System rejestrowania transakcji i generowania raportów do GIIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System rejestrowania transakcji i generowania raportów do GIIF"

Transkrypt

1 1/15 GIIF Report System System rejestrowania transakcji i generowania raportów do GIIF Opis rozwiązania Przedmiotem oferty jest wdrożenie systemu raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. System jest zgodny z wymogami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. w przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2000r. Nr 116, poz z późniejszymi zmianami m.in. uwzględnia nowelizację ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r.); Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. oraz z 20 maja 2003 r. Streszczenie dla kierownictwa Proponowany system rejestracji transakcji i generowania raportów do Głównego Inspektora Informacji Finansowych (GIIF) jest zgodny z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, a także odpowiednich Rozporządzeń Ministra Finansów. Tym samym stanowi on narzędzie w pełni wystarczające zarówno do zgodnego z Ustawą prowadzenia rejestru jak i tworzenia wymaganych prawem raportów do GIIF. System pobiera informacje o codziennych transakcjach z istniejących w firmie baz/systemów transakcyjnych poprzez specjalny moduł importu i umieszcza je w hurtowni danych o bardzo przejrzystej strukturze z dodatkowymi atrybutami opisowymi wymaganymi w Rozporządzeniu (okodowywanie). Brakujące informacje o transakcjach pobierane są automatycznie z danych statycznych, które również przechowywane są w hurtowni danych. Wszystkie dane statyczne w razie potrzeby mogą być uzupełniane i poprawiane przez operatorów. Dzięki skutecznemu algorytmowi mapowania danych statycznych na transakcje, wszystkie czterdzieści pięć pól opisujących każdą transakcję uzyskuje wartości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Przejrzysta i wydajna struktura przechowywania wszystkich wymaganych prawem w Rozporządzeniu danych o transakcjach pozwala w łatwy sposób generować zarówno zbiorcze (miesięczne) jak i pojedyncze (niezwłocznie) raporty do GIIF. Dodatkowo, system wspomaga codzienną pracę osoby odpowiedzialnej za typowanie, monitorowanie i późniejsze zgłaszanie transakcji podejrzanych do GIIF.

2 2/15 Cały system został stworzony tak, aby każdy jego element mógł być łatwo konfigurowalny, w razie zmian w prawodawstwie, a użytkownik posiadał jak największą kontrolę i łatwość w zakresie tworzenia reguł, zapytań i raportów. System wykonany jest w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone technologie. Przejrzysta i bardzo wydajna struktura danych, pozwala w przyszłości wykorzystywać stworzoną hurtownię zarówno do rozwijania powstałego systemu jak i tworzenia zupełnie nowych raportów oraz zapytań w zakresie przechowywanych danych. Charakterystyka i opis funkcjonalny systemu System gromadzi pełną, dostępną informację o wszystkich transakcjach przetwarzanych przez firmę w specjalnym rejestrze zgodnym z wymogami prawa. Wykorzystywany jest do tego celu specjalizowany moduł importu. Ze względu na ilość danych i fakt, że jednym z założeń przedstawianego rozwiązania jest zapewnienie jego wydajności oraz elastyczności (możliwość częstych zmian wprowadzanych przez ustawodawcę), importowaniu danych będzie towarzyszyło jednoczesne przekształcanie zarówno formatu danych jak i samej struktury ich przechowywania. Dane pobrane ze struktury bazodanowej zostaną umieszczone w strukturze opartej na hurtowni danych. Przyjęcie jako podstawy projektu bardzo przejrzystej struktury danych ma na celu: Ułatwienie i zoptymalizowanie procesu późniejszego mapowania; Ułatwienie i zoptymalizowanie procesu późniejszego tworzenia wydajnych i przejrzystych zarówno zapytań jak i raportów; Ułatwienie i przyspieszenie późniejszego procesu reagowania na zmiany w aktach prawnych. Dane znajdujące się w hurtowni danych, będą automatycznie formatowane (wszystkie dane) i okodowywane zgodnie z Zał. 2.E do Rozporządzenia. Okodowywaniu będzie podlegało tylko czterdzieści pięć pól wyspecyfikowanych w opisie struktury zapisu elektronicznego. Brakujące (niezaimportowane), a wymagane przez Ustawę dane będą pobierane i mapowane automatycznie ze struktury danych statycznych, która również przechowywana jest w ramach stworzonej hurtowni danych. Przejrzystość tej struktury pozwoli w przyszłości na łatwą jej modyfikację, a tym samym reagowanie na zmiany w prawodawstwie. Dane statyczne wprowadzane są ręcznie przez operatorów lub mogą zostać zaimportowane z zewnętrznego źródła danych np. plik Excel. Obie formy wprowadzania danych wymagają zachowania zasady czterech oczu. Przyjęcie rozwiązania opartego na hurtowni danych oraz prawidłowe i przejrzyste okodowanie wszystkich znajdujących się w niej transakcji powoduje, że w łatwy sposób mogą być tworzone

3 3/15 raporty i zestawienia zarówno w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł jak i narzędzia raportujące czy nawet komendy SQL. Miesięczne raporty do GIIF i odpowiadające im reguły filtrujące są predefiniowane, jednak w łatwy sposób mogą być modyfikowane przez administratora, np. w razie wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów. System pozwala również, na generowanie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów korekty w przypadku przekazania błędnych danych do GIIF. Dodatkowo system wspomaga codzienną pracę osoby odpowiedzialnej za typowanie, monitorowanie i późniejsze, niezwłoczne zgłaszanie transakcji podejrzanych do GIIF. Architektura funkcjonalna System składa się z kilku modułów funkcjonalnych. Wszystkie moduły pracują na wspólnej hurtowni danych. System wykonany jest w architekturze klient-serwer. Osoby odpowiedzialne za dane statyczne Transakcje wymagające opisania Moduł danych statycznych Zewnętrzne dane statyczne Dane statyczne Sstem transakcyjny Moduł importu Porządkowanie Uzupełnianie Okodowanie Hurtownia danych Generator raportów Dodatkowe raporty i zestawienia OLAP Moduł definicji reguł i monitorowania transakcji Reguły Lista transakcji monitorowanych Osoby odpowiedzialne za monitorowanie transakcji Automatyczne okresowe raporty do GIIF Natychmiastowe raporty zgłaszane przez osobę odpowiedzialną Korekty raportów GIIF

4 4/15 Moduły Interfejs importu danych Podstawową funkcją tego modułu jest pobieranie danych z istniejącej w firmie bazy danych lub systemu transakcyjnego. Pobierane dane muszą być w odpowiedni sposób porządkowane i filtrowane. Istotnym elementem tworzenia tego modułu będzie analiza struktury istniejącej bazy, przynajmniej w zakresie pozwalającym na import potrzebnych danych. Analiza taka będzie przeprowadzona przez odpowiedniego analityka w zależności od wykorzystywanych w firmie technologii serwerów baz danych i systemu transakcyjnego. Od wykorzystywanych technologii zależy również poziom skomplikowania tego modułu. Importowane transakcje są w odpowiedni sposób sprawdzane oraz okodowywane. Nazwy pól nie są zmieniane w celu zachowania standardów wewnątrz firmowych oraz ich łatwej identyfikacji przez pracowników firmy. W razie potrzeby moduł importu przekształca kody pól i uzupełnia transakcje o informacje statyczne tak, aby docelowo dla transakcji wypełnione było każde z czterdziestu pięciu wymaganych pól. Już na etapie importu dane są sprawdzane pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003r. W szczególności, np.: W razie braku odpowiedniego klucza w bazie jest generowany unikalny klucz (pole 01 raportu); Pól raportu (tj. Numer rejestracji transakcji, data rejestracji transakcji, numer jednostki organizacyjnej IO, status rekordu transakcji); W przypadku wartości pola 05 (status rekordu transakcji) następuje automatyczna identyfikacja czy pobierana transakcja jest nowa czy jest to może transakcja typu reverse (korygującą); Następuje automatyczne sprawdzenie kodu rodzaju transakcji pozwalającego jednoznacznie określić i zakodować pole 06 raportu; Następuje automatyczne sprawdzenie występowania informacji potrzebnych do zakodowania sposobu wydania dyspozycji (pole 09 raportu); Następuje automatyczne wypełnienie informacji o podmiotach (pola 17-30, 31-36, 37-42) na podstawie danych statycznych i ewentualnego uzupełnienia wartościami domyślnymi według określonych reguł. Wszystkie operacje wykonywane przez interfejs są zapisywane w szczegółowym logu. Szczegółowość zapisu jest konfigurowalna przez administratora. Informacje o błędach podczas importu są niezwłocznie zgłaszane administratorowi w postaci listy komunikatów błędów wraz z ich opisem np.: jedna z importowanych transakcji nie posiada wypełnionego pola 03 (pole obowiązkowe), łączna liczba wszystkich zaimportowanych transakcji nie zgadza się z liczbą wszystkich transakcji w bazie źródłowej.

5 5/15 Interfejs jest odporny na zdarzenia nietypowe np. przerwanie importu przed jego zakończeniem możliwe jest uruchomienie procesu importu od nowa bez ryzyka naruszenia integralności lub wiarygodności danych znajdujących się już w hurtowni danych. Importowane transakcje, dla których nie istnieją jeszcze statyczne wpisy ( nowe transakcje ), są odpowiednio zaznaczane w celu ich sprawdzenia pod względem występowania odpowiednich statycznych danych uzupełniających. W razie, gdy takie dane nie występują (np. pojawił się nowy numer rachunku i brak odpowiadającego mu numeru NIP lub PESEL), przygotowywana jest lista danych do uzupełnienia w module danych statycznych. Taka lista jest wyświetlana automatycznie operatorowi modułu danych statycznych zaraz po jego uruchomieniu. Dodatkowo, jeżeli brakujące pola z wartościami statycznymi zostały skonfigurowane jako wymagane, na operatorze modułu danych statycznych będzie wymuszane wypełnienie tego pola lub podjęcie decyzji, że ma ono zostać puste. Obie operacje wymagają zatwierdzania przez osoby odpowiedzialne (tzw. zasada czterech oczu) i ich wynik jest zapisywany w logu. Wartość transakcji jest przeliczana na EUR w celu sprawdzania wartości progowych. Zgodnie z art.8.2 Ustawy do przeliczeń musi być stosowany średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania transakcji, złożenia dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji. W tym celu system musi przechowywać informacje o kursach walut. Informacje te mogą być importowane automatycznie z zewnętrznego źródła lub też wprowadzane ręcznie. Moduł danych statycznych Moduł danych statycznych ma za zadanie gromadzić i przechowywać informacje statyczne, potrzebne do uzupełniania transakcji o dodatkowe pola opisowe wymagane w Ustawie z dnia 16 listopada 2000r. (Art. 12) i w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Dane statyczne są wykorzystywane do mapowania na odpowiednie transakcje. Jeśli brak jest odpowiednich danych do zamapowania nowych zaimportowanych transakcji, to informacja o konieczności ich uzupełnienia pojawia się w module danych statycznych. W przypadku, gdy pewne dane są trudne do jednoznacznego ustalenia (np. gdy transakcja została zlecona z wykorzystaniem mediów elektronicznych przez internet lub fax) jest możliwe ustalenie wartości domyślnych niektórych atrybutów (np. wypełnianie nazwiska osoby odpowiedzialnej autoryzującej przelewy z danej firmy). System stara się również uprościć wypełnianie pewnych pól, np. Poprzez rozpoznawanie formy prawnej spółki na podstawie jej nazwy (wyszukiwanie ciągu S.A. lub Sp. z o.o. ). Dane statyczne mogą być wprowadzane w sposób bezpośrednio przez operatorów, jak również mogą zostać wstępnie zaimportowane z zewnętrznego źródła w znanym formacie (np. Excel, Access), jeśli firma takim źródłem dysponuje. Wszelkie zmiany wprowadzane w tym module wymagają potwierdzenia (tzw. zasada czterech oczu). Jest to realizowane w ten sposób, że każda modyfikacja wprowadzona przez operatora nie jest realizowana od razu, lecz trafia na listę modyfikacji do zatwierdzenia. Osoba uprawniona (inna niż autor zmian) musi przeglądając listę modyfikacji zatwierdzić taką zmianę. Dopiero wówczas odnosi ona skutek.

6 6/15 Autoryzacja operatorów wprowadzających i zatwierdzających zmiany odbywa się w oparciu o odpowiedni system uprawnień, który zostanie ustalony w ramach analizy przedwdrożeniowej. Możliwe jest wykorzystywanie kont systemowych, aby uniknąć podwójnego logowania użytkowników. Wszystkie zmiany w danych statycznych są rejestrowane w postaci szczegółowych logów. Dla każdego z pól występującego w ramach modułu danych statycznych, administrator może ustawić flagę wymagalności, która będzie oznaczała, że nie można wygenerować comiesięcznego raportu do GIIF, jeżeli dla wszystkich raportowanych transakcji pole to nie będzie wypełnione - na operatorze modułu danych statycznych będzie wymuszane wypełnienie tego pola lub podjęcie decyzji, że ma ono zostać puste raport zostanie wygenerowany (obie operacje wymagają zachowania zasady czterech oczu i ich wynik jest zapisywany w logu). Moduł tworzenia reguł Moduł tworzenia reguł służy do definiowania i parametryzowania reguł, które służą do wyszukiwania i klasyfikacji transakcji na potrzeby ich monitorowania oraz generowania raportów do GIIF. Moduł składa się z dwóch paneli funkcjonalnych: Panel automatycznych raportów okresowych (comiesięcznych); Panel monitorowania transakcji służy do tworzenia reguł w celu codziennego typowania, monitorowania i generowania niezwłocznej informacji wystąpieniu transakcji podejrzanej do GIIF. Występują więc dwa zbiory reguł: Reguły raportujące, wynikające z Ustawy i Rozporządzeń, które powodują automatyczne raportowanie określonych transakcji; Reguły monitorujące, które pozwalają śledzić transakcje, które osoba odpowiedzialna uzna za podejrzane lub wymagające monitorowania. Istotnym elementem tego modułu jest kojarzenie transakcji powiązanych w celu ich wspólnego analizowania, np. czy suma kwot transakcji powiązanych przekracza próg ustawowy. Moduł pozwala na tworzenie dowolnej liczby reguł różnych typów. Możliwe jest definiowanie reguł zaznaczających transakcje podejrzane w oparciu o predefiniowany zestaw reguł wynikający z regulacji prawnych (reguły raportujące). Parametry tego zestawu reguł są w pełni konfigurowalne, np. można zmienić wartość progową z 15000EUR na każdą inną kwotę. Konfigurowalne są również wszystkie inne wartości wynikające z Rozporządzenia. Istnieje możliwość definiowania dodatkowych reguł w oparciu o dowolne kryteria i warunki na podstawie atrybutów opisowych transakcji. Bardziej zaawansowane reguły mogą być definiowane na bazie składni języka SQL. Takie reguły i zapytania mogą być definiowane na podstawie dowolnych transakcji bezpośrednio lub na tabeli preprocesowanej, w której transakcje powiązane są przedstawione łącznie.

7 7/15 Taka wirtualna tabela jest na bieżąco aktualizowana i zawiera łączne informacje o wszystkich transakcjach powiązanych (według zdefiniowanych kryteriów). Przykładowo 3 transakcje o kwotach 8.000EUR między dwoma kontami wykonane w tym samym miesiącu będą widoczne jako jedna transakcja na kwotę EUR. Oprócz edycji reguł moduł ten pozwala w wygodny sposób monitorować transakcje według dowolnych kryteriów. Realizowane jest to poprzez wyświetlanie listy transakcji monitorowanych, która jest stale aktualizowana na podstawie zbioru reguł monitorujących. Lista transakcji monitorowanych może być w łatwy sposób przeglądana i filtrowana według dodatkowych kryteriów. Kryteria mogą być dowolnie łączone z wykorzystaniem łączników logicznych (i, lub). Często wykorzystywane reguły mogą być zapisywane do przyszłego wykorzystania. Istotnym elementem jest też definiowanie reguł czasowych, które pozwalają przyjrzeć się pewnym grupom transakcji. Przykładowo, gdy na podstawie reguł ogólnych opisujących kraje wysokiego ryzyka zostanie znaleziona transakcja wykonana do takiego kraju przez firmę X, można łatwo zdefiniować regułę, która będzie monitorowała wszystkie transakcje firmy X w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Transakcje monitorowane, które będą raportowane na podstawie wymagań Ustawowych są zaznaczane innym kolorem. Dodatkowo osoba odpowiedzialna może zaznaczyć transakcję, którą uzna za podejrzaną. Taka transakcja może zostać dodatkowo opisana poprzez podanie uwag tekstowych oraz informacji kodujących (kody pola 08 raportu). Dzięki temu moduł ten jest wygodnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za monitorowanie transakcji. Generator raportów Moduł generacji raportów pozwala na tworzenie raportów w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. ze szczególnym uwzględnieniem wzorców przedstawionych w załącznikach do tego Rozporządzenia. Oprócz raportów przeznaczonych do GIIF istnieje również możliwość przygotowywania innych raportów na potrzeby wewnętrzne i inne. W tym zakresie mogą być wykorzystane wszelkie mechanizmy analityczne (zwłaszcza OLAP). Mogą być tworzone zarówno raporty tabelaryczne, jak i wykresy przestawne. Mogą być wykorzystywane narzędzia zewnętrzne, jak np. Crystal Reports, Clarion, MS SQL Reporting Services czy MS Excel. Wszystkie raportowane transakcje są okodowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Proces okodowania jest przeprowadzany już na etapie importu danych, co pozwala przygotowywać raporty wewnętrzne w oparciu o te kody. Możliwe jest również definiowanie reguł na podstawie kodów transakcji. Raporty do GIIF są eksportowane do pliku tekstowego w formacie zgodnym z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003r. Plik jest następnie podpisywany bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę odpowiedzialną zgodnie z par. 8 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Finansów.

8 8/15 Parametryzacja W systemie każdy moduł jest wyposażony w panel konfiguracyjny, który pozwala określić podstawowe parametry funkcjonowania systemu. Główny panel konfiguracyjny jest dostępny dla administratora. Umożliwia on przydzielanie uprawnień użytkownikom do pozostałych modułów. Dodatkowo w modułach konfigurowalne są: W module importu: o Źródło danych; o Szczegółowość logu importu; o Harmonogram importu danych, np. określona godzina każdego dnia. Oprócz importów automatycznych istnieje oczywiście możliwość ręcznego zapoczątkowania importu. W module danych statycznych: o Uprawnienia użytkowników do wprowadzania i weryfikacji danych; o Wymagalność pól statycznych; o Kolor na jaki mają się podświetlać wartości pól zaproponowanych / wygenerowanych przez system np. forma prawna; W module tworzenia reguł: o Aktywne reguły; o Parametry reguł; W module raportów: o Kod instytucji przydzielany przez GIIF; o Aktywne raporty; o Częstotliwość tworzenia raportów dla GIIF; o Dodatkowe raporty wewnętrzne. Architektura techniczna systemu System jest wykonany w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone technologie. Skuteczność wybranych narzędzi potwierdzają dotychczasowe wdrożenia firmy Datacom Software. System ma otwartą architekturę, co pozwala na jego dalszy rozwój. Łatwa jest również jego współpraca z innymi komponentami programowymi. System wykonany jest w architekturze klient-serwer. System został przygotowany w oparciu o technologie Microsoft. Baza i hurtownia danych systemu wykorzystuje MS SQL Server. Cześć aplikacyjna została stworzona jako program okienkowy instalowany na komputerze użytkownika.

9 Przegląd funkcjonalności W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały przykładowe funkcjonalności dostępne w systemie. 9/15 Zarządzanie danymi klientów

10 10/15

11 11/15 Zarządzanie transakcjami

12 12/15

13 13/15 Wyszukiwanie transakcji wg reguł

14 14/15 Administracja systemem

15 15/15

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Grudzień 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 7 Narzędzie do raportowania i monitorowania postępu prac diagnostycznych Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

RDC Podręcznik dla ośrodka badawczego do wprowadzania danych online

RDC Podręcznik dla ośrodka badawczego do wprowadzania danych online RDC Podręcznik dla ośrodka badawczego do wprowadzania danych online Witamy w systemie Oracle Clinical Remote Data Capture (RDC) RDC to internetowe narzędzie do elektronicznego gromadzenia danych opracowane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego Każda firma wykorzystująca w swojej działalności środowisko naturalne, czy to poprzez korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo