Co nowego w SQL Server 2008 R2: Reporting Services

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nowego w SQL Server 2008 R2: Reporting Services"

Transkrypt

1 Co nowego w SQL Server 2008 R2: Reporting Services Autor: Bartłomiej Graczyk Celem całego cyklu artykułów z serii Co nowego w SQL Server 2008 R2 jest pokazanie i omówienie najnowszych funkcji powstającego właśnie produktu, jakim jest Microsoft SQL Server 2008 R2. Tym razem zaprezentowane zostaną usprawnienia w obszarze raportowania z wykorzystaniem Microsoft SQL Server Reporting Services oraz Report Builder (v 3.0). Reporting Services odświeżone i usprawnione Praca z danymi geograficznymi i mapami Pierwszym z kluczowych elementów nowej wersji SQL Server Reporting Services jest możliwośd sadzania danych geograficznych w raportach i posługiwania się nimi, w tym wizualizacja z wykorzystaniem map. Warto również wspomnied w tym miejscu o możliwości integracji z Bing Maps. Możliwości SSRS i wizualizacji danych pokazane zostały w sekcji Demo 1. tego artykułu. Zgodność z ATOM data feeds Raporty mogą byd teraz dostarczane również w formacie zgodnym ze standardem ATOM rozpoznawanym przez Gemini i inne narzędzia. Report Manager Obszar zarządzania raportami zyskał nową wizualizację (SharePoint-like UI), co dla wielu użytkowników koocowych nie jest bez znaczenia. Współużytkowane data sets (Shared Data Sets). Developerzy rozwiązao raportowych z wykorzystaniem SSRS zapewne wiedzą doskonale o zaletach współużytkowanych źródeł danych (SharedData source). Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 R2 to krok jeszcze dalej data sets, dotąd wykorzystywane w obszarze jednego raportu, podobnie jak Date Sources mogą byd już tworzone jako współużytkowane data set (Shared Data Set). Obecnie raz przygotowany data set może zostad wykorzystany wielokrotnie w wielu raportach, a dane pobrane za jego 1

2 pomocą przechowywane są w cache u, co znaczenie przyspiesza generowanie raportów, zwłaszcza przy bardzo złożonych zapytaniach. Wygodną funkcją jest również przekształcanie w dowolnym momencie już istniejącego data set, osadzonego w danym raporcie, w obiekt typu współużytkowanego (ang. Shared Data Set). Rozszerzona integracja z SharePoint (zarówno dla SharePoint 2007, jak i SharePoint 2010). Dużym usprawnieniem dla osób wykorzystujących na co dzieo SSRS jest możliwośd stworzenia źródła danych opartego na Microsoft SharePoint List, co znacząco ułatwia raportowanie, gdy źródłem danych jest wspomniany SharePoint. 2

3 Warto również wspomnied o zaimplementowaniu Query Buildera właśnie w obszarze pobierania danych ze źródeł typu SharePoint List. Agregacje agregatów Wraz z obecnie dostępną wersją SSRS twórcy raportów uzyskują możliwośd stosowania zagnieżdżonych funkcji/wyrażeo wewnątrz innych wyrażeo agregujących. Przykładem może byd wyliczanie średniej z sumy sprzedaży miesięcznej w danym roku Avg(Sum(Sales, "Month"), "Year"). Nowe element wizualizacji danych, np. Data Bars (paski danych) Data Bars są ciekawą formą prezentacji danych, zwłaszcza gdy w określonym zbiorze należy pokazad skalę różnicy między poszczególnymi elementami zbioru (np. skala sprzedaży danego produktu w różnych regionach czy przez różne osoby). Przykład wykorzystania pasków danych w Demo 2. Rozszerzenia Business Intelligence Development Studio Wsparcie dla wersji 2008 i 2008 R2 raportów i projektów raportowych Rozszerzenia wyrażeń RDL Wyrażenia pozwalające odwoład się do obecnie stosowanego formatu renderowania lub globalnego elementu RenderFormat (=Globals!RenderFormat.Name). Możliwośd określania nazw, m.in. dla arkuszy excelowych przy ich renderowaniu. Dynamiczny podział stron oraz możliwośd resetowania numeracji stron po podziale (org. After page break). 3

4 Galeria elementów raportowych (Report Parts) SQL Server 2008 R2 Reporting services to wprowadzenie obiektów raportowych, które mogą byd wykorzystywane wielokrotnie, w różnych raportach. Publikując element raportowy na serwerze, udostępnia się go innym autorom/developerom raportów. Elementy raportowe mogą byd publikowane zarówno przez Business Intelligence Developer Studio, jak również przez Report Builder 3.0. Tworzący raporty mogą w dowolnym momencie wykorzystad opublikowane elementy, przeciągając je do swojego raportu. Elementami raportów podlegającymi publikacji są: Charts Gauges Images Maps Parameters Rectangles Tables Matrices Lists Schemat przykładowego cyklu życia elementu raportu 1. Osoba A tworzy raport, który zawiera wykres wykorzystujący jako dane, osadzony w ramach raportu data set 2. Osoba A publikuje na serwerze raportowym wykres jako element raportu. Automatycznie Report Builder nadaje wykresowi unikalny ID. Wykres jest publikowany wraz z obiektem data set, który stanowi jego integralną częśd i zostaje osadzony w wykresie. 3. Osoba B tworzy pusty raport, przeszukuje galerie elementów raportowych, znajduje opublikowany wykres i dodaje go do własnego raportu. Wykres jest od tego momentu częścią raportu osoby B. 4

5 4. Osoba C osadza wykres z galerii w swoim raporcie, ale zmienia również jego typ (np. z kolumnowego na okrągły). 5. Osoba C, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia, publikuje nowy wykres, nadpisując stary na serwerze. 6. Kiedy osoba B otwiera swój raport, element raportu pobrany z galerii elementów jest sprawdzony pod kątem aktualności. Jeśli od ostatniego otwarcia raportu na serwerze dokonano zmiany elementu raportu (wykresu), użytkownik B otrzymuje informacje o zmianie i może zaakceptowad te zmiany, co spowoduje aktualizację komponentu w jego raporcie. Report Builder 3.0 Kolejna odsłona narzędzia klienckiego czyli Report Builder 3.0. Wersja SSRS 2008 R2 to krok w kierunku użytkowników koocowych, dostarczenie narzędzia, dzięki któremu osoba nietechniczna w prosty sposób wykorzysta środowisko SSRS do zbudowania i opublikowania własnego raportu. Narzędzie Report Builder 3.0 zapewnia jeszcze więcej możliwości, a jednocześnie korzystanie z niego jest proste. SQL Server 2008 Report Builder v3 to dopracowanie możliwości aplikacji m.in. przez: implementację nowych funkcji wykorzystywanych do tworzenia raportów, jak chociażby wspomniane w tym artykule Data Bars (paski danych) czy mapy, możliwośd zdefiniowania własnego źródła danych dla tworzonego raportu (nie trzeba korzystad z definiowanego modelu raportowego), możliwośd pracy w trybie server mode zapewniającą zwiększenie wydajności pracy użytkownika koocowego z aplikacją przez wprowadzenie wykorzystania cache u serwera do przechowywania danych wykorzystywanych przez użytkowników aplikacji Report Builder. 5

6 Demo 1. Wizualizacja informacji o sprzedaży zrealizowanej na obszarze USA Krok 1. Zapytanie pobierające dane. Rysunek 1. Do pobrania danych wykorzystany zostanie widok vsalesperson zwracający informacje o obszarze (StateProvinceName) oraz wartości sprzedaży (SalesYTD), zrealizowane na terenie USA (CountryRegionName= United States ). 6

7 Rysunek 2. Data Set gotowy do użycia w raporcie. 7

8 Krok 2. Prezentacja tabelaryczna wyników. Rysunek 3. Tabelaryczna prezentacja wyników przez osadzenie w raporcie tabeli. Krok 3. Osadzanie nowego obiektu w raporcie mapa. 8

9 Rysunek 4. Wybór wizualizacji danych komponent.net Map. Nowy komponent umożliwia osadzenie w raporcie: map pochodzących z galerii (preinstalowane mapy, w tym momencie dostępne mapy poszczególnych stanów USA oraz mapa całego kraju), kształtów map pochodzących z popularnych formatów plików grafiki wektorowej ESRI (.shp), obszarów uzyskanych przez wykonanie zapytania SQL (org. SQL Spatial Data Query). Krok 4. Wskazanie źródła pochodzenia kształtu mapy. Rysunek 5. Wybór sposobu prezentacji danych obszaru/mapy. 9

10 Rysunek 6. Do prezentacji danych sprzedaży wykorzystana zostanie mapa USA z podziałem na stany. Ważnym elementem raportu zawierającego mapę może byd jego integracja z Bing Maps. Efekt integracji można uzyskad, zaznaczając opcję Add a Bing Maps layer. Rysunek 7. Możliwośd integracji z Bing Maps. 10

11 Krok 5. Określenie sposobu prezentacji analizowanego atrybutu na mapie. Kolejny krok przy osadzaniu mapy to wybór sposobu wizualizacji danych na obszarze mapy. Dośd interesujący jest w tym miejscu wybór mapy typu Bubble Map, na której wizualizacja odbywa się przez umieszczenie centrum chmurki (ang. Bubble) w odpowiednim miejscu danych, a rozmiar chmurki zależy od aktualnej wartości analizowanego atrybutu (np. wielkości sprzedaży). Można również skorzystad z opcji kolorowej mapy analitycznej (ang. Color Analytical Map), na której wartości analizowanego atrybutu zaznaczane są odpowiednimi kolorami. Rysunek 8. Wybór typu wizualizacji. Krok 6. Korelacja analizowanych danych (dane pochodzące ze stworzonego Data Set z osadzaną mapą). Poprawna wizualizacja danych wymaga określenia sposobu łączenia analizowanych danych z obszarem, na który mają zostad naniesione. W tym celu należy jawnie zdefiniowad połączenie między wspomnianym obszarem (mapą) a zapytaniem(wizualizowanymi danymi). 11

12 Rysunek 9. Korelacja danych podlegających analizie z obszarem ich wizualizacji (mapą). W prezentowanym przypadku połączenie między mapą a analizowanymi danymi odbywa się przez atrybut STATENAME (dla Spatial data) oraz StateProvinceName (dla analizowanych danych). 12

13 Krok 7. Wskazanie atrybutu podlegającego analizie oraz sposobu jego prezentacji. Rysunek 10. Wybór wzoru mapy, analizowanego atrybutu oraz reguły kolorowania wyników. Krok 8. Raport końcowy: podgląd. Rysunek 11. Podgląd finalnego raportu wartości sprzedaży naniesionych na mapę sprzedaży. 13

14 Demo 2. Wizualizacja danych z wykorzystaniem Data Bars (pasków danych) Krok 1. Prezentacja danych, które podlegać będą wizualizacji. Rysunek 1. Tabelaryczna prezentacja analizowanych danych. Krok 2. Osadzenie tabeli z danymi w raporcie. Do tej pory korzystający z technologii SSRS najczęściej prezentowali dane w formie tabelarycznej. Mimo jej prostoty i czytelności czasami dośd trudno w tabeli, w której dane zostały posortowane alfabetycznie według nazwy obszaru, wyłonid obszar o najwyższej sprzedaży, co doskonale widad na zamieszczonym poniżej podglądzie raportu. 14

15 Rysunek 2. Tabelaryczna prezentacja analizowanych danych z wykorzystaniem SSRS. Dane w raporcie posortowane według nazwy obszaru. Krok 3. Zwiększenie czytelności raportu przez dodanie pasków danych (org. Data Bars). Rysunek 3. Dodanie do raportu pasków danych wymaga wykorzystania komponentu Data Bars dostępnego w SSRS 2008 R2. 15

16 Krok 4. Ustawienia obiektu Data Bar. Rysunek 4. Określenie rodzaju pasków zastosowanych do wizualizacji danych. Krok 5. Wskazanie elementu danych dla obiektu Data Bar. Rysunek 5. Wskazanie atrybutu stanowiącego dane wejściowe dla obiektu Data Bar. 16

17 Krok 6. Prezentacja raportu z obiektem Data Bar. Rysunek 6. Wyjściowy raport sprzedaży wraz z obiektem pasków danych (org. Data Bar). Demo 3. Przygotowanie i wykorzystanie Report Parts z zastosowaniem Report Buildera 3.0. Krok 1. Otwarcie Report Builder. Rysunek 1. Uruchomienie aplikacji Report Builder odbywa się przez stronę Report Manager. 17

18 Rysunek 2. Nowy ekran powitalny aplikacji Report Builder 3.0 umożliwia szybkie utworzenie raportu przez uruchomienie jednego z kreatorów bądź utworzenie pustego raportu. Krok 2. Przygotowanie obiektu do publikacji. W ramach tej demonstracji element raportu przygotowanego w Demo 2. zostanie opublikowany jako Report Part na serwerze raportowym. Rysunek 3. Raport z elementem Matrix, który zostanie opublikowany jako Report Part. 18

19 Krok 3. Publikacja elementu raportu na serwerze. Rysunek 4. Zatwierdzenie publikacji elementu Tablix1 na serwerze raportowym. Krok 4. Utworzenie nowego raportu wykorzystującego przygotowany wcześniej element. W celu przygotowania nowego raportu, wykorzystującego opublikowany Report Part, należy połączyd się z serwerem raportowym, na którym został on opublikowany. 19

20 Rysunek 5. Tworzenie nowego raportu z użyciem Report Part Gallery. Po połączeniu z serwerem należy wskazad interesujący Report Part i osadzid go we własnym raporcie. Rysunek 6. Osadzanie Report Part w nowym raporcie. Podsumowanie SQL Server Reporting Services 2008 R2 to platforma raportowa o coraz większych możliwościach. Niewątpliwymi nowościami jej kolejnej wersji są zaawansowane obiekty wizualizacji danych, np. zaprezentowane w tym artykule mapy czy paski danych, które stały się integralnymi elementami raportów. Warto również zwrócid uwagę, że pewne obszary platformy raportowej nieznacznie zmodyfikowano, aby jak 20

21 najbardziej zbliżyd się do rodziny produktów o interfejsach typu SharePoint like UI oraz możliwościach wykorzystania obiektów SharePoint jako źródeł danych. Wskazuje to jednoznacznie zmierzanie i zachęcanie do integracji SSRS z Microsoft SharePoint Server. Więcej, wprowadzenie do użycia w obszarze raportowym obiektów takich jak Report Part jest niemal tożsame, jeśli chodzi o zastosowanie, z wykorzystywanymi w ramach MicrosftSharePoint Server webpartami. Autor Bartłomiej Graczyk (MCT, MCITP, MCDBA, MCSE, MCSA) W ostatnich latach uczestnik wielu projektów, w których pełnił rolę projektanta, konsultanta technologicznego i analityka biznesowego w zakresie rozwiązao działających na platformie Microsoft SQL Server 2000/2005/2008, Sybase ASA/ASE,Oracle. Twórca autorskich rozwiązao i aplikacji bazodanowych, m.in. dla Mars Polska, Polskapresse, Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era), Rohe Polska, AGITO SA, Polbanku, PKP SA. Od 2007 roku Microsoft Certified Trainer, prowadził autoryzowane szkolenia Microsoftu w ramach współpracy z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce, m.in. z ABC Data Centrum Edukacyjnym i Combidatą. W ramach działalności trenerskiej brał również udział w projektach szkoleniowych dla sektora publicznego: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, GIODO. Inicjator i jeden z liderów offline owej grupy Microsoftu w Łodzi, autor artykułów na stronach i w czasopismach branżowych. Posiada certyfikaty: MCT, MCITP: Database Administrator, Database Developer, Business Intelligence Developer, MCDBA, MCSE, MCSA, Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist & Professional for Microsoft Dynamics CRM

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 8.2

WEBCON Business Process Suite 8.2 WEBCON Business Process Suite 8.2 Podsumowanie zmian i nowych funkcjonalności Data publikacji: 18.06.2015. Wraz z wydaniem wersji 8.2 systemu WEBCON BPS wprowadzamy szereg nowych funkcjonalności i usprawnień

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo