Umowa pożyczki w rachunku nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pożyczki w rachunku nr "

Transkrypt

1 Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> zwana dalej Umową, zawarta w dniu <data> w miejscowości <miejscowość> pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy (wpłacony) ,00 PLN, reprezentowaną przez: <imię i nazwisko upoważnionego pracownika>, zwaną dalej Bankiem, a <imię i nazwisko posiadacza konta> PESEL: <PESEL> adres zamieszkania: <ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość>, adres korespondencyjny: <ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość>, numer telefonu: <numer telefonu> zwanym dalej Pożyczkobiorcą, o następującej treści: 1. Bank przyznaje Pożyczkobiorcy pożyczkę w opcji <nazwa wariantu pożyczki> w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzonym w ramach konta nr <numer rozliczeniowy i numer modulo>, ustalając limit kredytowy w wysokości <kwota przyznanej pożyczki> zł (słownie: <kwota słownie>) zł (całkowita kwota kredytu), na okres do dnia <data końca okresu>. 2. Prowizja za przyznanie pożyczki w wysokości <kwota prowizji> zł jest pobierana z rachunku w dniu postawienia pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca nie ponosi innych kosztów związanych z zawarciem niniejszej Umowy. 3. Pożyczkobiorca po zawarciu niniejszej Umowy zobowiązuje się do comiesięcznego zasilania rachunku kwotą nie mniejszą niż <MWM> zł (słownie: <kwota słownie>) zł. 4. < 4.v1> Bank stawia pożyczkę do dyspozycji Pożyczkobiorcy następnego dnia po pierwszym wpływie na rachunek Pożyczkobiorcy kwoty, o której mowa w 3. Kwota pożyczki powiększa saldo dostępne rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. < 4.v2> Bank stawia pożyczkę do dyspozycji Pożyczkobiorcy bezpośrednio po zawarciu Umowy. Kwota pożyczki powiększa saldo dostępne rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 5. Oprocentowanie limitu pożyczki, naliczane od wykorzystanej kwoty limitu, jest stałe i w dniu zawarcia Umowy wynosi <oprocentowanie pożyczki>% w stosunku rocznym, przy czym wysokość oprocentowania nie może być wyższa niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania limitu pożyczki, wskazana powyżej, będzie wyższa niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, Bank obniży nominalną stopę oprocentowania limitu pożyczki do czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, a następnie w przypadku wzrostu stopy kredytu lombardowego podwyższy ją, ale nie więcej niż do wysokości oprocentowania wskazanego powyżej. Powyższe obniżenie i podwyższenie stopy procentowej nie wymaga zmiany umowy. W przypadku takiej zmiany stopy oprocentowania limitu pożyczki, Bank rozpocznie naliczanie odsetek według nowej stopy następnego dnia po ogłoszeniu decyzji Rady Polityki Pieniężnej o zmianie wysokość stopy kredytu lombardowego NBP. 6. Wysokość oprocentowania limitu pożyczki dodatkowo jest wskazywana w Tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych ; związane z limitem opłaty i prowizje określa Tabeli opłat i prowizji kont dla osób fizycznych. 7. Integralną część niniejszej Umowy stanowi: Regulamin kont dla osób fizycznych, zwany dalej Regulaminem oraz Tabela oprocentowania kont dla osób fizycznych i Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych, wręczone Pożyczkobiorcy przy zawarciu Umowy konta. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia Umowy. 8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), wynosi (<nowy APR wartość w %>) %. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę ustalona na dzień zawarcia Umowy wynosi <suma pkt. a,b,c> zł i składa się z: a) kwoty limitu w wysokości <kwota przyznanej pożyczki> zł, b) prowizji w wysokości <kwota prowizji> zł, c) odsetek w wysokości <wysokość odsetek> zł, przy przyjęciu, że Pożyczkobiorca wykorzystuje cały dostępny limit w dniu uruchomienia, a spłata całości zadłużenia następuje w ostatnim dniu trwania Umowy Każdy wpływ środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pomniejsza zadłużenie o wysokość dokonanej wpłaty. Kolejności księgowania wpłaconych środków jest następująca: 1) odsetki karne za przekroczenie salda dostępnego, 2) odsetki od wykorzystanego limitu pożyczki, 3) zaległe prowizje, 4) kwota przekroczenia salda dostępnego, 5) kwota limitu pożyczki. 2. Informacje o bieżącej wysokości wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, o wysokości dostępnego limitu pożyczki oraz o naliczonych odsetkach Pożyczkobiorca otrzymuje na miesięcznym wyciągu do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 3. Do pożyczki w rachunku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.) w zakresie spłaty pożyczki przed terminem z uwagi na odnawialny charakter pożyczki oraz w zakresie uprawnień związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o nabycie rzeczy/usługi, której nabycie Bank skredytował. 4. Pożyczkobiorca jest uprawniony do otrzymywania na wniosek w każdym czasie bezpłatnie informacji dotyczącej wysokości dostępnego limitupożyczki, dokonanych spłatach na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz o naliczonych odsetkach i innych kosztach związanych limitem (harmonogram spłaty). 10. < 11.v1> Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całości wykorzystanego limitu pożyczki wraz z odsetkami najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, określonym w 1. < 11.v2> Strona 1

2 1. Po upływie okresu, o którym mowa w 1, Bank automatycznie odnowi Umowę na kolejne okresy <ilość miesięcy na jaką zawarto Umowę>, przy zastosowaniu wysokości oprocentowania limitu pożyczki obowiązującego w dniu odnowienia Umowy oraz zachowując aktualną wysokość przyznanego limitu pożyczki. Każdorazowe odnowienie Umowy na kolejne <liczba miesięcy> miesięcy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 2. Bank nie odnowi Umowy w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej lub sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy albo wystąpienia innych okoliczności stanowiących zagrożenie dla terminowej spłaty zadłużenia. Bank nie odnowi również Umowy w sytuacji, gdy Pożyczkobiorca: 1) naruszył postanowienia Umowy określone w rozdziale XVII 5 Regulaminu, 2) zawiadomił Bank o rezygnacji z limitu pożyczki najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. O fakcie nie odnowienia Umowy Bank informuje Pożyczkobiorcę na piśmie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. Pożyczkobiorca jest wówczas zobowiązany do spłaty całości wykorzystanego limitu pożyczki wraz z odsetkami najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. 11. Od kwoty przekroczenia salda dostępnego na rachunku Bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne, nie może być wyższe niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i w dniu zawarcia Umowy wynosi <oprocentowanie karne równe 4*lombard>%. Zmiana oprocentowania zadłużenia przeterminowanego następuje proporcjonalnie do zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 12. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego. (odsetki karne). Stopa odsetek karnych jest zmienna, na dzień zawarcia umowy wynosi <stopa odsetek karnych>% i jest równa czterokrotność aktualnej na dany dzień wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Zmiana oprocentowania zadłużenia przeterminowanego następuje w razie zmiany stopy kredytu lombardowego NBP, proporcjonalnie do tej zmiany. Zmiana wysokości odsetek karnych nie wymaga indywidualnego zawiadomienia Pożyczkobiorcy o tej zmianie. Informacja o aktualnej wysokości odsetek karnych jest udostępniania Pożyczkobiorcy na stronach internetowych Banku: oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego. Pożyczkobiorca został poinformowany, że zmienna stopa odsetek od zadłużenia przeterminowanego wpływa na wysokość spłacanych odsetek karnych, a w rezultacie na wysokość zobowiązania Pożyczkobiorcy wobec Banku z tytułu udzielonej pożyczki W przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania przekraczającego 3 dni, Bank podejmuje czynności monitujące w następującej kolejności: monit telefoniczny lub listowny (monit listowny jest wysyłany w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Pożyczkobiorcą), wizyta windykacyjna. 2. Czynności monitujące podejmowane są jeżeli wysokość zobowiązania wynosi co najmniej: a) dla monitu telefonicznego lub listownego 5 krotność ceny za nadanie listu poleconego wg taryfy Poczty Polskiej S.A., b) dla wizyty windykacyjnej 2-krotność opłaty pobieranej za wizytę windykacyjną wskazaną w Tabeli Opłat i Prowizji kont dla osób fizycznych (TOiP). 3. Bank obciąży Pożyczkobiorcę kosztami przeprowadzonych czynności monitujących w wysokości określonej w TOiP, przy czym: a) opłata za wykonanie monitu telefonicznego lub wizytę windykacyjną jest naliczana wyłącznie w przypadku nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą, b) maksymalna kwota opłat naliczonych w wyniku prowadzonych przez Bank czynności monitujących nie może w danym miesiącu kalendarzowym przekroczyć równowartości sumy dwukrotności opłaty za monit telefoniczny i jednokrotności opłaty za wizytę windykacyjną, 4. Bank rozpoczyna wykonywanie działań monitujących, z zachowaniem kolejności podanej w 14 ust. 1 w następującej częstotliwości: a) dla monitu telefonicznego - nie częściej niż raz na 10 dni, b) dla monitu listownego nie częściej niż raz na 20 dni, c) dla wizyty windykacyjnej nie częściej niż raz w miesiącu. 5. Przed zastosowaniem czynności monitującej, pod warunkiem wskazania przez Pożyczkobiorcę numeru telefonu komórkowego, Bank może wysłać bezpłatne powiadomienie w formie wiadomości SMS, informującej o zaległości w spłacie zobowiązania, wskazując termin wpłaty, którego dochowanie wstrzyma wykonanie czynności monitującej. 6. Zastosowanie kolejnej lub powtórzenie tej samej czynności monitującej następuje tylko w razie braku spłaty zaległego zobowiązania w kwocie i terminie wskazanym w poprzedzającym monicie, przy czym: a) dla monitu telefonicznego i wizyty windykacyjnej termin wpłaty uzgadniany jest z Pożyczkobiorcą w trakcie rozmowy b) dla monitu listownego termin wpłaty wskazany jest w piśmie i jest on nie krótszy niż 14 dni. 7. W przypadku ustalenia z Pożyczkobiorcą indywidualnych terminów i zakresu spłaty zaległości, na czas obowiązywania tych ustaleń, Bank nie wykonuje żadnych dodatkowych płatnych czynności monitujących. Niedochowanie przez Pożyczkobiorcę ustalonych zasad spłaty zaległości skutkuje niezwłocznym zastosowaniem czynności monitującej. 8. W przypadku braku spłaty zaległości w wymaganych przez Bank kwotach i terminach, w tym ustalanych indywidualnie z Pożyczkobiorcą w trakcie prowadzonych czynności monitujących, z uwzględnieniem zapisów 16 niniejszej Umowy, Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, skutkującej wymagalnością całości zadłużenia z tytułu Umowy. 9. Po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Bank zaprzestaje wykonywania czynności monitujących, a Pożyczkobiorcę obciążają tylko koszty sądowe i komornicze określone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskazanych w TOiP. 14. W przypadku uchybienia przez Pożyczkobiorcę zobowiązaniu zapewnienia wpływów na rachunek w wysokości wskazanej w 3 Umowy lub gdy nastąpi przekroczenie kwoty przyznanego limitu pożyczki, lub w przypadku powzięcia informacji o pogorszeniu sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę w całości lub w części (poprzez obniżenie limitu pożyczki). Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę pożyczki w rachunku z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Szczegółowy sposób wypowiedzenia Umowy określa Regulamin. 15. W trakcie trwania Umowy Bank jest uprawniony do kontroli spłaty limitu pożyczki oraz do żądania od Pożyczkobiorcy informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej, poświadczających posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej. Koszt uzyskania tych dokumentów ponosi Pożyczkobiorca. Bank ma prawo żądać powyższych dokumentów w trakcie dokonywania przeglądu udzielonych pożyczek i kredytów, nie częściej niż raz na rok. Bank ma prawo ponadto żądać przedstawienia dokumentów, o których mowa, jeżeli wystąpi opóźnienie w płatności przekraczające 30 dni Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie <parametr> dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeśli Pożyczkobiorca przed upływem tego terminu złoży w dowolnej placówce Banku albo wyśle na adres Banku: Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Strona 2

3 2. W przypadku odstąpienia Umowę pożyczki w rachunku uważa się za niezawartą, Pożyczkobiorca jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu do zwrotu kwoty wykorzystanego limitu wraz z odsetkami naliczonymi za okres faktycznego korzystania z tej kwoty. 3. Dla kwoty przyznanego w 1 limitu pożyczki kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi <kwota odsetek dziennych> PLN. 4. Kwotę odsetek dziennych dla kwoty wykorzystanego limitu wylicza się, jako iloczyn wykorzystanej kwoty limitu oraz dziennej stopy oprocentowania wynoszącej <stopa dzienna oprocentowania limitu pożyczki> %. Kwotę należnych Bankowi odsetek Pożyczkobiorca wylicza poprzez pomnożenie kwoty odsetek dziennych, ustalonej wg powyższych zasad, i liczby dni korzystania z kwoty limitu. 5. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie zwróci Bankowi kwoty wykorzystanego limitu w terminie do 30 dni, począwszy od 31-go dnia Bankowi przysługują dalsze odsetki za dalszy okres korzystania z kwoty wykorzystanego limitu, które wylicza się jako iloczyn kwoty wykorzystanego limitu kredytowego oraz stopy dziennej oprocentowania wynoszącej <stopa dzienna oprocentowania karnego wyciągana z kwoty 4*lombard> %. Kwotę należnych Bankowi odsetek za opóźnienie przekraczające 30 dni Posiadacz rachunku kredytowego wylicza poprzez pomnożenie kwoty odsetek dziennych, ustalonej wg powyższych zasad i liczby dni korzystania z kwoty limitu za okres od 31-go dnia do dnia zwrotu tej kwoty. 6. W przypadku zwrotu kwoty wykorzystanego limitu po upływie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy limitu, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Bankowi kwoty wykorzystanego limitu pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty według zasad określonych w ust. 3 za okres do 30 dni oraz naliczonymi według zasady określonych w ust. 5 za okres od 31-go dnia do dnia spłaty. Bank jest uprawniony do skierowania przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania sądowego sprawy o zwrot kwoty wykorzystanego limitu wraz z odsetkami za okres korzystania z tej kwoty. 17. Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Bank o wszelkich zmianach danych osobowych i teleadresowych oraz źródeł dochodów. 18. < 18v1> Dla zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Pożyczkobiorca oświadcza, że poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe do kwoty zadłużenia <kwota egzekucji> zł, do wysokości której Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 3 lat, licząc od ostatniego dnia okresu, na jaki umowa pożyczki w rachunku została przyznana, określonego w 1 Umowy. < 18.v2> Dla zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Pożyczkobiorca oświadcza, że poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe do kwoty zadłużenia <kwota egzekucji> zł, do wysokości której Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 3 lat, licząc od ostatniego dnia okresu, na jaki umowa pożyczki w rachunku została przyznana, określonego w 1 Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku odnowienia Umowy o <liczba miesięcy> miesięcy lub ich wielokrotność, termin 3 lat do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności liczy się od ostatniego dnia okresu, na jaki Umowa została przedłużona. 19. < 19.v1> Zmiana warunków Umowy następuje w drodze aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem: 1. obniżenia limitu pożyczki, dokonywanego w trybie rozdziału XVII 5 Regulaminu. < 19.v2> Zmiana warunków Umowy następuje w drodze aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem: 1. obniżenia limitu pożyczki, dokonywanego w trybie rozdziału XVII 5 Regulaminu. 2. odnowienia Umowy w trybie 11 ust. 1 Umowy. 20. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu. 21. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji, która może być złożona w jeden z następujących sposobów: a) osobiście w dowolnej placówce Banku b) w formie pisemnej przesłanej: - listem na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław - faxem na numer c) telefonicznie: poprzez Serwis telefoniczny Banku pod numerami telefonów: (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub (z zagranicy i z telefonów komórkowych), d) poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Banku,. e) za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do serwisu internetowego. 22. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Pożyczkobiorcy oraz umowy, której reklamacja dotyczy. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację. 23. Reklamacje wymagające złożenia dokumentów, lub jeśli taki wymóg wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej - osobiście w dowolnej Placówce Banku lub za pośrednictwem poczty. 24. W terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji Bank informuje Pożyczkobiorcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie Bank: a) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, c) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 25. Bank udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje pisemnie-listownie na wskazany adres korespondencyjny w reklamacji lub za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej, dostępnej w serwisie internetowym (w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem tego serwisu). O, ile Pożyczkobiorca w chwili składania reklamacji wskaże numer telefonu w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację Bank w przypadku uwzględnienia reklamacji w całości może udzielić stosownej odpowiedzi drogą telefoniczną lub za pośrednictwem sms-a. Pożyczkobiorca wyrażający zgodę na komunikację za pośrednictwem telefonu lub sms powinien wskazać w momencie składania reklamacji aktualny numer telefonu. 26. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z Bankiem w postępowaniu przed Arbitrem Bankowym i/lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na następujących stronach internetowych: oraz Strona 3

4 27. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrócenia się do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawach ochrony konsumentów. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie. 28. Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu wykonania umowy, rozpatrywania złożonych przez Pożyczkobiorcę reklamacji oraz marketingu produktów oferowanych przez Bank. 29. Pożyczkobiorca oświadcza, iż został poinformowany o: a) prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz o możliwości przetwarzania dotyczących go danych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17A. oraz przez Związek Banków Polskich (ZBP) w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8. Krąg odbiorców tych danych określają obowiązujące przepisy ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012, poz ze zm.), b) możliwości udostępnienia dotyczących go danych i informacji stanowiących tajemnicę bankową związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8 prowadzącego system Bankowy Rejestr (Bankowy Rejestr) w przypadku gdy pomimo otrzymania odrębnego zawiadomienia trybie przewidzianym art.105 a ust.3 Prawa bankowego nie wykona zobowiązań z niniejszej Umowy. c) możliwości udostępnienia przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17A oraz Związek Banków Polskich prowadzącego System Bankowy Rejestr w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8 instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, informacji o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej Umowy, d) możliwości przekazywania przez Bank biurom informacji gospodarczej, o których mowa w art. 105 ust. 4a ustawy Prawo bankowe informacji dotyczących Pożyczkobiorcy, w tym danych o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej Umowy na następujących warunkach: i. zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki, ii. łączna kwota wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy będącego konsumentem wobec Banku wynosi co najmniej iii. 200 zł i są one wymagalne od co najmniej 60 dni, upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym lub doręczenia Pożyczkobiorcy (dłużnikowi) będącego konsumentem do rąk własnych na adres korespondencyjny wskazany przez Pożyczkobiorcę (dłużnika) będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu biura, e) wykorzystaniu podanych adresów elektronicznych (adres poczty elektronicznej , numer telefonu) do otrzymywania od Banku informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym w celu wysłania upomnienia w sprawie spłaty zobowiązań, a także przesyłania informacji dotyczących rozpatrzenia złożonych przez Pożyczkobiorcę reklamacji. 30. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że podany numer telefonu i adres poczty elektronicznej Bank może wykorzystywać w celach informacyjnych związanych z realizacją niniejszej Umowy. 31. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na: 1. przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową zawartych w Umowie, po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z tej Umowy w celu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy i analizy ryzyka kredytowego. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. 2. przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A przekazanych przez Bank, a dotyczących Pożyczkobiorcy informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikającego z Umowy w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r (ze zm.) Prawo bankowe oraz innych ustaw. <zgoda BIK> 32. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na 1. przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy w celu marketingu produktów oferowanych przez Bank, 2. na udostępnienie przez Bank wybranym spółkom zależnym, powiązanym oraz dominującym¹)²) wobec Credit Agricole Bank Polska S.A moich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz na ich przetwarzanie, w tym wzajemne przekazywanie pomiędzy wskazanymi podmiotami udostępnionych danych w celu marketingu produktów/usług oferowanych przez te podmioty, 3. na udostępnienie przez Bank wybranym spółkom zależnym, powiązanym oraz dominującym¹)²) wobec Credit Agricole Bank Polska S.A. moich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz na ich przetwarzanie, w tym wzajemne przekazywanie pomiędzy wskazanymi podmiotami udostępnionych danych w celu marketingu produktów/usług oferowanych przez te podmioty po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy, 4. przekazywanie przez Bank za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert i informacji handlowej lub propozycji zawarcia umowy, w szczególności na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu <zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych> Powyższe zgody obowiązują w okresie realizacji umowy oraz po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu do czasu ich odwołania. ¹) spółki zależne, powiązane i dominujące w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe(dz.u. z 2012, poz ze zm). ²) lista wybranych spółek zależnych, powiązanych i dominujących jest dostępna na stronach internetowych Banku. 33. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Strona 4

5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki w rachunku nr <numer umowy> w rachunku nr <numer rachunku> Ja niżej podpisany(a): <imię i nazwisko> PESEL: <PESEL> adres zamieszkania: <ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość> oświadczam, że odstępuję od Umowy o udostępnienie Indywidualnej Linii Kredytowej, zawartej z Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław w dniu <data zawarcia umowy>. (miejsce na podpis Pożyczkobiorcy o ile odstępuje od umowy ) Niniejszym wyrażam zgodę na zawarcie Umowy na warunkach powyżej określonych. OŚWIADCZENIE POŻYCZKOBIORCY Potwierdzenie danych z wniosku kredytowego nr <numer umowy> Gospodarstwo domowe nr <1-4> <w zależności od liczby gospodarstw domowych> Wnioskodawca: <imię i nazwisko> PESEL: <nr PESEL> Wykształcenie: <wykształcenie> Stan cywilny: <stan> Status miejsca zamieszkania: <status> Zamieszkanie (od): <okres zamiesz.> Numer telefonu domowego: <nr tel. dom.> Numer telefonu komórkowego: <nr tel. kom.> Dochody: Dochód (główny): Typ dochodu (główny): <typ doch. gł.> Dane firmy: <dane firmy gł.> <zgrupowane dane firmy (nazwa/adres/tel.; jeśli nie występuje, pojawia się - > Symbol świadczenia: <nazwa gł.> <opis pojawia się wyłącznie gdy podano symbol świadczenia> Stanowisko: <stanowisko gł.> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Kategoria zawodowa: <kat. zaw. gł.> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód Wnioskodawcy: <doch. gł.> zł netto/brutto <pojawia się netto lub brutto w zależności od danej w systemie> Dochód uzyskiwany od: <doch. gł. od> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód uzyskiwany do: <doch. gł. do> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód (dodatkowy): Typ dochodu (dodatkowy): <typ doch. dod.> Dane firmy: <dane firmy dod.> <zgrupowane dane firmy (nazwa/adres/tel.; jeśli nie występuje, pojawia się - > Symbol świadczenia: <nazwa dod.> <opis pojawia się wyłącznie gdy podano symbol świadczenia > Stanowisko: <stanowisko dod.> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Kategoria zawodowa: <kat. zaw. dod.> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód Wnioskodawcy: <doch. dod.> zł netto/brutto <pojawia się netto lub brutto w zależności od danej w systemie> Dochód uzyskiwany od: <doch. dod. od> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Dochód uzyskiwany do: <doch. dod. do> <jeśli nie występuje, pojawia się - > Obciążenia wnioskodawcy (gospodarstwa domowego): Ilość osób na utrzymaniu: <ilość os. na utrz.> Suma limitów w kartach kredytowych: <suma limitów w kartach> Stałe wydatki miesięczne: <suma wydatków m-cznych> Suma limitów kredytowych w koncie: <suma limitów w koncie> Suma miesięcznych rat zobowiązań kredytowych (banki oraz inne podmioty) oraz zobowiązań finansowych innych niż kredytowe (wypłacane renty, alimenty, itp.): <suma rat kredytów> <obciążenia pojawiają się oddzielnie dla każdego gospodarstwa domowego> Oświadczam, że powyższe informacje podane przeze mnie na potrzeby zbadania zdolności kredytowej oraz udzielenia kredytu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam Bank do weryfikacji ich wiarygodności. Dodatkowo oświadczam, że nie jestem zatrudniony na okres próbny oraz nie pozostaję w okresie wypowiedzenia. Nadto oświadczam, że zakład pracy, w którym jestem zatrudniony nie jest w stanie likwidacji bądź upadłości (dotyczy typów dochodów, dla których można te dane określić).oświadczam, że nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe w stosunku do mojej osoby. Strona 5

6 Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy: a) uzyskałem wyjaśnienia w zakresie zgłaszanych przez siebie wątpliwości dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy oraz postanowień zawartych w niniejszej Umowie, a także otrzymałem wszelkie informacje i dane niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, b) otrzymałem pisemny formularz informacyjny oraz poinformowano mnie o prawie otrzymania bezpłatnie projektu Umowy. Na tym Umowę zakończono (pieczęć i podpis za Bank) (podpis Pożyczkobiorcy) Strona 6

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo