PIERWSZE KROKI Z CRM. Inotel S.A Poznań, ul. Kraszewskiego 21, tel. (+48 61) , fax (+48 61) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZE KROKI Z CRM. Inotel S.A. 60-501 Poznań, ul. Kraszewskiego 21, tel. (+48 61) 622 90 00, fax (+48 61) 622 90 99, e-mail: biuro@inotel."

Transkrypt

1 PIERWSZE KROKI Z CRM I OPRACOWANIE WYGLĄDU PANELU KLIENTA II UZUPEŁNIENIE DANYCH SPRZEDAWCY RESELLERA III ZAIMPORTOWANIE CENNIKA IV DEFINIOWANIE PLANU TARYFOWEGO V TWORZENIE NOWEGO PAKIETU USŁUG VI DODAWANIE NOWEGO KLIENTA VII TWORZENIE GRUPY USŁUG

2 I OPRACOWANIE WYGLĄDU PANELU KLIENTA Opracowanie wyglądu Panelu Klienta odbywa się z poziomu CRM. Panel Klienta zostanie udostępniony pod adresem: https://app.inotel.pl/xxxxxxxxx Przejdź do: RESELLERZY - > WSZYSCY RESELLERZY - > NAZWA RESELLERA - > DANE RESELLERA - > LAYOUT Z listy Wszystkich Resellerów wybieramy tego, u którego będziemy definiować Layout. Z zakładki Dane Resellera naleŝy kliknąć Layout.

3 NaleŜy uzupełnić poniŝsze pola: nazwa: kolor: kolor panelu 1: kolor panelu 2: treść linku 1: treść linku 2: adres linku 2: nazwa katalogu https://app.inotel.pl/xxxxx

4 subdomena - > CRM W celu stworzenia innego adresu do Panelu Klienta np. https://panel.nazwa.pl poza standardowym https://app.inotel.pl/nazwa, naleŝy w DNSie ustawić rekord IN A tego adresu na adres IP naszego serwera= Inotel moŝe udostępnić swój certyfikat bezpieczeństwa jednak klienci wchodzący na adres Panelu Klienta będą dostawali ostrzeŝenie Ŝe "Certyfikat zabezpieczeń został wydany przez firmę, której nie zakwalifikowano do grupy godnych zaufania". Jeśli taki komunikat nie ma się wyświetlać naleŝy samodzielnie zakupić certyfikat bezpieczeństwa. W tym przypadku prosimy o kontakt, podamy inny adres IP. kontaktowy adres faxu: adres serwera sip: Dodatkowo: logo: stopka: np. Biuro Obsługi Abonenta: tel. itd.

5 II UZUPEŁNIENIE DANYCH SPRZEDAWCY RESELLERA W celu uzupełnienia danych sprzedawcy resellera Przejdź do: RESELLERZY - > WSZYSCY RESELLERZY - > NAZWA RESELLERA - > SPRZEDAWCY RESEL- LERA Z zakładek naleŝy wybrać Sprzedawcy Resellera Przez wyedytowanie Resellera określa się dane (Resellera) - sprzedawcy:

6 UWAGA!!! System posiada moŝliwość automatycznego innego niŝ manualne - księgowania wpłat na konto. MoŜliwość taką daje system - Przelewy 24!!! W CRM wpisuje się ID w tym systemie, dzięki czemu uŝytkownik jako admin moŝe doładować konto on-line i zapłacić on-line. III ZAIMPORTOWANIE CENNIKA - przed zaimportowaniem cennika naleŝy sprawdzić, czy w kolumnie ID naliczania zostało ono przypisane poprawnie - od rekordu 402 do 480 kaŝdego cennika ustawione są kierunki i ceny rozmów takich numerów jak 0800, 0700 itd. Wartości tych cen oraz naliczania są z góry narzucone przez operatora bez moŝliwości ich edycji. Próba zmiany tych cen w pliku CSV i późniejszy import takiego pliku, nie ma wpływu na te wartości - cennik, uwzględniający ceny do finalnego klienta (podane w wartości netto) naleŝy zapisać tak, by separatorem był średnik; Exel określa to jako CSV rozdzielany przecinkami - ostatni wiersz cennika polska tel.com. - przygotowany jest dla cen połączeń na telefony komórkowe bez prezentacji numeru (w związku z czym cena moŝe być niŝsza); przy wykonywaniu połączenia tego typu naleŝy poprzedzić je 9!!! - naleŝy zalogować się do crm Przejdź do: PAKIETY -> DEFINICJE PARAMETRÓW-> CENNIKI Cenniki pozycja ta odpowiada za konfigurację cenników, na podstawie których billingowane są rozmowy. Dodanie nowego cennika: 1) naleŝy podać nazwę, według której cennik będzie identyfikowany w systemie 2) proszę określić typ cennika: - Klient (przeznaczenie dla klientów) - Reseller (przeznaczenie dla naszych resellerów) - Operator (opcja wyłączona) Domyślne naliczanie - naliczanie zostanie przypisane na podstawie ID naliczania z pliku CSV rozdzielany przecinkami

7 Na tym etapie Cennik moŝna edytować, importować, eksportować lub usuwać. JeŜeli cennik jest juŝ uŝywany (przypisany do planu taryfowego), dostępne są tylko funkcje podglądu oraz eksportu. (nie moŝna cennika usuwać) W celu zimportowania cennika naleŝy kliknąć importuj, następnie podać ścieŝkę dostępu pliku CSV rozdzielany przecinkami. Przed przypięciem cennika do planu taryfowego moŝna raz jeszcze sprawdzić jego poprawność przez wyedytowanie danego cennika. System przewiduje takŝe nanoszenie korekt w cenniku funkcja edycji danego wiersza w cenniku. IV DEFINIOWANIE PLANU TARYFOWEGO Definiowanie planu taryfowego Do poprawnego billingowania rozmów konieczne jest zdefiniowanie planu taryfowego. Nadaje się nazwę dla planu oraz wybiera z listy cennik. Nie istnieje moŝliwość usunięcia planu taryfowego. Pierwszy plan ustawiany jest z datą od "teraz", do "zawsze". Istnieje moŝliwość ustawienia daty od której dany plan zacznie korzystać z innego cennika. NajbliŜsza zmiana planu taryfowego moŝliwa jest dopiero po północy. Przejdź do: PAKIETY -> DEFINICJE PARAMETRÓW-> PLANY TARYFOWE Proszę nadać nazwę dla nowego planu taryfowego a następnie przypiąć odpowiedni cennik z listy. Kliknij dodaj.

8 Poprzez wyedytowanie cennika moŝna ustalić datę jego wejścia w Ŝycie. Pozwala to na dokonywanie zmian cenników w ramach danego planu taryfowego, bez konieczności tworzenia nowych planów. Przykład: Plan taryfowy: standard Cennik: standard_ nowy cennik: Plan taryfowy: standard Cennik: standard_ Nowy cennik wchodzi w Ŝycie o godzinie 00:00 Cennik wejdzie w Ŝycie z 31 grudnia 2005 roku na 01 stycznia 2006 roku V TWORZENIE NOWEGO PAKIETU USŁUG Przejdź do: PAKIETY -> WSZYSTKIE PAKIETY -> NOWY PAKIET Formularz dodawania oraz edycji pakietów zawiera następujące pola: Nazwa Pakietu nazwa identyfikacyjna pakietu Nazwa Pakietu na Fakturze nazwa pakietu wyświetlana na fakturze (domyślnie jest ona kopiowana z nazwy) Blokada Edycji Cen parametr pozwalający na zablokowanie edycji cen dla pakietu podczas wprowadzania umowy (po wybraniu pakietu oraz okresu rozliczeniowego cena automatycznie zostanie wpisana i nie będzie moŝliwości jej zmiany). Po dodaniu pakietu, moŝna przejść do jego edycji, klikając polecenie EDYCJA. Podczas edycji pakietu moŝna określić: parametry wchodzące w jego skład ceny pakietu dla róŝnych trybów płatności (będą one wypełniane automatycznie podczas dodawania umowy).

9 Po zdefiniowaniu pakietu system przewiduje ciągłą jego modyfikację. Po ustaleniu wszystkich parametrów Pakietu naleŝy określić jego cenę. Cenę naleŝy wpisać we wszystkie kolumny wybranego/wybranych wierszy. Cena oznacza cenę Pakietu w pierwszym okresie rozliczeniowym. Cena Odnowienia I oznacza cenę Pakietu w drugim okresie rozliczeniowym. Cena Odnowienia II oznacza cenę Pakietu w trzecim okresie rozliczeniowym. Cena Odnowienia III oznacza cenę Pakietu w czwartym okresie rozliczeniowym. Po czterech okresach rozliczeniowych wartość pakietu będzie utrzymywała się na poziomie: Ceny OdnowieniaIII. Ceny Odnowienia zostały stworzone z myślą o zdefiniowaniu promocji dla Klienta.

10 Przykład: W pierwszym okresie rozliczeniowym pobieramy symboliczną opłatę za Pakiet Usług 40 PLUS 1 zł! Klient ma czas na zapoznanie się z oferowanymi przez nas usługami nie ryzykując koniecznością poniesienia wysokich opłat abonamentowych. W drugim okresie rozliczeniowym takŝe jest pobierana symboliczna opłata abonamentowa jest to czas, kiedy Abonent moŝe zrezygnować z operatora, który świadczył usługi uprzednio. Opłatę abonamentową pobieramy dopiero na koniec trzeciego okresu rozliczeniowego!!! Jest to działanie przemyślane i długofalowe. Pozwoli ono na dynamiczne wejście na rynek a tym samym zdobycie szerokiego grona Klientów. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, iŝ Reseller jest taryfikowany za liczbę wykorzystanych kont i numerów miejskich dopiero na koniec trzeciego okresu rozliczeniowego!!! Nie ponosi on więc, podobnie jak Klient, wysokich kosztów startowych. Bardzo istotną sprawą jest posiadanie duŝej liczby abonentów poniewaŝ jest to szansa na obniŝenie kosztów stałych Inotel wspiera działania Resellerów poprzez rozbudowany system opustów szczegóły w cennikach.

11 VI DODAWANIE NOWEGO KLIENTA W celu dodania nowego klienta Przejdź do: Klienci > Nowy Klient Proszę wypełnić Dane Kliena: Uwaga: w miejscu Krótka nazwa uŝywamy tylko i wyłącznie małych liter Wymagany jest numer NIP lub PESEL, gdy nie znamy ani jednego ani drugiego moŝemy wpisać: NIP , PESEL jest koniecznie wymagany, AUTORYZACJA moŝna wpisać w to okno ustalone z klientem hasło do kontaktów Zew.ID to ID klienta z innego systemu, które jest kluczem do parowania klientów w dwóch systemach naszym i innym. Następnie klikamy Zatwierdź. MoŜna uzupełnić dane o kliencie w zakładce: Notatki, Dane Korespondencyjne, Osoby Kontaktowe, Płatnicy Klienta. Jednym z waŝniejszych kroków jest dodanie Umowy Klienta.

12 Przejdź do: Umowy Klienta - > Nowa Umowa Usługowa NaleŜy określić szczegóły umowy: WaŜne pola: Rozliczanie do 1 danego miesiąca: NIE klient jest rozliczany na koniec ustalonego okresu rozliczeniowego, począwszy od dnia podpisania umowy ( np. od 24 dnia miesiąca do 24 dnia miesiąca następnego miesiąca.), TAK równaj w dół oznacza, Ŝe koniec pierwszego okresu rozliczeniowego mija ostatniego dnia danego miesiąca, kolejne okresy naliczane są od 1 dnia kolejnego miesiąca, TAK równaj w górę oznacza, Ŝe dni pozostałe do końca danego miesiąca w którym podpisano umowę, przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Kolejne okresy rozliczeniowe następują od 1 danego miesiąca. Okienko przeliczaj ceny dodatków pozwala na proporcjonalne przeliczenie wartości pakietu w stosunku do dni w okresie rozliczeniowym. Sposób bilingowania rozmów: Postpaid/Prepaid SPOSOBY BILLINGOWANIA ROZMÓW CRM daje cztery moŝliwości billingowania rozmów i abonamentu: Lp. ABONAMENT ROZMOWY OPIS najczęściej wykorzystywany sposób rozliczeń, pozwala na 1 Postpaid Postpaid rozliczenie klienta zarówno za abonament jak i rozmowy po upływie okres rozliczeniowego (opłata z dołu) 2 Postpaid Prepaid najrzadziej stosowany model rozliczania klienta, opłata za rozmowy pobierana jest z góry (konieczne uprzednie zasilenie konta), opłata za abonament pobierana jest z dołu 3 Prepaid Postpaid coraz częściej stosowany sposób rozliczeń z klientami, pozwala na pobranie opłaty abonamentowej z góry a za wykonane połączenia z dołu 4 Prepaid Prepaid zarówno za abonament jak i za rozmowy klient rozliczany jest z góry (wymagane jest zasilenie konta)

13 UJĘCIE SYSTEMOWE I Postpaid / Postpaid II Postpaid / Prepaid III Prepaid / Postpaid

14 IV Prepaid / Prepaid (NIE MOśNA ZMIENIĆ SPOSOBU BILLINGOWANIA Z POSTPAID NA PREPAID) Zewnetrzne id podobnie działa jak zewnętrzne ID przy kliencie słuŝy do parowania umowy w dwóch systemach Pakiet Umowy Spośród wcześniej skonfigurowanych pakietów wybieramy odpowiedni dla naszego klienta. System automatycznie określi nam elementy umowy. Przed zatwierdzeniem wszystkich parametrów mamy jeszcze moŝliwość uzupełnienia umowy o dodatki do umowy. Oznacza to, Ŝe pakiet który wybraliśmy moŝemy poszerzyć o elementy które klient sobie Ŝyczy. W tym celu naleŝy zaznaczyć poŝądany dodatek i nacisnąć okienko dodaj zaznaczony parametr. Dodaj Zaznaczone Parametry Dla wybranego dodatku naleŝy określić jego ilość w okienku jednostek, następnie w okienku cena podać wartość całego dodatku (ilość * cena jednostkowa)

15 Po ustaleniu ceny dodatku naleŝy takŝe określić Ceny i Cenę odnowienia I, II,III (zasady takie same jak przy tworzeniu Pakietów) ceny dodatków moŝna wcześniej zdefiniować w ustawieniach PARAMETRÓW. Po ustaleniu elementów umowy kliknij Zatwierdź. VII TWORZENIE GRUPY USŁUG Po zatwierdzeniu elementów umowy, system automatycznie przełącza nas do zakładki tworzenia Grupy Usług. Login tworzony domyślnie jest na podstawie krótkiej nazwy. UWAGA!!! MUSI SIĘ ON SKŁADAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z MAŁYCH LITER, jest on takŝe podstawą do tworzenia kont SIP. NaleŜy podać login i hasło oraz odpowiednio określić lokalizację jednostki numeru alarmowego 112. Login oraz hasło naleŝy przekazać klientowi. Za pomocą Panelu Klienta będzie on mógł zarządzać usługami, do których ma dostęp. UŜytkownik CRM moŝe dostać się do Panelu Klienta tylko i wyłącznie z poziomu systemu. MoŜe on konfigurować usługi, dodawać numery miejskie itd. Logowanie do Panelu Klienta odbywa się poprzez odnośnik Grupy Usług- Logowanie.

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.gastro.pl Wydanie drugie Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 1.1. Co otrzymujemy?... 4 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo