PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia"

Transkrypt

1 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej 1 FT Metoda wariacyjna dla stanów związanych równania Schrödingera z wykorzystaniem funkcji Sturma- Schrödingera- Coulomba. 2 FT Metoda wariacyjna dla stanów związanych równania Diraca z wykorzystaniem funkcji Sturma-Diraca- Coulomba. 3 FT Numeryczne modelowanie pola temperatury w wybranym układzie. 4 FT Numeryczne wyznaczanie stanów związanych równania Schrödingera dla różnych potencjałów. Opiekun Cel i zadania Podstawowa literatura dr inż. Sebastian Bielski dr inż. Sebastian Bielski dr inż. Sebastian Bielski dr inż. Sebastian Bielski Opracowanie teorii, ilustracja numeryczna: zaprojektowanie, napisanie i przetestowanie programu służącego do obliczania energii i funkcji falowych stanów związanych równania Schrödingera z wykorzystaniem funkcji Sturma-Schrödingera-Coulomba Opracowanie teorii, ilustracja numeryczna: zaprojektowanie, napisanie i przetestowanie programu służącego do obliczania energii i funkcji falowych stanów związanych równania Diraca z wykorzystaniem funkcji Sturma- Diraca-Coulomba. Zaprojektowanie, napisanie i przetestowanie programu służącego do wyznaczania pola temperatury w wybranym układzie przy różnych warunkach brzegowych. Zaprojektowanie, napisanie i przetestowanie programu służącego do obliczania energii i funkcji falowych stanów związanych równania Schrödingera. B. Średniawa Mechanika kwantowa ; A. S. Dawydow Mechanika kwantowa ; T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce; S. Bielski, rozprawa doktorska B. Średniawa Mechanika kwantowa ; A. S. Dawydow Mechanika kwantowa ; T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce; R. Szmytkowski J. Phys. B: 30 (1997) 825 E. Kostowski Przepływ ciepła ; B. Staniszewski Wymiana ciepła podstawy teoretyczne ; T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce ; E. Kącki, A. Małolepszy, A. Romanowicz Metody numeryczne dla inżynierów. B. Średniawa Mechanika kwantowa ; A. S. Dawydow Mechanika kwantowa ; T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce ; E. Kącki, A. Małolepszy, A. Romanowicz Metody numeryczne dla inżynierów.

2 5 FT/IBM/IM Numeryczne rozwiązanie zagadnienia przepływu ciepła w skórze. 6 FT/FS Metodologia i pomiary do akustycznej mapy terenu zurbanizowanego. 7 FT/FS Półprzewodnikowy termometr cyfrowy z interfejsem 1-Wire. dr inż. Sebastian Bielski dr Mateusz Zawadzki dr Mateusz Zawadzki Opracowanie teorii (równanie Pennesa - przepływ ciepła w trójwarstwowym modelu skóry), ilustracja numeryczna (napisanie i przetestowanie programu rozwiązującego numerycznie równanie Pennesa). Poznanie metod pomiarów dźwięku. Analiza poziomu ciśnień akustycznych pozyskanych za pomocą całkującego miernika dźwięku. Przeprowadzenie i analiza pomiarów do wykonania akustycznej mapy terenu zurbanizowanego. Sporządzenie mapy akustycznej wybranego obszaru. Konstrukcja układu: termometr komunikujący się z komputerem. Poznanie i projektowanie prostych układów elektronicznych. Opcjonalnie: wytworzenie interfejsu obsługującego termometr w dowolnym języku programowania. Zbadanie właściwości metamateriałów z ujemnym współczynnikiem załamania, wyróżniających te materiały, opis oddziaływania fal elektromagnetycznych z takim materiałem poprzez stworzenie modelu efektywnej funkcji dielektrycznej. F. Xu, T. J. Lu, K. A. Seffen, Acta Mech. Sin. 24 (2008) 24, 1; F. Xu, T. J. Lu, K. A. Seffen, E. Y. K. Ng, Appl. Mech. Rev. 62 (2009) E. Boeker, R. van Grondelle, Fizyka środowiska, PWN, Warszawa (2002). J. Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT, Warszawa (2003); P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ, Warszawa (2003). 8 FT, IM Badanie właściwości materiałów z ujemnym współczynnikiem załamania dr Mykola Shopa Physics of negative refractive index materials, Rep. Prog. Phys., 68 (2005) 449; Negative refractive index materials, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 3 (2006) 1; Metamaterials: a new frontier of science and technology, Chem. Soc. Rev., 40 (2011) 40, FT Doświadczalne metody dr hab. Paweł Krytyczny przegląd metod doświadczalnych Literatura po uzgodnieniu

3 badania jonizacji drobin indukowanej zderzeniami z elektronami. Możejko 10 FT Projekt pułapki jonów. dr hab. Paweł Możejko 11 FT Metody rojowe w pomiarach oddziaływań elektronów z drobinami wieloatomowymi. 12 FT Pomiary całkowitych przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowych. dr hab. Paweł Możejko dr hab. Paweł Możejko stosowanych w pomiarach przekrojów czynnych na jonizację drobin wieloatomowych w zderzeniach z elektronami. Projekt prostego układu do zbierania jonów powstałych w skutek jonizacji. Zapoznanie się z technikami wytwarzania, identyfikacji oraz pułapkowania jonów. Wykonanie projektu pułapki Paula jonów. Przegląd technik stosowanych w rojowych metodach pomiaru wielkości charakteryzujących oddziaływanie elektronów z drobinami wieloatomowymi. Opracowanie projektu oraz symulacja warunków pracy układu doświadczalnego. Wyznaczenie całkowitych przekrojów czynnych na rozproszenie nisko i średnio energetycznych elektronów dla wybranej cząsteczki. Analiza uzyskanych wyników pod kątem energetycznej zależności przekroju czynnego i jego korelacji z parametrami opisującymi badaną cząsteczkę. Interpretacja zaobserwowanych struktur. Przygotowanie eksperymentu. Wykonanie pomiarów. Analiza wyników. Literatura po uzgodnieniu Literatura po uzgodnieniu Cz. Szmytkowski, P. Możejko, A. Krzysztofowicz, G. Kasperski ``Elektrostatyczny spektrometr elektronów.'' Elektronika XXXVIII (1997) 45-48,53 Cz. Szmytkowski, P. Możejko "Spectrometer for the study of electron-assisted processes" Vacuum 63 (2001) 549 H. Massey "Zderzenia atomowe i cząsteczkowe" PWN, Warszawa, 1982

4 Katedra FIZYKI CIAŁA STAŁEGO L.p. Kierunek/ Specjalność Temat pracy dyplomowej Imię i nazwisko opiekuna Cel i zadania Podstawowa literatura Uwagi 1. N/IM Charakterystyka porowatych materiałów na elektrody do superkondensatorów 2. N/IM Właściwości fizyczne modyfikowanych szkieł manganianowoboranowych 3. FT, IM Analiza rozmiaru i kształtu klastrów mono i bimetalicznych za pomocą techniki XAFS dr inż. Leszek Wicikowski dr inż. Leszek Wicikowski dr inż. Agnieszka Witkowska Charakterystyka instrumentalna porowatych materiałów wytworzonych na bazie aerożeli krzemionkowych modyfikowanych pod kątem ich potencjalnych zastosowań elektrodowych w bateriach litowych i superkondensatorach Wytworzenie szkieł manganianowoboranowych o różnej proporcji molowej tlenków MnO i B 2 O 3, modyfikacje ich właściwości poprzez wygrzewanie ich w atmosferze utleniającej, pomiary przewodnictwa, HRD, spektroskopia w podczerwieni, analiza termiczna, morfologia za pomocą mikroskopii SEM, AFM Opracowanie zagadnienia na podstawie dostępnej literatury anglojęzycznej. Wybrane artykuły z dostępnej literatury przedmiotu Introduction to Glass Science and Techn.- Shelby Wybrane artykuły z dostępnej literatury przedmiotu [1] Andrew M. Beale and Bert M. Weckhuysen 2010 Phys. Chem. Chem. Phys. 12, Wymagane umiejętności eksperymentalne Wymagana umiejętności eksperymentalne [2] A.I. Frenkel et al Annual Rev. Anal.

5 4. FT, IM Technika EDXAS i jej zastosowanie w inżynierii materiałów dr inż. Agnieszka Witkowska Opracowanie zagadnienia na podstawie dostępnej literatury anglojęzycznej. Chem. 4, [1] S.Pascarelli, O. Mathon 2010 Phys. Chem. Chem. Phys. 12, FT, IM Degradacja warstwy katalitycznej elektrod pracujących w ogniwach paliwowych PEM: analiza obrazów SEM 6. Inż.Biomed. Grafen w nanomedycynie 7. Fizyka techniczna Grafika i animacje komputerowe w dr inż. Agnieszka Witkowska dr inż. Agnieszka Witkowska dr G. Kruk Praca obejmuje omówienie techniki SEM i jej zastosowania przy badaniu zagadnień z zakresu fizyki powierzchni oraz realizację obrazowania SEM i analizę wyników otrzymanych dla serii warstw katalitycznych pracujących w niskotemepraturowym ogniwie paliwowym PEM. Opracowanie zagadnienia na podstawie dostępnej literatury anglojęzycznej. 1. Przegląd literatury dotyczącej wykorzystania języka Java do tworzenia [2] J.C. Cezar et al J. Synchrotron Radiation, 17, [1] R.Borup et al Chem.Rev. 107, [2] Y.Shao, G.Yin, Y.Gao 2007 J. Power Sources 171, [1] H.Y.Mao et al Chem. Rev. 113, Książki n.t. języka Java, Możliwość przyjęcia

6 8. Fizyka techniczna 9. Fizyka techniczna 10. Fizyka techniczna 11. Fizyka techniczna wizualizacji procesów fizycznych - język programowania Java. Zastosowanie grafiki i animacji komputerowych w dydaktyce fizyki. Adobe Flash i Action Script. Symulacje komputerowe wzrostu nanokryształów Zastosowanie analizy termicznej DTA i kalorymetrii różniczkowej w nanotechnologiach Wykorzystanie urządzeń mobilnych w nauczaniu fizyki, Android, Java i m- learning dr G. Kruk dr G. Kruk dr G. Kruk dr G. Kruk animacji ilustrujących zjawiska fizyczne. 2. Utworzenie aplikacji Java ilustrującej zjawisko fizyczne, jakie trudno jest zaobserwować w laboratorium, na przykład nakładanie cienkich warstw techniką ALD z możliwością zmiany parametrów początkowych. 1. Przegląd literatury dotyczącej wykorzystania języka Action Script i Adobe Flash do tworzenia animacji ilustrujących zjawiska fizyczne. 2. Utworzenie animacji Flash ilustrującej zjawisko fizyczne, jakie trudno jest zaobserwować w laboratorium, na przykład tworzenie różnych struktur cienkowarstwowych. 1. Przegląd literatury dotyczącej symulacji komputerowych przejść fazowych w ciekłych kryształach. 2. Zebranie ogólnych informacji o problemie i wytyczenie kierunku dalszych badań. 1. Przegląd literatury dotyczącej zastosowania DTA i DSC w nanotechnologiach. 2. Zebranie ogólnych informacji o problemie i wytyczenie kierunku dalszych badań. 1. Przegląd literatury dotyczącej wykorzystania urządzeń typu smartphone i tablet w dydaktyce fizyki. 2. Utworzenie aplikacji dydaktycznej w języku Java dla systemu Android. Publikacje anglojęzyczne. Materiały w Internecie. Książki n.t. Flash + AS, Publikacje anglojęzyczne. Materiały w Internecie. Publikacje anglojęzyczne. Materiały w Internecie. Publikacje anglojęzyczne. Materiały w Internecie. Książki n.t. języka Java, Android. Publikacje anglojęzyczne. Materiały kilku studentów do tworzenia różnych aplikacji Możliwość przyjęcia kilku studentów do tworzenia różnych animacji

7 12. IM, FT (inż) 13. Inżynieria Biomedyczn a 14. Inżynieria Materiałowa / Fizyka Techniczna 15. Inżynieria Materiałowa / Fizyka Techniczna 16. Wszystkie specjalności Struktura i właściwości stopu Al- Cu Wpływ osteoporozy na sztywność kości - modelowanie mikro/makro Opracowanie metodyki szacowania trwałości doraźnej połączenia klejonego części stalowych Krytyczne porównanie metod wyznaczania pętli histerezy magnetycznej próbek cienko- i grubościennych Kopolimeryzacja p- ksylilenu i podstawionej pochodnej alifatycznej dr inż. Jacek Dziedzic dr inż. Marek Augustyniak dr inż. Marek Augustyniak dr inż. Marek Augustyniak Dr Maciej Bobrowski Symulacja komputerowa metodą dynamiki molekularnej stopu Al-Cu w stanie ciekłym, z następującym krzepnięciem dla szeregu składów. Analiza i charakteryzacja otrzymanych struktur. Praca głównie modelowa, z odniesieniem do eksperymentalnych wyników z literatury; modelowanie makro: realistyczny kształt / obciążenie kości np. piszczelowejl modelowanie mikro: algorytm generacji efektu zmiennej porowatości Praca z docelowym prostym eksperymentem; kontekst: coraz popularniejsze w przemyśle zastępowanie złączy spawanych / skręcanych złączami klejonymi; wymagane znaczne rozpoznanie literaturowe i przynajmniej podstawowa znajomość mechaniki ośrodków ciągłych Przewidziane jest wykonanie tzw. Ramki Epsteina, pomiary magneśnicą jarzmową, cewką nawojową oraz tzw. bocznicą strumienia; materiały: stale ferromagnetyczne, niskowęglowe; porównanie z literaturą Celem podstwowym jest zbadanie termodynamiki i kinetyki reakcji chemicznych p-ksylienu oraz jego podstawionych pochodnych alifatycznych. w Internecie. Literatura anglojęzyczna oraz podręczniki użytkownika programu do pobrania od prowadzącego Artykuły z wydawnictw Elsevier i innych Skrypt z Mechaniki Ośrodków Ciągłych; literatura wydawnictw NAFEMS Podręcznik do eletrotechniki; Artykuły Elsevier Lucjan Piela Idee Chemii Kwantowej, (wydawnictwa Co najmniej 3 różne prace inżynierskie lub magisterskie w zależności od poziomu kandydatów

8 w warunkach technologii CVD badania teoretyczne. 17. IM, FT-NT Nadprzewodniki warstwowe zawierające żelazo otrzymywanie, właściwości. 18. IM, FT-NT Zastosowanie materiałów nadprzewodzących do magazynowania energii. 19. IM, FT-NT Metoda ALD osadzania warstw atomowych do otrzymywania cienkich warstw tlenków metali. 20. IM, FT-NT Nanomateriały do zastosowań fotowoltaicznych. Prof. Wojciech Sadowski Prof. Wojciech Sadowski Prof. Wojciech Sadowski Prof. Wojciech Sadowski Dane te będą bezpośrednio wykorzystywane w programie kombinowanym kwantowo-klasycznym do badania dynamicznego wzrostu warstw polimerowych na cieczach i dalszego badania ich właściwości mechanicznych. Tematyczny przegląd literaturowy Tematyczny przegląd literaturowy. Przegląd różnych metod magazynowania energii. Tematyczny przegląd literaturowy. Opis zasady działania aparatury badawczej ALD. Tematyczny przegląd literaturowy. Porównanie różnych materiałów do zastosowań fotowoltaicznych. Naukowe PWN), 2003, literatura specjalistyczn a od promotora. Publikacje naukowe. M.Cryot,D.Pa vuna. Wstęp do nadprzewodni ctwa Publikacje naukowe. M.Cryot,D.Pa vuna. Wstęp do nadprzewodni ctwa Publikacje naukowe. Dokumentacja stanowiska badawczego ALD. Publikacje naukowe Praca analityczna Praca analityczna Praca analityczna Praca analityczna 21. IM, FT-NT Fotoogniwa na bazie związków Cu(Ga,In)Se2 Prof. Wojciech Sadowski Tematyczny przegląd literaturowy. Analiza efektywności konwersji energii. Metody wytwarzania. Publikacje naukowe Praca analityczna 22. IM, FT-NT Nanokryształy Prof. Tematyczny przegląd literaturowy Publikacje Praca analityczna

9 otrzymywanie, zastosowania 23. IM, FT-NT Mikroskopia konfokalna w badaniach materialowych 24. FT/IM Struktura quasikryształów 25. FT/IM Metody wytwarzanie quasikryształów Wojciech Sadowski Prof. Wojciech Sadowski dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki Tematyczny przegląd literaturowy Omówienie na podstawie literatury budowy atomowej quasi kryształów (symetrie sieci, rola złotego podziału) i porównanie ze strukturą klasycznych kryształów Omówienie na podstawie literatury metod syntezy wybranych quasikryształów naukowe Publikacje naukowe. Dokumentacja stanowiska badawczego. P. Michael Conn, "Techniques in Confocal Microscopy" Academic Press Praca analityczna 26. FT/IM Zastosowania quasikryształów 27. FT/IM Zastosowanie teorii perkolacji do opisu przewodnictwa elektrycznego kompozytów 28. FT/IM Struktura amorficznych stopów dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki Omówienie na podstawie literatury zastosowań praktycznych quasi kryształów w świetle ich unikalnych właściwości Omówienie na podstawie literatury podstaw teorii perkolacji i jej zastosowań do modelowania właściwości transportowych wybranych układów dwufazowych (kompozytów, brudnych metali) Omówienie na podstawie literatury struktury atomowej amorficznych

10 metalicznych 29. FT/IM Techniki wytwarzanie amorficznych stopów amorficznych 30. IM Zastosowania amorficznych stopów metalicznych 31. FT/IM Bezołowiowe stopy spawalnicze 32. FT/IM Techniki wytwarzania cieczy ferromagnetycznych 33. FT/IM Właściwości i zastosowania cieczy ferromagnetycznych 34. FT/IM Materiały pół-stałe: struktura, właściwości, zastosowania 35. FT/IM Właściwości reologiczne cieczy nie-newtonowskich 36. Inżynieria mat. / nanotechnol ogia Właściwości domieszkowanego związku nadprzewodzącego La3Co. dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. Tomasz Klimczuk binarnych stopów metal-metal i metalmetaloid Omówienie na podstawie literatury technik wytwarzania amorficznych binarnych stopów metal-metal i metalmetaloid o por zadanych właściwościach Omówienie na podstawie literatury zastosowań praktycznych amorficznych binarnych stopów metal-metal i metalmetaloid Omówienie na podstawie literatury struktury, właściwości i zastosowań bezołowiowych niskotopliwych stopów spawalniczych Omówienie na podstawie literatury technik wytwarzania cieczy ferromagnetycznych Omówienie na podstawie literatury właściwości fizycznych i zastosowania praktycznych cieczy ferromagnetycznych Omówienie na podstawie literatury struktury zawiesin tiksotropowych, ich właściwości fizycznych i zastosowań praktycznych Omówienie na podstawie literatury właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich w powiązaniu z ich strukturą molekularną Praca będzie miała charakter głównie teoretyczny i będzie polegała na przeglądzie literatury. Przewidziana jest synteza materiału metodą topienia w łuku elektrycznym. O.A.W. Strydom, et al. J. Less- Common Met. 22, 511 (1970); Tematy dla studentów współpracujących z promotorem

11 37. Inżynieria mat. / nanotechnol ogia 38. Inżynieria mat. / nanotechnol ogia 39. Inżynieria materiałowa, Nanotechnol ogia, Konwersja Energii, FS 40. Inżynieria materiałowa, Nanotechnol ogia, Konwersja Energii, FS Właściwości domieszkowanego związku nadprzewodzącego La3Ni. Magnetyzm w układzie Sr5Pb3MO12 gdzie M jest metalem przejściowym. Nanoceramiczne przewodniki protonowe struktura i właściwości Wpływ wodoru na strukturę ceramicznych przewodników protonowych dr hab. inż. Tomasz Klimczuk dr hab. inż. Tomasz Klimczuk dr hab. inż. Maria Gazda dr hab. inż. Maria Gazda Praca będzie miała charakter głównie teoretyczny i będzie polegała na przeglądzie literatury. Przewidziana jest synteza materiału metodą topienia w łuku elektrycznym. Praca będzie miała charakter głównie teoretyczny i będzie polegała na przeglądzie literatury. Przewidziana jest synteza materiału metodą syntezy w fazie stałej. Przegląd literaturowy. Doświadczenie (wysokotemperaturowe badania rentgenowskie jednego z ceramicznych przewodników protonowych) Przegląd literaturowy. Doświadczenie (próba wytworzenia i zbadania jednego z ceramicznych przewodników protonowych) C.S. Garde et al. J. Alloys Comp. 198, 165 (1993) O.A.W. Strydom, et al. J. Less- Common Met. 22, 511 (1970); C.S. Garde et al. J. Alloys Comp. 198, 165 (1993) K. Yamaura, et al. J. of Solid State Chem. 164, 12 (2002) BaCeO3: Materials development, properties and application Progress in Materials Science, 60, 2014, A. Slodczyk et al. / Solid State Ionics 225 (2012) Tematy dla studentów współpracujących z promotorem Tematy dla studentów współpracujących z promotorem

12 41. Inżynieria materiałowa, Nanotechnol ogia, Konwersja Energii, FS 42. Inżynieria materiałowa, Nanotechnol ogia, Konwersja Energii, FS Spektroskopia rentgenowska jako metoda badania materiałów Kompozytowy elektrolit dr hab. inż. Maria Gazda dr hab. inż. Maria Gazda Przeglad literaturowy Doświadczenie zaprojektowanie i wykonanie przykładowych badań Przegląd literaturowy. Doświadczenie wytworzenie i zbadanie 1 elektrolitu Instrukcja przyrządu, E. Frahm / Journal of Archaeologica l Science 40 (2013) D. Medvedev et al. / Journal of Power Sources 221 (2013) Katedra: KATEDRA FIZYKI TEORETYCZNEJ I INFORMATYKI KWANTOWEJ L.p. Kierunek/ specjalność 1. Physics, Mathematics, Biomedical- Eng. or Material-Eng. Temat pracy dyplomowej Calculations of electronic excited states of the pyrimidine molecule Imię i nazwisko promotora Dr Julien Guthmuller Cel i zadania Podstawowa literatura Uwagi The subject consists in the calculation of electronic excited states of singlet and triplet multiplicities for the pyrimidine molecule. An accurate knowledge of these states is mandatory to interpret e.g. electron impact energy loss spectra measured at the GUT. The investigation will be performed using quantum mechanical computations based on the density functional theory and on wavefunction methods. Calculations will be realized on the supercomputer TASK employing The literature will be provided to the interested students. Some basic knowledge of the English language is required.

13 2. Physics, Mathematics, Biomedical- Eng. or Material-Eng. 3. Physics, Mathematics, Biomedical- Eng. or Material-Eng. 4. Physics, Mathematics, Biomedical- Eng. or Simulation of vibrational spectra: IR and Raman intensities of methyl substituted compounds Simulation of positron interactions with molecules Simulation of electron scattering from molecules Dr Julien Guthmuller Dr Jan Franz Dr Jan Franz the program Gaussian. This subject consists in the investigation of the IR and Raman intensities of organic molecules having one or several methyl (CH 3 ) group(s). The knowledge of their vibrational response is essential to interpret spectroscopies like e.g. sumfrequency generation. The study will be performed using quantum mechanical computations based on the density functional theory and on wavefunction methods. Calculations will be realized on the supercomputer TASK employing the program Gaussian. We have a collection of computer programs to simulate the interactions of positrons (the electron's antiparticle) with molecules. Results from such simulations are interesting in medical physics to improve techniques like Positron Emission Tomography (PET) and Ion-Beam- Cancer-Therapy. Depending on the students interests the tasks can include: running simulations, analysing results and/or writing new computer programs. We have a collection of computer programs to simulate the scattering of electrons from molecules. A collaboration with the The literature will be provided to the interested students The literature depends on the exact project and may contain some book chapters, articles and description of computer programs. Some chapters from J. R. Taylor Scattering Theory Some basic knowledge of the English language is required. Some knowledge of the English language is required. Some knowledge of the English language is required.

14 Material-Eng. experimental group of prof. C. Szmytkowski and prof. P.Możejko might be possible. 5. Physics, Mathematics or Material- Eng. 6. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana 7. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana Formation of Molecules by Collision of two Atoms Numeryczne rozwiązanie równań Maxwella dla przypadku propagacji światła z uwzględnieniem dyspersji chromatycznej. Model 3D drgań przeźroczystego żelu (o konsystencji galaretowatej) z uwzględnieniem procesu załamania światła. Dr Jan Franz Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel In some Astrophysical environments (e.g. after Supernova explosions or in interstellar Nebulae) small molecules are mainly formed by the collisions of two atoms followed by the emission of a photon. Tasks may involve: comparing time-dependent and time-independent quantum mechanics and the study of quantum tunneling through small barriers. Rozwiązanie równań Maxwella dla przypadku propagacji światła (paczki falowej) w światłowodzie z uwzględnieniem dyspersji chromatycznej (wedle modelu Sellmeier'a). Uwzględnienie części odpowiedzialnej za tłumienie (dane pochodzić mogą z pomiarów doświadczalnych). Celem pracy jest stworzenie graficznej animacji (''wyrenderowanie'' poszczególnych klatek) dla drgającego żelu (np. sześcian). Do opisu drgań można użyć przybliżonych rozwiązań, Some chapters from D. Tannor Introduction to Quantum Mechanics: A Time- Dependent Perspective [1] Peter Monk, Finite element methods for Maxwell's equations, Oxford University Press, USA, 2003 [2] J. D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna, PWN Wa-wa 1982 [3] B.Crosignani, Światłowody w telekomunikacji Wydaw. Komunikacji i Łączności, [1] F. S. Crawford, Fale, PWN Warszawa 1973 [2] edyt. A.S.Glassner, An Introducing to Ray Tracing, Academic Press 1991 [3] edyt. J. Zabrodzki, Grafika Komputerowa, Some knowledge of the English language is required. Some skills in Computer Programming are necessary.

15 8. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana 9. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana Symulacja 3D kołyski Newtona System do zarządzania rezerwacjami przeznaczony dla obiektów czynnych w sezonie letnim. Innowacyjny program ukierunkowany na potrzeby mikroprzedsiębiorstw. Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel sprawiających realizm, nie koniecznie opisujących w sposób bardzo dokładny zachowanie się takich ciał (np. uproszczony model mas i sprężyn). Dodatkowo należy uwzględnić efekt przeźroczystości (dwa różne ośrodki) wykorzystując do tego celu metodę śledzenia promieni (bazująca na optyce geometrycznej), pozwalającą uwzględnić takie efekty jak załamanie światła w ośrodku oraz odbicia. Rozwiązanie numeryczne (biblioteki) zagadnienia zderzenia kulek w kołysce newtona. Uwzględnienie czasu oddziaływania, rodzaju materiału, Możliwe dwie drogi prezentacji (do wyboru) Android OS z możliwością oddziaływania z wykorzystaniem akcelerometru/żyroskopu Oddziaływanie za pomocą Kinect System mający ułatwić prowadzenie grafiku rezerwacji osobom, które wynajmują pokoje w sezonie letnim. Koniecznością jest wprowadzenie do systemu innowacyjnych funkcji np. możliwości przeprowadzki klienta z jednego pokoju do drugiego. System ma zapewniać WNT 1994 Wa-wa [1] F. S. Crawford, Fale, PWN Warszawa 1973 [2] Open Dynamics Engine (ode.org) [1] Marcin Lis "Ćwiczenia praktyczne SQL" [2] Vijay Joshi "PHP i jquery. Receptury", [3] Marcin Lis "PHP i MySQL"

16 10. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana 11. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana Graficzny generator raportów Computer vision na platformie Galileo Development Board 12. FT/IS Automatyczne wykrywanie i usuwanie danych wrażliwych z obrazów na poziomie dodawania ich do bazy danych 13. Fizyka techniczna/ Lokalizacja w przestrzeniach Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel automatyczne wysyłanie do klienta powiadomień mailowych. W pracy należy przeprowadzić badanie wśród osób zainteresowanych. Opracowanie zagadnienia graficznego budowania raportów (nie należy tego traktować w kontekście takim jak rozwiązuje to np. MS - Access). Użytkownik finalny budując raporty nie musi wykazywać się wiedzą z zakresu SQL a jedynie z zakresu znajomości tematyki której baza się dotyczy. Wykorzystanie platformy proponowanej przez firmę Intel do pracowania urządzenia (np. inteligentna kamera, rozpoznająca twarze bez względu na obrót tak jak w domowych kamerach ). W wersji podstawowej wykrywanie twarzy (także obróconej o dowolny kąt). System ma działać jako dodatek do bazy danych tak aby dla użytkownika korzystającego z bazy danych (zapytania SQL) było to rozwiązaniem transparentnym. Proponowane systemy baz danych: Oracle, SQL Server, Postgresql. Jako dodatkowy element istnieje możliwość rozwinięcia wykrywania o inne elementy wrażliwe np. tablice rejestracyjne. Konstrukcja urządzenia (na bazie bluetooth) pozwalającego na [1] Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV, Gary Bradski Temat wymaga podstawowej znajomości bazy danych Oracle (lub innej wybranej) ale nie jest związany tylko z bazami danych a wymaga też opracowania algorytmów z zakresu CV. Temat trudny, skierowany do osób którym nie straszna jest

17 Informatyka Stosowana 14. FS, IM, IS, Inż.Biomedyc zna 15. FS, IM, IS, Inż.Biomedyc zna zamkniętych lokalizację na podstawie RSSI (i nie tylko) w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenia (przynajmniej 3szt) powinny określać położenie z wykorzystaniem algorytmu (propozycja zagadnienie radaru, zagadnienie odwrotne). Porównanie z metodą najprostszą triangulacją. Urządzenie powinno odbierać dane z (np. telefonu) i przesyłać z powrotem informacje o położeniu. Obliczenia struktury elektronowej 2- Br pyrimidyny Obliczenia fotochemicznych właściwości cząsteczki 5-Cl pyrimidyny dr inż. Marta Łabuda dr inż. Marta Łabuda Chcemy uzyskać podstawowe dane spektroskopowe (widmo absorpcji, energie jonizacji, strukturę wibracyjną) dla podanej cząsteczki za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonału gęstości (Density Functional Theory). Chcemy uzyskać podstawowe dane spektroskopowe (widmo absorpcji, energie jonizacji, strukturę wibracyjną) dla podanej cząsteczki za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonału gęstości (Density Functional Theory). 1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry McMillan, New York Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN 4. Artykuły naukowe udostępnione zainteresowanym. 1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry McMillan, New York Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN 4.Literatura specjalistyczna zarówno fizyka jak i matematyka. Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem. Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

18 16. FS, IM, IS, Inż.Biomedyc zna 17. FS, IM, IS, Inż.Biomedyc zna Badanie struktury elektronowej oraz widma fotoelektronów mrówczanu izobutylu Modelowanie struktury elektronowej oraz powierzchni energii potencjalnej dla układu C 2+ - pirydyna dr inż. Marta Łabuda dr inż. Marta Łabuda Mrówczan izobutylu jest popularnym estrem mającym malinowy zapach. Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji komputerowych właściwości cząsteczki takich jak: geometria, częstość drgań, energia potencjału, energia jonizacji, orbitale molekularne oraz wyznaczenie stanów wzbudzonych i widma za pomocą spektroskopii fotoelektronów. Student zapozna się z podstawowymi pojęciami i metodami niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji za pomocą pakietów GAUSSIAN i MOLPRO. Praca zakłada wykonanie obliczeń struktury elektronowej układu C 2+ - pirydyna w celu określenia geometrii układu, częstości drgań, energii potencjalnej w zależności od odległości jonu od molekuły, obliczenie energii jonizacji i określenie stanów elektronowych układu. Dodatkowo, należy wyznaczyć orbitale molekularne oraz gęstość elektronową niezależną od czasu. Obliczenia wykonywane będą za pomocą metod chemii kwantowej zaimplementowanych w programach GAUSSIAN i MOLPRO udostępnionych w CI TASK. Uzyskane wyniki wniosą udostępniona zainteresowanym 1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry McMillan, New York Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN 4.Literatura specjalistyczna udostępniona zainteresowanym 1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry McMillan, New York Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN 4.Literatura specjalistyczna udostępniona zainteresowanym Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Współpraca z grupą doświadczalników. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem. Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

Numerical solution of Maxwell's equations for the case of propagation of light with regard to chromatic dispersion.

Numerical solution of Maxwell's equations for the case of propagation of light with regard to chromatic dispersion. 17 listopad 2014 13:51 angielskim Opiekun pracy [1] Peter Monk, Finite element methods for Maxwell's equations, Oxford University Press, USA, 2003 [2] J. D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna, PWN Wa-wa

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Załącznik nr 2 AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Krzysztof Burnecki 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Dyplom magistra inżyniera

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 3 Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 GENEZA I ROZWÓJ TECHNOLOGII WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW

Rozdział 1 GENEZA I ROZWÓJ TECHNOLOGII WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW Rozdział 1 GENEZA I ROZWÓJ TECHNOLOGII WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW Our ultimate objective is to make programs that learn from their experience as effectively as humans do. We shall say that a program has common

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo