SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II". Nr WND-RPPD /09 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego dofinansowanego wg Umowy nr UDA- RPPD /09-00 (nr sprawy 7/MPK/2011) Zatwierdził PREZYDENT MIASTA Mieczysław Leon Czerniawski Łomża, 07 kwietnia 2011 r.

2 Rozdział I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Miasto Łomża, reprezentowane przez Mieczysława Leona Czerniawskiego - Prezydenta Miasta NIP: w którego imieniu postępowanie prowadzi: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży z siedzibą : Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9, Łomża Telefon: (86) , Fax: (86) godziny urzędowania: pn.-pt Strona internetowa Zamawiającego: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży Adres: Łomża, ul. Spokojna 9 Rozdział II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z pózn. zmianami), zwanej dalej Ustawą lub upzp oraz aktów wykonawczych do Ustawy o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Łomży Łomża, ul. Stary Rynek 14 tablica ogłoszeń w siedzibie MPK, Łomża, ul. Spokojna 9 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ, obowiązują przepisy ustawy i aktów wykonawczych do ustawy. Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu biletu elektronicznego. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) Przedmiot główny: CPV Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2) Przedmiot dodatkowy CPV Czytniki kart magnetycznych CPV Karty elektroniczne CPV Różny sprzęt komputerowy CPV Pakiety oprogramowanie dla baz danych 3. Podstawowy zakres prac obejmuje: 3.1. Dostarczenie i uruchomienie 1 stanowiska personalizacji kart Dostarczenie i uruchomienie 2 stanowisk sprzedaży i doładowania kart Dostarczenie kart bezstykowych 3.4. Dostarczenie czytników kontrolerskich 3.5. Dostawę, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego systemem biletu elektronicznego. 2

3 4. System biletu elektronicznego musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie wymagań przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane certyfikaty i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej 6. Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe, (rok produkcji nie wcześniej niż II półrocze 2010) 7. Wykonawca musi posiadać lub dysponować serwisem dotyczącym przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zapewni w cenie dostawy przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego 5 pracowników w zakresie konfiguracji, obsługi, zarządzania i administrowania systemem. 9. Wykonawca na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ przedłoży dokument gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 10. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie w celu dokonania oceny dokumentów i informacji, przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin dostawy i wdrożenia systemu: pięć miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego odbywać się będzie wg harmonogramu uzgodnionego z MPK. Rozdział V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy oraz 1.2. spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 Ustawy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i wdrożeniu co najmniej jednego systemu biletu elektronicznego o wartości nie mniejszej niż PLN. c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości: PLN są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: PLN 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści tych dokumentów/oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Niewykazanie spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (z wyłączeniem możliwości dysponowania ubezpieczeniem innego podmiotu) niezbędnymi do realizacji zamówienia. 3

4 4. Podmiot, na zasobach którego polegać będzie Wykonawca, wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych powyżej (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy ), nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast warunki określone w oparciu o art. 22 ust.1 ustawy muszą spełniać łącznie. Rozdział VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz INNE WYMAGANE DOKUMENTY 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. V. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2 Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i wdrożeniu co najmniej jednego systemu biletu elektronicznego o wartości nie mniejszej niż PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zastały należycie wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 1.3 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.4 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę PLN, wymaganą przez Zamawiającego, która jest kwotą odszkodowania, jaką gwarantuje Ubezpieczyciel - w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku załączników do dokumentu lub odniesienia jego treści do innych dokumentów muszą być dostarczone wszystkie dokumenty, na podstawie których możliwa będzie jednoznaczna ocena dokumentu, potwierdzającego wymagane ubezpieczenie. 1.5 W przypadku korzystania z zasobów ( potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania, przy czym w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia podmioty te zobowiązane są do wzięcia udziału w realizacji stosownej części zamówienia, na dowód czego przedstawią zobowiązanie do współpracy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 4

5 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Oświadczenia i dokumenty, dotyczące podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał (zasoby) innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedstawia także dokumenty, dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy (tj. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp) przy odpowiednim wykorzystaniu załącznika nr 3 do SIWZ. 2) Kopie dokumentów, dotyczących tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5. Oświadczenia i dokumenty, wymagane w przypadku wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja) i spółek cywilnych: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (wymienione jako załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) mogą być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ich Pełnomocnika lub przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 2) Dokumenty, dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, mogą być złożone przez jednego lub łącznie przez kilku Wykonawców (wspólników). 3) Dokumenty, dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy muszą być złożone przez każdego z Wykonawców (wspólnika). 4) Kopie dokumentów, dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (DZ. U. z r., Nr 226, poz.1817), natomiast w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, zasiadające w organach podmiotów, wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio 2 ust. 2 cyt. Rozporządzenia. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast dokumentów: 1.1. o których mowa w pkt i pkt. 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 1.2. o których mowa w pkt. 2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 5

6 administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty 1) Kalkulacja uproszczona ceny oferty (załącznik nr 8), uwzględniająca wszystkie koszty opisane w Rozdziale XII niniejszej SIWZ 2) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty. 3) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego lidera pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym - liderem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę wykonawcy. Rozdział VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zamawiający wymaga, żeby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub odwołania były kierowane wyłącznie na adres do korespondencji, wskazany w Rozdziale I SIWZ. 3. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną (z jednoczesnym potwierdzeniem w formie pisemnej), nr faxu: (086) , 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. wyznaczonego w dniu ogłoszenia o zamówieniu, a nie takiego, który może zostać wyznaczony - zmieniony na późniejszy). 6

7 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 11. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 1) Kawalec Elżbieta - tel , w godz ; Pełnomocnik Prezydenta ds. Zamówień Publicznych w UM w Łomży w zakresie formalno-prawnym 2) Nowakowski Janusz - tel , w godz ; główny specjalista MPK ul. Spokojna 9, pok.1 w sprawach formalnych 3) Petkowski Andrzej - tel , w godz ; - specjalista ds. technicznoeksploatacyjnych MPK w sprawach technicznych Rozdział VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: PLN 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, nr konta: Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w punkcie 2 (odnosi się to nie tylko do daty, ale i godziny wpływu na rachunek). 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty (z uwagi na wymóg art. 46 ust.1 ustawy - zwrot wadium). 7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Wykonawcy, biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art.46 ustawy. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należało będzie zwrócić wniesione wadium. Rozdział IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. 7

8 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą. 5. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Rozdział X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y)upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron niezapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie. 10. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 11. W przypadku składania oferty wspólnej- wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 12. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty ( z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie art. 86 ust.4 ustawy) stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie " zastrzeżone " i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej. 13. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w Rozdziale XI SIWZ w nienaruszonym opakowaniu. Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach, Kopertę zewnętrzną nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być: zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana następująco: Oferta: Dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie) oraz uwagę: nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert. 8

9 14. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w Rozdziale VI SIWZ wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 1. Składanie ofert Oferty należy składać w siedzibie MPK ZB, adres: MPK ZB w Łomży, ul. Spokojna 9, Łomża, pokój nr 1 (sekretariat) I piętro 1.2. Termin składania ofert upływa w dniu: 18 maja 2011 r. o godz.12: Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z Rozdziałem X SIWZ Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia z odnotowaniem terminu złożenia (data i godzina) oraz numeru, jakim została oznakowana Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju. Na kopercie zewnętrznej transportowej należy wskazać miejsce dostarczenia sekretariat oraz dopisać OFERTA Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w Rozdziałem X SIWZ z dopiskiem WYCOFANIE OFERY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej 1.7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Otwarcie ofert Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 18 maja 2011 r. o godzinie 12:15 w siedzibie MPK ZB w Łomży ul. Spokojna 9 w sali narad ( nr 4 ), I piętro 2.2. Oferty będą otwierane w kolejności składania 2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy 2.5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemny wniosek zainteresowanego Rozdział XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. W cenie oferty należy uwzględnić : wartość będących przedmiotem zamówienia: dostaw sprzętu i oprogramowania, instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników MPK, transportu, serwisu gwarancyjnego i wszelkie inne koszty ogólne, które mogą wystąpić, zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, wymagane przepisami, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 2. Zamawiający wymaga, żeby licencja na oprogramowanie była dożywotnia płatna jednorazowo i wliczona została w cenę zamówienia 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie czynności i prace, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia 4. Cenę oferty należy podzielić na koszt poszczególnych elementów zadania, wyszczególnionych w załączonej kalkulacji uproszczonej ceny oferty (załącznik nr 8). 5. Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego, objętego przedmiotem przetargu 6. Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 7. Cena oferty jest ceną łączną i uwzględnia wszystkie zobowiązania. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego na dzień składania ofert podatku VAT 9

10 8. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego 9. Cenę należy ustalić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Rozdział XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi. Najniższa cena brutto (łączna kwota z Rozdziału XII) 100 % 2. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt Z tytułu niniejszego maksymalna ilość punktów wynosi 100. Oferta najtańsza spośród nie odrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg formuły (wzoru): Ilość punktów w kryterium / najniższa cena / będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru: gdzie: C min. C = x 100 pkt C bad. C ilość punktów oferty badanej C min. najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert C bad. cena (brutto) oferty badanej Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, tj. która uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 ustawy. 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z podaniem nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej: Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 5. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie. Rozdział XIV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy. Zamawiający wskaże Wykonawcy termin i miejsce podpisania umowy. 2. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art 94 ust.2 i art. 183 ustawy. 3. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 1) Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 2) Złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje. 3) Przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) i umowy spółki cywilnej, 10

11 Rozdział XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. Pieniądzu Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym Gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należało będzie wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego o numerze Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności), oprócz przewidzianych Ustawą, nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie. Powyższe zabezpieczenie musi być wpłacone na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od doręczenia pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, że zamówienie nie zostało należycie wykonane lub nie zostały usunięte usterki zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi. 6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Ustawy i postanowieniami umowy. Rozdział XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 1. Umowa winna być zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ jako załącznik nr W sprawach umów, zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami obowiązują przepisy art 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zmianami. Rozdział XVII DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I WARUNKI ICH WPROWADZENIA Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach opisanych we wzorze umowy. Rozdział XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej ( odwołanie i skarga do sądu), które mogą być wnoszone i są rozpatrywane na zasadach, określonych w dziale VI (art g) ustawy. 11

12 Rozdział XIX POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający: 1. nie dopuszcza składania ofert częściowych, 2. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 3. przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 upzp, 4. nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, 5. dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, 6. nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 7. nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 8. nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 - Wzór oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Wykaz wykonanych dostaw - Wzór umowy - Warunki gwarancji i serwisu - Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia - Kalkulacja uproszczona ceny oferty 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ (miejscowość i data) ( pieczęć adresowa Wykonawcy) OFERTA 1 MIASTO ŁOMŻA W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II". Nr WND-RPPD /09 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego dofinansowanego wg Umowy nr UDA- RPPD /09-00 (nr sprawy 7/MPK/2011) (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Dane do kontaktu z Wykonawcą: adres do korespondencji:... tel , fax.., Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za kwotę ryczałtową: cena oferty netto... PLN, należny podatek VAT...%...PLN, cena oferty brutto...pln (słownie złotych brutto:...) z tego: system biletu okresowego: cena netto PLN system biletu jednorazowego: cena netto PLN 2. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas wykonany w ciągu pięciu miesięcy od daty podpisania umowy. 3. Akceptujemy wymóg udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy. 4. Przyjmujemy warunki płatności określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Oświadczamy ponadto, że: 5.1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w SIWZ oraz koszty ewentualnych prac nie określonych w SIWZ, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacja do właściwego przygotowania oferty Spełniamy wszystkie warunki, określone w SIWZ i złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków Sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez

14 Zamawiającego Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert Oferta zawiera */nie zawiera * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty z napisem " zastrzeżone " stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione.* 5.8. Zamówienie zrealizujemy sami, tj. bez udziału Podwykonawców. */ przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie prac: * Wadium w kwocie.. zostało wniesione w dniu.. w formie. Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ, tj. 5% przed terminem podpisania umowy *Upoważnionym przedstawicielem (pełnomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy jest :..... tel. kontaktowy Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297 K.K.) Oferta została złożona na... stronach (kartkach*) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie załączniki i dokumenty zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ): 1)... 2)... 3)...itd * niepotrzebne skreślić podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej /osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 2

15 Załącznik nr 2 do SIWZ ( pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Ja(my), niżej podpisan/y(i),oświadczam/-y, że spełniam/-y - indywidualnie lub (w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego - warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z pózn. zmianami.), dotyczące: 1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania przedstawiony został w rozdziale V SIWZ....dnia roku... podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

16 Załącznik nr 3 do SIWZ ( pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE oraz o braku podstaw do wykluczenia Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Ja(my), niżej podpisan/y(i),oświadczam/-y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z przedmiotowego postępowania powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. który brzmi: Art. 24. ust.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary....dnia roku... podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

17 Załącznik nr 4 do SIWZ DOŚWIADCZENIE ( pieczęć adresowa Wykonawcy) WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ (Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży) Niniejszym oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, określonym w rozdziale V SIWZ: L.p. Przedmiot zamówienia (charakterystyka wykonanej dostawy)**) Data Całkowita wykonania wartość brutto (od do ) w PLN podać dzień, miesiąc i rok Odbiorca (adres, telefon) Podmiot, który wykonał zamówienie i na którego wiedzy i doświadczeniu polega wykonawca***) Uwaga: *)Do wykazanych zamówień należy załączyć dokumenty (np. referencje, kopie bezusterkowych protokołów odbioru końcowego robót) potwierdzające, że wskazane w wykazie prace zostały wykonane należycie. **) Należy opisać przedmiot wykonanych zamówień z taką szczegółowością, która umożliwi sprawdzenie spełnienia, wymaganego przez Zamawiającemu, warunku wiedzy i doświadczenia. ***) Dotyczy zamówień, wymienionych w wykazie, które wykonały inne podmioty niż wykonawca, a na wiedzy i doświadczeniu których polega wykonawca i które będą brały udział w realizacji części zamówienia - należy załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do współpracy przy wykonywaniu zamówienia przez oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów....dnia roku... podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

18 Załącznik nr 5 do SIWZ U M O W A NR... W dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:... a... zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży została zawarta umowa o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: a) Dostarczenie i uruchomienie 1 stanowiska personalizacji kart. b) Dostarczenie i uruchomienie 2 stanowisk sprzedaży i doładowania kart. c) Dostarczenie kart. d) Dostarczenie 5 czytników kontrolerskich. e) Dostawę, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego systemem biletu elektronicznego 2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w oparciu o: a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( zw. SIWZ ). b) ofertę Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy. 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY Umowa zostanie wykonana w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia r. 3 WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi......pln brutto, (słownie złotych:... ), zgodnie z ceną ofertową, z tego 1) należny podatek VAT wg stawki...%, w kwocie...pln. 2) cena netto oferty...pln. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego ust Strony ustalają, że wynagrodzenie obejmuje cenę licencji na oprogramowanie, którą Zamawiający otrzymuje dożywotnio. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie... PLN w formie Strony postanawiają, że :

19 1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.* 2) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Będzie ono ulokowane na koncie Zamawiającego i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 24 miesięcy rękojmi.* lub (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż w pieniądzu) 3) zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w... (pozostałych formach przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych - podać nazwę i dane identyfikacyjne dokumentu ) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone/zwolnione w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.* 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w... (pozostałych formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych - podać nazwę i dane identyfikacyjne dokumentu) służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie zostanie zwrócone/zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu 24 miesięcy rękojmi.* * niepotrzebne usunąć 4 PŁATNOŚCI 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w oparciu o fakturę VAT. 2. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron. 3. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni - od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z potwierdzonym protokołem dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia systemu - przelewem na rachunek Wykonawcy w... nr Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia. 7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU DOSTAWY 1. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający po zgłoszeniu zakończenia instalacji i przeprowadzeniu prób oraz przeszkolenia niezbędnego personelu. 2. Wraz z dostarczonym wyposażeniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże atesty, certyfikaty, poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń, dokumentację powykonawczą. 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie usterek. 5. Odbiór nastąpi po sprawdzeniu i stwierdzeniu kompletności, sprawności i zgodności z wymogami, określonymi w SIWZ. W przypadku stwierdzenia niedoróbek Zamawiający określi nieprzekraczalny termin na usunięcie wad. 6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór. 6 WARUNKI SERWISU I NAPRAW PROWADZONYCH W RAMACH GWARANCJI 1. Okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące i liczony jest od dnia odbioru końcowego. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich uszkodzeń dostarczonego sprzętu w terminie 48 godzin od zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, wymiany głównych zespołów - maksymalnie w terminie do 10 dni.

20 3. W okresie gwarancji oferent powinien zapewnić dodatkowe wsparcie techniczne umożliwiające prawidłowe działanie systemu biletu elektronicznego w przypadku modyfikacji systemu. 7 SZKOLENIE Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego 5 pracowników z zakresu konfiguracji, obsługi, zarządzania i administrowania wybudowanym systemem. Szkolenie powinno trwać w siedzibie Zamawiającego i obejmować dwie części: a) część teoretyczną, b) część praktyczną z wykorzystaniem analogicznych urządzeń jak zaoferowane lub przeprowadzoną na dostarczonym systemie. 8 RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu dostawy w okresie 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu dostawy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu dostawy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu dostawy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Zamawiający zwolniony jest od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu dostawy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9 GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot dostawy dostarczony w ramach Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu dostawy. 3. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem dostawy dokument gwarancyjny co do jakości wystawiony przez siebie lub osobę trzecią określoną w Ofercie. 4. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia wad w drodze naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt (tj. łącznie z kosztami dojazdu, robocizny i zużytych materiałów) w powyższym terminie. 5. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 7. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w odpowiednim terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Dostawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące ma na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 10 KARY UMOWNE 1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,05% równowartości ceny niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania. 2) zwłokę w usunięciu wad wykonanych prac w wysokości 0,05% zł dziennie za każdy dzień zwłoki,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo