Regulamin aplikacji Sprytny Bill

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin aplikacji Sprytny Bill"

Transkrypt

1 Regulamin upaid Regulamin aplikacji Sprytny Bill I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonej przez upaid usługi opłacania rachunków. 2. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki, do którego uprawnień należy zmiana treści Regulaminu. 3. Usługodawcą usługi opisanej w Regulaminie jest Spółka upaid z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 27/179 wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS , NIP , Regon II Rejestracja 1. Z aplikacji Sprytny Bill systemu upaid mogą korzystać jedynie zarejestrowani Użytkownicy. 2. Rejestracja odbywa się poprzez: Rejestrację bezpośrednio w systemie upaid poprzez stronę https://upaid.pl lub aplikację Sprytny Bill. Rejestrację pośrednią poprzez jednostki oraz banki powiązane umowami partnerskimi z Systemem upaid. 3. Użytkownik jest identyfikowany w systemie upaid poprzez indywidualny numer MSISDN (numer telefonu). III Usługa świadczona drogą elektroniczną 1. Spółka świadczy usługę umożliwiającą opłacanie rachunków za pomocą urządzeń obsługujących platformy: Android, ios, Windows Mobile (w szczególności telefony i tablety) będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej usługą do opłacania rachunków. 2. Usługa polega na odczytaniu danych z rachunku w aplikacji ściągniętej na urządzenie obsługujące platformy: Android, ios, Windows Mobile (w szczególności telefony i tablety) - Sprytny Bill poprzez zeskanowanie barkodu rachunku lub po ręcznym wprowadzeniu numeru konta wystawcy rachunku wraz z pozostałymi danymi niezbędnymi do uznania konta wystawcy. A. Za pomocą usługi można opłacić tylko następujące rachunki: opłata za gaz energia elektryczna

2 opłaty za media telefon wywóz nieczystości woda i kanalizacja telewizja kablowa i satelitarna Internet stacjonarny i mobilny polisy ubezpieczeniowe wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe opłaty* ochrona czesne za szkoły, uczelnie** opłaty za przedszkole i żłobek podatki od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Urzędów Miast i Gmin, *uwaga poprzez aplikację Sprytny Bill nie można płacić za czynsz lub inne opłaty mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych i prawnych, nie będących wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi **uwaga nie dotyczy szkół językowych. B. Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkowników Aplikacja zawiera następujące główne kwotowe limity transakcji: 1. Limit 1000 zł na jeden numer rachunku z niezweryfikowanej listy numerów (limit dwutygodniowy). 2. Limit 2000 zł (limit miesięczny). Limit ten zostanie zwiększony do 4000 zł. dla osób aktywnie korzystających z aplikacji od minimum 2 miesięcy oraz opłacających nie mniej niż 3 rachunki do różnych odbiorców. C. Aby opłacić rachunek ręcznie, należy: podać nazwę dostawcy rachunku, docelowy numer konta (w przypadku ręcznego wprowadzenia), na który przelewa się środki, kwotę płatności i opcjonalnie swój numer klienta, tytuł płatności. D. Pełna realizacja Usługi opłacania rachunków nastąpi najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Spółki lub takich na które Spółka nie ma wpływu. E. Usługa opłacania rachunków za pomocą urządzenia obsługującego platformy: Android, ios, Windows Mobile (w szczególności telefony i tablety) po dokonaniu transakcji może być zweryfikowana pod kątem wystawcy rachunku zleconego do płatności. F. Użytkownik o statusie realizacji opłacanego rachunku informowany jest poprzez historię dokonanych transakcji w aplikacji usługi, konto bankowe do którego przypisana jest usługa kartą płatnicza, oraz informacje przesyłane drogą mailową po każdorazowym dokonaniu transakcji. 3. Dane Klientów, zebrane w procesie rejestracji przechowywane są w bazie upaid zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS. Spółka odpowiedzialna jest za wdrożenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów

3 przekazywania informacji, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństwo transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych. 4. W celu przekazania środków na konto wystawcy faktury dane osobowe oraz dane do wykonania przelewu są przekazywane do firmy ecard S.A., która jako uprawniony agent rozliczeniowy czyli instytucja pośrednicząca pomiędzy Akceptantem a np. emitentem karty (lub jego organizacją płatniczą, jak Visa / MasterCard) lub bankiem zawiera z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych i dokonuje fizycznego przekazania środków na konto wystawcy. 5. Z uwagi na bezpieczeństwo środków Klientów w procesie usługi płatności za rachunki, pobierane z karty płatniczej środki za pośrednictwem aplikacji Sprytny Bill przekazywane są poprzez ecard bezpośrednio na konto spółki BillBird S.A. 6. Spółka oświadcza iż posiada stosowne umowy zarówno ze spółką ecard S.A. oraz BillBird S.A. które pozwalają jej na świadczenie usługi płatności za rachunki w sposób w pełni zgodny z polskimi przepisami prawa oraz regulacjami organizacji płatniczych. IV Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 1. Korzystanie ze świadczonych przez Spółkę Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w systemie upaid i numeru telefonu, który jest powiązany z kontem upaid. 2. Utworzenie konta jest możliwe na stronie Szczegółowe informacje zostaną podane Użytkownikowi w trakcie procesu tworzenia nowego konta. 3. Spółka ma prawo do wybiórczej weryfikacji danych kontrahentów do których przypisane są numery opłaconych rachunków. Spółka zgłasza wówczas zapytanie do Klienta drogą telefoniczną bądź mailową w celu uzyskania informacji na temat wystawcy rachunku. W przypadku trudności w uzyskaniu takich informacji w przeciągu 5 dni roboczych Spółka może odmówić przyjęcia kolejnego zlecenia płatności. 4. Aby uzyskać informacje na temat stanu realizacji usługi należy skorzystać z konta w systemie upaid. 5. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących usług realizowanych w ramach Systemu Upaid. V Finansowanie płatności 1. Za usługę świadczoną na rzecz Użytkownika Spółka obciąża go z zarejestrowanej karty płatniczej na zasadach ogólnych transakcji MOTO/MMRP bez fizycznego udziału karty płatniczej. Akceptowane karty to: MasterCard, Maestro, Visa, Visa electron. 2. Koszt jednorazowej transakcji opłacenia rachunku to dla Klienta 0,97 zł przy płatności MasterCard i 2,3% wartości rachunku przy płatności dokonywanej kartą inną niż MasterCard. 3. Transakcja uważana jest za opłaconą tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji danych poprzez Agenta Rozliczeniowego PAN, data ważności, kod bezpieczeństwa (opcjonalnie), rodzaj karty (możliwość obsługi transakcji MOTO) i uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4 4. Brak autoryzacji nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji. W takim przypadku karta płatnicza Użytkownika nie zostanie obciążona. VI Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usługi opłacania rachunków za pomocą urządzeń obsługujących platformy: Android, ios, Windows Mobile (w szczególności telefony i tablety) odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego 2. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie danych, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz regulaminu konta upaid. VII Reklamacje dotyczące świadczonej usługi 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić: powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada. reklamacja usługi, która została wykonana po utracie wyłącznej a niezgłoszonej kontroli nad numerem MSISDN (kradzież, chwilowe pozostawienie urządzenia bez kontroli, oddanie urządzenia). W takim przypadku Użytkownik powinien natychmiast zgłosić zdarzenie do BOK (czynne tylko w godzinach pracy upaid spółka z o.o.), jednocześnie logując się i wyłączyć wszystkie karty płatnicze (zobacz IV Wyrejestrowanie), co skutecznie uniemożliwi wykonanie jakiejkolwiek transakcji w systemie upaid. 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się pisemnie do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi. 6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania. 7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje pisemnie o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. 8. Zgodnie a Art.10.4 Ustawy Ochrony Konkurencji i Konsumenta klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od rozpoczętej transakcji na odległość. 9. Wszelkiego rodzaju zwroty dokonywane są na konta bankowe, z których Spółka otrzymała wpłatę, zaś w wypadku płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych- na rachunek właściwy dla karty płatniczej z której dokonano pierwotnej transakcji. VIII Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.

5 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki przy czym o zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości na adres owy Użytkownika. 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w terminie pięciu dni od daty ich umieszczenia na stronach internetowych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard ) Usługi Zasileń Konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia przez mpay usług

Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez mpay usług Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia przez mpay usług płatniczych, zasady umowy ramowej korzystania z płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu

Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zostaje określony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi EBPP

Regulamin usługi EBPP Regulamin usługi EBPP Zasady wystawiania, przesyłania i archiwizacji faktur w formie elektronicznej BillBird SA 2013-12-02 Kto świadczy usługę EBPP? 1. Usługa wykonywana jest przez BillBird Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych MultiBanku Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok)

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia ogólne 1. e-bok jest własnością Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo