Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania wspomagającego administrację usługami katalogowymi (Availability Suite for Active Directory lub równoważne) oraz usługi wsparcia technicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II - Wzór umowy Rozdział III Formularz oferty i Załączniki do SIWZ Warszawa, wrzesień 2013r. ZP-2310/ 15 /2013

2 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie licencji oprogramowania wspomagającego administrację usługami katalogowymi- Availability Suite for Active Directory wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy oraz nabycie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla posiadanych licencji oprogramowania Availability Suite for Active Directory. Rodzaj licencji, wsparcie i ilość przedstawiają poniższe tabele: Produkt Availability Suite for Active Directory- per Enabled User Account (licencje i wsparcie techniczne) Availability Suite for Active Directory- per Enabled User Account Reinstatement & Renewal (wsparcie techniczne) Ilość W ramach usługi wsparcia technicznego, Zamawiający nabędzie prawo do: a) pobierania w postaci elektronicznej nowych wersji posiadanego oprogramowania, b) pobierania poprawek do posiadanego oprogramowania, c) zgłaszania i uzyskiwania pomocy w zakresie problemów i błędów oprogramowania bezpośrednio od producenta, d) dostępu do bazy wiedzy producenta. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem w/w oprogramowania. Usługi wparcia będą świadczone przez 7 dni w tygodniu, w godz. 10:00-20: Wsparcie techniczne świadczone będzie przez Wykonawcę za pomocą następujących kanałów: a) telefonicznie, na numer telefonu podany przez Wykonawcę, b) za pomocą dedykowanego do świadczenia pomocy technicznej systemu internetowego. Adres strony zostanie podany przez Wykonawcę, c) za pomocą poczty elektronicznej. Zgłoszenia kierowane będą na podany przez Wykonawcę adres Obsługa zgłoszeń odbywać się będzie w języku polskim. 6. W przypadku wystąpienia problemów wynikających z błędnego działania oprogramowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca, na podstawie zgłoszenia problemu, podejmie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. Czas reakcji na zgłoszony problem wynosi osiem godzin roboczych. Za czas zgłoszenia liczy się datę i godzinę wysłania wiadomości pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wystąpienia problemów poprzez użycie poczty elektronicznej, zgłoszenia dokonuje się jedynie drogą telefoniczną, a za czas zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę zakończenia rozmowy telefonicznej i godzinę wysłania do Wykonawcy wiadomości .

3 Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany w przeciągu ośmiu godzin roboczych od momentu zgłoszenia, upoważniony przez Wykonawcę specjalista techniczny zgłosi się w ciągu kolejnych ośmiu godzin roboczych w siedzibie Zamawiającego, w celu wsparcia przy usuwaniu problemów. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o możliwościach i warunkach podnoszenia wersji posiadanego oprogramowania. 8. Wymienione w ppkt.1 licencje są licencjami niewyłącznymi i udzielone zostają na czas nieokreślony. 9. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania zarządzania licencjami/ Usługi w zakresie wsparcia technicznego. 10. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do przedmiotu zamówienia określonego w ppkt.1. Przez produkt równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie taki, który realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy produktu określonego w SIWZ oraz nie gorsze parametry techniczne. 11. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Wykonawca: a) dostarczy licencje wraz ze wsparciem technicznym w ilości szt., b) jest obowiązany wykazać, że oferowane oprogramowanie spełnia wymagania funkcjonalne określone w Załączniku nr 4 do SIWZ. W tym celu Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumentację oprogramowania potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane oprogramowanie wymagań opisanych w niniejszej SIWZ, pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego oraz wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego. Ponadto Wykonawca (na etapie składania ofert) zbuduje laboratorium, w którym zainstaluje oferowane oprogramowanie równoważne i przeprowadzi testy funkcjonalności wyszczególnione w Załączniku nr 4 do SIWZ. 12. Potwierdzeniem spełnienia wymagań funkcjonalnych określonych w Załączniku nr 4 będzie raport z przeprowadzonych testów. 13. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie wszelkie koszty jego wdrożenia i integracji z infrastrukturą sprzętowoprogramową Zamawiającego, w tym koszty ewentualnych szkoleń oraz migracji danych. III. Termin wykonania zamówienia 1. Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla licencji określonych w pkt. II ppkt.1 będzie trwało przez okres 12 miesięcy i rozpocznie się w dniu dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów i nośników potwierdzających udzielenie w/w licencji w zakresie i ilości wskazanych w niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, że nastąpi to nie później niż 5 dni roboczych po podpisaniu umowy. 2. Licencje dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w postaci najbardziej aktualnych na dzień dostawy - wersji Oprogramowania, w formie linków do pobrania Oprogramowania, lub na płytach CD/DVD/BluRay z aktywnymi wszystkimi niezbędnymi elementami, zapewniającymi pełne funkcjonowanie całej infrastruktury (wszystkie niezbędne klucze aktywacyjne, licencje i ew. inne konieczne elementy, nie wymienione w niniejszej SIWZ a konieczne dla spełniania niniejszego wymagania).

4 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w ppkt 1 lit. a) d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawił w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. 4. Zamawiający nie zastrzega udzielenia zamówienia Wykonawcom, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, dlatego warunek ten nie podlega ocenie. V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A. W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniosku należy dołączyć: 1. oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ).

5 B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy dołączyć: 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych 4. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B.3- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C.4 Instrukcji dla Wykonawców, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt C.4 stosuje się odpowiednio. D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). E. Potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczeń i dokumentów w tym zakresie. F. Inne dokumenty: 7. wypełniony Formularz oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział III Formularz oferty, 8. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy, 9. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp (Formularz oferty - składane tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców), 10. dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w pkt IV.3. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

6 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , (22) , fax: (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień i informacji Wykonawcom ze strony Zamawiającego jest: p. Magdalena Seremak, tel.: (22) , p. Elżbieta Bylina tel.: (22) Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy, poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 13. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8 X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Biuro Zamówień Publicznych Al. Niepodległości Warszawa Oferta na nabycie licencji oprogramowania wspomagającego administrację usługami katalogowymi (Availability Suite for Active Directory lub równoważne) oraz usługi wsparcia technicznego 2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 3. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 4. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A - parter. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10. Informacje, o których mowa w pkt X. 8 i 9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi ceny ściśle według tabeli wskazanej w pkt I. Formularza oferty Rozdział III SIWZ. 2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie wraz z należnym podatkiem VAT, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych - jeśli wynika z procedur Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 3. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty. 4. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9 6. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2011r., Nr 177, poz z późn. zm.). XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryterium wyboru: cena 100%. 3. Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta zawiera najniższą cenę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Pzp. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, jeżeli wystąpią przesłanki zastosowania art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz ust. 2 pkt 3) lit. a). XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja: a). z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta), b). winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

10 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 9. Kwota o której mowa w pkt 8, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. XV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. XVI. Wzór umowy 1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział II Wzór umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: a. w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy; b. w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego; c. uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; d. wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania zamówienia lub odbioru przedmiotu umowy.. XVII. Informacja o podwykonawcach Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XIX. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych.

11 Rozdział II Wzór umowy W dniu... w Warszawie pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, Warszawa, NIP , REGON , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego występuje: zwany dalej Zamawiającym a NIP:., REGON:. zwany dalej Wykonawcą zwanych dalej łącznie Stronami w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.795 z późn. zm.) 1 (zostanie uzupełniony zgodnie ze złożoną ofertą) (Opcja dla licencji według tabeli) 1. Przedmiotem umowy jest nabycie licencji oprogramowania wspomagającego administrację usługami katalogowymi- Availability Suite for Active Directory wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy oraz nabycie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla posiadanych licencji oprogramowania Availability Suite for Active Directory. Rodzaj licencji, wsparcie i ilość przedstawiają poniższe tabele: Produkt Availability Suite for Active Directory- per Enabled User Account (licencje i wsparcie techniczne) Availability Suite for Active Directory- per Enabled User Account Reinstatement & Renewal (wsparcie techniczne) Ilość

12 (Opcja dla licencji równoważnych) 1. Przedmiotem umowy jest nabycie licencji oprogramowania wspomagającego administrację usługami katalogowymi wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy. Rodzaj licencji, wsparcie i ilość przedstawiają poniższe tabele: Przedmiot Ilość Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia Zamawiającemu licencji na użytkowanie oprogramowania na warunkach określonych przez producenta oprogramowania. 3. Licencje na Oprogramowanie są licencjami niewyłącznymi i udzielone są na czas nieokreślony. 4. W ramach nabycia licencji oprogramowania, Zamawiającemu przysługuje przez okres 12 miesięcy usługa wsparcia (software maintenance), w ramach której może korzystać z aktualnych wersji oprogramowania oraz z wsparcia technicznego. 5. Wsparcie techniczne realizowane będzie na zasadach wskazanych w 3 umowy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o możliwościach i warunkach podnoszenia wersji posiadanego oprogramowania, o którym mowa w 1 ust Zamawiający uprawniony jest do użytkowania oprogramowania i pobierania aktualizacji niezależnie od rodzaju sprzętu, na którym zostanie ono zainstalowane oraz charakteru jej wykorzystania (serwer, stacja robocza, notebook, itp.) Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla licencji określonych w 1 ust. 1 będzie trwało przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołów odbioru, o którym mowa w ust. 3 i 4 2. Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla licencji określonych w 1 ust. 1 rozpocznie się w dniu dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów i nośników potwierdzających udzielenie w/w licencji w zakresie i ilości wskazanych w 1 ust. 1, z zastrzeżeniem, że nastąpi to nie później niż 5 dni roboczych po podpisaniu umowy. 3. Potwierdzanie przekazania dokumentów wymienionych w ust. 2 nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wraz z przekazaniem ww. dokumentów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do aktualizacji oprogramowania. Formularz protokołu odbioru dokumentów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej mowy. 4. Odbiór nośników wymienionych w ust. 2 nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Formularz protokołu odbioru nośników stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Licencje dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w postaci najbardziej aktualnych na dzień dostawy - wersji Oprogramowania, w formie linków do pobrania Oprogramowania, lub na płytach CD/DVD/BluRay z aktywnymi wszystkim niezbędnymi elementami, zapewniającymi pełne funkcjonowanie całej infrastruktury (wszystkie niezbędne klucze aktywacyjne, licencje i ew. inne konieczne elementy, nie wymienione w niniejszej umowie, a konieczne dla spełniania niniejszego wymagania).

13 3 1. W ramach wsparcia technicznego Zamawiający nabędzie prawo do: a) pobierania w postaci elektronicznej nowych wersji posiadanego oprogramowania, b) pobierania poprawek do posiadanego oprogramowania, c) zgłaszania i uzyskiwania pomocy w zakresie problemów i błędów oprogramowania bezpośrednio od producenta, d) dostępu do bazy wiedzy producenta. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowania oprogramowania wskazanego w 1 ust. 1 niniejszej umowy. Usługi wsparcia technicznego będą świadczone 7 dni w tygodniu, w godz. 10:00-20: Wsparcie techniczne, świadczone będzie przez Wykonawcę za pomocą następujących kanałów: a) telefonicznie, na nr telefonu podany przez Wykonawcę, tj. b) za pomocą dedykowanego do świadczenia pomocy technicznej systemu internetowego podany przez Wykonawcę, tj... c) za pomocą poczty elektronicznej. Zgłoszenia kierowane będą na podany przez Wykonawcę adres , tj Obsługa zgłoszeń odbywać się będzie w języku polskim. 5. W przypadku wystąpienia problemów wynikających z błędnego działania oprogramowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca, na podstawie zgłoszenia problemu, podejmie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. Czas reakcji na zgłoszony problem wynosi osiem godzin roboczych. Za czas zgłoszenia liczy się datę i godzinę wysłania wiadomości pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wystąpienia problemów poprzez użycie poczty elektronicznej, zgłoszenia dokonuje się jedynie drogą telefoniczną, a za czas zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę zakończenia rozmowy telefonicznej i godzinę wysłania do Wykonawcy wiadomości . Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany w przeciągu ośmiu godzin roboczych od momentu zgłoszenia, upoważniony przez Wykonawcę specjalista techniczny zgłosi się w ciągu kolejnych ośmiu godzin roboczych w siedzibie Zamawiającego, w celu wsparcia przy usuwaniu problemów. 6. Zmiany adresowe w zakresie, o których mowa w ust. 3 nie wymagają zmiany umowy. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować drugą Stronę pisemnie Strony umowy ustalają, że łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zł (słownie:.. zł./100) z podatkiem VAT..%, w tym: a) Wynagrodzenie za licencje wynosi.zł (słownie:.. zł./100) z podatkiem VAT..% (cena jednostkowa za licencje wynosi. zł brutto), b) Wynagrodzenie za wsparcie techniczne wynosi..zł (słownie:.. zł./100) z podatkiem VAT.%. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy, łącznie z kosztami dostawy oprogramowania do siedziby Zamawiającego oraz podatek VAT. 3. Cena brutto określona w ust. 1 jest stała i nie ulega zmianie, nawet w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru, o których mowa w ust. 5.

14 5. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru dokumentów stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz protokół odbioru nośników stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub dostarczeniu dokumentów, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde opóźnienie w czasie reakcji na zgłoszenie ze strony Zamawiającego w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego mu wynagrodzenia Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. w wysokości. zł ( słownie.) w Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone: a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia ostatecznego przekazania inwestycji i przyjęcia jej przez Zamawiającego jako należycie wykonanej, b) 30% (kwota pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 3. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od ich ujawnienia. 7 (zostanie uzupełnione opcjonalnie) Wykonawca ma prawo korzystania z usług Podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie korzystał z następujących Podwykonawców: a/.. w zakresie., b/.. w zakresie. (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z Podwykonawców) Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Formularzu oferty, Wykonawca nie będzie korzystał z Podwykonawców.

15 8 1. Wykonawca gwarantuje, że realizacja niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw autorskich. 3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca, na czas nieokreślony udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z oprogramowania określonego w 1 ust. 1 na polach eksploatacji: a. prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności dostarczonego oprogramowania w dowolny sposób w liczbie kopii/ stanowisk/ serwerów/ użytkowników charakterystycznej dla dostarczonego oprogramowania zgodnie z opublikowanymi przez Producenta warunkami licencyjnymi, b. prawo do instalowania dostarczonego oprogramowania w liczbie kopii/ stanowisk/ serwerów/użytkowników charakterystycznej dla odsprzedawanego oprogramowania zgodnie z opublikowanymi przez Producenta warunkami licencyjnymi, c. prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach Producenta oprogramowania; oraz polach eksploatacji określonych w opublikowanych przez Producenta warunkach licencyjnych W czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez czas nieograniczony po jej wygaśnięciu, Strony zobowiązane są zapewnić poufność informacji dotyczących drugiej Strony, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych pozyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej zgody drugiej Strony. 2. Żadna ze Stron nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących drugiej Strony, jej interesów, finansów lub działań, włącznie z wszelkimi informacjami technicznymi, finansowymi i tajemnicą przedsiębiorstwa, niezależnie od źródeł tych informacji, chyba, że taka informacja jest już powszechnie znana bez naruszenia postanowień niniejszej umowy lub musi być ujawniona uprawnionemu organowi lub osobom, działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa Na podstawie art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. Zakaz zmian nie dotyczy: a) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, który może mieć wpływ na treść zawartej umowy, b) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, d) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru przedmiotu umowy.

16 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 2. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załączniki: 1. Protokół odbioru dokumentów potwierdzających udzielenie licencji i wsparcia technicznego. 2. Protokół odbioru nośników oprogramowania.

17 Załącznik nr 1 do Umowy nr z dn... Warszawa, dnia. Protokół odbioru dokumentów W dniu.. w siedzibie Centrali KRUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 190 dokonano odbioru dokumentu/dokumentów poświadczających udzielenie licencji oraz wsparcia technicznego na: Dostawa została przyjęta (nieprzyjęta)* ze względu na Zamawiający Wykonawca */ niepotrzebne skreślić

18 Załącznik nr 2 do Umowy nr z dn... Warszawa, dnia. Protokół odbioru nośników W dniu.. w siedzibie Centrali KRUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 190 dokonano odbioru nośników oprogramowania. w ilości kopii (CD/DVD/inne). 1. Uwagi 2. Dostawa została przyjęta (nieprzyjęta)* ze względu na Zamawiający Wykonawca */ niepotrzebne skreślić

19 Rozdział III Formularz oferty i Załączniki do SIWZ Formularz oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy., Adres siedziby, Adres do korespondencji, Osoba do kontaktów - ; Tel. -...; fax -...; ...; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Al. Niepodległości Warszawa I. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na nabycie licencji oprogramowania wspomagającego administrację usługami katalogowymi (Availability Suite for Active Directory lub równoważne) oraz usługi wsparcia technicznego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: (uzupełnić zgodnie z zaoferowanym oprogramowaniem) Sprzedaż niżej wymienionych licencji i wsparcia technicznego za wynagrodzenie: Produkt Ilość sztuk Cena jedn. netto Cena jedn. brutto VAT w % Wartość brutto Availability Suite for Active Directory- per Enabled User Account (licencje i wsparcie techniczne) Availability Suite for Active Directory- per Enabled User Account Reinstatement & Renewal (wsparcie techniczne) RAZEM: /słownie:... zł brutto/.

20 Sprzedaż niżej wymienionych licencji i wsparcia technicznego za wynagrodzenie: Produkt Ilość sztuk Cena jedn. netto Cena jedn. brutto VAT w % Wartość brutto (licencje oprogramowania równoważne do przedmiotu zamówienia) II.... (wsparcie techniczne dla w/w licencji oprogramowania) RAZEM: /słownie:... zł brutto/ 1. Oświadczamy, że oferowany przez nas w pkt I przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 2. Zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie licencji na oprogramowanie oraz dokument potwierdzający udzielenie wsparcia technicznego w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Oświadczamy, że podane wyżej ceny są ostateczne i zawierają wszystkie koszty Wykonawcy. 3. Akceptujemy warunki płatności określone w 4Wzoru umowy. Ponadto oświadczamy, że: 1. Oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postepowania, okresem i warunkami gwarancji oraz zawartymi w niej istotnymi zapisami wzoru umowy. 2. Zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz umową do przedmiotowego przetargu, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków oraz w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem producenta oprogramowania. W załączeniu przedstawiamy stosowne oświadczenie własne / odpowiedni dokument wystawiony przez producenta oprogramowania*. 5. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 6. Oświadczamy, że część zamówienia.. powierzona zostanie/nie zostanie * (określić część zamówienia) podwykonawcy/podwykonawcom*.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo