Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych"

Transkrypt

1 Nr sprawy /271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Dokumentacja przetargowa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Część I Część II Część III Część IV Instrukcja dla Wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Chorzów, październik 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR ODDZIAŁU MARIA DASZCZYK-BIERNAT 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

2 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

3 A. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, Chorzów - zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM tel. (32) faks (32) , strona internetowa B. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ustawą. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, w ramach poszczególnych części określonych w pkt Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sześć części: część I - szkolenia MICROSOFT: - MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008, - MS 6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, - MS Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010, - MS Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise, - MS Configuring and Administering Windows 7, - MS Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010, część II - szkolenie HP H3541S HP-UX Security I, część III - szkolenie ITIL_Found ITIL Foundation, część IV - szkolenia IBM: - RH124 - Red Hat System Administration I, - RH135 - Red Hat System Administration II, - RH255 - Red Hat System Administration III, - RHS429- Red Hat Enterprise SELinux Policy Administration, - EDB01 - Introduction to PostgreSQL Administration, - EDB02 - Advanced PostgreSQL Administration, - JB248 - JBoss Application Administration I, część V - szkolenie Sybase EDB785 Sybase IQ Administration I, część VI - szkolenia Bazy danych: - OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop I, - OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop II. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania w poszczególnych częściach ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna szkolenia obejmujące: - co najmniej przedmiot zawarty w szkoleniach o wymienionych numerach katalogowych, - taki sam zakres, tematykę i metodę przedmiotowych szkoleń, - taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia, - taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń. 4. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który szczegółowo został określony w części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy określonymi w części IV SIWZ. 5. Zamówienie zakwalifikowano zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: usługi szkolenia specjalistycznego.

4 D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania wartości umowy. E. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1.1. spełnią niżej wymienione warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące: Warunek 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Warunek 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Warunek 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawcy muszą spełniać następujące kryteria: ad warunek 2) 2.1. wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (jedno zamówienie jedna umowa) związane z przeprowadzeniem szkoleń informatycznych. ad warunek 3) 2.2. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. ad warunek 4) 2.3. posiadać do dyspozycji własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niezbędnej do wykonania zamówienia. F. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dołączyć do formularza oferty oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do części III SIWZ formularza oferty) oraz muszą: na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca: 1.1. dołączy do formularza oferty wykaz wykonanych głównych usług zgodnie z pkt E.2 ppkt 2.1 (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do części III SIWZ formularza oferty). Wykaz musi zawierać takie informacje jak: - przedmiot, - datę wykonania, - wartość brutto, - podmiot na rzecz, którego usługa została wykonana. Do wykazu należy dołączyć dowody (poświadczenia), że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Pożądane jest, aby dowody te zawierały również wartość całego zamówienia i datę realizacji co pozwoli bezsprzecznie przyporządkować dokument do konkretnego zamówienia podanego w Wykazie. Dowody (poświadczenia), że wykazane usługi wykonane zostały należycie muszą być wystawione po zakończeniu realizacji zamówienia.

5 na potwierdzenie warunku 3 Wykonawca: 1.2. złoży na formularzu oferty oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, dającymi rękojmię prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. na potwierdzenie warunku 4 Wykonawca: 1.3. złoży na formularzu oferty oświadczenie, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niezbędnej do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający wymaga by Wykonawca dołączył do formularza oferty: 3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do części III SIWZ formularza oferty, 3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę jawną stosowne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego musi odnosić się do spółki jawnej, a nie jej wspólników oświadczenie Wykonawcy zawierające informacje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do części III SIWZ formularza oferty) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz informację o podmiotach należących do tej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej. W rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) za grupę kapitałową uważa się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 4. Inne wymagane dokumenty: Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 3 Wykonawcy dołączają do formularza oferty następujące dokumenty: 4.1. formularz cenowy dotyczący części I, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 do części III SIWZ formularza oferty, 4.2. formularz cenowy dotyczący części II, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.2 do części III SIWZ formularza oferty, 4.3. formularz cenowy dotyczący części III, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.3 do części III SIWZ formularza oferty, 4.4. formularz cenowy dotyczący części IV, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.4 do części III SIWZ formularza oferty,

6 4.5. formularz cenowy dotyczący części V, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.5 do części III SIWZ formularza oferty, 4.6. formularz cenowy dotyczący części VI, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.6 do części III SIWZ formularza oferty, 4.7. oświadczenie dotyczące wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do części III SIWZ formularza oferty, 4.8. pełnomocnictwo jeżeli dotyczy, 4.9. kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, jeżeli jest wniesione w innej formie niż pieniężna zaleca się dołączenie, jeżeli dotyczy. 5. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązują przepisy określone w 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6. Warunki przedmiotowe, jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie określone zostały w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia. 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8. W celu udokumentowania spełniania wymaganych warunków, oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania należy dołączyć do formularza oferty (przygotowanego wg wzoru zawartego w części III SIWZ formularzu oferty) ww. wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 9. Ofertę należy przygotować zgodnie z częścią I SIWZ pkt J. G. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: mgr Mirosława Maciaś Główny Specjalista Zamówień Publicznych pokój nr 325, piętro III, poniedziałek piątek w godz tel. (32) , faks (32) , Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, Chorzów. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem (z uwzględnieniem pkt 3). 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty - art. 26 ust. 3 Ustawy) w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 4. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego.

7 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniemywa, że zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 6. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, odwołania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu, z zastrzeżeniem treści pkt Dokumenty oraz informacje adresowane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu (z zastrzeżeniem pkt 3). 8. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, lecz nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień (bez ujawnienia źródła zapytania) wszystkim Wykonawcom, którzy odebrali SIWZ. 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na stronie internetowej, na której umieścił SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ. 11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu na składanie wniosku, o którym mowa w pkt 8 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek nie rozpoznany. 12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ. 14. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o jego zmianie w BZP. 15. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. H.1. Wniesienie wadium H. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: część I ,00 zł słownie: dwa tysiące sześćset zł, część II ,00 zł słownie: jeden tysiąc sześćset zł, część III ,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt zł, część IV ,00 zł słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset zł, część V - 300,00 zł słownie: trzysta zł, część VI - 650,00 zł słownie: sześćset pięćdziesiąt zł. 2. Wadium można wnieść w: a) pieniądzu,

8 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Jeżeli oferta będzie zabezpieczona wadium w innej formie niż podano w pkt 2, lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem niżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. a) KONTO DLA WPŁATY WADIUM: Bank PKO BP S.A , b) Na przelewie należy umieścić informację: Szkolenia informatyczne W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 2b-2e kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wskazane jest dołączyć do oferty. 7. Oryginał wadium (w formie określonej w pkt 2b-2e) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pokój 328, piętro III. Prosimy nie załączać oryginału wadium do oferty. 8. Z treści dokumentu wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać: - określenie przedmiotu zamówienia, - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca gwarancje lub poręczenie), - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (ZUS Oddział w Chorzowie), - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), - jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta na jego konto. Ponadto gwarancja nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań wobec Zamawiającego, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innego tego typu instytucji, a spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wysokości i formie (także na przedłużony termin związania ofertą) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. H.2. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt Zamawiający Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 3 Ustawy) nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. I. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. J. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT I INNE WYMAGANIA J.1. Przygotowanie oferty 1. Dokumenty wymienione w części III SIWZ FORMULARZU OFERTY muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. 2. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. 3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Dokumenty ofertowe muszą być napisane czytelnie wyłącznie w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub inną czytelną i trwałą techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wszystkie strony oferty zaleca się spiąć / zszyć w sposób zapobiegający dekompletowaniu zawartości oferty.

10 7. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana przez upoważnione osoby. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz podpisem osoby podpisującej ofertę. 8. Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy i zaciągania w jej imieniu zobowiązań zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 9. Stwierdzenie przez Zamawiającego złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie z postępowania. 10. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Złożona oferta pozostaje własnością Zamawiającego. 12. Materiały nie wymagane przez Zamawiającego i nie stanowiące oferty (druki, foldery reklamowe) zaleca się wyraźnie oznakować i oddzielić od oferty. J.2. Forma dokumentów 1. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, muszą być przedstawione w formach dopuszczonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 3. Wszelkie podpisy w tym poświadczenie za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej tzn. podpis powinien być czytelny lub opatrzony imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu. 4. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub inne umocowane osoby bądź poświadczone notarialnie. 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt F.2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6. Jeżeli złożone kopie dokumentów, będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów. J.3. Zasady udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11 3. Wykonawcy, o których mowa w pkt 2 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź z Kodeksu Cywilnego). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, oraz wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez osoby upoważnione do działania w imieniu tych podmiotów. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie musi określać zakres umocowania pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy. Korespondencja kierowana będzie wyłącznie na adres pełnomocnika. 4. Każdy z Wykonawców, o których mowa w pkt 2 składa wymagane dokumenty i oświadczenia zawarte w pkt F Warunek udziału w postępowaniu określony w pkt E.2 ppkt 2.1 musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. 6. Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt E.2 ppkt 2.2 i 2.3 Wykonawcy, o których mowa w pkt 2 mogą spełniać łącznie. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. J.4. Tajemnica przedsiębiorstwa 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Zastrzeżenie tych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były w ofercie wydzielone od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznakowaniem klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa. 4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty i przełożeniem do tej części, do której wgląd mają Wykonawcy. K. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT K.1. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 do Sekretariatu, pokój nr 328, III piętro, w terminie do dnia 14 października 2014 r. do godz osobiście lub przesłać pocztą. 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną lub faksem. 3. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach.

12 4. Koperta zewnętrzna musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana według poniższego wzoru: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 oferta do przetargu nieograniczonego na Szkolenia informatyczne 2014 z dopiskiem Nie otwierać do dnia otwarcia ofert. W SYTUACJI NIEZGODNEGO Z POWYŻSZYM SPOSOBEM OPISANIA KOPERTY Z OFERTĄ ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE OTWARCIE OFERTY PRZETARGOWEJ. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana na Wykonawcę, aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku jej dostarczenia po upływie terminu złożenia ofert. 5. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. K.2. Wycofanie i modyfikacja oferty 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANE. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta (patrz rozdział K.1) tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznaczone napisem WYCOFANE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 4. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 5. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 6. O złożeniu oferty po wyznaczonym w SIWZ terminie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. K.3. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2014 r. w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 - pokój nr 325, III piętro o godz Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

13 5. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert zawierającego informacje, które zostały wówczas ogłoszone. 6. Oferty mogą być przeglądane tylko w siedzibie Zamawiającego. L. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda ceny ofertowe brutto (cyfrowo i słownie) odrębnie dla części I, II, III, IV, V i VI na formularzu oferty, które są wartościami przeniesionymi z formularzy cenowych stanowiących załączniki nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4,5 i 4.6 do części III SIWZ formularza oferty. 2. Podane ceny ofertowe muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia część II SIWZ jak i wzoru umowy część IV SIWZ. 3. W celu ustalenia wartości oferty należy w kolumnie D załączników nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6 do części III SIWZ - formularza oferty wpisać cenę jednostkową brutto (z VAT) poszczególnego szkolenia, którą należy pomnożyć przez ilość uczestników szkolenia (kolumna E). W ten sposób otrzymamy w kolumnie F wartość brutto (z VAT) za poszczególne szkolenie. Wartością brutto oferty dla poszczególnych części jest suma wartości kolumny F załączników nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6 do części III SIWZ - formularza oferty. 4. Ceny będą traktowane przez Zamawiającego jako kompletne tzn. obejmujące wszystkie elementy wynikające z dokumentacji niniejszego postępowania przetargowego. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestników szkoleń pokrywa Zamawiający. 5. Ceny ofertowe muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) i słownie. Zaokrągleń należy dokonywać wg ogólnie przyjętych zasad matematycznych na każdym etapie obliczeń. 6. Ceny jednostkowe poszczególnych szkoleń podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy. M. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT M.1. Ważność ofert Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu tj. czy oferta została prawidłowo podpisania oraz czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. M.2. Sposób oceny ofert 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14 3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy). 4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. M.3. Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Lp. Kryterium oceny Znaczenie 1. Cena ofertowa (brutto) 100% Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie przeprowadzona wg następującej zasady: K min K = x 100 K of Gdzie: K - liczba punktów, jakie uzyskała oferta z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, K of - cena badanej oferty, K min - najniższa cena spośród badanych ofert. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi SIWZ, oraz uzyska największą liczbę punktów. Ocena ofert przeprowadzona zostanie oddzielnie dla części I, II, III, IV, V i VI. 3. Maksymalna ilość punktów wynosi 100. N. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej SIWZ i jest ofertą z najniższą ceną. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15 3. Informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy, nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 5. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej: 1) szczegółowych programów poszczególnych szkoleń. Programy szkoleń, poza wykazem zagadnień omawianych w trakcie szkoleń, powinny zawierać również imiona i nazwiska wykładowców, 2) propozycje terminów szkoleń (dzień, miesiąc i rok), przewidywane ramy czasowe (godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz wykaz przewidzianych w programie przerw), lokalizację sal szkoleniowych (co najmniej nazwa i adres budynku), warunki szkoleń - ze wskazaniem grupy, której szkolenie dotyczy. Ponadto musi zawierać informacje o możliwości przemieszczania się komunikacją publiczną: z dworca PKP do miejsca prowadzenia szkolenia. 6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: a) podmioty składające ofertę; b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; c) adres do korespondencji; d) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw w tym uprawnionego do wystawiania faktur; e) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia). Umowa nie może być przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 7. Nie stawienie się Wykonawcy najkorzystniejszej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy traktowane będzie, jako odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. O. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. P. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wzór umowy stanowi część IV SIWZ. R. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

16 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. Dane kontaktowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, Chorzów, faks (32) ; S. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: część I - szkolenia MICROSOFT: - MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008, - MS 6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, - MS Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010, - MS Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise, - MS Configuring and Administering Windows 7, - MS Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010, część II - szkolenie HP H3541S HP-UX Security I, część III - szkolenie ITIL_Found ITIL Foundation, część IV - szkolenia IBM: - RH124 - Red Hat System Administration I, - RH135 - Red Hat System Administration II, - RH255 - Red Hat System Administration III, - RHS429- Red Hat Enterprise SELinux Policy Administration, - EDB01 - Introduction to PostgreSQL Administration, - EDB02 - Advanced PostgreSQL Administration, - JB248 - JBoss Application Administration I, część V - szkolenie Sybase EDB785 Sybase IQ Administration I, część VI - szkolenia Bazy danych: - OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop I, - OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop II. T. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. U. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy. W. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walucie obcej tj. innej niż w polskich złotych.

17 Z. PODWYKONAWCY 1. Jeżeli przy wykonaniu zamówienia Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tej części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom (załącznik nr 7 do części III SIWZ formularza oferty). Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie zakresu zadań przekazanych do wykonania podwykonawcom to Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje samodzielne wykonanie zamówienia. 2. Uregulowania związane z podwykonawcami przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy. Ź. INNE PODMIOTY 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału i zasobów podmiotów trzecich to są one traktowane jako potencjał i zasoby Wykonawcy.

18 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

19 Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych, wyszczególnionych w pkt II, dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie. II. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych części określonych poniżej: 1. Część I szkolenia Microsoft 1) MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 9 osób (3 grupy - po 3 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni, 2) MS 6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 6 osób (2 grupy - po 3 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni, 3) MS Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010 lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 1 osoba, - czas trwania szkolenia: 5 dni, 4) MS Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 4 osoby, - czas trwania szkolenia: 3 dni, 5) MS Configuring and Administering Windows 7 lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 6 osób (2 grupy - po 3 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni, 6) MS Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010 lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 1 osoba, - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych Microsoft i muszą być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę Microsoft lub równoważne). 2. Część II szkolenie HP 1) H3541S -HP-UX Security I lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 9 osób (2 grupy 4 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenie musi mieć status szkolenia autoryzowanego Hewlett Packard i musi być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę Hewlett Packard lub równoważne). 3. Część III szkolenie ITIL 1) ITIL_Found ITIL Foundation lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 22 osoby (5 grup - 4, 7, 3, 3 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni. Szkolenie musi mieć status szkolenia autoryzowanego ITIL Foundation i musi być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę ITIL Foundation lub równoważne). 4. Część IV szkolenia IBM 1) RH124-Red Hat System Administration I lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 8 osób (2 grupy 3 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni, 2) RH135-Red Hat System Administration II lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 8 osób (2 grupy 3 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni,

20 3) RH255-Red Hat System Administration III lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 8 osób (2 grupy 3 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni, 4) RHS429-Red Hat Enterprise SELinux Policy Administration lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 7 osób (2 grupy - 3 i 4 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 4 dni, 5) EDB01-Introduction to PostgreSQL Administration lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 9 osób (2 grupy 4 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni, 6) EDB02-Advanced PostgreSQL Administration lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 9 osób (2 grupy 4 i 5 osób w grupie), - czas trwania szkolenia: 3 dni, 7) JB248-JBoss Application Administration I lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 7 osób (2 grupy - 3 i 4 osoby w grupie), - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych IBM i muszą być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę IBM lub równoważne). 5. Część V szkolenie Sybase 1) EDB785 Sybase IQ Administration lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 2 osoby, - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenie musi mieć status szkolenia autoryzowanego Sybase i musi być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę Sybase lub równoważne). 6. Część VI - szkolenia Bazy danych 1) OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop I lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 2 osoby, - czas trwania szkolenia: 5 dni, 2) OR_11gr2_AWI Oracle Database 11g; Administration Workshop II lub równoważne: - liczba uczestników szkolenia: 2 osoby, - czas trwania szkolenia: 5 dni. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych ORACLE i muszą być przeprowadzone przez autoryzowanych instruktorów (posiadających odpowiednie certyfikaty wydane przez firmę ORACLE lub równoważne). III. Część ogólna dotycząca wszystkich szkoleń wyszczególnionych w pkt II. 1. Realizacja cyklu szkoleń będzie następowała w dni robocze Zamawiającego i zostanie zakończona w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 2. Poszczególne szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Godzina rozpoczęcia szkolenia 8.00 lub 9.00, godzina zakończenia odpowiednio lub (nie więcej niż 8 godzin dziennie). 3. Przedmiot umowy finansowany będzie w całości ze środków publicznych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania w poszczególnych częściach ofert równoważnych. Za równoważne, Zamawiający uzna szkolenia obejmujące: - co najmniej przedmiot zawarty w szkoleniach o wymienionych numerach katalogowych, - taki sam zakres, tematykę i metodę przedmiotowych szkoleń, - taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia, - taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w sposób profesjonalny i terminowy z dołożeniem należytej staranności. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo