DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu: Krzysztof Zawisza

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik do uchwały nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2011 ROK Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr IV/15/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 roku. W planie budżetu gminy w 2011roku dokonano zmian na podstawie: - Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego: 1) Uchwała Nr VI/24/11 z dnia 14 marca 2011 r.; 2) Uchwała Nr VII/31/11 z dnia 30 marca 2011 r.; 3) Uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 6 czerwca 2011 r.; 4) Uchwała Nr IX/55/11 z dnia 24 czerwca 2011 r.; 5) Uchwała Nr X/69/11 z dnia 5 sierpnia 2011 r.; 6) Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.; 7) Uchwała Nr XII/81/11 z dnia 30 września 2011 r.; 8) Uchwała Nr XIII/90/11 z dnia 7 października 2011 r.; 9) Uchwała Nr XIV/91/11 z dnia 27 października 2011 r.; 10) Uchwała Nr XV/95/11 z dnia 29 listopada 2011 r.; 11) Uchwała Nr XVI/105/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.; 12) Uchwała Nr XVII/112/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.; 13) Uchwała Nr XVII/113/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. - Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego: 1) Nr 15/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.; 2) Nr 17/2011 z dnia 1 marca 2011 r.; 3) Nr 20/2011 z dnia 16 marca 2011 r.; 4) Nr 21/2011 z dnia 23 marca 2011 r.; 5) Nr 29/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.; 6) Nr 31/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.; 7) Nr 37/2011 z dnia 20 maja 2011 r.; 8) Nr 38/2011 z dnia 24 maja 2011 r.; 9) Nr 43/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.; 10) Nr 49/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.; 11) Nr 52/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.; 12) Nr 55/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.; 13) Nr 56/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.; 14) Nr 62/2011 z dnia 26 lipca 2011 r.; 15) Nr 66/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz ) Nr 70/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.; 17) Nr 75/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.; 18) Nr 87/2011 z dnia 15 września 2011 r.; 19) Nr 100/2011 z dnia 30 września 2011 r.; 20) Nr 104/2011 z dnia 7 października 2011 r.; 21) Nr 108/2011 z dnia 27 października 2011 r.; 22) Nr 112/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.; 23) Nr 119/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.; 24) Nr 123/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.; 25) Nr 131/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.; 26) Nr 134/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, jak również planu wydatków budżetowych, które podyktowane były głównie zmianami: - planów dotacji celowych do zadań własnych, jak również do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np. dotacje na: pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne, - planu subwencji oświatowej, - planów dochodów z tytułu podatków i opłat, - planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społecznogospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu. Budżet początkowy roku 2011 wynosił: 1) Dochody ,65 zł, w tym: a) dochody bieżące ,65 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) Wydatki ,68 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,91 zł, b) wydatki majątkowe ,77 zł; 3) Planowany deficyt ,03 zł. Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2011 r. według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 134/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Treść Plan Wykonanie % Dochody w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące , , , , , , , , , , , ,30 Deficyt budżetu , ,27 18,81 Plan dochodów wg stanu na r. był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę ,01 zł natomiast w odniesieniu do planu wydatków różnica ta wynosi ,98 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych wyniosło kwotę ,67 zł. Świadczy to o wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych, jak również zwiększeń z tytułu dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej 100,36 100,65 97,06 97,06 95,48 97,33

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz oraz dotacji do zadań własnych w trakcie roku budżetowego. Zwiększenia powyższe dotyczą również wydatków inwestycyjnych, gdzie w trakcie roku budżetowego wprowadzano do realizacji nowe zadania inwestycyjne. Wykonanie dochodów w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości ,16 zł, co stanowi 100,36%, a zatem wykonane dochody zostały wykonane w kwocie wyższej od założonego planu o kwotę ,50 zł. Ponadplanowe dochody, których największą pozycję stanowią dochody z MF z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ jest to kwota w wysokości ,58 zł. Ponadto uzyskano wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych i tak: w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i osoby prawne) o kwotę ,70 zł, podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę ,58 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę ,00 zł. Natomiast nie zrealizowano dochodu z tytułu dotacji celowej w kwocie ,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w ramach, których realizowano było zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr E w miejscowości Nosalewice. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu zrealizowano w wysokości ,30 zł, co stanowi 97,33% wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi ,92 zł, co stanowi 2,75% w stosunku do planu wydatków i jest ona związana z niewykonaniem wydatków na poszczególnych rodzajach wydatków. Plany wydatków są wielkościami limitowanymi i wykorzystanie ich w 100,00% jest nierealne. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu zrealizowano w wysokości ,13 zł, co stanowi 95,48% wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi ,31 zł, co stanowi 4,52% w stosunku do planu rocznego. W związku z wyższym wykonaniem dochodów od planowanych oraz niewykonaniem wydatków do wysokości planu, wykonanie deficytu jest niższe od planowanego: planowany deficyt ,00 zł, wykonany deficyt ,27. I W 2011 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł, co przedstawia poniższa tabela Treść Plan Wykonanie (4/3)% Ogółem , ,16 100,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące wydatki, w tym: Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z: zakresu administracji rządowej 2010 KBW - Piotrków Tryb GUS w Łodzi 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych , , , , , , , , , , , ,43 II Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań między jst. Realizowane na podstawie porozumień , ,40 100,00 III Dotacje pozyskane na inwestycje, w tym: płatności dotyczące zwrotu środków z UE za rok Urząd Marszałkowski w Łodzi - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na zadanie pn. Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr E w miejscowości Nosalewice - Gmina Kleszczów - Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanowykończeniowych i zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum w Przedborzu - Gmina Masłowice - Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie pn. Odbudowa mostu drogowego na rzece Pilicy w miejscowości Chałupy umocnienie przyczółka mostu - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Dotacja 6330 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa/Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr na odcinku Zagacie- Góry Mokre-Józefów - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Dotacja 6310 zadanie pn. Realizacja zaleceń p.poż. etap I w ŚDS w Gaju - Łódzki Urząd Wojewódzki - Dotacja 6310 na Zakup sprzętu komputerowego dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Dotacja % zwrotu środków za zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - Pomoc finansowa w ramach środków UE realizacja zadań rok 2010 i wcześniejsze nakłady a) Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi. Zadanie wykonane w 2010 r. b) Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu etap I, c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I, część i i III, d) Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem , , , , , , , , , , , , , ,23 0, , , , , , , , , , , , ,00 98,96 99,40 99,49 93,17 89,82 97,75 96,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,18 100,00 100,00 100,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz IV V VI VII technologii teatralno-artystycznej Urząd Marszałkowski w Łodzi - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Program integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji My też możemy POKL ( , 2009) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Dotacja na zadanie pn. Przewodnik przyrodniczo-edukacyjny ziemi przedborskiej Subwencje Część subwencji oświatowej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji , ,80 59, , ,20 100, , , , , , , , , ,00 VIII Ministerstwo Finansów Warszawa - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 108,20 IX Dochody własne , ,45 103,17 100,00 100,00 100,00 100,00 Szczegółowe wykonanie dochodów za 2011 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Część opisowa dochodów I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,19 zł Wykonanie ,54 zł, co stanowi 98,94% wykonania planu rocznego w tym dziale. Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułów: 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 67,00 zł; 2) dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 2 259,29 zł; 3) dotacji na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości ,25 zł. II. Dział 600 Transport i łączność Plan ,40 zł Wykonanie ,53 zł, co stanowi 85,19% wykonania rocznego planu w tym dziale. Na dochody tego działu składają się: 1) dochody z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku w wysokości ,40 zł z tytułu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych; 2) dochody uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym w wysokości ,82 zł; 3) dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości ,68 zł; 4) dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa/Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr na odcinku Zagacie-Góry Mokre-Józefów w wysokości ,00 zł. Dotację uzyskano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ; 5) pomoc finansowa uzyskana od Gminy Masłowice w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy ; 6) odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 494,63 zł. Wykonanie planu jest niższe niż zakładano z uwagi na to, że Gmina nie otrzymała środków z tytułu podpisanej umowy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w wysokości ,00 zł. W ramach tych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dwóch od-

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz cinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr E w miejscowości Nosalewice. Powyższą dotację otrzymano w 2012 roku w czasie sporządzania niniejszej informacji. III. Dział 630 Turystyka Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego w tym dziale. Uzyskano dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /09 z dnia 14 czerwca 2010 r. i aneksu N 1 do umowy Nr UM /09 w wysokości ,00 zł transza pierwsza z 2010 roku (otrzymana w styczniu 2011 roku) na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi. Dochody w kwocie ,00 zł uzyskano na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /09 oraz aneksów: Nr 1 zawarty w dniu 1 czerwca 2009 r., aneks Nr 2 zawarty w dniu 16 lipca 2010 r., Aneks nr 3 zawarty w dniu 16 września 2010 r. na zadanie pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu etap I współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł Wykonanie ,88 zł, co stanowi 100,75% wykonania planu rocznego w tym dziale. W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów: 1) Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku: Wykonanie 5 244,39 zł. Dochody uzyskano w związku ze zwrotem kosztów wykonania szacunków przy wydaniu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wykonanie ,14 zł. Wydano 7 decyzji dla działek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przy obliczeniu odpłatności za przekształcenie zastosowano 90% bonifikatę; 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wykonanie ,12 zł. Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży następujących składników majątkowych: a) działek zabudowanych nr 269/1 i nr 269/2 w obrębie Borowa: 5 190,00 zł, b) działek nie zabudowanych nr: 140/4, 140/6, 140/8, 140/12, 140/13, 23/2, 23/3, 140/14, 23/4, 140/15, 23/5, 23/7, 23/8 140/24, 140/25 w obrębie nr 2 w Przedborzu, ul. Turystyczna: ,20 zł, c) lokalu nr 4, ul. Konecka 45 z częścią gruntu ,00 zł, d) sprzedaż lokalu nr 5, ul. Trytwa 5 z częścią gruntu ,60 zł, e) sprzedaż lokalu nr 1, ul. Stara 14 z częścią gruntu ,88 zł, f) sprzedaż lokalu nr 1, ul. Częstochowska ,44 zł, g) wadium ulęgające przepadkowi - 390,00 zł. Nie zakończono sprzedaży nieruchomości (8 działek) przy ul. Turystycznej; termin ogłoszonego przetargu ustalono na 21 lutego 2012 r.; 4) Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie ,05 zł. Ustalony plan z tytułu czynszu za wynajem lokali komunalnych oraz użytkowych nie został osiągnięty, ponieważ w jednym przypadku toczy się postępowanie sądowe mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania zaległości oraz wydano decyzje w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości lokatorów, którzy zwrócili się o taką możliwość. Poza tym, w 2011 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne, co również przyczyniło się do zmniejszenia wpływów z najmu lokali

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz mieszkalnych. Na dzień r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowały się 64 lokale mieszkalne, z czego 58 lokali w mieście, a 6 lokali na terenie gminy. Lokale znajdujące się na terenie gminy: - ul. Częstochowska 3 4 lokale, - ul. Częstochowska 12 2 lokale, - ul. Częstochowska 16 2 lokale, - ul. Częstochowska 18 1 lokal, - ul. Kielecka 7 7 lokali, - ul. Konecka 4 2 lokale, - ul. Konecka 47 6 lokali, - ul. Konecka 49 6 lokali, - ul. Krzywa 9 4 lokale, - ul. Mostowa 29/ul. Pocztowa 29 2 lokale, - ul. Piotrkowska 12 1 lokal, - ul. Piotrkowska 16 2 lokale, - ul. Pocztowa 8 4 lokale, - ul. Pocztowa 24 1 lokal, - ul. Pocztowa 36a 1 lokal, - ul. Pocztowa 36b 3 lokale, - ul. Pocztowa 36d 2 lokale, - ul. Podzamcze 5 1 lokal, - ul. Podzamcze 15 2 lokale, - ul. Spacerowa 6 2 lokale, - ul. Stara 14 2 lokale, - ul. Warszawska 17 1 lokal, - Przyłanki 4 lokale, - Miejskie Pola 2 lokale. Na dzień r. Gmina posiadała również lokale użytkowe tj. budynek magazynowy z rampą, z 3 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 180 m², zlokalizowany na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu przy ul. Spacerowej oraz plac o powierzchni 2403 m² zlokalizowany przy ul. Łazickiej wraz z jedną oddzieloną częścią budynku zwanym hydrofornią oraz wiatą magazynową; 4.1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zaplanowane dochody wpływają zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy: a) parkingu przy ul. Koneckiej, b) udziału w części dachu SP Przyłanki, c) wieży przekaźnika telewizyjnego - Polska Telefonia Cyfrowa, d) najmu pomieszczeń magazynowych, e) gruntów na cele rolnicze, f) dzierżawy działek;

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz ) Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wykonanie 7 018,79 zł. Aktualnie istnieje 159 płatników użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Zaległości na dzień r. wynoszą 92,00 zł; 6) Pozostałe dochody w tym odsetki. Wykonanie ,39 zł, w tym: odsetki 2 661,93 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 024,46 zł dotyczy uzyskanych odszkodowań za szkody, które wystąpiły na budynkach komunalnych (ul. Częstochowska 3, Przyłanki 23). V. Dział 750 Administracja publiczna Plan ,64 zł Wykonanie ,05 zł, co stanowi 89,09% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale. W ramach tego działu uzyskaliśmy dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości ,28 zł, w tym: na transport dowodów osobistych i na akcje kurierską. Dotacja na spis powszechny w kwocie ,72 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 3 750,00 zł zgodnie z umową Nr 301/EE/D/2010 z przeznaczeniem na Przewodnik przyrodniczo-edukacyjny ziemi przedborskiej. Dochody z tytułu realizacji projektu pn. Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice na podstawie zawartej umowy nr UDA-POKL /11-00 w kwocie ,80 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Dochody z tytułu tego projektu nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. w kwocie ,19 zł ponieważ MSWA nie dokonało płatności dla naszej gminy. Kolejną pozycją dochodów są dochody z tytułu prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat wysokość uzyskanych dochodów to kwota w wysokości 3,10 zł. W rozdziale tym uzyskaliśmy dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego Urzędu przez MGOPS w Przedborzu do przewozów osób do ŚDS w Gaju, jak również przewozy w ramach realizacji programu POKL w kwocie ,40 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu podpisanych umów o sponsoring w kwocie 1 276,75 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody w kwocie 119,00 zł. VI. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan ,00 zł Wykonanie ,55 zł, co stanowi 93,17% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości1 282,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie ,55 zł, które odbyły się w 2011 roku. VII. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 6 100,00 zł Wykonanie 6 028,70 zł, o stanowi 98,83% wykonania dochodów w tym dziale. Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł: 1) Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 3 100,00 z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej; 2) Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 1 900,00 zł; 3) Wpływy z rożnych dochodów odszkodowanie z tytułu szkody w kwocie 1 028,70 zł. VIII. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ,00 zł Wykonanie ,66 zł,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz co stanowi 107,19% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Przedstawienie ważniejszych podatków lokalnych Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r. - Osoby fizyczne 1) Rozdział Wpływy podatku od nieruchomości osoby fizyczne Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł, co stanowi 104,91% wykonania planu rocznego. W 2011 roku kontynuowano kontrolę przedsiębiorców na terenie miasta i gminy, co przyczyniło się do wzrostu przypisu kwot podatku od nieruchomości; 2) Rozdział Wpływ podatku rolnego - osoby fizyczne Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł, co stanowi 103,47% wykonania planu rocznego; 3) Rozdział Wpływy podatku leśnego - osoby fizyczne Plan ,00 zł Wykonanie ,81 zł, co stanowi 121,98% wykonania planu rocznego; 4) Rozdział Wpływy z odsetek od osób fizycznych Plan 2 800,00 zł Wykonanie 3 817,54 zł, co stanowi 136,34% wykonania planu rocznego; 5) Rozdział Wpływy z kosztów upomnienia osoby fizyczne Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 309,90 zł, co stanowi 130,99% wykonania planu rocznego; 6) Rozdział podatek od środków transportowych od osób fizycznych Plan ,00 zł Wykonanie ,60 zł, co stanowi 108,25% wykonania plany rocznego; 7) Rozdział Wpływ z opłaty targowej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,74% wykonania planu rocznego. Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r. - Osoby prawne 1) Rozdział Wpływ podatku od nieruchomości - osoby prawne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 108,56% wykonania planu rocznego; 2) Rozdział Wpływ podatku rolnego - osoby prawne

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Plan 3 571,00 zł Wykonanie 3 345,00 zł, co stanowi 93,67% wykonania planu rocznego; 3) Rozdział Wpływy podatku leśnego osoby prawne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 96,99% wykonania planu rocznego; 4) Rozdział Wpływ odsetek od osób prawnych Plan 500,00 zł Wykonanie 448,00 zł, co stanowi 89,60% wykonania planu rocznego. Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łącznie wystawiono 242 sztuki upomnień na łączną kwotę ,30 zł, w tym: osoby fizyczne 237 sztuk na kwotę ,30 zł i 5 sztuk osoby prawne na kwotę 9 430,00 zł. Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę ,07 zł (70 sztuk). Nie objęto egzekucją administracyjną jednostek prawnych. Realizacja planu dochodów z tytułu podatków przez tutejszy organ podatkowy wykazuje się wysoką dyscypliną podatkową, terminowością, jak również informowaniem społeczeństwa na bieżąco, przypominaniem ustnym oraz obwieszczeniami przed każdą ratą o terminach płatności. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2011 r. 1) Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu: a) Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 619,26 zł, b) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 379,00 zł, c) Podatku rolnego od osób fizycznych 1 465,00 zł, d) Podatku leśnego od osób fizycznych 136,00 zł, e) Podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5 707,00 zł, f) Podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 673,00 zł, g) Odsetek od osób fizycznych i prawnych 6 287,50 zł. Ogółem umorzenia zaległości podatkowych ,76 zł; 2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tytułu: a) Podatku od spadków i darowizn 1 314,76 zł; 3) Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu: a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne ,83 zł, b) podatku od nieruchomości osoby prawne ,19 zł, c) podatku od środków transportowych osoby prawne 4 750,00 zł, d) podatek rolny osoby prawne 12,50 zł. Ogółem skutki ulg i zwolnień ,52 zł; 4) Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu: a) podatku od nieruchomości od osób prawnych ,95 zł, b) podatku od środków transportowych od osób prawnych ,05 zł, c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,98 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,57 zł. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków ,55 zł. X. Dział 758 Różne rozliczenia Plan ,95 zł Wykonanie ,81 zł, co stanowi 100,01% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje, których otrzymaliśmy łącznie w kwocie ,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu: 1) Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 9 197,04 zł; 2) Dotacji jako zwrot 20% wydatków bieżących poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie ,72 zł; 3) Dotacji jako zwrot 20% wydatków majątkowych poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 183,23 zł; 4) Dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 2 838,82 zł, w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. X. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł, co stanowi 97,96% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane z następujących tytułów: Szkoły Podstawowe Zespół Szkolno-Gimnazjalny ,79 zł: 1) Wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przez firmy NOR- TON i LOGOS w kwocie ,00 zł oraz wynajem pomieszczeń gospodarczych przez firmę CA- TERMED na kwotę 7 954,00 zł; 2) Wynajmu hali sportowej w kwocie 5 785,00 zł; 3) Refundacji umów przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku z tytułu zatrudnienia pracownika w Szkole podstawowej w Górach Mokrych kwocie 2 231,79 zł; 4) Sprzedaży złomu przez Szkolę Podstawowa w Górach Mokrych w wysokości 700,00 zł; 5) Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola przez ciepłociąg w wysokości ,80 zł; 6) Dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez firmę INTERBUD w kwocie 5 000,00 zł; 7) Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonej kamery wizyjnej w kwocie 1033,20 zł; 8) Pomoc finansowa od Gminy Kleszczów na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych i zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum w Przedborzu w wysokości ,00 zł; 9) Dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w kwocie ,00 zł na podstawie umowy Nr 195/2011 zawartej w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Przedbórz. Dotacja na ten cel została przyznana dla następujących jednostek: a) Szkoła Podstawowa w Przedborzu - zgodnie z złożonymi wnioskiem nr 2/10 z dnia r. w kwocie ,00 zł, b) Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych - zgodnie z złożonymi wnioskiem nr 1/10 z dnia r. w kwocie 6 000,00 zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Przedszkole ,32 zł 1) Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie i czesne w Samorządowym Przedszkolu w kwocie ,80 zł; 2) Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 663,32 zł; 3) Wpływy w kwocie 3 236,20 zł uzyskane od ubezpieczyciela za uszkodzenie kamery wizyjnej. Stołówki szkolne i przedszkolne ,56 zł 1) Wpływy z wyżywienia ze stołówki szkolnej znajdującej się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu uzyskano dochody w kwocie ,40 zł. Ze stołówki korzystało 330 uczniów, natomiast ze stołówki przedszkolnej korzystało 124 dzieci i uzyskano dochody w kwocie ,16 zł. Stołówki funkcjonowały do 31 sierpnia 2011 r. Pozostała działalność 132,00 zł 1) Dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy w kwocie 132,00 zł. XI. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan ,00 zł Wykonanie ,23 zł, co stanowi 101,07% wykonania rocznego planu w tym dziale. Wykonanie dochodów tego działu to głownie wpłaty uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty za zezwolenia uzyskano w kwocie ,97 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 389,26 zł dotyczą odszkodowania uzyskanego za szkodę powstałą na budynku po byłym pogotowiu. XII. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan ,13 zł Wykonanie ,74 zł, co stanowi 99,38% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie: 1) Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ,85 zł; 2) Dotacji do zadań własnych ,13 zł; 3) Dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej (POKL) w kwocie ,20 zł; 4) Dochody uzyskane z licytacji przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas festynu zorganizowanego w dniach r. w wysokości 667,00 zł; 5) Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie ,93 zł w tym odsetki; 6) Wpłat od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie ,62 zł oraz 5% dochodów w kwocie 225,57 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju. 7) Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 5 106,15 zł; 8) Dochody uzyskane z PUP w kwocie 4 096,08 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych (60%) wypłaconych świadczeń. W ramach zadania zatrudnionych było 12 osób; 9) Dochody z tytułu realizacji programu pn. Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie ,21 zł. XIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan ,50 zł Wykonanie ,50 zł,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Uzyskane dochody dotyczą środków z tytułu umowy Nr 52/2011 zawartej z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ,00 zł Wykonanie ,93 zł, co stanowi 94,37% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Dochody stanowią wpłaty z tytułu: 1) Wynajmu pomieszczeń w wysokości ,40 zł; 2) Wyżywienia w świetlicy szkolnej od września 2011 r. w kwocie ,21 zł; 3) Wyżywienia w Bursie szkolnej w wysokości ,29 zł; 4) Refundacja z OHP w Łodzi tytułu wykonywanych praktyk przez 9 uczniów do sierpnia oraz 7 uczniów od września w kwocie ,85 zł; 5) Dochodów uzyskanych w formie dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie ,58 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej; 6) Zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie ,60 zł; 7) Dotacji otrzymanej w wysokości ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 254/OA/D/2010 z r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i kotłownia na zrębki) w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu. XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ,85 zł Wykonanie ,37 zł, co stanowi 104,32% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. W ramach tego działu Gmina uzyskała dochody z następujących źródeł: 1) Odsetki z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie 146,87 zł; 2) Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 648,28 zł; 3) Dochody w kwocie ,19 zł z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w 2011 roku. W 2011 roku zawarto siedem umów pomiędzy Starostą Radomszczańskim z upoważnienia, którego umowy zostały zawarte z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku o zatrudnienie bezrobotnych. W ramach robót publicznych zawarto jedną umową i sześć umów w ramach prac interwencyjnych. W ramach ww. umów zatrudniono 10 osób w 2011 roku. Refundacja kosztów wynosiła: - 900,00 zł w ramach robót publicznych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, - 700,00 w ramach prac interwencyjnych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń; 4) Wpływy z tytuły gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,03 zł; 5) Pomoc finansowa uzyskana w kwocie ,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr UM /09 zawartej w dniu r. w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz i ludności wiejskiej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I, część i i III, którego realizacja nastąpiła w 2010 r. natomiast płatność nastąpiła w 2011 r. XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 0,00 Wykonanie ,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej pomocy w formie zaliczki na realizacje zadania pn. Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej realizowanego w ramach podpisanej umowy UDA - RPLD /10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata zawartej 28 października 2011r. XVII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 0,00 Wykonanie 2 460,00 zł. Uzyskane dochody zrealizowano z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem kopuły na budynku znajdującym się na Boisku Orlik. Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na dzień r. Lp. Rodzaj podatku, opłaty i inna należności Kwota zaległości w zł Kwota nadpłat w zł 1. Wieczyste użytkowanie 92,00 25,29 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 845,86-3. Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych i zwrotów za media ,02 255,06 4. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 8 298,00-5. Podatek od nieruchomości: osoby prawne osoby fizyczne 6. Podatek rolny: osoby prawne osoby fizyczne 7. Podatek leśny: osoby prawne osoby fizyczne 8. Podatek od środków transportowych: osoby prawne osoby fizyczne 5, , , , , ,00 242, ,51 9. Podatek od spadków i darowizn 44,00 1, Podatek od czynności cywilno: prawnych osoby prawne osoby fizyczne 11. Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych - MF Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 566,00 8,00 628,55 2,00 527,70-128,00 2,00 38,98-76,00 9, Zaliczka alimentacyjna od dłużników, fundusz alimentacyjny od dłużników , Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 134, Grzywny, mandaty i kary dla osób fizycznych , ,00 Ogółem , ,90 Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na r. wynoszą ,97 zł. Pozycje 4, 9, 10 realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Egzekucję należności z pozycji 12 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne. Wydatki część opisowa Plan ,66 zł Wykonanie ,43 zł, co stanowi 97,06% wykonania planu rocznego wydatków, w tym: wydatki inwestycyjne Plan ,44 zł - -

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Wykonanie ,13 zł, co stanowi 95,48% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawione zostało z podziałem na: działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, wydatki bieżące i majątkowe również w podziale na grupy wydatków budżetowych z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie wraz z źródłami finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiono w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz zostały przedstawione w sprawozdaniu w części opisowej wydatków bieżących (rozdział i rozdział 80110) natomiast przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w rozdziale wydatków majątkowych. Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,61 zł Wykonanie ,13 zł, co stanowi 99,25% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,77 zł, co stanowi 97,75% wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych tym dziale Rozdział Izby Rolnicze Plan 2 171,42 zł Wykonanie 2 009,11 zł, co stanowi 92,53% wykonania planu rocznego w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty związanej z odprowadzeniem do izby rolniczej składki w wysokości 2% od zebranych dochodów podatkowych. Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatkowej (podstawa prawna: art. 35 pkt 7 ustawy o Izbach Rolnych). Rozdział Pozostała działalność Plan ,19 zł Wykonanie ,02 zł, co stanowi 99,33% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,77 zł, co stanowi 97,75% wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z ŁUW w Łodzi kwocie ,25 zł (kwota po dokonanym zwrocie). Wydatki zostały poniesione na: 1) Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie ,14 zł;

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz ) Zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner, koszty prowizji dla banku obsługującego rachunek bankowy oraz na wynagrodzenie) w kwocie 2 948,11 zł. W zrealizowanych wydatkach w dziale 010 znajduje się poniesiony wydatek w ramach funduszu sołeckiego, który przedstawia się następująco: a) na zadanie majątkowe pn. Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów w kwocie 6 476,03 zł. II. Dział 600 Transport i łączność Plan ,47 zł Wykonanie ,45 zł, co stanowi 98,95% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,65 zł, co stanowi 98,59% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział Drogi powiatowe Plan ,40 zł Wykonanie ,40 zł, co stanowi 99,70% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,20% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie: zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych, które Gmina świadczy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie oraz na delegacje służbowe dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację pracami związanymi z drogami powiatowymi. Środki według porozumienia otrzymano w wysokości ,40 zł. Rozdział Drogi gminne Plan ,88 zł Wykonanie ,05 zł, co stanowi 98,88% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,90 zł, co stanowi 98,47% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na: 1) Wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone wynagrodzenia za wykonane remonty piły motorowej i podkaszarki spalinowej, wykorzystywanych do czyszczenia poboczy dróg gminnych z zakrzaczeń, wykonano również projekt stałej organizacji ruchu drogowego uwzględniający następujące drogi gminne ulice w Przedborzu: Turystyczna, Kanałowa i Młynarska; 2) Zakup materiałów i wyposażenia dokonywano zakupu znaków drogowych oraz słupków do ich montażu, zakupiono paliwo, olej oraz części do piły motorowej i wykaszarek spalinowych wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, zakupiono słupki typu S4, (Hc=1105 w ilości 31 sztuk) do

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wydzielenia z ruchu części ulicy Rynek w Przedborzu, zakupiono cement do osadzania znaków drogowych i słupków typu S4. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie ,64 zł; 3) Zakup usług remontowych Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych przy użyciu RECYKLERA o łącznej powierzchni 140 m 2. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach, o łącznej powierzchni 150 m 2. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu Patchera o łącznej powierzchni 1800 m 2. Dokonano uzupełnień tłuczniem kamiennym ubytków na drogach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania na następujących drogach: ul. Majowa Góra, Słoneczna, Stodolniana, Leśna Turystyczna, Żeleźnica, Wymysłów, Miejskie Pola, Józefów, Grobla, Nosalewice, Zuzowy, Wola Przedborska, Góry Suche, Piskorzeniec, Borowa, Wygwizdów, Stara Wieś, Kajetanów, Kaleń, Wierzchlas, Góry Mokre. Wykonano remont mostu na rzece Czarna w m. Zagacie uszkodzonego po powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. polegającego na uzupełnieniu ubytków w powierzchniach betonowych zaprawami niskokurczliwymi PCC. Został wykonany remonty nawierzchni drogi gminnej Nr E w miejscowości Brzostek mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4 cm po zagęszczeniu na powierzchni 280 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 80 m² i w miejscowości Jabłonna na powierzchni 250 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 60 m² oraz remont drogi gminnej Nr E w miejscowości Policzko przy użyciu ww. technologii na powierzchni 285 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 80 m². Wykonano remont drogi gminnej, ul. Turystyczna polegający na uzupełnieniu podbudowy z kruszywa łamanego i uzupełnieniu nawierzchni masą mineralno- bitumiczną o łącznej powierzchni 200 m² i wymianie około 40 mb krawężnika. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej w m. Faliszew polegający wyrównaniu kolein przy użyciu masy mineralno bitumicznej i uzupełnieniu nawierzchni masą mineralno bitumiczną nawierzchni o łącznej powierzchni 185,60 m² oraz wykonano pobocze o łącznej powierzchni 34,80 m² łącznie z profilowaniem skarp po obu stronach drogi. Wykonano remont bariery drogowej w m. Wola Przedborska o długości 36 mb. Prowadzone były prace przy czyszczeniu, odtwarzaniu rowów przy drogach gminnych przy użyciu koparki i pojazdu samowyładowczego (Wygwizdów, Miejskie Pola, Zagacie, Wola Przedborska). Wydatkowano środki w kwocie ,54 zł; 4) Usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz wydatkowano środki w kwocie ,45 zł z przeznaczeniem na; usługi zimowego utrzymania dróg, które polegały na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości pośniegowej na terenie miasta i gminy Przedbórz, natomiast w zakresie letniego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz usuwane były drzewa z pasa drogowego w m. Góry Suche oraz dwukrotne wykaszanie poboczy dróg, usuwanie zakrzaczeń z poboczy z poboczy dróg. Ponadto wydatkowano środki na: 1) Zakup usług telefonii komórkowej (zakupiono karty telefoniczne do telefonu służbowego wykorzystywanego przez pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad drogami na terenie gminy Przedbórz. Poniesiono wydatek w wysokości 150,00 zł; 2) Wypłatę delegacji dla pracownika zajmującego się nadzorowaniem prac przy drogach gminnych w wysokości 4 914,52 zł; 3) Ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano kwotę w wysokości 1 938,00 zł. W zrealizowanych wydatkach w dziale 600 znajdują się poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawiają się następująco: Ogółem wykonanie ,18 zł: a) na remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę ,61 zł W ramach remontów wykonano remonty dróg w sołectwach Wygwizdów, Brzostek, Miejskie Pola, Policzko, Żeleźnica, Góry Mokre, Wymysłów, Piskorzeniec, Grobla, Zagacie, Wola Przedborska, Kajetanów, Jabłonna, Borowa, Góry Suche, Stara Wieś, Kaleń. Szczegółowe opisy wykonanych prac znajdują się w opisie remontów dróg w rozdziale w pozycji Zakup usług remontowych, b) wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,57 zł: - na przebudowę dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr E w miejscowości Nosalewice - wydatkowano środki w kwocie ,24 zł,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz na budowę drogi gminnej w miejscowości Chałupy wydatkowano kwotę 8 866,33 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatek majątkowy Plan ,00 zł Wykonanie ,75 zł, co stanowi 99 82% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Rozdział Pozostała działalność Plan ,19 zł Wykonanie ,25 zł, co stanowi 97,23% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. W Dziale 600 rozdziale środki w wysokości ,25 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych 25/100) zostały wydatkowane na: 1) Bieżącą konserwację stacji retransmisyjnej stanowiącej własność Gminy Przedbórz na podstawie Umowy zlecenie Nr 5/ ,07 zł; 2) Składki z tytułu ubezpieczenia społecznego Umowa zlecenie Nr 5/ ,49 zł; 3) Dzierżawę za okres od r. do r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie Umowy Najmu Nr 7/2007 z dnia roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19 lutego 2008 roku, Aneksu Nr 2 z dnia 2 stycznia 2009 roku, Aneksu Nr 3 z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz Aneksu Nr 4 z dnia 3 stycznia 2011 roku do wyżej wymienionej Umowy ,50 zł; 4) Zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego ,89 zł; 5) Zakup Polisy Nr tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego; 6) Zakup wentylatora kanałowego do przemiennika. III. Dział 630 Turystyka Plan ,00 zł Wykonanie ,30 zł, co stanowi 87,87% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale, w tym: wydatki majątkowe Plan ,24 zł Wykonanie ,28 zł, co stanowi 88,06% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan ,00 zł Wykonanie ,93 zł, co stanowi 29,91% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki majątkowe: Plan ,24 zł Wykonanie ,91 zł, co stanowi 19,68% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki bieżące poniesione w kwocie ,02 zł w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku wokół zbiornika wodnego przy ul. Turystycznej, a w szczególności: zakupu paliwa do kosiarki spalinowej, zakup worków na śmieci, wapna do dezynfekcji wody, materiałów metalowych do

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz zamontowania tablic ostrzegawczych i elementów ogrodzenia, utrzymania terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Turystycznej (wykaszanie traw i chwastów na podstawie umowy zlecenia), kosztów związanych z bieżącą obsługą boisk sportowych, wywóz nieczystości stałych. Dokonano również zakupu polisy ubezpieczeniowej na urządzenia przy zbiorniku wodnym. Rozdział Pozostała działalność w tym wydatki majątkowe Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł Wykonanie ,82 zł, co stanowi 94,37% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale, w tym wydatki majątkowe Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 zł Wykonanie ,53 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za: ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe za odpisy z KW, szacunki nieruchomości przeznaczonych do zbycia (wyceny), wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł, co stanowi 84,56% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: 1) Zakupu usługi polegającej na wymianie 2 szt. okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w lokalu komunalnym w miejscowości Przyłanki 29 oraz wymianie 1 szt. okna wraz z parapetem zewnętrznym i wewnętrznym w lokalu komunalnym w miejscowości Miejskie Pola 1; 2) Wymiany 1 szt. drzwi wewnętrznych w lokalu komunalnym w miejscowości Miejskie Pola 1 oraz montaż 1 szt. drzwi wewnętrznych w lokalu komunalnym przy ul. Kieleckiej 7; 3) Zakupu kotła grzewczego i materiałów do instalacji centralnego ogrzewania do lokalu komunalnego przy ul. Częstochowskiej 16; 4) Wymiany kuchni węglowej w lokalu komunalnym przy ul. Piotrkowskiej 16; 5) Wykonania remontu podłogi w lokalu komunalnym przy ul. Krzywej 9; 6) Zakupu materiałów potrzebnych do remontu przeciekających dachów oraz zakup usługi polegającej na wykonaniu remontu przeciekających dachów; 7) Zakupu drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych; 8) Wykonania rozbiórki budynku gospodarczego w miejscowości Przyłanki 29;

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz ) Wydatków za energię elektryczną budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach, dworzec PKS w Górach Mokrych; 10) Wydatków za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu ww. opłat); 11) Opłaty za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu ww. opłat); 12) Ubezpieczenia budynków mieszkalnych i budynkach po byłych szkołach; 13) Zaliczka dla komornika na wydatki ponowne w związku z wszczęciem egzekucji przeciwko dłużnikom; 14) Opłaty od pozwów o eksmisję przeciwko najemcom zalegających z opłatami czynszowymi; 15) Opłata do wniosku o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu (działka nr ewidencyjny 5 obręb 2). V. Dział 710 Działalność usługowa Plan ,32 zł Wykonanie ,82 zł, co stanowi 84,32% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan ,57 zł Wykonanie ,02 zł, co stanowi 87,76% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 73 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 5 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota ,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ,02 zł stanowią zapłatę za: 1) Wykonanie I i II etapu opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Starej Wsi gminie. Przedbórz (Ośrodek Karate Tradycyjnego); 2) Wykonanie III etapu projektu zagospodarowania przestrzennego części m. Przedborza w rejonie ul. Słonecznej; 3) Opłata za wykonanie opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Radomsku do projektu planu zagospodarowania przestrzennego; 4) Ogłoszenia w prasie. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan 9 000,00 zł Wykonanie 6 888,00 zł, co stanowi 76,53% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz celem: 1) zamiany działek; 2) wydzielenia terenu pod drogę - ul. Turystyczna; 3) wydzielenia przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Koneckiej. Rozdział Pozostała działalność Plan ,75 zł Wykonanie ,80 zł, co stanowi 81,23% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale.

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca 2013 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok 1 Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie 22.899.855,47 zł, tj. 99,62 %, w stosunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 2.1. DOCHODY GMINY POTĘGOWO 22 073 708 I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 565 565 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 566 228 Dochodem tego rozdziału jest swrot środków z UE za zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo