Polska-Puławy: Odczynniki laboratoryjne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Puławy: Odczynniki laboratoryjne 2014/S 203-358828. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/51 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Puławy: Odczynniki laboratoryjne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy al. Partyzantów 57 Osoba do kontaktów: mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk, mgr Anna Kasprzak, mgr Karolina Koc, mgr Anna Olejarczyk Puławy POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Instytut badawczy Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: weterynaria Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2015 r. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Puławy Kod NUTS PL315 1/51

2 2/51 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu przedmiotem postępowania są odczynniki laboratoryjne Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1.1 Odczynniki lab. - katalog Acros Organics lub Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 1.2 odczynniki lab. - Chemia Łódz lub Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 1.3 odczynniki laboratoryjne wg kat. DiaPath lub 2/51

3 3/51 Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 1.4 substancje promieniotwórcze- Perkin Elmer lub Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 1.5 Odczynniki lab. - katalog BIO RAD lub Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 1.6 Odczynniki lab.-katalog PAA lub Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 1.7 Odczynniki lab. - katalog MERCK lub Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 1.8 odczynniki lab. - katalog BioMerieux lub 3/51

4 4/51 Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 1.9 odczynniki lab. - Perkin Elmer lub Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 1.10 Odczynniki lab.-katalog NOACK lub Część nr: 11 Nazwa: Zadanie 1.11 Odczynniki lab. - katalog LGC Standards lub Część nr: 12 Nazwa: Zadanie 1.12 Odczynniki lab. - katalog BTL lub Część nr: 13 Nazwa: Zadanie 1.13 Odczynniki lab. - katalog Sigma - Aldrich lub 4/51

5 5/51 Część nr: 14 Nazwa: Zadanie 1.14 Odczynniki lab. - katalog POCh lub Część nr: 15 Nazwa: Zadanie 1.15 Odczynniki lab. - katalog DAKO CYTOMATION lub Część nr: 16 Część nr: 17 Nazwa: Zadanie 1.17 Odczynniki lab.-katalog MAR-FOUR lub Część nr: 18 Nazwa: Zadanie 1.18 Odczynniki lab. - katalog FOSS ELECTRIC lub 5/51

6 6/51 Część nr: 19 Nazwa: Zadanie 1.19 Odczynniki lab. - katalog LLG lub Część nr: 20 Nazwa: Zadanie 1.20 Odczynniki lab. - katalog Thermo Scientific Pierce lub Część nr: 21 Nazwa: Zadanie 1.21 Odczynniki lab.-katalog ROTH lub Część nr: 22 Nazwa: Zadanie 1.22 Odczynniki lab. - katalog ICN lub Część nr: 23 Nazwa: Zadanie 1.23 Odczynniki lab. - katalog Promega lub 6/51

7 7/51 Część nr: 24 Nazwa: Zadanie 1.24 Odczynniki lab. - katalog Invitrogen lub Część nr: 25 Nazwa: Zadanie 1.25 Odczynniki lab. - katalog J.T.BAKER lub Część nr: 26 Nazwa: Zadanie 1.26 Odczynniki lab.-katalog POURQUIER lub Część nr: 27 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe Oxoid lub Część nr: 28 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe Biomerieux lub 7/51

8 8/51 Część nr: 29 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe Graso lub Część nr: 30 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe Whatman lub Część nr: 31 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Statens Serum Instit lub Część nr: 32 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Immunolab lub Część nr: 33 8/51

9 9/51 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Biomed Kraków lub Część nr: 34 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Becton Dickinson lub Część nr: 35 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Mast Group Limited B lub Część nr: 36 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Sifin lub Część nr: 37 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny SOLEIL SARL lub 9/51

10 10/51 Część nr: 38 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny ID VET lub Część nr: 39 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Siemens lub Część nr: 40 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Yo Proteins AB lub Część nr: 41 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Virion Serion lub Część nr: 42 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i natygeny Animal Health lub 10/51

11 11/51 Część nr: 43 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Mikrogenn Diagnostik lub Część nr: 44 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Lab-Mlek lub Część nr: 45 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne DSM Food Specialties lub Część nr: 46 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Biomerieux lub Część nr: 47 11/51

12 12/51 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Merck lub Część nr: 48 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Oxoid lub Część nr: 49 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Zeu Immunotec lub Część nr: 50 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne ID VET lub Część nr: 51 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Becton Dickinson lub 12/51

13 13/51 Część nr: 52 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Trek Diagnostic Syst lub Część nr: 53 Nazwa: Zadanie odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Argenta lub Część nr: 54 Nazwa: Zadanie 3.1 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog NATURAN lub Część nr: 55 Nazwa: Zadanie 3.2 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog Biotage lub Część nr: 56 Nazwa: Zadanie 3.3 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog ROMERLABS lub 13/51

14 14/51 Część nr: 57 Nazwa: Zadanie 3.4 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog AGILENT lub Część nr: 58 Nazwa: Zadanie 3.5 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog MERCK lub Część nr: 59 Nazwa: Zadanie 3.6 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog J.T.Baker lub Część nr: 60 Nazwa: Zadanie 3.7 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog PHENOMENEX lub Część nr: 61 Nazwa: Zadanie 3.8 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog Supelco, Sigma-Aldrich lub 14/51

15 15/51 Część nr: 62 Nazwa: Zadanie 3.9 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog Varian lub Część nr: 63 Nazwa: Zadanie 3.10 sorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznych - katalog WATERS lub Część nr: 64 Nazwa: Zadanie 4.1 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych firmy Virion lub Część nr: 65 Nazwa: Zadanie 4.2 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych firmy Animal Health Service lub Część nr: 66 Nazwa: Zadanie 4.3 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych firmy Biomed lub 15/51

16 16/51 Część nr: 67 Nazwa: Zadanie 4.4 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych firmy Genekam lub Część nr: 68 Nazwa: Zadanie 4.5 surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych firmy Biowet lub Część nr: 69 Nazwa: Zadanie 5.1 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - kat. Phytolab lub Część nr: 70 Nazwa: Zadanie 5.2 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Agilent Technologies lub Część nr: 71 Nazwa: Zadanie 5.3 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Alfarma s.r.o. lub 16/51

17 17/51 Część nr: 72 Nazwa: Zadanie 5.4 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog CRL RIKILT lub Część nr: 73 Nazwa: Zadanie 5.5 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog TCI America Product lub Część nr: 74 Nazwa: Zadanie 5.6 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog ROMERLABS lub Część nr: 75 Nazwa: Zadanie 5.7 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - kat. Wellington Laboratories lub Część nr: 76 Nazwa: Zadanie 5.8 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog SIGMA-ALDRICH, FLUKA, Riedel-de- Haën, SUPELCO lub 17/51

18 18/51 Część nr: 77 Nazwa: Zadanie 5.9 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Santa Cruz Biotechnology lub Część nr: 78 Nazwa: Zadanie 5.10 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog NRC lub Część nr: 79 Nazwa: Zadanie 5.11 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Cambridge Isotope Laboratories lub Część nr: 80 Nazwa: Zadanie 5.12 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Dr Ehrenstofer GmbH lub Część nr: 81 Nazwa: Zadanie 5.13 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog NIST lub 18/51

19 19/51 Część nr: 82 Nazwa: Zadanie 5.14 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Hanna Instruments lub Część nr: 83 Nazwa: Zadanie 5.15 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - kat. AccuStandard lub Część nr: 84 Nazwa: Zadanie 5.16 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog instututu RIVM Bilthoven, Holandia lub Część nr: 85 Nazwa: Zadanie 5.17 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog J.T.Baker lub Część nr: 86 Nazwa: Zadanie 5.18 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog JRC-IRMM lub 19/51

20 20/51 Część nr: 87 Nazwa: Zadanie 5.19 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog LAB-STAND lub Część nr: 88 Nazwa: Zadanie 5.20 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog LGC Standards lub Część nr: 89 Nazwa: Zadanie 5.21 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog MERCK lub Część nr: 90 Nazwa: Zadanie 5.22 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog METTLER TOLEDO lub Część nr: 91 Nazwa: Zadanie 5.23 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Nuscana lub 20/51

21 21/51 Część nr: 92 Nazwa: Zadanie 5.24 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Inorganic Ventures lub Część nr: 93 Nazwa: Zadanie 5.25 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog RADIOMETER lub Część nr: 94 Nazwa: Zadanie 5.26 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog TLC PharmaChem Inc. lub Część nr: 95 Nazwa: Zadanie 5.27 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog WITEGA lub Część nr: 96 Nazwa: Zadanie 5.28 wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych - katalog Zakładu Fizykochemii GUM Warszawa lub 21/51

22 22/51 Część nr: 97 Nazwa: Zadanie 6.1 wzorce i CRM stosowane w analizach mikrobiologicznych wg katalogu Culture Collection, University of Göteborg, Sweden lub Część nr: 98 Nazwa: Zadanie 6.2 wzorce i CRM stosowane w analizach mikrobiologicznych wg katalogu ATCC lub Część nr: 99 Nazwa: Zadanie 6.3 wzorce i CRM stosowane w analizach mikrobiologicznych wg katalogu Mecconti lub Część nr: 100 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice referencyjne VLA Weybridge lub Część nr: 101 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - antybiotyki Gibco lub 22/51

23 23/51 Część nr: 102 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - antybiotyki Trek Diagnostic lub Część nr: 103 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - antybiotyki Invitrogen lub Część nr: 104 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - antybiotyki SIGMA lub Część nr: 105 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - linie komórkowe ATCC lub Część nr: 106 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - linie komórkowe DTU lub 23/51

24 24/51 Część nr: 107 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki DAKO lub Część nr: 108 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki Miltenyi Biotech lub Część nr: 109 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki AQUA-MED lub Część nr: 110 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki Beckton Dickinson lub Część nr: 111 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki BECTON DICKINSON lub 24/51

25 25/51 Część nr: 112 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki Beckman Coulter lub Część nr: 113 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki Stemcell Technologies lub Część nr: 114 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki Blirt lub Część nr: 115 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki LONZA lub Część nr: /51

26 26/51 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki Sigma Aldrich lub Część nr: 117 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki Pall Life Sciences lub Część nr: 118 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki biomerieux lub Część nr: 119 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Emapol lub Część nr: 120 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Bio-Rad lub 26/51

27 27/51 Część nr: 121 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Biomerieux lub Część nr: 122 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy Becton Dickinson lub Część nr: 123 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy OXOID lub Część nr: 124 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementy MERCK lub Część nr: 125 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Campylobacter + suplementy MERCK lub 27/51

28 28/51 Część nr: 126 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Campylobacter + suplementy OXOID lub Część nr: 127 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Campylobacter + suplementy biomerieux lub Część nr: 128 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Bio-Rad lub Część nr: 129 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy MERCK lub 28/51

29 29/51 Część nr: 130 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy OXOID lub Część nr: 131 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy DIFCO lub Część nr: 132 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy Biomerieux lub Część nr: 133 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy GrasoTech lub Część nr: 134 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy GrasokoBioTech lub 29/51

30 30/51 Część nr: 135 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementy NCIMB lub Część nr: 136 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterokoków i gronkowców + suplementy Bio-Rad lub Część nr: 137 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterokoków i gronkowców + suplementy OXOID lub Część nr: 138 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterokoków i gronkowców + suplementy Biomerieux lub Część nr: /51

31 31/51 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterokoków i gronkowców + suplementy MERCK lub Część nr: 140 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla grzybów i drożdży + suplementy Bio-Rad lub Część nr: 141 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla grzybów i drożdży + suplementy MERCK lub Część nr: 142 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla grzybów i drożdży + suplementy OXOID lub Część nr: 143 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla grzybów i drożdży + suplementy Difco lub 31/51

32 32/51 Część nr: 144 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy MERCK lub Część nr: 145 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy OXOID lub Część nr: 146 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy DIFCO lub Część nr: 147 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy Becton Dickinson lub Część nr: /51

33 33/51 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementy BioMerieux lub Część nr: 149 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio, Streptococcus)+suplementy Teknova lub Część nr: 150 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Listeria + suplementy Bio-Rad lub Część nr: 151 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Listeria + suplementy OXOID lub Część nr: 152 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Listeria + suplementy Biomerieux lub 33/51

34 34/51 Część nr: 153 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pozywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Biocorp lub Część nr: 154 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Emapol lub Część nr: 155 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Mast Diagnostics lub Część nr: 156 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Bio-Rad lub Część nr: /51

35 35/51 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy MERCK lub Część nr: 158 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy OXOID lub Część nr: 159 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy DIFCO lub Część nr: 160 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Biomerieux lub Część nr: 161 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy Becton Dickinson lub 35/51

36 36/51 Część nr: 162 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementy TREK DIAGNOSTIC SYST lub Część nr: 163 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty DAKO lub Część nr: 164 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Novagen lub Część nr: 165 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty DAKO CYTOMATION lub Część nr: /51

37 37/51 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty SEROTEC lub Część nr: 167 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Chemicon lub Część nr: 168 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Gibco lub Część nr: 169 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty ANTIGENIX lub Część nr: 170 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - hodowle komórkowe/cytometria/surowice/ antygeny - przeciwciała i koniugaty Sigma lub 37/51

38 38/51 Część nr: 171 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Rockland lub Część nr: 172 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Southern Biotech lub Część nr: 173 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Bio-Rad lub Część nr: 174 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty BD Pharmingen lub Część nr: /51

39 39/51 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Sifin lub Część nr: 176 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Perkin Elmer lub Część nr: 177 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Miltenyi Biotech lub Część nr: 178 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty CALTAG Laboratories lub Część nr: 179 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Bio-X Diagnostics lub 39/51

40 40/51 Część nr: 180 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Invitrogen lub Część nr: 181 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty KPL lub Część nr: 182 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Roche lub Część nr: 183 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty VLA Weybridge, UK lub Część nr: 184 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli GIBCO lub 40/51

41 41/51 Część nr: 185 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli Invitrogen lub Część nr: 186 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli Sigma lub Część nr: 187 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli Biomed Lublin lub Część nr: 188 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli MP Biomedicals lub 41/51

42 42/51 Część nr: 189 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli PAA lub Część nr: 190 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli ICN lub Część nr: 191 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowli ATCC lub Część nr: 192 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny eksploatacyjne Beckman Coulter lub Część nr: 193 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłozy bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Biomerieux lub 42/51

43 43/51 Część nr: 194 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Bio-Rad lub Część nr: 195 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki MERCK lub Część nr: 196 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki OXOID lub Część nr: 197 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki DIFCO lub Część nr: 198 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Becton Dickinson lub 43/51

44 44/51 Część nr: 199 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki SIGMA lub Część nr: 200 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki Sigma Aldrich lub Część nr: 201 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalniki BTL lub Część nr: 202 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacające Sigma lub 44/51

45 45/51 Część nr: 203 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacające Gibco lub Część nr: 204 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacające Invitrogen lub Część nr: 205 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacające Allied Monitor lub Część nr: 206 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacające BD Biosciences lub Część nr: 207 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacające Endogen lub 45/51

46 46/51 Część nr: 208 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacające Biowet Puławy lub Część nr: 209 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - hodowle komórkowe/cytometria/surowice/ antygeny - substancje wzbogacające Serotec lub Część nr: 210 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice Gibco lub Część nr: 211 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice Biomed lub Część nr: 212 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice BioWhittaker lub 46/51

47 47/51 Część nr: 213 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice SIGMA lub Część nr: 214 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice Fermentas lub Część nr: 215 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice Biowest lub Część nr: 216 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Beckton Dickinson lub Część nr: 217 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Miltenyi Biotech lub 47/51

48 48/51 Część nr: 218 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Invitrogen lub Część nr: 219 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy DACO lub Część nr: 220 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy TCS Biosciences UK lub Część nr: 221 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Waternborne lub Część nr: 222 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Becton Dickinson lub 48/51

49 49/51 Część nr: 223 Nazwa: Zadanie hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Mast Diagnostica Gmb lub Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Wymagane wadia i gwarancje: w przypadku niektórych części wadium jest wymagane - szczegóły w załączniku nr 7 do SIWZ Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: ocena na podstawie oświadczenia Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej co najmniej równej sumie wartości zadań, na które Wykonawca składa ofertę, jednakże nie wymaga się, aby wartość ta była wyższa niż PLN. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: wykaz wykonanych dostaw odczynników laboratoryjnych lub: zestawów diagnostycznych, materiałów pomocniczych, szkła laboratoryjnego, aparatury laboratoryjnej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie (listy referencyjne) 49/51

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233155-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226318-2011:text:pl:html PL-Katowice: Papier ze znakiem wodnym 2011/S 136-226318 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235642-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo