Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim"

Transkrypt

1 Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza

2 Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego realizuje Zadanie nr 4. Pn. Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim Copyright by IG WSIiZ w Rzeszowie

3 Spis treści Spis treści... 3 Wprowadzenie Analiza funkcjonalności systemu Wskazanie koncepcji i kierunku zmian Weryfikacja algorytmów i wskaźników systemu Podsumowanie Aneks 1. Wzór kwestionariusza indywidualnego wywiadu pogłębionego wykorzystanego podczas pilotażowego badania IDI wśród Liderów innowacji Aneks 2. Wzór kwestionariusza indywidualnego wywiadu pogłębionego po uwzględnieniu wyników badania pilotażowego IDI wśród Liderów innowacji

4 Wprowadzenie Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji to narzędzie, które ma służyć lepszemu wdrażaniu strategii jako całości, ale także poszczególnych działań przyczyniających się do realizacji celów strategii. Jednocześnie to element zarządzania i kontroli osiągania zakładanych celów gospodarczych i społecznych. Dobrze funkcjonujący system monitoringu pozwala na ewentualne wykrycie i diagnozę zagrożeń dla prawidłowej realizacji Strategii, jak i stwierdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów strategicznych i operacyjnych RSI, korektę przyjętych założeń i zastosowanie najlepszych rozwiązań. Sprawne wdrożenie i stałe prowadzenie systemu monitoringu opiera się na odpowiednim zespole zadaniowym zajmującym się ciągłym procesem monitoringu, współpracy z instytucjami oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie przeprowadzania i analizy badań okresowych. W procesie tym wykorzystywane są nowoczesne narzędzia informatyczne, umożliwiające gromadzenie nowo napływających danych, przetwarzanie, analizę oraz prezentowanie przetworzonych informacji. Prezentowane analizy oraz opisy czy komentarze analityków mają na celu ułatwić bieżący monitoring, a także umożliwić dotarcie z wynikami do jak najszerszego grona zainteresowanych. Celem przeprowadzonej autoewaluacji systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w woj. podkarpackim, jest analiza funkcjonalności systemu oraz wskazanie koncepcji i kierunku zmian, a także zweryfikowanie algorytmów i wskaźników systemu. 4

5 1. Analiza funkcjonalności systemu Dla potrzeb analizy danych i ich prezentacji opracowane zostały specjalistyczne narzędzia umożliwiające przetwarzanie dużych ilości danych oraz prezentację wyników w przyjazny dla użytkownika sposób. Przygotowany system ułatwia pracę osobom zajmującym się monitoringiem strategii, a także umożliwia tworzenie raportów zawierających jasne i czytelne informacje głównie dzięki możliwości zastosowania różnorakich form prezentacji danych. Przygotowany system zawiera wiele mechanizmów pozwalających na generowanie statystyk opisowych (miar położenia, dyspersji, asymetrii i spłaszczenia) dla analizowanych zmiennych. Metody zgłębiania danych od ogółu do szczegółu pozwalają na dokładną diagnozę zarówno w odniesieniu regionu jak i poszczególnych powiatów, gmin, miejscowości, instytucji i przedsiębiorstw a nawet poszczególnych grup społecznych. Oprócz standardowych mechanizmów prezentacji wyników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności, dla prezentacji danych zastosowano zaawansowane mechanizmy prezentacji informacji na stronach portalu informacyjnego zawierające w części ogólnodostępnej informacje o zadaniach i realizowanych projektach, publikacje i raporty (poziom realizacji RSI, poziom innowacyjności województwa) oraz części dostępnej dla zrejestrowanych użytkowników prezentujący szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań i projektów, ich przebiegu oraz mechanizmy komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców (partnerzy, przedsiębiorcy, studenci, mieszkańcy województwa itp.). Ponadto wszystkie dotychczas opracowane okresowe raporty monitoringowe zostały udostępnione na stronie internetowej dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych (interesariuszy) uczestników systemu RSI, samorządów lokalnych, przedstawicieli nauki, ośrodków badawczych, studentów, mediów i innych. Strona WWW stanowi bardzo istotny element konsultacji społecznych stwarzając możliwość pobierania lub wypełniania online ankiet na tematy związane z realizacją Strategii. Ponadto znajdują się na niej informacje o funduszach strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływających na realizację projektów służących osiągania celów strategicznych Strategii. 5

6 Platforma raportowania zapewnia wydajny, skalowalny i łatwy w użyciu zestaw narzędzi bazodanowych do budowy rozwiązań raportowych, dystrybuowanie raportów i zarządzanie nimi. Stworzone zostały mechanizmy generowania raportów stałych oraz łatwego generowania raportów ad-hoc. Niezwykle ważnym elementem platformy raportowania jest wykorzystanie tzw. kokpitów menedżerskich pozwalających ująć raporty w graficznej formie uzupełnionej wskaźnikami i danymi liczbowymi. Platforma raportowania obecnie spełnia następujące funkcje: Umożliwia zbieranie bieżących informacji na potrzeby monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji za pomocą relacyjnych baz danych, w której wiele tablic danych może ze sobą współpracować dzięki wzajemnym powiązaniom. Umożliwia import i standaryzację danych z podległych jednostek i instytucji zasilających w dane, z uwzględnieniem mechanizmów czyszczenia, doprowadzania do spójnej postaci oraz agregowanie Wykorzystuje hurtownię danych wraz z mechanizmami zasilania danymi przez systemy lokalne Zapewnia możliwość pełnej implementacji zarówno systemów transakcyjnych - OLTP jak i raportowych - hurtownia danych i/lub OLAP (oprócz silnika relacyjnego - narzędzie ETL, serwer OLAP), Przygotowywanie standardowych raportów masowych, pozwalające na uruchamiania (lub subskrybowanie) predefiniowanych, w pełni sparametryzowanych raportów, które można generować do formatu np. Excel. możliwość rozbudowywania platformy o nowe raporty sparametryzowane oraz o mechanizmy dostarczania gotowych, wygenerowanych raportów wraz z funkcjonalnością udostępniania danych poprzez WebServices, dostępność parametrów wielowartościowych w postaci tabel przestawnych, dostęp, dla zaawansowanych użytkowników, do zapytań opartych o źródła danych Podsystem graficznej prezentacji analizy danych zapewni możliwość graficznej prezentacji wyników analizy danych na platformie systemów informacji (platforma rsi.podkarpackie.pl). 6

7 Przykładowy widok tabeli przestawnej z danych zgromadzonych w systemie monitoringu i ewaluacji (Ludność w podziale na: Lata/Województwa/Podregiony/Płeć Ogółem/W wieku produkcyjnym lat): Przykładowy widok tabeli przestawnej z danych zgromadzonych w systemie monitoringu i ewaluacji (Ludność w podziale na: Lata/Województwa/Podregiony/Płeć Przyrost naturalny/zgony ogółem): 7

8 Zastosowanie usług MS SQL Server Reporting services wraz z MS Office PerformancePoint Server możliwe staje się tworzenie i wdrażanie pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint. Wyświetlanie pulpitów nawigacyjnych w witrynie programu Share- Point jest realizowane za pomocą składnika Podgląd pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Services. Interaktywne pulpity nawigacyjne mogą obejmować szereg różnorodnych wartości wskaźnikowych, raporty i filtry, które zawierają aktualne informacje z systemu monitorowania i ewaluacji RSI. Przykładowy widok kostki analitycznej w postaci arkusza danych programu MS Excel przygotowany na podstawie danych zgromadzonych w systemie monitoringu i ewaluacji (Ludność w kolejnych latach w podziale na płeć, widoczny panel z listą pól tabeli przestawnej): 8

9 Podsystem graficznej prezentacji analizy danych zgodnie z przyjętą Koncepcją ewaluacji i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata zapewnia możliwość graficznej prezentacji wyników analizy danych na platformie systemów informacji przestrzennej (platforma RSI). Tego typu narzędzie umożliwia dokonanie analizy danych w ujęciu przestrzennym, szczególnie podczas podejmowania strategicznych decyzji dotyczących rozwoju, planowania budżetu czy też efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. System prezentacji danych opiera się na komponencie bazodanowym, raportowaniu i analizy danych. Bowiem założeniem było stworzenie prostego, elastycznego i stosunkowo łatwo modyfikowalnego mechanizmu prezentacji analiz. 9

10 2. Wskazanie koncepcji i kierunku zmian Monitoring opiera się głównie na badaniu na podstawie danych statystycznych GUS, EUROSTAT, Urzędu Patentowego pozyskanych głównie z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, a także na analizie dokumentów zastanych. Metoda ta polega na pobieraniu danych do określenia stopnia realizacji wskaźników założonych w RSI Województwa Podkarpackiego i opiera się na wskaźnikach statystycznych zebranych w ogólnodostępnych bazach danych odpowiednich instytucji. Metoda ta umożliwia nie tylko na zebranie danych sprawdzonych i miarodajnych, ale także na porównanie tych danych z danymi innych województw. W monitoringu, jako uzupełnienie danych zastanych, przeprowadzane są systematycznie także badania empiryczne, które umożliwiają pogłębienie podstawowych wniosków i interpretacji płynących z danych wtórnych. Badania te obejmują: Wywiady z liderami innowacji Wywiady pogłębione IDI (ang. Individual in-depth Interview) z wybranymi liderami innowacyjności umożliwiają wychwycenie bardziej jakościowych danych dotyczących procesu implementacji innowacji w danym podmiocie. Nie tyle chodzi tu o uzyskanie nowych danych ilościowych. Badanie to pozwala na uzyskanie najpełniejszych informacji w zakresie transferu innowacji do firm, wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz barier z tym związanych przy jednoczesnej komparatywności uzyskanych danych. Pozwala ukazać problematykę z perspektywy podmiotów odnoszących największe sukcesy w rankingach innowacyjności (kwestionariusz wywiadu pogłębionego realizowany jest z prezesami firm), co umożliwia znacznie trafniejszą analizę ewaluowanej problematyki. Innymi słowy, na warstwę analiz statystycznych nałożona została dodatkowo warstwa opinii i wniosków składających się na typologizację utrudnień i udogodnień, jakie pojawiły się podczas planowania, aplikowania oraz wdrażania konkretnych projektów innowacyjnych. Wywiady pogłębione IDI z Liderami innowacji w województwie podkarpackim stanowią uzupełnienie i pogłębienie dla analizy danych ilościowych zgromadzonych za pomocą badania CATI. Badanie opinii odbiorców projektów pilotażowych 10

11 Jest to stosunkowo najbardziej miarodajna metoda pomiaru wskaźników realizacji RSI Województwa Podkarpackiego, ponieważ odbiorcy projektów są z reguły zorientowani w zakresie RSI i mogą najpełniej zaświadczyć bądź też zanegować postępy jej realizacji. Badanie takie odbywa się w trakcie spotkań z beneficjentami projektów, w formie arkusza oceny wpływu realizowanych projektów na realizację celów nadmienionej Strategii. Każdy z objętych monitoringiem projektów realizowanych w ramach celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego jest oceniany według poniższych kryteriów: zgodności realizacji projektu z zakładanymi w Strategii celami, adekwatności produktów końcowych do zakładanych celów, adekwatności uzyskanego efektu końcowego do założeń Strategii, wpływu projektu na wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwach. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że proces monitorowania poszczególnych projektów z założenia odbywa się w formie kooperacji z koordynatorem danego projektu, co umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji i danych pogłębiających wiedzę na temat monitorowanego projektu. Z jednej strony więc ma miejsce weryfikacja zakładanych i faktycznie osiągniętych rezultatów projektu, co więcej, w konfrontacji z celami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, z drugiej jednocześnie w formie wywiadu uzyskiwane są dodatkowe informacje od koordynatora właściwego projektu. Uzyskane dane z jednej strony służą do weryfikacji danych uzyskanych w ramach wywiadów typu IDI wśród przedsiębiorców uznanych za Liderów Innowacji. Z drugiej, jako efekt monitoringu stanowią podstawę formułowania zestawu dobrych praktyk Badania sondażowe głównych podmiotów uczestniczących w systemie monitoringu Stosowany jest wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (ang. Computer Assisted Telephone Interview CATI) wg tego samego wzorca jak w przypadku odbiorców projektów pilotażowych, dzięki czemu możliwa jest analiza porównawcza. Jest to najczęściej stosowane narzędzie uzyskania informacji od specjalnie wyselekcjonowanej reprezentacji beneficjentów / odbiorców projektu. Kwestionariusz wywiadu CATI stanowi rezultat dwóch najważniejszych założeń zawartych w Koncepcji monitoringu i 11

12 ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata , a mianowicie: - pozyskiwanie danych pierwotnych ma wyłącznie charakter uzupełniający względem całego systemu agregacji i analizy danych wtórnych, - wszyscy uczestnicy podkarpackiego systemu innowacji objęci są tym samym zestawem pytań kwestionariuszowych, co umożliwia porównywanie doświadczeń poszczególnych podmiotów. Dla ustalenia badanej grupy potencjalnych beneficjentów RSI stosowany jest dobór losowy. Zmiany dokonane w wyniku badań pilotażowych oraz uwag z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego W wyniku pilotażu narzędzi badawczych, który miał miejsce w 2010 roku, zweryfikowano narzędzia badawcze wykorzystywane podczas badania CATI oraz badania IDI wśród Liderów innowacji. Na początku należy podkreślić, że pilotaż narzędzia, jakim jest kwestionariusz wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI), przygotowanego na potrzeby Koncepcji monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata , wykazał zasadność zastosowania takiego typu techniki badawczej w projektowanych badaniach. Dzięki doświadczeniom pilotażowym, pierwotne narzędzie uzupełnione zostało o kwestie dotyczące poziomu innowacyjności, motywy wdrażania innowacji oraz zgodności efektów z założeniami, wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody we wdrażaniu innowacji, czy instrumenty wspierające działalność innowacyjną. Tym samym, narzędzie koncentruje się przede wszystkim na kategorii przedsiębiorstw jako głównej kategorii różnych podmiotów objętych badaniem. W głównej próbie badawczej przedsiębiorstwa będą stanowić przeważającą większość, ponieważ liczba pozostałych dwunastu rodzajów podmiotów w województwie podkarpackim jest znacznie ograniczona. Zatem przesunięte zostały główne akcenty w narzędziu, które w pierwotnej wersji konstruowane było na wysokim poziomie ogólności w celu krótkiej realizacji badania oraz unifikacji pytań dla istotnie zróżnicowanej próby badawczej (13 kategorii podmiotów). Ten poziom ogólności został zachowany dla dwunastu kategorii, 12

13 a w przypadku przedsiębiorstw uzupełniony, a przede wszystkim uszczegółowiony o dodatkowe bloki pytań. Rezultaty poznawcze pierwotnego narzędzia, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw, stanowią kolejny argument za zaproponowanymi modyfikacjami narzędzia. Zakres informacji uzyskiwanych od podmiotów takich jak urzędy samorządów terytorialnych czy jeszcze bardziej wyspecjalizowane jednostki, jak np. fundusz pożyczkowy, jest zdecydowanie wąski i nawet przy tak wysokim poziomie ogólności bardzo często wybieraną odpowiedzią była nie wiem lub nie dotyczy. Przedsiębiorstwa z kolei formułowały w toku badania zdecydowanie bardziej szczegółowe informacje. Co więcej, to właśnie przedsiębiorstwa stanowią najważniejszy element łańcucha podmiotów aplikujących, implementujących i wspierających innowację w województwie podkarpackim. To przedsiębiorstwa są głównymi beneficjentami objętej badaniem ewaluacyjnym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata Tym bardziej uzasadnione wydaje się być koncentrowanie uwagi na przedsiębiorstwach. W przypadku badania pilotażowego wśród Liderów innowacji (IDI) przygotowane narzędzie zostało tak zaprojektowane, by możliwe było do zrealizowania wśród Liderów innowacji. Obejmowało ono skondensowane merytorycznie treści poszczególnych pytań i problematyki w ogóle. Sami respondenci podczas pilotażu zwracali uwagę, że kwestionariusz warto jednak poszerzyć o kwestie związane ze zrozumieniem pojęcia innowacji. Problem został zatem prawidłowo zoperacjonalizowany w pierwotnej wersji kwestionariusza, ale narzędzie nie objęło całego spektrum zagadnień, stąd warunek całościowego ujęcia problemu nie został spełniony. Tym samym kwestionariusz został uzupełniony o następujące pytania: Jak Pan/Pani rozumie innowację w Pana/Pani podmiocie?, Jakiego rodzaju innowacje można wprowadzać w Pana/Pani podmiocie, a jakie są niemożliwe do zrealizowania?, Od czego to zależy?, Czy reprezentowany przez Pana/Panią podmiot posiada długoterminową strategię innowacyjności? Jaki horyzont czasowy ona obejmuje? wraz z instrukcjami. Odpowiedź na kolejne pytanie, które dotyczyło jednoznaczności empirycznej użytych pojęć, była pozytywna. Jednak to właśnie indywidualny, subiektywny sposób postrzega- 13

14 nia innowacji, korzyści i problemów związanych z implementowaniem innowacji w przedsiębiorstwie stanowi istotę prowadzenia badań jakościowych wśród Liderów innowacji. Poza wspomnianymi zmianami dokonano także modyfikacji niektórych pytań, co w efekcie wpłynęło na większe zrozumienie poszczególnych pytań. Obecna wersja narzędzia zawiera dwa dwadzieścia trzy pytania istniejące już pytania zostały rozbite na pojedyncze bardziej szczegółowe oraz dodane zostały wskazane powyżej wątki. Średni czas realizacji indywidualnego wywiadu pogłębionego IDI może wzrosnąć do około 40 minut, ale z drugiej strony wzrasta moc poznawcza narzędzia, a zmiany wynikają z sugestii samych respondentów, przedstawicieli Liderów innowacji. Nowe narzędzia badawcze (obejmujące zmodyfikowane i rozszerzone grupy wskaźników) są obecnie wykorzystywane w regularnych cyklach badań począwszy od 2011 roku. Szczegółowe wyniki każdego z badań znajdują się w opracowanych raportach. System monitoringu i ewaluacji RSI jest procesem dynamicznym, z założenia otwartym na ewentualne korekty i uaktualnienia metodologii dlatego w wyniku dokonanych analiz i uwag od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Lidera projektu systemowego) przyjęta i stosowana dotychczas metodologia monitorowania stopnia i dynamiki zmian innowacyjności województwa podkarpackiego została rozszerzona także o trzy dodatkowe grupy wskaźników: wskaźniki monitoringu RSI wskaźniki postępu wdrażania RSI na poziomie operacyjnym wskaźniki dla RCTI i sieci PK. Wyszczególnienie wszystkich wskaźników w każdej z ww. grup znajduje się w dalszej części ekspertyzy. W celu prezentacji wyników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności szerszemu gronu odbiorców na specjalnie stworzonym portalu informacyjnym w części ogólnodostępnej umieszczone zostaną informacje, które posłużą do oceny poziomu realizacji RSI (ewaluacja wdrażania RSI). Informacje te pozwolą ocenić m.in. postęp wdrażania RSI na poziomie operacyjnym oraz aktywność RCTI i sieci PK w zakresie usług o charakterze innowacyjnym. 14

15 Dla większego zrozumienia i bardziej przyjaznej formy prezentacji wskaźników, prezentacjom graficznym towarzyszyć będą komentarze analityków ds. badań. 15

16 3. Weryfikacja algorytmów i wskaźników systemu Podczas wdrażania systemu monitoringu i ewaluacji RSI województwa podkarpackiego zadbano, by monitorowane wskaźniki były spójne z tymi, na których oparte jest zestawienie Regional Innovation Scoreboard. RIS jest dobrym narzędziem pomiaru skuteczności krajowych i regionalnych polityk innowacyjnych oraz realizacji Regionalnych Strategii Innowacji, ponieważ pozwala na porównywanie danego regionu (benchmarking) z innymi zarówno polskimi i europejskimi. Dla monitorowania stopnia i dynamiki zmian innowacyjności województwa wyodrębniono, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Strategii Innowacji oraz Eurostat wskaźniki innowacyjności. Dane zostały dobrane i sklasyfikowane na podstawie Regional Innovation Scoreboard (RIS) 1. Umożliwia to porównywalność ich wyników z tymi dla innych regionów UE, jak i stanowi potwierdzenie dostępności danych. Dodatkowo wskaźniki te uzupełniono o te dostępne w statystyce GUS, które były porównywalne w układzie województw. Dane mają charakter ilościowy. Dla analizy innowacyjności zgodnie z RIS przyjęto trzy obszary innowacyjności: siły sprawcze innowacji, reprezentujące niezależne od przedsiębiorstw czynniki kreujące innowacyjność, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, na które składają się nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną, wyniki działalności innowacyjnej, a więc rezultaty nakładów na innowacje oraz czynników na nie wpływających, które są niezależne od przedsiębiorstw. W ramach poszczególnych obszarów wyodrębniono wskaźniki innowacyjności. Poszczególne wskaźniki są prezentowane w układzie rocznym i porównywane, kiedy jest to tylko możliwe i zasadne, do średniej dla Polski, województw wschodniej Polski, innych województw (dane GUS) oraz średniej dla Unii Europejskiej i regionów Unii Europejskiej na poziomie NUTS-2 (dane Eurostat). Dane na ogół były zbierane dla lat , co jest podyktowane ich dostępnością. W przypadku niedostępności danych dla tego okresu zaznaczono to w opisie. Przyjęte wskaźniki zaprezentowano poniżej. 1 H. Hollanders, S. Tarantola, A. Loschky, Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, Pro Inno Europe, grudzień

17 Siły sprawcze innowacji (niezależne od firm) 1.1 Współczynnik skolaryzacji brutto (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne) (BDR, ) 1.2 Współczynnik skolaryzacji brutto (zasadnicze szkoły zawodowe, zawodowe i ogólnozawodowe oraz policealne) (BDR, ) 1.3 Udział absolwentów studiów technicznych w ogóle absolwentów studiów wyższych (BDR, ) 1.4 Studenci kierunków matematyczno-statytystycznych, inżynieryjno-technicznych, informatycznych, dot. produkcji i budownictwa oraz architektury i budownictwa w relacji do ogółu studentów (BDR, ) 1.5 Uczniowie obowiązkowo i dodatkowo uczący się języków obcych w szkołach dla dzieci i młodzieży do liczby uczniów w tych szkołach ogółem (BDR, ) 1.6 Słuchacze studiów podyplomowych na 10 tys. ludności (BDR, ) 1.7 Uczestnicy studiów doktoranckich na 10 tys. ludności (BDR, ) 1.8 Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (BDR, ) 1.9 Studenci na 10 tys. ludności w wieku lata (BDR, ) 1.10 Absolwenci na 10 tys. ludności (BDR, ) 1.11 Nauczyciele akademiccy na 10 tys. ludności (BDR, ) 1.12 Szkoły wyższe techniczne na 10 mln ludności (BDR, ) 1.13 Udział szkół wyposażonych w komputery (BDR, ) 1.14 Nakłady na B+R w sektorze rządowym i szkolnictwa wyższego (na 10 tys. ludności) (BDR, ) 1.15 Ludność podlegająca kształceniu ustawicznemu jako odsetek ludności w wieku lata (Eurostat, ) 1.16 Ludność z wykształceniem wyższym jako odsetek ludności w wieku lata (Eurostat, ) Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw 2.1 Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw na 1 mieszkańca (BDR, ) 17

18 2.2 Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw na 1 zatrudnionego w działalności B+R (BDR, ) 2.3 Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na B+R ogółem na podmiot gospodarczy (BDR, ) 2.4 Nakłady wewnętrzne inwestycyjne faktycznie poniesione na B+R na podmiot gospodarczy (BDR, ) 2.5 Nakłady zewnętrzne na B+R na podmiot gospodarczy (BDR, ) 2.6 Nakładu na B+R w sektorze przedsiębiorstw na podmiot gospodarczy (BDR, ) 2.7 Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną do ogółu przedsiębiorstw (BDR, ) 2.8 Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle i usługach do ogółu przedsiębiorstw z danego sektora (BDR, ) 2.9 Liczba wniosków patentowych składanych w Europejskim Urzędzie Patentowym na mln mieszkańców (Eurostat, ) Wyniki działalności innowacyjnej 3.1 Dynamika Produktu Krajowego Brutto w cenach stałych na 1 mieszkańca (rok poprzedni = 100) (BDR, ) 3.2 Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (BDR, ) 3.3 Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych dla rynku na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (BDR, ) 3.4 Przedsiębiorstwa posiadające środki automatyzacji procesów produkcyjnych jako odsetek ogółu podmiotów gospodarczych (BDR, ) 3.5 Liczba zatrudnionych w działalności B+R na aktywnego zawodowo (BDR, ) 3.6 Liczba zatrudnionych w działalności B+R na pracującego (BDR, ) 3.7 Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie innowacji do ogółu przedsiębiorstw (BDR, ) 3.8 Odsetek firm wykorzystujących technologie informacyjno-telekomunikacyjne wykorzystujące komputery, korzystające z sieci LAN, posiadające dostęp do 18

19 Internetu, posiadające Intranet, własną stronę Internetową, prezentują ofertę przez Internet, otrzymujące i składające zamówienia przez sieć, wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją publiczną (BDR, ) 3.9 Zatrudnienie w sektorach wysokiej techniki (przetwórstwo przemysłowe wysokiej techniki oraz wiedzo-intensywne usługi wysokich technologii) jako odsetek całkowitego zatrudnienia w danym sektorze (Eurostat, ) Tak ustalone wskaźniki umożliwiają monitorowanie stanu innowacyjności w województwie na tle pozostałych regionów oraz dynamiki jej zmian. Przyczynia się to do oceny skuteczności działań innowacyjnych w regionie. Wyników analiz powyższych wskaźników nie da się jednak bezpośrednio powiązać z działaniami podejmowanymi w ramach RSI, a raczej z ogółem działań proinnowacyjnych w regionie. Jednak wzięcie pod uwagę danych dla lat sprzed realizacji RSI pozwala porównać ówczesną dynamikę zmian innowacyjnych w regionie z obecną i w ten sposób ustalić zachodzące zmiany zachowań proinnowacyjnych w województwie podkarpackim. Ostatecznym celem badań jest ocena poziomu i zmian innowacyjności województwa podkarpackiego w latach i porównanie zaobserwowanych tendencji do tych w kraju. Pozwala to na ustalenie miejsca województwa podkarpackiego pod względem innowacyjności w porównaniu do pozostałych województw oraz konwergencji lub dywergencji tego poziomu w stosunku do kraju. W ten sposób dokonano klasyfikacji województwa podkarpackiego na tle kraju pod względem innowacyjności w 2010 i 2011 roku oraz jej dynamiki w okresie Do klasyfikacji przyjęto jedynie wskaźniki powstałe na podstawie danych GUS, z pominięciem danych Eurostat. Jest to wynikiem znacznych luk w danych Eurostat, w szczególności różnej liczby regionów, dla których dostępne były poszczególne dane. Dane takie analizowano, jednak nie brano pod uwagę w ostatecznej klasyfikacji. Znaczna część tych danych posiada jednak polskie odpowiedniki w statystyce GUS, które wykorzystano. Spośród dostępnych danych GUS do obliczenia wskaźników innowacyjności wybrano te, które według autorów w największym stopniu determinowały stopień inno- 2 W pierwszym badaniu przyjęto dłuższy okres analizy dla wyodrębnienia zmian pozycji województwa w ostatnich latach. W opisie znajdują się zarówno tendencje w ostatnich latach, jak i porównania do roku poprzedniego, którym na ogół był 2008 r. W kolejnych raportach pod uwagę brane będą okresy roczne, tj. w kolejnym raporcie oceniana będzie pozycja woj. podkarpackiego w 2010 r. i jej dynamika w okresie

20 wacyjności województwa 3. Po dobraniu wskaźników dla poszczególnych województw i regionów, przeliczono je w stosunku do średniej dla Polski. Ostatecznej klasyfikacji województw i regionów pod względem poziomu innowacyjności w 2010 i 2011 roku oraz jej dynamiki w latach dokonano obliczając średnią arytmetyczną poszczególnych wskaźników, komponentów wskaźnika innowacyjności. W przypadku badania CATI nt. innowacyjności wśród przedsiębiorstw, uczelni, ośrodków B+R, instytucji otoczenia biznesu i JST wskaźniki pogrupowano oddzielnie dla przedsiębiorstw oraz dla pozostałych podmiotów. Całe badanie obejmują następujące wskaźniki: Przedsiębiorstwa Poziom innowacyjności 1. Innowacje wprowadzone w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie 2. Charakter wdrożonych innowacji: Innowacje produktowe Innowacje procesowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe 3. Plany wdrożenia innowacji 4. Rodzaj planowanych innowacji 5. Motywy wdrażania innowacji 6. Bariery działalności innowacyjnej Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw 1. Źródła informacji wykorzystywanych w działalności innowacyjnej 2. Finansowanie innowacji 3. Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej z innymi podmiotami Polityka wspierania innowacyjności 1. Publiczne wsparcie działalności innowacyjnej 2. Klastry w działalności innowacyjnej 3. Znajomość instytucji wspierających innowacyjność 3 Część danych nie była dostępna dla całego analizowanego okresu. W takim wypadku do klasyfikacji przyjęto dane dla lat, dla których były one dostępne. Ze względu na niewielką liczbę klasyfikowanych podmiotów (16 województw) oraz niezbyt dużą liczbę przyjętych do analizy wskaźników nie stosowano statystycznych metod klasyfikacji, nadając poszczególnym wskaźnikom równe wagi. 20

21 Instrumenty wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw 1. Instrumenty badawcze i doradcze 2. Instrumenty finansowe 3. Instrumenty informacyjne 4. Instrumenty szkoleniowe 5. Instrumenty organizacyjne Inne podmioty (uczelnie, ośrodki B+R, instytucje otoczenia biznesu i JST) Poziom innowacyjności 1. Innowacje wprowadzone w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie 2. Charakter wdrożonych innowacji: Innowacje produktowe Innowacje procesowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe 3. Motywy wprowadzenia innowacji 4. Bariery wprowadzenia innowacji Polityka wspierania innowacyjności 1. Publiczne wsparcie działalności innowacyjnej 2. Klastry w działalności innowacyjnej Instrumenty wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw 1. Instrumenty badawcze i doradcze 2. Instrumenty finansowe 3. Instrumenty informacyjne 4. Instrumenty szkoleniowe 5. Instrumenty organizacyjne 6. Instrumenty technologiczne Następnie na podstawie danych zebranych w trakcie procesu monitoringu dokonano autoewaluacji wdrażania RSI. W ramach tego działania zweryfikowano algorytmy i wskaźniki systemu. Analizie poddany został także stworzony portal informacyjny, który umożliwia generowanie różnego rodzaju zestawień porównawczych poziomu innowacyjności woj. podkarpackiego na tle innych regionów oraz jego zmian w czasie. Na tej podstawie sformułowane zostały wnioski dotyczące zastosowanych wskaźników. 21

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

woj..podkarpackiego Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2012 Raport

woj..podkarpackiego Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2012 Raport woj..podkarpackiego Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2012 Raport dr Anna Lewandowska, dr Robert Pater, dr Mateusz Stopa Studia nad innowacyjnością

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

woj..podkarpackiego Studia nad innowacyjnością Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2010 Raport

woj..podkarpackiego Studia nad innowacyjnością Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2010 Raport Studia nad innowacyjnością woj..podkarpackiego Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2010 Raport mgr Małgorzata Janiec, dr Anna Lewandowska dr Robert Pater

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Studia nad innowacyjnością. Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej Raport 2014. woj.

Studia nad innowacyjnością. Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej Raport 2014. woj. Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego Listopad 2014 Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej Raport 2014 dr Anna Lewandowska dr Robert Pater dr Mateusz

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

M&E na różnych poziomach interwencji

M&E na różnych poziomach interwencji Wskaźniki stosowane w monitoringu polityki Kontekstowe Dla polityki innowacyjnej: Nakłady na B+R w relacji do PKB % przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach Wpływy podatkowe z B+R na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Wykonanie dodatkowych usług w ramach prowadzenia Punktu Kontaktowego w Rzeszowie. Jest to zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr RARR/BP/7/2011 zawartej dnia 5.01.2011 z Innpuls Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo