Umowa pożyczki w rachunku nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pożyczki w rachunku nr "

Transkrypt

1 Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> zwana dalej Umową, zawarta w dniu <data> w miejscowości <miejscowość> pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy (wpłacony) ,00 PLN, reprezentowaną przez: <imię i nazwisko upoważnionego pracownika>, zwaną dalej Bankiem, a <imię i nazwisko posiadacza konta> PESEL: <PESEL> adres zamieszkania: <ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość>, adres korespondencyjny: <ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość>, numer telefonu: <numer telefonu> zwanym dalej Pożyczkobiorcą, o następującej treści: 1. Bank przyznaje Pożyczkobiorcy pożyczkę w opcji <nazwa wariantu pożyczki> w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzonym w ramach konta nr <numer rozliczeniowy i numer modulo>, ustalając limit kredytowy w wysokości <kwota przyznanej pożyczki> zł (słownie: <kwota słownie>) zł (całkowita kwota kredytu), na okres do dnia <data końca okresu>. 2. Prowizja za przyznanie pożyczki w wysokości <kwota prowizji> zł jest pobierana z rachunku w dniu postawienia pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca nie ponosi innych kosztów związanych z zawarciem niniejszej Umowy. 3. Pożyczkobiorca po zawarciu niniejszej Umowy zobowiązuje się do comiesięcznego zasilania rachunku kwotą nie mniejszą niż <MWM> zł (słownie: <kwota słownie>) zł. 4. < 4.v1> Bank stawia pożyczkę do dyspozycji Pożyczkobiorcy następnego dnia po pierwszym wpływie na rachunek Pożyczkobiorcy kwoty, o której mowa w 3. Kwota pożyczki powiększa saldo dostępne rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. < 4.v2> Bank stawia pożyczkę do dyspozycji Pożyczkobiorcy bezpośrednio po zawarciu Umowy. Kwota pożyczki powiększa saldo dostępne rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 5. Oprocentowanie limitu pożyczki, naliczane od wykorzystanej kwoty limitu, jest stałe i w dniu zawarcia Umowy wynosi <oprocentowanie pożyczki>% w stosunku rocznym, przy czym wysokość oprocentowania nie może być wyższa niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania limitu pożyczki, wskazana powyżej, będzie wyższa niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, Bank obniży nominalną stopę oprocentowania limitu pożyczki do czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, a następnie w przypadku wzrostu stopy kredytu lombardowego podwyższy ją, ale nie więcej niż do wysokości oprocentowania wskazanego powyżej. Powyższe obniżenie i podwyższenie stopy procentowej nie wymaga zmiany umowy. W przypadku takiej zmiany stopy oprocentowania limitu pożyczki, Bank rozpocznie naliczanie odsetek według nowej stopy następnego dnia po ogłoszeniu decyzji Rady Polityki Pieniężnej o zmianie wysokość stopy kredytu lombardowego NBP. 6. Wysokość oprocentowania limitu pożyczki dodatkowo jest wskazywana w Tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych ; związane z limitem opłaty i prowizje określa Tabeli opłat i prowizji kont dla osób fizycznych. 7. Integralną część niniejszej Umowy stanowi: Regulamin kont dla osób fizycznych, zwany dalej Regulaminem oraz Tabela oprocentowania kont dla osób fizycznych i Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych, wręczone Pożyczkobiorcy przy zawarciu Umowy konta. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia Umowy. 8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), wynosi (<nowy APR wartość w %>) %. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę ustalona na dzień zawarcia Umowy wynosi <suma pkt. a,b,c> zł i składa się z: a) kwoty limitu w wysokości <kwota przyznanej pożyczki> zł, b) prowizji w wysokości <kwota prowizji> zł, c) odsetek w wysokości <wysokość odsetek> zł, przy przyjęciu, że Pożyczkobiorca wykorzystuje cały dostępny limit w dniu uruchomienia, a spłata całości zadłużenia następuje w ostatnim dniu trwania Umowy Każdy wpływ środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pomniejsza zadłużenie o wysokość dokonanej wpłaty. Kolejności księgowania wpłaconych środków jest następująca: 1) odsetki karne za przekroczenie salda dostępnego, 2) odsetki od wykorzystanego limitu pożyczki, 3) zaległe prowizje, 4) kwota przekroczenia salda dostępnego, 5) kwota limitu pożyczki. 2. Informacje o bieżącej wysokości wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, o wysokości dostępnego limitu pożyczki oraz o naliczonych odsetkach Pożyczkobiorca otrzymuje na miesięcznym wyciągu do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 3. Do pożyczki w rachunku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.) w zakresie spłaty pożyczki przed terminem z uwagi na odnawialny charakter pożyczki oraz w zakresie uprawnień związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o nabycie rzeczy/usługi, której nabycie Bank skredytował. 4. Pożyczkobiorca jest uprawniony do otrzymywania na wniosek w każdym czasie bezpłatnie informacji dotyczącej wysokości dostępnego limitupożyczki, dokonanych spłatach na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz o naliczonych odsetkach i innych kosztach związanych limitem (harmonogram spłaty). 10. < 11.v1> Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całości wykorzystanego limitu pożyczki wraz z odsetkami najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, określonym w 1. < 11.v2> Strona 1

2 1. Po upływie okresu, o którym mowa w 1, Bank automatycznie odnowi Umowę na kolejne okresy <ilość miesięcy na jaką zawarto Umowę>, przy zastosowaniu wysokości oprocentowania limitu pożyczki obowiązującego w dniu odnowienia Umowy oraz zachowując aktualną wysokość przyznanego limitu pożyczki. Każdorazowe odnowienie Umowy na kolejne <liczba miesięcy> miesięcy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 2. Bank nie odnowi Umowy w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej lub sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy albo wystąpienia innych okoliczności stanowiących zagrożenie dla terminowej spłaty zadłużenia. Bank nie odnowi również Umowy w sytuacji, gdy Pożyczkobiorca: 1) naruszył postanowienia Umowy określone w rozdziale XVII 5 Regulaminu, 2) zawiadomił Bank o rezygnacji z limitu pożyczki najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. O fakcie nie odnowienia Umowy Bank informuje Pożyczkobiorcę na piśmie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. Pożyczkobiorca jest wówczas zobowiązany do spłaty całości wykorzystanego limitu pożyczki wraz z odsetkami najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. 11. Od kwoty przekroczenia salda dostępnego na rachunku Bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne, nie może być wyższe niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i w dniu zawarcia Umowy wynosi <oprocentowanie karne równe 4*lombard>%. Zmiana oprocentowania zadłużenia przeterminowanego następuje proporcjonalnie do zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 12. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego. (odsetki karne). Stopa odsetek karnych jest zmienna, na dzień zawarcia umowy wynosi <stopa odsetek karnych>% i jest równa czterokrotność aktualnej na dany dzień wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Zmiana oprocentowania zadłużenia przeterminowanego następuje w razie zmiany stopy kredytu lombardowego NBP, proporcjonalnie do tej zmiany. Zmiana wysokości odsetek karnych nie wymaga indywidualnego zawiadomienia Pożyczkobiorcy o tej zmianie. Informacja o aktualnej wysokości odsetek karnych jest udostępniania Pożyczkobiorcy na stronach internetowych Banku: oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego. Pożyczkobiorca został poinformowany, że zmienna stopa odsetek od zadłużenia przeterminowanego wpływa na wysokość spłacanych odsetek karnych, a w rezultacie na wysokość zobowiązania Pożyczkobiorcy wobec Banku z tytułu udzielonej pożyczki W przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania przekraczającego 3 dni, Bank podejmuje czynności monitujące w następującej kolejności: monit telefoniczny lub listowny (monit listowny jest wysyłany w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Pożyczkobiorcą), wizyta windykacyjna. 2. Czynności monitujące podejmowane są jeżeli wysokość zobowiązania wynosi co najmniej: a) dla monitu telefonicznego lub listownego 5 krotność ceny za nadanie listu poleconego wg taryfy Poczty Polskiej S.A., b) dla wizyty windykacyjnej 2-krotność opłaty pobieranej za wizytę windykacyjną wskazaną w Tabeli Opłat i Prowizji kont dla osób fizycznych (TOiP). 3. Bank obciąży Pożyczkobiorcę kosztami przeprowadzonych czynności monitujących w wysokości określonej w TOiP, przy czym: a) opłata za wykonanie monitu telefonicznego lub wizytę windykacyjną jest naliczana wyłącznie w przypadku nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą, b) maksymalna kwota opłat naliczonych w wyniku prowadzonych przez Bank czynności monitujących nie może w danym miesiącu kalendarzowym przekroczyć równowartości sumy dwukrotności opłaty za monit telefoniczny i jednokrotności opłaty za wizytę windykacyjną, 4. Bank rozpoczyna wykonywanie działań monitujących, z zachowaniem kolejności podanej w 14 ust. 1 w następującej częstotliwości: a) dla monitu telefonicznego - nie częściej niż raz na 10 dni, b) dla monitu listownego nie częściej niż raz na 20 dni, c) dla wizyty windykacyjnej nie częściej niż raz w miesiącu. 5. Przed zastosowaniem czynności monitującej, pod warunkiem wskazania przez Pożyczkobiorcę numeru telefonu komórkowego, Bank może wysłać bezpłatne powiadomienie w formie wiadomości SMS, informującej o zaległości w spłacie zobowiązania, wskazując termin wpłaty, którego dochowanie wstrzyma wykonanie czynności monitującej. 6. Zastosowanie kolejnej lub powtórzenie tej samej czynności monitującej następuje tylko w razie braku spłaty zaległego zobowiązania w kwocie i terminie wskazanym w poprzedzającym monicie, przy czym: a) dla monitu telefonicznego i wizyty windykacyjnej termin wpłaty uzgadniany jest z Pożyczkobiorcą w trakcie rozmowy b) dla monitu listownego termin wpłaty wskazany jest w piśmie i jest on nie krótszy niż 14 dni. 7. W przypadku ustalenia z Pożyczkobiorcą indywidualnych terminów i zakresu spłaty zaległości, na czas obowiązywania tych ustaleń, Bank nie wykonuje żadnych dodatkowych płatnych czynności monitujących. Niedochowanie przez Pożyczkobiorcę ustalonych zasad spłaty zaległości skutkuje niezwłocznym zastosowaniem czynności monitującej. 8. W przypadku braku spłaty zaległości w wymaganych przez Bank kwotach i terminach, w tym ustalanych indywidualnie z Pożyczkobiorcą w trakcie prowadzonych czynności monitujących, z uwzględnieniem zapisów 16 niniejszej Umowy, Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, skutkującej wymagalnością całości zadłużenia z tytułu Umowy. 9. Po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Bank zaprzestaje wykonywania czynności monitujących, a Pożyczkobiorcę obciążają tylko koszty sądowe i komornicze określone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskazanych w TOiP. 14. W przypadku uchybienia przez Pożyczkobiorcę zobowiązaniu zapewnienia wpływów na rachunek w wysokości wskazanej w 3 Umowy lub gdy nastąpi przekroczenie kwoty przyznanego limitu pożyczki, lub w przypadku powzięcia informacji o pogorszeniu sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę w całości lub w części (poprzez obniżenie limitu pożyczki). Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę pożyczki w rachunku z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Szczegółowy sposób wypowiedzenia Umowy określa Regulamin. 15. W trakcie trwania Umowy Bank jest uprawniony do kontroli spłaty limitu pożyczki oraz do żądania od Pożyczkobiorcy informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej, poświadczających posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej. Koszt uzyskania tych dokumentów ponosi Pożyczkobiorca. Bank ma prawo żądać powyższych dokumentów w trakcie dokonywania przeglądu udzielonych pożyczek i kredytów, nie częściej niż raz na rok. Bank ma prawo ponadto żądać przedstawienia dokumentów, o których mowa, jeżeli wystąpi opóźnienie w płatności przekraczające 30 dni Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie <parametr> dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeśli Pożyczkobiorca przed upływem tego terminu złoży w dowolnej placówce Banku albo wyśle na adres Banku: Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Strona 2

3 2. W przypadku odstąpienia Umowę pożyczki w rachunku uważa się za niezawartą, Pożyczkobiorca jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu do zwrotu kwoty wykorzystanego limitu wraz z odsetkami naliczonymi za okres faktycznego korzystania z tej kwoty. 3. Dla kwoty przyznanego w 1 limitu pożyczki kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi <kwota odsetek dziennych> PLN. 4. Kwotę odsetek dziennych dla kwoty wykorzystanego limitu wylicza się, jako iloczyn wykorzystanej kwoty limitu oraz dziennej stopy oprocentowania wynoszącej <stopa dzienna oprocentowania limitu pożyczki> %. Kwotę należnych Bankowi odsetek Pożyczkobiorca wylicza poprzez pomnożenie kwoty odsetek dziennych, ustalonej wg powyższych zasad, i liczby dni korzystania z kwoty limitu. 5. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie zwróci Bankowi kwoty wykorzystanego limitu w terminie do 30 dni, począwszy od 31-go dnia Bankowi przysługują dalsze odsetki za dalszy okres korzystania z kwoty wykorzystanego limitu, które wylicza się jako iloczyn kwoty wykorzystanego limitu kredytowego oraz stopy dziennej oprocentowania wynoszącej <stopa dzienna oprocentowania karnego wyciągana z kwoty 4*lombard> %. Kwotę należnych Bankowi odsetek za opóźnienie przekraczające 30 dni Posiadacz rachunku kredytowego wylicza poprzez pomnożenie kwoty odsetek dziennych, ustalonej wg powyższych zasad i liczby dni korzystania z kwoty limitu za okres od 31-go dnia do dnia zwrotu tej kwoty. 6. W przypadku zwrotu kwoty wykorzystanego limitu po upływie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy limitu, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Bankowi kwoty wykorzystanego limitu pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty według zasad określonych w ust. 3 za okres do 30 dni oraz naliczonymi według zasady określonych w ust. 5 za okres od 31-go dnia do dnia spłaty. Bank jest uprawniony do skierowania przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania sądowego sprawy o zwrot kwoty wykorzystanego limitu wraz z odsetkami za okres korzystania z tej kwoty. 17. Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Bank o wszelkich zmianach danych osobowych i teleadresowych oraz źródeł dochodów. 18. < 18v1> Dla zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Pożyczkobiorca oświadcza, że poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe do kwoty zadłużenia <kwota egzekucji> zł, do wysokości której Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 3 lat, licząc od ostatniego dnia okresu, na jaki umowa pożyczki w rachunku została przyznana, określonego w 1 Umowy. < 18.v2> Dla zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Pożyczkobiorca oświadcza, że poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe do kwoty zadłużenia <kwota egzekucji> zł, do wysokości której Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 3 lat, licząc od ostatniego dnia okresu, na jaki umowa pożyczki w rachunku została przyznana, określonego w 1 Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku odnowienia Umowy o <liczba miesięcy> miesięcy lub ich wielokrotność, termin 3 lat do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności liczy się od ostatniego dnia okresu, na jaki Umowa została przedłużona. 19. < 19.v1> Zmiana warunków Umowy następuje w drodze aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem: 1. obniżenia limitu pożyczki, dokonywanego w trybie rozdziału XVII 5 Regulaminu. < 19.v2> Zmiana warunków Umowy następuje w drodze aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem: 1. obniżenia limitu pożyczki, dokonywanego w trybie rozdziału XVII 5 Regulaminu. 2. odnowienia Umowy w trybie 11 ust. 1 Umowy. 20. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu. 21. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji, która może być złożona w jeden z następujących sposobów: a) osobiście w dowolnej placówce Banku b) w formie pisemnej przesłanej: - listem na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław - faxem na numer c) telefonicznie: poprzez Serwis telefoniczny Banku pod numerami telefonów: (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub (z zagranicy i z telefonów komórkowych), d) poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Banku,. e) za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do serwisu internetowego. 22. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Pożyczkobiorcy oraz umowy, której reklamacja dotyczy. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację. 23. Reklamacje wymagające złożenia dokumentów, lub jeśli taki wymóg wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej - osobiście w dowolnej Placówce Banku lub za pośrednictwem poczty. 24. W terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji Bank informuje Pożyczkobiorcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie Bank: a) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, c) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 25. Bank udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje pisemnie-listownie na wskazany adres korespondencyjny w reklamacji lub za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej, dostępnej w serwisie internetowym (w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem tego serwisu). O, ile Pożyczkobiorca w chwili składania reklamacji wskaże numer telefonu w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację Bank w przypadku uwzględnienia reklamacji w całości może udzielić stosownej odpowiedzi drogą telefoniczną lub za pośrednictwem sms-a. Pożyczkobiorca wyrażający zgodę na komunikację za pośrednictwem telefonu lub sms powinien wskazać w momencie składania reklamacji aktualny numer telefonu. 26. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z Bankiem w postępowaniu przed Arbitrem Bankowym i/lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na następujących stronach internetowych: oraz Strona 3

4 27. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrócenia się do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawach ochrony konsumentów. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie. 28. Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu wykonania umowy, rozpatrywania złożonych przez Pożyczkobiorcę reklamacji oraz marketingu produktów oferowanych przez Bank. 29. Pożyczkobiorca oświadcza, iż został poinformowany o: a) prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz o możliwości przetwarzania dotyczących go danych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17A. oraz przez Związek Banków Polskich (ZBP) w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8. Krąg odbiorców tych danych określają obowiązujące przepisy ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012, poz ze zm.), b) możliwości udostępnienia dotyczących go danych i informacji stanowiących tajemnicę bankową związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8 prowadzącego system Bankowy Rejestr (Bankowy Rejestr) w przypadku gdy pomimo otrzymania odrębnego zawiadomienia trybie przewidzianym art.105 a ust.3 Prawa bankowego nie wykona zobowiązań z niniejszej Umowy. c) możliwości udostępnienia przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17A oraz Związek Banków Polskich prowadzącego System Bankowy Rejestr w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8 instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, informacji o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej Umowy, d) możliwości przekazywania przez Bank biurom informacji gospodarczej, o których mowa w art. 105 ust. 4a ustawy Prawo bankowe informacji dotyczących Pożyczkobiorcy, w tym danych o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej Umowy na następujących warunkach: i. zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki, ii. łączna kwota wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy będącego konsumentem wobec Banku wynosi co najmniej iii. 200 zł i są one wymagalne od co najmniej 60 dni, upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym lub doręczenia Pożyczkobiorcy (dłużnikowi) będącego konsumentem do rąk własnych na adres korespondencyjny wskazany przez Pożyczkobiorcę (dłużnika) będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu biura, e) wykorzystaniu podanych adresów elektronicznych (adres poczty elektronicznej , numer telefonu) do otrzymywania od Banku informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym w celu wysłania upomnienia w sprawie spłaty zobowiązań, a także przesyłania informacji dotyczących rozpatrzenia złożonych przez Pożyczkobiorcę reklamacji. 30. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że podany numer telefonu i adres poczty elektronicznej Bank może wykorzystywać w celach informacyjnych związanych z realizacją niniejszej Umowy. 31. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na: 1. przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową zawartych w Umowie, po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z tej Umowy w celu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy i analizy ryzyka kredytowego. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. 2. przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A przekazanych przez Bank, a dotyczących Pożyczkobiorcy informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikającego z Umowy w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r (ze zm.) Prawo bankowe oraz innych ustaw. <zgoda BIK> 32. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na 1. przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy w celu marketingu produktów oferowanych przez Bank, 2. na udostępnienie przez Bank wybranym spółkom zależnym, powiązanym oraz dominującym¹)²) wobec Credit Agricole Bank Polska S.A moich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz na ich przetwarzanie, w tym wzajemne przekazywanie pomiędzy wskazanymi podmiotami udostępnionych danych w celu marketingu produktów/usług oferowanych przez te podmioty, 3. na udostępnienie przez Bank wybranym spółkom zależnym, powiązanym oraz dominującym¹)²) wobec Credit Agricole Bank Polska S.A. moich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz na ich przetwarzanie, w tym wzajemne przekazywanie pomiędzy wskazanymi podmiotami udostępnionych danych w celu marketingu produktów/usług oferowanych przez te podmioty po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy, 4. przekazywanie przez Bank za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert i informacji handlowej lub propozycji zawarcia umowy, w szczególności na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu <zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych> Powyższe zgody obowiązują w okresie realizacji umowy oraz po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu do czasu ich odwołania. ¹) spółki zależne, powiązane i dominujące w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe(dz.u. z 2012, poz ze zm). ²) lista wybranych spółek zależnych, powiązanych i dominujących jest dostępna na stronach internetowych Banku. 33. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Strona 4

5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki w rachunku nr <numer umowy> w rachunku nr <numer rachunku> Ja niżej podpisany(a): <imię i nazwisko> PESEL: <PESEL> adres zamieszkania: <ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość> oświadczam, że odstępuję od Umowy o udostępnienie Indywidualnej Linii Kredytowej, zawartej z Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław w dniu <data zawarcia umowy>. (miejsce na podpis Pożyczkobiorcy o ile odstępuje od umowy ) Niniejszym wyrażam zgodę na zawarcie Umowy na warunkach powyżej określonych. OŚWIADCZENIE POŻYCZKOBIORCY Potwierdzenie danych z wniosku kredytowego nr <numer umowy> Gospodarstwo domowe nr <1-4> <w zależności od liczby gospodarstw domowych> Wnioskodawca: <imię i nazwisko> PESEL: <nr PESEL> Wykształcenie: <wykształcenie> Stan cywilny: <stan> Status miejsca zamieszkania: <status> Zamieszkanie (od): <okres zamiesz.> Numer telefonu domowego: <nr tel. dom.> Numer telefonu komórkowego: <nr tel. kom.> Dochody: Dochód (główny): Typ dochodu (główny): <typ doch. gł.> Dane firmy: <dane firmy gł.> <zgrupowane dane firmy (nazwa/adres/tel.; jeśli nie występuje, pojawia się - > Symbol świadczenia: <nazwa gł.> <opis pojawia się wyłącznie gdy podano symbol świadczenia> Stanowisko: <stanowisko gł.> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Kategoria zawodowa: <kat. zaw. gł.> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód Wnioskodawcy: <doch. gł.> zł netto/brutto <pojawia się netto lub brutto w zależności od danej w systemie> Dochód uzyskiwany od: <doch. gł. od> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód uzyskiwany do: <doch. gł. do> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód (dodatkowy): Typ dochodu (dodatkowy): <typ doch. dod.> Dane firmy: <dane firmy dod.> <zgrupowane dane firmy (nazwa/adres/tel.; jeśli nie występuje, pojawia się - > Symbol świadczenia: <nazwa dod.> <opis pojawia się wyłącznie gdy podano symbol świadczenia > Stanowisko: <stanowisko dod.> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Kategoria zawodowa: <kat. zaw. dod.> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód Wnioskodawcy: <doch. dod.> zł netto/brutto <pojawia się netto lub brutto w zależności od danej w systemie> Dochód uzyskiwany od: <doch. dod. od> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód uzyskiwany do: <doch. dod. do> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Obciążenia wnioskodawcy (gospodarstwa domowego): Ilość osób na utrzymaniu: <ilość os. na utrz.> Suma limitów w kartach kredytowych: <suma limitów w kartach> Stałe wydatki miesięczne: <suma wydatków m-cznych> Suma limitów kredytowych w koncie: <suma limitów w koncie> Suma miesięcznych rat zobowiązań kredytowych (banki oraz inne podmioty) oraz zobowiązań finansowych innych niż kredytowe (wypłacane renty, alimenty, itp.): <suma rat kredytów> <obciążenia pojawiają się oddzielnie dla każdego gospodarstwa domowego> Oświadczam, że powyższe informacje podane przeze mnie na potrzeby zbadania zdolności kredytowej oraz udzielenia kredytu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam Bank do weryfikacji ich wiarygodności. Dodatkowo oświadczam, że nie jestem zatrudniony na okres próbny oraz nie pozostaję w okresie wypowiedzenia. Nadto oświadczam, że zakład pracy, w którym jestem zatrudniony nie jest w stanie likwidacji bądź upadłości (dotyczy typów dochodów, dla których można te dane określić).oświadczam, że nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe w stosunku do mojej osoby. Strona 5

6 Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy: a) uzyskałem wyjaśnienia w zakresie zgłaszanych przez siebie wątpliwości dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy oraz postanowień zawartych w niniejszej Umowie, a także otrzymałem wszelkie informacje i dane niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, b) otrzymałem pisemny formularz informacyjny oraz poinformowano mnie o prawie otrzymania bezpłatnie projektu Umowy. Na tym Umowę zakończono (pieczęć i podpis za Bank) (podpis Pożyczkobiorcy) Strona 6

Umowa o udostępnienie Indywidualnej Linii Kredytowej nr

Umowa o udostępnienie Indywidualnej Linii Kredytowej nr <numer pożyczki> Umowa o udostępnienie Indywidualnej Linii Kredytowej nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ RTVEuroAGD MasterCard nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ RTVEuroAGD MasterCard nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ RTVEuroAGD MasterCard nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław wpisaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł

Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan, zwanej dalej promocją.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail BANK SPÓŁDZIELCZY w Ełku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr W.4a do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Cz. II WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ. Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA LINII KREDYTOWEJ. Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY LINII KREDYTOWEJ UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

od do /dzień/miesiąc/rok/

od do /dzień/miesiąc/rok/ Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo