System rejestrowania transakcji i generowania raportów do GIIF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System rejestrowania transakcji i generowania raportów do GIIF"

Transkrypt

1 1/15 GIIF Report System System rejestrowania transakcji i generowania raportów do GIIF Opis rozwiązania Przedmiotem oferty jest wdrożenie systemu raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. System jest zgodny z wymogami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. w przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2000r. Nr 116, poz z późniejszymi zmianami m.in. uwzględnia nowelizację ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r.); Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. oraz z 20 maja 2003 r. Streszczenie dla kierownictwa Proponowany system rejestracji transakcji i generowania raportów do Głównego Inspektora Informacji Finansowych (GIIF) jest zgodny z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, a także odpowiednich Rozporządzeń Ministra Finansów. Tym samym stanowi on narzędzie w pełni wystarczające zarówno do zgodnego z Ustawą prowadzenia rejestru jak i tworzenia wymaganych prawem raportów do GIIF. System pobiera informacje o codziennych transakcjach z istniejących w firmie baz/systemów transakcyjnych poprzez specjalny moduł importu i umieszcza je w hurtowni danych o bardzo przejrzystej strukturze z dodatkowymi atrybutami opisowymi wymaganymi w Rozporządzeniu (okodowywanie). Brakujące informacje o transakcjach pobierane są automatycznie z danych statycznych, które również przechowywane są w hurtowni danych. Wszystkie dane statyczne w razie potrzeby mogą być uzupełniane i poprawiane przez operatorów. Dzięki skutecznemu algorytmowi mapowania danych statycznych na transakcje, wszystkie czterdzieści pięć pól opisujących każdą transakcję uzyskuje wartości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Przejrzysta i wydajna struktura przechowywania wszystkich wymaganych prawem w Rozporządzeniu danych o transakcjach pozwala w łatwy sposób generować zarówno zbiorcze (miesięczne) jak i pojedyncze (niezwłocznie) raporty do GIIF. Dodatkowo, system wspomaga codzienną pracę osoby odpowiedzialnej za typowanie, monitorowanie i późniejsze zgłaszanie transakcji podejrzanych do GIIF.

2 2/15 Cały system został stworzony tak, aby każdy jego element mógł być łatwo konfigurowalny, w razie zmian w prawodawstwie, a użytkownik posiadał jak największą kontrolę i łatwość w zakresie tworzenia reguł, zapytań i raportów. System wykonany jest w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone technologie. Przejrzysta i bardzo wydajna struktura danych, pozwala w przyszłości wykorzystywać stworzoną hurtownię zarówno do rozwijania powstałego systemu jak i tworzenia zupełnie nowych raportów oraz zapytań w zakresie przechowywanych danych. Charakterystyka i opis funkcjonalny systemu System gromadzi pełną, dostępną informację o wszystkich transakcjach przetwarzanych przez firmę w specjalnym rejestrze zgodnym z wymogami prawa. Wykorzystywany jest do tego celu specjalizowany moduł importu. Ze względu na ilość danych i fakt, że jednym z założeń przedstawianego rozwiązania jest zapewnienie jego wydajności oraz elastyczności (możliwość częstych zmian wprowadzanych przez ustawodawcę), importowaniu danych będzie towarzyszyło jednoczesne przekształcanie zarówno formatu danych jak i samej struktury ich przechowywania. Dane pobrane ze struktury bazodanowej zostaną umieszczone w strukturze opartej na hurtowni danych. Przyjęcie jako podstawy projektu bardzo przejrzystej struktury danych ma na celu: Ułatwienie i zoptymalizowanie procesu późniejszego mapowania; Ułatwienie i zoptymalizowanie procesu późniejszego tworzenia wydajnych i przejrzystych zarówno zapytań jak i raportów; Ułatwienie i przyspieszenie późniejszego procesu reagowania na zmiany w aktach prawnych. Dane znajdujące się w hurtowni danych, będą automatycznie formatowane (wszystkie dane) i okodowywane zgodnie z Zał. 2.E do Rozporządzenia. Okodowywaniu będzie podlegało tylko czterdzieści pięć pól wyspecyfikowanych w opisie struktury zapisu elektronicznego. Brakujące (niezaimportowane), a wymagane przez Ustawę dane będą pobierane i mapowane automatycznie ze struktury danych statycznych, która również przechowywana jest w ramach stworzonej hurtowni danych. Przejrzystość tej struktury pozwoli w przyszłości na łatwą jej modyfikację, a tym samym reagowanie na zmiany w prawodawstwie. Dane statyczne wprowadzane są ręcznie przez operatorów lub mogą zostać zaimportowane z zewnętrznego źródła danych np. plik Excel. Obie formy wprowadzania danych wymagają zachowania zasady czterech oczu. Przyjęcie rozwiązania opartego na hurtowni danych oraz prawidłowe i przejrzyste okodowanie wszystkich znajdujących się w niej transakcji powoduje, że w łatwy sposób mogą być tworzone

3 3/15 raporty i zestawienia zarówno w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł jak i narzędzia raportujące czy nawet komendy SQL. Miesięczne raporty do GIIF i odpowiadające im reguły filtrujące są predefiniowane, jednak w łatwy sposób mogą być modyfikowane przez administratora, np. w razie wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów. System pozwala również, na generowanie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów korekty w przypadku przekazania błędnych danych do GIIF. Dodatkowo system wspomaga codzienną pracę osoby odpowiedzialnej za typowanie, monitorowanie i późniejsze, niezwłoczne zgłaszanie transakcji podejrzanych do GIIF. Architektura funkcjonalna System składa się z kilku modułów funkcjonalnych. Wszystkie moduły pracują na wspólnej hurtowni danych. System wykonany jest w architekturze klient-serwer. Osoby odpowiedzialne za dane statyczne Transakcje wymagające opisania Moduł danych statycznych Zewnętrzne dane statyczne Dane statyczne Sstem transakcyjny Moduł importu Porządkowanie Uzupełnianie Okodowanie Hurtownia danych Generator raportów Dodatkowe raporty i zestawienia OLAP Moduł definicji reguł i monitorowania transakcji Reguły Lista transakcji monitorowanych Osoby odpowiedzialne za monitorowanie transakcji Automatyczne okresowe raporty do GIIF Natychmiastowe raporty zgłaszane przez osobę odpowiedzialną Korekty raportów GIIF

4 4/15 Moduły Interfejs importu danych Podstawową funkcją tego modułu jest pobieranie danych z istniejącej w firmie bazy danych lub systemu transakcyjnego. Pobierane dane muszą być w odpowiedni sposób porządkowane i filtrowane. Istotnym elementem tworzenia tego modułu będzie analiza struktury istniejącej bazy, przynajmniej w zakresie pozwalającym na import potrzebnych danych. Analiza taka będzie przeprowadzona przez odpowiedniego analityka w zależności od wykorzystywanych w firmie technologii serwerów baz danych i systemu transakcyjnego. Od wykorzystywanych technologii zależy również poziom skomplikowania tego modułu. Importowane transakcje są w odpowiedni sposób sprawdzane oraz okodowywane. Nazwy pól nie są zmieniane w celu zachowania standardów wewnątrz firmowych oraz ich łatwej identyfikacji przez pracowników firmy. W razie potrzeby moduł importu przekształca kody pól i uzupełnia transakcje o informacje statyczne tak, aby docelowo dla transakcji wypełnione było każde z czterdziestu pięciu wymaganych pól. Już na etapie importu dane są sprawdzane pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003r. W szczególności, np.: W razie braku odpowiedniego klucza w bazie jest generowany unikalny klucz (pole 01 raportu); Pól raportu (tj. Numer rejestracji transakcji, data rejestracji transakcji, numer jednostki organizacyjnej IO, status rekordu transakcji); W przypadku wartości pola 05 (status rekordu transakcji) następuje automatyczna identyfikacja czy pobierana transakcja jest nowa czy jest to może transakcja typu reverse (korygującą); Następuje automatyczne sprawdzenie kodu rodzaju transakcji pozwalającego jednoznacznie określić i zakodować pole 06 raportu; Następuje automatyczne sprawdzenie występowania informacji potrzebnych do zakodowania sposobu wydania dyspozycji (pole 09 raportu); Następuje automatyczne wypełnienie informacji o podmiotach (pola 17-30, 31-36, 37-42) na podstawie danych statycznych i ewentualnego uzupełnienia wartościami domyślnymi według określonych reguł. Wszystkie operacje wykonywane przez interfejs są zapisywane w szczegółowym logu. Szczegółowość zapisu jest konfigurowalna przez administratora. Informacje o błędach podczas importu są niezwłocznie zgłaszane administratorowi w postaci listy komunikatów błędów wraz z ich opisem np.: jedna z importowanych transakcji nie posiada wypełnionego pola 03 (pole obowiązkowe), łączna liczba wszystkich zaimportowanych transakcji nie zgadza się z liczbą wszystkich transakcji w bazie źródłowej.

5 5/15 Interfejs jest odporny na zdarzenia nietypowe np. przerwanie importu przed jego zakończeniem możliwe jest uruchomienie procesu importu od nowa bez ryzyka naruszenia integralności lub wiarygodności danych znajdujących się już w hurtowni danych. Importowane transakcje, dla których nie istnieją jeszcze statyczne wpisy ( nowe transakcje ), są odpowiednio zaznaczane w celu ich sprawdzenia pod względem występowania odpowiednich statycznych danych uzupełniających. W razie, gdy takie dane nie występują (np. pojawił się nowy numer rachunku i brak odpowiadającego mu numeru NIP lub PESEL), przygotowywana jest lista danych do uzupełnienia w module danych statycznych. Taka lista jest wyświetlana automatycznie operatorowi modułu danych statycznych zaraz po jego uruchomieniu. Dodatkowo, jeżeli brakujące pola z wartościami statycznymi zostały skonfigurowane jako wymagane, na operatorze modułu danych statycznych będzie wymuszane wypełnienie tego pola lub podjęcie decyzji, że ma ono zostać puste. Obie operacje wymagają zatwierdzania przez osoby odpowiedzialne (tzw. zasada czterech oczu) i ich wynik jest zapisywany w logu. Wartość transakcji jest przeliczana na EUR w celu sprawdzania wartości progowych. Zgodnie z art.8.2 Ustawy do przeliczeń musi być stosowany średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania transakcji, złożenia dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji. W tym celu system musi przechowywać informacje o kursach walut. Informacje te mogą być importowane automatycznie z zewnętrznego źródła lub też wprowadzane ręcznie. Moduł danych statycznych Moduł danych statycznych ma za zadanie gromadzić i przechowywać informacje statyczne, potrzebne do uzupełniania transakcji o dodatkowe pola opisowe wymagane w Ustawie z dnia 16 listopada 2000r. (Art. 12) i w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Dane statyczne są wykorzystywane do mapowania na odpowiednie transakcje. Jeśli brak jest odpowiednich danych do zamapowania nowych zaimportowanych transakcji, to informacja o konieczności ich uzupełnienia pojawia się w module danych statycznych. W przypadku, gdy pewne dane są trudne do jednoznacznego ustalenia (np. gdy transakcja została zlecona z wykorzystaniem mediów elektronicznych przez internet lub fax) jest możliwe ustalenie wartości domyślnych niektórych atrybutów (np. wypełnianie nazwiska osoby odpowiedzialnej autoryzującej przelewy z danej firmy). System stara się również uprościć wypełnianie pewnych pól, np. Poprzez rozpoznawanie formy prawnej spółki na podstawie jej nazwy (wyszukiwanie ciągu S.A. lub Sp. z o.o. ). Dane statyczne mogą być wprowadzane w sposób bezpośrednio przez operatorów, jak również mogą zostać wstępnie zaimportowane z zewnętrznego źródła w znanym formacie (np. Excel, Access), jeśli firma takim źródłem dysponuje. Wszelkie zmiany wprowadzane w tym module wymagają potwierdzenia (tzw. zasada czterech oczu). Jest to realizowane w ten sposób, że każda modyfikacja wprowadzona przez operatora nie jest realizowana od razu, lecz trafia na listę modyfikacji do zatwierdzenia. Osoba uprawniona (inna niż autor zmian) musi przeglądając listę modyfikacji zatwierdzić taką zmianę. Dopiero wówczas odnosi ona skutek.

6 6/15 Autoryzacja operatorów wprowadzających i zatwierdzających zmiany odbywa się w oparciu o odpowiedni system uprawnień, który zostanie ustalony w ramach analizy przedwdrożeniowej. Możliwe jest wykorzystywanie kont systemowych, aby uniknąć podwójnego logowania użytkowników. Wszystkie zmiany w danych statycznych są rejestrowane w postaci szczegółowych logów. Dla każdego z pól występującego w ramach modułu danych statycznych, administrator może ustawić flagę wymagalności, która będzie oznaczała, że nie można wygenerować comiesięcznego raportu do GIIF, jeżeli dla wszystkich raportowanych transakcji pole to nie będzie wypełnione - na operatorze modułu danych statycznych będzie wymuszane wypełnienie tego pola lub podjęcie decyzji, że ma ono zostać puste raport zostanie wygenerowany (obie operacje wymagają zachowania zasady czterech oczu i ich wynik jest zapisywany w logu). Moduł tworzenia reguł Moduł tworzenia reguł służy do definiowania i parametryzowania reguł, które służą do wyszukiwania i klasyfikacji transakcji na potrzeby ich monitorowania oraz generowania raportów do GIIF. Moduł składa się z dwóch paneli funkcjonalnych: Panel automatycznych raportów okresowych (comiesięcznych); Panel monitorowania transakcji służy do tworzenia reguł w celu codziennego typowania, monitorowania i generowania niezwłocznej informacji wystąpieniu transakcji podejrzanej do GIIF. Występują więc dwa zbiory reguł: Reguły raportujące, wynikające z Ustawy i Rozporządzeń, które powodują automatyczne raportowanie określonych transakcji; Reguły monitorujące, które pozwalają śledzić transakcje, które osoba odpowiedzialna uzna za podejrzane lub wymagające monitorowania. Istotnym elementem tego modułu jest kojarzenie transakcji powiązanych w celu ich wspólnego analizowania, np. czy suma kwot transakcji powiązanych przekracza próg ustawowy. Moduł pozwala na tworzenie dowolnej liczby reguł różnych typów. Możliwe jest definiowanie reguł zaznaczających transakcje podejrzane w oparciu o predefiniowany zestaw reguł wynikający z regulacji prawnych (reguły raportujące). Parametry tego zestawu reguł są w pełni konfigurowalne, np. można zmienić wartość progową z 15000EUR na każdą inną kwotę. Konfigurowalne są również wszystkie inne wartości wynikające z Rozporządzenia. Istnieje możliwość definiowania dodatkowych reguł w oparciu o dowolne kryteria i warunki na podstawie atrybutów opisowych transakcji. Bardziej zaawansowane reguły mogą być definiowane na bazie składni języka SQL. Takie reguły i zapytania mogą być definiowane na podstawie dowolnych transakcji bezpośrednio lub na tabeli preprocesowanej, w której transakcje powiązane są przedstawione łącznie.

7 7/15 Taka wirtualna tabela jest na bieżąco aktualizowana i zawiera łączne informacje o wszystkich transakcjach powiązanych (według zdefiniowanych kryteriów). Przykładowo 3 transakcje o kwotach 8.000EUR między dwoma kontami wykonane w tym samym miesiącu będą widoczne jako jedna transakcja na kwotę EUR. Oprócz edycji reguł moduł ten pozwala w wygodny sposób monitorować transakcje według dowolnych kryteriów. Realizowane jest to poprzez wyświetlanie listy transakcji monitorowanych, która jest stale aktualizowana na podstawie zbioru reguł monitorujących. Lista transakcji monitorowanych może być w łatwy sposób przeglądana i filtrowana według dodatkowych kryteriów. Kryteria mogą być dowolnie łączone z wykorzystaniem łączników logicznych (i, lub). Często wykorzystywane reguły mogą być zapisywane do przyszłego wykorzystania. Istotnym elementem jest też definiowanie reguł czasowych, które pozwalają przyjrzeć się pewnym grupom transakcji. Przykładowo, gdy na podstawie reguł ogólnych opisujących kraje wysokiego ryzyka zostanie znaleziona transakcja wykonana do takiego kraju przez firmę X, można łatwo zdefiniować regułę, która będzie monitorowała wszystkie transakcje firmy X w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Transakcje monitorowane, które będą raportowane na podstawie wymagań Ustawowych są zaznaczane innym kolorem. Dodatkowo osoba odpowiedzialna może zaznaczyć transakcję, którą uzna za podejrzaną. Taka transakcja może zostać dodatkowo opisana poprzez podanie uwag tekstowych oraz informacji kodujących (kody pola 08 raportu). Dzięki temu moduł ten jest wygodnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za monitorowanie transakcji. Generator raportów Moduł generacji raportów pozwala na tworzenie raportów w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. ze szczególnym uwzględnieniem wzorców przedstawionych w załącznikach do tego Rozporządzenia. Oprócz raportów przeznaczonych do GIIF istnieje również możliwość przygotowywania innych raportów na potrzeby wewnętrzne i inne. W tym zakresie mogą być wykorzystane wszelkie mechanizmy analityczne (zwłaszcza OLAP). Mogą być tworzone zarówno raporty tabelaryczne, jak i wykresy przestawne. Mogą być wykorzystywane narzędzia zewnętrzne, jak np. Crystal Reports, Clarion, MS SQL Reporting Services czy MS Excel. Wszystkie raportowane transakcje są okodowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Proces okodowania jest przeprowadzany już na etapie importu danych, co pozwala przygotowywać raporty wewnętrzne w oparciu o te kody. Możliwe jest również definiowanie reguł na podstawie kodów transakcji. Raporty do GIIF są eksportowane do pliku tekstowego w formacie zgodnym z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003r. Plik jest następnie podpisywany bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę odpowiedzialną zgodnie z par. 8 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Finansów.

8 8/15 Parametryzacja W systemie każdy moduł jest wyposażony w panel konfiguracyjny, który pozwala określić podstawowe parametry funkcjonowania systemu. Główny panel konfiguracyjny jest dostępny dla administratora. Umożliwia on przydzielanie uprawnień użytkownikom do pozostałych modułów. Dodatkowo w modułach konfigurowalne są: W module importu: o Źródło danych; o Szczegółowość logu importu; o Harmonogram importu danych, np. określona godzina każdego dnia. Oprócz importów automatycznych istnieje oczywiście możliwość ręcznego zapoczątkowania importu. W module danych statycznych: o Uprawnienia użytkowników do wprowadzania i weryfikacji danych; o Wymagalność pól statycznych; o Kolor na jaki mają się podświetlać wartości pól zaproponowanych / wygenerowanych przez system np. forma prawna; W module tworzenia reguł: o Aktywne reguły; o Parametry reguł; W module raportów: o Kod instytucji przydzielany przez GIIF; o Aktywne raporty; o Częstotliwość tworzenia raportów dla GIIF; o Dodatkowe raporty wewnętrzne. Architektura techniczna systemu System jest wykonany w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone technologie. Skuteczność wybranych narzędzi potwierdzają dotychczasowe wdrożenia firmy Datacom Software. System ma otwartą architekturę, co pozwala na jego dalszy rozwój. Łatwa jest również jego współpraca z innymi komponentami programowymi. System wykonany jest w architekturze klient-serwer. System został przygotowany w oparciu o technologie Microsoft. Baza i hurtownia danych systemu wykorzystuje MS SQL Server. Cześć aplikacyjna została stworzona jako program okienkowy instalowany na komputerze użytkownika.

9 Przegląd funkcjonalności W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały przykładowe funkcjonalności dostępne w systemie. 9/15 Zarządzanie danymi klientów

10 10/15

11 11/15 Zarządzanie transakcjami

12 12/15

13 13/15 Wyszukiwanie transakcji wg reguł

14 14/15 Administracja systemem

15 15/15

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo