ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie"

Transkrypt

1 Zarzàdzaj lepiej Sprzedawaj wi cej Osiàgaj lepsze wyniki Zainstaluj i gotowe! ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie poleca

2 ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie Korzysta z niego 2,8 mln u ytkowników w 25 krajach ACT! zwi ksza skutecznoêç dzia aƒ operacyjnych zwiàzanych z obs ugà klienta i procesem sprzeda y. Wspiera dzia ania analityczne kadry zarzàdzajàcej. Pozwala na podejmowanie w krótkim czasie racjonalnych decyzji biznesowych. Systematyzuje wiedz oraz dzia ania przedsi biorstwa skoncentrowane na relacjach z klientem. ACT! atwo integruje si z popularnym oprogramowaniem i umo liwia rozszerzanie funkcjonalnoêci wraz ze wzrostem firmy. We współczesnej gospodarce sukces osiàgajà przedsi biorstwa, które postawià na budowanie trwałych relacji z klientami. Rozwiàzania informatyczne Customer Relationship Management skutecznie wspierajà t sfer zarzàdzania i sà coraz cz Êciej wybierane przez małe i Êrednie przedsi biorstwa. Gruntowna znajomoêç polskiego rynku MSP i dost p do innowacyjnych rozwiàzaƒ Êwiatowej klasy, w zwiàzku z przynale noêcià do globalnej grupy sà atutami Sage Symfonia. Nasza najnowsza propozycja to ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie. Teraz w polskiej wersji j zykowej. Jestem przekonana, e to doskonały wybór. Katarzyna Wosik Cz onek Zarzàdu, Dyrektor Handlowy Sage Symfonia Zarzàdzaj atwiej Budujesz kapita przedsi biorstwa, efektywniej zarzàdzajàc relacjami z klientem Elastyczniej reagujesz na zmiany sytuacji rynkowej w oparciu o bie àcy monitoring sprzeda y Podejmujesz racjonalne decyzje, korzystajàc z dost pnych raportów i zestawieƒ analitycznych Nie tracisz czasu na poszukiwanie informacji Sprzedawaj wi cej Kontrolujesz proces sprzeda y na wszystkich etapach Precyzyjniej oceniasz szanse sprzeda y i koncentrujesz si na celach Zwi kszasz wydajnoêç zespo u sprzeda y, realizujàc w krótszym czasie wi cej transakcji Osiàgaj lepsze wyniki Zwi kszasz zyski, precyzyjniej zarzàdzajàc relacjami z klientem Zyskujesz wizerunek wiarygodnej firmy, wywiàzujàc si terminowo ze zobowiàzaƒ Podnosisz poziom zadowolenia klienta przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obs ugi Zainstaluj i gotowe! Instalujesz szybko i atwo Korzystasz z intuicyjnego uk adu i logicznej struktury Rozpoczynasz prac z programem od razu po zakupie

3 Mocnà stronà ACT! jest przejrzysta forma prezentacji danych: Informacje dotyczàce szans biznesowych na ka dym etapie procesu sprzeda y Szybki dost p do 10 najbardziej rokujàcych transakcji Pełna informacja o zakoƒczonych transakcjach Raporty i wykresy ułatwiajàce analiz zgromadzonych danych, prezentacj wyników i prognozy sprzeda y ACT! wspiera prac : właêcicieli firm i kadry zarzàdzajàcej szefów działów sprzeda y przedstawicieli handlowych agentów nieruchomoêci pracowników banków planistów finansowych i brokerów agentów ubezpieczeniowych specjalistów public relations specjalistów ds. mediów i reklamy specjalistów marketingu konsultantów ds. zasobów ludzkich i rekrutacji trenerów, szkoleniowców, organizatorów szkoleƒ ACT! sprawdza si niezale nie od bran y

4 Kluczowe funkcjonalnoêci ACT! Zarzàdzanie informacjà o klientach centralna baza kluczowych informacji o kliencie i partnerach biznesowych szybki dost p do prezentacji, ofert, kosztorysów czytelna segmentacja klientów, 15 poziomów hierarchii mechanizm eliminujàcy duplikacj danych Zarzàdzanie informacjà biznesowà rozbudowane kryteria wyszukiwania informacji 40 standardowych formularzy raportów przejrzysta forma graficzna prezentacja informacji opcje wielokrotnego wyboru i dostosowania list rozwijanych Zarzàdzanie czasem i kontrola zadaƒ planowanie spotkaƒ, rozmów telefonicznych i zadaƒ do wykonania kontrolowanie terminowego wykonywania zadaƒ alarmy i identyfikacja zadaƒ kolidujàcych wybór ustawieƒ kalendarza i podglàd wszystkich wydarzeƒ zaawansowana współpraca z programami pocztowymi Outlook, Lotus Notes Zarzàdzanie procesem sprzeda y podglàd potencjalnych transakcji i filtrowanie według kategorii błyskawiczne generowanie ofert i kosztorysów listy zadaƒ zespołu i podglàd szans sprzeda y generowanie i importowanie listy produktów zdefiniowane raporty sprzeda y Zarzàdzanie komunikacjà z klientem monitoring pełnej historii kontaktów z klientem i jego firmà przydatne szablony korespondencji integracja z powszechnie u ywanymi programami pocztowymi wbudowany edytor tekstu tabele, obrazy HTML, sprawdzanie pisowni zatwierdzanie i korekta adresów podczas synchronizacji z pocztà Zarzàdzanie pracà zespołu podglàd dost pnoêci i delegowanie zadaƒ członkom zespołu kilka poziomów zabezpieczeƒ danych i uprawnieƒ u ytkowników Rekomendowane zastosowanie ACT! by Sage to zespo y do 10 u ytkowników. Dla wi kszych zespołów zalecany jest ACT! by Sage do pracy grupowej. ACT! współpracuje z oprogramowaniem SYMFONIA Premium i SYMFONIA Forte poprzez zastosowanie odpowiedniego dla posiadanego systemu ACT! Integratora. Dost p zdalny lub z urzàdzeƒ przenoênych 20 szablonów do papierowych organizerów, mo liwoêç drukowania planów i harmonogramów wydruk dowolnego szablonu kalendarza z numerami telefonicznymi obsługa Citrix lub Terminal Services 1 synchronizacja z Palm OS Windows Mobile BlackBerry 3 1 Usługi Citrix oraz Terminal Services wymagajà specjalnej konfiguracji. Citrix obsługiwany jest za pomocà Presentation Server 3.0 oraz Wymaga dodatkowego zakupu. 3 Wymaga dodatkowego zakupu.

5 Zarzàdzaj lepiej Sprzedawaj wi cej Osiàgaj lepsze wyniki Zainstaluj i gotowe! ACT! by Sage do pracy grupowej zapewnia efektywnà organizacj pracy zespołu i zwi kszenie jego wydajnoêci. U atwia budowanie trwałych relacji biznesowych z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Został zaprojektowany z myêlà o potrzebach zespołów sprzeda y, marketingu oraz kadry zarzàdzajàcej. ACT! dodatkowe wsparcie pracy grupowej: harmonogramy grupowe zarzàdzanie działaniami całego zespołu podglàd składu zespołów i grup szybka informacja o aktywnoêci i efektywnoêci członków zespołu modyfikacja nazw i typów pól szans sprzeda y zró nicowane poziomy praw dost pu do danych i ich edytowania dla u ytkowników wyszukiwanie kontaktów według praw dost pu automatyczna synchronizacja, zapisywanie i konserwacja bazy danych pi ç poziomów zabezpieczeƒ danych delegowanie uprawnieƒ u ytkowników instalacja w tle 1 bezpieczeƒstwo grupy i firmy 2 Logiczna struktura i intuicyjna obsługa gwarantujà szybkie wdro enie członków zespołu do pracy z programem. W ostatnich latach intensywnie si rozwijamy - i przewidujemy utrzymanie tego trendu. Trudno sobie wyobraziç by nasza firma mogła nadà yç za tym rozwojem bez ACT! a. Golden Flame Distributing Dzi ki ACT! mamy pewnoêç, e wywià emy si z danych obietnic. Transcontinental Painting Przejrzysta struktura ACT! zapewnia swobodnà prac z programem. Jest naprawd łatwy w obsłudze. Nawet nowi u ytkownicy szybko si wdra ajà, nie muszà przechodziç szkoleƒ. Gordon Rogers Architecture W celu korzystania z programu nale y zakupiç licencj dla ka dego u ytkownika. Do rozpocz cia pracy z programem konieczna jest rejestracja i aktywacja, a system u ytkownika powinien spełniaç minimalne wymagania sprz towe. Dzi ki ACT! by Sage do pracy grupowej wyprzedzamy konkurencj - o lata Êwietlne. Design North, Inc. 1 Dostarczane jako pakiet MSI. Oprogramowanie do dystrybucji pakietu MSI nie jest załàczone. Aktywacja w tle wymaga dost pu do Internetu. U ytkownik musi mieç uprawnienia administratora komputera, aby dokonaç aktywacji. 2 Grupy o ograniczonym dost pie oraz nazwy firm b dà widoczne z widoku drzewka, ale informacje z nimi powiàzane b dà niedost pne.

6 Polska wersja ACT! została przygotowana z inicjatywy i przy współpracy Sage Symfonia Sp. z o.o. Twórcà programu ACT! jest Sage Software. Spółki wchodzà w skład Sage Group plc, notowanej na Londyƒskiej Giełdzie Papierów WartoÊciowych. Grupa nale y do grona trzech najwi kszych na Êwiecie dostawców rozwiàzaƒ wspomagajàcych zarzàdzanie. Sage Symfonia Sp. z o.o Warszawa ul. J. Bema 89 Działy Sprzeda y: Gdaƒsk ul. Heweliusza 11 (XIII pi tro) tel.: (58) faks: (58) Katowice z siedzibà w Bytomiu ul. Wrocławska 8 tel.: (32) faks: (32) Kraków ul. Łagiewnicka 33a (I pi tro) tel.: (12) faks: (12) Łódê ul. Kopernika 53a tel.: (42) faks: (42) Poznaƒ ul. Bystra 7 (VIII pi tro) tel.: (61) , 35, 38 faks: (61) Warszawa ul. J. Bema 89 tel.: (22) faks: (22) Wrocław ul. Legnicka 62 tel.: (71) faks: (71) Sage Group plc. Wszelkie prawa zastrze one. Logo Sage Symfonia oraz ACT! sà zastrze onymi znakami towarowymi, znakami towarowymi Sage Group plc lub spó ek powiàzanych. Wszelkie inne znaki towarowe sà w asnoêcià ich w aêcicieli.

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy Spis treêci Firma 1 Prawo pracy 2 Bie àce doradztwo z zakresu spraw pracowniczych 3 Spory pracownicze 4 Optymalizacja kosztów zatrudnienia 5 Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo