Microsoft SQL Server Reporting Services

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft SQL Server Reporting Services"

Transkrypt

1 Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013

2 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego w Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services Omówienie środowiska Reporting Services Scenariusze wdrażania Instalowanie Reporting Services Omówienie podstaw Reporting Services Część II Opracowywanie raportów 6 Planowanie projektu raportu Praca z projektami serwera raportów Pobieranie danych dla raportu Projektowanie układu raportu Korzystanie z elementu tablix Opracowywanie wyrażeń Stosowanie funkcji Dodawanie interakcji Tworzenie raportów dynamicznych z parametrami Zarządzanie układem strony Stosowanie Analysis Services jako źródła danych v

3 Tom 2 Część III Wizualizacja danych 17 Tworzenie wykresów Wykorzystywanie elementów wykresów Porównywanie wartości z celami za pomocą mierników Wyświetlanie wydajności za pomocą wskaźników Prezentowanie danych na mapach Wykorzystywanie elementów map Część IV Zarządzanie serwerem raportów 23 Instalowanie raportów na serwerze Zabezpieczanie zawartości serwera raportów Wykonywanie zadań administracyjnych Część V Przeglądanie raportów 26 Dostęp do raportów w trybie online Wykorzystywanie subskrypcji Alerty danych Część VI Tworzenie raportów w trybie ad hoc 29 Ponowne wykorzystywanie składników Report Part Przygotowanie narzędzia Power View Stosowanie narzędzia Power View Część VII Używanie Reporting Services jako platformy programowania 32 Poznawanie języka definicji raportów (Report Definition Language) Programowanie składników projektu raportu Programowanie funkcji zarządzania serwerem raportów Programowanie funkcji dostępu do raportów vi

4 Spis treści tomu 1 Wprowadzenie xv O autorkach xxi Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego w Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services Nowe funkcje Power View Integracja z programem SharePoint Alerty danych Pozostałe zmiany SQL Server Data Tools Nowe rozszerzenia renderowania Pożegnanie z programem Report Builder Aktualizacja z wcześniejszych wersji Przygotowanie Aktualizacja w miejscu Migracja Omówienie środowiska Reporting Services Platforma raportowania Cykl życia raportu Opracowywanie raportu Administrowanie raportami Dostęp do raportów Architektura Reporting Services Tryb macierzysty Tryb zintegrowanego programu SharePoint Scenariusze wdrażania Wdrożenie na pojedynczym serwerze Pamięć Miejsce na dysku Aktywność na dysku Wdrożenie rozproszone Wdrożenie serwera w trybie macierzystym Wdrożenie serwera w trybie zintegrowanego programu SharePoint vii

5 viii Spis treści tomu 1 Inne komponenty Wdrożenie na szeroką skalę Równoważenie obciążenia Klaster pracy awaryjnej Rozproszone obciążenie Wdrożenie w środowisku z dostępem z Internetu Instalowanie Reporting Services Analizowanie wymagań sprzętowych oraz programowych Wybór systemu operacyjnego Wybór edycji komponentu Database Engine Przegląd wymagań trybu zintegrowanego programu SharePoint Przygotowywanie kont służących do uruchamiania Reporting Services Przeprowadzanie instalacji Instalowanie wstępnie wymaganego oprogramowania Instalowanie programu SQL Server Konfigurowanie Reporting Services w trybie macierzystym Konfigurowanie częściowej integracji z programem SharePoint Konfigurowanie programu SharePoint z myślą o raportowaniu w trybie lokalnym. 99 Konfigurowanie trybu zintegrowanego programu SharePoint Instalowanie dodatku Reporting Services Add-in for SharePoint Tworzenie aplikacji sieci Web programu SharePoint Tworzenie witryny centrum analiz biznesowych Konfigurowanie programu SharePoint z myślą o integracji z Reporting Services Instalowanie programu Report Builder Instalowanie przykładowych baz danych Omówienie podstaw Reporting Services Wprowadzenie do środowisk projektowych Porównanie środowisk projektowych Wybór narzędzia do projektowania raportów Opracowywanie raportu przy użyciu narzędzia Report Builder Uruchamianie programu Report Builder Kreator Getting Started (Wprowadzenie) Korzystanie z projektanta zestawów danych Poznawanie interfejsu programu Report Builder Dodawanie źródła danych Dodawanie zestawu danych Dodawanie tytułu raportu Korzystanie z kreatorów obszarów danych Własnoręczne dodawanie obszaru danych

6 Spis treści tomu 1 ix Dodawanie pól do tabeli Dodawanie sumy całkowitej Grupowanie danych Wstawianie podziału strony Formatowanie raportu Wyświetlanie podglądu raportu Zapisywanie raportu Zarządzanie raportem Publikowanie raportu Dodawanie opisu Przeglądanie opcji przetwarzania Wyświetlanie raportu Otwieranie raportu Korzystanie z przeglądarki HTML Część II Opracowywanie raportów 6 Planowanie projektu raportu Poznanie grupy docelowej Przegląd opcji raportu Wybór układu Zarządzanie danymi Parametry Urządzenia mobilne Raporty przeznaczone do druku Opracowywanie standardów Praca z projektami serwera raportów Rozpoczynanie pracy z projektami serwera raportów Tworzenie projektu Reporting Services Wybieranie typu projektu Poznawanie interfejsu programu Visual Studio Usuwanie projektu z rozwiązania Wykorzystywanie plików projektu raportu Typy plików w projekcie serwera raportów Korzystanie z kreatora projektu Dodawanie nowego elementu do projektu Dodawanie istniejącego elementu do projektu Usuwanie elementu z projektu Korzystanie z poleceń projektu raportu Menu Project (Projekt)

7 x Spis treści tomu 1 Menu Build (Kompiluj) Konfigurowanie właściwości projektu raportów Stosowanie konfiguracji projektu Ustawianie właściwości projektu Pobieranie danych dla raportu Przegląd typów źródeł danych Relacyjne źródła danych Wielowymiarowe źródła danych Inne źródła danych Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych Porównanie osadzonych oraz udostępnionych źródeł danych Stosowanie osadzonych źródeł danych Stosowanie udostępnionych źródeł danych Konfigurowanie poświadczeń źródła danych Pobieranie danych przy użyciu zestawów danych Porównywanie osadzonych i udostępnionych zestawów danych Stosowanie osadzonych zestawów danych Stosowanie udostępnionych zestawów danych Korzystanie z projektantów zapytań Właściwości zestawu danych Projektowanie układu raportu Przegląd elementów raportu Ogólne elementy raportu Obszary danych tablix Graficzne obszary danych Dodawanie do raportu ogólnych elementów raportu Dodawanie pola tekstowego Dodawanie linii Dodawanie prostokąta Dodawanie obrazu Dodawanie podraportu Korzystanie z obszarów danych Dodawanie tabeli Powiązywanie danych z obszarem danych Grupowanie danych Dodawanie sumy do tabeli Dodawanie macierzy Sortowanie grup Dodawanie listy Kontrolowanie wyglądu i działania przy użyciu właściwości

8 Spis treści tomu 1 xi Konfigurowanie położenia i rozmiaru elementu raportu Zmienianie wyglądu elementu raportu Korzystanie z elementu tablix Wprowadzenie do elementu tablix Co to jest tablix? Obszary danych typu tablix Komórki elementu Tablix Transformowanie elementu tablix Tabela do macierzy Macierz do tabeli Lista z danymi szczegółowymi do listy z grupą wierszy Konfigurowanie właściwości elementu tablix Brak wierszy danych Wystąpienia grupy przed nagłówkami wierszy Sortowanie Stosowanie grup w elemencie tablix Grupy wierszy Kolumny statyczne Sąsiadujące grupy Właściwości grupy Opracowywanie wyrażeń Wprowadzenie do wyrażeń Wyrażenia proste Wyrażenia złożone Korzystanie z okna dialogowego Expression (Wyrażenie) Otwieranie okna dialogowego Expression (Wyrażenie) Zastosowanie drzewa Category (Kategoria) Korzystanie z IntelliSense Stosowanie kolekcji wbudowanych Kolekcja DataSets Kolekcja DataSources Kolekcja Fields Kolekcja Globals Kolekcja Parameters Kolekcja ReportItems Kolekcja User Kolekcja Variables Stosowanie wyrażeń Dodawanie obliczeń do raportu Stosowanie formatowania warunkowego

9 xii Spis treści tomu 1 Stosowanie zmiennych Dynamiczne konfigurowanie połączeń i zestawów danych przy użyciu wyrażeń Stosowanie funkcji Narzędzia ułatwiające stosowanie funkcji Opis i składnia funkcji Podpowiedź dotycząca funkcji Stosowanie funkcji tekstowych Funkcje znakowe Funkcje wyszukiwania Funkcje formatujące Funkcje tablicy Funkcje konwersji Funkcje manipulowania ciągami Funkcje ewaluacji ciągów Funkcje uporządkowywania Stosowanie funkcji daty i godziny Funkcje obliczania daty Funkcje manipulowania datami Funkcje konwersji dat Funkcje bieżącej daty i godziny Stosowanie funkcji matematycznych Funkcje trygonometryczne Funkcje znaku Funkcje wykładnicze Funkcje zaokrąglania Inne funkcje matematyczne Stosowanie funkcji inspekcji Stosowanie funkcji sekwencji operacji w programie Funkcja Choose Funkcja Iif Funkcja Switch Stosowanie funkcji agregacji Funkcje agregacji Argument zakresu (Scope) Funkcja RunningValue Stosowanie funkcji finansowych Stosowanie funkcji konwersji Stosowanie funkcji z kategorii Różne Funkcja InScope Funkcje wyszukiwania

10 Spis treści tomu 1 xiii Funkcje wiersza Korzystanie z danych hierarchicznych Funkcja Level Słowo kluczowe Recursive Dodawanie interakcji Interaktywny układ raportu Sortowanie interaktywne Umocowywanie nagłówków Konfigurowanie opcji widoczności Dodawanie etykietek narzędzi Dodawanie funkcji nawigacji Definiowanie planu dokumentu Stosowanie wbudowanych znaczników HTML Stosowanie akcji raportów Tworzenie raportów dynamicznych z parametrami Korzystanie z parametrów raportów Tworzenie parametru raportu Ustawianie właściwości parametru raportu Usuwanie parametru raportu Prezentowanie w raporcie wybranych wartości parametru Stosowanie filtrów Tworzenie filtru Stosowanie parametru raportu w roli filtru Zastosowania operatorów filtru Stosowanie logiki OR na wielu warunkach filtru Stosowanie parametrów w podraportach oraz raportach szczegółowych Przekazywanie parametru do podraportu Przekazywanie parametru do raportu szczegółowego Stosowanie parametrów zapytania Tworzenie parametru zapytania Wiązanie raportu z parametrami zapytania Usuwanie parametru zapytania Parametry kaskadowe Tworzenie zestawu danych dla podrzędnego parametru raportu Wiązanie nadrzędnego parametru raportu z parametrem zapytania Zmienianie kolejności parametrów Zarządzanie układem strony Możliwości renderowania Przegląd formatów renderowania według sposobu stronicowania Stosowanie zmiennej globalnej RenderFormat

11 xiv Spis treści tomu 1 Dostosowywanie rozmiaru raportu Właściwości związane ze strukturą strony Modyfikowanie właściwości strony przy użyciu informacji o urządzeniu Stosowanie nagłówka i stopki strony Dodawanie nagłówka lub stopki strony Konfigurowanie właściwości nagłówka lub stopki strony Stosowanie wyrażeń w nagłówku lub stopce strony Usuwanie nagłówka lub stopki strony Konfigurowanie podziałów stron Tworzenie podziałów stron Stosowanie właściwości KeepTogether Dodawanie podziału stron według grup Powtarzanie nagłówków Numerowanie stron Nazywanie stron Stosowanie Analysis Services jako źródła danych Tworzenie zestawu danych Analysis Services Źródło danych Analysis Services Graficzny projektant zapytań MDX Budowanie raportu Pola zestawu danych Analysis Services Rozszerzone właściwości pól Funkcja Aggregate Wartości agregacji w wierszach szczegółów Przycisk Pokaż agregacje Projektowanie parametrów Automatycznie generowane parametry zapytania i raportu Niestandardowy parametr zapytania

12 Spis treści tomu 2 Część III Wizualizacja danych 17 Tworzenie wykresów Dodawanie wykresów do raportów Wybór typu wykresu Typy wykresów Używanie okienka danych wykresu Wartości Grupy kategorii Grupy serii Formatowanie elementów wykresu Paski danych Dodawanie paska danych Konfigurowanie właściwości paska danych Wykorzystywanie wykresów przebiegu w czasie Dodawanie wykresu przebiegu w czasie Konfigurowanie właściwości wykresu przebiegu w czasie Wykorzystywanie elementów wykresów Zmiana palet kolorów Wbudowane palety kolorów Niestandardowa paleta kolorów Stosowanie właściwości osi pionowej Linia podziału skali Skala logarytmiczna Stosowanie właściwości osi poziomej Typ osi Interwały Stosowanie właściwości serii Puste punkty Wykresy bąbelkowe Serie obliczeniowe Oś pomocnicza Stosowanie różnych typów wykresu Stosowanie wielu obszarów wykresu Używanie wykresów kołowych v

13 vi Spis treści tomu 2 Łączenie wycinków Pomocniczy wykres kołowy Porównywanie wartości z celami za pomocą mierników Dodawanie miernika do raportu Typy mierników Tworzenie miernika Elementy miernika Działanie elementów miernika Wskaźnik Skala Zakres Miernik Etykieta miernika Panel miernika Grupowanie mierników Panel z wieloma miernikami Powielanie mierników Wyświetlanie wydajności za pomocą wskaźników Dodawanie wskaźnika do raportu Typy wskaźników Tworzenie wskaźnika Konfigurowanie wskaźnika Przypisywanie wartości wskaźnika Definiowanie właściwości wskaźnika Grupowanie wskaźników Dostosowywanie wskaźników Stosowanie niestandardowych obrazów Dodawanie etykiet Dostosowywanie lokalizacji i rozmiaru Dynamiczna zmiana rozmiaru Prezentowanie danych na mapach Dane przestrzenne Rodzaje danych przestrzennych Typy danych przestrzennych w systemie SQL Server Używanie narzędzia Map Wizard Wybór źródła danych przestrzennych Wybór danych przestrzennych i opcji widoku mapy Wybór wizualizacji mapy Dodawanie analitycznych zestawów danych Ustawianie motywu i opcji wizualizacji

14 Spis treści tomu 2 vii Finalizowanie mapy Podgląd mapy Dostosowania proste Wykorzystywanie elementów map Konfigurowanie elementów mapy Mapa Viewport Tytuł mapy Legenda Skale Stosowanie warstw mapy Okienko Map Layers Właściwości warstwy mapy Wspólne właściwości elementu przestrzennego Reguły kolorów Mapy punktów Mapy linii Mapy wielokątów Warstwy kafelków Wstawianie punktów niestandardowych Pierwszeństwo Część IV Zarządzanie serwerem raportów 23 Instalowanie raportów na serwerze Instalowanie zawartości Instalowanie projektu raportu Zapisywanie raportów w narzędziu Report Builder Przesyłanie raportu Stosowanie programu narzędziowego rs Instalowanie modelu raportu Zarządzanie zawartością Stosowanie folderów do organizowania zawartości Przenoszenie zawartości Tworzenie połączonego raportu Kopiowanie raportu Konfigurowanie parametrów raportu Konfigurowanie właściwości źródła danych Wybór źródła danych dla raportu Przesyłanie poświadczeń do źródła danych

15 viii Spis treści tomu 2 Konfigurowanie opcji przetwarzania raportu Wykonywanie raportu na żądanie Buforowanie raportów Konfigurowanie limitu czasu dla raportu Odświeżanie pamięci podręcznej Używanie migawek Tworzenie migawek raportów Zapisywanie migawek raportów w historii raportu Zabezpieczanie zawartości serwera raportów Konfigurowanie zasad zabezpieczeń serwera raportów Typy uwierzytelnienia Domyślne zasady autoryzacji Przypisywanie uprawnień użytkownikom Przypisywanie roli w trybie natywnym Przypisywanie poziomu uprawnień programu SharePoint Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie elementu Zabezpieczanie folderów i bibliotek dokumentów Zatwierdzanie źródła danych w trybie zintegrowanym z SharePoint Zabezpieczanie elementu Przypisywanie ról systemowych Zabezpieczanie modelu raportów Implementowanie zabezpieczeń danych Stosowanie parametru kwerendy i roli do zabezpieczania danych Stosowanie tabeli uprawnień do zabezpieczania danych Używanie filtru zestawu danych do zabezpieczania danych Wykonywanie zadań administracyjnych Konfigurowanie serwera raportów Aktualizowanie właściwości serwera raportów Zarządzanie zaszyfrowanymi informacjami Konfigurowanie uwierzytelniania Zarządzanie pamięcią Wyłączanie funkcji serwera raportów Wyłączanie rozszerzenia Zarządzanie serwerem raportów Anulowanie zadań Zawieszanie wykonywania raportu Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych Monitorowanie serwera raportów Sprawdzanie rozmiaru bazy danych aplikacji Monitorowanie dziennika zdarzeń systemu Windows

16 Spis treści tomu 2 ix Korzystanie z dzienników śledzenia Dodawanie dziennika HTTP Rejestrowanie informacji diagnostycznych SharePoint Rejestrowanie wykonywania Korzystanie z widoku ExecutionLog Wykorzystywanie liczników wydajności Część V Przeglądanie raportów 26 Dostęp do raportów w trybie online Korzystanie z narzędzia Report Manager Wyszukiwanie raportu Używanie składnika HTML Viewer Używanie planu dokumentu Drukowanie raportu Wykorzystywanie folderu My Reports Dostęp do raportów na platformie SharePoint Wyszukiwanie raportu Korzystanie z SharePoint Report Viewer Tworzenie pulpitu nawigacyjnego Eksportowanie raportów Stosowanie modułu renderowania z miękkim podziałem na strony Stosowanie modułów renderowania z twardym podziałem na strony Eksportowanie raportu w celu wymiany danych Wykorzystywanie subskrypcji Tworzenie udostępnionego harmonogramu Lista harmonogramów Nowy harmonogram Tworzenie subskrypcji standardowych Nowa subskrypcja Dostawcy wiadomości Wartości parametrów raportu Opcje przetwarzania subskrypcji Tworzenie subskrypcji opartych na danych Tworzenie tabeli dostarczania subskrypcji Konfigurowanie ustawień subskrypcji opartej na danych Zarządzanie subskrypcjami Posługiwanie się stroną My Subscriptions Usuwanie subskrypcji

17 x Spis treści tomu 2 28 Alerty danych Architektura generowania alertów danych Przepływ pracy alertu danych Usługa alertowania Tworzenie alertów danych SharePoint Report Viewer Źródła danych Reguły alertów danych Ustawienia harmonogramu Ustawienia Otrzymywanie alertów danych Alert pomyślnie zakończony Alert zakończony niepowodzeniem Zarządzanie alertami Stan alertu Polecenie Edit Polecenie Delete Polecenie Run Konfigurowanie alertów danych Ustawienia pliku RsReportServer.Config Ustawienia bazy danych konfiguracji SharePoint Monitorowanie procesu przetwarzania alertów Dziennik wykonywania Procedury składowane przetwarzania alertów Liczniki wydajności Część VI Tworzenie raportów w trybie ad hoc 29 Ponowne wykorzystywanie składników Report Part Omówienie składników Report Part Składnik Report Part Korzyści stosowania składnika Report Part Instalowanie składników Report Part Instalowanie za pomocą SSDT Instalowanie za pomocą Report Builder Ponowne instalowanie składnika Report Part Zarządzanie składnikami Report Part na serwerze raportów Używanie składników Report Part Galeria składników Report Part Powiadomienie o aktualizacji

18 Spis treści tomu 2 xi Porównanie składników Report Part z podraportami Przygotowanie narzędzia Power View Używanie modeli tabelarycznych w programie Power View Modele tabelaryczne Tworzenie połączenia BISM (BI Semantic Model) Usprawnianie modeli tabelarycznych dla programu Power View Podsumowywanie wartości Formatowanie wartości Ustawianie domyślnego sortowania Oznaczanie tabeli danych Zarządzanie grupowaniem Dodawanie obrazów Poprawianie wyglądu informacji identyfikacyjnych Upraszczanie tworzenia nowej tabeli Stosowanie narzędzia Power View Zapoznanie się z programem Power View Weryfikacja wymagań przeglądarki Łączenie się ze źródłem danych Zapoznanie się ze środowiskiem projektowym Wizualizowanie danych Tabela Macierz Wykresy Karty Filtrowanie danych Wyróżnione wartości Fragmentator Kafelki Filtr widoku Wybór trybu wyświetlania Zapisywanie raportu programu Power View Opcje zapisywania pliku Export w programie PowerPoint Część VII Używanie Reporting Services jako platformy programowania 32 Poznawanie języka definicji raportów (Report Definition Language) Report Definition Language

19 xii Spis treści tomu 2 Definicja schematu języka RDL Wykorzystywanie schematu RDL Analiza elementów kluczowych Element Report Elementy DataSources i DataSource Elementy DataSets i DataSet Element Tablix Działanie schematu RDL Ręczne edytowanie schematu RDL Programowe edycje schematu RDL Generowanie pliku RDL Programowanie składników projektu raportu Wbudowywanie kodu w raport Właściwość Code Wywołanie funkcji niestandardowej Wykorzystywanie zestawów do udostępniania niestandardowego kodu Biblioteka klas Wywołanie niestandardowego zestawu Tworzenie niestandardowego rozszerzenia przetwarzania danych Omówienie rozszerzenia przetwarzania danych Projektowanie rozszerzenia przetwarzania danych Instalowanie rozszerzenia przetwarzania danych Programowanie funkcji zarządzania serwerem raportów Skrypty zadań administracyjnych Instalowanie raportów Tworzenie raportu połączonego Ustawienia konfiguracji Stosowanie dostawcy WMI Stosowanie poleceń cmdlet programu Windows PowerShell Używanie usługi sieci Web Web.config Odwołania Początkowe deklaracje zmiennych Załadowanie strony Lista adresatów Lista harmonogramów Lista raportów Tworzenie subskrypcji Wykonanie aplikacji sieci Web

20 Spis treści tomu 2 xiii 35 Programowanie funkcji dostępu do raportów Łączenie się z raportami przy użyciu adresu URL Wyświetlanie raportu Wykorzystywanie parametrów dostępu URL Stosowanie kontrolki ReportViewer Projekt Reports Application Report Wizard Kontrolka ReportViewer Właściwości kontrolki ReportViewer Aplikacja ReportViewer Uzyskiwanie dostępu za pomocą usługi sieci Web Odwołania Metoda Load Metoda Render Instalowanie rozwiązania Indeks

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek listopad 13, 2000 ACT-3,5X-PL -00776 Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo