ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych i egzaminacyjnych z zakresu technologii Microsoft wyszczególnionych w Zał.1 do Zapytania zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL /09-00 z 1 czerwca 2010r. projektu Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: r r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: MAKOLAB SA, ul. Demokratyczna 46, Łódź 3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi szkoleniowe i egzaminacyjne przeprowadzenie szkoleń i egzaminów wyszczególnionych w Załączniku 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania zawiera Zał.1 i Zał. 3 do niniejszego Zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi dodatkowe działania zwiększające efektywność szkoleń otrzyma punkty dodatkowe (szczegółowy opis oceny zawarty w pkt.v.2). Usługi szkoleniowe, które są przedmiotem niniejszego zapytania, są usługami kształcenia zawodowego i są finansowane w min. 70% ze środków publicznych. W związku z powyższym w opinii Zamawiającego są zwolnione z podatku VAT. CPV: III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Realizacja zamówienia do dnia r. Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia. IV A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

2 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w przypadku: a. posiadania przez Wykonawcę certyfikatu autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions, b. dysponowania zespołem trenerskim, którego członkowie posiadają certyfikat MCT (Microsoft Certified Trainer), c. prowadzenia Autoryzowanego Centrum Testowego Prometric, d. prowadzenia Autoryzowanego Centrum Testowego VUE, e. przeszkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy min. 200 uczestników z zakresu autoryzowanych szkoleń Microsoft. 2. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. B. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW 1. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, aktualnego certyfikatu autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions, 2. wykaz osób wchodzących w skład grupy trenerskiej Wykonawcy wraz z informacją o posiadanych przez ww. osoby wymaganym certyfikacie, 3. oświadczenie o prowadzeniu Autoryzowanego Centrum Testowego Prometric, 4. oświadczenie o prowadzeniu Autoryzowanego Centrum Testowego VUE, 5. wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty. V KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY, SPOSÓB OBLICZANIA CENY 1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki: a. uzyska najwyższą liczbę punktów, b. spełnia warunki określone w pkt. IV, c. nie będzie podlegała odrzuceniu. 2. Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według podanych niżej kryteriów: Cena oferty - /C/ Za cenę oferty przyjmuje się cenę netto przeprowadzenia wszystkich usług szkoleniowych i egzaminacyjnych podaną w formularzu ofertowym w pkt. 2. Powyższa cena jest wartością wszystkich szkoleń i egzaminów będących przedmiotem zamówienia podanych w specyfikacji cenowej. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. ewentualne upusty, koszty cateringu. Punkty za to kryterium przyznawane będą na podstawie ceny wykonania przedmiotu zamówienia podanej w złożonych przez Wykonawców ofertach wg wzoru:

3 Cmin C = x 100 Cx gdzie: Cmin najniższa cena netto spośród złożonych ofert (PLN), Cx cena netto oferty badanej (PLN). Maksymalna ocena za kryterium - cena 100 pkt. Punkty dodatkowe - /D/ Za każde zaproponowane dodatkowe działanie zwiększające efektywność szkoleń i uzasadnione zakresem i tematyką szkolenia będzie przyznanych 5 punktów dodatkowych. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą sumą punktów z kryteriów: Cena oferty - /C/ i Punkty dodatkowe -/D/ S= C + D gdzie: S wartość oferty najkorzystniejszej 3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. W przypadku braku dokumentów wymaganych w pkt. IV.B oraz VI.1 Zamawiający może wezwać do uzupełnienia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje Wykonawców najpóźniej do dnia r. oraz zamieści informację na stronie i w swojej siedzibie. 5. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca naliczy stawkę VAT w odniesieniu do usług szkoleniowych, jego oferta nie będzie odrzucona. VI OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (oferta wraz z załącznikami). Do oferty należy dołączyć: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

4 c. dokument, o którym mowa w pkt. IV B. 2. Nie dołączenie do oferty któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 1 spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem pkt. V podp. 3 VII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia r. do godziny 12.00, w formie pisemnej pocztą, kurierem lub osobiście pod adres Biura Projektu: MakoLab SA, ul. Niciarniana 2/6, Łódź. Oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem OFERTA na przeprowadzenie usług szkoleniowych i egzaminacyjnych z zakresu technologii Microsoft oraz nazwą i adresem Wykonawcy. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu. 2. Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Cena oferty musi być podana w PLN. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Wykonawcy, jego podpis. Załączone kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. VIII OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem uzasadnienia. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej IX PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b) zostanie złożona po terminie składania ofert, c) będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 20% od kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

5 e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń z zastrzeżeniem ust. V pkt. 3 X UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, c) wszystkie oferty zostaną odrzucone lub nie zostanie złożona żadna oferta. XI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY i WZÓR UMOWY Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3. XII KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Teresa Zientalska, Kierownik Projektu, Pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oferta, specyfikacja cenowa, wzór wykazu usług Załącznik nr 3 Wzór umowy Łódź, r. W imieniu Zamawiającego Teresa Zientalska Kierownik Projektu Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności.

6 Załącznik 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA SZKOLEŃ Lp Symbol Nazwa szkolenia 1 DT10 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database Zakres szkolenia 1.Instalacja i konfiguracja SQL Server 2008 przygotowania do instalacji SQL Server instalacja SQL Server konfigurowanie instalacji SQL Server. 2.Zarządzanie bazami danych i plikami baz danych planowanie baz danych tworzenie baz danych zarządzanie w oparciu o polisy (Policy - Based Management). 3.Odtwarzanie baz danych po awarii planowanie strategii tworzenia kopii bezpieczeństwa tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych użytkownika odtwarzanie baz danych użytkownika odtwarzanie bazy w trybie online odtwarzanie danych z bazy migawkowej "Snapshot" bazy systemowe kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie. 4.Zarządzanie bezpieczeństwem omówienie mechanizmów bezpieczeństwa w SQL Server ochrona na poziomie serwera ochrona na poziomie bazy danych zarządzanie kluczami i certyfikatami audyt bezpieczeństwa. 5.Transfer danych przegląd technologii ETL wprowadzenie do SQL Server Integration Services. 6.Automatyzacja zadań administracyjnych automatyzacja zadań administracyjnych w SQL Server korzystanie z SQL Server Agent tworzenie planów automatycznego utrzymania (Maintenance Plans) wdrażanie alertów jednoczesne zarządzanie wieloma serwerami zarządzanie bezpieczeństwem SQL Server Agent. 7.Wdrażanie replikacji omówienie zagadnień związanych z replikacją danych zarządzanie publikacjami i subskrypcjami scenariusze konfiguracji replikacji. 8.Zarządzanie rozwiązaniami wysokiej dostępności Liczba uczestni ków Planowany czas trwania Miejsce szkolenia 6 2 dni Łódź

7 2 DT23 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database wprowadzenie do rozwiązań wysokiej dostępności wdrażanie Log Shipping wdrażanie Database Mirroring wdrażanie Server Clustering korzystanie z rozproszonych rozwiązań wysokiej dostępności. 9.Monitorowanie SQL Server 2008 monitorowanie bieżącej aktywności (Current Activity) korzystanie z SQL Server Profiler monitorowanie za pomocą wyzwalaczy DDL korzystanie z Event Notifications. 10.Rozwiązywanie problemów dotyczących wydajności i poprawa wydajności rozwiązywanie problemów w SQL Server poprawa wydajności w SQL Server korzystanie z Resource Governor korzystanie z Data Collector. 1.Tworzenie baz danych i plików baz danych tworzenie baz da nych tworzenie grup plików "Filegroups" tworzenie schematów tworzenie baz danych typu "Snapshots". 2.Tworzenie własnych typów danych i tabel tworzenie typów danych tworzenie tabel tworzenie tabel partycjonowanych. 3.Tworzenie i optymalizacja indeksów planowanie indeksów tworzenie indeksów optymalizacja indeksów. 4.Wdrażanie integralności danych za pomocą "constraints" oraz wyzwalaczy definicja integralność danych wdrażanie integralności danych za pomocą "constraints" wdrażanie integralności danych za pomocą wyzwalaczy. 5.Korzystanie z XML-a korzystanie z typu danych XML zwracanie danych w formacie XML za pomocą FOR XML przekształcanie formatu XML do postaci relacyjnej za pomocą OPENXML wprowadzenie do XQuery tworzenie indeksów XML wdrażanie Schematów XML. 6.Wdrażanie widoków wprowadzenie do widoków tworzenie i zarządzanie widokami optymalizacja wydajności za pomocą widoków. 7.Wdrażanie procedur przechowywanych korzystanie z procedur przechowywanych tworzenie sparametryzowanych procedur przechowywanych praca z planami wykonania obsługa wyjątków. 8.Wdrażanie funkcji 6 4 dni Łódź

8 3 DT11 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL wprowadzenie do funkcji praca z funkcjami kontrola kontekstu wykonania. 9.Wdrażanie kodu zarządzanego w bazach danych wprowadzenie do SQL Server Common Language Rutime importowanie i konfigurowanie assemblies tworzenie zarządzalnych obiektów baz danych (Managed Database Objects). 10.Zarządzanie transakcjami i blokadami omówienie transakcji oraz blokad zarządzanie transakcjami omówienie architektury blokad w SQL Server zarządzanie blokadami. 11.Korzystanie z usługi Service Broker omówienie usługi Service Broker tworzenie obiektów Service Brokera wysyłanie i odbieranie wiadomości. 1.Rozpoczynanie pracy z bazami danych oraz językiem Transact-SQL w SQL Server 2008 przegląd SQL Server 2008 przegląd baz danych SQL Server przegląd elementów składni Transact-SQL praca ze skryptami Transact-SQL korzystanie z narzędzi tworzenia zapytań Transact-SQL. 2.Tworzenie zapytań oraz filtrowanie danych korzystanie z wyrażenia SELECT filtrowanie danych praca z wartościami NULL formatowanie zestawów wynikowych rozważania dotyczące wydajności tworzonych zapytań. 3.Grupowanie i podsumowywanie danych podsumowywanie danych przy użyciu funkcji agregujących podsumowywanie zgrupowanych danych rankingowanie zgrupowanych danych tworzenie zapytań krzyżowych. 4.Łączenie danych z wielu tabel tworzenie zapytań do wielu tabel przy użyciu złączeń zastosowanie złączeń dla typowych potrzeb raportowania łączenie i ograniczanie zestawów wynikowych. 5.Praca z podzapytaniami pisanie podstawowych podzapytań pisanie podzapytań skorelowanych porównanie podzapytań ze złączeniami i tabelami tymczasowymi korzystanie z CTE. 6.Modyfikowanie danych w tabelach wstawianie danych do tabel usuwanie danych z tabel zmiana wartości w tabelach omówienie transakcji. 7.Zapytania zwracające metadane, XML oraz indeksy pełnotekstowe 6 3 dni Łódź

9 4 DT- E11 Microsoft SQL Server 2008, Database Development 5 DT26 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services zapytania zwracające metadane przegląd XML zapytania XML przegląd indeksów pełno-tekstowych zapytania w oparciu o indeksy pełno-tekstowe. 8.Stosowanie obiektów programistycznych do pobierania danych przegląd widoków przegląd funkcji definiowanych przez użytkownika przegląd procedur przechowywanych przegląd wyzwalaczy tworzenie zapytań dystrybuowanych. 9.Stosowanie zaawansowanych technik tworzenia zapytań korzystanie z planów wykonania zapytań praca z typami danych kursory a zapytania relacyjne dynamiczny SQL zarządzanie plikami zapytań. Na egzamin wymagana jest wiedza ze szkoleń: Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database, Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database, Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 1.Wprowadzenie do SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS) omówienie rozwiązań analizy danych przegląd możliwości oraz omówienie SQL Server 2008 Analysis Services instalacja SSAS. 2.Wprowadzenie do tworzenie rozwiązań SSAS wdrażanie rozwiązań SSAS tworzenie źródeł danych oraz widoków dla źródeł danych tworzenie kostki. 3.Praca z kostkami oraz wymiarami konfigurowanie wymiarów definiowanie hierarchii atrybutów sortowanie oraz grupowanie atrybutów. 4.Praca z miarami i grupami miar praca z miarami praca z grupami miar. 5.Wprowadzenie do wyrażeń MDX podstawy MDX dodawanie wyliczeń do kostek. 6.Rozbudowa funkcjonalności kostek wdrażanie KPI wdrażanie akcji wdrażanie perspektyw wdrażanie translacji. 7.Wdrażanie i zabezpieczanie baz danych Analysis Services wdrażanie baz danych Analysis Services zabezpieczanie baz danych Analysis Services 8.Zarządzanie rozwiązaniami wielowymiarowej analizy danych 6 1 dzień Wskazan e przez Wykona wcę 2 3 dni Wskazan e przez Wykona wcę

10 6 DT24 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services 7 DT25 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 konfiguracja procesowania śledzenie, monitorowanie i optymalizacja SSAS wykonywanie backupu oraz operacji odtwarzania baz danych SSAS. 9.Wprowadzenie do Data Mining omówienie Data Mining tworzenie rozwiązań Data Mining weryfikacja modeli Data Mining. 1. Wprowadzenie do Microsoft SQL Server Reporting Services omówienie SQL Server Reporting Services instalacja Reporting Services narzędzia Reporting Services. 2.Tworzenie prostych raportów tworzenie raportów tabelarycznych formatowanie wyglądu raportu dodawanie wartości wyliczeniowych do raportu. 3.Rozbudowa prostych raportów interaktywne elementy do nawigacji w ramach raportów wyświetlanie danych w obszary danych. 4.Manipulowanie zestawami danych definiowanie źródła danych do raportu korzystanie z parametrów oraz filtrów korzystanie z listy parametrów. 5.Używanie wzorców dla raportów tworzenie wzorcowych raportów korzystanie z Report Builder. 6.Publikowanie i wykonywanie raportów publikowanie raportów wykonywanie raportów tworzenie instancji buforowanych (Cached Instances) tworzenie migawek oraz raportów historycznych. 7.Korzystanie z subskrypcji oraz dystrybucja raportów wprowadzenie do subskrypcji tworzenie subskrypcji raportu zarządzanie subskrypcjami raportu. 8.Zarządzanie Reporting Services Administracja serwerem raportów monitorowanie niezawodności oraz wydajności zarządzanie bazami danych Report Server bezpieczeństwo aktualizacja do Reporting Services Programowanie Reporting Services zapytania dotyczące wykorzystania serwera Reporting Services za pomocą usług Web automatyzacja zarządzania raportami renderowanie raportów tworzenie Custom Code. 1.Wprowadzenie do MS SQL Server 2008 Integration Services (SSIS) przegląd możliwości oraz omówienie MS SQL Server 2008 Integration Services korzystanie z narzędzi Integration Services. 1 3 dni Wskazan e przez Wykona wcę 1 3 dni Wskazan e przez Wykona wcę

11 8 DT- E12 Integration Services Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance 9 DT8 Introduction and Advanced Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio DT9 Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio Tworzenie rozwiązań SSIS tworzenie rozwiązań SSIS korzystanie ze zmiennych uruchamianie rozwiązań SSIS. 3.Definiowanie kontroli przepływu w pakiecie SSIS (Control Flow) zadania kontroli przepływu (Control Flow Task) warunki kontynuacji przepływu kontenery kontroli przepływu. 4.Definiowanie przepływu danych źródła danych oraz miejsca docelowe przykłady transformacji prostych przykłady transformacji zaawansowanych ścieżki przepływu danych. 5.Monitorowanie działania pakietów SSIS omówienie możliwości monitorowania SSIS włączenie i konfiguracja monitorowania. 6.Śledzenie oraz obsługa błędów debagowanie pakietów implementacja obsługi błędów. 7.Definiowanie transakcji oraz punktów restartu w pakietach SSIS (Checkpoints) implementowanie Checkpoints implementowanie Transakcji. 8.Konfiguracja oraz rozmieszczanie pakietów konfiguracja pakietów rozmieszczenie pakietów. 9.Zarządzanie pakietami SSIS oraz bezpieczeństwo pakietów SSIS zarządzanie pakietami SSIS bezpieczeństwo pakietów SSIS. Na egzamin wymagana jest wiedza ze szkoleń: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services 1.Wprowadzenie do tworzenia aplikacji ASP.NET w Microsoft Visual Studio Tworzenie aplikacji sieci Web przy użyciu Visual Studio 2010 i języków platformy.net 3.Tworzenie formularzy ASP.NET 4.Implementacja stron Master (Master Page) i kontrolek użytkownika (User Control) 1.Tworzenie formularzy ASP.NET 2.Pisanie kodu strony serwerowej dla Web Forms 3.Stosowanie Master Pages i CSS 4.Walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika 5.Tworzenie modeli, kontrolerów i widoków MVC 6.Implementacja zaawansowanego AJAX w aplikacjach Web 2 1 dzień Wskazan e przez Wykona wcę 6 6 dni Łódź 6 1 dzień Łódź

12 11 DT-E5 Web Applications Development with Microsoft.NET Framework 4 12 DT18 Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio Zarządzanie danymi w aplikacji web owych ASP.NET Optymalizacja zarządzania danymi dla Web Forms 9.Wdrażanie aplikacji Web Na egzamin wymagana jest wiedza ze szkoleń: Introduction and Advanced Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio Architektura i technologie dostępu do danych technologie dostępu do danych scenariusze dostępu do danych. 2.Budowa modeli encji (Entity Data Models) wprowadzenie do Entity Data Models modyfikacja EDM dostosowywania EDM. 3.Odpytywanie danych encji (Entity Data) pobierania danych przy użyciu LINQ to Entities pobierania danych przy użyciu Entity SQL pobieranie danych przy użyciu dostawcy EntityClient pobieranie danych procedur składowanych testy jednostkowe kodu dostępu do danych. 4.Tworzenie, aktualizacji i usuwanie danych encyjnych podstawy śledzenia zmianw Entity Framework modyfikacja danych w Entity Data Model. 5.Obsługa wielodostępu do danych przy użyciu Object Services obsługa konkurencyjności dostępu do danych w Entity Framework obsługa transakcji w Entity Framework. 6.Budowa optymalnych rozwiązań przy użyciu Object Services etapy wykonywania zapytań śledzenie zmian i materializacja obiektów używanie skompilowanych zapytań używanie generowanych przy projektowaniu widoków z Entity Framework monitorowanie wydajności wykonywania modyfikacji danych asynchronicznie. 7.Dostosowywanie encji i pudowanie własnych klas encji nadpisywanie wygenerowanych klas wykorzystywanie szablonów do dostosowywania encji tworzenie i używanie własnych klas encji. 8.Używanie klas POCO ( plain old CLR objects) z Entity Framework wymagania dla klas POCO klasy POCO i późne ładowanie klasy POCO i śledzenie zmian rozszerzanie typów encji. 9.Budowa rozwiązań wielowarstwowych przy użyciu Entity Framework projektowanie rozwiązań wielowarstwowych definiowanie operacji i implementacja struktur transportu 15 1 dzień Wskazan e przez Wykona wcę 10 5 dni Łódź

13 13 DT-E6 Accessing Data with Microsoft.NET Framework 4 14 DT19 Developing Windows Communicatio n Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010 danych zabezpieczanie danych i operacji. 10.Obsługa aktualizacji w rozwiązaniach wielowarstwowych przy użyciu Entity Framework śledzenie encji i utrwalanie zmian obsługa wyjątków w rozwiązaniach wielowarstwowych. 11.Tworzenie rozwiązań łączących się z danymi okazjonalnie buforowanie danych przy użyciu XML wykorzystywanie Sync Framework. 12.Pobieranie danych przy użyciu usług danych WCF wprowadzenie do usług danych WCF tworzenie usług wykorzystanie usług zabezpieczanie danych i operacji w usługach danych WCF. 13.Aktualizacja danych przy użyciu usług danych WCF tworzenie, aktualizacja i usuwanie danych zabezpieczanie przed nieautoryzowanymi aktualizacjami i zwiększanie wydajności wykorzystywanie usług danych WCF do danych nierelacyjnych. 14.Korzystanie z ADO.NET pobieranie i modyfikacja danych przy użyciu poleceń ADO.NET pobieranie i modyfikacja danych przy użyciu DataSet zarządzanie transakcjami i konkurencyjnością w scenariuszach wielodostępnych. 15.Używanie LINQ to SQL implementacja Logicznych Modeli Danych przy użyciu LINQ to SQL zwiększanie wydajności i obsługa wielodostępu. Na egzamin wymagana jest wiedza ze szkoleń: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio Architektura zorientowana na usługi (SOA) co to jest SOA? zalety SOA scenariusze i standardy wprowadzenie do WCF. 2.Podstawy programowania z użyciem Microsoft Windows Communication Foundation service Contract i implementacja hostowanie usług WCF budowa i zachowanie WCF wykorzystywanie usług WCF. 3.Hostowanie usług Microsoft Windows Communication Foundation sposoby hostowania usług WCF ServiceHost hostowanie usług WCF jako usług Windows IIS, WAS i AppFabric konfiguracja hostów WCF 10 1 dzień Wskazan e przez Wykona wcę 10 3 dni Łódź

14 15 DT-E7 Windows Communicatio n Foundation Development with Microsoft.NET Framework 4 najlepsze praktyki w hostowaniu usług. 4.Definiowanie i implementacja kontraktów Microsoft Windows Communication Foundation co to jest kontrakt? typy kontraktów wzorce komunikatów projektowanie kontraktów WCF. 5.Endpoint y i zachowanie wiele Endpoint ów i interoperacyjność WCF Discovery domyślne Endpoint y WCF instancje i konkurencyjność niezawodność. 6.Testowanie i naprawa usług Microsoft Windows Communication Foundation błędy i symptomy WCF Faults narzędzia do Debugowania i diagnostyki zarządzanie uruchomieniem. 7.Bezpieczeństwo wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji model bezpieczeństwa WCF bezpieczeństwo transportu i komunikatów autentykacji i autoryzacja identyfikacja oparta o żądania. 8.Wprowadzenie do zaawansowanych elementów Microsoft Windows Communication Foundation wzorzec wywoływania asynchronicznego rozbudowa WCF Routing serwisy przepływów (Workflow). Na egzamin wymagana jest wiedza ze szkoleń: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio dzień Wskazan e przez Wykona wcę ELEMENTY DODATKOWE USŁUGI Mając na uwadze optymalizację efektów szkoleń, Zamawiający zainteresowany jest włączeniem w realizację usługi dodatkowych działań zainicjowanych i zadeklarowanych przez Wykonawcę. Działania powinny mieć wpływ na podniesienie efektywności przyswojenia wiedzy przez uczestników szkoleń poprzez ułatwienie im dodatkowego dostępu do zasobów technicznych i merytorycznych w zakresie danego szkolenia. Przykłady dodatkowych działań mogących wpływać na optymalizację efektów usługi:

15 - możliwość skorzystania przez uczestnika z sali szkoleniowej umożliwiającej przygotowanie się do zaliczenia szkolenia - czas określony dla każdego z uczestników, - dostarczenie dodatkowych pytań poszkoleniowych wraz z kluczem, do każdego szkolenia, które MakoLab będzie mógł zamieścić na swojej platformie e-learningowej, w celu wykorzystania do dalszego samokształcenia uczestników szkoleń i jako narzędzie sprawdzające przyswojenie wiedzy przez uczestników, - możliwość godzinnego spotkania z trenerem w siedzibie firmy, w celu umówienia trudności i wątpliwości związanych z wykorzystaniem danej technologii, - możliwość przeprowadzenia pro i post testów w formie elektronicznej. Zaproponowane przez Wykonawcę dodatkowe działania podnoszące jakość usługi zostaną dodatkowo ocenione (punkt V. 2 zapytania ofertowego).

16 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego O F E R T A NA USŁUGI SZKOLENIOWE i EGZAMINACYJNE Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:... Telefon... Fax... adres poczty elektronicznej:. Regon... NIP... Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów roboczych z Zamawiającym: w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1. zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem stanowiącym zał.1 do zapytania ofertowego 2. oferujemy wykonanie usług szkoleniowych i egzaminacyjnych (zgodnie ze specyfikacją cenową) za: cenę brutto:.. PLN(słownie: PLN), w tym: cena netto:. PLN, podatek VAT..PLN działania dodatkowe mające na celu podniesienie efektywności szkoleń (jeśli dotyczy): a) b) c) 3. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych, 4. dołączony do Zapytania projekt umowy (Załącznik nr 3) został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach, uzupełnionych propozycjami ofertowymi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17 5. nie zalegamy z uiszczeniem podatków oraz opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 6. spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym tj.: posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,.. Miejscowość, data... Podpis reprezentanta wykonawcy/pełnomocnika

18 Załącznik nr 1 do oferty SPECYFIKACJA CENOWA DO OFERTY NA USŁUGI SZKOLENIOWE i EGZAMINACYJNE Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT Lp. Symbol Nazwa szkolenia Cena netto PLN Cena brutto PLN 1 DT10 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database 2 DT23 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database 3 DT11 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 4 DT-E11 Microsoft SQL Server 2008, Database Development 5 DT26 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 6 DT24 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services 7 DT25 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services 8 DT-E12 Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance 9 DT8 Introduction and Advanced Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio DT9 Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio DT-E5 Web Applications Development with Microsoft.NET Framework 4

19 12 DT18 Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio DT-E6 Accessing Data with Microsoft.NET Framework 4 14 DT19 Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio DT-E7 Windows Communication Foundation Development with Microsoft.NET Framework 4 RAZEM.. Miejscowość, data... Podpis reprezentanta wykonawcy/pełnomocnika

20 Załącznik nr 2 do oferty WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Oświadczam, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonaliśmy następujące autoryzowane szkolenia Microsoft: ODBIORCA (nazwa, adres, osoba do kontaktu, tel. kontaktowy) TEMATYKA SZKOLENIA LICZBA PRZESZKOLONYCH UCZESTNIKÓW TERMIN WYKONANIA (dz/m/rok) Łącznie w okresie ostatnich 12 miesięcy przeszkoliliśmy.. osób z zakresu autoryzowanych szkoleń Microsoft... Miejscowość, data... Podpis reprezentanta wykonawcy/pełnomocnika

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Programista Android (całościowy) (kod: AL-ANDROID- COMPLETE) ORAZ MS Excel (przekrojowy) ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu RED HAT i inne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-58/AW/15

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo