Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego"

Transkrypt

1 Nr sprawy: SM-WLG /14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, Warszawa tel./faks: (0-22) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego wartość zamówienia powyżej euro Zatwierdził: z up. KOMENDANTA Straży Miejskiej m.st. Warszawy (-) Danuta Cimaszewska Zastępca Komendanta ds. Logistyki Warszawa, dnia: r.

2 C Z Ę Ś Ć I. Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym 1) Zamawiającym jest Straż Miejska m. st. Warszawy adres: ul. Młynarska 43/ Warszawa, Godziny urzędowania: NIP , Regon: ) Adres, na który należy przesyłać korespondencję (pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia) związaną z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: Referat Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wydziału Logistyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, Warszawa tel./fax (22) , 2. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji. 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Od momentu otwarcia aukcji do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Pisemność postępowania 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 2) Dokumenty uzupełniane do oferty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, ponieważ stanowią one ofertę przetargową. 3) Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, mając jednak na uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5) Wykonawca może zwracać się na piśmie lub w formach wymienionych powyżej do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść niniejszej dokumentacji przetargowej. Każda zmiana wprowadzona 2

3 przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ. 7) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 8) Wszystkie ewentualne zmiany, modyfikacje oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej C Z Ę Ś Ć II. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji sprzętu serwerowego oraz oprogramowania do obsługiwania zamawianego środowiska serwerowego. Dostawa sprzętu serwerowego obejmuje: Obudowy serwerowe (chassis) z wyposażeniem 2 szt.; Serwery kasetowe 12 szt.; Macierze dyskowe wraz z dyskami i wyposażeniem 2 szt. Dostawa oprogramowania obejmuje: system operacyjny dla zamawianych serwerów 8 szt. min. Windows Server Standard 2012 lub oprogramowanie równoważne w zakresie wskazanym w specyfikacji technicznej (załącznik nr 7 do SIWZ); system operacyjny dla zamawianych serwerów 4 szt. min. Windows Server Datacenter 2012 lub oprogramowanie równoważne w zakresie wskazanym w specyfikacji technicznej (załącznik nr 7 do SIWZ); oprogramowanie do zarządzania zamawianym środowiskiem serwerowym o funkcjonalności określonej w specyfikacji technicznej (załącznik nr 7 do SIWZ). Zakres zamówienia obejmuje również: montaż, instalację oraz konfigurację dostarczonego sprzętu i oprogramowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; wsparcie przy uruchomieniu i konfiguracji dostarczonego sprzętu w wymiarze min. 20 godzin; przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie dostarczonego sprzętu i oprogramowania w wymiarze min. 5 godzin. Serwery Blade i Macierze Dyskowe: a) Oferowane serwery i macierze muszą być wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości. b) Oferowane serwery i macierze muszą posiadać deklarację zgodności CE (co będzie sprawdzane podczas odbioru sprzętu na etapie realizacji umowy). 3

4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ 2) Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: Systemy i serwery informacyjne; Systemy informacyjne; Serwery; Serwery sieciowe; Serwery komputerowe; Serwery plików; Serwery WWW; Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe. 2. Oferty wariantowe, częściowe 1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp. 4. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: do 45 dni od daty zawarcia umowy. 5. Podwykonawcy a) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy lub podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. b) Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego na warunkach określonych w umowie. 6. Okres gwarancji, zasady serwisowania. Sprzęt serwerowy (obudowa serwerowa, Serwer Blade, Macierz Dyskowa) Zamawiający wymaga: a) 36 miesięcznej gwarancji producenta świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu. b) Otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego (firmware) od momentu zakupu oraz po okresie gwarancji wsparcia. c) Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. d) Możliwość zgłaszania incydentów i uzyskiwania pomocy technicznej drogą telefoniczną i i/lub poprzez stronę www (z możliwością skorzystania z pomocy także w języku polskim). e) Czas reakcji serwisu (czas przyjazdu serwisu) od chwili przyjęcia zgłoszenia do godz następnego dnia roboczego. f) W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. g) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. h) Możliwość przedłużenia gwarancji na okres co najmniej 2 lat po wygaśnięciu pierwotnego wsparcia. 4

5 C Z Ę Ś Ć III. Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia według załączonego do SIWZ wzoru. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy serwerów typu Blade wraz z obudowami i macierzami dyskowymi. Wykazane dostawy muszą obejmować instalację i konfigurację dostarczonego sprzętu serwerowego (obudowa, serwer, macierz dyskowa). Za dostawę przy wykazaniu warunku zamawiający uzna jedną zrealizowaną umowę. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia certyfikowanego inżyniera systemowego, która będzie skierowana w ramach realizacji niniejszego zamówienia do przeprowadzenia instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu serwerowego oraz przeszkolenia w zakresie obsługi pracowników zamawiającego; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia certyfikowanego inżyniera macierzy, która będzie skierowana w ramach realizacji niniejszego zamówienia do przeprowadzenia przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie konfiguracji sieci SAN wraz z macierzą i przełącznikami. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia według załączonego do SIWZ wzoru O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 5

6 1.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt.1 oraz formie określonej w Części VII SIWZ: 1) Ofertę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; b) wykaz wykonanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem, ilości dostaw, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Za główne dostawy Zamawiający uzna dostawy, niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Części III pkt. 1 ppkt ) SIWZ. c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za instalację i konfigurację dostarczonego sprzętu serwerowego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu oraz konfiguracji sieci SAN wraz z macierzą i przełącznikami. Wykaz musi zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych osób, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. d) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 6

7 - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Dokumenty wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp: a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 6) Dokumenty wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp: a) aktualna informacja (o osobie) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt ustawy Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (o podmiocie zbiorowym) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp., wystawianą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wskazującą na brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8) Oświadczenia i dokumenty żądane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. 7

8 a) zaświadczenie lub certyfikat niezależnego podmiotu potwierdzający, że w procesie produkcji oferowanych serwerów (Serwery Blade) oraz Macierzy Dyskowych stosowana jest norma jakościowa ISO Wykonawca może złożyć zaświadczenie równoważne lub dokumenty niezależnego podmiotu potwierdzające odpowiednio stosowanie przy produkcji oferowanych serwerów (Serwery Blade) oraz Macierzy Dyskowych równoważnych środków zapewnienia jakości. b) Podpisane przez upoważnioną osobę wydruki testów dla dwóch procesorów Serwera typu Blade o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ, potwierdzające nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu osiągnięcie przez każdy z nich wyniku min punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) c) Dokument bądź oświadczenie producenta sprzętu serwerowego (obudowy serwerowej, serwera, Macierzy Dyskowej) potwierdzające zgodność z oprogramowaniem minimum Microsoft Windows Server 2012 R2 SP1 x64 (zawierającym funkcję Hyper-V v2) 9) Inne dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) w sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Części III pkt. 4 SIWZ. 9) Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP: a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części III pkt. 3 ppkt. 4) lit. a), ppkt. 5) lit. a), lit. b), SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części III pkt. 3 ppkt. 6) lit. a), lit. b) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 8

9 Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 10) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego mogą łącznie spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum). 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. C Z Ę Ś Ć IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za zakres określony w SIWZ. 2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w zakresie objętym SIWZ i wzorem umowy, w tym: koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia, opłat cła, podatku, montażu, instalacji, konfiguracji, przeszkolenia pracowników Zamawiającego, serwisu oraz wszystkie inne koszty konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 3. Kalkulacja ceny winna uwzględniać wymagania określające standard, jakość, właściwości sprzętu i oprogramowania zawarte w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 5. Cena oferty wynika z wypełnionego formularza oferty. 6. Cenę oferty należy podać w sposób określony w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Należy podać cenę netto realizacji zadania, cenę brutto obejmującą należny podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Ustalając cenę oferty należy wypełnić TABELĘ 1, wpisując ceny jednostkowe asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia. 7. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9

10 CZĘŚĆ V. Opis kryteriów oceny ofert wybór najkorzystniejszej oferty 1. Kryteria oceny ofert W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednio wagę procentową: cena brutto za realizację zamówienia 100% 2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium 1) Pierwszy etap oceny ofert będzie się odbywał w oparciu o ceny zaoferowane przez Wykonawców w ofertach przetargowych. 2) Ocena ofert dokonywana będzie, według wzoru: najniższa cena ofertowa brutto (wśród rozpatrywanych) C= x 100 x 100% cena oferty badanej Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt, Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W drugim etapie oceny ofert, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą w pierwszym etapie oceny ofert, zwycięzca zobowiązany będzie do zawarcia umowy z Zamawiającym na cenę osiągniętą w wyniku aukcji. CZĘŚĆ VI. Aukcja elektroniczna 1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 2. Nie przystąpienie Wykonawcy do aukcji elektronicznej nie wpływa na ważność jego oferty ani nie dyskwalifikuje go z udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM, - posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy, 10

11 - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą, - posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s. 4. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. 6. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem oceny ofert. 7. W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. CZĘŚĆ VII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymogi formalne 1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Poza formularzem oferty Wykonawca ma obowiązek wypełnić tzw. Ofertę techniczną odpowiednio na załączniku nr 7 do SIWZ, w oparciu o którą Zamawiający zweryfikuje zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zawartymi w SIWZ. 3) Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 4) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę zadań. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert w danym zadaniu. 5) Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem, b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, d) załączniki i dokumenty winny być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 11

12 Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 6) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 7) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 9) Złożone wraz z ofertą kopie wymaganych w postępowaniu dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba(-y) upoważniona(-e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem dołączonym do oferty. 10) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości. 11) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnego zapisu o treści pieczęci: nazwa firmy, siedziba. 12) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które Wykonawca zastrzega, jako nie mogące być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.). Zaleca się wydzielenie ich w złożonej ofercie. 13) Ponadto prosimy Wykonawców o wskazanie, które złożone przez nich dokumenty ze względu na obowiązujące przepisy prawne, nie mogą być udostępniane. 14) Złożone oświadczenia i dokumenty, których wzory stanowią załączniki do SIWZ, muszą zawierać wszystkie istotne dla Zamawiającego informacje zawarte we wzorze. 2. Forma złożenia oferty 1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 2) Koperta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia, oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, na kopercie należy wymienić nazwy, z określeniem siedziby, wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika. 4) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: Zamawiający: Straż Miejska m.st. Warszawy Oferta na: Dostawę sprzętu i oprogramowania serwerowego, nr sprawy SM-WLG /2014 OFERTA PRZETARGOWA! NIE OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT! 12

13 (zapis ma znaczenie szczególnie przy przesłaniu oferty pocztą dla pracowników kancelarii Zamawiającego). 5) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 3. Wymagania dotyczące wadium. 1) Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: ,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) NIE WNIESIENIE WADIUM W TYM RÓWNIEŻ NA PRZEDŁUŻONY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ SKUTKUJE WYKLUCZENIEM WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy - Bank Handlowy z podaniem numeru przetargu (DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO!) wymogiem jest aby w dniu otwarcia ofert wadium było na rachunku Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3) Wadium wniesione w formach określonych w pkt. 2) lit.: b, c, d, e należy włożyć do koperty w której znajduje się oferta (nie bindować, nie zszywać z ofertą, jest to dokument, który nie stanowi oferty i podlega zwrotowi). 4) Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium w sytuacjach uregulowanych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. a) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią okoliczności określone przepisami art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. c) Do pozostałych spraw dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45, 46 oraz 184 ustawy Pzp.. 5) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. C Z Ę Ś Ć VIII. Informacje o miejscu oraz terminie składania otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Referacie Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10,

14 Warszawa, pokój nr 24 lub przesłać na adres: Straż Miejska m. st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, Warszawa (z dopiskiem: Referat Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia oferta przetargowa ), w terminie najpóźniej do 16 września 2014 roku do godz. 11:00 2) Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi 16 września 2014 roku o godz. 11:15 w Referacie Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, Warszawa, pokój nr Termin związania ofertą 1) Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2) Oferta Wykonawcy złożona w toku aukcji elektronicznej przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. C Z Ę Ś Ć IX. Istotne postanowienia umowy 1. Warunki płatności i termin płatności Zamawiający będzie dokonywał płatności na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3.1 Wysokość i forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie; 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy - Bank Handlowy z podaniem numeru przetargu; w razie braku odrębnego zastrzeżenia Wykonawcy kwota wpłaconego zabezpieczenia zostanie zwrócona na rachunek, z którego została przelana, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli rachunek ten nie będzie już należał do Wykonawcy; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Za zgoda Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 14

15 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. Przewidywane zmiany umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp. 1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy Umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy wystąpią uzasadnione okoliczności powodujące konieczność zmiany zaoferowanego produktu, np.: z powodu wycofania go z produkcji, lub zaprzestania produkcji danego produktu (zakończenia cyklu produkcyjnego danego modelu). Zaistnienie takiej sytuacji musi być udokumentowane - poparte stosownym oświadczeniem producenta. Produkt zamienny nie może cechować się gorszymi parametrami technicznymi, musi być kompatybilny z pozostałymi elementami przedmiotu umowy oraz nie może powodować podwyższenia ceny umowy Umowy wynikającej z oferty przetargowej. C Z Ę Ś Ć X. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, wskazując miejsce, termin i godzinę podpisania umowy. 2. Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od Wykonawcy: a) w przypadku złożenia oferty wspólnej, okazanie umowy regulującej współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę jeżeli zażąda jej Zamawiający, b) okazanie dokumentu tożsamości, 15

16 c) w przypadku, gdy umowa będzie zawierana z osobą fizyczną wymagane będzie podanie Zamawiającemu do umowy nr ewidencyjnego PESEL oraz adresu zamieszkania. d) przedłożenie oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta, iż w przypadku awarii dysków twardych pozostaną one u Zamawiającego. e) przedłożenie oświadczenia producenta urządzeń serwerowych (obudowa serwera, Serwer Blade, Macierz Dyskowa) potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. f) przedłożenie oświadczenia producenta urządzeń serwerowych (obudowa serwera, Serwer Blade, Macierz Dyskowa), że w przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Nie złożenie dokumentów wymienionych w ppkt. a), b), c), d), e), f) będzie równoznaczne z tym, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, bowiem zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp, a w konsekwencji wybraniem najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości i formie określonej w Części IX punkt 3 SIWZ. C Z Ę Ś Ć XI. Postanowienia końcowe 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1)a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3) Po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Księdze Zamówień Publicznych m. st. Warszawy na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 4) W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). 16

17 2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1) Środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 4) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 8) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 12) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 13) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 14) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 17

18 przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 15) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 16) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 17) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 18) Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 19) Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 20) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 21) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 22) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 23) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 24) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe (Dz.U.poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 25) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. Załączniki: 1. Formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 Załącznik nr 3 do SIWZ 4. Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 4 do SIWZ 5. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu Zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ 6. Wzór informacji odnośnie tego czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 do SIWZ 7. Specyfikacja techniczna/oferta techniczna Załączniki nr 7 do SIWZ 8. Wzór umowy Załączniki nr 8 do SIWZ 18

19 Nr sprawy: SM-WLG /14 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) *Pełnomocnika) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców* NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika Tel..., Faks.... Wykonawcy/*Pełnomocnika ... Wykonawcy / *Pełnomocnika Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr SM- WLG /14 na: Dostawę sprzętu i oprogramowania serwerowego - zgłaszamy udział naszej firmy i oferujemy: 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na łączną kwotę netto:.zł + podatek VAT (..%)w kwocie.., co daje brutto: zł. (słownie:...) TABELA 1 Na cenę oferty składają się ceny jednostkowe: Lp. Nazwa urządzenia, licencji/oprogramowania (należy wpisać model oraz producenta) 1 Obudowa serwerowa z wyposażeniem, model.. Ilość szt. 2 Serwer kasetowy, model Macierz dyskowa, model. 2 4 Licencja/oprogramowanie systemu 8 operacyjnego.. 5 Licencja/oprogramowanie do zarządzania 4 środowiskiem serwerowym. 6 Licencja/oprogramowanie Cena jednostkowa netto Razem netto: Wartość netto Razem z podatkiem VAT.% w kwocie : 2.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie nie dłuższym niż 45 dni, od daty zawarcia umowy (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy * w przypadku złożenia oferty wspólnej 19

20 2. Udzielimy gwarancji na sprzęt serwerowy (obudowy serwerowe, serwery typu Blade, Macierze Dyskowe) na okres 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru przedmiotu Zamówienia oraz zapewnimy możliwość przedłużenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy po wygaśnięciu pierwotnego wsparcia. 3. W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni 5. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 6. Wnieśliśmy wadium w dniu... w wysokości...zł w formie..., Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na rachunek nr....w banku... (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 8. Oświadczam, że oferowany przedmiot jest fabrycznie nowy oraz spełnia wszystkie wymagane parametry określone w Specyfikacji Technicznej (załączniki nr 6 do SIWZ). 9. Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: Imię i nazwisko:... Adres do 10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 12. Niniejszym oświadczamy, że w realizacji przedmiotu zamówienia **będą / **nie będą uczestniczyć podwykonawcy ** niepotrzebne skreślić!!! Oświadczam(-y), że przedmiot zamówienia wykonam(-y) w...% sami, pozostałe...% wykonam(-y) przy pomocy podwykonawcy(-ów). Ofertę składamy na... ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są: Strona (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy 20

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji oprogramowania biurowego

Dostawa licencji oprogramowania biurowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-38/15 Z A M A W I A JĄ C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:11702-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357561-2015:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 197-357561 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 Lublin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Leasing operacyjny 1 sztuki fabrycznie nowego autokaru, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA URUCHOMIENIU ORAZ ZARZĄDZANIU I KOMPLEKSOWEJ EKSPLOATACJI SYSTEMU WARSZAWSKI ROWER PUBLICZNY I. Informacje o zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 188-340735. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 188-340735. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340735-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 188-340735 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100796-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 2011/S 62-100796 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo