Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych"

Transkrypt

1 Nr sprawy /271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Dokumentacja przetargowa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Część I Część II Część III Część IV Instrukcja dla Wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Chorzów, październik 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR ODDZIAŁU MARIA DASZCZYK-BIERNAT 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

2 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

3 A. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, Chorzów - zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM tel. (32) faks (32) , strona internetowa B. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ustawą. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, w ramach poszczególnych części określonych w pkt Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sześć części: część I - szkolenia MICROSOFT: - MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008, - MS 6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, - MS Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010, - MS Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise, - MS Configuring and Administering Windows 7, - MS Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010, część II - szkolenie HP H3541S HP-UX Security I, część III - szkolenie ITIL_Found ITIL Foundation, część IV - szkolenia IBM: - RH124 - Red Hat System Administration I, - RH135 - Red Hat System Administration II, - RH255 - Red Hat System Administration III, - RHS429- Red Hat Enterprise SELinux Policy Administration, - EDB01 - Introduction to PostgreSQL Administration, - EDB02 - Advanced PostgreSQL Administration, - JB248 - JBoss Application Administration I, część V - szkolenie Sybase EDB785 Sybase IQ Administration I, część VI - szkolenia Bazy danych: - OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop I, - OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop II. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania w poszczególnych częściach ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna szkolenia obejmujące: - co najmniej przedmiot zawarty w szkoleniach o wymienionych numerach katalogowych, - taki sam zakres, tematykę i metodę przedmiotowych szkoleń, - taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia, - taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń. 4. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który szczegółowo został określony w części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy określonymi w części IV SIWZ. 5. Zamówienie zakwalifikowano zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: usługi szkolenia specjalistycznego.

4 D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania wartości umowy. E. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1.1. spełnią niżej wymienione warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące: Warunek 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Warunek 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Warunek 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawcy muszą spełniać następujące kryteria: ad warunek 2) 2.1. wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (jedno zamówienie jedna umowa) związane z przeprowadzeniem szkoleń informatycznych. ad warunek 3) 2.2. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. ad warunek 4) 2.3. posiadać do dyspozycji własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niezbędnej do wykonania zamówienia. F. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dołączyć do formularza oferty oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do części III SIWZ formularza oferty) oraz muszą: na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca: 1.1. dołączy do formularza oferty wykaz wykonanych głównych usług zgodnie z pkt E.2 ppkt 2.1 (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do części III SIWZ formularza oferty). Wykaz musi zawierać takie informacje jak: - przedmiot, - datę wykonania, - wartość brutto, - podmiot na rzecz, którego usługa została wykonana. Do wykazu należy dołączyć dowody (poświadczenia), że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Pożądane jest, aby dowody te zawierały również wartość całego zamówienia i datę realizacji co pozwoli bezsprzecznie przyporządkować dokument do konkretnego zamówienia podanego w Wykazie. Dowody (poświadczenia), że wykazane usługi wykonane zostały należycie muszą być wystawione po zakończeniu realizacji zamówienia.

5 na potwierdzenie warunku 3 Wykonawca: 1.2. złoży na formularzu oferty oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, dającymi rękojmię prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. na potwierdzenie warunku 4 Wykonawca: 1.3. złoży na formularzu oferty oświadczenie, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niezbędnej do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający wymaga by Wykonawca dołączył do formularza oferty: 3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do części III SIWZ formularza oferty, 3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę jawną stosowne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego musi odnosić się do spółki jawnej, a nie jej wspólników oświadczenie Wykonawcy zawierające informacje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do części III SIWZ formularza oferty) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz informację o podmiotach należących do tej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej. W rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) za grupę kapitałową uważa się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 4. Inne wymagane dokumenty: Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 3 Wykonawcy dołączają do formularza oferty następujące dokumenty: 4.1. formularz cenowy dotyczący części I, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 do części III SIWZ formularza oferty, 4.2. formularz cenowy dotyczący części II, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.2 do części III SIWZ formularza oferty, 4.3. formularz cenowy dotyczący części III, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.3 do części III SIWZ formularza oferty, 4.4. formularz cenowy dotyczący części IV, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.4 do części III SIWZ formularza oferty,

6 4.5. formularz cenowy dotyczący części V, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.5 do części III SIWZ formularza oferty, 4.6. formularz cenowy dotyczący części VI, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.6 do części III SIWZ formularza oferty, 4.7. oświadczenie dotyczące wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do części III SIWZ formularza oferty, 4.8. pełnomocnictwo jeżeli dotyczy, 4.9. kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, jeżeli jest wniesione w innej formie niż pieniężna zaleca się dołączenie, jeżeli dotyczy. 5. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązują przepisy określone w 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6. Warunki przedmiotowe, jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie określone zostały w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia. 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8. W celu udokumentowania spełniania wymaganych warunków, oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania należy dołączyć do formularza oferty (przygotowanego wg wzoru zawartego w części III SIWZ formularzu oferty) ww. wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 9. Ofertę należy przygotować zgodnie z częścią I SIWZ pkt J. G. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: mgr Mirosława Maciaś Główny Specjalista Zamówień Publicznych pokój nr 325, piętro III, poniedziałek piątek w godz tel. (32) , faks (32) , Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, Chorzów. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem (z uwzględnieniem pkt 3). 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty - art. 26 ust. 3 Ustawy) w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 4. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego.

7 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniemywa, że zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 6. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, odwołania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu, z zastrzeżeniem treści pkt Dokumenty oraz informacje adresowane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu (z zastrzeżeniem pkt 3). 8. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, lecz nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień (bez ujawnienia źródła zapytania) wszystkim Wykonawcom, którzy odebrali SIWZ. 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na stronie internetowej, na której umieścił SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ. 11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu na składanie wniosku, o którym mowa w pkt 8 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek nie rozpoznany. 12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ. 14. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o jego zmianie w BZP. 15. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. H.1. Wniesienie wadium H. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: część I ,00 zł słownie: dwa tysiące sześćset zł, część II ,00 zł słownie: jeden tysiąc sześćset zł, część III ,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt zł, część IV ,00 zł słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset zł, część V - 300,00 zł słownie: trzysta zł, część VI - 650,00 zł słownie: sześćset pięćdziesiąt zł. 2. Wadium można wnieść w: a) pieniądzu,

8 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Jeżeli oferta będzie zabezpieczona wadium w innej formie niż podano w pkt 2, lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem niżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. a) KONTO DLA WPŁATY WADIUM: Bank PKO BP S.A , b) Na przelewie należy umieścić informację: Szkolenia informatyczne W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 2b-2e kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wskazane jest dołączyć do oferty. 7. Oryginał wadium (w formie określonej w pkt 2b-2e) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pokój 328, piętro III. Prosimy nie załączać oryginału wadium do oferty. 8. Z treści dokumentu wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać: - określenie przedmiotu zamówienia, - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca gwarancje lub poręczenie), - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (ZUS Oddział w Chorzowie), - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), - jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta na jego konto. Ponadto gwarancja nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań wobec Zamawiającego, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innego tego typu instytucji, a spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wysokości i formie (także na przedłużony termin związania ofertą) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. H.2. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt Zamawiający Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 3 Ustawy) nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. I. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. J. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT I INNE WYMAGANIA J.1. Przygotowanie oferty 1. Dokumenty wymienione w części III SIWZ FORMULARZU OFERTY muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. 2. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. 3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Dokumenty ofertowe muszą być napisane czytelnie wyłącznie w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub inną czytelną i trwałą techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wszystkie strony oferty zaleca się spiąć / zszyć w sposób zapobiegający dekompletowaniu zawartości oferty.

10 7. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana przez upoważnione osoby. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz podpisem osoby podpisującej ofertę. 8. Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy i zaciągania w jej imieniu zobowiązań zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 9. Stwierdzenie przez Zamawiającego złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie z postępowania. 10. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Złożona oferta pozostaje własnością Zamawiającego. 12. Materiały nie wymagane przez Zamawiającego i nie stanowiące oferty (druki, foldery reklamowe) zaleca się wyraźnie oznakować i oddzielić od oferty. J.2. Forma dokumentów 1. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, muszą być przedstawione w formach dopuszczonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 3. Wszelkie podpisy w tym poświadczenie za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej tzn. podpis powinien być czytelny lub opatrzony imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu. 4. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub inne umocowane osoby bądź poświadczone notarialnie. 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt F.2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6. Jeżeli złożone kopie dokumentów, będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów. J.3. Zasady udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11 3. Wykonawcy, o których mowa w pkt 2 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź z Kodeksu Cywilnego). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, oraz wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez osoby upoważnione do działania w imieniu tych podmiotów. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie musi określać zakres umocowania pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy. Korespondencja kierowana będzie wyłącznie na adres pełnomocnika. 4. Każdy z Wykonawców, o których mowa w pkt 2 składa wymagane dokumenty i oświadczenia zawarte w pkt F Warunek udziału w postępowaniu określony w pkt E.2 ppkt 2.1 musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. 6. Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt E.2 ppkt 2.2 i 2.3 Wykonawcy, o których mowa w pkt 2 mogą spełniać łącznie. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. J.4. Tajemnica przedsiębiorstwa 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Zastrzeżenie tych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były w ofercie wydzielone od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznakowaniem klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa. 4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty i przełożeniem do tej części, do której wgląd mają Wykonawcy. K. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT K.1. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 do Sekretariatu, pokój nr 328, III piętro, w terminie do dnia 14 października 2014 r. do godz osobiście lub przesłać pocztą. 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną lub faksem. 3. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach.

12 4. Koperta zewnętrzna musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana według poniższego wzoru: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 oferta do przetargu nieograniczonego na Szkolenia informatyczne 2014 z dopiskiem Nie otwierać do dnia otwarcia ofert. W SYTUACJI NIEZGODNEGO Z POWYŻSZYM SPOSOBEM OPISANIA KOPERTY Z OFERTĄ ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE OTWARCIE OFERTY PRZETARGOWEJ. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana na Wykonawcę, aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku jej dostarczenia po upływie terminu złożenia ofert. 5. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. K.2. Wycofanie i modyfikacja oferty 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANE. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta (patrz rozdział K.1) tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznaczone napisem WYCOFANE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 4. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 5. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 6. O złożeniu oferty po wyznaczonym w SIWZ terminie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. K.3. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2014 r. w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 - pokój nr 325, III piętro o godz Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

13 5. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert zawierającego informacje, które zostały wówczas ogłoszone. 6. Oferty mogą być przeglądane tylko w siedzibie Zamawiającego. L. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda ceny ofertowe brutto (cyfrowo i słownie) odrębnie dla części I, II, III, IV, V i VI na formularzu oferty, które są wartościami przeniesionymi z formularzy cenowych stanowiących załączniki nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4,5 i 4.6 do części III SIWZ formularza oferty. 2. Podane ceny ofertowe muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia część II SIWZ jak i wzoru umowy część IV SIWZ. 3. W celu ustalenia wartości oferty należy w kolumnie D załączników nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6 do części III SIWZ - formularza oferty wpisać cenę jednostkową brutto (z VAT) poszczególnego szkolenia, którą należy pomnożyć przez ilość uczestników szkolenia (kolumna E). W ten sposób otrzymamy w kolumnie F wartość brutto (z VAT) za poszczególne szkolenie. Wartością brutto oferty dla poszczególnych części jest suma wartości kolumny F załączników nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6 do części III SIWZ - formularza oferty. 4. Ceny będą traktowane przez Zamawiającego jako kompletne tzn. obejmujące wszystkie elementy wynikające z dokumentacji niniejszego postępowania przetargowego. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestników szkoleń pokrywa Zamawiający. 5. Ceny ofertowe muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) i słownie. Zaokrągleń należy dokonywać wg ogólnie przyjętych zasad matematycznych na każdym etapie obliczeń. 6. Ceny jednostkowe poszczególnych szkoleń podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy. M. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT M.1. Ważność ofert Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu tj. czy oferta została prawidłowo podpisania oraz czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. M.2. Sposób oceny ofert 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14 3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy). 4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. M.3. Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Lp. Kryterium oceny Znaczenie 1. Cena ofertowa (brutto) 100% Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie przeprowadzona wg następującej zasady: K min K = x 100 K of Gdzie: K - liczba punktów, jakie uzyskała oferta z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, K of - cena badanej oferty, K min - najniższa cena spośród badanych ofert. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi SIWZ, oraz uzyska największą liczbę punktów. Ocena ofert przeprowadzona zostanie oddzielnie dla części I, II, III, IV, V i VI. 3. Maksymalna ilość punktów wynosi 100. N. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej SIWZ i jest ofertą z najniższą ceną. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15 3. Informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy, nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 5. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej: 1) szczegółowych programów poszczególnych szkoleń. Programy szkoleń, poza wykazem zagadnień omawianych w trakcie szkoleń, powinny zawierać również imiona i nazwiska wykładowców, 2) propozycje terminów szkoleń (dzień, miesiąc i rok), przewidywane ramy czasowe (godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz wykaz przewidzianych w programie przerw), lokalizację sal szkoleniowych (co najmniej nazwa i adres budynku), warunki szkoleń - ze wskazaniem grupy, której szkolenie dotyczy. Ponadto musi zawierać informacje o możliwości przemieszczania się komunikacją publiczną: z dworca PKP do miejsca prowadzenia szkolenia. 6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: a) podmioty składające ofertę; b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; c) adres do korespondencji; d) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw w tym uprawnionego do wystawiania faktur; e) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia). Umowa nie może być przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 7. Nie stawienie się Wykonawcy najkorzystniejszej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy traktowane będzie, jako odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. O. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. P. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wzór umowy stanowi część IV SIWZ. R. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

16 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. Dane kontaktowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, Chorzów, faks (32) ; S. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: część I - szkolenia MICROSOFT: - MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008, - MS 6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, - MS Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010, - MS Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise, - MS Configuring and Administering Windows 7, - MS Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010, część II - szkolenie HP H3541S HP-UX Security I, część III - szkolenie ITIL_Found ITIL Foundation, część IV - szkolenia IBM: - RH124 - Red Hat System Administration I, - RH135 - Red Hat System Administration II, - RH255 - Red Hat System Administration III, - RHS429- Red Hat Enterprise SELinux Policy Administration, - EDB01 - Introduction to PostgreSQL Administration, - EDB02 - Advanced PostgreSQL Administration, - JB248 - JBoss Application Administration I, część V - szkolenie Sybase EDB785 Sybase IQ Administration I, część VI - szkolenia Bazy danych: - OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop I, - OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop II. T. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. U. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy. W. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walucie obcej tj. innej niż w polskich złotych.

17 Z. PODWYKONAWCY 1. Jeżeli przy wykonaniu zamówienia Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tej części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom (załącznik nr 7 do części III SIWZ formularza oferty). Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie zakresu zadań przekazanych do wykonania podwykonawcom to Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje samodzielne wykonanie zamówienia. 2. Uregulowania związane z podwykonawcami przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy. Ź. INNE PODMIOTY 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału i zasobów podmiotów trzecich to są one traktowane jako potencjał i zasoby Wykonawcy.

18 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

19 Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych, wyszczególnionych w pkt II, dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie. II. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych części określonych poniżej: 1. Część I szkolenia Microsoft 1) MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 9 osób (3 grupy - po 3 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni, 2) MS 6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 6 osób (2 grupy - po 3 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni, 3) MS Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010 lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 1 osoba, - czas trwania szkolenia: 5 dni, 4) MS Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 4 osoby, - czas trwania szkolenia: 3 dni, 5) MS Configuring and Administering Windows 7 lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 6 osób (2 grupy - po 3 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni, 6) MS Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010 lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 1 osoba, - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych Microsoft i muszą być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę Microsoft lub równoważne). 2. Część II szkolenie HP 1) H3541S -HP-UX Security I lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 9 osób (2 grupy 4 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenie musi mieć status szkolenia autoryzowanego Hewlett Packard i musi być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę Hewlett Packard lub równoważne). 3. Część III szkolenie ITIL 1) ITIL_Found ITIL Foundation lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 22 osoby (5 grup - 4, 7, 3, 3 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni. Szkolenie musi mieć status szkolenia autoryzowanego ITIL Foundation i musi być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę ITIL Foundation lub równoważne). 4. Część IV szkolenia IBM 1) RH124-Red Hat System Administration I lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 8 osób (2 grupy 3 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni, 2) RH135-Red Hat System Administration II lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 8 osób (2 grupy 3 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni,

20 3) RH255-Red Hat System Administration III lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 8 osób (2 grupy 3 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni, 4) RHS429-Red Hat Enterprise SELinux Policy Administration lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 7 osób (2 grupy - 3 i 4 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 4 dni, 5) EDB01-Introduction to PostgreSQL Administration lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 9 osób (2 grupy 4 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni, 6) EDB02-Advanced PostgreSQL Administration lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 9 osób (2 grupy 4 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni, 7) JB248-JBoss Application Administration I lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 7 osób (2 grupy - 3 i 4 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych IBM i muszą być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę IBM lub równoważne). 5. Część V szkolenie Sybase 1) EDB785 Sybase IQ Administration lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 2 osoby, - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenie musi mieć status szkolenia autoryzowanego Sybase i musi być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę Sybase lub równoważne). 6. Część VI - szkolenia Bazy danych 1) OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop I lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 2 osoby, - czas trwania szkolenia: 5 dni, 2) OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop II lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 2 osoby, - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych ORACLE i muszą być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę ORACLE lub równoważne). III. Część ogólna dotycząca wszystkich szkoleń wyszczególnionych w pkt II. 1. Realizacja cyklu szkoleń będzie następowała w dni robocze Zamawiającego i zostanie zakończona w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 2. Poszczególne szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Godzina rozpoczęcia szkolenia 8.00 lub 9.00, godzina zakończenia odpowiednio lub (nie więcej niż 8 godzin dziennie). 3. Przedmiot umowy finansowany będzie w całości ze środków publicznych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania w poszczególnych częściach ofert równoważnych. Za równoważne, Zamawiający uzna szkolenia obejmujące: - co najmniej przedmiot zawarty w szkoleniach o wymienionych numerach katalogowych, - taki sam zakres, tematykę i metodę przedmiotowych szkoleń, - taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia, - taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w sposób profesjonalny i terminowy z dołożeniem należytej staranności. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/18/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-76 Numer sprawy: DP/2310/6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostęp do systemu informacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Założenie bazy danych osnów geodezyjnych dla Miasta Rzeszowa poprzez realizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo