PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia"

Transkrypt

1 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej 1 FT Metoda wariacyjna dla stanów związanych równania Schrödingera z wykorzystaniem funkcji Sturma- Schrödingera- Coulomba. 2 FT Metoda wariacyjna dla stanów związanych równania Diraca z wykorzystaniem funkcji Sturma-Diraca- Coulomba. 3 FT Numeryczne modelowanie pola temperatury w wybranym układzie. 4 FT Numeryczne wyznaczanie stanów związanych równania Schrödingera dla różnych potencjałów. Opiekun Cel i zadania Podstawowa literatura dr inż. Sebastian Bielski dr inż. Sebastian Bielski dr inż. Sebastian Bielski dr inż. Sebastian Bielski Opracowanie teorii, ilustracja numeryczna: zaprojektowanie, napisanie i przetestowanie programu służącego do obliczania energii i funkcji falowych stanów związanych równania Schrödingera z wykorzystaniem funkcji Sturma-Schrödingera-Coulomba Opracowanie teorii, ilustracja numeryczna: zaprojektowanie, napisanie i przetestowanie programu służącego do obliczania energii i funkcji falowych stanów związanych równania Diraca z wykorzystaniem funkcji Sturma- Diraca-Coulomba. Zaprojektowanie, napisanie i przetestowanie programu służącego do wyznaczania pola temperatury w wybranym układzie przy różnych warunkach brzegowych. Zaprojektowanie, napisanie i przetestowanie programu służącego do obliczania energii i funkcji falowych stanów związanych równania Schrödingera. B. Średniawa Mechanika kwantowa ; A. S. Dawydow Mechanika kwantowa ; T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce; S. Bielski, rozprawa doktorska B. Średniawa Mechanika kwantowa ; A. S. Dawydow Mechanika kwantowa ; T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce; R. Szmytkowski J. Phys. B: 30 (1997) 825 E. Kostowski Przepływ ciepła ; B. Staniszewski Wymiana ciepła podstawy teoretyczne ; T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce ; E. Kącki, A. Małolepszy, A. Romanowicz Metody numeryczne dla inżynierów. B. Średniawa Mechanika kwantowa ; A. S. Dawydow Mechanika kwantowa ; T. Pang Metody obliczeniowe w fizyce ; E. Kącki, A. Małolepszy, A. Romanowicz Metody numeryczne dla inżynierów.

2 5 FT/IBM/IM Numeryczne rozwiązanie zagadnienia przepływu ciepła w skórze. 6 FT/FS Metodologia i pomiary do akustycznej mapy terenu zurbanizowanego. 7 FT/FS Półprzewodnikowy termometr cyfrowy z interfejsem 1-Wire. dr inż. Sebastian Bielski dr Mateusz Zawadzki dr Mateusz Zawadzki Opracowanie teorii (równanie Pennesa - przepływ ciepła w trójwarstwowym modelu skóry), ilustracja numeryczna (napisanie i przetestowanie programu rozwiązującego numerycznie równanie Pennesa). Poznanie metod pomiarów dźwięku. Analiza poziomu ciśnień akustycznych pozyskanych za pomocą całkującego miernika dźwięku. Przeprowadzenie i analiza pomiarów do wykonania akustycznej mapy terenu zurbanizowanego. Sporządzenie mapy akustycznej wybranego obszaru. Konstrukcja układu: termometr komunikujący się z komputerem. Poznanie i projektowanie prostych układów elektronicznych. Opcjonalnie: wytworzenie interfejsu obsługującego termometr w dowolnym języku programowania. Zbadanie właściwości metamateriałów z ujemnym współczynnikiem załamania, wyróżniających te materiały, opis oddziaływania fal elektromagnetycznych z takim materiałem poprzez stworzenie modelu efektywnej funkcji dielektrycznej. F. Xu, T. J. Lu, K. A. Seffen, Acta Mech. Sin. 24 (2008) 24, 1; F. Xu, T. J. Lu, K. A. Seffen, E. Y. K. Ng, Appl. Mech. Rev. 62 (2009) E. Boeker, R. van Grondelle, Fizyka środowiska, PWN, Warszawa (2002). J. Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT, Warszawa (2003); P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ, Warszawa (2003). 8 FT, IM Badanie właściwości materiałów z ujemnym współczynnikiem załamania dr Mykola Shopa Physics of negative refractive index materials, Rep. Prog. Phys., 68 (2005) 449; Negative refractive index materials, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 3 (2006) 1; Metamaterials: a new frontier of science and technology, Chem. Soc. Rev., 40 (2011) 40, FT Doświadczalne metody dr hab. Paweł Krytyczny przegląd metod doświadczalnych Literatura po uzgodnieniu

3 badania jonizacji drobin indukowanej zderzeniami z elektronami. Możejko 10 FT Projekt pułapki jonów. dr hab. Paweł Możejko 11 FT Metody rojowe w pomiarach oddziaływań elektronów z drobinami wieloatomowymi. 12 FT Pomiary całkowitych przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowych. dr hab. Paweł Możejko dr hab. Paweł Możejko stosowanych w pomiarach przekrojów czynnych na jonizację drobin wieloatomowych w zderzeniach z elektronami. Projekt prostego układu do zbierania jonów powstałych w skutek jonizacji. Zapoznanie się z technikami wytwarzania, identyfikacji oraz pułapkowania jonów. Wykonanie projektu pułapki Paula jonów. Przegląd technik stosowanych w rojowych metodach pomiaru wielkości charakteryzujących oddziaływanie elektronów z drobinami wieloatomowymi. Opracowanie projektu oraz symulacja warunków pracy układu doświadczalnego. Wyznaczenie całkowitych przekrojów czynnych na rozproszenie nisko i średnio energetycznych elektronów dla wybranej cząsteczki. Analiza uzyskanych wyników pod kątem energetycznej zależności przekroju czynnego i jego korelacji z parametrami opisującymi badaną cząsteczkę. Interpretacja zaobserwowanych struktur. Przygotowanie eksperymentu. Wykonanie pomiarów. Analiza wyników. Literatura po uzgodnieniu Literatura po uzgodnieniu Cz. Szmytkowski, P. Możejko, A. Krzysztofowicz, G. Kasperski ``Elektrostatyczny spektrometr elektronów.'' Elektronika XXXVIII (1997) 45-48,53 Cz. Szmytkowski, P. Możejko "Spectrometer for the study of electron-assisted processes" Vacuum 63 (2001) 549 H. Massey "Zderzenia atomowe i cząsteczkowe" PWN, Warszawa, 1982

4 Katedra FIZYKI CIAŁA STAŁEGO L.p. Kierunek/ Specjalność Temat pracy dyplomowej Imię i nazwisko opiekuna Cel i zadania Podstawowa literatura Uwagi 1. N/IM Charakterystyka porowatych materiałów na elektrody do superkondensatorów 2. N/IM Właściwości fizyczne modyfikowanych szkieł manganianowoboranowych 3. FT, IM Analiza rozmiaru i kształtu klastrów mono i bimetalicznych za pomocą techniki XAFS dr inż. Leszek Wicikowski dr inż. Leszek Wicikowski dr inż. Agnieszka Witkowska Charakterystyka instrumentalna porowatych materiałów wytworzonych na bazie aerożeli krzemionkowych modyfikowanych pod kątem ich potencjalnych zastosowań elektrodowych w bateriach litowych i superkondensatorach Wytworzenie szkieł manganianowoboranowych o różnej proporcji molowej tlenków MnO i B 2 O 3, modyfikacje ich właściwości poprzez wygrzewanie ich w atmosferze utleniającej, pomiary przewodnictwa, HRD, spektroskopia w podczerwieni, analiza termiczna, morfologia za pomocą mikroskopii SEM, AFM Opracowanie zagadnienia na podstawie dostępnej literatury anglojęzycznej. Wybrane artykuły z dostępnej literatury przedmiotu Introduction to Glass Science and Techn.- Shelby Wybrane artykuły z dostępnej literatury przedmiotu [1] Andrew M. Beale and Bert M. Weckhuysen 2010 Phys. Chem. Chem. Phys. 12, Wymagane umiejętności eksperymentalne Wymagana umiejętności eksperymentalne [2] A.I. Frenkel et al Annual Rev. Anal.

5 4. FT, IM Technika EDXAS i jej zastosowanie w inżynierii materiałów dr inż. Agnieszka Witkowska Opracowanie zagadnienia na podstawie dostępnej literatury anglojęzycznej. Chem. 4, [1] S.Pascarelli, O. Mathon 2010 Phys. Chem. Chem. Phys. 12, FT, IM Degradacja warstwy katalitycznej elektrod pracujących w ogniwach paliwowych PEM: analiza obrazów SEM 6. Inż.Biomed. Grafen w nanomedycynie 7. Fizyka techniczna Grafika i animacje komputerowe w dr inż. Agnieszka Witkowska dr inż. Agnieszka Witkowska dr G. Kruk Praca obejmuje omówienie techniki SEM i jej zastosowania przy badaniu zagadnień z zakresu fizyki powierzchni oraz realizację obrazowania SEM i analizę wyników otrzymanych dla serii warstw katalitycznych pracujących w niskotemepraturowym ogniwie paliwowym PEM. Opracowanie zagadnienia na podstawie dostępnej literatury anglojęzycznej. 1. Przegląd literatury dotyczącej wykorzystania języka Java do tworzenia [2] J.C. Cezar et al J. Synchrotron Radiation, 17, [1] R.Borup et al Chem.Rev. 107, [2] Y.Shao, G.Yin, Y.Gao 2007 J. Power Sources 171, [1] H.Y.Mao et al Chem. Rev. 113, Książki n.t. języka Java, Możliwość przyjęcia

6 8. Fizyka techniczna 9. Fizyka techniczna 10. Fizyka techniczna 11. Fizyka techniczna wizualizacji procesów fizycznych - język programowania Java. Zastosowanie grafiki i animacji komputerowych w dydaktyce fizyki. Adobe Flash i Action Script. Symulacje komputerowe wzrostu nanokryształów Zastosowanie analizy termicznej DTA i kalorymetrii różniczkowej w nanotechnologiach Wykorzystanie urządzeń mobilnych w nauczaniu fizyki, Android, Java i m- learning dr G. Kruk dr G. Kruk dr G. Kruk dr G. Kruk animacji ilustrujących zjawiska fizyczne. 2. Utworzenie aplikacji Java ilustrującej zjawisko fizyczne, jakie trudno jest zaobserwować w laboratorium, na przykład nakładanie cienkich warstw techniką ALD z możliwością zmiany parametrów początkowych. 1. Przegląd literatury dotyczącej wykorzystania języka Action Script i Adobe Flash do tworzenia animacji ilustrujących zjawiska fizyczne. 2. Utworzenie animacji Flash ilustrującej zjawisko fizyczne, jakie trudno jest zaobserwować w laboratorium, na przykład tworzenie różnych struktur cienkowarstwowych. 1. Przegląd literatury dotyczącej symulacji komputerowych przejść fazowych w ciekłych kryształach. 2. Zebranie ogólnych informacji o problemie i wytyczenie kierunku dalszych badań. 1. Przegląd literatury dotyczącej zastosowania DTA i DSC w nanotechnologiach. 2. Zebranie ogólnych informacji o problemie i wytyczenie kierunku dalszych badań. 1. Przegląd literatury dotyczącej wykorzystania urządzeń typu smartphone i tablet w dydaktyce fizyki. 2. Utworzenie aplikacji dydaktycznej w języku Java dla systemu Android. Publikacje anglojęzyczne. Materiały w Internecie. Książki n.t. Flash + AS, Publikacje anglojęzyczne. Materiały w Internecie. Publikacje anglojęzyczne. Materiały w Internecie. Publikacje anglojęzyczne. Materiały w Internecie. Książki n.t. języka Java, Android. Publikacje anglojęzyczne. Materiały kilku studentów do tworzenia różnych aplikacji Możliwość przyjęcia kilku studentów do tworzenia różnych animacji

7 12. IM, FT (inż) 13. Inżynieria Biomedyczn a 14. Inżynieria Materiałowa / Fizyka Techniczna 15. Inżynieria Materiałowa / Fizyka Techniczna 16. Wszystkie specjalności Struktura i właściwości stopu Al- Cu Wpływ osteoporozy na sztywność kości - modelowanie mikro/makro Opracowanie metodyki szacowania trwałości doraźnej połączenia klejonego części stalowych Krytyczne porównanie metod wyznaczania pętli histerezy magnetycznej próbek cienko- i grubościennych Kopolimeryzacja p- ksylilenu i podstawionej pochodnej alifatycznej dr inż. Jacek Dziedzic dr inż. Marek Augustyniak dr inż. Marek Augustyniak dr inż. Marek Augustyniak Dr Maciej Bobrowski Symulacja komputerowa metodą dynamiki molekularnej stopu Al-Cu w stanie ciekłym, z następującym krzepnięciem dla szeregu składów. Analiza i charakteryzacja otrzymanych struktur. Praca głównie modelowa, z odniesieniem do eksperymentalnych wyników z literatury; modelowanie makro: realistyczny kształt / obciążenie kości np. piszczelowejl modelowanie mikro: algorytm generacji efektu zmiennej porowatości Praca z docelowym prostym eksperymentem; kontekst: coraz popularniejsze w przemyśle zastępowanie złączy spawanych / skręcanych złączami klejonymi; wymagane znaczne rozpoznanie literaturowe i przynajmniej podstawowa znajomość mechaniki ośrodków ciągłych Przewidziane jest wykonanie tzw. Ramki Epsteina, pomiary magneśnicą jarzmową, cewką nawojową oraz tzw. bocznicą strumienia; materiały: stale ferromagnetyczne, niskowęglowe; porównanie z literaturą Celem podstwowym jest zbadanie termodynamiki i kinetyki reakcji chemicznych p-ksylienu oraz jego podstawionych pochodnych alifatycznych. w Internecie. Literatura anglojęzyczna oraz podręczniki użytkownika programu do pobrania od prowadzącego Artykuły z wydawnictw Elsevier i innych Skrypt z Mechaniki Ośrodków Ciągłych; literatura wydawnictw NAFEMS Podręcznik do eletrotechniki; Artykuły Elsevier Lucjan Piela Idee Chemii Kwantowej, (wydawnictwa Co najmniej 3 różne prace inżynierskie lub magisterskie w zależności od poziomu kandydatów

8 w warunkach technologii CVD badania teoretyczne. 17. IM, FT-NT Nadprzewodniki warstwowe zawierające żelazo otrzymywanie, właściwości. 18. IM, FT-NT Zastosowanie materiałów nadprzewodzących do magazynowania energii. 19. IM, FT-NT Metoda ALD osadzania warstw atomowych do otrzymywania cienkich warstw tlenków metali. 20. IM, FT-NT Nanomateriały do zastosowań fotowoltaicznych. Prof. Wojciech Sadowski Prof. Wojciech Sadowski Prof. Wojciech Sadowski Prof. Wojciech Sadowski Dane te będą bezpośrednio wykorzystywane w programie kombinowanym kwantowo-klasycznym do badania dynamicznego wzrostu warstw polimerowych na cieczach i dalszego badania ich właściwości mechanicznych. Tematyczny przegląd literaturowy Tematyczny przegląd literaturowy. Przegląd różnych metod magazynowania energii. Tematyczny przegląd literaturowy. Opis zasady działania aparatury badawczej ALD. Tematyczny przegląd literaturowy. Porównanie różnych materiałów do zastosowań fotowoltaicznych. Naukowe PWN), 2003, literatura specjalistyczn a od promotora. Publikacje naukowe. M.Cryot,D.Pa vuna. Wstęp do nadprzewodni ctwa Publikacje naukowe. M.Cryot,D.Pa vuna. Wstęp do nadprzewodni ctwa Publikacje naukowe. Dokumentacja stanowiska badawczego ALD. Publikacje naukowe Praca analityczna Praca analityczna Praca analityczna Praca analityczna 21. IM, FT-NT Fotoogniwa na bazie związków Cu(Ga,In)Se2 Prof. Wojciech Sadowski Tematyczny przegląd literaturowy. Analiza efektywności konwersji energii. Metody wytwarzania. Publikacje naukowe Praca analityczna 22. IM, FT-NT Nanokryształy Prof. Tematyczny przegląd literaturowy Publikacje Praca analityczna

9 otrzymywanie, zastosowania 23. IM, FT-NT Mikroskopia konfokalna w badaniach materialowych 24. FT/IM Struktura quasikryształów 25. FT/IM Metody wytwarzanie quasikryształów Wojciech Sadowski Prof. Wojciech Sadowski dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki Tematyczny przegląd literaturowy Omówienie na podstawie literatury budowy atomowej quasi kryształów (symetrie sieci, rola złotego podziału) i porównanie ze strukturą klasycznych kryształów Omówienie na podstawie literatury metod syntezy wybranych quasikryształów naukowe Publikacje naukowe. Dokumentacja stanowiska badawczego. P. Michael Conn, "Techniques in Confocal Microscopy" Academic Press Praca analityczna 26. FT/IM Zastosowania quasikryształów 27. FT/IM Zastosowanie teorii perkolacji do opisu przewodnictwa elektrycznego kompozytów 28. FT/IM Struktura amorficznych stopów dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki Omówienie na podstawie literatury zastosowań praktycznych quasi kryształów w świetle ich unikalnych właściwości Omówienie na podstawie literatury podstaw teorii perkolacji i jej zastosowań do modelowania właściwości transportowych wybranych układów dwufazowych (kompozytów, brudnych metali) Omówienie na podstawie literatury struktury atomowej amorficznych

10 metalicznych 29. FT/IM Techniki wytwarzanie amorficznych stopów amorficznych 30. IM Zastosowania amorficznych stopów metalicznych 31. FT/IM Bezołowiowe stopy spawalnicze 32. FT/IM Techniki wytwarzania cieczy ferromagnetycznych 33. FT/IM Właściwości i zastosowania cieczy ferromagnetycznych 34. FT/IM Materiały pół-stałe: struktura, właściwości, zastosowania 35. FT/IM Właściwości reologiczne cieczy nie-newtonowskich 36. Inżynieria mat. / nanotechnol ogia Właściwości domieszkowanego związku nadprzewodzącego La3Co. dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. J. Rybicki dr hab. inż. Tomasz Klimczuk binarnych stopów metal-metal i metalmetaloid Omówienie na podstawie literatury technik wytwarzania amorficznych binarnych stopów metal-metal i metalmetaloid o por zadanych właściwościach Omówienie na podstawie literatury zastosowań praktycznych amorficznych binarnych stopów metal-metal i metalmetaloid Omówienie na podstawie literatury struktury, właściwości i zastosowań bezołowiowych niskotopliwych stopów spawalniczych Omówienie na podstawie literatury technik wytwarzania cieczy ferromagnetycznych Omówienie na podstawie literatury właściwości fizycznych i zastosowania praktycznych cieczy ferromagnetycznych Omówienie na podstawie literatury struktury zawiesin tiksotropowych, ich właściwości fizycznych i zastosowań praktycznych Omówienie na podstawie literatury właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich w powiązaniu z ich strukturą molekularną Praca będzie miała charakter głównie teoretyczny i będzie polegała na przeglądzie literatury. Przewidziana jest synteza materiału metodą topienia w łuku elektrycznym. O.A.W. Strydom, et al. J. Less- Common Met. 22, 511 (1970); Tematy dla studentów współpracujących z promotorem

11 37. Inżynieria mat. / nanotechnol ogia 38. Inżynieria mat. / nanotechnol ogia 39. Inżynieria materiałowa, Nanotechnol ogia, Konwersja Energii, FS 40. Inżynieria materiałowa, Nanotechnol ogia, Konwersja Energii, FS Właściwości domieszkowanego związku nadprzewodzącego La3Ni. Magnetyzm w układzie Sr5Pb3MO12 gdzie M jest metalem przejściowym. Nanoceramiczne przewodniki protonowe struktura i właściwości Wpływ wodoru na strukturę ceramicznych przewodników protonowych dr hab. inż. Tomasz Klimczuk dr hab. inż. Tomasz Klimczuk dr hab. inż. Maria Gazda dr hab. inż. Maria Gazda Praca będzie miała charakter głównie teoretyczny i będzie polegała na przeglądzie literatury. Przewidziana jest synteza materiału metodą topienia w łuku elektrycznym. Praca będzie miała charakter głównie teoretyczny i będzie polegała na przeglądzie literatury. Przewidziana jest synteza materiału metodą syntezy w fazie stałej. Przegląd literaturowy. Doświadczenie (wysokotemperaturowe badania rentgenowskie jednego z ceramicznych przewodników protonowych) Przegląd literaturowy. Doświadczenie (próba wytworzenia i zbadania jednego z ceramicznych przewodników protonowych) C.S. Garde et al. J. Alloys Comp. 198, 165 (1993) O.A.W. Strydom, et al. J. Less- Common Met. 22, 511 (1970); C.S. Garde et al. J. Alloys Comp. 198, 165 (1993) K. Yamaura, et al. J. of Solid State Chem. 164, 12 (2002) BaCeO3: Materials development, properties and application Progress in Materials Science, 60, 2014, A. Slodczyk et al. / Solid State Ionics 225 (2012) Tematy dla studentów współpracujących z promotorem Tematy dla studentów współpracujących z promotorem

12 41. Inżynieria materiałowa, Nanotechnol ogia, Konwersja Energii, FS 42. Inżynieria materiałowa, Nanotechnol ogia, Konwersja Energii, FS Spektroskopia rentgenowska jako metoda badania materiałów Kompozytowy elektrolit dr hab. inż. Maria Gazda dr hab. inż. Maria Gazda Przeglad literaturowy Doświadczenie zaprojektowanie i wykonanie przykładowych badań Przegląd literaturowy. Doświadczenie wytworzenie i zbadanie 1 elektrolitu Instrukcja przyrządu, E. Frahm / Journal of Archaeologica l Science 40 (2013) D. Medvedev et al. / Journal of Power Sources 221 (2013) Katedra: KATEDRA FIZYKI TEORETYCZNEJ I INFORMATYKI KWANTOWEJ L.p. Kierunek/ specjalność 1. Physics, Mathematics, Biomedical- Eng. or Material-Eng. Temat pracy dyplomowej Calculations of electronic excited states of the pyrimidine molecule Imię i nazwisko promotora Dr Julien Guthmuller Cel i zadania Podstawowa literatura Uwagi The subject consists in the calculation of electronic excited states of singlet and triplet multiplicities for the pyrimidine molecule. An accurate knowledge of these states is mandatory to interpret e.g. electron impact energy loss spectra measured at the GUT. The investigation will be performed using quantum mechanical computations based on the density functional theory and on wavefunction methods. Calculations will be realized on the supercomputer TASK employing The literature will be provided to the interested students. Some basic knowledge of the English language is required.

13 2. Physics, Mathematics, Biomedical- Eng. or Material-Eng. 3. Physics, Mathematics, Biomedical- Eng. or Material-Eng. 4. Physics, Mathematics, Biomedical- Eng. or Simulation of vibrational spectra: IR and Raman intensities of methyl substituted compounds Simulation of positron interactions with molecules Simulation of electron scattering from molecules Dr Julien Guthmuller Dr Jan Franz Dr Jan Franz the program Gaussian. This subject consists in the investigation of the IR and Raman intensities of organic molecules having one or several methyl (CH 3 ) group(s). The knowledge of their vibrational response is essential to interpret spectroscopies like e.g. sumfrequency generation. The study will be performed using quantum mechanical computations based on the density functional theory and on wavefunction methods. Calculations will be realized on the supercomputer TASK employing the program Gaussian. We have a collection of computer programs to simulate the interactions of positrons (the electron's antiparticle) with molecules. Results from such simulations are interesting in medical physics to improve techniques like Positron Emission Tomography (PET) and Ion-Beam- Cancer-Therapy. Depending on the students interests the tasks can include: running simulations, analysing results and/or writing new computer programs. We have a collection of computer programs to simulate the scattering of electrons from molecules. A collaboration with the The literature will be provided to the interested students The literature depends on the exact project and may contain some book chapters, articles and description of computer programs. Some chapters from J. R. Taylor Scattering Theory Some basic knowledge of the English language is required. Some knowledge of the English language is required. Some knowledge of the English language is required.

14 Material-Eng. experimental group of prof. C. Szmytkowski and prof. P.Możejko might be possible. 5. Physics, Mathematics or Material- Eng. 6. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana 7. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana Formation of Molecules by Collision of two Atoms Numeryczne rozwiązanie równań Maxwella dla przypadku propagacji światła z uwzględnieniem dyspersji chromatycznej. Model 3D drgań przeźroczystego żelu (o konsystencji galaretowatej) z uwzględnieniem procesu załamania światła. Dr Jan Franz Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel In some Astrophysical environments (e.g. after Supernova explosions or in interstellar Nebulae) small molecules are mainly formed by the collisions of two atoms followed by the emission of a photon. Tasks may involve: comparing time-dependent and time-independent quantum mechanics and the study of quantum tunneling through small barriers. Rozwiązanie równań Maxwella dla przypadku propagacji światła (paczki falowej) w światłowodzie z uwzględnieniem dyspersji chromatycznej (wedle modelu Sellmeier'a). Uwzględnienie części odpowiedzialnej za tłumienie (dane pochodzić mogą z pomiarów doświadczalnych). Celem pracy jest stworzenie graficznej animacji (''wyrenderowanie'' poszczególnych klatek) dla drgającego żelu (np. sześcian). Do opisu drgań można użyć przybliżonych rozwiązań, Some chapters from D. Tannor Introduction to Quantum Mechanics: A Time- Dependent Perspective [1] Peter Monk, Finite element methods for Maxwell's equations, Oxford University Press, USA, 2003 [2] J. D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna, PWN Wa-wa 1982 [3] B.Crosignani, Światłowody w telekomunikacji Wydaw. Komunikacji i Łączności, [1] F. S. Crawford, Fale, PWN Warszawa 1973 [2] edyt. A.S.Glassner, An Introducing to Ray Tracing, Academic Press 1991 [3] edyt. J. Zabrodzki, Grafika Komputerowa, Some knowledge of the English language is required. Some skills in Computer Programming are necessary.

15 8. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana 9. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana Symulacja 3D kołyski Newtona System do zarządzania rezerwacjami przeznaczony dla obiektów czynnych w sezonie letnim. Innowacyjny program ukierunkowany na potrzeby mikroprzedsiębiorstw. Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel sprawiających realizm, nie koniecznie opisujących w sposób bardzo dokładny zachowanie się takich ciał (np. uproszczony model mas i sprężyn). Dodatkowo należy uwzględnić efekt przeźroczystości (dwa różne ośrodki) wykorzystując do tego celu metodę śledzenia promieni (bazująca na optyce geometrycznej), pozwalającą uwzględnić takie efekty jak załamanie światła w ośrodku oraz odbicia. Rozwiązanie numeryczne (biblioteki) zagadnienia zderzenia kulek w kołysce newtona. Uwzględnienie czasu oddziaływania, rodzaju materiału, Możliwe dwie drogi prezentacji (do wyboru) Android OS z możliwością oddziaływania z wykorzystaniem akcelerometru/żyroskopu Oddziaływanie za pomocą Kinect System mający ułatwić prowadzenie grafiku rezerwacji osobom, które wynajmują pokoje w sezonie letnim. Koniecznością jest wprowadzenie do systemu innowacyjnych funkcji np. możliwości przeprowadzki klienta z jednego pokoju do drugiego. System ma zapewniać WNT 1994 Wa-wa [1] F. S. Crawford, Fale, PWN Warszawa 1973 [2] Open Dynamics Engine (ode.org) [1] Marcin Lis "Ćwiczenia praktyczne SQL" [2] Vijay Joshi "PHP i jquery. Receptury", [3] Marcin Lis "PHP i MySQL"

16 10. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana 11. Fizyka techniczna/ Informatyka Stosowana Graficzny generator raportów Computer vision na platformie Galileo Development Board 12. FT/IS Automatyczne wykrywanie i usuwanie danych wrażliwych z obrazów na poziomie dodawania ich do bazy danych 13. Fizyka techniczna/ Lokalizacja w przestrzeniach Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel Dr inż. Bartosz Reichel automatyczne wysyłanie do klienta powiadomień mailowych. W pracy należy przeprowadzić badanie wśród osób zainteresowanych. Opracowanie zagadnienia graficznego budowania raportów (nie należy tego traktować w kontekście takim jak rozwiązuje to np. MS - Access). Użytkownik finalny budując raporty nie musi wykazywać się wiedzą z zakresu SQL a jedynie z zakresu znajomości tematyki której baza się dotyczy. Wykorzystanie platformy proponowanej przez firmę Intel do pracowania urządzenia (np. inteligentna kamera, rozpoznająca twarze bez względu na obrót tak jak w domowych kamerach ). W wersji podstawowej wykrywanie twarzy (także obróconej o dowolny kąt). System ma działać jako dodatek do bazy danych tak aby dla użytkownika korzystającego z bazy danych (zapytania SQL) było to rozwiązaniem transparentnym. Proponowane systemy baz danych: Oracle, SQL Server, Postgresql. Jako dodatkowy element istnieje możliwość rozwinięcia wykrywania o inne elementy wrażliwe np. tablice rejestracyjne. Konstrukcja urządzenia (na bazie bluetooth) pozwalającego na [1] Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV, Gary Bradski Temat wymaga podstawowej znajomości bazy danych Oracle (lub innej wybranej) ale nie jest związany tylko z bazami danych a wymaga też opracowania algorytmów z zakresu CV. Temat trudny, skierowany do osób którym nie straszna jest

17 Informatyka Stosowana 14. FS, IM, IS, Inż.Biomedyc zna 15. FS, IM, IS, Inż.Biomedyc zna zamkniętych lokalizację na podstawie RSSI (i nie tylko) w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenia (przynajmniej 3szt) powinny określać położenie z wykorzystaniem algorytmu (propozycja zagadnienie radaru, zagadnienie odwrotne). Porównanie z metodą najprostszą triangulacją. Urządzenie powinno odbierać dane z (np. telefonu) i przesyłać z powrotem informacje o położeniu. Obliczenia struktury elektronowej 2- Br pyrimidyny Obliczenia fotochemicznych właściwości cząsteczki 5-Cl pyrimidyny dr inż. Marta Łabuda dr inż. Marta Łabuda Chcemy uzyskać podstawowe dane spektroskopowe (widmo absorpcji, energie jonizacji, strukturę wibracyjną) dla podanej cząsteczki za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonału gęstości (Density Functional Theory). Chcemy uzyskać podstawowe dane spektroskopowe (widmo absorpcji, energie jonizacji, strukturę wibracyjną) dla podanej cząsteczki za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonału gęstości (Density Functional Theory). 1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry McMillan, New York Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN 4. Artykuły naukowe udostępnione zainteresowanym. 1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry McMillan, New York Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN 4.Literatura specjalistyczna zarówno fizyka jak i matematyka. Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem. Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Mile widziana motywacja do szukania niestandardowych rozwiązań. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

18 16. FS, IM, IS, Inż.Biomedyc zna 17. FS, IM, IS, Inż.Biomedyc zna Badanie struktury elektronowej oraz widma fotoelektronów mrówczanu izobutylu Modelowanie struktury elektronowej oraz powierzchni energii potencjalnej dla układu C 2+ - pirydyna dr inż. Marta Łabuda dr inż. Marta Łabuda Mrówczan izobutylu jest popularnym estrem mającym malinowy zapach. Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji komputerowych właściwości cząsteczki takich jak: geometria, częstość drgań, energia potencjału, energia jonizacji, orbitale molekularne oraz wyznaczenie stanów wzbudzonych i widma za pomocą spektroskopii fotoelektronów. Student zapozna się z podstawowymi pojęciami i metodami niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji za pomocą pakietów GAUSSIAN i MOLPRO. Praca zakłada wykonanie obliczeń struktury elektronowej układu C 2+ - pirydyna w celu określenia geometrii układu, częstości drgań, energii potencjalnej w zależności od odległości jonu od molekuły, obliczenie energii jonizacji i określenie stanów elektronowych układu. Dodatkowo, należy wyznaczyć orbitale molekularne oraz gęstość elektronową niezależną od czasu. Obliczenia wykonywane będą za pomocą metod chemii kwantowej zaimplementowanych w programach GAUSSIAN i MOLPRO udostępnionych w CI TASK. Uzyskane wyniki wniosą udostępniona zainteresowanym 1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry McMillan, New York Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN 4.Literatura specjalistyczna udostępniona zainteresowanym 1. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry McMillan, New York Przewodnik użytkownika do pakietów obliczeniowych: MOLPRO i GAUSSIAN 4.Literatura specjalistyczna udostępniona zainteresowanym Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Współpraca z grupą doświadczalników. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem. Praca teoretyczno-aplikacyjna w oparciu o już istniejące oprogramowanie. Podstawowa znajomość jęz. angielskiego jest dodatkowym atutem.

Katedra FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Katedra FIZYKI CIAŁA STAŁEGO Katedra FIZYKI CIAŁA STAŁEGO L.p. Kierunek/ Specjalność Temat pracy dyplomowej Imię i nazwisko opiekuna Cel i zadania Podstawowa literatura Uwagi 1. N/IM Charakterystyka porowatych materiałów na elektrody

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano.

Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano. Chemia teoretyczna to dział chemii zaliczany do chemii fizycznej, zajmujący się zagadnieniami związanymi z wiedzą chemiczną od strony teoretycznej, tj. bez wykonywania eksperymentów na stole laboratoryjnym.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Fizyka komputerowa(ii)

Fizyka komputerowa(ii) Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS 160 PLAN STUDIÓW 3.2. FIZYKA 3.2. PHYSICS - MSc Studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: FIZYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i wizualizacja procesów fizycznych Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych.

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. dr M. Kopernik Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. Tematy inżynierskie mogą być podobne, ale realizowane w węższym

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.204r. Fizyka - II stopień - mgr (j. angielski) Numeryczna analiza własności elektronowych i transportowych

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT s Punkty ECTS: 7. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT s Punkty ECTS: 7. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Nowoczesne metody pomiarowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT-2-041-s Punkty ECTS: 7 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej WZÓR WPISU Rok studiów: Przedmioty obieralne do indeksu Rok akademicki: Semestr: Nazwisko wykładającego dr Leszek Petryka dr Leszek Petryka

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OBRAZOWANIE MEDYCZNE Nazwa w języku angielskim: MEDICAL IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA Efekty kształcenia dla kierunku: INFORMATYKA Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Informatyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

- dzienne studia magisterskie

- dzienne studia magisterskie 198 PLAN STUDIÓW 3.4 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 3.4 MATERIALS ENGINEERING - MSc Studies - dzienne studia magisterskie WYDZIAŁ: PPT Faculty of Fundamental Problems of Technology KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Matematyczne i komputerowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA ( UKŁADZIE ROCZNYM) ybrane zagadnienia matematyki wyższej Logika i teoria mnogości dla informatyków Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 -learning INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/16 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne ybrane zagadnienia matematyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH Kierunek: Specjalność: Tryb studiów: INFORMATYKA Kod/nr INTERAKTYWNA GRAFIKA

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data Sylabus Nazwa przedmiotu (w j. polskim i angielskim) Nazwisko i imię prowadzącego (stopień i tytuł naukowy) Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ANALIZA I PRZETWARZANIE OBRAZÓW MEDYCZNYCH 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: FIZYKA 2. Kod przedmiotu: Mf 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja Siłowni

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo