DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu: Krzysztof Zawisza

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik do uchwały nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2011 ROK Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr IV/15/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 roku. W planie budżetu gminy w 2011roku dokonano zmian na podstawie: - Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego: 1) Uchwała Nr VI/24/11 z dnia 14 marca 2011 r.; 2) Uchwała Nr VII/31/11 z dnia 30 marca 2011 r.; 3) Uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 6 czerwca 2011 r.; 4) Uchwała Nr IX/55/11 z dnia 24 czerwca 2011 r.; 5) Uchwała Nr X/69/11 z dnia 5 sierpnia 2011 r.; 6) Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.; 7) Uchwała Nr XII/81/11 z dnia 30 września 2011 r.; 8) Uchwała Nr XIII/90/11 z dnia 7 października 2011 r.; 9) Uchwała Nr XIV/91/11 z dnia 27 października 2011 r.; 10) Uchwała Nr XV/95/11 z dnia 29 listopada 2011 r.; 11) Uchwała Nr XVI/105/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.; 12) Uchwała Nr XVII/112/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.; 13) Uchwała Nr XVII/113/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. - Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego: 1) Nr 15/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.; 2) Nr 17/2011 z dnia 1 marca 2011 r.; 3) Nr 20/2011 z dnia 16 marca 2011 r.; 4) Nr 21/2011 z dnia 23 marca 2011 r.; 5) Nr 29/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.; 6) Nr 31/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.; 7) Nr 37/2011 z dnia 20 maja 2011 r.; 8) Nr 38/2011 z dnia 24 maja 2011 r.; 9) Nr 43/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.; 10) Nr 49/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.; 11) Nr 52/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.; 12) Nr 55/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.; 13) Nr 56/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.; 14) Nr 62/2011 z dnia 26 lipca 2011 r.; 15) Nr 66/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz ) Nr 70/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.; 17) Nr 75/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.; 18) Nr 87/2011 z dnia 15 września 2011 r.; 19) Nr 100/2011 z dnia 30 września 2011 r.; 20) Nr 104/2011 z dnia 7 października 2011 r.; 21) Nr 108/2011 z dnia 27 października 2011 r.; 22) Nr 112/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.; 23) Nr 119/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.; 24) Nr 123/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.; 25) Nr 131/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.; 26) Nr 134/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, jak również planu wydatków budżetowych, które podyktowane były głównie zmianami: - planów dotacji celowych do zadań własnych, jak również do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np. dotacje na: pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne, - planu subwencji oświatowej, - planów dochodów z tytułu podatków i opłat, - planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społecznogospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu. Budżet początkowy roku 2011 wynosił: 1) Dochody ,65 zł, w tym: a) dochody bieżące ,65 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) Wydatki ,68 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,91 zł, b) wydatki majątkowe ,77 zł; 3) Planowany deficyt ,03 zł. Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2011 r. według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 134/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Treść Plan Wykonanie % Dochody w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące , , , , , , , , , , , ,30 Deficyt budżetu , ,27 18,81 Plan dochodów wg stanu na r. był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę ,01 zł natomiast w odniesieniu do planu wydatków różnica ta wynosi ,98 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych wyniosło kwotę ,67 zł. Świadczy to o wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych, jak również zwiększeń z tytułu dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej 100,36 100,65 97,06 97,06 95,48 97,33

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz oraz dotacji do zadań własnych w trakcie roku budżetowego. Zwiększenia powyższe dotyczą również wydatków inwestycyjnych, gdzie w trakcie roku budżetowego wprowadzano do realizacji nowe zadania inwestycyjne. Wykonanie dochodów w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości ,16 zł, co stanowi 100,36%, a zatem wykonane dochody zostały wykonane w kwocie wyższej od założonego planu o kwotę ,50 zł. Ponadplanowe dochody, których największą pozycję stanowią dochody z MF z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ jest to kwota w wysokości ,58 zł. Ponadto uzyskano wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych i tak: w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i osoby prawne) o kwotę ,70 zł, podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę ,58 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę ,00 zł. Natomiast nie zrealizowano dochodu z tytułu dotacji celowej w kwocie ,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w ramach, których realizowano było zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr E w miejscowości Nosalewice. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu zrealizowano w wysokości ,30 zł, co stanowi 97,33% wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi ,92 zł, co stanowi 2,75% w stosunku do planu wydatków i jest ona związana z niewykonaniem wydatków na poszczególnych rodzajach wydatków. Plany wydatków są wielkościami limitowanymi i wykorzystanie ich w 100,00% jest nierealne. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu zrealizowano w wysokości ,13 zł, co stanowi 95,48% wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi ,31 zł, co stanowi 4,52% w stosunku do planu rocznego. W związku z wyższym wykonaniem dochodów od planowanych oraz niewykonaniem wydatków do wysokości planu, wykonanie deficytu jest niższe od planowanego: planowany deficyt ,00 zł, wykonany deficyt ,27. I W 2011 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł, co przedstawia poniższa tabela Treść Plan Wykonanie (4/3)% Ogółem , ,16 100,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące wydatki, w tym: Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z: zakresu administracji rządowej 2010 KBW - Piotrków Tryb GUS w Łodzi 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych , , , , , , , , , , , ,43 II Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań między jst. Realizowane na podstawie porozumień , ,40 100,00 III Dotacje pozyskane na inwestycje, w tym: płatności dotyczące zwrotu środków z UE za rok Urząd Marszałkowski w Łodzi - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na zadanie pn. Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr E w miejscowości Nosalewice - Gmina Kleszczów - Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanowykończeniowych i zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum w Przedborzu - Gmina Masłowice - Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie pn. Odbudowa mostu drogowego na rzece Pilicy w miejscowości Chałupy umocnienie przyczółka mostu - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Dotacja 6330 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa/Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr na odcinku Zagacie- Góry Mokre-Józefów - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Dotacja 6310 zadanie pn. Realizacja zaleceń p.poż. etap I w ŚDS w Gaju - Łódzki Urząd Wojewódzki - Dotacja 6310 na Zakup sprzętu komputerowego dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Dotacja % zwrotu środków za zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - Pomoc finansowa w ramach środków UE realizacja zadań rok 2010 i wcześniejsze nakłady a) Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi. Zadanie wykonane w 2010 r. b) Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu etap I, c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I, część i i III, d) Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem , , , , , , , , , , , , , ,23 0, , , , , , , , , , , , ,00 98,96 99,40 99,49 93,17 89,82 97,75 96,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,18 100,00 100,00 100,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz IV V VI VII technologii teatralno-artystycznej Urząd Marszałkowski w Łodzi - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Program integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji My też możemy POKL ( , 2009) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Dotacja na zadanie pn. Przewodnik przyrodniczo-edukacyjny ziemi przedborskiej Subwencje Część subwencji oświatowej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji , ,80 59, , ,20 100, , , , , , , , , ,00 VIII Ministerstwo Finansów Warszawa - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 108,20 IX Dochody własne , ,45 103,17 100,00 100,00 100,00 100,00 Szczegółowe wykonanie dochodów za 2011 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Część opisowa dochodów I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,19 zł Wykonanie ,54 zł, co stanowi 98,94% wykonania planu rocznego w tym dziale. Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułów: 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 67,00 zł; 2) dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 2 259,29 zł; 3) dotacji na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości ,25 zł. II. Dział 600 Transport i łączność Plan ,40 zł Wykonanie ,53 zł, co stanowi 85,19% wykonania rocznego planu w tym dziale. Na dochody tego działu składają się: 1) dochody z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku w wysokości ,40 zł z tytułu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych; 2) dochody uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym w wysokości ,82 zł; 3) dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości ,68 zł; 4) dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa/Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr na odcinku Zagacie-Góry Mokre-Józefów w wysokości ,00 zł. Dotację uzyskano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ; 5) pomoc finansowa uzyskana od Gminy Masłowice w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy ; 6) odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 494,63 zł. Wykonanie planu jest niższe niż zakładano z uwagi na to, że Gmina nie otrzymała środków z tytułu podpisanej umowy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w wysokości ,00 zł. W ramach tych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dwóch od-

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz cinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr E w miejscowości Nosalewice. Powyższą dotację otrzymano w 2012 roku w czasie sporządzania niniejszej informacji. III. Dział 630 Turystyka Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego w tym dziale. Uzyskano dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /09 z dnia 14 czerwca 2010 r. i aneksu N 1 do umowy Nr UM /09 w wysokości ,00 zł transza pierwsza z 2010 roku (otrzymana w styczniu 2011 roku) na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi. Dochody w kwocie ,00 zł uzyskano na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /09 oraz aneksów: Nr 1 zawarty w dniu 1 czerwca 2009 r., aneks Nr 2 zawarty w dniu 16 lipca 2010 r., Aneks nr 3 zawarty w dniu 16 września 2010 r. na zadanie pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu etap I współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł Wykonanie ,88 zł, co stanowi 100,75% wykonania planu rocznego w tym dziale. W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów: 1) Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku: Wykonanie 5 244,39 zł. Dochody uzyskano w związku ze zwrotem kosztów wykonania szacunków przy wydaniu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wykonanie ,14 zł. Wydano 7 decyzji dla działek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przy obliczeniu odpłatności za przekształcenie zastosowano 90% bonifikatę; 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wykonanie ,12 zł. Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży następujących składników majątkowych: a) działek zabudowanych nr 269/1 i nr 269/2 w obrębie Borowa: 5 190,00 zł, b) działek nie zabudowanych nr: 140/4, 140/6, 140/8, 140/12, 140/13, 23/2, 23/3, 140/14, 23/4, 140/15, 23/5, 23/7, 23/8 140/24, 140/25 w obrębie nr 2 w Przedborzu, ul. Turystyczna: ,20 zł, c) lokalu nr 4, ul. Konecka 45 z częścią gruntu ,00 zł, d) sprzedaż lokalu nr 5, ul. Trytwa 5 z częścią gruntu ,60 zł, e) sprzedaż lokalu nr 1, ul. Stara 14 z częścią gruntu ,88 zł, f) sprzedaż lokalu nr 1, ul. Częstochowska ,44 zł, g) wadium ulęgające przepadkowi - 390,00 zł. Nie zakończono sprzedaży nieruchomości (8 działek) przy ul. Turystycznej; termin ogłoszonego przetargu ustalono na 21 lutego 2012 r.; 4) Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie ,05 zł. Ustalony plan z tytułu czynszu za wynajem lokali komunalnych oraz użytkowych nie został osiągnięty, ponieważ w jednym przypadku toczy się postępowanie sądowe mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania zaległości oraz wydano decyzje w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości lokatorów, którzy zwrócili się o taką możliwość. Poza tym, w 2011 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne, co również przyczyniło się do zmniejszenia wpływów z najmu lokali

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz mieszkalnych. Na dzień r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowały się 64 lokale mieszkalne, z czego 58 lokali w mieście, a 6 lokali na terenie gminy. Lokale znajdujące się na terenie gminy: - ul. Częstochowska 3 4 lokale, - ul. Częstochowska 12 2 lokale, - ul. Częstochowska 16 2 lokale, - ul. Częstochowska 18 1 lokal, - ul. Kielecka 7 7 lokali, - ul. Konecka 4 2 lokale, - ul. Konecka 47 6 lokali, - ul. Konecka 49 6 lokali, - ul. Krzywa 9 4 lokale, - ul. Mostowa 29/ul. Pocztowa 29 2 lokale, - ul. Piotrkowska 12 1 lokal, - ul. Piotrkowska 16 2 lokale, - ul. Pocztowa 8 4 lokale, - ul. Pocztowa 24 1 lokal, - ul. Pocztowa 36a 1 lokal, - ul. Pocztowa 36b 3 lokale, - ul. Pocztowa 36d 2 lokale, - ul. Podzamcze 5 1 lokal, - ul. Podzamcze 15 2 lokale, - ul. Spacerowa 6 2 lokale, - ul. Stara 14 2 lokale, - ul. Warszawska 17 1 lokal, - Przyłanki 4 lokale, - Miejskie Pola 2 lokale. Na dzień r. Gmina posiadała również lokale użytkowe tj. budynek magazynowy z rampą, z 3 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 180 m², zlokalizowany na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu przy ul. Spacerowej oraz plac o powierzchni 2403 m² zlokalizowany przy ul. Łazickiej wraz z jedną oddzieloną częścią budynku zwanym hydrofornią oraz wiatą magazynową; 4.1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zaplanowane dochody wpływają zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy: a) parkingu przy ul. Koneckiej, b) udziału w części dachu SP Przyłanki, c) wieży przekaźnika telewizyjnego - Polska Telefonia Cyfrowa, d) najmu pomieszczeń magazynowych, e) gruntów na cele rolnicze, f) dzierżawy działek;

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz ) Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wykonanie 7 018,79 zł. Aktualnie istnieje 159 płatników użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Zaległości na dzień r. wynoszą 92,00 zł; 6) Pozostałe dochody w tym odsetki. Wykonanie ,39 zł, w tym: odsetki 2 661,93 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 024,46 zł dotyczy uzyskanych odszkodowań za szkody, które wystąpiły na budynkach komunalnych (ul. Częstochowska 3, Przyłanki 23). V. Dział 750 Administracja publiczna Plan ,64 zł Wykonanie ,05 zł, co stanowi 89,09% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale. W ramach tego działu uzyskaliśmy dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości ,28 zł, w tym: na transport dowodów osobistych i na akcje kurierską. Dotacja na spis powszechny w kwocie ,72 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 3 750,00 zł zgodnie z umową Nr 301/EE/D/2010 z przeznaczeniem na Przewodnik przyrodniczo-edukacyjny ziemi przedborskiej. Dochody z tytułu realizacji projektu pn. Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice na podstawie zawartej umowy nr UDA-POKL /11-00 w kwocie ,80 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Dochody z tytułu tego projektu nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. w kwocie ,19 zł ponieważ MSWA nie dokonało płatności dla naszej gminy. Kolejną pozycją dochodów są dochody z tytułu prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat wysokość uzyskanych dochodów to kwota w wysokości 3,10 zł. W rozdziale tym uzyskaliśmy dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego Urzędu przez MGOPS w Przedborzu do przewozów osób do ŚDS w Gaju, jak również przewozy w ramach realizacji programu POKL w kwocie ,40 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu podpisanych umów o sponsoring w kwocie 1 276,75 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody w kwocie 119,00 zł. VI. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan ,00 zł Wykonanie ,55 zł, co stanowi 93,17% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości1 282,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie ,55 zł, które odbyły się w 2011 roku. VII. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 6 100,00 zł Wykonanie 6 028,70 zł, o stanowi 98,83% wykonania dochodów w tym dziale. Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł: 1) Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 3 100,00 z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej; 2) Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 1 900,00 zł; 3) Wpływy z rożnych dochodów odszkodowanie z tytułu szkody w kwocie 1 028,70 zł. VIII. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ,00 zł Wykonanie ,66 zł,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz co stanowi 107,19% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Przedstawienie ważniejszych podatków lokalnych Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r. - Osoby fizyczne 1) Rozdział Wpływy podatku od nieruchomości osoby fizyczne Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł, co stanowi 104,91% wykonania planu rocznego. W 2011 roku kontynuowano kontrolę przedsiębiorców na terenie miasta i gminy, co przyczyniło się do wzrostu przypisu kwot podatku od nieruchomości; 2) Rozdział Wpływ podatku rolnego - osoby fizyczne Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł, co stanowi 103,47% wykonania planu rocznego; 3) Rozdział Wpływy podatku leśnego - osoby fizyczne Plan ,00 zł Wykonanie ,81 zł, co stanowi 121,98% wykonania planu rocznego; 4) Rozdział Wpływy z odsetek od osób fizycznych Plan 2 800,00 zł Wykonanie 3 817,54 zł, co stanowi 136,34% wykonania planu rocznego; 5) Rozdział Wpływy z kosztów upomnienia osoby fizyczne Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 309,90 zł, co stanowi 130,99% wykonania planu rocznego; 6) Rozdział podatek od środków transportowych od osób fizycznych Plan ,00 zł Wykonanie ,60 zł, co stanowi 108,25% wykonania plany rocznego; 7) Rozdział Wpływ z opłaty targowej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,74% wykonania planu rocznego. Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r. - Osoby prawne 1) Rozdział Wpływ podatku od nieruchomości - osoby prawne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 108,56% wykonania planu rocznego; 2) Rozdział Wpływ podatku rolnego - osoby prawne

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Plan 3 571,00 zł Wykonanie 3 345,00 zł, co stanowi 93,67% wykonania planu rocznego; 3) Rozdział Wpływy podatku leśnego osoby prawne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 96,99% wykonania planu rocznego; 4) Rozdział Wpływ odsetek od osób prawnych Plan 500,00 zł Wykonanie 448,00 zł, co stanowi 89,60% wykonania planu rocznego. Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łącznie wystawiono 242 sztuki upomnień na łączną kwotę ,30 zł, w tym: osoby fizyczne 237 sztuk na kwotę ,30 zł i 5 sztuk osoby prawne na kwotę 9 430,00 zł. Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę ,07 zł (70 sztuk). Nie objęto egzekucją administracyjną jednostek prawnych. Realizacja planu dochodów z tytułu podatków przez tutejszy organ podatkowy wykazuje się wysoką dyscypliną podatkową, terminowością, jak również informowaniem społeczeństwa na bieżąco, przypominaniem ustnym oraz obwieszczeniami przed każdą ratą o terminach płatności. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2011 r. 1) Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu: a) Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 619,26 zł, b) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 379,00 zł, c) Podatku rolnego od osób fizycznych 1 465,00 zł, d) Podatku leśnego od osób fizycznych 136,00 zł, e) Podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5 707,00 zł, f) Podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 673,00 zł, g) Odsetek od osób fizycznych i prawnych 6 287,50 zł. Ogółem umorzenia zaległości podatkowych ,76 zł; 2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tytułu: a) Podatku od spadków i darowizn 1 314,76 zł; 3) Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu: a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne ,83 zł, b) podatku od nieruchomości osoby prawne ,19 zł, c) podatku od środków transportowych osoby prawne 4 750,00 zł, d) podatek rolny osoby prawne 12,50 zł. Ogółem skutki ulg i zwolnień ,52 zł; 4) Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu: a) podatku od nieruchomości od osób prawnych ,95 zł, b) podatku od środków transportowych od osób prawnych ,05 zł, c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,98 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,57 zł. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków ,55 zł. X. Dział 758 Różne rozliczenia Plan ,95 zł Wykonanie ,81 zł, co stanowi 100,01% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje, których otrzymaliśmy łącznie w kwocie ,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu: 1) Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 9 197,04 zł; 2) Dotacji jako zwrot 20% wydatków bieżących poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie ,72 zł; 3) Dotacji jako zwrot 20% wydatków majątkowych poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 183,23 zł; 4) Dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 2 838,82 zł, w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. X. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł, co stanowi 97,96% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane z następujących tytułów: Szkoły Podstawowe Zespół Szkolno-Gimnazjalny ,79 zł: 1) Wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przez firmy NOR- TON i LOGOS w kwocie ,00 zł oraz wynajem pomieszczeń gospodarczych przez firmę CA- TERMED na kwotę 7 954,00 zł; 2) Wynajmu hali sportowej w kwocie 5 785,00 zł; 3) Refundacji umów przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku z tytułu zatrudnienia pracownika w Szkole podstawowej w Górach Mokrych kwocie 2 231,79 zł; 4) Sprzedaży złomu przez Szkolę Podstawowa w Górach Mokrych w wysokości 700,00 zł; 5) Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola przez ciepłociąg w wysokości ,80 zł; 6) Dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez firmę INTERBUD w kwocie 5 000,00 zł; 7) Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonej kamery wizyjnej w kwocie 1033,20 zł; 8) Pomoc finansowa od Gminy Kleszczów na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych i zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum w Przedborzu w wysokości ,00 zł; 9) Dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w kwocie ,00 zł na podstawie umowy Nr 195/2011 zawartej w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Przedbórz. Dotacja na ten cel została przyznana dla następujących jednostek: a) Szkoła Podstawowa w Przedborzu - zgodnie z złożonymi wnioskiem nr 2/10 z dnia r. w kwocie ,00 zł, b) Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych - zgodnie z złożonymi wnioskiem nr 1/10 z dnia r. w kwocie 6 000,00 zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Przedszkole ,32 zł 1) Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie i czesne w Samorządowym Przedszkolu w kwocie ,80 zł; 2) Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 663,32 zł; 3) Wpływy w kwocie 3 236,20 zł uzyskane od ubezpieczyciela za uszkodzenie kamery wizyjnej. Stołówki szkolne i przedszkolne ,56 zł 1) Wpływy z wyżywienia ze stołówki szkolnej znajdującej się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu uzyskano dochody w kwocie ,40 zł. Ze stołówki korzystało 330 uczniów, natomiast ze stołówki przedszkolnej korzystało 124 dzieci i uzyskano dochody w kwocie ,16 zł. Stołówki funkcjonowały do 31 sierpnia 2011 r. Pozostała działalność 132,00 zł 1) Dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy w kwocie 132,00 zł. XI. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan ,00 zł Wykonanie ,23 zł, co stanowi 101,07% wykonania rocznego planu w tym dziale. Wykonanie dochodów tego działu to głownie wpłaty uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty za zezwolenia uzyskano w kwocie ,97 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 389,26 zł dotyczą odszkodowania uzyskanego za szkodę powstałą na budynku po byłym pogotowiu. XII. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan ,13 zł Wykonanie ,74 zł, co stanowi 99,38% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie: 1) Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ,85 zł; 2) Dotacji do zadań własnych ,13 zł; 3) Dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej (POKL) w kwocie ,20 zł; 4) Dochody uzyskane z licytacji przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas festynu zorganizowanego w dniach r. w wysokości 667,00 zł; 5) Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie ,93 zł w tym odsetki; 6) Wpłat od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie ,62 zł oraz 5% dochodów w kwocie 225,57 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju. 7) Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 5 106,15 zł; 8) Dochody uzyskane z PUP w kwocie 4 096,08 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych (60%) wypłaconych świadczeń. W ramach zadania zatrudnionych było 12 osób; 9) Dochody z tytułu realizacji programu pn. Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie ,21 zł. XIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan ,50 zł Wykonanie ,50 zł,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Uzyskane dochody dotyczą środków z tytułu umowy Nr 52/2011 zawartej z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ,00 zł Wykonanie ,93 zł, co stanowi 94,37% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. Dochody stanowią wpłaty z tytułu: 1) Wynajmu pomieszczeń w wysokości ,40 zł; 2) Wyżywienia w świetlicy szkolnej od września 2011 r. w kwocie ,21 zł; 3) Wyżywienia w Bursie szkolnej w wysokości ,29 zł; 4) Refundacja z OHP w Łodzi tytułu wykonywanych praktyk przez 9 uczniów do sierpnia oraz 7 uczniów od września w kwocie ,85 zł; 5) Dochodów uzyskanych w formie dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie ,58 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej; 6) Zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie ,60 zł; 7) Dotacji otrzymanej w wysokości ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 254/OA/D/2010 z r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i kotłownia na zrębki) w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu. XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ,85 zł Wykonanie ,37 zł, co stanowi 104,32% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale. W ramach tego działu Gmina uzyskała dochody z następujących źródeł: 1) Odsetki z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie 146,87 zł; 2) Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 648,28 zł; 3) Dochody w kwocie ,19 zł z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w 2011 roku. W 2011 roku zawarto siedem umów pomiędzy Starostą Radomszczańskim z upoważnienia, którego umowy zostały zawarte z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku o zatrudnienie bezrobotnych. W ramach robót publicznych zawarto jedną umową i sześć umów w ramach prac interwencyjnych. W ramach ww. umów zatrudniono 10 osób w 2011 roku. Refundacja kosztów wynosiła: - 900,00 zł w ramach robót publicznych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, - 700,00 w ramach prac interwencyjnych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń; 4) Wpływy z tytuły gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,03 zł; 5) Pomoc finansowa uzyskana w kwocie ,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr UM /09 zawartej w dniu r. w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz i ludności wiejskiej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I, część i i III, którego realizacja nastąpiła w 2010 r. natomiast płatność nastąpiła w 2011 r. XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 0,00 Wykonanie ,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej pomocy w formie zaliczki na realizacje zadania pn. Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej realizowanego w ramach podpisanej umowy UDA - RPLD /10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata zawartej 28 października 2011r. XVII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 0,00 Wykonanie 2 460,00 zł. Uzyskane dochody zrealizowano z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem kopuły na budynku znajdującym się na Boisku Orlik. Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na dzień r. Lp. Rodzaj podatku, opłaty i inna należności Kwota zaległości w zł Kwota nadpłat w zł 1. Wieczyste użytkowanie 92,00 25,29 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 845,86-3. Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych i zwrotów za media ,02 255,06 4. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 8 298,00-5. Podatek od nieruchomości: osoby prawne osoby fizyczne 6. Podatek rolny: osoby prawne osoby fizyczne 7. Podatek leśny: osoby prawne osoby fizyczne 8. Podatek od środków transportowych: osoby prawne osoby fizyczne 5, , , , , ,00 242, ,51 9. Podatek od spadków i darowizn 44,00 1, Podatek od czynności cywilno: prawnych osoby prawne osoby fizyczne 11. Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych - MF Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 566,00 8,00 628,55 2,00 527,70-128,00 2,00 38,98-76,00 9, Zaliczka alimentacyjna od dłużników, fundusz alimentacyjny od dłużników , Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 134, Grzywny, mandaty i kary dla osób fizycznych , ,00 Ogółem , ,90 Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na r. wynoszą ,97 zł. Pozycje 4, 9, 10 realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Egzekucję należności z pozycji 12 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne. Wydatki część opisowa Plan ,66 zł Wykonanie ,43 zł, co stanowi 97,06% wykonania planu rocznego wydatków, w tym: wydatki inwestycyjne Plan ,44 zł - -

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Wykonanie ,13 zł, co stanowi 95,48% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawione zostało z podziałem na: działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, wydatki bieżące i majątkowe również w podziale na grupy wydatków budżetowych z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie wraz z źródłami finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiono w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz zostały przedstawione w sprawozdaniu w części opisowej wydatków bieżących (rozdział i rozdział 80110) natomiast przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w rozdziale wydatków majątkowych. Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,61 zł Wykonanie ,13 zł, co stanowi 99,25% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,77 zł, co stanowi 97,75% wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych tym dziale Rozdział Izby Rolnicze Plan 2 171,42 zł Wykonanie 2 009,11 zł, co stanowi 92,53% wykonania planu rocznego w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty związanej z odprowadzeniem do izby rolniczej składki w wysokości 2% od zebranych dochodów podatkowych. Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatkowej (podstawa prawna: art. 35 pkt 7 ustawy o Izbach Rolnych). Rozdział Pozostała działalność Plan ,19 zł Wykonanie ,02 zł, co stanowi 99,33% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,77 zł, co stanowi 97,75% wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z ŁUW w Łodzi kwocie ,25 zł (kwota po dokonanym zwrocie). Wydatki zostały poniesione na: 1) Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie ,14 zł;

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz ) Zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner, koszty prowizji dla banku obsługującego rachunek bankowy oraz na wynagrodzenie) w kwocie 2 948,11 zł. W zrealizowanych wydatkach w dziale 010 znajduje się poniesiony wydatek w ramach funduszu sołeckiego, który przedstawia się następująco: a) na zadanie majątkowe pn. Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów w kwocie 6 476,03 zł. II. Dział 600 Transport i łączność Plan ,47 zł Wykonanie ,45 zł, co stanowi 98,95% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,65 zł, co stanowi 98,59% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział Drogi powiatowe Plan ,40 zł Wykonanie ,40 zł, co stanowi 99,70% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,20% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie: zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych, które Gmina świadczy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie oraz na delegacje służbowe dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację pracami związanymi z drogami powiatowymi. Środki według porozumienia otrzymano w wysokości ,40 zł. Rozdział Drogi gminne Plan ,88 zł Wykonanie ,05 zł, co stanowi 98,88% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki inwestycyjne: Plan ,00 zł Wykonanie ,90 zł, co stanowi 98,47% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na: 1) Wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone wynagrodzenia za wykonane remonty piły motorowej i podkaszarki spalinowej, wykorzystywanych do czyszczenia poboczy dróg gminnych z zakrzaczeń, wykonano również projekt stałej organizacji ruchu drogowego uwzględniający następujące drogi gminne ulice w Przedborzu: Turystyczna, Kanałowa i Młynarska; 2) Zakup materiałów i wyposażenia dokonywano zakupu znaków drogowych oraz słupków do ich montażu, zakupiono paliwo, olej oraz części do piły motorowej i wykaszarek spalinowych wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, zakupiono słupki typu S4, (Hc=1105 w ilości 31 sztuk) do

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wydzielenia z ruchu części ulicy Rynek w Przedborzu, zakupiono cement do osadzania znaków drogowych i słupków typu S4. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie ,64 zł; 3) Zakup usług remontowych Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych przy użyciu RECYKLERA o łącznej powierzchni 140 m 2. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach, o łącznej powierzchni 150 m 2. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu Patchera o łącznej powierzchni 1800 m 2. Dokonano uzupełnień tłuczniem kamiennym ubytków na drogach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania na następujących drogach: ul. Majowa Góra, Słoneczna, Stodolniana, Leśna Turystyczna, Żeleźnica, Wymysłów, Miejskie Pola, Józefów, Grobla, Nosalewice, Zuzowy, Wola Przedborska, Góry Suche, Piskorzeniec, Borowa, Wygwizdów, Stara Wieś, Kajetanów, Kaleń, Wierzchlas, Góry Mokre. Wykonano remont mostu na rzece Czarna w m. Zagacie uszkodzonego po powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. polegającego na uzupełnieniu ubytków w powierzchniach betonowych zaprawami niskokurczliwymi PCC. Został wykonany remonty nawierzchni drogi gminnej Nr E w miejscowości Brzostek mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4 cm po zagęszczeniu na powierzchni 280 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 80 m² i w miejscowości Jabłonna na powierzchni 250 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 60 m² oraz remont drogi gminnej Nr E w miejscowości Policzko przy użyciu ww. technologii na powierzchni 285 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 80 m². Wykonano remont drogi gminnej, ul. Turystyczna polegający na uzupełnieniu podbudowy z kruszywa łamanego i uzupełnieniu nawierzchni masą mineralno- bitumiczną o łącznej powierzchni 200 m² i wymianie około 40 mb krawężnika. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej w m. Faliszew polegający wyrównaniu kolein przy użyciu masy mineralno bitumicznej i uzupełnieniu nawierzchni masą mineralno bitumiczną nawierzchni o łącznej powierzchni 185,60 m² oraz wykonano pobocze o łącznej powierzchni 34,80 m² łącznie z profilowaniem skarp po obu stronach drogi. Wykonano remont bariery drogowej w m. Wola Przedborska o długości 36 mb. Prowadzone były prace przy czyszczeniu, odtwarzaniu rowów przy drogach gminnych przy użyciu koparki i pojazdu samowyładowczego (Wygwizdów, Miejskie Pola, Zagacie, Wola Przedborska). Wydatkowano środki w kwocie ,54 zł; 4) Usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz wydatkowano środki w kwocie ,45 zł z przeznaczeniem na; usługi zimowego utrzymania dróg, które polegały na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości pośniegowej na terenie miasta i gminy Przedbórz, natomiast w zakresie letniego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz usuwane były drzewa z pasa drogowego w m. Góry Suche oraz dwukrotne wykaszanie poboczy dróg, usuwanie zakrzaczeń z poboczy z poboczy dróg. Ponadto wydatkowano środki na: 1) Zakup usług telefonii komórkowej (zakupiono karty telefoniczne do telefonu służbowego wykorzystywanego przez pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad drogami na terenie gminy Przedbórz. Poniesiono wydatek w wysokości 150,00 zł; 2) Wypłatę delegacji dla pracownika zajmującego się nadzorowaniem prac przy drogach gminnych w wysokości 4 914,52 zł; 3) Ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano kwotę w wysokości 1 938,00 zł. W zrealizowanych wydatkach w dziale 600 znajdują się poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawiają się następująco: Ogółem wykonanie ,18 zł: a) na remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę ,61 zł W ramach remontów wykonano remonty dróg w sołectwach Wygwizdów, Brzostek, Miejskie Pola, Policzko, Żeleźnica, Góry Mokre, Wymysłów, Piskorzeniec, Grobla, Zagacie, Wola Przedborska, Kajetanów, Jabłonna, Borowa, Góry Suche, Stara Wieś, Kaleń. Szczegółowe opisy wykonanych prac znajdują się w opisie remontów dróg w rozdziale w pozycji Zakup usług remontowych, b) wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,57 zł: - na przebudowę dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr E w miejscowości Nosalewice - wydatkowano środki w kwocie ,24 zł,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz na budowę drogi gminnej w miejscowości Chałupy wydatkowano kwotę 8 866,33 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatek majątkowy Plan ,00 zł Wykonanie ,75 zł, co stanowi 99 82% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Rozdział Pozostała działalność Plan ,19 zł Wykonanie ,25 zł, co stanowi 97,23% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. W Dziale 600 rozdziale środki w wysokości ,25 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych 25/100) zostały wydatkowane na: 1) Bieżącą konserwację stacji retransmisyjnej stanowiącej własność Gminy Przedbórz na podstawie Umowy zlecenie Nr 5/ ,07 zł; 2) Składki z tytułu ubezpieczenia społecznego Umowa zlecenie Nr 5/ ,49 zł; 3) Dzierżawę za okres od r. do r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie Umowy Najmu Nr 7/2007 z dnia roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19 lutego 2008 roku, Aneksu Nr 2 z dnia 2 stycznia 2009 roku, Aneksu Nr 3 z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz Aneksu Nr 4 z dnia 3 stycznia 2011 roku do wyżej wymienionej Umowy ,50 zł; 4) Zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego ,89 zł; 5) Zakup Polisy Nr tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego; 6) Zakup wentylatora kanałowego do przemiennika. III. Dział 630 Turystyka Plan ,00 zł Wykonanie ,30 zł, co stanowi 87,87% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale, w tym: wydatki majątkowe Plan ,24 zł Wykonanie ,28 zł, co stanowi 88,06% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan ,00 zł Wykonanie ,93 zł, co stanowi 29,91% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki majątkowe: Plan ,24 zł Wykonanie ,91 zł, co stanowi 19,68% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki bieżące poniesione w kwocie ,02 zł w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku wokół zbiornika wodnego przy ul. Turystycznej, a w szczególności: zakupu paliwa do kosiarki spalinowej, zakup worków na śmieci, wapna do dezynfekcji wody, materiałów metalowych do

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz zamontowania tablic ostrzegawczych i elementów ogrodzenia, utrzymania terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Turystycznej (wykaszanie traw i chwastów na podstawie umowy zlecenia), kosztów związanych z bieżącą obsługą boisk sportowych, wywóz nieczystości stałych. Dokonano również zakupu polisy ubezpieczeniowej na urządzenia przy zbiorniku wodnym. Rozdział Pozostała działalność w tym wydatki majątkowe Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł Wykonanie ,82 zł, co stanowi 94,37% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale, w tym wydatki majątkowe Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 zł Wykonanie ,53 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za: ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe za odpisy z KW, szacunki nieruchomości przeznaczonych do zbycia (wyceny), wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł, co stanowi 84,56% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: 1) Zakupu usługi polegającej na wymianie 2 szt. okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w lokalu komunalnym w miejscowości Przyłanki 29 oraz wymianie 1 szt. okna wraz z parapetem zewnętrznym i wewnętrznym w lokalu komunalnym w miejscowości Miejskie Pola 1; 2) Wymiany 1 szt. drzwi wewnętrznych w lokalu komunalnym w miejscowości Miejskie Pola 1 oraz montaż 1 szt. drzwi wewnętrznych w lokalu komunalnym przy ul. Kieleckiej 7; 3) Zakupu kotła grzewczego i materiałów do instalacji centralnego ogrzewania do lokalu komunalnego przy ul. Częstochowskiej 16; 4) Wymiany kuchni węglowej w lokalu komunalnym przy ul. Piotrkowskiej 16; 5) Wykonania remontu podłogi w lokalu komunalnym przy ul. Krzywej 9; 6) Zakupu materiałów potrzebnych do remontu przeciekających dachów oraz zakup usługi polegającej na wykonaniu remontu przeciekających dachów; 7) Zakupu drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych; 8) Wykonania rozbiórki budynku gospodarczego w miejscowości Przyłanki 29;

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz ) Wydatków za energię elektryczną budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach, dworzec PKS w Górach Mokrych; 10) Wydatków za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu ww. opłat); 11) Opłaty za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu ww. opłat); 12) Ubezpieczenia budynków mieszkalnych i budynkach po byłych szkołach; 13) Zaliczka dla komornika na wydatki ponowne w związku z wszczęciem egzekucji przeciwko dłużnikom; 14) Opłaty od pozwów o eksmisję przeciwko najemcom zalegających z opłatami czynszowymi; 15) Opłata do wniosku o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu (działka nr ewidencyjny 5 obręb 2). V. Dział 710 Działalność usługowa Plan ,32 zł Wykonanie ,82 zł, co stanowi 84,32% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan ,57 zł Wykonanie ,02 zł, co stanowi 87,76% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 73 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 5 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota ,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ,02 zł stanowią zapłatę za: 1) Wykonanie I i II etapu opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Starej Wsi gminie. Przedbórz (Ośrodek Karate Tradycyjnego); 2) Wykonanie III etapu projektu zagospodarowania przestrzennego części m. Przedborza w rejonie ul. Słonecznej; 3) Opłata za wykonanie opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Radomsku do projektu planu zagospodarowania przestrzennego; 4) Ogłoszenia w prasie. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan 9 000,00 zł Wykonanie 6 888,00 zł, co stanowi 76,53% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz celem: 1) zamiany działek; 2) wydzielenia terenu pod drogę - ul. Turystyczna; 3) wydzielenia przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Koneckiej. Rozdział Pozostała działalność Plan ,75 zł Wykonanie ,80 zł, co stanowi 81,23% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale.

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo