ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie intensywnego post pu technologicznego w przedsi biorstwach rejestrowane s tysi ce ró nego rodzaju danych. Wiedza zawarta w ogromnych zbiorach danych jest ukryta pod postaci wzorców, trendów, regularno ci i osobliwo ci. Jednak poniewa człowiek i techniki statystycznej analizy danych nie s w stanie ich przeanalizowa stosuje si techniki eksploracji danych, aby z du ych zbiorów danych wyci gn wnioski wspomagaj ce procesy decyzyjne, prognozy czy przewidywania. Stosowanie wyspecjalizowanych narz dzi Data Mining umo liwia budowanie modeli, testowanie modeli i stosowanie ich do nowych danych. W artykule przedstawiono zastosowanie narz dzi eksploracji danych do tworzenia modeli zarz dzania wiedz. Słowa kluczowe: Data Mining, modele zarz dzania wiedz, eksploracja danych, odkrywanie nowej wiedzy 1. Wprowadzenie Dynamika zmian w gospodarce powoduje, e zarz dzanie wiedz oraz eksploracja danych odgrywa znacz c rol w działalno ci wszystkich przedsi biorstw na rynku. Wiedza w tworzona i stosowane w organizacji jest najcenniejszym zasobem i jedynym ródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Dlatego jednym z najwi kszych wyzwa, przed jakim stoj organizacje w Polsce jest tworzenie wizji "zarz dzania wiedz " w realne rozwi zania oraz optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów intelektualnych i niematerialnych tak, by w sposób trwały przyczyniały si one do tworzenia warto ci dodanej. Data Mining słu y tak e do zautomatyzowanego odkrywania statystycznych zale no ci i schematów w bardzo du ych bazach danych [1], [6], [19]. Odkrywane, wcze niej nieznane zale no ci i schematy, przedstawiane najcz ciej w formie reguł logicznych, drzew decyzyjnych lub sieci neuronowych mog posiada du warto ekonomiczn i mog by u yte do wspomagania podejmowania decyzji finansowych i marketingowych w przedsi biorstwie. Eksploracja danych (Data Mining) jest obecnie bardzo intensywnie rozwijaj c si dziedzin wiedzy. Głównym powodem jest gromadzenie przez ludzi coraz to wi kszych ilo ci danych (np. typowy supermarket rejestruje dziennie dziesi tki tysi cy operacji sprzeda y), które coraz trudniej jest analizowa za pomoc metod znanych z klasycznych baz danych (zapytanie, podsumowanie, zestawienie itp.). Istnieje przekonanie, e gdy ilo danych zaczyna przekracza pewn warto krytyczn, staj si one praktycznie bezwarto ciowe (szukanie igły w stogu siana). U ytkownicy zaczynaj ton w tym ogromie aby jako rozwi za problem, nale y opracowa zupełnie inne metody analizowania zgromadzonych danych [9].

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, Poniewa współczesne systemy bazodanowe s bardzo wydajne i pojemne, st d rzeczywistym problemem jest nie to, jak je gromadzi, ale jak z nich efektywnie korzysta [9]. Eksploracja danych to dziedzina interdyscyplinarna. Czerpie wiedz z systemów baz danych, statystyki, systemów wspomagania decyzji, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wizualizacji danych czy przetwarzania równoległego. Sposób prezentacji odkrytej z danych wiedzy nazywa si modelem wiedzy. 2. Data Mining jako nowoczesna technologia okrywania nowej wiedzy Eksploracja danych to...proces odkrywania nowych, wcze niej nieznanych, potencjalnie u ytecznych, zrozumiałych i poprawnych wzorców w bardzo du ych wolumenach danych" [7]. Eksploracja danych wykorzystuje ró ne modele wiedzy do reprezentowania wzorców obecnych w danych. Modele te obejmuj, mi dzy innymi, reguły asocjacyjne [1], reguły cykliczne i okresowe [15], reguły dyskryminacyjne i charakterystyczne [3], klasyfikatory bayesowskie [12], drzewa decyzyjne [17, 18], wzorce sekwencji [2], skupienia obiektów [5], przebiegi czasowe, osobliwo ci i wyj tki. Wiedza odkryta w danych mo e by postrzegana jako warto dodana, podnosz ca jako danych i znacz co polepszaj ca jako decyzji podejmowanych na podstawie danych. Zdaniem W. Stanisławskiego i E. Szydłowskiej proces identyfikacji wzorców to odkrywanie wiedzy (Knowledge Discovery). Wzorzec jest tu rozumiany jako zwi zki, korelacje, trendy, deskryptory rzadkich zdarze itp. Według autorów eksploracja danych to jedna z faz procesu odkrywania wiedzy, co przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Proces odkrywania wiedzy ródło: Cios K.J., Pedrycz W., Swiniarsk R.W.: Data Mining Methods for Knowledge Discovery, Kluwer Academic Publisher Group, 2000, ISBN [4]. Odkrywanie wiedzy obejmuje cały proces akwizycji wiedzy, pocz wszy od selekcji danych ródłowych, poprzez czyszczenie, transformacj, kompresj danych, odkrywanie wzorców, a sko czywszy na ocenie odkrytych wzorców. Na cały proces składaj si [10]: sformułowanie problemu, wybór danych, czyszczenie danych, integracja danych, transformacja danych, eksploracja danych, wizualizacja i ocena odkrytych wzorców, i wreszcie zastosowanie wzorców. Dane w przedsi biorstwie gromadzone s w ró nych postaciach baz. Mog to by płaskie pliki, bazy relacyjne, obiektowe. Dane te trzeba odpowiednio przygotowa. Najlepszymi danymi do procesu eksploracji s dane pochodz ce z hurtowni danych. Poza tym dane, które s wynikiem analizy mo na przedstawi za pomoc narz dzi wizualizacji. W procesie eksploracji mo na wyró ni trzy etapy, które przedstawia rysunek 2.

3 128 Eugenia Fronczak, Małgorzata Michalcewicz Zastosowanie narz dzi eksploracji danych Data Mining do tworzenia modeli zarz dzania wiedz ETAPY PROCESU EKSPLORACJI 1. OPISANIE DANYCH na podstawie statystycznych analiz i wykresów mo na zauwa y podstawowe wła ciwo ci danych ródło: Opracowanie własne. 2. ZBUDOWANIE I TESTOWANIE PREDYKCYJNEGO MODELU na podstawie danych tworzony jest model opieraj cy si na poznanych wzorach danych, nast pnie taki model jest sprawdzany na innym zbiorze. Dobrze zbudowany model nie powinien si myli, a jego wyniki musz w du- ym stopniu pokrywa si z rzeczywistymi warto ciami Rysunek 2. Etapy procesu eksploracji 3. DO WIADCZALNA WERYFIKACJA MO- DELU dla zaprojektowanego modelu wykonywana jest do wiadczalna weryfikacja w celu upewnienia si czy mo na polega na prognozach takiego modelu W ród metod eksploracji danych mo na wyró ni wiele technik, które przedstawia poni sza tabela 1. Tabela 1. Podział metod eksploracji danych PODZIAŁ METOD EKSPLORACJI DANYCH Podział ze wzgl du na zbiór danych wej ciowych Podział ze wzgl du na wyniki analizy Techniki uczenia bez Techniki uczenia nadzorowanego nadzoru Techniki deskrypcyjne (unsupervised Techniki predykcyjne (supervised learning) (segmentacji) learning) (uczenie (uczenie bez z nauczycielem) nauczyciela) na podstawie znalezionych wzorców dokonuj przewidywa i uogólnie warto ci nieznanych atrybutów, zachowa, cech nowego obiektu wykorzystuj poznane wzorce do opisywania danych i uchwycenia ogólnych cech opisywanych obiektów, zawieraj si tu przede wszystkim zagadnienia grupowania dane wej ciowe stanowi pewien zbiór ucz cy, gdzie dla okre- lonego zestawu warto ci atrybutów poznawane s warto ci atrybutu wyj ciowego, podczas tworzenia zbioru ucz cego musi by znane prawdziwe przypisanie ka dego obiektu do klasy algorytm odkrywania wiedzy nie dysponuje zbiorem ucz cym, algorytm eksploracji danych stara si sformułowa model najlepiej pasuj cy do obserwowanych danych

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, maj zastosowanie tam, gdzie istotne jest oszacowanie cechy wyj ciowej, - na podstawie dotychczasowych relacji z klientem pozwalaj przewidzie przyszłe zdarzenia, - pozwalaj na ocen ryzyka ubezpieczeniowego zwi zanego z klientem, - pozwalaj na oszacowanie prawdopodobie stwa przej cia klienta do konkurencyjnego usługodawcy. Przykłady zastosowania ródło: Opracowanie własne. 3. Wady Data Mining - wykorzystywane w celu zaklasyfikowania klientów o podobnych zachowaniach i cechach do odr bnych grup, - pozwalaj na odkrywanie grup podobnych klientów, - pozwalaj na znajdowanie zbiorów produktów cz sto kupowanych razem, - umo liwiaj identyfikacj osobliwo ci wyst puj cych w danych. Przykłady technik uczenia - techniki klasyfikacji (drzewa decyzyjne, algorytmy bazuj ce na n najbli szych s siadach, sieci neuronowe, statystyka bayesowska), - techniki regresji. - techniki analizy skupie (clustering), - samoorganizuj ce si mapy, - algorytmy maksymalizacji warto ci oczekiwanej (expectationmaximization). Analiza danych nie jest prostym zagadnieniem, dlatego podczas tego procesu pojawiaj si ró ne problemy: 1. Ogromne rozmiary danych Problem zło ono ci czasowej i poszukiwania zale no ci mi dzy warto ciami atrybutów wymaga stosowania metod heurystycznych lub zmniejszania obszaru poszukiwa. Zmniejszanie obszaru poszukiwa mo e by wykonywane horyzontalnie(poprzez przeprowadzenie dyskretyzacji warto ci cech) lub w płaszczy nie pionowej (poprzez usuwanie nadmiernych cech). 2. Wiedza analityczna Do przeprowadzenia projektu Data Mining niezb dne jest odpowiednie przygotowanie analityczne, a tak e dodatkowo znajomo zagadnie biznesowych oraz zdolno przeło enia problemów biznesowych na wła ciwe techniki analityczne. Jednak najlepsze rezultaty stosowania technologii Data Miting mo na osi gn poprzez wyj cie od problemów biznesowych. 3. Dobrze wykwalifikowani specjali ci Osoba rozumiej ca problem biznesowy powinna tak e rozumie, w jaki sposób dost pne techniki analityczne i zastosowane narz dzie rozwi zuje ten problem (w celu unikni cia pułapek). Dlatego projekt Data Mining prowadzony jest zwykle przez zaawansowanych analityków. Poza tym taki projekt wymaga tak e zaanga owania u ytkowników biznesowych (mened erów, doradców), którzy rozumiej rozwa any problem i analizowane dane oraz ludzi, którzy rozumiej wykonywane analizy. 4. Wysokie koszty Wdra anie systemów Data Mining wi e si nie tylko z du ymi kosztami, ale tak e z reorganizacj całego lub cz ci przedsi biorstwa. Systemy te nie zawsze

5 130 Eugenia Fronczak, Małgorzata Michalcewicz Zastosowanie narz dzi eksploracji danych Data Mining do tworzenia modeli zarz dzania wiedz ułatwi proces zarz dzania i funkcjonowania firmy, a przy nieumiej tnym jego wdra aniu mog go jeszcze bardziej utrudni. 5. Problem integracji odkrywanej wiedzy z istniej c wiedz. 6. Dynamiczna natura danych W bazach danych ci gle s dodawane nowe elementy, a istniej ce s modyfikowane, wła nie dlatego narz dzia Data Mining musz by cały czas rozwijane, a dostarczona wiedza powinna by aktualizowana. 7. Brak inteligentnego systemu zapyta Brakuje inteligentnego j zyka zapyta (komunikacja) z systemami Data Mining. Zdarza si, e system Data Mining dedykowany do eksploracji danych nie potrafi zintegrowa posiadanych ju narz dzi do analizy i wizualizacji danych. 8. Bł dy niesystematyczne i brakuj ce warto ci Podczas analizy danych pojawiaj si bł dy niesystematyczne (szumy). Ze wzgl du na ten problem metody analizy nie powinny by zbyt wra liwe na tego typu zachowania, aby dochodziło do zakłócania reguł. Taki problem pojawia si równie w przypadku brakuj cych warto ci. 4. Zalety Data Mining Do głównych korzy ci z wdro enia systemów Data Mining zaliczaj si : usprawnienie sterowania procesem i podejmowania decyzji, odkrywanie ukrytej wiedzy zawartej w du ych zbiorach danych, nieobci anie komunikacj z zewn trznymi narz dziami analitycznymi, przewidywanie przyszłych przedsi wzi, prosta obsługa du ych zbiorów danych, porównanie wielu modeli i szybki wybór najlepszego z nich odkrywanie wiedzy z ró norodnych baz danych i ró nych typów z danych, poprawa ogólnej sprawno ci firmy, zastosowanie w wielu dziedzinach: projektowanie i doskonalenie produktu, analiza danych na temat klientów zgromadzonych w systemach transakcyjnych i hurtowniach danych, znajdowanie wzorców zachowa, sugeruj cych np. skłonno do zakupu pewnego rodzaju produktu. Wprowadzenie systemów Data Mining pozwala wykonywa kiedy niemo liwe do zrealizowania analizy biznesowe i tworzy niezawodny fundament do efektywnego podejmowania decyzji i trafnego prognozowania wskazuj cego drog do sukcesu. Jednak wi kszo korzy ci z wdro enia systemów Data Mining jest niemierzalna. Próbuje si oceni skuteczno negocjacji wspartych systemem, ale problemem s tu punkty odniesienia - wzrost sprzeda y czy przychodów nie musi by zwi zany z wprowadzeniem systemu, ale spowodowany czynnikami zewn trznymi, np. wzrostem popytu, zmianami preferencji klientów. Bardzo trudne jest te przeliczenie na zysk osi ganych celów strategicznych firmy. Z perspektywy zarz du koszt systemu wspomagania decyzji i wska nik zwrotu z inwestycji mog mie drugorz dne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wdro eniu w firmie tego rozwi zania [11]. 5. Narz dzia Data Mining Narz dzia Data Mining to zaawansowane narz dzia dr enia i eksploracji danych słu ce do automatycznego znajdowania zwi zków mi dzy danymi. Narz dzia tej klasy wykorzystuj wiele wyrafinowanych technik takich jak na przykład sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, sieci Bayesa,

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, algorytmy genetyczne, clustering czy regresja. Narz dzia tej klasy s wykorzystywane przez analityków mi dzy innymi do segmentacji bazy klientów, prognozowania, pozycjonowania produktu na rynku, a tak e do wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym. [13] Do najbardziej popularnych pakietów programowych oferuj cych metody Data Mining nale- : Oracle Data Mining (ODM), SQL Server Data Mining Business Inteligence, Statistica Data Miner, SAS Enterprise Miner, IBM Inteligent Miner for Data. Oracle Data Mining (ODM) Zdaniem W. Stanisławskiego i E. Szydłowskiej baz danych Oracle charakteryzuje poł czenie procesu odkrywania wiedzy z systemem zarz dzania baz danych, posiada ona tak e szereg funkcji umo liwiaj cych rozbudowane analizy danych. Mo liwa jest dzi ki temu realizacja w jednym systemie baz danych ró nych procesów takich jak: przygotowywanie danych, ich transformacja, generowanie oraz wykorzystywanie modeli. Daje to tak e du e mo liwo ci programistom, poprzez poł czenie technik eksploracji z aplikacjami bazodanowymi. Oracle Data Mining (ODM) jest komponentem oferuj cym analizy danych jest. W jego skład wchodz trzy elementy: Data Mining Engine (DME) zapewnia infrastruktur, zawieraj c zestaw usług Data Mining udost pnianych dla klientów API, interfejs aplikacji (API) umo liwia dost p do funkcji i algorytmów zaimplementowanych w DME, reporytozium metadanych wykorzystywane poprzez DME do udost pniania obiektów wygenerowanych w trakcie analiz [16]. W interfejsie aplikacji mo na wyodr bni trzy cz ci. Ka da z nich skierowana jest do innego typu u ytkownika. a) Oracle Data Mining Predictive Analytics (PA) zawiera dwa programy: przewidywanie (ang. Predict) oraz wyja nianie (ang. Explain). W przewidywaniu wykorzystywane s algorytmy klasyfikacji i regresji, a w wyja nianiu algorytm wa no ci atrybutów. Programy s w pełni zautomatyzowane, od u ytkownika wymagane jest tylko odpowiednie sformatowanie danych wej ciowych. Program przewidywania skierowany dla u ytkowników których głównym celem jest uzyskanie w krótkim czasie rzetelnych wyników np, dyrektorów marketingu. b) Drugi interfejs jest skierowany do programistów, dost pny jest w dwóch j zykach: Java i PL/SQL. Oba API s ze sob kompatybilne i mo na budowa modele z wykorzystaniem skryptów PL/SQL, a testowa przy u yciu aplikacji Javy, pozwala on tak e na wdra anie wbudowanych algorytmów do aplikacji klienckich. c) Oracle Data Miner to narz dzie graficzne, pozwalaj ce na realizacj zada eksploracji oraz wizualn reprezentacj wyników. Przeznaczone jest ono dla analityków biznesowych, którzy orientuj si w badanych zagadnieniach i potrafi dobra algorytm stosownie do posiadanych danych i oczekiwanych wyników. Wykorzystywane jest tak e

7 132 Eugenia Fronczak, Małgorzata Michalcewicz Zastosowanie narz dzi eksploracji danych Data Mining do tworzenia modeli zarz dzania wiedz przez programistów do wyboru kierunku rozwoju aplikacji poprzez wst pn analiz danych, tworzenie przykładowych modeli oraz wizualne sprawdzanie ich efektywno ci. Zaimplementowane algorytmy pozwalaj ce na tworzenie modeli eksploracji w ODM podzielono na dwie grupy zaprezentowane w tabeli 2. Tabela 2. Algorytmy pozwalaj ce na tworzenie modeli eksploracji w ODM Algorytmy z nauczycielem klasyfikacja - naiwny klasyfikator Bayesa (Naive Bayes) - adaptacyjna sie Bayes (Adaptive Bayes Network) - SVM (Suport Victor Machine) - indukcja drzew decyzyjnych (Decision Tree) regresja - SVM (Suport Victor Machine) wa no atrybutów - minimalna długo opisu (Minimum description Length) Algorytmy bez nauczyciela analiza skupie - algorytm k- rednich (k-means) - O-Cluster reguły asocjacji -apriori ekstrakcja cech -NMF (Non-Negative Matrix nfactorization) ródło: Opracowanie własne. SQL Server Data Mining SQL Server nale y do rodziny technologii Business Intelligence, której wszystkie elementy współpracuj ze sob w celu dostarczenia wszechstronnej platformy umo liwiaj cej organizacjom stosowanie analizy predykcyjnej na ka dym etapie cyklu ycia danych. [22] Microsoft SQL Server 2008 oferuje analiz predykcyjn za po rednictwem pełnego i intuicyjnego zestawu narz dzi Data Mining. Gł boka integracja z platform Microsoft Business Intelligence umo liwia dost p do danych w ka dym momencie, elastyczna platforma pozwala umieszczenie funkcji predykcji w dowolnej aplikacji. [21] Firma Microsoft zmierzaj c do stworzenia kompleksowej platformy Business Intelligence (BI), która mo e by integrowana z codziennymi działaniami firmy i efektywnie wykorzystywana przez pracowników w całej organizacji, nie tylko przez garstk wyspecjalizowanych analityków przedefiniowała mo liwo ci raportowania i analizy w Microsoft SQL Server. Dzi ki temu Business Intelligence uwa ana do tej pory za zbyt kosztowne lub skomplikowane pod wzgl dem implementacji rozwi zanie, teraz korzysta z kompleksowych mo liwo ci tworzenia, renderowania i dostarczania raportów przy pomocy usług SQL Server Reporting Services oraz z bogatej funkcjonalno ci przetwarzania analitycznego online (OLAP) dostarczanej przez usługi SQL Server Analysis Services. cisła integracja mi dzy takimi produktami Business Inteligence a wszechobecnym systemem Microsoft Office umo liwiła masowy dost p do analizy biznesowej. Aby poprawi sprawno i efektywno operacyjn firm nale y wykorzysta analiz predykcyjn danych biznesowych i stosowa w procesach biznesowych inteligentny system podejmowania decyzji. Osi gni cie tego celu jest mo liwe poprzez wykorzystanie funkcjonalnych algorytmów Data Mining. Algorytmy te zapewniaj ogromne mo liwo ci w zakresie analizowania zbiorów danych, porównywania nowych danych z faktami i zachowaniami historycznymi, identyfikowania klasyfikacji oraz relacji mi dzy jednostkami i atrybutami biznesowymi oraz

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, udost pniania trafnych wgl dów predykcyjnych we wszystkich systemach i dla wszystkich u ytkowników podejmuj cych decyzje biznesowe. Wychodz c naprzeciw przekonaniu, e Data Mining to specjalistyczna, skomplikowana i kosztowna technologia firma Microsoft zaoferowała rozwi zanie, w którym wszechstronne technologie Data Mining zostały doł czone do usług SQL Server Analysis Services przy jednoczesnym zapewnieniu bezpo redniej integracji z systemem Microsoft Office Takie rozwi zanie w poł czeniu z korporacyjnymi mo liwo ci SQL Server Analysis Services zapewnia wszystkim dost p do bogatych funkcji oraz analiz Data Mining, które stanowi klucz do sukcesu. Dzi ki cisłej integracji technologii Data Mining w SQL Server 2008 z systemem Office 2007, uniwersalnemu rodowisku programistycznemu, korporacyjnym mo liwo ciom oraz rozszerzalnemu zestawowi bogatych i innowacyjnych algorytmów Data Mining uwzgl dniaj cych typowe problemy biznesowe mo liwe jest stosowanie technologii Data Mining w sposób intuicyjny i samoobsługowy, co pozwala firmom sprawnie ocenia sytuacj. Analiza predykcyjna kiedy była stosowana tylko przez pracowników - ekspertów w dziedzinie statystyki. Technologia Data Mining w SQLServer 2008 oferuje kompleksowa analiz predykcyjn, która udost pnia analizy oraz predykcje wielu u ytkownikom. Dodatek Microsoft SQL Server 2008 Data Mining dla Office 2007, pokazany na rysunku 3, umo liwia pracownikom korzystaj cym z informacji zastosowanie zaawansowanej technologii Data Mining w znanym rodowisku arkuszy kalkulacyjnych. Dzi ki temu u ytkownicy mog w łatwy sposób uzyskiwa rzetelne informacje, które zapewniaj natychmiastowe i znacz ce wskazówki pomocne w podejmowaniu codziennych decyzji. Narz dzia Table Analysis dla Microsoft Office Excel 2007 ukrywaj zło ono technologii Data Mining za intuicyjnymi zadaniami, dostarczaj c mechanizmy, które pozwalaj u ytkownikom w łatwy i niemal niezauwa alny sposób przechodzi mi dzy analiz a odkrywaniem wiedzy. Komponent kliencki Data Mining dla Office Excel 2007 oferuje dost p do pełnego procesu tworzenia rozwi zania Data Mining, który zapewnia zaawansowanym u ytkownikom wi cej informacji, sprawdzanie poprawno ci i du kontrol. Co wi cej, szablony Data Mining dla aplikacji Visio umo liwiaj u ytkownikom renderowanie opatrzonych adnotacjami wizualizacji graficznych modeli Data Mining. Generalnie integracja funkcji SQL Server 2008 Data Mining z systemem Office 2007 tworzy kompleksowy, intuicyjny ekosystem biznesowy z funkcj pracy zespołowej, który upowszechnia dost p do analizy predykcyjnej i pomaga w dostarczaniu informacji wspieraj cych podejmowanie decyzji biznesowych w całej organizacji. [21]

9 134 Eugenia Fronczak, Małgorzata Michalcewicz Zastosowanie narz dzi eksploracji danych Data Mining do tworzenia modeli zarz dzania wiedz Rysunek 3. Dodatek Data Mining dla programu Microsoft Office Excel 2007 ródło: Analiza predykcyjna z wykorzystaniem SQL Server 2008, cz. I, Baza Wiedzy Microsoft TechNet, 27 czerwca 2008 [21]. Dodatek Data Mining dla systemu Office 2007 oferuje wiele korzy ci, które przedstawia rysunek 4. System Office 2007 stanowi idealne narz dzie dla pracowników wykorzystuj cych informacje, ale programi ci BI, którzy rozwijaj rozwi zania na skal korporacyjn, najcz ciej wybieraj SQL Server Business Intelligence Development Studio, poniewa oferuje ono rodowisko bazuj ce na projektach, uzupełnione funkcjonalno ci debugowania i integracj z systemem kontroli ródła, co pozwala na tworzenie kompleksowych rozwi za BI. Oczywi cie masowe rozpowszechnianie funkcji Data Mining jest u yteczne tylko wtedy, gdy programi ci mog budowa rozwi zania Data Mining, które szybko i z łatwo ci realizuj okre lone wymagania biznesowe. SQL Server Business Intelligence Development Studio stanowi uniwersalne rodowisko programistyczne bazuj ce na systemie programistycznym Microsoft Visual Studio. Przy u yciu Business Intelligence Development Studio programi ci mog tworzy struktury Data Mining okre laj ce tabele i kolumny, które maj zosta uwzgl dnione podczas analizy, a tak e mog dodawa wiele modeli Data Mining, które stosuj algorytmy Data Mining na danych w tych tabelach. Szablon projektu Analysis Services w Business Intelligence Development Studio, pokazany na rysunku 5, zawiera intuicyjne narz dzie Data Mining Designer słu ce do tworzenia i wy wietlania modeli Data Mining. Dostarcza równie funkcje Cross-validation, Lift chart oraz Profit chart, które słu do porównywania i kontrastowania jako ci modeli w sposób wizualny i przy pomocy statystycznych ocen bł dów oraz trafno ci przed wdro eniem tych modeli. [21] SQL Server Analysis Services oferuje wiele korzy ci: szybki rozwój, wysoka dost pno, wyj tkowa wydajno i skalowalno, stabilne zabezpieczenia,

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, wi ksze mo liwo ci zarz dzania dzi ki SQL Server Management Studio. To sprawia, e technologie Data Mining umo liwiaj ce analiz predykcyjn mog rozwija si wraz z firm i zapewniaj wydajne, skalowalne rozwi zanie dopasowane dla dowolnej firmy. W odpowiedzi na szeroki zakres wymaga biznesowych ró nych organizacji, SQL Server Data Mining oferuje szeroki zestaw funkcji. Korzy ci dodatku Data Mining dla systemu Office 2007 WSZECHSTRONNO INTUICYJNO WSPÓŁPRACA zapewnia szeroki zakres narz dzi dostarcza znacz ce wgl dy dla dzielenie wgl dów w obr bie Data Mining ka dego u ytkownika (znajome całej organizacji dostosowanych do wielu potrzeb rodowisko Microsoft Office) (Dodatek Data Mining dla sytemu Office 2007) U ytkownicy mog : analizowa dane, odkrywa ukryte trendy oraz relacje mi dzy produktami, klientami, rynkami, pracownikami oraz innymi czynnikami, przewidywa potrzeby, poznawa mechanizmy działania, odnajdowa ukryty potencjał, usprawnia procesy biznesowe, bezpo rednio wpływa na rentowno firmy. ródło: Opracowanie własne. Narz dzia Table Analysis dla Office Excel 2007 szybko dostarczaj czytelne i znacz ce wyniki analiz w trzech prostych krokach: definiowanie danych - okre lenie danych i stworzenie w arkuszu kalkulacyjnym Office Excel 2007 tabeli definiuj cej dane poddawane analizie, identyfikowanie zadania - wybranie odpowiedniego zadania Data Mining, które ma zosta wykonane na danych, pobieranie wyniku - analiza danych wyj ciowych za pomoc wizualizacji bezpo rednio w rodowisku Office Excel Rysunek 4. Korzy ci dodatku Data Mining dla systemu Office 2007 Dzi ki zaawansowanym narz dziom publikacji systemu Office 2007 mo na dzieli odkrycia i informowa o decyzjach biznesowych w obr bie całej organizacji. U ytkownicy mog : udost pni wynik analizy za po rednictwem interaktywnych wizualizacji graficznych w diagramach Office Visio 2007, udost pni tabele, raporty oraz diagramy przy pomocy Microsoft Office SharePoint Server 2007.

11 136 Eugenia Fronczak, Małgorzata Michalcewicz Zastosowanie narz dzi eksploracji danych Data Mining do tworzenia modeli zarz dzania wiedz Rysunek 5. Data Mining Designer w Business Intelligence Development Studio ródło: Analiza predykcyjna z wykorzystaniem SQL Server 2008, cz. I, Baza Wiedzy Microsoft TechNet, 27 czerwca 2008 [21]. Technologia ta realizuje nast puj ce zadania: 1. analiza koszyka produktów odkrywa, które elementy s kupowane razem, aby odpowiednio rozmieszcza produkty na półkach co mo e pomóc w zwi kszeniu zysków, 2. analiza migracji klientów przewiduje, którzy klienci rozwa aj anulowanie usługi i szuka argumentów, które mog ich powstrzyma przed odej ciem, 3. analiza rynku okre la segmenty rynku, grupuj c ze sob podobnych klientów, 4. prognozowanie przewiduje sprzeda i stan magazynu, pokazuje powi zania mi dzy nimi, dzi ki czemu przewiduje opó nienia i poprawia wydajno, 5. eksploracja danych analizuje rentowno klientów i porównuje klientów preferuj cych ró ne marki tego samego produktu, w celu odkrywania nowych mo liwo ci, 6. uczenie bez nadzoru znajduje nieznane wcze niej relacje mi dzy ró nymi elementami w firmie w celu wspomagania decyzji, 7. analiza witryny sieci Web odkrywa sposób korzystania z witryny sieci Web przez u ytkowników, wyszukuje podobne wzorce u ycia, aby poprawi funkcjonalno, 8. analiza kampanii pozwala zwi kszy zwrot inwestycji w działaniach marketingowych adresuj c je do klientów, którzy przypuszczalnie zareaguj na promocj, 9. jako danych wyszukuje i obsługuje anomalia podczas wprowadzania lub ładowania danych, aby poprawi jako informacji, 10. analiza tekstu analizuj c opinie, wyszukuje popularne tematy oraz trendy, które interesuj klientów lub pracowników, w ten sposób wspomaga decyzje przy u yciu danych nieustrukturyzowanych. SQL Server 2008 Analysis Services obejmuj technologi Data Mining, która wspiera wiele bogatych i innowacyjnych algorytmów. Wi kszo z tych algorytmów została zaprojektowana

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, z my l o typowych wyzwaniach biznesowych. W technologii SQL Server Data Mining mo na wyró ni nast puj ce algorytmy pozwalaj ce na tworzenie modeli eksploracji: Asocjacja (Association), Indukcja drzew decyzyjnych (Decision Trees), Linear Regression, Logistic Regression, Clustering, Sequence Clustering, Time Series, Neural Network, Naiwny klasyfikator Bayesa (Naive Bayes), Text Mining. Rozwi zanie Data Mining SQL Server 2008 udost pnia funkcje analizy predykcyjnej wielu u ytkownikom w obr bie całej korporacji. Zastosowanie w procesie biznesowym takiego inteligentnego i intuicyjnego w obsłudze systemu podejmowania decyzji wpływa na sprawno i efektywno operacyjn firm. W przypadku, gdy istnieje potrzeba wbudowania funkcjonalno ci Data Mining w konkretn aplikacj, zastosowania analizy biznesowej w istniej cym procesie biznesowym lub rozszerzenia technologii Data Mining dla specyficznego problemu biznesowego, SQL Server oferuje elastyczn i rozszerzaln platform programistyczn. Pozwala ona wł cza predykcj i analizy w specjalistyczne aplikacje biznesowe, a dzi ki zastosowaniu procedur składowanych Microsoft.NET, algorytmów typu plug-in, niestandardowych wizualizacji oraz j zyka PMML pozwala rozszerza standardowe technologie Data Mining w SQL Server 2008 w taki sposób, aby realizowały nietypowe potrzeby biznesowe charakterystyczne dla okre lonej firmy. 6. Podsumowanie We współczesnych realiach systemy Data Mining staj si coraz istotniejsze dla funkcjonowania przedsi biorstw, gdy umo liwiaj ich decydentom podejmowanie optymalnych decyzji w dynamicznie zmieniaj cym si otoczeniu, w którym potrzeby klientów oraz działania konkurencji wysuwaj si na pierwszy plan. Zaimplementowane w instytucjach zaawansowane modele predykcyjne, ekonomiczne, odkrywania wzorców na podstawie ogromnych baz danych, oraz narz dzia sztucznej inteligencji sprawiaj, i współczesne organizacje mog odkrywa dotychczas nieznan im wiedz oraz twórczo j wykorzystywa, w celu osi gni cia jeszcze wi kszych korzy- ci. Jednak nale y u wiadomi sobie, i systemy Data Mining nie s uniwersaln recept na problemy z jakimi stykaj si decydenci przedsi biorstw, s jedynie kolejnym u ytecznym narz dziem, które wspomaga decydenta w procesie podejmowania przez niego decyzji, zwykle ilo ciowych. Bowiem, w rzeczywisto ci społeczno gospodarczej wiele zjawisk i procesów nie jest mierzalnych, w sensie ilo ciowym. Przedsi biorstwa stykaj si równie z problemami jako- ciowymi, których nie mo na rozwi za za pomoc metod i systemów Data Mining. Ponadto umysł człowieka jest zawodny i nie jest w stanie ogarn, ani wysnu logicznych wniosków ze zbiorów ogromnych baz danych. Nale y pami ta, i jednak człowiek tworzy powy sze nowe metody, a nast pnie to wła nie człowiek wysnuwa logiczne wnioski na podstawie wniosków komputera. Zatem to nadal umysł człowieka, a nie komputer pełni dominuj c rol w ka dym przedsi biorstwie.

13 138 Eugenia Fronczak, Małgorzata Michalcewicz Zastosowanie narz dzi eksploracji danych Data Mining do tworzenia modeli zarz dzania wiedz Korzy ci z wdro enia systemów Data Mining w firmie jest znalezienie pewnych reguł dotycz cych funkcjonowania firmy, mo e tak e pomóc z zarz dzaniu relacjami z otoczeniem firmy. Wnioski wynikaj ce z odkrytych zale no ci mog te posłu y do sformułowania oferty bardziej odpowiadaj cej profilowi obsługiwanych klientów, wyj naprzeciw ich zapotrzebowaniom. Omawiana technologia daje mo liwo zdobycia zysków dla firmy b d cych nast pstwem wykrycia nieprawidłowo ci albo nadu y. Wiedza pozyskana w procesie eksploracji danych stanowi jeden z najcenniejszych zasobów i stanowi ródło przewagi konkurencyjnej. Bibliografia [1] Agrawal R., Imielinski T., Swami A.: Mining Association Rules Between Sets of Items in Large Databases, Proc. ACM SIGMOD Conference, p , Washington DC, USA, May [2] Agrawal R., Srikant R.: Mining sequential patterns, In Proc. of the 11th International Conference on Data Engineering, Taipei, Taiwan, [3] Cendrowska J.: PRISM: An algorithm for inducing modular rules. International Journal of Man-Machine Studies 27(4), p , [4] Cios K.J., Pedrycz W., Swiniarsk R.W.: Data Mining Methods for Knowledge Discovery, Kluwer Academic Publisher Group, 2000, ISBN [5] Everitt B.S., Landau S., Leese M.: Cluster analysis, Arnold Publishers, [6] Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., Smyth P.: The KDD Process for Extracting Useful Knowledge from Volumes of Data, Comm. of the ACM, Vol. 39, No. 11, November [7] Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., Smyth P., Uthurusamy R.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI/MIT Press, [8] Gawrylczyk A.: Zastosowanie i znaczenie technologii data mining w bankowo ci, Studenckie Koło Naukowe Economicus [9] Gramacki A., Gramacki J.: Nowa metoda grupowania danych koszyka sklepowego, Przegl d Telekomunikacyjny, rocznik LXXXI, nr 6/2008. [10] Han J., Kamber M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, [11] Kozi ski M.: Zamiast kryształowej kuli, PCKurier 5/2003. [12] Langey P., Iba W., Thompson K.: An analysis of Bayesian classifiers. In Proc. of 10 th National Conference on Artificial Intelligence, San Jose, CA, AAAI Press, p , [13] Morawski O.: Hurtownie danych i systemy wspomagania decyzji. [14] Morzy M.: Eksploracja danych przegl d dost pnych metod i dziedzin zastosowa. [15] Ozden B., Ramaswamy S., Silberschatz A.: Cyclic Association Rules, In Proc International Conference on Data Engineering (ICDE'98), p , Orlando, FL, [16] Stanisławski W., Szydłowska E.: Analiza narz dzia Data Mining ORACLE 10g do klasyfikacji komórek nowotworowych w cytometrycznym systemie skaningowym, XII Konferencja PLOUG, Zakopane, Pa dziernik [17] Quinlan J.R.: Induction of decision trees. Machine Learning 1(1), p [18] Quinlan J.R.: C4.5: Programs for machine learning. Morgan Kaufman, 1993.

14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, [19] Zakrzewicz M.: "Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych", Materialy konf. Polish Oracle Users Group PLOUG'97, s , Zakopane, [20] Zakrzewicz M.: On-Line Data Mining. [21] Analiza predykcyjna z wykorzystaniem SQL Server 2008, cz. I, Baza Wiedzy Microsoft TechNet, 27 czerwca [22] Analiza predykcyjna z wykorzystaniem SQL Server 2008, cz. II, Baza Wiedzy Microsoft TechNet, 27 czerwca [23] Zarz dzanie wiedz w Polsce 2004, Raport badawczy firmy KPMG, Knowledge Management THE GENERAL-PURPOSE OF EXPLORATION DATA TOOLS DATA MINING TO CREATING MODELS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Summary In day of intensive technological progress in enterprises are recorded thousands the different kind of data. Knowledge contained in huge files of data is hidden under figure of standards, trends, regularity and peculiar. However because the people and technics of statistical analysis can t analyse data, it applies the exploration of data technics to draw out the conclusions the helping decission processes, prognosis or prediction with large files of data. The applying of specialized Data Mining tools, makes possible constructing the model, testing the model and applying the model to new data. In this article was introduced the application exploration data tools Data mining to creating models of knowledge management. Keywords: Data Mining, model of knowledge management, exploration data, discovering the new knowledge Eugenia Fronczak, Małgorzata Michalcewicz Katedra Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J drzeja niadeckich w Bydgoszczy ul. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 8 24 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.1 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Ewa Ziemba, Iwona Ob k Artyku

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo