Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze"

Transkrypt

1 Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze W skrócie mo na powiedzieæ, e mleko krowie nadaje siê dla cielaka, kozie dla kozy, a mleko owcze dla owiec. Odpowiedni dla cz³owieka jest tak naprawdê tylko pokarm kobiecy. W zwi¹zku z tym nie zalecamy podawania dzieciom mleka koziego ani owczego, dawniej czêsto zalecanych u chorych z alergi¹ pokarmow¹. Ze wzglêdu na du e podobieñstwo bia³ek beta-laktoglobuliny i kazeiny u ró nych zwierz¹t kopytnych, zwykle ju w momencie wprowadzania mleka koziego b¹dÿ owczego lub te po pewnym czasie pojawiaj¹ siê objawy wskazuj¹ce na ich nietolerancjê. Dodatkowo musicie pamiêtaæ, e te typy mleka cechuj¹ bardzo wysokie, niekiedy niebezpieczne, stê enia soli mineralnych oraz niska zawartoœæ witamin (poza zupe³nie wyj¹tkowymi sytuacjami nie nale y ich stosowaæ u niemowl¹t poni ej 12 m.). Nale y pamiêtaæ, e stosowanie mleka koziego sprzyja niedoborom kwasu foliowego i witaminy B 12. W pierwszym roku ycia nie nale y tak e stosowaæ niemodyfikowanego mleka krowiego, mleka z butelki, kartonów, proszkowanego lub te dawniej zalecanych mieszanek przygotowywanych z pe³nego mleka w proszku lub prosto od krowy. Wykazano bowiem, e stosowanie niemodyfikowanego mleka krowiego prowadzi do nadmiernego obci¹ enia ustroju bia³kiem i produktami jego przemiany oraz solami mineralnymi i w konsekwencji do przeci¹ enia osmotycznego nerek oraz niew³aœciwej, zarówno pod wzglêdem iloœciowym, jak i jakoœciowym, poda y wêglowodanów i t³uszczów. Liczba i wielkoœæ posi³ków Im starsze niemowlê, tym d³u sze mog¹ byæ przerwy miêdzy karmieniami. W pierwszych 3 4 tygodniach ycia niemowlê powinno byæ karmione 6 8 razy na dobê (czêsto równie w nocy), nastêpnie 6 razy na dobê. 41

2 Poczynaj¹c od 5 m. niemowlê karmione jest zwykle 5 razy na dobê, a od 10 m. 4 razy na dobê (posi³ki zasadnicze). Starsze dzieci, zw³aszcza Ÿle jedz¹ce, mog¹ byæ karmione nawet 3 razy na dobê, ale pod kontrol¹ stanu od ywienia (wykreœlanie krzywej masy cia³a i wzrostu na siatkach centylowych i ich analiza w czasie porad u lekarza). Wielkoœæ porcji w pierwszych 10 dniach ycia mo na obliczyæ wed³ug wzoru: Wielkoœæ porcji (w ml) = 10 (dzieñ ycia 1) Przyk³ad: noworodek 10-dniowy powinien otrzymaæ 10 (10 1) = = 90 ml mleka modyfikowanego na ka dy posi³ek. Wielkoœæ porcji po tym okresie mo na orientacyjnie obliczyæ pos³uguj¹c siê nastêpuj¹cym wzorem: Wielkoœæ porcji (w ml) = (miesi¹c ycia 10) Przyk³ad: niemowlê 4-miesiêczne powinno otrzymaæ: (4 10) = 140 ml na ka dy posi³ek. Zasady wprowadzania nowych pokarmów do diety dziecka Kiedy? Dlaczego? Jakie produkty? 42 Pierwszym niemlecznym posi³kiem w warunkach polskich jest sok jab³kowy, jab³ko skrobane lub przecier jab³kowy (s¹ one ma³o alergizuj¹ce i poprawiaj¹ jakoœæ stolca). Podobn¹ rolê mo e pe³niæ sok marchwiowy. Wstêpem do zupy jarzynowej jest zwykle kaszka kukurydziana lub ry owa na wywarze z jarzyn. Zupê jarzynow¹ wprowadza siê do diety ok. 4 6 miesi¹ca ycia. Zalecenie to wynika z wzrastaj¹cego zapotrzebowania na pewne sk³adniki od ywcze, których samo mleko nie mo e ju na ogó³ pokryæ oraz z faktu, e prawie wszystkie niemowlêta osi¹gaj¹ w tym okresie tak¹ wydolnoœæ i dojrza³oœæ mechanizmów trawienia i wch³aniania

3 sk³adników od ywczych, która pozwala na wprowadzenie nowych pokarmów. Nerki dojrzewaj¹ w tym czasie tak e pod wzglêdem czynnoœciowym przynajmniej na tyle, aby podo³aæ zwiêkszonemu obci¹ eniu osmotycznemu zwi¹zanemu z nowym sposobem od ywiania. W tym wieku, u wiêkszoœci niemowl¹t, rozwija siê równie umiejêtnoœæ przyjmowania pokarmów sta³ych. Potrafi¹ ju siedzieæ z podparciem, osi¹gaj¹ tak e dojrza³oœæ nerwowo-miêœniow¹ pozwalaj¹c¹ na kontrolowanie ruchów g³owy i szyi oraz na jedzenie z ³y eczki. Zanika tak e odruch usuwania z ust cia³ obcych (typowy dla okresu noworodkowego i wczesnoniemowlêcego) utrudniaj¹cy karmienie pokarmami innymi ni p³ynne. Zupê jarzynow¹ wprowadza siê miêdzy innymi w celu: a) dostarczenia dodatkowej energii, elaza, witamin oraz pierwiastków œladowych, b)aprzygotowania niemowlêcia do bardziej urozmaiconej diety w póÿniejszym okresie ycia. Przy w³¹czaniu nowych pokarmów do diety dziecka powinnaœ przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: Wprowadzaj je stopniowo co 7 10 dni, w powoli zwiêkszaj¹cych siê porcjach, tak abyœ w razie wyst¹pienia objawów nietolerancji mog³a ³atwo ustaliæ ich Ÿród³o i ewentualnie skorygowaæ dietê. Nie wprowadzaj kilku nowych produktów równoczeœnie. Kolejnoœæ wprowadzania nowych produktów, z pewnymi wyj¹tkami (jak np. pokarmy alergizuj¹ce lub gluten), ma mniejsze znaczenie. Etapem wstêpnym do wprowadzenia zupy jarzynowej mog¹ byæ bezglutenowe kaszki zbo owe (np. kaszka ry owa, kukurydziana, gryczana) przygotowywane na wywarze z jarzyn. Gotowe produkty tego typu powinny byæ wzbogacane w elazo (obecnie dostêpne s¹ równie w Polsce). W Polsce zaleca siê, aby produkty zawieraj¹ce gluten (m¹ka, kasza manna, grysiki zbo owe, sucharki itp.) podawane by³y 43

4 dzieciom dopiero w 10 m. Ta tzw. profilaktyka bezglutenowa chroni Twoje dziecko jedynie przed wyst¹pieniem objawów tzw. kwitn¹cej celiakii (utrata ³aknienia, postêpuj¹cy ubytek masy cia³a, obfite, cuchn¹ce i t³uszczowe stolce), czyli wrodzonej nietolerancji glutenu, nie chroni natomiast przed ujawnieniem siê celiakii w póÿniejszym wieku (czêsto o nietypowym lub sk¹poobjawowym przebiegu!). Produkty o silnych w³aœciwoœciach alergizuj¹cych powinnaœ wprowadzaæ dopiero ok m. Nale ¹ do nich: owoce cytrusowe i po³udniowe (cytryny, pomarañcze, mandarynki, banany); truskawki, poziomki; bia³ko jaja kurzego; wywary z miêsa; pomidory. Owoce zwykle niealergizuj¹ce to: jab³ka, morele, brzoskwinie, œliwki, wiœnie. Do owoców niewskazanych dla dzieci z objawami alergii nale ¹ poziomki, truskawki i maliny. Posi³ki bezmleczne powinny stopniowo zastêpowaæ mleko, tak aby pod koniec 1 r. niemowlê otrzymywa³o jedynie dwa lub maksimum trzy posi³ki mleczne. Podawanie ca³kowicie rozdrobnionych potraw wskazane jest jedynie w pocz¹tkowym okresie ycia. Wraz z pojawieniem siê zêbów mlecznych stopieñ rozdrobnienia powinien byæ coraz mniejszy, aby prowokowa³ dziecko do ucia i gryzienia. W ywieniu niemowl¹t mo esz stosowaæ zarówno potrawy przygotowywane samodzielnie w domu, jak i gotowe przetwory przeznaczone dla danej grupy wiekowej. Ze wzglêdu na mo liwoœæ zanieczyszczenia produktów substancjami szkodliwymi, takimi jak: azotany, pestycydy, metale ciê kie, bezpieczniej jest stosowaæ gotowe przetwory podlegaj¹ce œcis³ej kontroli laborat o - ryjnej, ni przygotowywane samodzielnie w domu. Dotyczy to zw³aszcza warzyw korzeniowych (np. marchwi, buraków) pochodz¹cych z nie kontrolowanych plantacji. Do przyrz¹dzania posi³ków przeznaczonych dla niemowl¹t zw³aszcza mieszanek mlecznych stosuj wodê dobrej jakoœci lub o znanym sk³adzie (np. butelkowan¹ wodê oligoceñsk¹ lub 44

5 mineraln¹ opatrzon¹ informacj¹, e nadaje siê dla niemowl¹t). Normy dopuszczaj¹ nastêpuj¹ce stê enia zwi¹zków mineralnych w wodzie przeznaczonej dla niemowl¹t: sód (Na + ) 20 mg/l; azotany 10 mg/l; azotyny 0,02 mg/l; fluor 1,5 mg/l; siarczany 200 mg/l; mangan 0,2 mg/l. Szczególnie niebezpieczne ze wzglêdu na ryzyko zanieczyszczenia azotanami i azotynami mo e byæ stosowanie wody studziennej. Przed po- Tabela 4. Proponowana kolejnoœæ wprowadzania produktów do diety niemowlêcia, liczba posi³ków i wielkoœæ porcji m liczba posi³ków wielkoœæ porcji (ml) MLEKO POCZ TKOWE MLEKO NASTÊPNE ZUPA JARZYNOWA / PRZECIERY JARZYNOWE SOKI OWOCOWE / PRZECIERY OWOCOWE wyj¹tek: owoce cytrusowe BEZGLUTENOWE PRZETWORY ZBO OWE (kaszka ry owa, kukurydziana, kleiki) MIÊSO Ó TKO BISZKOPTY bezglutenowe GLUTEN CHUDE WÊDLINY TWARÓG CA E JAJKO MLEKO KROWIE 45

6 daniem takiej wody niemowlêciu poddaj j¹ dok³adnej analizie chemicznej w Rejonowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Nie podawaj swojemu niemowlêciu soli kuchennej (sprzyjaæ mo e wystêpowaniu nadciœnienia) ani cukru (zdecydowanie usposabia do powstawania próchnicy). W tabeli 4 przedstawiamy proponowan¹ kolejnoœæ wprowadzania nowych produktów spo ywczych do diety niemowlêcia oraz liczbê i wielkoœæ poszczególnych porcji. Poniewa potrzeby ywieniowe niemowl¹t mog¹ byæ bardzo zró nicowane, mo esz, a niekiedy bêdziesz zmuszona, zmodyfikowaæ przedstawiony schemat w zale noœci od indywidualnych potrzeb swego dziecka. ywienie niemowlêcia w pierwszym kwartale ycia ywienie sztuczne w tym okresie ycia ogranicza siê do stosowania mleka pocz¹tkowego w iloœciach zbli onych do przedstawionych w tabeli 4. ywienie niemowlêcia w drugim kwartale ycia Od 4 5 m. do diety dziecka wprowadzane s¹ zwykle soki i przeciery owocowe. S¹ one Ÿród³em wêglowodanów, witamin (zw³aszcza C), sk³adników mineralnych (w szczególnoœci potasu). Pocz¹tkowo zaleca siê podawanie przetworów z jab³ek, marchwi, malin, porzeczek. Ze wzglêdu na w³aœciwoœci alergizuj¹ce owoce cytrusowe i po³udniowe (cytryny, pomarañcze, mandarynki, banany) oraz truskawki i poziomki nale y podawaæ dopiero od m. Przy tendencji do zaparæ wskazane bywa wczeœniejsze wprowadzanie soków. Soki (jab³kowy, jab³kowo-marchwiowy) traktowaæ nale y jako dodatek do posi³ków g³ównych. 46

7 Zwykle w 5 6 m. do diety wprowadzane s¹ równie warzywa, pocz¹tkowo pod postaci¹ zupy jarzynowej lub gotowych przecierów jarzynowych (patrz tabela 5). Najczêœciej stosowana jest marchew, ziemniaki, pietruszka. Nastêpnie mo esz wprowadzaæ kolejne warzywa (kalafior, botwinê, por, seler, cebulê, m³od¹ kalarepkê, zielon¹ pietruszkê, broku³y). Warzywa, podobnie jak owoce, s¹ Ÿród³em witamin i sk³adników mineralnych. Tylko w gotowych produktach renomowanych firm marchew jest przebadana na zawartoœæ azotanów i dlatego jest bezpieczna. Marchew pochodz¹ca z nie kontrolowanych Ÿróde³ zw³aszcza ta dorodna, du a lub bardzo m³oda mo e zawieraæ du e stê enie azotanów, co zagra a wyst¹pieniem methemoglobinemii u niemowlêcia, szczególnie w pierwszych trzech miesi¹cach ycia. Jest to schorzenie wywo³ane uszkodzeniem przez azotany hemoglobiny. Prowadzi ono do groÿnego dla ycia niedotlenienia. Z tego wzglêdu niewskazane jest tak e stosowanie u ma³ych niemowl¹t powszechnie dotychczas zalecanej w leczeniu biegunek marchwianki. Bezglutenowe przetwory zbo owe (np. kaszki ry owe, kukurydziane, kleiki) wprowadzaæ mo esz ok. 4 6 m. Dostarczaj¹ one Tabela 5. Wykaz niektórych przetworów dla dzieci Przetwory produkowane przez firmê Ovita-Nutricia Wiek Od 5 m. Od 6 m. Od 7 m. PRODUKTY ZBO OWE I ZBO OWO-OWOCOWE Kleik BoboVita ry owy Kaszka Milupa kukurydziano-ry owa o smaku jab³kowo-malinowym Milupa kaszka mleczna bezglutenowa mleczno-ry owa z naturalnym aromatem jab³kowym Kaszka BoboVita ry owa z malinami ry owa z naturalnym aromatem jab³kowym Kaszka BoboVita ry owa z gruszkami Kaszka Milupa ry owa wieloowocowa 47

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci standardy medyczne Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Nutrition of healthy term infants. Recommendations of the Polish

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

(p.1 front cover) Wprowadzanie pokarmów stałych do diety dziecka Od mleka do posiłków rodzinnych

(p.1 front cover) Wprowadzanie pokarmów stałych do diety dziecka Od mleka do posiłków rodzinnych (p.1 front cover) Wprowadzanie pokarmów stałych do diety dziecka Od mleka do posiłków rodzinnych Polish translation of Weaning made easy: moving from milk to family meals (p.2) Wprowadzanie pokarmów stałych

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 ZAGADNIENIA Definicja zakładu żywienia zbiorowego i zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh PRACE PRZEGL DOWE Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh Maciej Kuligowski 1, Jacek Nowak Zak³ad Fermentacji

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Jadwiga Malczewska Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i właściwe

Bardziej szczegółowo

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmacji Katedra i Zakład Bromatologii Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego Nawyki żywieniowe i aktywność

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach.

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach. Gimnazjalisto! Racjonalne odżywianie się jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Dzięki niemu czujesz się silniejszy, weselszy i dodatkowo zapobiegasz niektórym

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Żywienie na Wagę Zdrowia

Żywienie na Wagę Zdrowia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żywienie na Wagę Zdrowia Współpraca: Wojewoda Śląski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Poradnik

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo