś zwodowh rbów tóre ołbł jego populję to przełożło ę n ogrnzen jego rozrodu N poób ponąć też dzłlnoś łuownów Su ntet bł jet pożądn trofeu Przjeżdżj n rb n po rb! Ab w poób nturln dozło do odbudown populj tego gtunu nleż n pn ore zprzetć jego pozwn Dltego Bbrzń Pr Nrodow od 1 tzn 2015 do o njnj 2017 rou włązł u z połowów wędrh we wzth leżąh w jego grnh h Obję łowtą ohroną tego ennego dl Pru gtunu pozwol j ndzję wzonć jego populję Z tego j zhę wędrz do zętzego wpuzzn złowonh rb t b dobr zwzje tło ę przjeżdżn n rb n po rb Zhę równż do wpełnn rejetrów połowów (dołąznh do roznh lenj wędrh) tóre pozwolą n uteznj ontorowć o z t dz hronć htofunę Bbrz Krzztof Bh Dzł Montorngu Przrodnzego Sozologznego BbPN W nuerze: Ro Su w BbPN ^^1 Melorje wn drz ^^2 Grść wponń przed 20 lt Nz Bbrz ^^3 ^^4-5 Ogród w zgodz z nturą ^^6 Pożtntwo lęgowe ^^7 Zprz n prez otwrte: Bgn Bbrzń noą Europej Dzń Prów Nrodowh Wrztt Torfowo wl gąb Dzń Bon Błego Gr zbw dl rodzn z dzć Przjuje zgłozen uzetntw drogą lową Szzegół n wwwbbrzorgpl Orgnztor:

2 2 OCHRONA PRZYRODY Bbrzń Wś nr 18 nr 18 Bbrzń Wś ROZMOWA Z 3 wwwbbrzorgpl Row elorjne zgrożen dl bbrzńj przrod Dzę nturln płnąej Bbrz nz regon jet unln n lę śwtową fot C Werphow Co dzj zgrż bgno bbrzń? Njwęz zgrożen dl bgn bbrzńh jet odwodnn dl bgnnh w wnu opn nowh rowów nłów Zwęzen odpłwu wód z teów elorjnh prowdz do: - obnżen pozou wód gruntowh - przeuzen gleb torfowh - pogorzen wrtoś użtowej gruntu Ogron zgrożen ą równż pre zwązne z utrzn ów polegjąh n ehnzn uunęu z dn ter nnonej przez rzeę (oduln) Powoduje to trt n tlo w h h le tże w eoteh zleżnh od nh Nleż pętć że degrdj obzrów bgnnh wąże ę z zn wlu ennh (n tlo z puntu wdzen przrod le tże rolntw) gtunów rośln zwrząt tóre utępują j nn brdzj popolt To z ole wpłw n pde boróżnorodnoś Jet to zzególn wżne w onteś dopłt rolnośrodowowh Itnn progrów rolnośrodowowh n obzrh ennh przrodnzo th j doln Bbrz zwązne jet włśn z bgnn dl zleżn od wogo uwlgotnn Przeuzen podołh łą prowdz do ndrnego rozwoju trzn W ten poób j żerow lęgow ptów ulegją degrdj o uwdzn ę w pdu lzebnoś ptów zdljąh te teren Poz t tłe oduln u prowdz do uunę wzth orgnzów fltrująh wodę (n ł- fot J Sender Drz bogtwo rjobrzów I zlone prz drogh wrzb topole Co prwej jo płz prz grobow dole Bł zołe dług ręł ron Rozpuzzją n wtr wroz porebrzon Terz j rtwe z nej wrze żłob ( ) AMz Pn Tdeuz ż orupów) Trzeb pętć że ój zzeżuje ą worztwne jo nturlne rn joś wod w tjh uzdtnn wod Ih nobeność lub zrn śwdz o pogorzenu ę joś lub nwet nprzdtnoś wod do p Z ole uunę wpłeń odp łdu podłoż rze prowdz ędz nn do znzzen obzru trl z też zwęzonej penetrj terenu przez norę erńą dużego tor rb Trzeb pętć że pre odulenowe w górnh odnh dopłwów Bbrz (poz obzre Pru) powodują jednoześn podtopn n obzrh prowh położonh ponżej Z drugj tron w tujh długotrwłh uz ogą prowdzć do łowtego whnę u w górn bgu znjzen plonów lub też do znznego pogorzen joś wod (wod oże n ndwć ę do poż!) Dzłn renturzjne N terenh pozotwonh przrodz dzłn nprwze zhodzą otn pontnzn Przłde jet zrtn nonerwownej elorjnej z też dzłlność bobrów Chą przpzć dzłn nprwze nzbędne jet prowdzen zbgów ohron znnej Dzłn te polegją n townu odpłwu wód n poprzez budowę ztwe progów pętrząh orz n przwrnu endrów n h Kluzow rol ordeł w rążenu wod Jedną z wżnh funj bgn jet retenj (gznown wod) Włśw zhowne torfow hłoną wodę powol oddją ją o (hroną przed powodzą) O rol drz w przrodz orz w gopodre złow ożn błob npć obzern elbort Jedno jet pne trudno ob wobrzć ż n nzej plne włśn bez drz! Drz od wów ztłtują otzjąe n rjobrz Chożb nze pol wj drog wzt ojrzą ę ze zpler głowth wrzb Szzególną rolę pełną wśród roślnnoś porwjąej teren j wj Chroną ędz nn przed eteorologzn zjw jj wp pł odgrdzją zolują od hłu orz j przełowh Już w zole podtwowej uz ę że drz produują tlen orz pohłnją dwutlene węgl! N żd jedn zdje ob prwę że jedno duże drzo pohłn rozn tą lość dwutlenu węgl ją wtwrzją przeętne dw gopodrtw doowe Człow w pogon z przetrzeną przełową zlną orz z now teren rolnz elnuje z rjobrzu drz Wdć to tże n nz bbrzń podwóru W grnh BbPN w rou 2013 węto 4102 ztu już w rou ntępn ż 6206 (ow o legln wnnu drz) B ogrnzć ten proe drz hronone ą odpowdn rozporządzen Dltego jeżel jedn z totnh powodów u wąć drzo to njprw wrto zpoznć ę z prwe tóre oreśl o oże o jet ndozwolone Kwetę tę reguluje Utw o ohron przrod z dn 16 wtn 2004 r (DzU jt z późn z) Pozwolen n wę drz (n dotz lów) wdje tlo wójt burtrz l- Spotn po lth gd jej bruje podz uz powol uwlnją Pondto ztrzn przez o- Kopn nłów rowów = olbrz trt (n tlo!) przrodnze fot C Werphow rdł wod uleg nturlneu proeow ozzzn Szzególn zń doln Bbrz pownnś ć n uwdze dobro wpólne j ą obzr ordłowe wtępująe w nz regon Ptrzą przzłośowo wrto pętć że ouzn torfow n z obą zrówno trt przrodnze j eonozne Dzś nzuwżlne dltego t trudne do zrozun tną ę powżn problee nzh dz wnuów Urzul Breżnoj Bzlle Dzł Opn Uzgodnń Środow owh BbPN Jonn Zwdz Dzł Projetów BbPN bo prezdent t Zn uz dezję n wnę drz u złożć w jow urzędz odpowdn wnoe We wnou totne jet poz dn peronln ttułe prwn do nruhooś podn nzw gtunu drz orz jego obwodu rzonego n wooś 130 (t zwnej prśn) Wżne jet bś podl przznę uunę drz tern zrzonego dzłn Pętj że n teren pru nrodowego do uzn dezj zezwljąej n wnę wgn jet tże zgod dretor pru! Wnją drzo owoln nrżen jeteś n r Z wę drz bez zgod groz n dntrjn r pnężn Kr t oże ęgć wot luntu ludzęu lub nwet luet tę złoth! N wę podej dezje o węu drz prześl to uwżn Pozuj oprou ztnów ę z tnje uzdnon potrzeb zubożen nzego otozen o to jedno drzo A jeśl o wzto zdeduje ę je wąć zrób to w zgodz z prwe Wted nj zzodz środowu ob Jnuz Sender Dzł Opn Uzgodnń Środow owh BbPN Wzt plenerow (od lej) H Jungu M Gór P Nwro fot A Wtr We wrześnu ubgłego rou goślś w nzh progh dr Hrtut Jungu błego Dretor WWF n Whodną Europę Centrlną Azję oben Honorowego Konultnt w WWF Interntonl C jego wponń przed 25 lt orz dzjzh wrżeń z pobtu nd Bbrzą zdlś u l ptń Ponżej prezentuje zęść wwdu tór w łoś jet dotępn n nzej tron nternetowej wwwbbrzorgpl Gd w lth 80-th 90-th pełnł Pn funję zef ej rozwoju projetów w WWF Interntonl zrelzowno jeden z njbrdzj udnh projetów WWF j bło utworzen Bbrzńgo Pru Nrodowego Dlzego ją do wboru tle h j n ł św wbrlś dolnę Bbrz? Wzto zzęło ę od otrzn ltu od prof Ad Płzńgo prof Andrzej Drz ( ) tórz zwról ę do WWF o wpr fnnowe poo w relzj tego elu Lt bł ntereują jedn poł utworzen pru nrodowego n t olbrz obzrze wdł ę n brdzo trudn do zrelzown Dltego poślelś że to n jet tet dl n t brdzj że przeż pr nrodow utnw rząd dnego rju n orgnzj ędznrodow W odpowdz n lt pordzlś nuowo b zwról ę o wpr do wojego rządu Jedn profeorow n poddl ę W ndług z otrzlś olejn lt w tór npl że pójdą do rządu le prozą n o popr w tej prw N pozotło n n nnego j tlo pojehć nd Bbrzę ( ) Njwęze wrżen zrobł n n doln Bbrz Zdłe ob prwę że jet to jedn t duż ople ordeł nzego ontnentu gdz zhowł ę jezze rjobrz gtun tóre w Zhodnj Europ trlś już dwno teu To je bło ( jet) t untowe że n łe wówz żdnh trudnoś b przeonć oh olegów bś zngżowl ę w ten projet ( ) J jet el obenej Pn wzt w Pole BbPN? J znł ę doln Bbrz w przeągu dwudztu ztereh lt d zobzł ją Pn po rz prwz? ( ) Pęt gd przjehłe prwz rz nd Bbrzę to wzędz n łąh tł tog n Terz h n Zotł ztąpone przez pltowe bele ( ) Poz t wzędz bło wdć uząe ę lś ttonu ( ) Pozzepne n znurezh lś wł n blonh werndh orz w poblżu doów Ten wdo równż znnął Z ole pojwł ę też nowe rzez tórh wześnj n bło j lzne gopodrtw groturtzne Potrzebujez lnego wpr woół b zrówno w ręgh nuowh j równż w środowu loln Popr zńów jet nzrn totne ( ) Wżne jet równż b n popdć w frutrję jeżel n ud ę oągnąć złożonh elów Wrto utożć ę ze wo ue n upć ę n przegrnh pojednzh btwh ( ) Jet to nzrn trudne bo generln przrod w onfrontj z wlzją przegrw n ł fron Stle tr gtun enne dl ( ) Jedn gdbś ę onentrowl tlo n t to bś zgorznl Zwze wzt powtrz że u utożć ę z ue Mędz nn dltego że błe opttzn obrońą przrod przez łą oją rrę to udwło ę oągć złożone wześnj ele I gd zptz n o oje dośwdzen to pow o th przedęwzęh tóre n budowł wznł (np ohron wlów w Europ ohron populj uhów w Mongol) Ozwś że bł też porż ( ) le jedn tr ę śleć o t o udło ę oągnąć n o przegrłe Nd j projete w jh ząth śwt ottno Pn pruje? Rentroduj tgrów w entrlnej Azj Hrtut Jungu podz wzt w BbPN 2014 r fot A Wtr Oben pełn Pn funję honorowego onultnt w WWF Ją wdzę orz wrtoś tr ę Pn przezć wo nj dośwdzon olego z pr? Po prwze: uz bć wrgodn po drug: rplw po trze: uz łuhć ludz Jet to zzególn wżne w przpdu gd ludz nonzn hą ę z tobą zgodzć ( ) Nzrn wżną ujętnośą jet znlezn prtnerów A wę wpółpr! Nzego n ożez zrobć to jeden z njbrdzj etująh projetów ohronnh nzh zów Dotłe zleen doonn prtznej oen zproponownego projetu orz etod łużąh do jego oągnę tże znlezn obzrów gdz tgr ogłb zotć wprowdzone Znlzłe dw t j ( ) Inn projete tór relzuje wpóln ze zwjrą fundją (Sw Mv Foundton) jet ohron uhów (gtune ntlop) w Mongol Dzę teu projetow populj ntlop wzroł z 800 ztu do 14 tę Ten projet jet dobr przłde nowozenej ohron przrod bo dzłn odbwją ę n wlu płzzznh Tworzą go trz główne flr Prwz dotz przewdzłn łuowntwu drug eduj dz łodzż orz zoleń dl prownów projetu trze wpółpr z lolną ludnośą Te trz rzez pęn rze zgrł Wzto przebgło deln łuowntwo zotło zreduowne prw do zer n dzń dzjz n zgrż populj dzh ntlop w Mongol Co jet Pn zdn njtrudnjz wzwn dotzą ohron przrod w dzjzh zh? Jeżel poptrzeć n poób w j hronone ą różne obzr n Z to tje ę jne że n ożn h odpowdno ohronć bez wpr zgod ludz żjąh w njblżz h ądztw To jet brdzo duże wzwn Mjow ludność pownn ć orzś z hrononh terenów t j to je tu nd Bbrzą Ntępn wzwn jet wzrot populj ludz n św To oznz węej znzzzeń orz węze zpotrzebown n nturlne zob J ob z t pordz? Do tej por nt n znlzł n to rozwązn Jet to oło znęte n ożn tego proeu ztrzć W zwązu z t pozw n n wl odpowdzlność b hronć j tóre ą brdzo enne bo ą otoją dl wlu gtunów rośln zwrząt Nleżą do nh ędz nn Serenget Nuru Yellowtone z Tvo Jedn z th j jet tże Bbrz Trzeb otozć opą te njwżnjze j n to środ J dośwdzen wdzą hłb ę Pn podzlć z prown nzego Pru złon orgnzj pozrządowh zngżown w ohronę bbrzńh bgn? N z przede wzt pownnś ę upć? Pownnś ontnuowć wześnj złożone ele pętją jednoześn że jo prown pru nrodowego n oże ć wztgo W he ć zlne teren wzędz wodę roln ntot hą oć no Mu znleźć opro tór d orzś dl obu tron: dl przrod dl rolnów N nnego poobu b dobrze zrządzć t terene Brdzo wżną rzezą jet tże prooj Pru n znątrz Brz udzł orgnzuj publzne potn b przeonwć ludz do b Pozuj potrzebę ohron tego j Itotn jet eduj potn w zołh tworzen różnh lubów przjół Pru orgnzown obozów letnh dl łodzż różnego rodzju zwodów I o njwżnjze whodź do ludz zjąh we wh n teren Pru Pownnś go proowć przede wzt wśród njblżzh jego zńów prwć b bl z tego j dun ( ) Dzęuje z rozowę żz wlu ł n dlzą prę n rzez dzj przrod Rozowę prowdzł: Artur Wtr Ośrod e Wdrżn Dzłń Ohronnh BbPN Wwd przetłuzł: Rent Zl Dzł Eduj Udotępnn BbPN

3 R t u n u! j ogon? Gdz ó Dopuj ogon do h włśl won 2015 Urodzon ś GŁUSZEC KUROPATWA dl wolno ło ń e św Wzen w o n uje rd ę wz to tlo jeden orntolog gł oś no pohlpuje utn e rze z - Bd trz n : trz lą bo ż n t n d Bb rzą t dzś trudn o je wp trz eć trz z bg n Kdś lz n rerz on og w z lrą w z ę wlz ł ę żn o n ntur łon tł o Dzś nle h zo : ne u fr tł n zo owć Co tu robć? J rt ten pt gtune? po żegnć Chb prz jdz ę trz z wdo ptrz ł o n ł ą ę dun? z wog o drz retor Ztrz ł ę D : w ło t ł zą pozwolę! - N e j n to n! od z Mn trz lno ś Urodzone dl wo tow go tod e prowdzł P n Krz wń ją ow dł dz wpro t po d K wolrę Zrób pto t ć uś wp t ą trz l zeh ą Dj wbór - jeś ć ogą ją opuś rze ro ną ć Bę dą t w wol ą op po d ro ł e gd tną ę do e w śwt odejd ą ł orntolog - Hur! rz ną w no j dz n Jet z św n ń brz że w b! w ho u trz ę Rent Zl Ctrz jet pt tór jezze ndwno lzn wtępowł w doln Bbrz Jego elegn wgląd orz wlezność podz wzenowoennh godów prwł że jet jedn z njbrdzj rozpoznwlnh ptów wtępująh n teren nzego Pru C n n teren łego nzego rju Ntet tuj trz n tlo w Pole le w łej Europ Zhodnj Środowej jet drtzn jego lzebność leje w ztrzją tep Jedn n Błoru populje ptów ą lzone w tąh A j jet u n nd Bbrzą? W zezł rou podz woennego lzen nuow twrdzl zledw ooło dwudztu ogutów Czrn rerz z bgn Dlzego tują trz jet drtzn? S ogut ubrn jet w połująą zrnogrntową zbroję tórej wońzen tnow ponują ogon zwn lrą Kztłt ogon rzezwś przpon dwn ntruent trożtnej Grej gdż jego bozne pór (terów) wgęte ą hzowto n znątrz Cłoś wzerunu zrnego rerz dopełnją zerwone brw orle tóre w tr oreu godowego nbrzją Dzę teu e wglądją groźn wlezn S ur zwn orą ubrwon jet ronj Brązowo zr jet trudn do wptrzen o znzen zzególn w ore gd whowuje plęt Ctrz zjuje dość zróżnowne dl: od terenów podgórh po bgnne łą śródleśne poln pożrz brzezn teren otwrte zęśowo porte olhą nwet bor poprzepltne uprwn pol Dltego wdwć b ę ogło że pownn on wtępowć lzr D Czerepo Zgd Profeor Ło A B nr 45 Przzn obenej tuj jet l: ntenfj rolntw wo prej drpżnów (główn lów) zn ltzne orz nl lzebność ptów n pozzególnh tnowh Cz tnje zte hoćb ń zn n zwęzen lzebnoś trz w doln Bbrz? N wdoo I hoć zne wdją ę znoe to orntolodz z Bbrzńgo Pru Nrodowego z wzelą enę trją ę poó bbrzń trzo Inn łow zdedowl ę b zlć bbrzńą populję trz oobn z znątrz Aj wdln ptów w zezł rou bł relzown prz wpru dr Andrzej Krzwńgo (Pr Dzh Zwrząt w Kdzdłow) W rpnu zezłego rou orntolodz uśl 11 pląt wrz z tą orą w tzow dou tzw wolrze dptjnej Cł progr oprł ę n złożenu b podrośnęte plęt po pn z ogł odzln opuzzć wolrę orz do nj wrć Pozątowo potrzeb onttu z tą orz orztn z włdnej w t ju r powodowł że pt oddlł ę od wolr tlo n hwlę n łe odległoś Jedn z upłwe zu twł ę brdzj odwżne odhodzł orz dlej dlej b ottezn odejść n zwze Bł wówz n tle dz b wść ż w nturln środowu W ten poób odbwło ę topnowe prztoown trząte do ż n wolnoś (tzw etod Born to be free Urodzone dl wolnoś tłuzen red) Projet Born to be free BAŻANT relzown jet z dobr ut ędz nn do zwęzen lzb r w półnono whodnj Pole W ju 2013 rou dzę etodz przzł n śwt 2 łode r Poślne ą też prwze rezultt oprtej o tę etodę rentroduj głuz w Borh DolnośląhPrwz prób wdln trz w środow bbrzń ntet n dł t zdowljąh rezulttów Jet ndzj? Dużo (hoć n wzto!) zleż od powodzen prowdzonh w nz Pru dzłń n rzez ohron trz I poo tego że lo trz nd Bbrzą wdje ę przeądzon to n oże tlo ptrzeć zeć ż gtune wgn bezpowrotn Zte trzj wz ono u z powodzen prowdzonh j bo przeż t trudno wobrzć ob bbrzńą łąę bez zrnego rerz onultj ertorzn: Krzztof Henel Dzł Montorngu Przrodnzego Sozologznego Odżwją ę n po urodzenu 2 Zwrzę z ol 3 Njznotz śp wśród ptów 4 J rj grnz z Polą od półno? 9 Rebu Zuz 1 Odpowdz n zgd z poprzedngo nueru: Su to rb ltofln oznz to że: ) łd rę n podłożu roślnn Prwd z fłz: P P F P F P P P P Krzżów Don hło: ŁOSIE Pt wreśln hło: NASZA BIEBRZA Rebu Potr hło: PAJĘCZAKI Rebu Ptr hło: TORFOWISKA Rebu Alendr hło: BATALION; hło: PROFESOR ŁOŚ Rebu To hło: WODNICZKA; hło: BRZOZA NISKA Zgd z dwnh lt: 1 ów zrn u; 2 hl; 3 pe; 4 ebul; 5 eho 1 0 Rebu Wtor 2 GNES Otpowz Zuznn l III SP w Krnborze NAGRODY Spośród utorów poprwnh odpowdz n zgd opublowne w nuerze 42 wloowlś th tórz otrzują ngrod Są to: Bujnow Puln l V SP nr 1 Grjo; Dzęgl Mteuz SP nr 2 Grjo; Jworow Puln SP 1 Moń; Łepow Ld l V SP nr 1 Grjo; Muzń Izbel l VI SP Tjno Stre; Ndbł Gbrl l III SP nr 1 Grjo; Pzozo Puln l V SP nr 1 Grjo; Stz Kroln Kl V SP Btr; Swro Lur l V SP 1 Moń ; Szulbor Jul l VI SP Low; Szń Gbr l III SP nr 4 Łoż GRATULUJEMY! Ndbł Gbrl l III SP nr 1 Grjo 3 KA LKA po łąe ze Mł zjąze dze b ówą b Jet brdzo z g zwnne no M dług uz z drog żnow hodz żdeu drp ł jet zrze I hoć to zw zz b zo go tole n Wlnon ją z o eg z n Bo żd lub ś to bol rdo won łoń Kper Zl w wo t d l III Szoł Po w Tr znne dobrze znoł operję zbo odzł pett hęć do ż W njblżz z zotn wpuzzon n wolność Ogrone wrżen n prownh ośrod zrobł równż bon Pnego rpnowego dn 17 łodh bonów przebwjąh w ośrodu dołązło do woh br odleło z n n zowo Bł to udown zprją deh wdo ogron tfj z wonnej pr Do ośrod trfją dz zwrzęt tóre w węzoś przpdów n ł do znn z złow Njbrdzj grewne nbezpzne ą pt zponte tująe dzobe brdzo otr zpon orz zple tóre dług dzobe eln trfją w oz nprzjl Nbezpzne ą równż W zleżnoś od gtunu ogą grźć opć z towć poroże Znjoość zhowń pozzególnh gtunów zwrząt pozwl n ztoown odpowdnh środów zpnjąh bezpzeńtwo opunów Cz rone ą zwrzęt? KIENKA Zdję ptów: GT Kłoow fot D Krp - Cz zwrzęt bwją grewne wobe prownów ośrod? 8 Borzow Don l IV SP Rdzo Odpowdź: W dzjz nuerze Nzej Bbrz prezentuje drugą zęść go wwdu tór udzlł n Pn Agnz Tlow rown Ośrod Hodowl Zhowwzej Kon Polgo Rehbltj Zwrząt 3 4 Któr z powżzh urów n jet nz gtun rodz? - J żd z n oże poó rnn ołbon zwrzęto? 2 3 D U r te zwrz 1 2 CIETRZEW Autor: Rent Zl Dzł Eduj Udotępnn BbPN N runu urło ę 10 gtunów zwrząt wtępująh n teren Bbrzńgo Pru Nrodowego Wpz h nzw K r z ż ó w 1 Don A=O Drog Red jo! N zw ę Gbr twow ho ej nr 4 dzę do w Ło Wze III l ż Kl po Szo dn t brdzo ł Podnd N eu zo ę rwą bzł ono p w w łódą o d je z obło po r ze ęto pł Mz e W dużo w w że w z ro pon dz t ro ń zw zbr z ą u znh tt e Dlt tór z Bbr ego h pot ł zą wł w ś ę n t W zp ąu lp jow n tć j u pod ego r ze pt z pl ą Bb w nown r zą? N łą Re ego pł on dję w N u zej B Gbr erdez n poz Sz br z d r ń Szoł Podt wow nr 4 w Drog G bru Łoż W lpu nd Bb rzą oż n z n rne rod zn łbę zobzć żerują tunów e zple dz n ze h np błe w n ob e b erwję rzżówe głow perozów łe blów ne n różnh oożn u urogę błotn łzeć b gje ów tw ąz w t ptó owh W t też znąt W w owh trznow lpu roz re powr n b po pod o ją ze woh tere tlonów Są to znją ę już prz h n lp n eloo ów lęgo wh n obn dorołe zpó w Pozdr zęt wdo z tóow w Cę wlu W połow erdezn ą węze td wh orntolo gznh żzę udn żurw zje Agnz Hene oberw h w l j orz j! Dzł Mo ntorngu Przrodn Sozolog zego znego LĄCZELA SO Cendrow Wtor l III SP Mśh Włją lt do redj pętj o t: Wrż zgodę n podn dnh oobowh ojego dz (n nzw wu zoł jowoś) w pś Nz Bbrz n tronh wwwbbrzorgpl Podp rodz Dt Rodzj poru j otrzują zwrzęt w ośrodu jet w rę ożlwoś dotoown do dt th zwrząt żjąh n wolnoś Pt drpżne n bon otrzują łe urz wrz z ość pór Jet to brdzo wżne zzególn u łodh rozwjjąh ę oobnów tóre zerpą z oś roeleent do wzrotu włnego ość Pt owdożerne otrzują żwe owd orz h lrw (prowdz włną hodowlę lrw np ązn) Pt roślnożerne otrzują różnego rodzju zrno trte wrzw owoe Pozne w ezon owoe u głogu jrzębn jgod borów roz b zwrzęt w z ogł pożć odpowdn dl nh por Żwn dzh zwrząt jet brdzo oplowne Nl błęd ogą powodowć ttroflne ut Brdzo wżne jet zte b j njzbj oddć wgjąe poo dz zwrzę do ośrod w tór pejlś otozą je odpowdną opą - Które ąe ą njbrdzj prowte w ośrodu? Njbrdzj prowt ore zzn ę wrz z pojwn ę pląt Trfją do n plęt wrzuone z gnzd rnne po próbh ltn ntet wześnj wponne podlot Od zerw do rpn pjent ośrod ą główn bon W ągu th trzeh ę przjuje h pond 40! Do ężh ę zrówno dl zwrząt j dl ludz nleż zlzć równż tzeń lut Mróz ś pd śng wje roźn wtr Ab wpoó utrzn pł opunow rą poją zwrzęt zęśj l rz dznn Wzel trud zwązne z opą reopenują n hwle gd wpuzz nzh podopznh n wolność - J według Pn bł njutnjz przpde w ottn z? Njutnjze przpd to t d trfją do n łode zdrowe zwrzęt zbrne od ro- dzów przez oob tóre w dobrej wrze hł poó Opunow w ośrodu poo njzzerzh hę n ą w tn zjąć ę t zwrzęt t dobrze j h rodze Przłde oże bć tutj przpde dzęoł zrnego Podlot tego pt zbrn z lu trfł do ośrod w brdzo dobr tn Ntet poo zpnn zwrzęu njlepzej op dzęoł n przeżł w nol Ogron tre zn otozen przznł ę do śr zdrowego zwrzę Sutn zjw jet tże dorn przez turtów (poo zzu) onów polh przebwjąh w zgrodz OHZK Chwl przjenoś z rn oże ońzć ę dl on godzn ogronego bólu nprzjenh zbgów leznzh Dltego peluję do wzth b n dorl dzh zwrząt w nz ośrodu - J ue uzł W njbrdzj? Jedn z ottnh ueów jet przpde puzz tór ł złne rzdło Sow Njwżnjze w tj tuj jet zhown pooju Zwrzę podejrzne o oroen nleż dłużz z oberwowć (bć oże wró jego rodz) W przpdu podję dezj o poo przed podję dzłn nleż ę onttowć z Urzęde Gn włśw dl j znlezn zwrzę Jeżel gn n jet w tn udzlć poo nleż onttowć ę z ośrod rehbltj zwrząt J już wześnj wponł n nleż przetrzwć dzh zwrząt w dou Trzeb równż pętć że ntóre ogą bć nbezpzne w t przpdu wzel dzłn nleż pozotwć pejlto - Dzęuję z rozowę Rozowę prowdzł: Ew Wtr Dzł Eduj Udotępnn BbPN

4 6 Z PORADNIKA DLA ROLNIKA Bbrzń Wś nr 18 nr 18 Bbrzń Wś PRZYRODA BIEBRZY 7 wwwbbrzorgpl Pętj o ogrodh ogród w zgodz z nturą Obe jj nzłe jj Kdś wj ogrod pełne bł różnobrwnh wtów zphów brzęzen pzzół śpu ptów Bł je wpoznu potń Stnowł nturlną pżrnę phnąą zoł pełną owoów wrzw B ło tego! Ogrod noł ze obą wle nforj o tuj gopodrz T np gdz zł łode dzzęt to dzono lw ngt z t O horob doownów nforowł z ole obf dzone zoł leznze np: bl boże drzo złw ler wrotz z bez zrn Ogród grodzone bł pęn zthetow płot lbo płote wpltn z głąze wrzbowh Obene n ją już tego urou o dś Pożtntwo Cz t włśw jet? Trudne łowo tóre w prwzej hwl przwodz n śl nzbt petzne ojrzen (te glt phł wz lezze) Bez wątpn pożtntwo to tounowo powzehne w przrodz zjwo zerpn zów przez jeden orgnz ozte druggo orgnzu - żwl Ntot jeśl dod do ngo jezze łowo lęgowe to wted do znn z jj I to j pożtnz! fot PTłłj Nze rodz tre odn rośln gną bezpowrotn h je zjują nowe hętnj uprwne ze względu n węzą wdjność z odporność n horob nwet brdzj petzn wgląd Stre odhodzą wrz z n bogtwo zphów ów Ntet rze z przdoow ogrod zn boróżnorodność Źródł podją że od 1900 r zgnęło n ł św pond 75% odn rośln użtowh! Ale n nz podwóru też n jet njlepj bo hoć bogtwo gtunowe Pol przez ł z nleż do njwżzh w Europ to jedn goł o wdć glopująe zn zwązne z ntenfją rolntw orz ogrodntw Od rou 1969 od d zzł n w oberwuję wle utnh zjw th j znjzen ę lzb gtunów orz wloś populj ptów zję owdów N polh donują uprw onoulturowe ntwone n j njwęzą produję zęto n uwzględnjąą wogów środow przrodnzego Z polgo rjobrzu przez ł z ub- Pozotwon up polnh n to je hronn dl łh zwrząt fot P Tłłj wją popolte rośln (hber błwte brte poln) uwżne z hwt tóre dś bł tł eleente polj w W dużej rze jet to efet toown środów heznh nwozów nerlnh tże środów heznej ohron rośln Żwność produown prz poo th etod jet nzdrow Do tego dohodz tre zwąz- n z zb tepe ż o powoduje że orz zęśj zpd n t zwne horob wlzjne (urz ndśnn tętnze nowotwor horob wńow z lerg) Jedn łowe: zbo dużo nzdrowo! A przeż wtrz t nle b zząć żć nzej w nz otozenu odnleźć źródł energ żowej Przełn tóre towrzzło prz pnu tego rtułu bł n tlo hęć podzlen ę z zteln reeptą n zzęś zdrow tóre odnlzł we włn nturln uprwn ogródu le tże tro o otzjąą n przrodę Ponżej przedtw l njwżnjzh rd j prowdzć ogród w zgodz z nturą Pt owd żb jeże Uprwją ogród u pętć że żją w n n tlo rośln le równż zwrzęt Brdzo wżn żw oponente ogrodu ą owd wśród nh tzw zplze Dzę trzlo pzzoło otlo oże zć ę ędz nn ozt owo Wrto pośleć o owdh w wo ogródu podzć rodz rośln ododjne (np lnę włśwą porzezę zrną lpę drobnoltną ślwę doową bluzz popolt nz lergo rdet wężown) tóre przągną do nzego ogrodu duże loś owdów Pętj że n wzt owd będą przjć nz uprwo Część z nh będz ł n n hrpę! Cz oże je odtrzć? Ozwś że t! N przetrzen wlu lt nuzł ę przrządzć doow poobe wle nturlnh środów ohron rośln Wwr z zonu ttonu wrotzu nz lergo nwet ebul z t ą brdzo utezn preprte w wle z zą ązl zlrnow różnego rodzju przędzor z hożb roztoze truwowe W lterturze znjdz wle przepów reeptur przgotown wwrów tóre późnj touje bezpośredno n rośln njzęśj w for oprów W nz ogrodz pownnś też tworzć dogodne wrun dl nnh zwrząt tóre ogą bć nz przrzeń w wle z ntór owd Do th bez wątpn nleżą pt owdożerne wśród nh dobrze n znne or Ab wrć b łode (2-3 lęg) rodze bogt uzą prznść do gnzd ldząt logrów owdów (główn gąn)! Z or ogą onurowć nze rodz zerzen nzwne nd ooł wśród owdów Oobn z dużego gnzd ogą upolowć prznść do wego dou w ągu dob ooło 05 g różnh owdów (główn uh ć hrzązze orz gąne) Njlepz poobe b zproć do nzego ogrodu rzdlth lotorów jet uzzen w lu jh bude lęgowh Poz t wrto projetują wój ogród uwzględnć podzen w n drz orz rzów Dją one hronn je do budow gnzd orz tnową bzę porową nz przrzeńo Owoe rjh jbłon głogu berberu rg jrzębn jłow ron rotn lgutru zereh zrnego bzu deren jdlnego trnn dzj jbłon to dl ptów wborne oł I pętj że njbrdzj trjn n tlo dl ptów tże dl owdów zpljąh jet oz zrzzeń zdrzń otwrth przetrzen Zrośnęte przpło up butwjąej roślnnoś grod n tert hrutu to nturlne rjów dl jeż płzów Zwrzęt te podobn j owdożerne pt owd pogją n w poób nturln reduowć lzbę zodnów ogrodowh N żd zdje ob z tego prwę że ropuh zr potrf w ągu jednej dob zjeść 30 tone znznh! Jej prz ą tże lrw nnego zodn pól uprwnh ogrodów turu podjd W nz ogrodz zgodn z nturą oże złożć ozo wodne eleent deorjn le tże wodopój dl ptów orz je rozrodu dl żb ropuh Nwoz tóre touję ą opot t zwne nwoz zlone Do h produj worztuję różne rośln le przede wzt porzwę Gnojów z porzw tórą wonuję doow poobe (łode pęd lś zl wodą) ndje ę do nwożen węzoś wrzw z wjąt ebul zonu fol grohu orz drz rzów owoowh Porzw zwr w ob wle ennh ubtnj n wtn C K B tże żelzo gnez wpń ngn rze Mędz nn dltego nwóz porzwow jet brdzo enn Jedn przede wzt łuż jo środe bologznej ohron przed horobotwórz grzb (opr) Rz n 4 lt w o ogródu touję oborn tór upuję u zprzjźnonego roln Nleż jedn pętć że śwż oborn u bć przeopotown n wolno go toowć bezpośredno gdż zwr zbt dużo ubtnj zodlwh dl zdrow Zołolezntwo Wżn rośln w o ogrodz ą zoł Znn płn zlrz z złown zl róto o pożtntw lęgow gtunu 3 lub 4 jj Jeśl gnzdo plądruje drpżn lęg oże bć powtórzon tej ej won jedn entuln przhówe t n jet lzn Zte złożen jj w dodtowh gnzdh zwęz prwdopodobńtwo n wlu ę łodh ptów I z jeśl n we włn to hoż w ob gnźdz Pondto oże zwęzć lzbę woh łodh przez nrność óż zotje oro w jedn gnźdz oże bć ogrnzon lzb jj? Spoobe oże bć h dołązn do lęgów nnh oobnów A Cz Kluzo w ąże Szuj zzęś w przrodz pł o t j brdzo przrod wpłw n zdrow fzzne phzne złow Duhown wrzł w o zół tóre njlepj jet zbrć włnoręzn Nleż je ntępn wuzć wzć w odpowdnh proporjh zżwć Z ojego ogród pozuję prw wzt zoł z tórh przgotowuję zn zwne zoł wojodzń (utor z w Wojodzn przp red) Stouję je zrówno jo przprw do potrw orz jo łdn do porządzn leznzh wwrów nprów Wwr olejow z dzurw poprw ntrój porz- Pożtntwo w obręb ędz gtun Pt owe łdją jj w nnh gnzdh njzęśj robą to w obręb włnego gtunu zl np zj podrzu jjo nnej zje C jet ft że dzje ę to tlo n pozątu oreu lęgowego Wzt plęt w jedn gnźdz lują ę tego ego dn wę gdb obe jjo bło dołożone po rozpozęu nubj to n błob wtrzjąo długo wdwne b wluło ę z ngo plę Dltego luzowe jet dołdn jj włśn n pozątu oreu wdwn lęgu Cz pto zdrzją ę poł ( oże to tlo n ę t wdje ) w jedn gnźdz ogą znleźć ę jj dwóh różnh gtunów Podz nzh oberwj do th przpdów dohodzło ln w jedn n 28 gnzd lez zwle bło h nj średno w lth w jedn n 63 gnzd Njzęśj woje jj podrzuł KRWAWODZIÓB!!!!! bo w o 60% gnzd z ob jj podrzują bł włśn ten gtune Ogród w zgodz z nturą to ogród przjzn owdo zplją fot PTłłj w ozzz z ton zzególn ułd ozow rune dzł przewzpln przewlergzn Stoują zołolezntwo trzeb pętć że hą uzć efet w pot lepzego opozu zoł nleż toowć przez dłużz z n 14 dn Krwwodzób pożt lęgow fot P Dobrow Dobre ądztwo Plnują grząd w ogrodz nleż wząć pod uwgę jezze dw zgdnn: ujętną plęgnję gleb tórą nleż głęboo pulhnć le n odwrć tże wpółoddzłwn różnh rośln n b nwzje Ab oągnąć njlepze plon nleż zhowć tzw dobre ądztwo I t np truw zno zują ę w otozenu ebul zonu ptruz łt tnu W poblżu hrznu drz petowe rzdo zpdją n onlozę Z ole wzjene ądztwo ebul rhw odtrz śtę ebulnę zę Jete przeonn że reguł dobrego ądztw prwdz ę tże w nnh dzdznh nzego ż Pr w ogródu w zgodz z nturą dje dużo rdoś tfj Mo ele jet nzodlw dl środow energoozzędn produj pełnowrtośowh plonów rolnh Ale tże ruh n śwż powtrzu zdrow orz śwdoość że wój lut włd w ohronę przrod Bo przeż żd złow oże hronć przrodę przdoow ogróde jet tego njlepz przłde Autor: Brbr Jóźw eertown nuzl tehnu łąrtw ZSR Wojodzn przodn po BbPN Pożtntwo w św ptów oże ć różne odn N przłd oże polegć n wrdnu pożwn zdobtego przez nne oobn Jet to tzw leptopożtntwo twrdzone n przłd u wdrzów orh ptów tóre wrdją zdobz upolowną przez Inną forą jet pożtntwo lęgowe tóre z ole poleg n podłdnu włnh jj do gnzd nnh gtunów I to zjwo oberwowne w doln Bbrz zprezentuje w t rtule N tlo uuł! zuzon odnleźć potenjlne gnzdo Ntępn ro jet przepłozen gopodrz z uptrzonego gnzd w z uułe pog jej podobńtwo do rogul (drpżnego pt) Pote zotje już tlo złożć jjo No nzej wgląd to wśród ptów owh tóre gnżdżą ę n łąh zęto blo b Wtępuje tu zereg zhowń ułtwjąh podrzun ob nwzje jj Pt owe n brognzdo r (gopodrz) z jje rwwodzob (pożt lęgow) fot A Nznowz Njbrdzj znn z podrzun woh jj jet ozwś uuł Jet on pożte lęgow oblgtorjn zl t tór n złd włnh gnzd tlo worztuje nne gtun do op nd wo plęt Ozuje ę jedn że pożtntwo lęgowe oże ć równż jezze nne oblze gdż ntóre pt podrzują woje jj do nnh gnzd poo tego że n uzą tego robć bo równoześn podją włne lęg T zhown wtępuje wśród ptów owh (zj rwwodzób r rbtw rzezn śz) Ozj zn złodzj Kuuł u ę ono ntrudzć b złożć jjo do obego gnzd Njprw jet t j w przpdu uuł (tzw gnzdown) Młode po wluu opuzzją gnzdo (tzw zgnzdown) wę op nd n wg nj włu Pondto nl zęść oobnów oże bć ze obą pornon (zdrz ę że pt gnżdżą ę w ool w tórej e ę wluł tzw floptr) o prw że przbrn rodz hętnj eptuje potenjln pornone z n plęt Do tego rodze n ą w tn odróżnć włnh jj od obh nwet jeśl różną ę wlośą lub ubrwn N potrfą też h lzć Pt wpóln broną przed drpżn blo b położonh gnzd dzę zeu ogą n znę odltwć dlej n żerow pozotwją wój lęg pod opą ądów Po o pt podrzują jj? ną gnzd przed przedtwl wojej grup N uzą też rć woh pląt W przrodz zjw ą otwowne bezwzględn blne zów trt Stw jet wo bo hodz o przezn woh genów pototwu Ab to oągnąć n wtrz tlo przeżć Kżd oobn u zdbć o dobrą ondję n tle b wróć n z z zow wwlzć ob odpowdn je do złożen gnzd dotęp do pożwn zdobć zntereown prtner odznn uwżć b n tć ę ofrą drpżn Pt owe łdją w zleżnoś od Sut podrzun jj Porównują dołożone jj obh gtunów z pozotł ozuje ę że wluw ę z nh średno o połowę nj pląt Dodtowo n w le z nh dort do wu w tór ogą ltć le njprwdopodobnj jet to jezze njz lzb Po o w t rz pt zwrją ob t głowę? Kżde dodtowe plę jet reln z dl rodzów Podłożen jj nnej prze n wg znznego dodtowego włu od pt podrzująego jjo (pożt lęgowego) Nwet jeśl zn wlęgu jet nl to energetzn ozt podłożen jj równż n jet duż Pondto łdn jj do gnzd obh gtunów oże bć efete ubozn jednozenego pożtntw w obręb włnego gtunu Ottezn j wdć whodzą z tego nzłe jj Agnz Nznowz Inttut Bolog Sów Polj Ade Nu w Błowż Potr Śwętohow Towrztwo Przrodnze Dubelt

5 8 ^Z ŻYCIA PARKU Bbrzń Wś ^ nr 18 Drodz Czteln Pęn dzęuje z ldząt ndełnh pr pltznh Cze n Wze olejne oberwje przrod uhwone n runh Alendr Młzo l IV SP Czerwon Gdzń Anet l I Gnzju Różnto Łpz Ptrj l V SP w Sztbn Szgl Ad l V SP Jn Oo w oo z podwodn o? N jet to łtwe jedn znją bologę zhown tej rb prz odrobn zzęś ożn w dlz ągu podzwć u w Bbrz Szzególn noą d whodz n żer Dznne rjów z ole to j znone zęto zupełn pozbwone śwtł Znjoość onfgurj rze pozwl dość prezjn oreślć optlne tnowo u Su wbr podte brzeg nw głęz (tzw bldh ) powlone drz doł wte przez nurt rzezn j równż wjś ortrz prowdząh do bobrowh żere Ponż th j w Bbrz jet orz nj to jego dl btown ę urzą Prdoln zwęz to jedn zne n potn z róle bbrzńh wód Płetwonurow nzego lubu Mender ł z doonlą woje ujętnoś w nnwzjn przebwnu w rzezn środowu w tór rządz nurt Z żd rze pogłęb tże nzą wdzę ontorują zhown u Stąd nze dośwdzen z t dąe zne n potn z tą njwęzą europeją rbą (w Bbrz jezze dzś oże oglądć oobn 2 etrowej długoś!) Wrto dodć że u jet długowzn przwązn tertorln do woh rjówe o równż ułtw odnlezn j gdz ę tuln znjduje Brdzo zęto zdrz ę t że łońe w ągu dn ośwtl njprw jeden brzeg pote drug Nleż pętć że w th oenth u n odpłw dleo o njwżej n drugą tronę rze gdz pnuje uprgnon ń W zwązu z t że u jet rbą brdzo żrłozną wztożerną to zn woje je dopro wted gd bruje pożwn Potrf równż bez węzego probleu upolowć płwjąe pt Njzęśj ą to powolne łtwowrne ł Su łe oz le z to doonł węh zu w wąh Jego dznne t n różne dzwne obt np: pł pltowe butel z boje ą włśn ut połe zwąznh z jego zzątow wzro Płetwonurów n tuje hoć w nprzdznh oolznośh potrf trnowć nwet zrpnąć z fnder otr zęb tóre ą utwone w wlu rzędh wglądją j tlow zzot Henr Szdłow ntrutor nurown w epreze Bbrzńgo Klubu Płetwonurów Mender w Gonądzu Z ż Pru Woną 2015 r Dretor Bbrzńgo Pru Nrodowego ogłoł przetrg n wdzrżwn ooło 1600 h gruntów Srbu Pńtw we włdnu BbPN w elu relzj dzłń ohronnh zwrth w tulnh Zdnh Ohronnh Pru n lt Kżd z podotów prztępująh do przetrgu ł prwo złożć ofertę n jeden lub węzą lość opleów Ze zwęz przetrgu zotną zwrte uow n dzrżwę gruntów obowązująe do oń tzn 2020 r W rh uow dzrżw zobowązn ą opłć znz wonwć oreślone przez BbPN dzłn Z wonn dzłń łużąh ohron ennh gtunów dl przrodnzh dzrżw ogą otrzć dopłt z Agenj Retruturzj Modernzj Rolntw Uwg: Inforję porządzono 31 r 2015 r n dzń wdruu przetrg oże bć roztrzgnęt Nottę porządzł Pweł Brzez Dzł Opn Uzgodnń Środowowh BbPN Bbrzń Pr Nrodow zhowują woją trdję ogłoł 2015 ro Ro u Powode tgo wboru jet potrzeb ohron gtunu tórego wrowe oobn orz rzdzj ożn potć w wodh Bbrz W ore zowo woenn zotł zorgnzowne w dzb Bbrzńgo Pru Nrodowego trz potn z lu Wzehn Bbrzń Tete tznowej Wzehn bł wod orz u Podz olejnego potn tóre ło je w lut poruzone zotł tet zwązne z odnwln źródł energ Ottn row Wzehn Bbrzń bł 50 t potn! 50-t Wzehn Bbrzń urozt pozętune Wzt włd jubleuzowej Wzehn pośwęone zotł Coto flortzn doln Bbrz Podz potn n zbrło ozwś wponń tór dzll ę z uzetn: Młgorzt Gór (BbPN) Przee Nwro (WWF) orz Andrzej Grgoru (BbPN) Bł też z n npodznę! Dretor BbPN zproł wzth uzetnów n pozętune 10 logrow tort z npe: 50 Bbrzńh Wzehn pęn ręzn wonn ozdob (dzęuje rtte tór wonł to dzło ztu Pn Mr Krjn Mord!) Rd Nuow BbPN Mnter Środow Mj H Grbow powołł zrządzen z dn 2 lutego 2015 rou dwudztu złonów Rd Nuowej Bbrzńgo Pru Nrodowego n nową pęoletną denję Inugurjne podzen Rd odbło ę 26 lutego 2015 rou w dzb Pru w Oowu Twrdz Członow Rd funję jej przodnząego powrzl Pnu dr nż Tozow Oruzo prof Szoł Głównej Gopodrtw Wjgo w Wrzw W ore zowo woenn prown Dzłu Eduj Udotępnn zorgnzowl wle trjnh otwrth dl wzth hętnh potń edujnh wrzttów orz wze przrodnzh W lut z ozj Dn Mordeł ł je wz wzdłuż Knłu Kpgo w ru lp wrztt pnr w wtnu Wrztt zdobn pne w Lpu wz terenow w oolh Gonądz w progr tórej zplnowno rozpoznwn ptów orz udzł w j przenozen płzów Szzegół n tron wwwbbrzorgpl Aj lzen przenozen płzów w Gonądzu Podz woennej wędrów płzów z j zown do j rozrodu wle z nh przerz drog gn pod oł pojzdów Dltego Dzł Eduj Udotępnn wrz z Ośrod Wdrżn Dzłń Ohronnh zorgnzowł ję h ohron Aj poległ n utwnu pejlnh płotów (wzdłuż drog w ool Gonądz orz wzdłuż Crj Drog) hronąh płz przed whodzen n jezdnę Złpne do wdere płz bł przenozone bezpzn n drugą tronę drog przez łużb terenowe Pru wolontruz prownów tudentów Inttutu Bolog UwB W elu ogrnzen śrtelnoś płzów n Crj Drodze w Doln Ben doln Bbrz Pr złożł wnoe o dofnnown z unjnego progru LIFE budow trwłh wgrodzeń ohronnh przeputów pod drogą uożlwjąh przehodzen zwrząt n drug tronę Redj zzegół wwwbbrzorgpl Bbrzń Wś bezpłtn gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego Wdw: Bbrzń Pr Nrodow Oow- Twrdz Gonądz Tel www bbrzorgpl Redtor: Rent Zl E-l: ISSN Zepół Redjn: Ew Wtr Ann Stz Agnz Henel Cezr Werphow Potr Tłłj Grzegorz Wroeń Projet grfzn łd: Alter Studo Błto wwwltertudoopl Drodz Czteln! Cze n Wze opn dotząe nzego p Zhę W równż do przełn h tetów tóre hlbś poruzć n łh Wś Bbrzńh Wzt uwg pro przełć n dre:

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym Zior rozmte Teori i zstosowni we wniosowniu prosmcjnm PODSTWOWE POJĘCI Motwcje Potrze opisni zjwis i pojęć wielozncznch i niepreczjnch użwnch swoodnie w jęzu nturlnm np. wso tempertur młod człowie średni

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/budowa-bazy-danych-klientow/ Spis treś i Ile kosztuje klient...

Bardziej szczegółowo