Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 298195-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Poddębice: Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., ul. Mickiewicza 16, Poddębice, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV: ; , ; ; ; ; ; ; ; ; Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie dostarczał towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości

2 handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U r., Nr 5 poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami z nimi powiązanymi. 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Kuchni Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji. 5. Dostawy towaru nastąpią według potrzeb Zamawiającego: a) 1 raz w tygodniu - (zamówienie złożone minimum 48h przed dostawą towarów) - dla pakietu: 1, 6, 7, 11, 12, 13; b) 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty do godziny 7:00) - dla pakietu 2; c) 3 razy w tygodniu - zamówienie złożone minimum 24 h przed dostawą - dla Pakietu nr 3, 4, 5, 8, 9 i 10; 6. Realizacja dostaw będzie odbywać się w godzinach 7:00-14:00 lub innych uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Kuchni Zamawiającego, a w przypadku pakietów 2 i 3 do godziny 7:00 oraz pakietu 8 do godziny 8: Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Kuchni Zamawiającego mieszczącej się w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Kuchni Zamawiającego. 8. Faktyczna ilość zamawianych produktów żywnościowych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości produktów żywnościowych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GHP, GMP, HACCP. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Produkty muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać datę minimalnej trwałości. 12. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego. 13. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 14. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 h od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie. 15. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w pkt. 3.5 niniejszego rozdziału, a także w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w pkt niniejszego rozdziału -

3 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone w 6 ust.1 ppkt. 1.2 i 1.4. wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i Formularzu cenowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ) tylko tych pakietów na które składa ofertę. 17. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek (bezzwrotnych i bezpłatnych) dla pakietu nr 12 poz. 1-2 po 1 szt. Próbki w pakiecie nr 12 posłużą Zamawiającemu do oceny wg kryterium ocena jakościowa (Parametry do oceny jakościowej - Załącznik nr 6 do SIWZ) pod warunkiem, iż będą odpowiadać opisowi asortymentu podanemu w Załączniku nr 3 do SIWZ. Termin dostawy próbek - najpóźniej w dniu otwarcia ofert. W przypadku gdy podczas oceny próbek osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności parametrów oferowanych produktów żywnościowych stwierdzą, że parametry zaoferowanych produktów żywnościowych są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, to oferta Wykonawcy w tym pakiecie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Zamawiający wymaga dostarczenia folderów, ulotek, katalogów w języku polskim dotyczących produktów dietetycznych i specjalnego przeznaczenia potwierdzających wymagane parametry zawarte w Pakiecie nr 11 w Załączniku Nr 3 do SIWZ, 19. W przypadku zaoferowania w pakiecie nr 10 produktów równoważnych należy dostarczyć katalogi potwierdzające wymagane parametry zawarte w Pakiecie nr 10 w Załączniku Nr 3 do SIWZ, 20. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami. 21. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. 22. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

4 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o o Zamawiający uzna, że w/w warunek Wykonawca spełnił jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o o Zamawiający uzna, że w/w warunek Wykonawca spełnił jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o o Zamawiający uzna, że w/w warunek Wykonawca spełnił jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5 o o Zamawiający uzna, że w/w warunek Wykonawca spełnił jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o o Zamawiający uzna, że w/w warunek Wykonawca spełnił jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

6 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Dokumenty składane z ofertą: - Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt SIWZ. - Wypełniony Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 do SIWZ. - Próbki dla pakietu nr 12 poz. 1-2 po 1 szt. - Foldery, ulotki, katalogi potwierdzające wymagane parametry zawarte w Pakiecie nr 11 w Załączniku Nr 3 do SIWZ. - W przypadku zaoferowania w pakiecie nr 10 produktów równoważnych należy dostarczyć katalogi potwierdzające wymagane parametry zawarte w Pakiecie nr 10 w Załączniku Nr 3 do SIWZ III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

7 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. 2. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru. 3. Dopuszcza się zmiany stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Poddębice ul. Mickiewicza 16, Zamówienia Publiczne.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Poddębice ul. Mickiewicza 16 Budynek Administracji, I piętro - Sekretariat Zarządu. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cukier 1kg, kg 1400; 2. Sól jodowana 1kg, kg 360; 3. Mąka pszenna, 1kg typ 480, kg 1500; 4. Suchary b/c g, szt. 50; 5. Przyprawa warzywna 200g, szt. 480; 6. Przyprawa do kurczaka 100g, szt. 60; 7. Przyprawa do gulaszu 20 g, szt. 20; 8. Przyprawa do zup w płynie 1L, szt. 40; 9. Olej rzepakowy 1L, szt. 500; 10. Herbata 100g, szt. 880; 11. Papryka mielona słodka 20g, szt. 20; 12. Kakao ciemne 100g, szt. 10; 13. Chrupki kukurydziane 70g, szt. 370; 14. Wafle ryżowe 130g, szt. 100; 15. Sok malinowy 0,5l, szt. 30; 16. Ryż sypki 1kg, kg 300; 17. Kasza manna 1kg, kg 240; 18. Kasza jęczmienna 1kg, kg 380; 19. Kwasek cytrynowy 20g, szt. 930; 20. Makaron świderki, kg 400; 21. Makaron (ryż, gwiazdka) 250g, opakowań 15; 22. Makaron

8 krajanka, kg 200; 23. Makaron nitka, kg 50; 24. Zacierka makaronowa, kg 140; 25. Majeranek 15g, szt. 50; 26. Liść laurowy 10g, szt. 50; 27. Ziele angielskie 15g, szt. 50; 28. Barszcz biały w płynie 0,5L, szt. 220; 29. Pieprz mielony 20g, szt. 220; 30. Musztarda 200g, szt. 10; 31. Dżem 25g, szt. 3300; 32. Miód naturalny wielokwiatowy 25g, szt. 250; 33. Kisiel 40g (truskawka, cytryna), szt. 1000; 34. Galaretka 90g (truskawka, morela), szt. 600; 35. Budyń śmietankowy (½ l mleka) 40g, szt. 400; 36. Budyń czekoladowy (½ l mleka) 40g, szt. 400; 37. Herbatniki g, szt. 1200; 38. Aronia - koncentrat w proszku 100g, szt. 650; 39. Ciastka Bez czekolady, kg 35; 40. Chrzan 190g, szt. 10; 41. Soda oczyszczona 80g, szt. 10; 42. Drożdże 100g, szt. 80; 43. Ocet 0,5L, szt. 20; 44. Wafelki Bez czekolady 20 g, szt. 1400; 45. Koncentrat pomidorowy 70g, szt. 40; 46. Majonez 700 g zawartość tłuszczu nie mniejsza niż 68%, szt. 30; 47. Groszek konserwowy 400g, szt. 60; 48. Szczaw konserwowy 0,9 L, szt. 50; 49. Kukurydza konserwowa 400g, szt. 40; 50. Pasztet drobiowy 130g, szt. 750; 51. Mąka ziemniaczana, kg 10; 52. Mąka kukurydziana, kg 5; 53. Żelatyna 50g, szt. 50; 54. Proszek do pieczenia 30g, szt. 20; 55. Cukier waniliowy 32g, szt. 20;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Chleb pszenno-żytni g, szt. 3300; 2. Chleb razowy 600g, szt. 1700; 3. Bułka zwykła 50g, szt ; 4. Bułka tarta kg 60; 5. Bułka słodka 100g, szt. 100; 6. Pączek 100g, szt. 100;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Mleko- folia 2% -1L, szt. 9700; 2. Śmietana 18% 400 g, szt. 200; 3. Śmietana 12% 400 g, szt. 220; 4. Ser biały półtłusty folia, kg 800; 5. Ser żółty - twardy typu Salami, Morski, kg 90; 6. Ser topiony-plastry 130g, szt. 1300; 7. Ser topiony-krążki 140g, szt. 950; 8. Margaryna 250g, szt. 100; 9. Jogurt owocowy g, szt. 2500; 10. Kefir 1L, szt. 30; 11. Mleko w kartonie 2% 1 L, szt. 20; 12. Serek homogenizowany g, szt. 50; 13. Mleko w proszku 500g, szt. 5;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

9 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET NR 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Masło roślinne kostka (mix) g, szt. 3100; 2. Jogurt naturalny b/c 135g, szt. 700;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET NR 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Marchew, kg 2800; 2. Pietruszka, kg 90; 3. Seler, kg 760; 4. Por, szt. 20; 5. Burak, Kg 2000; 6. Botwina w sezonie, szt. 100; 7. Kapusta biała, kg 560; 8. Kapusta młoda w sezonie, szt. 250; 9. Kapusta pekińska, kg 100; 10. Kapusta czerwona, Kg 70; 11. Włoszczyzna Pęczek, szt. 1050; 12. Cebula, kg 280; 13. Pieczarka, kg 90; 14. Jabłka średniej wielkości, kg 2200; 15. Ogórek zielony sałatkowy w sezonie, kg 100; 16. Ogórek kwaszony, kg 70; 17. Pomidory w sezonie (V-IX), kg 100; 18. Pomidory w sezonie (X-IV), kg 30; 19. Koperek Pęczek, szt. 570; 20. Natka pietruszki Pęczek, szt. 760; 21. Kalafior min. 1,30kg, szt. 400; 22. Brokuły min. 0,50kg, szt. 50; 23. Sałata min. 0,20kg, szt. 1200; 24. Fasolka szparagowa, kg 50; 25. Brukselka, kg 10; 26. Groch łupany, kg 60; 27. Kapusta kiszona, kg 280; 28. Czosnek, szt. 50; 29. Papryka, kg 10; 30. Szczypior, szt. 50; 31. Truskawka w sezonie, kg 40; 32. Czarna porzeczka w sezonie, kg 20; 33. Banany, kg 20; 34. Kiwi, kg 10;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET NR 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ziemniaki, kg 14000;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET NR 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Filet mrożony z ryby - panga 25% glazury, kg 80; 2. Filet mrożony z ryby - mintaj 25% glazury, kg 80; 3. Filet

10 mrożony z ryby - miruna 25% glazury, kg 80; 4.Truskawka mrożona, kg 10; 5. Brokół mrożony, kg 10; 6. Mieszanka warzywna 6 składnikowa, kg 5; 7. Płaty śledziowe -solone, kg 35;.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET NR 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wieprzowina gulaszowa, kg 800; 2. Wołowina gulaszowa, kg 320; 3. Wieprzowina tłusta, kg 160; 4. Łopatka b/k, kg 400; 5. Kości rozbiorowe ze schabu i karczku, kg 900; 6. Kości wędzone, kg 20; 7. Schab b /k, kg 550; 8. Żeberka (cienkie paski, nie odmięśnione), kg 100; 9. Słonina, kg 40; 10. Wątroba wieprzowa, kg 200; 11. Karczek b/k, kg 250; 12. Od szynki, kg 580; 13. Wołowina bitkowa, kg 50; 14. Pachwina wędzona lub brzuch, kg 20;.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET NR 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ćwiartka kurczaka 0,45kg, kg 2000; 2. Filet drobiowy, kg 270; 3. Porcje rosołowe, kg 100; 4. Kurczak, kg 200; 5. Żołądki drobiowe, kg 30; 6. Wątróbki drobiowe, kg 30; 7. Mięso drobiowe mielone, kg 40;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET NR 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wędlina grubo rozdrobniona, wyprodukowana z mięsa wieprzowego peklowanego. Batony w osłonkach białkowych, klipsowane. Powierzchnia batonu gładka od jasnobrązowej do ciemnobrązowej, kształt właściwy dla użytej osłonki. Na przekroju surowce równomiernie rozmieszczone. Barwa na przekroju charakterystyczna dla użytych surowców peklowanych; mięsa od bladoróżowej do ciemnoczerwonej; tłuszczu od kremowej do białej. Smak i zapach charakterystyczny dla kiełbasy wędzonej, parzonej z mięsa wieprzowego oraz użytych przypraw. (Krakowska lub równoważna), kg 240; 2. Wędlina grubo rozdrobniona, wyprodukowana z mięsa wieprzowego peklowanego. Batony w osłonkach białkowych, przewiązanych przędzą wzdłuż i w poprzek,

11 końce osłonek związane przędzą. Powierzchnia batonu gładka, barwy od jasnobrązowej do ciemnobrązowej, kształt właściwy dla użytej osłonki. Barwa na przekroju charakterystyczna dla użytych mięśni wieprzowych peklowanych. Smak i zapach charakterystyczny dla kiełbasy wędzonej, parzonej z mięsa wieprzowego oraz użytych przypraw. (Szynkowa lub równoważna), kg 180; 3. Wyrób średnio rozdrobniony z mięsa wieprzowego poddany parzeniu w osłonce barierowej o średnicy 73 mm., wyrób chudy, wyczuwalne przyprawy. Trwałość 14 dni. (Zielonogórska lub równoważna), kg 120; 4. Wędlina średnio rozdrobniona, wyprodukowana z peklowanego mięsa wieprzowego i wołowego. Batony w osłonkach białkowych, klipsowane. Powierzchnia batonu gładka, kształt właściwy dla użytej osłonki. Na przekroju surowce równomiernie rozmieszczone. Barwa na przekroju charakterystyczna dla użytych surowców peklowanych; mięsa od bladoróżowej do ciemnoczerwonej. Smak i zapach charakterystyczny dla kiełbasy wędzonej, parzonej z mięsa wieprzowego oraz użytych przypraw i dodatków. (Żywiecka lub równoważna), kg 250; 5. Wędlina średnio rozdrobniona, wyprodukowana z peklowanego mięsa wieprzowego i wołowego. Batony w osłonkach białkowych, klipsowane. Powierzchnia batonu gładka, kształt właściwy dla użytej osłonki. Na przekroju surowce równomiernie rozmieszczone. Barwa na przekroju charakterystyczna dla użytych surowców peklowanych; mięsa od bladoróżowej do ciemnoczerwonej. Smak i zapach charakterystyczny dla kiełbasy wędzonej, parzonej z mięsa wieprzowego oraz użytych przypraw i dodatków. (Piwna lub równoważna), kg 230; 6. Kiełbasa wieprzowa gruba inny rodzaj niż w pozycjach 1-5, kg 125; 7. Kiełbasa wieprzowa gruba inny rodzaj niż w pozycjach 1-6, kg 150; 8. Kiełbasa wieprzowa cienka - pętka ok. 100g, kg 40; 9. Wędlina wieprzowa średnio mielona cienka (Zwyczajna lub równoważna), kg 30; 10. Parówka drobiowa cienka - paluszek, kg 200; 11. Parówka wieprzowa cienka-paluszek, kg 100; 12. Pieczeń wieprzowa, kg 50; 13. Pieczeń rzymska, kg 100; 14. Filet drobiowy, złocisty - wędlina, kg 60; 15. Wędlina drobiowa gruba, parzona, kg 130; 16. Wędlina drobiowa gruba, wędzona, kg 130; 17. Polędwica drobiowa, kg 40; 18. Kaszanka, kg 60; 19. Wędzonka wieprzowa parzona. Wędzonka otrzymana z części szynki wieprzowej peklowanej bez kości, wędzona, parzona. Wędzonka osznurowana wzdłuż i w poprzek; barwa mięsa różowa do blado czerwonej, barwa tłuszczu biała do jasno żółtej, częściowo pokryta warstewką tłuszczu. (Ogonówka lub równoważna), kg 20; 20. Szynka gotowana, kg 20; 21. Szynka konserwowa, kg 140; 22. Mortadel, kg 100; 23. Kiełbasa biała parzona, kg 20; 24. Pasztet wieprzowy, kg 60;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

12 CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET NR 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kleik ryżowy przeznaczony dla dzieci powyżej 4 miesiąca życia zawierający witaminę B1 160g, szt. 100; 2. Kleik kukurydziany przeznaczony dla dzieci powyżej 4 miesiąca życia zawierający witaminę B1 160g, szt. 40; 3. Sok przecierowy owocowo- warzywny zawierający dodatek witaminy C oraz błonnik pokarmowy - przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia 175 ml, szt. 200; 4. Sok przecierowy owocowo- warzywny zawierający dodatek witaminy C oraz błonnik pokarmowy - przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia 300ml, szt. 100; 5. Deser owocowy wzbogacony witaminą C, 130g, szt. 400; 6. Deser owocowy nie zawierający mleka ani masła dla dzieci mających alergię pokarmową g, szt. 60; 7. Mus z owoców przeznaczony dla niemowląt, które ukończyły 4 miesiąc życia, wzbogacony witaminą C 4x100g, opakowań 18; 8. Kaszka mleczna z owocami 230g, szt. 60; 9. Kaszka bezmleczna z owocami 180g, szt. 60; 10. Kaszka mleczna do picia 2x250ml, opakowań 30; 11. Zupka jarzynowa dla niemowląt powyżej 4 miesiąca życia 130g, szt. 150; 12. Zupka jarzynowa z mięsem dla niemowląt powyżej 5 miesiąca życia 130g, szt. 150; 13. Bezglutenowy i bezlaktozowy produkt zbożowy z ryżu i mąki z chleba świętojańskiego z witaminami i składanikami mineralnymi bez zawartości białka krowiego i białka sojowego. Produkt do stosowania przy alergii na białko mleka krowiego, profilaktyce alergii, diecie bezglutenowej, nietolerancji laktozy i niedoborach masy ciała. Do stosowania u niemowląt powyżej 4 miesiąca życia 500g, szt. 10; 14. Mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt (od urodzenia do 6 miesiaca życia) gotowe do spożycia o zawartości: serwatka/kazeina 70/30 90ml, szt. 300; 15. Mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt gotowe do spożycia o zawartości: serwatka/kazeina 70/30 60 ml, szt. 100; 16. Wysoko energetyczna dieta dla dzieci od 1 roku życia, kaloryczność 1,5 kcal./ml typu Resourse junior lub równoważny 4x200 ml, opakowań 20; 17. Wysoko energetyczna dieta dla dzieci od 1 roku życia, kaloryczność 2 kcal./ml typu Resourse 2.0 lub równoważny 4x200 ml, opakowań 20;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET NR 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Koncentrat pomidorowy 30% bez konserwantów 0,90-1 kg, szt. 150; 2. Koncentrat buraczany w płynie 330 ml, szt. 50;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

13 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 70 o 2. ocena jakościowa - 30 CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET NR ) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Jaja L 60-65, szt. 7000;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. Page 1 of 5 Piła: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Numer ogłoszenia: 395910-2010; data zamieszczenia: 04.12.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 129613-2010; data zamieszczenia: 20.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594, 1 z 7 2011-09-27 14:11 Linia: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.: /Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia/ Numer ogłoszenia: 308150-2011;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo