Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części dotyczącej szkoleń w ramach zadania 2:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części dotyczącej szkoleń w ramach zadania 2:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części dotyczącej szkoleń w ramach zadania 2: Część 12. Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B dla 42 osób, Część 13. Opiekunka dziecięca i osoby starszej dla 13 osób, Część 14. Prawo jazdy kat. C z badaniami lekarskimi dla 16 osób, Część 15. Prawo jazdy kat. C +E z badaniami lekarskimi dla 12 osób, Część 16. Kurs komputerowy ECDL dla 12 osób, Część 17. Kasjer walutowy + obsługa kasy fiskalnej dla 14 osób, Część 18. Kosmetyczka + stylizacja paznokci dla 19 osób, Część 19. Kurs komputerowy ogólny dla 10 osób, Część 20. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 13 osób, Część 21. Kucharz małej gastronomi dla 10 osób, Część 22. Sekretarka-asystentka z językiem angielskim dla 5 osób, Część 23. Kurs kwalifikacyjny wstępny przyśpieszony dla osób wykonujących transport drogowy przewóz rzeczy, razem z egzaminem zewnętrznym, dojazdami do miejsca szkolenia, badaniami psychotechnicznymi i lekarskimi, wraz z dojazdem na badania dla 8 osób. Część 24. Kurs pierwszej pomocy dla 40 osób

2 I. Część ogólna 1.Miejscem prowadzenia szkolenia zgodnie z opisem poszczególnych Części jest miasto Przemyśl z zastrzeżeniem, iż w zakresie Część 12. Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B dla 42 osób, Część 14. Prawo jazdy kat. C z badaniami lekarskimi dla 16 osób Część 15. Prawo jazdy kat. C + E z badaniami lekarskimi dla 12 osób i Część 23. Kurs kwalifikacyjny wstępny przyśpieszony dla osób wykonujących transport drogowy przewóz rzeczy razem z egzaminem zewnętrznym, dojazdami do miejsca szkolenia, badaniami psychotechnicznymi i lekarskimi, wraz z dojazdem na badania dla 8 osób miejscem szkolenia jest : - miasto Przemyśl (dotyczy zajęć teoretycznych i zajęć na placu manewrowym) - miasto Przemyśl i powiat przemyski (dotyczy zajęć praktycznych) 2. Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym też na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. z 2003 r. Nr 6 poz.69). Pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą : być przystosowane do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, posiadać zaplecze socjalne i sanitarne, posiadać sale wykładowe z oświetleniem naturalnym i sztucznym, z odpowiednią akustyką, w salach musi znajdować się odpowiednia liczba stołów i krzeseł, każdy z uczestników szkolenia w trakcie zajęć teoretycznych ma mieć zapewnione miejsce siedzące, w przypadku zajęć praktycznych w sali musi znajdować się odpowiedni sprzęt i warunki do pracy w grupach (zgodnie ze specyfiką szkolenia), 3. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu poczęstunek (tzn. napoje ciepłe i zimne, kanapki, ciastka, owoce itp. poczęstunek ma być urozmaicony) - koszt cateringu dla 1 osoby na dzień ma wynosić min. 12,00 zł. 4. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni /zakupi/ uczestnikom kursu odpowiednie materiały szkoleniowe /np. podręcznik, teczka tekturowa zapinana (aktówka), zeszyt w - 2 -

3 twardej oprawie, długopis, zakreślacze, pendrive przejdą w posiadanie absolwentów w/w kursu. itp./, które po zakończeniu szkolenia Materiały szkoleniowe opracowane przez Wykonawcę stanowić będą rozwinięcie zagadnień objętych programem szkolenia, prezentowanych w trakcie szkolenia. Materiały te będą w sposób jasny, prosty i przystępny wyjaśniać zagadnienia objęte programem oraz zawierać praktyczne informacje, ułatwiające uczestnikom szkolenia przyswojenie wiedzy oraz wykorzystanie w praktyce zagadnień objętych szkoleniem. Materiały szkoleniowe mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku. Materiały szkoleniowe, przygotowane przez Wykonawcę specjalnie na potrzeby projektu muszą być oryginalne, nie mogą zawierać niedozwolonych zapożyczeń z prac osób trzecich oraz nie mogą naruszać praw przysługującym osobom trzecim, w szczególności praw autorskich tych osób. Materiały szkoleniowe i konferencyjne powielone przez Wykonawcę poprzez wydruk komputerowy, lub powielane na ksero mają mieć oprawy grzbietowe lub termiczne. Materiały te należy opatrzyć logo EFS i POKL zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. 5. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju szkolenia odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. W przypadku zajęć praktycznych musi być zapewniony odpowiedni sprzęt i warunki do pracy w grupach (zgodnie ze specyfiką szkolenia). 6. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na szkolenie nowego Uczestnika w przypadku, gdy jeden z dotychczasowych Uczestników przerwie szkolenie. 8. W przypadku przerwania szkolenia przez osobę niepracującą (gdy nie zostanie uzupełniona grupa) Zamawiający sfinansuje koszty szkolenia osoby, która przerwała - 3 -

4 szkolenie za okres uczestnictwa w szkoleniu, na podstawie wyliczeń przekazanych przez Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy liczba osób wskazana przez Zamawiającego do udziału w szkoleniu jest większa niż liczba osób, które faktycznie brały udział w szkoleniu, Wykonawca może wystawić fakturę uwzględniającą wyższy koszt jednego uczestnika szkolenia wynikający z rzeczywiście poniesionych kosztów. 10. W przypadku gdy jednostka szkoląca nie posiada własnego lokalu sal dydaktycznych na terenie Przemyśla należy przedłożyć zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający prawo do dysponowania lokalem umożliwiającym przeprowadzenie zajęć, mieszczący liczbę osób odpowiadającą wielkości części zamówienia na które wykonawca składa ofertę. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej przekazanej przez Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Niezależnie od tego, najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej opis w jaki sposób prowadzi własny nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz kto personalnie odpowiada za jego realizację. 12. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie stałej oceny postępów poszczególnych uczestników szkolenia i zwiększenia pomocy wobec osób napotykających trudności w procesie nauczania. W programie szkolenia w punkcie dotyczącym sposobu sprawdzenia efektów szkolenia Wykonawca m.in. winien precyzyjnie określić w jaki sposób zamierza spełnić niniejsze zobowiązania. 13. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia logo POKL, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie na materiałach szkoleniowych, edukacyjnych, listach obecności uczestników, zaświadczeniach oraz wszelkich innych dokumentach dot. realizowanego szkolenie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL

5 14. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania badań lekarskich jeżeli są wymagane - dla Uczestników szkolenia. Koszty badań pokrywa Wykonawca. 15. W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia, nie spełnia wymogów zdrowotnych (badania lekarskie dyskwalifikują Uczestnika szkolenia do uczestnictwa w szkoleniu) Zamawiający może uzupełnić grupę szkoleniową o nową osobę i pokryje koszt badań lekarskich tej osoby. Uwaga: W poszczególnych Częściach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym ( nie wymagające opieki)

6 II. Szczegółowy opis poszczególnych Części Część 12: Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B dla 42 osób 1. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Marketing Sztuka sprzedaży Negocjacje handlowe Treningi umiejętności Promocja i reklama Obsługa kasy fiskalnej Pierwsza pomoc przedlekarska Prawo jazdy kat. B Zamawiający wymaga, aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. W przypadku kursu na prawo jazdy kat. B: 1. Program szkolenia i liczba godzin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U z 2005 r. Nr 217 poz.1834 z późn. zm.) 2. Zakres szkolenia - 6 -

7 Podstawa prawna: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz.U. z 2005 r. Nr 217 poz.1834 z późn. zm.), - Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r ( tj. Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Czas szkolenia: minimum 135 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/w tym 30 godz. teorii i 30 praktyki w przypadku kursu Prawo jazdy kat. B 4. Liczba godzin szkolenia: 3-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie (dotyczy zajęć teoretycznych) Liczba dni szkolenia i szczegółowy harmonogram zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram szkolenia, sporządzony w porozumieniu i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 20.00, codziennie od poniedziałku do piątku i w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00/z wyłączeniem niedziel i świąt/. 5. Planowany termin realizacji zamówienia : sierpień - listopad 2011r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia : w zakresie Przedstawiciel handlowy: miasto Przemyśl w zakresie Prawo jazdy kat. B: - miasto Przemyśl ( dotyczy zajęć teoretycznych i zajęć na placu manewrowym) - zajęcia praktyczne mogą odbywać się : miasto Przemyśl i powiat przemyski. 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajdzie pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 10-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła

8 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.). W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr 31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Absolwenci kursu prawa jazdy kat. B mają otrzymać zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz.1834 z późn. zm.). W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zajęcia zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami, w tym też na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ). 12. W przypadku kursu prawo jazdy kat. B w preliminarzu kosztów szkolenia, w Załączniku nr 7 do SIWZ należy ująć również koszt egzaminu państwowego

9 Część 13: Opiekunka dziecięca i osoby starszej dla 13 osób 1. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Etyka w zawodzie opiekuna Psychologiczne i pedagogiczne aspekty opieki nad osobą chorą i starszą Opieka nad osobą chora i starszą pielęgnacja i higiena Gerontologia BHP Pierwsza pomoc przedlekarska Podstawy dietetyki Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności GMP/GHP Warsztaty ogólnorozwojowe z treningiem interpersonalnym Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Czas szkolenia: minimum 120 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. Zajęcia praktyczne mają stanowić minimum 70 % zajęć. 4. Liczba godzin szkolenia: 5-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie. Czas trwania szkolenia od 18 do 24 dni ( dni w których odbywać się będą zajęcia) - 9 -

10 Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. 5. Planowany termin realizacji zamówienia : sierpień listopad 2011 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Przemyśl 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 10-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ.. W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr.31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami

11 Część 14: Prawo jazdy kat. C z badaniami z lekarskimi dla 16 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla, przygotowujących się do uzyskania prawa jazdy. 2. Program szkolenia i liczba godzin minimum 50 godzin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U z 2005r Nr 217 poz.1834 z późn. zm.) 3. Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. 4. Zakres szkolenia Podstawa prawna: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U z 2005r Nr 217 poz.1834 z późn. zm.), - Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( tj. Dz. U z 2005r Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. rzutniki, sprzęt pozwalający na dokonywanie prezentacji multimedialnych itp. tablice, 5. Czas trwania szkolenia teoretycznego 5 dni po 4 godziny lekcyjne dziennie. Zajęcia teoretyczne mają odbywać się od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. 6. Planowany termin realizacji zamówienia : sierpień listopad 2011 r. 7. Miejsce prowadzenia szkolenia: miasto Przemyśl ( dotyczy zajęć teoretycznych i zajęć na placu manewrowym) zajęcia praktyczne mogą odbywać się : miasto Przemyśl i powiat przemyski. 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia /zajęcia teoretyczne/ znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 4-ej godziny zajęć lekcyjnych

12 Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.). W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr 31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. 10. Absolwenci kursu prawa jazdy kat. C mają otrzymać zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U z 2005 r. Nr 217 poz.1834 z późn. zm.). W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zajęcia zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania badań lekarskich. Koszty badań pokrywa Wykonawca 12. W ramach kursu prawo jazdy kat. C w preliminarzu kosztów szkolenia załącznik nr 7 do SIWZ należy ująć koszt egzaminu państwowego

13 Część 15: Prawo jazdy kat. C + E z badaniami z lekarskimi dla 12 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla, przygotowujących się do uzyskania prawa jazdy. 2. Program szkolenia i liczba godzin minimum 45 godzin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U z 2005r Nr 217 poz.1834 z późn. zm.) 3. Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. 4. Zakres szkolenia Podstawa prawna: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U z 2005r Nr 217 poz.1834 z późn. zm.), - Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. ( tj. Dz. U z 2005r Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. rzutniki, sprzęt pozwalający na dokonywanie prezentacji multimedialnych itp. tablice, 5. Czas trwania szkolenia teoretycznego 5 dni po 4 godziny lekcyjne dziennie. Zajęcia teoretyczne mają odbywać się od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. 6. Planowany termin realizacji zamówienia : październik listopad 2011 r. 7. Miejsce prowadzenia szkolenia: miasto Przemyśl ( dotyczy zajęć teoretycznych i zajęć na placu manewrowym) zajęcia praktyczne mogą odbywać się : miasto Przemyśl i powiat przemyski. 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia /zajęcia teoretyczne/ znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 4-ej godziny zajęć lekcyjnych

14 Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.). W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr 31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. 10. Absolwenci kursu prawa jazdy kat. C + E mają otrzymać zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U z 2005 r. Nr 217 poz.1834 z późn. zm.). W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zajęcia zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania badań lekarskich. Koszty badań pokrywa Wykonawca 12. W ramach kursu prawo jazdy kat. C + E w preliminarzu kosztów szkolenia załącznik nr 7 do SIWZ należy ująć koszt egzaminu państwowego

15 Część 16: Kurs komputerowy ECDL dla 12 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Podstawy technik informatycznych Użytkowanie komputerów Przetwarzanie tekstów Arkusze kalkulacyjne Bazy danych Grafika menedżerska i prezentacyjna Usługi w sieciach informatycznych Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Czas szkolenia: minimum 150 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. Zajęcia praktyczne mają stanowić minimum 70% zajęć. 4. Liczba godzin szkolenia: 5-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie Czas trwania szkolenia od 22 do 30 dni ( dni, w których odbywają się zajęcia) Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/

16 5. Planowany termin realizacji zamówienia : październik listopad 2011 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Przemyśl 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 10-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym (egzamin ECDL) nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.). W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr31 poz. 216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zajęcia zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ

17 Część 17: Kasjer walutowy + obsługa kasy fiskalnej dla 14 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Emisja pieniądza Podział walut, waluty wymienne Kultura obsługi klienta Postępowanie w razie ujawnienia falsyfikatu Zasady oceny waluty, fałszerstwa Sposoby i metody identyfikacji waluty - ćwiczenia z walutą Obowiązki Kasjera w zapobieganiu zjawisku prania pieniędzy Prawo dewizowe Wystawianie faktur i rachunków Organizacja pracy kasjera Kody kreskowe Odpowiedzialność materialna pracownika Elektroniczne kasy sklepowe Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu

18 3. Czas szkolenia: minimum 70 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. Zajęcia praktyczne mają stanowić minimum 50% zajęć. 4. Liczba godzin szkolenia: 5-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie- Czas trwania szkolenia od 10 do 14 dni (dni w których odbywać się będą zajęcia) Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. 5. Planowany termin realizacji zamówienia : sierpień - listopad 2011 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Przemyśl 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 5-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr 31 poz. 216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami

19 Część 18: Kosmetyczka + stylizacja paznokci dla 19 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Anatomia i fizjologia człowieka Dermatologia BHP oraz higiena zawodowa Kosmetologia Chemia surowców kosmetycznych Techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających Manicure tradycyjny i biologiczny Pedicure Fizykoterapia Dermatologiczne schorzenia paznokci, dłoni i stóp Metody przedłużania paznokci Zdobnictwo paznokci Stylizacja paznokci metodą akrylową Stylizacja paznokci metodą żelowa Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp

20 Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Czas szkolenia: minimum 250 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. Zajęcia praktyczne mają stanowić minimum 70 % zajęć. 4. Liczba godzin szkolenia: 5-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie Czas trwania szkolenia od 36 do 50 dni ( dni w których odbywać się będą zajęcia) Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. 5. Planowany termin realizacji zamówienia : sierpień - listopad 2011 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Przemyśl 7.W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 10-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami

21 Część 19: Kurs komputerowy ogólny dla 10 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Budowa PC: - budowa wewnętrzna - urządzenia peryferyjne Środowisko MS Windows XP Edytor tekstu MS Word XP Funkcja i obsługa programu Excel Obsługa Internetu Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Czas szkolenia: minimum 70 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. Zajęcia praktyczne mają stanowić minimum 70% zajęć. 4. Liczba godzin szkolenia: 5-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie- Czas trwania szkolenia od 10 do 14 dni ( dni w których odbywać się będą zajęcia) Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/

22 5. Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień - wrzesień 2011 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Przemyśl 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 5-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr 31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami

23 Część 20: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 13 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: BHP Fakturowanie komputerowe Obsługa kas fiskalnych Organizacja prac magazyniera Kierowca wózków jezdniowych Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. Wykonawca winien dysponować sprzętem wózkiem jezdniowym oraz placem manewrowym, na którym będą odbywać się zajęcia praktyczne. 3. Czas szkolenia: minimum 140 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. Zajęcia praktyczne mają stanowić minimum 60% zajęć. 4. Liczba godzin szkolenia: 5-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie- Czas trwania szkolenia od 20 do 28 dni (dni w których odbywać się będą zajęcia) Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/

24 5. Planowany termin realizacji zamówienia : sierpień listopad 2011 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Przemyśl 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 5-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr 31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami

25 Część 21: Kucharz małej gastronomi dla 10 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Planowanie produkcji Technologia sporządzania potraw Strategia bezpieczeństwa żywności Przestrzeganie zasad higieny przy produkcji i obrocie żywnością Podstawy dietetyki Obsługa kas fiskalnych Rozliczenia małej gastronomi BHP w gastronomi Organizacja i technika pracy Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Czas szkolenia: minimum 90 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. Zajęcia praktyczne mają stanowić minimum 50% zajęć. 4. Liczba godzin szkolenia: 5-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie

26 Czas trwania szkolenia od 13 do 18 dni (dni w których odbywać się będą zajęcia) Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. 5. Planowany termin realizacji zamówienia : sierpień listopad 2011 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Przemyśl 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 10-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp., zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr 31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, aby szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami

27 Część 22: Sekretarka - asystentka z językiem angielskim dla 5 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Czynniki określające sprawne działanie firmy Organizacja pracy w biurze Sporządzanie korespondencji w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych Obsługa biurowych środków technicznych Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy Pisanie na komputerze i komputerowe wspomaganie prac biurowych Podstawy języka angielskiego Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Czas szkolenia: minimum 200 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. Zajęcia praktyczne mają stanowić minimum 50% zajęć. 4. Liczba godzin szkolenia: 5-7 godzin lekcyjnych zajęć dziennie- Czas trwania szkolenia od 29 do 40 dni ( dni w których odbywać się będą zajęcia) Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/

28 5. Planowany termin realizacji zamówienia : sierpień listopad 2011 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Przemyśl 7.W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu szkolenia znajduje pracę i nie może uczestniczyć w szkoleniu) do 5-ej godziny zajęć lekcyjnych Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ. W/w dokumenty mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U Nr 31 poz.216). Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie. W przypadku gdy realizacja szkolenia wymaga zezwoleń i certyfikatów oraz program szkolenia regulowany jest rozporządzeniami, Zamawiający wymaga, by szkolenie to przeprowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami

29 Część 23: Kurs kwalifikacyjny wstępny przyśpieszony dla osób wykonujących transport drogowy przewóz rzeczy razem z egzaminem zewnętrznym, z dojazdami do miejsca szkolenia, badaniami psychotechnicznymi i lekarskimi, wraz z dojazdem na badania dla 8 osób 1. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających prawo jazdy kategorii C wydane po 30 listopada 2008 r. i posiadających uprawnienia do transportu drogowego, przewóz rzeczy, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla do wykonywania w/w zawodu. 2. Podstawa Prawna szkolenia : -Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. Nr 124 poz. 805) 3. Szkolenie ma być przeprowadzone zgodnie z Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. Nr 124 poz. 805). Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. Wykonawca winien dysponować sprzętem samochodem przystosowanym do możliwości szkolenia oraz placem manewrowym, na którym będą odbywać się zajęcia praktyczne. 3. Czas szkolenia: minimum 140 godz. ogółem, w tym: zajęcia teoretyczne 130 godzin i praktyczne 10 godzin 4. Liczba godzin szkolenia: 4-7 godzin zajęć dziennie w przypadku zajęć teoretycznych Czas trwania szkolenia od 20 do 28 dni ( dni w których odbywać się będą zajęcia) Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 20.00, codziennie od poniedziałku do soboty /z wyłączeniem, niedziel i świąt/

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Część 1. Organizacja i przeprowadzenie treningów

Bardziej szczegółowo

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D, B+E, T dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Przemyśl: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i lub nieaktywnych zawodowo i lub niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Szkolenie: Opis Przedmiotu Zamówienia PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Załącznik nr 4 Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Przemyśl: Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa psychologicznego oraz usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPSIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Część I kształtowanie umiejętności psychologicznych i kompetencji kluczowych niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy. CPV - 80500000-9 Usługi

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 80 50 00 00 9 usługi szkoleniowe CPV 80 53 00 00 8 usługi szkolenia zawodowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs obsługi komputera I. Kurs dla 16 osób w tym 11 osób usamodzielnianych i 5 osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ofercie cenowej poda

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie

Projekt Szansa na godne życie Łask, dn. 08.09.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.4.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 B Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z zakresu małej gastronomii oraz organizacji pracy w gospodarstwie agroturystycznym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.3.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja MGOPS.POKL.252.1.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa:... Siedziba (adres Wykonawcy):... Osoby uprawnione do reprezentacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja):

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa:... Siedziba (adres Wykonawcy):... Osoby uprawnione do reprezentacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja): ... ( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy :... 1. Dane Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa:...... Siedziba (adres Wykonawcy):...... Osoby uprawnione do reprezentacji (imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. I. KURS ZAWODOWY magazynier z obsługą komputera kod zawodu 413103 1) zajęcie teoretyczne nauki zawodu w ilości min. 80 godzin, 2) zajęcia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs prawa jazdy kat.b współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 90 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób: Czaplinek, dnia 19.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Marketing internetowy. W związku z powyższym zapraszamy instytucje

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na

Zaproszenie do składania ofert na L.dz. PO.322.12.2012 Kielce, dnia 11.04.2012 r. Zaproszenie do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych, językowych oraz kursów prawa jazdy kat. B i kat. C dla usamodzielniających

Bardziej szczegółowo

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/2/1/09 Węgliniec 19.06.2009r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4 pkt.8

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego Kierowca kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych . (pieczęć zamawiającego) Grabowiec, dnia 29.08.2013 r. ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Twoja Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II, dotyczącej szkoleń zawodowych i obejmującej Pakiety:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II, dotyczącej szkoleń zawodowych i obejmującej Pakiety: Znak sprawy: WS-RS-3410/1/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II, dotyczącej szkoleń zawodowych i obejmującej Pakiety: Pakiet II.1. Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C.

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C. Cieszyn, dnia 28.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Przemyśl: Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa psychologicznego oraz usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość Kartuzy, dnia 18.07.2013 r. Notatka służbowa: Dotycząca opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe 1. Opis przedmiotu zamówienia: l.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu Lepsza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego ogółem dla 39 osób. Uczestnicy kursu to osoby pełnoletnie, posiadające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks Tłuszcz: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego Podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób dorosłych w tym osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 406038-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PZ.3410-2-GK/08 Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: 99557-2008; data zamieszczenia: 13.05.2008

Bardziej szczegółowo

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl OPS.012.10.2014.AM Jakubowice Murowane, dnia 28 maja 2014r. Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe celem realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r.

Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r. Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

CAZ /12 Załącznik nr 1

CAZ /12 Załącznik nr 1 CAZ -554-3/12 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA PLATFORMY E-BIZNESOWEJ SKLEP INTERNETOWY DLA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: Jastarnia, dnia 14.01.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 4.1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo