Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: zespól do spraw kuchenek mikrofalowych przygotowal wybór najlepszych przepisów z rónych krajów - potrawy te mona przyrzdzi szybko i latwo. Mamy nadziej, e przepisy bd stanowily dla Pastwa inspiracj i zacht do przygotowywania w kuchence ulubionych da. Kuchenka mikrofalowa ma wiele zalet, które z pewnoci zyskaj Pastwa aprobat: Potrawy mona przyrzdza bezporednio w naczyniach, w których bd podawane, co pozwala ograniczy prac przy zmywaniu Krótszy czas gotowania oraz male zuycie wody i tluszczu zapewniaj zachowanie wielu witamin, mineralów i charakterystycznych aromatów. Radzimy Pastwu zapozna si dokladnie z radami dotyczcych przepisów kulinarnych oraz z instrukcj obslugi. INSTALACJA PRZED PRZYSTPIENIEM DO PRACY.. 7 USTAWIENIE ZEGARA...

3 . 7 POZIOM MOCY MIKROFAL TRYB PRACY Z MIKROFALAMI.. 9 TRYB PRACY Z GRILLEM / TRYB KOMBINOWANY INNE UYTECZNE FUNKCJE...

4 PROGRAMY AUTOMATYCZNE TABELE PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH PRZEPISY KULINARNE DO PROGRAMÓW EXPRESS MENU CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

5 .. 20 ZANIM WEZWIESZ SERWIS CO TO S MIKROFALE? PRZYDATNE NACZYNIA..

6 WSKAZÓWKI PODGRZEWANIE. 23 ROZMRAANIE...

7 23 GOTOWANIE MISA, RYB I DROBIU.. 24 GOTOWANIE WARZYW ROZMRAANIE I GOTOWANIE..

8 TABELE PRZEPISY KULINARNE DANE TECHNICZNE...

9 R-64ST 1 KUCHENKA I JEJ WYPOSAENIE Drzwiczki Zawiasy Element grzejny grilla Lampka owietlajca Oslona ródla mikrofal Panel sterowania Gniazdo napdu talerza Otwory zatrzasków Komora operacyjna Uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniajce Zatrzaski zabezpieczajce Uchwyt do otwierania drzwiczek Otwory wentylacyjne Obudowa Tylna cianka obudowy Kabel zasilajcy WYPOSAENIE: Naley upewni si, czy wraz z kuchenk dostarczone zostaly nastpujce akcesoria: (17) Talerz obrotowy, (18) Podstawa talerza obrotowego, (19) Gniazdo napdu talerza, (20) Ruszt Talerz powinien by dokladnie umiejscowiony na podstawie, tak by mógl si swobodnie obraca. Podstaw talerza naley zamocowa na gniedzie napdowym. eby unikn uszkodzenia talerza obrotowego, naley uwaa, by przy wyjmowaniu naczy i pojemników nie dotkn nimi brzegu talerza. UWAGA: W przypadku braku któregokolwiek z elementów wyposaenia naley skontaktowa si z lokalnym przedstawicielem firmy SHARP. Prosimy poda typ kuchenki oraz nazw czci. 2 R-64ST PANEL STEROWANIA 1 Wywietlacz cyfrowy 2 Wskaniki Zalenie od sytuacji wieci lub pulsuje wskanik umieszczony nad odpowiednim symbolem. Gdy wskanik pulsuje, naley nacisn odpowiedni przycisk (oznaczony tym samym symbolem) lub wykona odpowiednie czynnoci: zamiesza obróci Znaczenie pozostalych symboli: ustawienie wagi/poziomu mocy mikrofal grill mikrofale gotowanie w trakcie 3 Przycisk rozmraania (EXPRESS DEFROST) Nacinij ten przycisk, eby wybra jeden z piciu automatycznych programów rozmraania. 4 Przycisk gotowania (EXPRESS COOK) Nacinij ten przycisk, eby wybra jeden z siedmiu automatycznych programów gotowania. 5 Przycisk STOP 6 Przycisk +1min/START 7 Przycisk ustawiania trybu pracy Nacinij, eby wybra tryb pracy z mikrofalami, grillem lub tryb kombinowany. Przycisk ten sluy take do ustawiania zegara. 1. Jednokrotne nacinicie powoduje wlczenie trybu pracy z mikrofalami. 2. Dwukrotne nacinicie powoduje wlczenie trybu pracy z grillem. 3. Trzykrotne nacinicie powoduje wlczenie kombinowanego trybu pracy (grill + mikrofale). 8 Pokrtlo ustawiania czasu procesu/wagi/poziomu mocy mikrofal R-64ST 3 WANE INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA WANE INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA: PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZLO W celu uniknicia niebezpieczestwa poaru: Nie powinno si pozostawia pracujcej kuchenki bez nadzoru. Ustawienie zbyt wysokiego poziomu mocy lub zbyt dlugiego czasu gotowania mog przegrza potraw i spowodowa poar. W celu uniknicia obrae ciala: Nie uywaj kuchenki, jeeli jest uszkodzona lub wykazuje wadliwe funkcjonowanie. Przed uywaniem sprawd nastpujce punkty: a) Drzwiczki: musz si zamyka prawidlowo i nie mog by skrzywione lub scentrowane b) Zawiasy oraz zatrzaski bezpieczestwa: naley si upewni, e nie s zlamane ani lune c) Uszczelki drzwi i ich powierzchnie: nie mog by uszkodzone d) Wewntrz urzdzenia i na drzwiczkach nie moe by adnych wgniece ani innych uszkodze e) Przewód zasilajcy oraz wtyczka: nie mog by uszkodzone Nigdy nie próbuj samemu regulowa ani naprawia urzdzenia. Wszelkie naprawy, zwlaszcza wice si z otwarciem obudowy, mog by przeprowadzone wylcznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu SHARP. Opisywana kuchenka nie jest przeznaczona do zabudowy. Gniazdko musi by stale dostpne, eby w razie koniecznoci mona bylo po prostu wycign wtyczk. Napicie sieci musi wynosi 230 V (prd zmienny, 50 Hz), Instalacja elektryczna powinna by wyposaona w bezpiecznik o dopuszczalnym prdzie 16 A lub wicej. Zaleca si podlczenie urzdzenia do niezalenego obwodu prdu. Nie naley stawia urzdzenia w pobliu ródel ciepla, np. w pobliu zwyklego piecyka. Nie naley instalowa kuchenki w miejscach o duej wilgotnoci lub tam, gdzie moe si skrapla para. Nie naley przechowywa ani uytkowa urzdzenia na wolnym powietrzu. NIGDY NIE OTWIERAJ DRZWICZEK, gdy podgrzewane produkty zaczn si dymi. Wylcz urzdzenie, odlcz wtyczk i odczekaj, a podgrzewane produkty przestan si dymi. Otwarcie drzwiczek podczas dymienia moe spowodowa poar. Stosuj wylcznie pojemniki i naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych. Patrz strona AA2AA. Korzystajc z plastykowych, papierowych lub innych latwopalnych pojemników na ywno nigdy nie pozostawiaj urzdzenia bez nadzoru. Oslon ródla mikrofal, wntrze, talerz obrotowy i jego nonik po uyciu naley oczyci po uyciu. Czci te powinny by suche i bez tluszczu. Nagromadzony tluszcz moe si przegrza, zacz dymi lub zapali si. Nie uywaj kuchenki przy otwartych drzwiczkach lub zamkniciu przerobionym w jakikolwiek sposób. Nie uywaj kuchenki, gdy pomidzy uszczelkami drzwi a powierzchniami uszczelniajcymi znajduj si jakie przedmioty. Nie dopuszczaj do gromadzenia si tluszczu i zabrudze na uszczelce drzwi i powierzchniach uszczelki. Stosuj si do wskazówek w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja". Osoby majce rozrusznik serca powinny zapyta swojego lekarza lub producenta rozrusznika o rodki ostronoci podczas poslugiwania si kuchenkami mikrofalowymi. W celu uniknicia poraenia prdem elektrycznym: W adnym wypadku nie wolno zdejmowa zewntrznej obudowy kuchenki. Nie naley wprowadza adnych przedmiotów ani plynów w otwory zatrzasków bezpieczestwa drzwiczek ani w otwory wentylacyjne. Jeli jaki plyn rozleje si wewntrz kuchenki, urzdzenie naley natychmiast wylczy, wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazda i zwróci si do serwisu SHARP. Przewodu zasilajcego ani wtyczki nie wolno zanurza w wodzie ani jakiejkolwiek innej cieczy. Przewód nie powinien by zawieszony na krawdzi stolu lub blatu kuchennego.

10 Przewód naley prowadzi z dala od powierzchni nagrzewajcych si, wlcznie z tyln ciank kuchenki. Nie wolno samodzielnie wymienia lampki owietleniowej w kuchence ani te pozwala, by wymienial je ktokolwiek, nie bdcy elektrykiem upowanionym przez firm SHARP. W wypadku przepalenia si lampki owietleniowej naley wezwa wykwalifikowany serwis. Jeli ulegnie uszkodzeniu przewód zasilajcy, naley zainstalowa nowy kabel tego samego typu. Wymiany musi dokona upowaniony pracownik firmy SHARP. W pobliu urzdzenia lub jego otworów wentylacyjnych nie wolno przechowywa materialów latwopalnych. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych. Usuwaj z produktów i opakowa wszystkie metalowe zamknicia, druty itp. Powstawanie luku elektrycznego na powierzchniach metalu moe doprowadzi do poaru. Nie uywaj kuchni mikrofalowej do smaenia potraw w glbokim oleju. Temperatury oleju nie mona kontrolowa i tluszcz moe si zapali. Do praenia kukurydzy powinny by stosowane jedynie naczynia do tego przeznaczone. Nie przechowuj w urzdzeniu adnej ywnoci ani innych przedmiotów. Po uruchomieniu kuchenki sprawd ustawienia, eby upewni si, e pracuje ona zgodnie z yczeniem. Niniejsz instrukcj obslugi naley uywa razem z podanymi dalej wskazówkami dotyczcymi gotowania. 4 R-64ST WANE INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA W celu uniknicia eksplozji i wykipienia: OSTRZEENIE: plynów i innych pokarmów nie wolno podgrzewa w zamknitych pojemnikach, poniewa mog one eksplodowa. OSTRZEENIE: dzieci mog korzysta z kuchenki bez nadzoru tylko, jeli zostaly szczególowo poinstruowane o sposobie bezpiecznego uywania urzdzenia i rozumiej ryzyka zwizane z niewlaciwym uyciem. Nigdy nie wolnornków lub rkawic kuchennych. Pojemniki, naczynia do praenia kukurydzy i woreczki do pieczenia naley otwiera w taki sposób, by para nie wydobywala si z nich na twarz i rce. W celu uniknicia poparze naley zawsze sprawdza temperatur pokarmów i miesza je przed podaniem; szczególn ostrono naley zachowa w wypadku temperatury pokarmów i napojów przeznaczonych dla niemowlt, malych dzieci oraz osób starszych. Temperatura naczynia nie jest miarodajnym wskanikiem temperatury pokarmu czy napoju; zawsze naley sprawdza temperatur samego pokarmu. Przy otwieraniu drzwiczek kuchenki naley zachowa ostrono, by nie ulec poparzeniu wydobrzu, ale take produktów delikatnych, takich jak sos serowy lub ciasto biszkoptowe. Przy zmniejszonym poziomie mocy mikrofal sos nie kipi, a miso opieka si równomiernie i nie jest przepieczone na bokach. 50 P (400 W) Tego poziomu uywa si do przyrzdzania potraw, które przy tradycyjnym sposobie przyrzdzania wymagaj dlugiego czasu gotowania, np. da z wolowiny. Wskazane jest zastosowanie tego ustawienia poziomu mocy, pozwalajcego uzyska krucho i mikko misa. 30 P (240 W) Tego poziomu uywa si przy rozmraaniu, dziki czemu potrawa rozmraa si równomiernie. Ustawienie to nadaje si równie do podgotowywania ryu, makaronu, klusek oraz przyrzdzania kremu na bazie jajek i mleka. 10 P (80W) Tego poziomu uywa si do rozmraania delikatnych produktów, np. tortów z bit mietan lub ciasta francuskiego. P - oznacza procenty. Ustawienie danego poziomu mocy mikrofal: Obracaj pokrtlo regulacji czasu / wagi / poziomu mocy, eby ustawi czas trwania procesu. Przycinij jeden raz przycisk wyboru trybu pracy (wybranie zostanie tryb pracy z mikrofalami). eby zmieni poziom mocy mikrofal, obracaj pokrtlo, dopóki nie zostanie wywietlony dany poziom mocy. Przycinij przycisk +1min/START. UWAGA: Gdy nie zostanie ustawiony aden poziom mocy mikrofal, kuchenka wlczy si automatycznie z pelnym poziomem mocy (100 P). 8 R-64ST TRYB PRACY Z MIKROFALAMI Opisywana kuchenka umoliwia zaprogramowanie procesu trwajcego do 90 min.. Czas gotowania (rozmraania) mona ustawia w jednostkach wynoszcych od 10 sekund do 5 minut, w zalenoci od calkowitego czasu procesu gotowania (rozmraania), jak wida w tabeli pokazanej obok. Czas gotowania 0-5 minut 5-10 minut minut minut Jednostka czasu 10 sekund 30 sekund 1 minuta 5 minut Przyklad: Odgrzewanie zupy przez 2 minuty i 30 sekund, przy poziomie mocy mikrofal 70 P. 1. Wprowad dany czas 2. Przy pomocy przycisku procesu (2 min. 30 sek.), wyboru trybu pracy obracajc pokrtlo rewybierz dany tryb. gulacji czasu / wagi / poziomu mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 3. Ustaw dany poziom mocy mikrofal, obracajc pokrtlo regulacji czasu / wagi / poziomu mocy. 4. Nacinij jeden raz przycisk +1 min/start, eby rozpocz prac. Sprawd wskazanie wywietlacza. UWAGI: 1. Otwarcie drzwiczek kuchenki podczas trwania procesu powoduje automatyczne zatrzymanie wskaza zegara na wywietlaczu. Pomiar czasu procesu zostanie wznowiony po zamkniciu drzwiczek i naciniciu przycisku +1 min /START. 2. eby sprawdzi podczas procesu poziom mocy mikrofal, naley nacisn przycisk wyboru trybu pracy. Podczas przytrzymywania tego przycisku wywietlany bdzie poziom mocy. 3. Pokrtlo regulacji czasu / wagi / mocy mikrofal mona obraca zarówno zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, jak i w stron przeciwn. Obrót pokrtla w stron przeciwn ni ruch wskazówek zegara powoduje stopniowe skracanie czasu procesu - od 90 minut w dól. R-64ST 9 TRYB PRACY Z GRILLEM / TRYB KOMBINOWANY Opisywana kuchenka ma dwa tryby pracy z uyciem grilla: 1. Tylko grill, 2. Grill i mikrofale. 1. PRACA TYLKO Z UYCIEM GRILLA Tego trybu uywa si do pieczenia i rumienienia potraw. Przyklad: Opiekanie tostów przez 4 minuty 1. Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, ustaw dany czas gotowania. 2. Ustaw dany tryb pracy kuchenki, dwukrotnie naciskajc przycisk trybu pracy (tylko grill). 3. Nacinij jeden raz przycisk +1 min/start, eby rozpocz proces opiekania. Sprawd wskazanie wywietlacza. UWAGA: 1. Korzystajc z trybu pracy z grillem naley stosowa dostarczone w zestawie ruszty. 2. Przy pierwszym uyciu grilla moe by wyczuwalny zapach dymu lub spalenizny; jest to zjawisko normalne i nie wiadczy o uszkodzeniu kuchenki. eby unikn tego problemu, naley przy pierwszym uruchomieniu wlczy pust kuchenk na 20 minut w trybie pracy z grillem. 2. TRYB KOMBINOWANY W tym trybie wykorzystywany jest grill i mikrofale (poziom mocy mikrofal 10 P do 50 P). Poziom pracy mikrofal jest wstpnie ustawiany na 30 P. Przyklad: Przyrzdzenie kebabu w cigu 7 minut w trybie pracy kombinowanej (DUAL GRILL) z poziomem mocy 50 P. 1. Wprowad dany czas procesu, pokrtlem regulacji czasu / wagi / mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 2. Wybierz dany tryb pracy, trzykrotnie naciskajc przycisk trybu pracy (mikrofale i grill). 3. Wybierz dany poziom mocy, obracajc pokrtlo regulacji czasu / wagi / mocy. 4. Nacinij jeden raz przycisk +1 min/start, eby rozpocz proces przyrzdzania. Sprawd wskazanie wywietlacza. 10 R-64ST INNE UYTECZNE FUNKCJE 1. GOTOWANIE WIELOETAPOWE - Z RÓNYMI POZIOMAMI MOCY Mona zaprogramowa maksymalnie 3 sekwencje, obejmujce róne tryby pracy (tylko mikrofale, tylko grill lub tryb pracy kombinowanej) z rónymi mocami mikrofal.

11 Przyklad: Gotowanie: 2 minuty 30 sekund z moc 70P (1. etap) 5 minut tylko grill (2. etap) ETAP Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, ustaw dany czas gotowania. 2. Ustaw dany tryb pracy kuchenki, jednokrotnie naciskajc przycisk trybu pracy kuchenki (tylko mikrofale). 4. Przed zaprogra3. Ustaw dany poziom mowaniem etapu 2 mocy, obracajc pokrnacinij przycisk tlem czasu / wagi / mocy trybu pracy kuzgodnie z kierunkiem ruchenki. chu wskazówek zegara. ETAP Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, ustaw dany czas grillowania. 6. Ustaw dany tryb pracy kuchenki, dwukrotnie naciskajc przycisk trybu pracy (tylko grill). 7. Nacinij jednokrotnie przycisk +1 min/start, eby rozpocz proces gotowania. (Kuchenka bdzie pracowala przez 2 minuty i 30 sekund z poziomem mocy 70 P, a nastpnie przez 5 minut bdzie dzialal wylcznie grill). UWAGA: Jeli po ustawieniu trybu pracy tylko z grillem (GRILL) ma by ustawiony jaki program, naley pomin kroki 3 i 4. Nacinicie i przytrzymanie przycisku trybu pracy kuchenki po ustawieniu trybu pracy z grillem (GRILL) spowoduje automatyczn zmian trybu pracy tylko z grillem na tryb kombinowany. Przyklad: Przyrzdzenie zapiekanki z klusek i cukini minut pracy z mikrofalami z poziomem mocy 100 P minut pracy w trybie kombinowanym. R-64ST 11 INNE UYTECZNE FUNKCJE 2. FUNKCJA "+1 MINUTA" Przycisk +1 min / START umoliwia korzystanie z nastpujcych funkcji: a. Bezporedni start procesu Nacinicie przycisku +1 min / START pozwala natychmiast wlczy kuchenk z moc 100 P. UWAGA: W celu zabezpieczenia przed niewlaciwym uyciem przez dzieci, przycisku +1 min / START mona uy tylko w cigu 3 minut po poprzedzajcej czynnoci, tj. po zamkniciu drzwiczek, naciniciu przycisku STOP lub zakoczeniu procesu gotowania. b. Wydluenie czasu procesu Czas procesu mona wydlua o wielokrotno 1 minuty, naciskajc przycisk +1 min / START podczas pracy kuchenki. 3. SPRAWDZANIE POZIOMU MOCY MIKROFAL W celu sprawdzenia poziomu mocy mikrofal podczas trwania procesu gotowania naley nacisn przycisk wyboru trybu pracy. Podczas przytrzymywania przycisku wyboru trybu pracy wywietlany bdzie poziom mocy. Podczas wywietlania poziomu mocy mikrofal kuchenka nie przerywa pomiaru czasu procesu. 12 R-64ST PROGRAMY AUTOMATYCZNE Programy EXPRESS MENU (automatyczne przygotowanie wybranego dania), EXPRESS COOK (automatyczne gotowanie) i EXPRESS DEFROST (automatyczne rozmraanie) umoliwiaj automatyczne dobranie najbardziej odpowiedniego trybu i czasu przygotowania potrawy. Dostpne s 4 tryby pracy funkcji EXPRESS MENU, 4 EXPRESS COOK i 4 EXPRESS DEFROST. Podczas korzystania z programów automatycznych naley stosowa si do nastpujcych regul: Na przyklad: 1a. EXPRESS MENU: kademu z przycisków EXPRESS MENU przyporzdkowane s dwa menu. A. Przycisk KURCZAK Z WARZYWAMI / MISO MIELONE Z CEBUL B. Przycisk FILET Z RYBY Z SOSEM / ZAPIEKANKA Numer menu Jeli jednokrotnie przyciniesz przycisk A, na wywietlaczu pojawi si symbol pokazany po prawej stronie. Numer menu 1b. EXPRESS COOK: po jednokrotnym przyciniciu przycisku EXPRESS MENU na wywietlaczu pojawi si symbol pokazany z prawej strony. 1c. EXPRESS DEFROST: po jednokrotnym przyciniciu przycisku EXPRESS DEFROST na wywietlaczu pojawi si symbol pokazany z prawej strony. Numer menu Odpowiednie menu moe zosta wybrane poprzez wielokrotnie przyciskanie przycisku EXPRESS MENU, EXPRESS COOK lub EXPRESS DEFROST, do momentu, w którym na wywietlaczu pojawi si numer danego menu. Poszczególne menu funkcji automatycznego gotowania i rozmraania opisane s na stronach od 15 do 17. Kolejne numery menu bd si zmienialy, gdy przyciniesz i przytrzymasz jeden z przycisków EXPRESS MENU, EXPRESS COOK i EXPRESS DEFROST. 2. Wag wprowadza si poprzez obracanie pokrtla regulacji czasu / wagi / poziomu mocy mikrofal a do wywietlenia danej wagi. Naley wprowadza tylko ciar samych produktów, nie uwzgldniajc ciaru opakowania. Jeli ciar produktu jest wikszy lub mniejszy od wielkoci podanych w tabelach automatycznego gotowania i rozmraania, naley uy rcznego trybu pracy kuchenki. W celu uzyskania optymalnych wyników naley stosowa si do tabel podanych w dalszej czci instrukcji. 3. W celu uruchomienia procesu gotowania naley wcisn przycisk +1 min / START. Jeli konieczne bdzie przeprowadzenie czynnoci przez uytkownika (na przyklad przewrócenie produktu na drug stron), kuchenka zasygnalizuje to dwikiem. Czas pozostaly do koca przygotowania potrawy oraz ewentualne inne wskaniki bd pulsowaly na wywietlaczu. eby kontynuowa proces, nacinij przycisk + 1min / START. Pokrtlo regulacji czasu / wagi / poziomu mocy Przycisk +1 min / START Kocowa temperatura bdzie zaleala od temperatury pocztkowej. Po przyrzdzeniu potrawy naley sprawdzi, czy jest dostatecznie gorca. W razie potrzeby mona wydluy czas procesu i zmieni poziom mocy mikrofal. UWAGA: Jeli bdziesz korzystal z funkcji,,+1 MINUTA", w trackie rozmraania lub gotowania, przygotowywane jedzenie moe si przypali. R-64ST 13 PROGRAMY AUTOMATYCZNE Przyklad 1: Przyrzdzenie kurczaka z warzywami o wadze 1,5 kg przy uyciu programu automatycznego przygotowana wybranego dania (EXPRESS MENU) C Wybierz dane menu, jednokrotnie naciskajc przycisk KURCZAK Z WARZYWAMI / MISO MIELONE Z CEBUL. 2. Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / poziomu mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, wprowad ciar produktu. 3. Nacinij jeden raz przycisk +1 min/start. Przyklad 2: Przyrzdzenie zamroonej zapiekanki o wadze 0,6 kg przy uyciu programu gotowania automatycznego EC Wybierz dane menu, trzykrotnie naciskajc przycisk automatycznego gotowania (EXPRESS COOK). 2. Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / poziomu mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, wprowad ciar produktu. 3. Nacinij przycisk +1 min/start. Sposób postpowania w przypadku funkcji automatycznego rozmraania (EXPRESS COOK) jest identyczny jak w przypadku funkcji automatycznego gotowania. 14 R-64ST TABELE PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH Programy automatycznego przygotowywania wybranych da (EXPRESS MENU) PRZYCISK NR PROGRAMU C1-1 Kurczak z warzywami WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,5-1,5 kg* (500 g) (temperatura pocztkowa kurczaka 50 C) naczynie do zapiekania z foli do kuchenek mikrofalowych 0,5-1,5 kg* (500 g) (temperatura pocztkowa misa 50 C) Rondel z pokrywk SPOSÓB PRZYRZDZANIA Patrz przepis na kurczaka z warzywami na stronie 18. * Calkowita waga wszystkich skladników. Patrz przepis na miso mielone z cebul na stronie 18. Gdy kuchenka wylczy si, slyszalny bdzie sygnal dwikowy, a na wywietlaczu pojawi si wskanik,,zamieszaj", zamieszaj miso i kontynuuj program. * Calkowita waga wszystkich skladników. C2-1 Filet rybny w sosie Patrz przepis na filet rybny w sosie 0,5-1,5 kg* (500 g) (temperatura pocztkowa na stronie 18.

12 ryby 50 C, sosu 200 C) naczynie do zapiekania z foli * Calkowita waga wszystkich skladników. do kuchenek mikrofalowych 0,5-1,5 kg* (500 g) (temperatura pocztkowa 200 C) naczynie do zapiekania Patrz przepis na zapiekank na stronie 19. * Calkowita waga wszystkich skladników. C1-2 Miso mielone z cebul C2-2 Zapiekanka Programy automatycznego gotowania (COOK MENU) PRZYCISK NR PROGRAMU EC-1 Frytki (zalecane do kuchenek konwencjonalnych) WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,2 0,3 kg (50 g) (temperatura pocztkowa 18 C) talerz, ruszt SPOSÓB PRZYRZDZANIA Wyjmij frytki z opakowania i uló je na talerzu. Ustawi talerz na ruszcie w kuchence. Po sygnale dwikowym odwró. Po przyrzdzeniu przeló do naczynia, w którym bd podawane (nie ma koniecznoci czekania). Dodaj soli do smaku. UWAGA: Potrawa bardzo silnie si nagrzewa. eby unikn poparze, naley uywa rkawic ochronnych przy wyjmowaniu naczynia z kuchenki. Przygotuj szaszlyki. Uló je na ruszcie i opiecz. Po sygnale dwikowym odwró. Po przyrzdzeniu wyjmij z kuchenki i uló na talerzu, na którym bd podane (nie ma koniecznoci czekania). EC-2 Szaszlyki 0,2 0,6 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 5 C) ruszt R-64ST 15 TABELE PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH PRZYCISK NR PROGRAMU EC-3 Udka kurczaka WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,9 1,4 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 5 C) ruszt SPOSÓB PRZYRZDZANIA Wymieszaj wszystkie przyprawy i natrzyj nimi miso. Nakluj skór na udkach. Uló udka na ruszcie, skór do dolu, cienkimi kocami skierowane do rodka. Po sygnale dwikowym odwró. Po przyrzdzeniu wyjmij miso i odstaw na 5 minut. Wymieszaj wszystkie przyprawy i natrzyj nimi miso. Nakluj skór kurczaka. Uló kurczaka na talerzu piersi ku dolowi. Ustaw talerz bezporednio na talerzu obrotowym i gotuj. Po sygnale dwikowym odwró. Po przyrzdzeniu wyjmij kurczaka i przeló na talerz, na którym bdzie podany. Odczekaj ok. 3 minut. Przyprawy do 0,6 kg udek kurczaka (3 sztuki): 1-2 lyki stolowe oleju, ½ lyeczki soli, 1 lyeczka slodkiej papryki, 1 lyeczka rozmarynu EC-4 Kurczak z grilla 0,9 1,4 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 5 C) talerz Przyprawy do 1,2 kg kurczaka: sól i pieprz, 1 lyeczka slodkiej papryki, 2 lyki stolowe oleju Programy automatycznego rozmraania (DEFROST MENU) PRZYCISK NR PROGRAMU Ed-1 Zrazy i kotlety WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,2-0,8 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 18 0 C) (informacje o naczyniach znajduj si na stronie 21) SPOSÓB PRZYRZDZANIA Uló produkty na rodku talerza obrotowego Po wylczeniu si kuchenki i sygnale dwikowym na wywietlaczu pojawi si wskanik,,obró". Naley odwróci produkty, zmieni ich uloenie i porozdziela. Ciesze miejsca i nagrzane punkty przykryj foli aluminiow. Po rozmroeniu produkty owi foli aluminiow i pozostaw na 1015 minut, a do calkowitego rozmroenia. Przykryj talerz obrotowy przylegajc foli. Blok mielonego misa uló na talerzu obrotowym. Po wylczeniu si kuchenki i sygnale dwikowym na wywietlaczu pojawi si wskanik,,obró". Naley odwróci miso na drug stron. W miar monoci usu rozmroone czci. Po rozmroeniu pozostawi na 1015 minut, a do calkowitego rozmroenia. Ed-2 Miso mielone 0,2-0,8 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 18 0 C) folia przylegajca (informacje o naczyniach znajduj si na stronie 21) 16 R-64ST TABELE PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH PRZYCISK NR PROGRAMU Ed-3 Ciasto WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,1-1,4 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 18 0 C) plaskie naczynie SPOSÓB PRZYRZDZANIA Zdejmij z ciasta wszelkie opakowania. Uló ciasto na plaskim talerzu porodku talerza obrotowego. Po rozmroeniu pokrój ciasto na kawalki zblionej wielkoci, porozsuwaj je i pozostaw na minut, eby si równomiernie rozmrozily. Rozló kromki na talerzu ustawionym na rodku talerza obrotowego. W przypadku duej liczby kromek rozló je bezporednio na talerzu obrotowym. Po wylczeniu si kuchenki i sygnale dwikowym na wywietlaczu pojawi si wskanik,,odwró". Zmie uloenie kromek i wyjmij kromki ju rozmroone. Po rozmroeniu oddziel poszczególne kromki, rozló na duym talerzu, przykryj foli aluminiow i pozostaw na ok minut do calkowitego rozmroenia. Ed-4 Pieczywo 0,1-1,4 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 18 0 C) talerz (Przy pomocy tego programu naley rozmraa wylcznie pieczywo pokrojone uprzednio na kromki.) Uwagi dotyczce rozmraania: 1. Zrazy i kotlety powinny by zamroone w jednej warstwie. 2. Miso mielone powinno by zamroone w plaskiej formie. 3. Po obróceniu rozmraanego produktu miejsca rozmroone naley przykry malymi kawalkami folii aluminiowej. 4. Kotlety i zrazy powinny by uloone w nastpujcy sposób: Zrazy, kotlety Potrawa Naczynie Talerz obrotowy R-64ST 17 PRZEPISY KULINARNE DO PROGRAMÓW EXPRESS MENU KURCZAK Z WARZYWAMI (C1-1) Skladniki: 0,5 kg 60 g 1 25 g 50 g 50 g 150 g 10 g 150 ml 1,0 kg 120 g 1 50 g 100 g 100 g 300 g 20 g 300 ml 1,5 kg 180 g 1 75 g 150 g 150 g 450 g 30 g 450 ml ry dlugoziarnisty torebka szafranu cebula (pokrojona w plasterki) czerwona papryka (pokrojona w paski) por (pokrojony w paski) filety z piersi kurczaka (pokrojone w kostk) pieprz, sproszkowana papryka, maslo wywar rosolowy Sposób przygotowania: 1. Wymieszaj ry z szafranem i wsyp je do nasmarowanego tluszczem naczynia. 2. Wymieszaj cebul, czerwon papryk, pora i kurczaka. Przypraw i uló na ryu. 3. Na wierzchu uló maslo. 4. Zalej wywarem rosolowym i przykryj foli do kuchenek mikrofalowych. Nastaw program C1-1 (,,Kurczak z warzywami"). 5. Po ugotowaniu odstaw na 5 do 10 minut. MISO MIELONE Z CEBUL (C1-2) Skladniki: 0,5 kg 150 g 50 g 1/2 15 g 115 ml 20 g 65 g 65 g ½ lyki 1,0 kg 300 g 100 g 1 30 g 230 ml 40 g 125 g 125 g 1 lyka 1,5 kg 450 g 150 g 11/2 45 g 345 ml 60 g 190 g 190 g 1½ lyki miso mielone (1/2 wolowina, 1/2 wieprzowina) cebula (dokladnie posiekana) jajko bulka tarta sól i pieprz wywar rosolowy koncentrat pomidorowy ziemniaki (dokladnie rozgniecione) marchewka (dokladnie rozgnieciona) pietruszka (dokladnie posiekana) Sposób przygotowania: 1. Wymieszaj mielone miso, cebul, jajko i bulk tart, przypraw sol i pieprzem, a nastpnie umie w rondlu. 2. Wymieszaj wywar rosolowy z koncentratem pomidorowym. 3. Dodaj wywar, ziemniaki marchewk i pietruszk do misa. Dokladnie wymieszaj. 4. Nastaw program C1-2 (,,Miso mielone z cebul"). 5. Gdy kuchenka wylczy si i wyemituje sygnal dwikowy, zamieszaj i kontynuuj gotowanie. 6. Po ugotowaniu zamieszaj i odstaw na 5 minut.

13 Posyp pietruszk i podawaj. FILETY RYBNE W SOSIE (C2-1) Sos pikantny Skladniki: 0,5 kg 175 g 50 g 5g 15 g 1 lyka 1,0 kg 350 g 100 g 10 g 30 g 1-2 lyki 500 g 1,5 kg 525 g 150 g 15 g 45 g 2-3 lyki 750 g pomidory z puszki (osuszone) kukurydza sos chili cebula (dokladnie posiekana) czerwony ocet winny musztarda, tymianek, pieprz cayenne filety rybne sól Sposób przygotowania: 1. Wymieszaj skladniki sosu. 2. Uló filety w formie do zapiekania cieszymi kocami w kierunku rodka i posól je. 3. Polej filety sosem. 4. Przykryj filety foli do kuchenek mikrofalowych i nastaw program C2-1 (,,Filety rybne w sosie"). 5. Po ugotowaniu odstaw na 5 minut. 250 g ZAPIEKANKA RYBNA NA SPOSÓB WLOSKI (C2-1) Skladniki: 0,5 kg 200 g 1,0 kg 430 g 1,5 kg 630 g 1½ lyki 1½ lyki 80 g filety rybne sok z cytryny maslo z anchois tarty ser gouda (45% tluszczu) sól i pieprz wiee pomidory zmieszane ziola ser mozarella bazylia (posiekana) Sposób przygotowania: 1. Ryb umyj i osusz, skrop sokiem z cytryny, posól i natrzyj maslem z dodatkiem anchois. 2. Uló w owalnej foremce do zapiekania. 3. Posyp ryb serem gouda. 4. Pomidory umyj, usu ogonki i stwardniale czci owoców przy ogonkach. Pokrój w plastry i uló na serze. 5. Przypraw sol, pieprzem i mieszank ziól. 6. Mozarell oscz, pokrój w plasterki i uló na pomidorach. Posyp bazyli. 7. Foremk postaw na talerzu obrotowym i gotuj przy wykorzystaniu programu automatycznego C-2-1,,Zapiekane filety rybne". 8. Po ugotowaniu odstaw na 5 minut. ½ lyki 1 lyka ½ lyki 1 lyka 30 g 50 g 150 g 300 g 450 g 1 lyka 1½ lyki 2 lyki 100 g 180 g 280 g ½ lyki ¾ lyki 1 lyka 18 R-64ST PRZEPISY KULINARNE DO PROGRAMÓW EXPRESS MENU ZAPIEKANKA RYBNA ESTERHAZY (EC-7) Skladniki: 0,5 kg 230 g 100 g 20 g 1,0 kg 450 g 200 g 40 g 1,5 kg 680 g 300 g 60 g filet rybny pory (pocite w talarki) cebula (drobno posiekana) marchewka (tarta) maslo lub margaryna sól, pieprz i galka muszkatolowa mietana ser gouda (tarty) Sposób przygotowania: 1. zalenoci od wagi gotuj 2-6 minut z poziomem mocy 100 P. 2. Ryb umyj, osusz, skrop sokiem z cytryny i posól. 3. mietank wymieszaj z warzywami i przypraw. 4. Polow warzyw uló w foremce do zapiekania. Poló na nich ryb i przykry reszt warzyw. 5. Posyp potraw serem gouda. szpinak z cebul i dopraw sol, pieprzem i galk muszkatolow. 2. samej górze powinien znajdowa si szpinak Pokrusz ser feta i posyp nim zapiekank. 4. Na zakoczenie posyp zapiekank ziarnami slonecznika i papryk. Nastaw program C2-2 (,,Zapiekanka"). 5. operacyjna 1. je roztworem delikatnego detergentu. Osuszy mikk ciereczk. Czy wtyczka jest wloona do gniazdka? Czy bezpiecznik/wylcznik automatyczny dziala? 2. Czy lampka wieci si, gdy drzwiczki s otwarte? TAK NIE 3. Umie w kuchence filiank z wod (ok. 150 ml) i dokladnie zamknij drzwiczki. Zaprogramuj kuchenk na prac przez 1 minut z moc 100 P i wlcz j. NIE Czy lampka owietleniowa wieci? TAK NIE Czy talerz obrotowy obraca si? TAK UWAGA: talerz obraca si w obie strony. Czy wentylacja dziala? NIE Czy wskanik trwania procesu ganie? 4. Uruchom grill na trzy minuty. NIE Czy po 3 minutach grzalka grilla rozgrzala si do czerwonoci? ze wszystkich stron obserwowa proces gotowania. Nie mog one jednak zawiera metalu (tak jak np. krysztalowe szklo olowiowe) lub stopu metali (np. zlotego brzegu, wykocze z blkitu kobaltowego). jednake wyjtki: wskie paski z folii aluminiowej mog by stosowane do przykrywania czci potraw, aby nie rozmrozily lub ugotowaly si zbyt szybko (np. skrzydelka kurczaka). Male metalowe szpikulce do grilla lub miseczki aluminiowe (np. przy daniach gotowych) mog by uywane, musz by jednak niedue w stosunku do potraw, np. miseczki aluminiowe musz by wypelnione potraw co najmniej w 2/3 do 3/4. Zaleca si przeloy potraw do naczynia nadajcego si do kuchenki mikrofalowej. Przy stosowaniu miseczek aluminiowych lub innych naczy metalowych musi by utrzymany odstp od cian kuchenki o minimum 2,0 cm, poniewa mog one zosta uszkodzone przez ewentualne powstawanie iskier. CERAMIKA Ogólnie nadaje si dobrze do kuchenek mikrofalowych, ale musi by pokryta szkliwem, poniewa bez niego moe przenika do naczynia wilgo. Wilgo nagrzewa material i moe spowodowa rozpad naczynia. Jeeli nie jest si pewnym, czy naczynie nadaje si do mikrofali, naley przeprowadzi test klasyfikujcy. NACZYNIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH LUB PAPIERU aroodporne, nadajce si do mikrofali naczynia z tworzyw sztucznych a take naczynia papierowe mona uywa do rozmraania, podgrzewania i gotowania. Naley zwraca uwag na wskazówki producenta. PAPIER KUCHENNY Moe by uywany, aby pochlonl powstajc przy krótkich procesach podgrzewania wilgo, np. z chleba lub artykulów panierowanych. Papier poloy pomidzy potraw a talerz obrotowy. W ten sposób powierzchnia potrawy pozostanie chrupica i sucha. Poprzez przykrycie papierem kuchennym tlustych potraw unika si pryskania tluszczu. NIE UYWAJ ADNYCH NACZY Z POWLOKAMI METALOWYMI, CZCIAMI LUB POLCZENIAMI METALOWYMI, JAK NP. RUBKI, BRZEGI LUB UCHWYTY. TEST KWALIFIKUJCY NACZYNIA Jeeli nie jeste pewien, czy uywane naczynie nadaje si do kuchenki mikrofalowej, przeprowad nastpujcy test: wló naczynie do kuchenki. Szklank wypelnion 150 ml wody postaw na lub obok naczynia. Wlcz kuchenk na 100% wydajnoci na 1 do 2 minut. Jeeli naczynie pozostanie zimne lub letnie, wtedy nadaje si do uywania w kuchence mikrofalowej. Nie przeprowadzaj tego testu z pojemnikami z tworzyw sztucznych. Moglyby si roztopi. FOLIA Folia do kuchenek mikrofalowych lub folia o duej wytrzymaloci aroodporna dobrze nadaje si do przykrywania lub zawijania. Naley przestrzega wskazówek producenta. WORECZKI DO PIECZENIA Mog by stosowane w kuchence. Metalowe zapicia nie nadaj si jednak do ich zamykania, poniewa folia moe si stopi. Do zamknicia naley uy sznurka, a foli naklu kilkakrotnie widelcem. Nie zaleca si stosowania folii niearoodpornej, jak np. folii do utrzymywania wieoci. PRACA Z GRILLEM Przygotowujc potrawy z grilla mona uywa dowolnych naczy aroodpornych przeznaczonych do zwyklych piekarników: np. naczy porcelanowych ceramicznych, szklanych lub metalowych. W trybie pracy kombinowanej (mikrofale i grill) naley uywa naczy aroodpornych, odpowiednich do kuchenek mikrofalowych. NACZYNIA DO RUMIENIENIA POTRAW S to specjalne naczynia z ceramiki szklanej do pieczenia w kuchenkach mikrofalowych ze stopem metali na dnie, który powoduje, e potrawa rumieni si. Przy stosowaniu tych naczy musi zosta poloony pomidzy talerzem obrotowym a naczyniem odpowiedni izolator, np. talerz porcelanowy. ZANIM PRZYSTPISZ DO PRACY... Poniej zamieszczone s liczne wskazówki ulatwiajce przygotowywanie potraw w kuchence mikrofalowej. Kuchenk naley wlczy dopiero po umieszczeniu w niej przygotowywanej potrawy.

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

KOMBIWAR INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMBIWAR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMBIWAR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy zachować, by móc korzystać

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez deficytów!

Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez deficytów! DrSlym w skrócie 02 04 10 12 15 16 18 19 20 21 23 25 DrSlym w skrócie Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. ISBN 978-83-911728-3-4

Sp. z o.o. ISBN 978-83-911728-3-4 Drodzy Rodzice, Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Wasze ręce książeczkę Małe Ogródki od kuchni. Publikacja powstała w ramach miejskiej kampanii edukacyjnej Małe Ogródki przy współpracy ze Zdrowym Przedszkolakiem.org.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo