Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str."

Transkrypt

1 Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str

2 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na by nie zauwa yæ, e zbli a siê koniec roku choæ oczywiœcie, w sektorze bankowym by³o by trudno poruszaæ siê bez kalendarza i œwiadomoœci jaki mamy dzieñ i miesi¹c. Na szczêœcie zanim rok siê skoñczy czekaj¹ na nas mi³e chwile w rodzinnym gronie podczas Œwi¹t. I te pojawiaj¹ce siê choinki, b³yszcz¹ce bombki jasno sygnalizuj¹, e czas na podsumowania. Ale koniec tego roku absolutnie nie pozwala nam zwalniaæ. Tak istotny i nie³atwy dla nas proces optymalizacji oraz zmiana struktury wewnêtrznej, po to by dzia³aæ efektywniej trwaj¹. Pe³ne wdro enie siê w rytm pracy, a nierzadko równie nowe obowi¹zki, po tak du ych zmianach, zawsze zabiera trochê czasu, ale pierwsze bardzo dobre efekty widaæ niemal na ka dym kroku. Szczegó³owe podsumowanie dzia³añ poczynionych w minionym roku przygotowa³y dla Pañstwa poszczególne Departamenty, zachêcam do zapoznania siê z nim na dalszych stronach. Kolejnym niezwykle wa nym procesem, podczas którego zastanie nas Nowy Rok s¹ prace legislacyjne umo liwiaj¹ce wprowadzenie w ycie regulacji europejskich. To du e wyzwanie dla ca³ego sektora, ale jednoczeœnie szansa dla Banków Spó³dzielczych. Trwaj¹ równie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych. Efekty naszych, trudnych i czasem wrêcz burzliwych prac bêd¹ wa y³y na kondycji polskiej gospodarki, polskich Banków, ca³ego sektora spó³dzielczego i jego klientów przez nastêpne lata. To ogromna odpowiedzialnoœæ, dlatego zupe³nie normalne i zdrowe by³y pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci oraz odmienne stanowiska. Tylko w twórczej atmosferze mo na wypracowaæ prawdziwie cenne rozwi¹zania, a ten etap w Spó³dzielczej Grupie Bankowej mamy ju czêœciowo za sob¹. Nie wolno nam jednak zapominaæ, e d¹ ymy do zgody i do wspólnego, mocnego stanowiska. Musimy wiêc dzia³aæ z rozmys³em, bez ulegania emocjom, a to staje siê wyzwaniem, gdy dyskusja dotyka tak wa nych kwestii. Nie ulega w¹tpliwoœci, e za nami trudny rok. Bardzo dynamiczny, aktywny, pe³en zmian. Czêsto wymaga³ od nas szybkich reakcji i podejmowania zdecydowanych kroków. Ale spokojny, leniwy nurt rzeki ma ma³e szanse by zmieniæ jej koryto, a ju na pewno nie w krótkim czasie. Obecne czasy wymagaj¹ wawego nurtu i niejednokrotnie zderzaj¹ ze sob¹ przeciwne pr¹dy. Na szczêœcie na przestrzeni wielu lat pokazaliœmy, e potrafimy sobie œwietnie radziæ niezale nie od okolicznoœci, a mijaj¹cy rok tylko to potwierdzi³. Otwartoœæ na nowe rozwi¹zania przy jednoczesnym oparciu na tradycyjnych spó³dzielczych wartoœciach, to sprawdzone i jak siê po wielekroæ okazuje równie niezawodne podejœcie. Ju za chwilê spotkamy siê z naszymi najbli szymi przy Wigilijnych sto³ach, po³amiemy siê op³atkiem, spêdzimy razem czas, którego tak brakuje na co dzieñ. yczê Pañstwu i Pañstwa Rodzinom, eby by³y to chwile ciep³e, pe³ne spokoju i radoœci, z dala od zgie³ku codziennoœci i jej problemów. A na nadchodz¹cy rok yczê nam wszystkim du o si³, zapa³u i optymizmu, bo zapewne szykuje dla nas kolejne wyzwania nie tylko na polu zawodowym.

3 AKTUALNOSCI 3 W imieniu Zarz¹du oraz Rady Nadzorczej - Banku S.A. sk³adamy Pañstwu serdeczne yczenia Spokojnych i weso³ych Œwi¹t Bo ego Narodzenia, ciep³ych i radosnych chwil w gronie najbli szych oraz pomyœlnoœci i szczêœcia w Nowym Roku. Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej W³adys³aw Dymek Prezes Zarz¹du -Bank S.A. Ryszard Lorek

4 4 A K T U A L N O S C I Czlonkowie Rady Zrzeszenia - SYLWETKI Na zdjêciu stoj¹ od lewej: 1 rzàd - Marian Grzegorczyk - BS w Przysusze, Wies³awa Radziak - BS w Nadarzynie, Alicja Huczyñska - BS w Koronowie, Edmund Kowalski - BS w Grodzisku Wlkp., Krystyna Tomaszunas - KBS w Wejherowie, El bieta Nowakowska-Akkermans - BS w Dzier oniowie, Rados³aw Grygier - BS w Koœcianie, Jan Pluta - BS w Krotoszynie, Adam Rydlewicz - BS w Witkowie. 2 rz¹d od lewej: Halina Radziejewska - BS w Kowalu, Jadwiga Garstka - BS w G¹binie, Ryszard Lorek - -Bank S.A., Piotr Pniewski - BS w Raci¹ u, Zbigniew Górny - GBS Miêdzyrzecz, Krzysztof Drapa³a - PBS w Œwidwinie. Cele w bie ¹cej kadencji Rady Zrzeszenia: Skupiæ siê na sprawach strategicznych, aby zmiany prawne które s¹ obecnie przedmiotem implementacji do systemu banków spó³dzielczych nie spowodowa³y ograniczania podmiotowoœci banków a w szczególnoœci zagro enia bezpieczeñstwa ich funkcjonowania jako konsekwencji projektowanej wspólnej odpowiedzialnoœci za ryzyko. Najwa niejsz¹ kwesti¹ bêd¹ opracowywane warunki IPS, które powinny byæ rozwi¹zaniem stabilizuj¹cym ale równie bardzo transparentnym, aby ka dy bank móg³ w pe³ni oceniæ skutki podjêcia decyzji w tym zakresie. Wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe: wykszta³cenie wy sze Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, Studia Podyplomowe 1) Informatyka w Banku, 2) Zarz¹dzanie Bankiem oraz 3) Polska Bankowoœæ Spó³dzielcza wobec Standardów Jednolitego Rynku Unii Europejskiej Szkolenia zawodowe - krajowe i miêdzynarodowe (USA, Francja, Holandia, Niemcy). Przewodnicz¹ca Rady Zrzeszenia El bieta Nowakowska- Akkermans - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Dzier oniowie Krótki opis przebiegu pracy zawodowej: Od 1977 roku tj., 36 lat zawodowo zwi¹zana jest z Bankiem Spó³dzielczym w Dzier oniowie. Wszystkie szczeble kariery zawodowej dotyczy³y Banku, od kasjera w 1977 roku, do Prezesa w 1988 roku. Zarz¹dza Bankiem nieprzerwanie od 25 lat. Najwa niejsze osi¹gniêcia i pe³nione funkcje: Osi¹gniêcia: Bank samodzielnie (z wypracowanego zysku i bez po³¹czeñ z innymi bankami) osi¹gn¹³ kapita³y w³asne powy ej 7 mln Euro dzia³aj¹c na terenie nieca³ego powiatu. Utworzy³ od podstaw kolejne cztery placówki w powiecie (dwie zbudowa³ od podstaw) rozbudowa³ i zmodernizowa³ centralê w Dzier oniowie ³¹cz¹c nowoczesny wizerunek i warunki obs³ugi. Bank jest laureatem wielu krajowych i regionalnych konkursów i rankingów: , najlepszy Bank Spó³dzielczy w Polsce w rankingu KZBS, , 2010,2012- tytu³ Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców, tytu³ Z³oty Bank - II miejsce w grupie najwiêkszych banków. Najistotniejsze funkcje spo³eczne: wspó³tworzy³a GBW S.A w Poznaniu, dwie kadencje w Komisji Rewizyjnej, w tym w jednej przewodnicz¹ca, za³o yciel, a w kadencji Cz³onek Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych, dwie kadencje Cz³onek Rady Zrzeszenia -Banku S.A w Poznaniu. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Zrzeszenia Marian Grzegorczyk - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Przysusze Posiadam odpowiednie doœwiadczenie, niezbêdn¹ wiedzê, by konstruktywnie pracowaæ w Radzie Zrzeszenia. Od zawsze by³em zaanga owany w rozwój bankowoœci spó³dzielczej. By³em za³o ycielem Mazowieckiego Banku Regionalnego SA w Warszawie. Od pocz¹tku istnienia tego Banku przewodniczy³em Radzie Zrzeszenia. Równie w zosta³em wybrany na II kadencjê do Rady Zrzeszenia. Mam odpowiedni¹ wizjê mojej pracy. Na obecnym etapie moje stanowisko jest nastêpuj¹ce: Banki Spó³dzielcze w Polsce znajduj¹ siê w jednym z najtrudniejszych okresów w swoich dziejach. Dyrektywa CRD IV/CRR wymusza na Bankach Spó³dzielczych, pomimo ich dobrej kondycji, strategiczne zmiany co do dalszego rozwoju. Wszystko zmierza ku globalizacji, w tym równie do globalizacji w sektorze BS-ów. Myœlê, e nie ma w tej chwili racjonalnie myœl¹cych organów Banków Spó³dzielczych, aby mog³y z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ odpowiedzieæ: Czy najlepiej by³oby tak jak jest? Czy lepsze bêdzie zrzeszenie z IPS-em? Czy lepsza bêdzie forma zrzeszenia zintegrowanego? W ka dym b¹dÿ razie bêdê walczy³ o to, aby Banki Spó³dzielcze zachowa³y jak najdalej id¹c¹ podmiotowoœæ. Moim zdaniem nie mo na zaprzepaœciæ ponad 150 lat tradycji. yczê sobie w tej pracy i wszystkim Bankom Spó³dzielczym przejœcia w nowy system, jak najmniejszym kosztem. Marian Grzegorczyk - prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Przysusze. Piastuje tê funkcjê (wczeœniej dyrektora) od 1966 roku, czyli od 47 lat. To rekord na skalê krajow¹. Niewielu jest prezesów, którzy maj¹ porównywalny sta pracy w bankowoœci na stanowisku kierowniczym. Kieruje bankiem o sumie bilansowej 270 milionów z³otych. Od lat Bank Spó³dzielczy w Przysusze umacnia swoj¹ pozycjê, mo e prowadziæ dzia³alnoœæ na terenie ca³ego kraju. Kapita³y banku wynosz¹ blisko 8 mln euro.

5 A K T U A L N O S C I 5 Z natury jestem optymist¹ i z nadziej¹ patrzê w przysz³oœæ. Od d³u szego czasu zauwa am (myœlê, e nie tylko ja), e w polskiej gospodarce widaæ symptomy o ywienia gospodarczego. Potwierdzaj¹ to te dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, które zosta³y podane pod koniec listopada br. PKB w III kwartale w porównaniu z tym samym okresem roku ubieg³ego wzrós³ o 1,9 procent. W okresie trzech kwarta³ów PKB by³ realnie wy szy o 1,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubieg³ego roku. Roœnie popyt wewnêtrzny i bezrobocie utrzymuje siê an podobnym poziomie. Przed nami nowe rozdanie œrodków z bud etu unijnego na lata Nie powinno byæ najgorzej. Jednak przed nami bardzo du o, ciê kiej i odpowiedzialnej pracy, poniewa Banki Spó³dzielcze stoj¹ przed wieloma nowymi wyzwaniami ale korzystne otoczenie ekonomiczne mo e im pomóc. Ciê ka, ale na pewno presti owa praca czeka te cz³onków Rady Zrzeszenia. Jako jej wiceprzewodnicz¹cy chcia³bym skupiæ siê na trzech, moim zdaniem wa nych obszarach. Chcia³bym zrealizowaæ nastêpuj¹ce cele: po pierwsze utrzymaæ niezale noœæ Banków Spó³dzielczych, po drugie realizowaæ dalsz¹ integracjê Zrzeszenia, po trzecie budowaæ system bezpieczeñstwa IPS. Do Rady Zrzeszenia zostali wybrani doœwiadczeni i rozs¹dni ludzie, którzy doskonale znaj¹ polski sektor bankowoœci spó³dzielczej i wiedz¹, jak go rozwijaæ. Ja równie do³o ê swoj¹ cegie³kê do umacniania pozycji Banków Spó³dzielczych w Polsce. Edmund Kowalski - pracê zawodow¹ w Banku Spó³dzielczym w Grodzisku Wielkopolskim rozpocz¹³ w 1986 roku. Prezesem zarz¹du jest od 1990 roku. Absolwent Wydzia³u Leœnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, ukoñczy³ studia podyplomowe o kierunku bankowoœæ na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Odby³ zagraniczne praktyki i sta e m.in. w Credit Mutuel Francja, Agri Bank FCT St.Paul USA. W latach pe³ni³ funkcjê cz³onka Rady Nadzorczej GBW S.A. w Poznaniu. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Zrzeszenia Edmund Kowalski - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Grodzisku Wielkopolskim Sekretarz Rady Zrzeszenia Halina Radziejewska - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Kowalu Od 2007 roku Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Kowalu. Wykszta³cenie wy sze, mgr prawa administracyjnego, absolwentka Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Ukoñczone studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego oraz w zakresie rachunkowoœci. Od pocz¹tku pracy zawodowej trwaj¹cej ponad 30 lat zwi¹zana z bankowoœci¹, zarówno spó³dzielcz¹ jak i komercyjn¹. Wiedza merytoryczna, zdobyte doœwiadczenie i uzyskane efekty pracy, pozwoli³y osi¹gn¹æ kolejne szczeble kariery zawodowej. Przesz³am d³ug¹ drogê przez niemal wszystkie stanowiska pracy w banku, a do pozycji Zastêpcy Dyrektora w BG S.A. i Prezesa Banku Spó³dzielczego w Kowalu. Wybrana na kolejn¹ kadencjê do Rady Zrzeszenia, pracê traktujê jako zaszczyt i wyraz zaufania. Do³o ê wszelkich starañ, wykorzystam ca³¹ swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie by sprostaæ wyzwaniu jakim jest dla mnie rozwój Banków Spó³dzielczych i Banku Zrzeszaj¹cego. Cele jakie stoj¹ przed Rad¹ Zrzeszenia to przede wszystkim realizacja Strategii dzia³ania Spó³dzielczej Grupy Bankowej, tworzenie systemu ochrony instytucjonalnej, umowy zrzeszeniowe oraz regulacje wewnêtrzne. Najwa niejszym jednak zadaniem jest dzia³anie na rzecz sta³ego, konsekwentnego zwiêkszania udzia³u banków spó³dzielczych w rynku. Troszcz¹c siê o przysz³oœæ musimy eksponowaæ wartoœci wynikaj¹ce z istnienia Banków Spó³dzielczych, pokazywaæ ich przydatnoœæ i znaczenie dla ludzi oraz budowaæ wizjê i strategiê rozwoju nie tylko pojedynczych Banków Spó³dzielczych ale ca³ego sektora bankowoœci spó³dzielczej. Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy wsparli moj¹ kandydaturê. Mam œwiadomoœæ, e Rada Zrzeszenia to cia³o kolegialne, które powinno mieæ jasne cele i pomys³y na ich realizacjê. Moim zdaniem bardzo wa na jest dba³oœæ o podmiotowoœæ Banków Spó³dzielczej Grupy Bankowej oraz rozwijanie procesów informatycznych Grupy dla jej efektywnego dzia³ania. Dlatego trzeba z du ¹ roztropnoœci¹ wdro yæ zapisy Dyrektywy CRD IV i Rozporz¹dzenia CRR reguluj¹cych powstanie IPS w Zrzeszeniu. Zale y mi równie, eby Spó³dzielcza Grupa Bankowa stawa³a siê coraz bardziej znacz¹cym graczem na rynku us³ug finansowych. Aby to uzyskaæ, nale y, m. in., uproœciæ procedury i zintensyfikowaæ dzia³ania marketingowe, dotycz¹ce produktów oferowanych przez nasze Banki. Przed nami Œwiêta Bo ego Narodzenia i Nowy Rok Korzystaj¹c z tej wyj¹tkowej okazji, chcia³bym yczyæ Wszystkim zdrowych, pe³nych rodzinnego ciep³a, Œwi¹t, a w Nowym Roku wielu sukcesów zawodowych i osobistych. W 1990 roku, po siedmiu latach pracy w rolnictwie, zosta³ mianowany Prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Wêgorzynie a od roku 2002 pe³ni funkcje Prezesa Zarz¹du Pomorskiego Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie. Ukoñczy³ Akademiê Rolnictwa w Szczecinie (specjalnoœæ ekonomika rolnictwa) a w 1994 r. Studium Bankowoœci Spó³dzielczej na WSZUiB w Warszawie. Cz³onek Rady Zrzeszenia Krzysztof Drapa³a - Prezes Zarz¹du Pomorskiego Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie Cz³onek Rady Zrzeszenia Jadwiga Garstka - Prezes Banku Spó³dzielczego w G¹binie Wybór do Rady Zrzeszenia -Banku S.A. to zaszczyt ale i odpowiedzialnoœæ, gdy obecnie przed bankowoœci¹ spó³dzielcz¹ stoi bardzo du o wyzwañ. Najwa niejsze sprawy obecnej kadencji, to: przyjêcie najlepszego rozwi¹zania w zwi¹zku z wprowadzeniem dyrektywy CRD IV, wdra anie nowych rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do integracji banków spó³dzielczych tworz¹cych. Mam nadziejê, e praca ca³ej Rady Zrzeszenia w obecnej kadencji bêdzie merytoryczna i przyczyni siê do budowania silnej Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Prezes Banku Spó³dzielczego w G¹binie od 2006 roku. Od samego pocz¹tku pracy zwi¹zana ze spó³dzielczoœci¹. W Banku Spó³dzielczym w G¹binie pracuje od 1979 roku. Wykszta³cenie wy sze magisterskie w zakresie zarz¹dzania finansami oraz studia podyplomowe w zakresie europejskiego prawa bankowego.

6 6 A K T U A L N O S C I Cz³onek Rady Zrzeszenia Zbigniew Górny - Prezes Zarz¹du Gospodarczego Banku Spó³dzielczego Miêdzyrzecz W bankowoœci spó³dzielczej pracuje od 1982 roku. W Zrzeszeniu GBW S.A.: w Radzie Nadzorczej Banku i w Radzie Zrzeszenia. Ostatnio cz³onek Rady Nadzorczej Zwi¹zku Rewizyjnego BS w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, ukoñczone studia podyplomowe o kierunku bankowoœæ i finanse, sta w Farm Credit Bank w USA oraz wiele szkoleñ w kraju i za granic¹. Praca w Radzie Zrzeszenia jest odpowiedzialnym wyzwaniem. Nale y ³¹czyæ interesy banków spó³dzielczych i banku zrzeszaj¹cego. Prace Rady zdominuje niew¹tpliwie, obowi¹zek wprowadzenia zasad wynikaj¹cych z regulacji CRD IV i CRR oraz potrzeba zbudowania nowych zasad wspó³pracy w Zrzeszeniu w ramach Systemu pomocy wzajemnej IPS. Bêdê zabiega³ w Banku Zrzeszaj¹cym o jeszcze lepsz¹ realizacjê potrzeb banków spó³dzielczych, dostosowywanie procedur do potrzeb banków ró nej wielkoœci. Chcia³bym, aby w Radzie dyskutowaæ i wprowadzaæ w ycie zoptymalizowane warunki wspó³pracy uczestników Zrzeszenia, zmniejszaj¹ce koszty a tym samym polepszaj¹ce wyniki finansowe banków. Istotna bêdzie wycena us³ug œwiadczonych przez bank zrzeszaj¹cy bankom spó³dzielczym, która powinna byæ przedmiotem ustaleñ obu stron. Liczê na satysfakcjonuj¹c¹ pracê w Radzie Zrzeszenia. Moim zdaniem, nowa kadencja Rady Zrzeszenia jest kadencj¹ historyczn¹. Stoimy przed du ymi wyzwaniami zwi¹zanymi z wprowadzeniem dyrektywy CRD IV i Rozporz¹dzenia CRR. Wypracowany m. in. przez Radê Zrzeszenia model IPS oraz nowa umowa zrzeszeniowa bêd¹ determinowa³y na d³ugie lata kszta³t bankowoœci spó³dzielczej oraz sposób funkcjonowania i rozwoju ka dego banku spó³dzielczego naszej Grupy. To bardzo wa ne i odpowiedzialne zadanie. Uwa am, e w³aœnie te kwestie bêd¹ najwa niejsze dla mnie oraz ca³ej Rady Zrzeszenia. Bêdê szczególnie zabiega³ o to, by nowa umowa zrzeszeniowa by³a najlepszym z mo liwych kompromisów, by mog³a byæ zaakceptowana przez wszystkie banki zrzeszenia. Dziêkujê za poparcie, które otrzyma³em na ostatnim Zgromadzeniu Prezesów, zw³aszcza, e zosta³em obdarzony zaufaniem po raz drugi. To moja druga kadencja pracy w Radzie Zrzeszenia. Z pewnoœci¹ zmotywuje mnie to do wytê onego wysi³ku dla dobra Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Mam nadziejê, e praca w nowo wybranej Radzie Zrzeszenia dostarczy mi wiele satysfakcji." Cz³onek Rady Zrzeszenia Rados³aw Grygier - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Koœcianie Rados³aw Grygier - z bankowoœci¹ spó³dzielcz¹ zwi¹zany od 1998 roku. Od 2009 roku jest Prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Koœcianie. Absolwent bankowoœci na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dawniej Akademia Ekonomiczna). Cz³onek Rady Zrzeszenia Alicja Barbara Huczyñska - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Koronowie W yciu zawodowym kierujê siê mottem Wspólne cele, wspólne dzia³ania i to przes³anie bêdzie mi równie towarzyszy³o w pracy w Radzie Zrzeszenia. W zakresie realizacji celów w bie ¹cej kadencji Rady Zrzeszenia zak³adam: 1. Dzia³ania zmierzaj¹ce do integracji banków Spó³dzielczej Grupy Bankowej. 2. Dzia³ania zmierzaj¹ce do ³¹czenia celów biznesowych i wizerunkowych wszystkich uczestników Grupy. 3. Wypracowanie wspólnej strategii rozwoju narzêdzi informatycznych, umo liwiaj¹cej wzrost naszej konkurencyjnoœci na rynku us³ug finansowych. G³êboko wierzê, e bogate doœwiadczenie cz³onków Rady Zrzeszenia, bardzo dobra znajomoœæ polskiego sektora us³ug finansowych oraz znajomoœæ procesów zachodz¹cych we wspó³czesnej gospodarce rynkowej pozwoli na wypracowanie najlepszego dla Banków Spó³dzielczych modelu biznesowego. Alicja Huczyñska - od ponad czternastu lat pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Koronowie. Z bankiem zwi¹zana zawodowo od 1988 roku. Inicjatorka wprowadzenia nowoczesnej struktury organizacyjnej i budowy w pe³ni profesjonalnego zespo³u. Absolwentka Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy. Ukoñczy³a Wy sz¹ Szko³ê Ubezpieczeñ i Bankowoœci w Warszawie - Studia Podyplomowe w zakresie Bankowoœci Spó³dzielczej oraz Akademiê Ekonomiczn¹ w Poznaniu - Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowoœci. Jako cz³onkowi Rady Zrzeszenia i Prezesowi Zarz¹du Banku Zrzeszaj¹cego przypada mi szczególna rola, któr¹ traktujê jako wyzwanie, ale te przywilej. Do³o ê wszelkich starañ by w tym wa nym i nies³ychanie aktywnym dla ca³ego sektora bankowoœci spó³dzielczej momencie wzmacniaæ integracjê Spó³dzielczej Grupy Bankowej oraz reprezentowaæ jej interesy i stanowisko, nie tylko podczas prac wewnêtrznych, ale te wobec œrodowisk zewnêtrznych, otoczenia regulacyjnego i pozosta³ych podmiotów sektora spó³dzielczego. Razem mamy do wykonania wa n¹ pracê dlatego du e znaczenie przywi¹zujê do rozwijania dobrej komunikacji miêdzy nami oraz takiego modelu wspó³pracy, który w efekcie przyniesie stabilne efekty biznesowe. Cz³onek Rady Zrzeszenia Ryszard Lorek - Prezes Zarz¹du -Bank S.A. Cz³onek Rady Zrzeszenia Jan Pluta - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Krotoszynie Posiadam 37-letnie doœwiadczenie w bankowoœci, w tym w bankowoœci spó³dzielczej 32-letnie. Zwi¹zany z Bankiem Spó³dzielczym w Krotoszynie od 1982 r. od 1989 cz³onek Zarz¹du BS, a od r. Prezes Zarz¹du. Posiadam wy sze wykszta³cenie bankowe o specjalnoœci bankowoœæ i finanse. Do organów Banku zrzeszaj¹cego wybrany jestem po raz pierwszy. Wybór do Rady Zrzeszenia -Banku S.A. traktujê jako zaszczyt, chocia wiem, e to te wielka odpowiedzialnoœæ. Moje doœwiadczenie zawodowe nabyte w bankowoœci winno pomóc mi w wykonywaniu obowi¹zków cz³onka Rady Zrzeszenie w sytuacji gdzie przed spó³dzielczoœci¹ bankow¹ stoj¹ wa ne wyzwania. Jako cz³onek Rady Zrzeszenia, organu opiniodawczodoradczego Zrzeszenia aktywnie bêdê uczestniczyæ w realizacji zadañ wynikaj¹cych z kompetencji Rady. Liczê na dobr¹ i konstruktywn¹ wspó³pracê wewn¹trz Rady oraz z Rad¹ Nadzorcz¹ i Zarz¹dem -Banku S.A., bo takie s¹ oczekiwania akcjonariuszy. Wspólna konstruktywna wspó³praca miêdzy wszystkimi Organami -Banku S.A. stworzy dobre warunki dla rozwoju ca³ego Zrzeszenia w okresie wdra ania nowych regulacji dotycz¹cych prawa spó³dzielczego oraz dyrektyw unijnych i zwi¹zanych z nimi projektowanymi zmianami modelu funkcjonowania banków spó³dzielczych i banków zrzeszaj¹cych.

7 A K T U A L N O S C I 7 Piotr Pniewski lat 37 absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od pocz¹tku kariery zawodowej, to jest od 2001 roku, zwi¹zany z Bankiem Spó³dzielczym w Raci¹ u, w którym od 2005 roku pe³ni³ funkcjê Cz³onka Zarz¹du, a od 2008 roku - Zastêpcy Prezesa Zarz¹du. W maju 2010 roku zosta³ powo³any na stanowisko Prezesa Zarz¹du. Nowa kadencja Rady Zrzeszenia przypada na czas strategicznych decyzji, których efekty zdefiniuj¹ kszta³t i przysz³y model funkcjonowania polskich banków spó³dzielczych. Jednoczeœnie z szokiem regulacyjnym sektor bankowoœci spó³dzielczej musi zmierzyæ siê z rosn¹c¹ konkurencj¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ oraz trudnym otoczeniem niskich stóp procentowych. Tym trudniejsze zadanie przed now¹ Rad¹ Zrzeszenia oraz olbrzymie wyzwanie, aby nie zawieœæ zaufania kole anek i kolegów, którzy powierzyli nam t¹ zaszczytn¹ i odpowiedzialn¹ funkcjê w tak wa nym okresie. W swoich dzia³aniach bêdê k³ad³ nacisk, aby konieczne do wprowadzenia zmiany uwzglêdnia³y ró norodnoœæ banków w naszym Zrzeszaniu i przebiega³y w duchu idea³ów spó³dzielczych. Uwa am, i priorytetem powinna byæ szybka i rzetelna informacja o dzia³aniach Rady. Chcia³bym tak e aktywnie uczestniczyæ w dyskusjach na temat rozwi¹zañ informatycznych proponowanych dla Zrzeszenia. Cz³onek Rady Zrzeszenia Piotr Pniewski - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Raci¹ u Cz³onek Rady Zrzeszenia Wies³awa Radziak - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Nadarzynie Rada Zrzeszenia to cia³o kolegialne i opiniotwórcze. Moim zdaniem w bie ¹cej kadencji Rady podstawowymi celami s¹: dalsze integracje banków spó³dzielczych po po³¹czeniu siê dwóch Zrzeszeñ, opiniowanie opracowywanych regulaminów i instrukcji niezbêdnych dla banków spó³dzielczych, przestrzeganie przez wszystkie banki zrzeszone, zapisów umowy Zrzeszenia, a tak e wypracowanie odpowiedniego wizerunku banków spó³dzielczych w porozumieniu z drugim zrzeszeniem. Uwa am, e celem nadrzêdnym jest zbudowanie IPS przy jak najni szych kosztach poniesionych przez banki spó³dzielcze. Wies³awa Radziak - prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Nadarzynie, absolwentka SGPiS. Pracê w banku rozpoczê³a w 1978 r. na stanowiskach: likwidatury kredytów. Nastêpnie by³a g³ównym ksiêgowym, dyrektora i wreszcie prezesem zarz¹du. Adam Rydlewicz Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Witkowie, broker ubezpieczeniowy. Jest absolwentem Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu na kierunku administracja i Uniwersytetu Wroc³awskiego na kierunku prawa. Ukoñczy³ studia podyplomowe z zakresu Doradcy Bankowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiada Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Swoj¹ karierê zawodow¹ zwi¹zan¹ z bankow¹ spó³dzielczoœci¹ rozpocz¹³ w 1992 roku. Od 23 marca 1999 r. pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Witkowie. To moja druga kadencja w Radzie Zrzeszenia. Posiadane doœwiadczenia zawodowe zwi¹zane z bankowoœci¹ spó³dzielcz¹ bêdê móg³ wykorzystaæ jako cz³onek Rady Zrzeszenia. Zale y mi na owocnej wspó³pracy w realizacji strategii zrzeszenia. Nadrzêdn¹ kwesti¹ w obecnej kadencji Rady Zrzeszenia jest dla mnie wspó³praca przy wdra aniu zasad wynikaj¹cych w regulacji CRDIV/CRR oraz systemu bezpieczeñstwa IPS. Cz³onek Rady Zrzeszenia Adam Rydlewicz - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Witkowie Cz³onek Rady Zrzeszenia Krystyna Tomaszunas - Prezes Zarz¹du Kaszubskiego Banku Spó³dzielczego w Wejherowie Z wykszta³cenia jestem ekonomist¹ (Uniwersytet Gdañski), a bankowoœæ spó³dzielcza to moja pasja, z któr¹ jestem zwi¹zana od 38 lat. W zwi¹zku z wieloletnim sta em w bankowoœci znana jest mi praca na niemal e wszystkich stanowiskach pracy. Pracê na stanowisku Prezesa Zarz¹du rozpoczê³am od programu naprawczego, a konsekwentna i wspólna praca moich wspó³pracowników przyczyni³a siê do rozwoju i umocnienia pozycji Kaszubskiego Banku Spó³dzielczego. Po pracy spêdzam czas w moim ogrodzie, na polowaniach i podró ach. Jako cz³onek rady Zrzeszenia chcia³abym przede wszystkim skoncentrowaæ siê na budowaniu systemu bezpieczeñstwa finansowego dla wszystkich banków spó³dzielczych i banku zrzeszaj¹cego. Innymi równie wa nymi zagadnieniami s¹ tematy dotycz¹ce funkcjonowania Spó³dzielczej Grupy bankowej i jej rozwoju, a w szczególnoœci: 1) wspólna realizacja strategii, 2) wspólna dzia³alnoœæ promocyjna, wspierana przez wszystkie zrzeszone banki, 3) pe³ne przestrzeganie Umowy Zrzeszenia. S¹dzê, e swoje dzia³ania powinniœmy skierowaæ w zacieranie ró nic oferty produktowej banków i banków komercyjnych, a przede wszystkim powinniœmy po³o yæ du y nacisk na tworzenie w³asnych innowacyjnych produktów i us³ug bez ci¹g³ego naœladownictwa oferty produktowej banków komercyjnych.

8 8 Z Z Y C I A S G B IWF Mistrzostwa Œwiata w Podnoszeniu Ciê arów, Wroc³aw Na zdjeciu stoja od lewej: Slawomir Bak, Jerzy Nowak, Marek Golab, Miroslaw Bak, Zygmunt Smalcerz. najbarwniejszych i najaktywniejszych nie moglo zabraknac przedstawicieli Spóldzielczej Grupy Bankowej. Nasz fotoreporter uchwycil na trybunie Prezesa Banku Spóldzielczego w Nowym Tomyslu Miroslawa Baka wraz z Wiceprezesem Slawomirem Bakiem. Bank w Nowym Tomyslu od lat wspiera klub LKS Budowlani Nowy Tomysl. Sekcja ciezarowa w Nowym Tomyslu powstala w 1989 roku, zalozona zostala przez obecnego prezesa Jerzego Nowaka, który wówczas byl trenerem Pawla Najdka (rekord Polski w podrzucie 250kg). Obecnie, drugi rok pod rzad jest to najwiekszy klub podnoszenia ciezarów w Polsce, pod wzgledem liczby zawodników. 7 czlonków kadry narodowej juniorów i Patrycja Piechowiak seniorów, medale Mistrzostw Polski kazdej kategorii wiekowej. Spóldzielcza Grupa Bankowa wlacza sie w wiele róznych akcji, ale w tak prestizowym, miedzynarodowym swiecie sportu dawno nie mielismy okazji brac udzialu! O rozmachu z jakim Mistrzostwa byly organizowane swiadczylo juz samo miejsce Hala Stulecia, najslynniejszy obiekt wroclawskiego modernizmu, otwarty w 1913 roku. Klub skupia sie na rozwijaniu mlodziezy z wlasnego regionu, równiez podczas rozgrywek ligowych, w których istnieje mozliwosc wypozyczenia zawodnika z innego klubu Budowlani startuja wylacznie swoimi wychowankami. W lidze startuje pod nazwa Budowlani Nowy Tomysl. Podsumowujac zawody Czlonkowie Swiatowej Federacji Podnoszenia Ciezarów oraz zawodnicy zaznaczali, ze sa pod ogromnym wrazeniem zarówno organizacji jak i atmosfery, za co najwieksze brawa naleza sie Polskiemu Zwiazkowi Podnoszenia Ciezarów oraz wspanialym kibicom. A wsród tych W Polskiej Reprezentacji mezczyzn na Mistrzostwach dopingowalismy takze dwóch zawodników z drugiego znakomitego, wspieranego przez Banki klubu MGLKS Tarpan Mrocza.

9 Z Z Y C I A S G B 9 na pewno mozemy byc dumni z tak wspanialej organizacji i atmosfery, które byly chwalone na arenie miedzynarodowej. Banki, które uzyskaly prawo uzywania tytulu Partnera Mistrzostw Swiata w Podnoszeniu Ciezarów: Polski Bank Spóldzielczy w Ciechanowie, Baltycki Bank Spóldzielczy w Darlowie, Nadwarcianski Bank Spóldzielczy w Dzialoszynie, Bank Spóldzielczy w Dzierzgoniu, Bank Spóldzielczy w Dzierzoniowie, Bank Spóldzielczy w Grebocinie, Bank Spóldzielczy w Halinowie, Bank Spóldzielczy w Inowroclawiu, Piastowski Bank Spóldzielczy w Janikowie, Bank Spóldzielczy w Kobierzycach, Bank Spóldzielczy w Koronowie, Bank Spóldzielczy w Kowalu, Bank Spóldzielczy Ziemi Kaliskiej, Bank Spóldzielczy w Kruszwicy, Bank Spóldzielczy w Nakle nad Notecia, Bank Spóldzielczy w Nowem nad Wisla, Bank Spóldzielczy w Nowym Tomyslu, Bank Spóldzielczy w Piotrkowie Kujawskim, Bank Spóldzielczy w Siedlcu, Bank Spóldzielczy w Strzelnie, Gospodarczy Bank Spóldzielczy w Strzelinie, Bank Spóldzielczy w Wolczynie. Historia Klubu siega roku 1947 roku. Znaczace sukcesy sekcji ciezarów (awans do drugiej ligi, pierwszy brazowy medal) rozpoczely sie w 1999 roku i trwaja do dzis. Banki szczególnie zaangazowanie w kibicowanie i wspieranie tego klubu, to Bank Spóldzielczy w Koronowie i Bank Spóldzielczy w Nakle nad Notecia. Zaangazowanie Banków Spóldzielczych zna i docenia Szymon Kolecki mistrz Europy, wicemistrz swiata i srebrny medalista olimpijski, a obecnie Prezes Polskiego Zwiazku Podnoszenia Ciezarów: Wiele Banków ze Spóldzielczej Grupy Bankowej wspiera ciezary. Miejscowo, lokalnie pomagaja, kupuja sprzet, odpowiadaja na biezace potrzeby. I oczywiscie dopinguja. To jest wlasnie duza wartosc Banków Spóldzielczych, ze kazdy Bank na swoim terenie moze decydowac co dobrego zrobic, kogo wesprzec. Banki Spóldzielcze robia tak od lat, teraz to sie nazywa spoleczna odpowiedzialnosc biznesu. Calkowity dochód ze sprzedazy biletów na Mistrzostwa Swiata w Podnoszeniu Ciezarów we Wroclawiu zostal w calosci przekazany na rehabilitacji córki naszego brazowego medalisty Mistrzostw Bartlomieja Bonka. Co prawda apetyty medalowe byly znacznie wieksze, ale

10 10 Z Z Y C I A S G B KUJAWSKI BANK SPÓ DZIELCZY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM sponsorem dru yny z gminy Kikó³ DREAM TEAM Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego we Wronkach El bieta Czosnowska odbiera statuetkê z r¹k Dyrektora Programowego Wojciecha Pomarañskiego. Bank Spó³dzielczy we Wronkach Bank Spó³dzielczy w Przemkowie zosta³y laureatami tytu³u Filar Spó³dzielczoœci 2013 r. Od blisko 104 lat Kujawski Bank Spó³dzielczy jest mocno osadzony w œrodowisku lokalnym, z tego wzglêdu doskonale zna jego potrzeby. Misj¹ Banku, poza œwiadczeniem profesjonalnych us³ug finansowych, jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw maj¹cych na celu rozwój œrodowiska lokalnego i jego spo³ecznoœci. Kujawski Bank Spó³dzielczy anga uje siê w dzia³ania s³u ¹ce otoczeniu w którym funkcjonuje. Wspiera inicjatywy kulturalne i sportowe propaguj¹ce sport i czynny wypoczynek. Bank zosta³ sponsorem dru yny z gminy Kikó³ DREAM TEAM Wicemistrza Halowej Polski w kategorii +16 Medium. Dziêki wsparciu Banku zakupiono stroje dla zawodników, w których wystêpuj¹ podczas rozgrywek. Na koszulkach dru yna umieœci³a m.in. logo i nazwê naszego Banku. Dru yna powsta³a w 2010 r., a jej zawodnicy reprezentuj¹ przedzia³ wiekowy od 25 do 42 lat. DREAM TEAM ma na swoim koncie spore osi¹gniêcia a jego ostatnia zdobycz, to V miejsce w III Ogólnopolskim Finale Orlika Polska w Kutnie. Kujawski Bank Spó³dzielczy poprzez dzia³ania na rzecz lokalnej spo³ecznoœci zyskuje wœród swoich klientów miano Banku przyjaznego i otwartego na potrzeby innych. Kilkuset przedstawicieli œwiata biznesu, polityki, spó³dzielczoœci i nauki debatowa³o na temat przysz³oœci polski w jej kluczowych obszarach. Wrêczenie nagród najlepszym polskim firmom i spó³dzielniom, które na przestrzeni mijaj¹cego roku wykaza³y siê najlepszym zarz¹dzaniem, odby³o siê podczas wieczornej gali 7 listopada br. w Katowicach. Filar Spó³dzielczoœci to ogólnopolski program promuj¹cy dobre standardy zarz¹dzania oraz wzorce funkcjonowania, prowadzony przez Polsk¹ Agencjê Przedsiêbiorczoœci wraz z redakcj¹ Forum Przedsiêbiorczoœci Dziennika Gazeta Prawna Def3000 w Bank Spóldzielczy Ziemi Kaliskiej z nowym systemem transakcyjnym. Bank wdrozyl system transakcyjny def3000 w chmurze obliczeniowej - Banku S.A. wraz z bankowoscia elektroniczna. W nowym systemie BSZK dziala od 12 listopada br. Bank Spóldzielczy Rzemiosla w Szczecinie z dniem 18 listopada 2013r. wprowadzil system def3000 nowy system transakcyjny oparty na najnowoczesniejszych rozwiazaniach. Glównym celem wprowadzenia nowego systemu transakcyjnego w obu bankach, bylo udoskonalenie oferty produktowej oraz podwyzszenie jakosci oferowanych uslug.

11 145-lecie Banku Spó³dzielczego w Jarocinie Z Z Y C I A S G B 11 Bank Spóldzielczy w Jarocinie, 16 listopada br. goscil ponad 300 gosci: czlonków Banku, klientów, samorzadowców szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, wielkopolskich parlamentarzystów i banków spóldzielczych. Jarocinski Bank Spóldzielczy nalezy do grupy sredniej wielkosci banków zrzeszonych w Spóldzielczej Grupie Bankowej, jego suma bilansowa przekroczyla po trzech kwartalach tego roku 200 milionów zlotych. Mocno osadzony w gospodarczym krwiobiegu powiatów centralnej i poludniowej Wielkopolski jest instytucja finansowa, znana ze szczególnej dbalosci o zachowanie historycznej spuscizny bankowosci spóldzielczej w Wielkopolsce. Od 1992 roku Bankiem kieruje Jan Grzesiek, który jest takze znanym dzialaczem samorzadowym w województwie wielkopolskim oraz czlonkiem krajowych gremiów spóldzielczych. Na spotkaniu jubileuszowym czlonkowie samorzadu Banku i jego pracownicy uhonorowani zostali branzowymi oraz spóldzielczymi odznaczeniami. Byla to równiez okazja do przekazania kluczy do samochodu stanowiacego glówna nagrode w loterii promocyjnej dla klientów, którzy zalozyli lokate w Banku Spóldzielczym w Jarocinie. Dziêkujê za przyjêcie zaproszenia na uroczystoœæ z okazji 145 lecia Banku Spó³dzielczego w Jarocinie. To w³aœnie w roku 1868 rozpoczê³o dzia³alnoœæ Prywatne Towarzystwo Oszczêdnoœci i Po yczek Wekslowych w Jarocinie. Pomys³odawc¹ i jej pierwszym Dyrektorem by³ dr Józef Niklewski. Dobr¹ organizacj¹ i pozytywnymi wynikami finansowymi oraz szerokim poparciem spo³eczeñstwa polskiego Prywatne Towarzystwo Oszczêdnoœci i Po yczek da³o podwaliny pod nasz Bank Spó³dzielczy w Jarocinie, który jest kontynuatorem dzia³alnoœci bankowej. Aktywne dzia³ania prowadzone przez Bank Spó³dzielczy w ostatnich 20 latach pozwoli³y stworzyæ dogodne warunki do funkcjonowania Banku w zmieniaj¹cym siê otoczeniu gospodarczym. Bank œwiadczy wiêc kompleksowe i bezpieczne us³ugi finansowe na lokalnym rynku w sposób zapewniaj¹cy zaspokojenie potrzeb klientów. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom konsumenta Bank kredytuje dzia³alnoœæ rolnicz¹, wspieraj¹c przetwórstwo rolno-spo ywcze, us³ugi i handel. Wprowadzi³ w³asne niskooprocentowane linie kredytowe, korzystnie oprocentowane depozyty, karty p³atnicze, us³ugi informatyczne, wspó³finansuje inicjatywy samorz¹dowe lokalnego spo³eczeñstwa. Ponadto Bank Spó³dzielczy w Jarocinie w³¹czy³ siê w procedury pozyskiwania œrodków finansowych w ramach programów unijnych i w tym zakresie organizuje konferencje oraz szkolenia dla podmiotów gospodarczych. Praca Banku to nie tylko oferowanie us³ug bankowych, ale równie anga owanie siê w finansowe wspieranie ró nych organizacji, stowarzyszeñ i instytucji. Wiele inicjatyw podejmuje sam Bank daj¹c przyk³ad, e nie tylko realizuje swoje zadania finansowe, ale potrafi je po³¹czyæ z dzia³alnoœci¹ spo³eczno-kulturaln¹. Bank Spó³dzielczy w Jarocinie jest propagatorem ruchu spó³dzielczego na terenie swojego dzia³ania miêdzy innymi poprzez wspó³organizowanie Œwiêta Spó³dzielczoœci, organizowanie szkoleñ dla spó³dzielców. Wspó³pracuje z instytucjami pañstwowymi, szko³ami, wy szymi uczelniami w zakresie realizacji sta y absolwenckich, praktyk szkolnych i zawodowych. Bank Spó³dzielczy w Jarocinie prowadzi i rozwija dzia³alnoœæ kulturaln¹, organizuje szkolenia integracyjne dla spó³dzielców. Aktywnie uczestniczy w edukacji m³odzie y. Nasza Jubileuszowa Uroczystoœæ Banku Spó³dzielczego w Jarocinie jest spotkaniem przyjació³, którzy od lat s¹ jego udzia³owcami, s¹ jego klientami, bo rozumiej¹ e jest on potrzebny polskiej gospodarce i spo³eczeñstwu, bo wiedz¹, e Bank Spó³dzielczy - to ich Bank... Mo ecie na nas liczyæ. Wiem, e równie my, tak jak dot¹d, mo emy liczyæ na Wasz¹ lojalnoœæ i yczliwoœæ, dzisiejsze spotkanie jest tego najlepszym dowodem. Z okazji Jubileuszu Banku Spó³dzielczego w Jarocinie dziêkujê wszystkim przedstawicielom ró nych instytucji i indywidualnym osobom za wspó³pracê, yczliwoœæ i pomoc w budowaniu Banku Spó³dzielczego w Jarocinie, Banku Polskiego opartego na polskim kapitale, banku uniwersalnego o spo³ecznych charakterze - powiedzia³ podczas swojego wyst¹pienia Prezes Jan Grzesiek.

12 12 Z Z Y C I A S G B Najlepsza kampania wizerunkowa Banku Spó³dzielczego w Koronowie Dyplomowany Pracownik Banku Bank Spó³dzielczy w Koronowie zosta³ laureatem III edycji Konkursu Najlepszy Marketing Banku 2013 za najlepsz¹ kampaniê wizerunkow¹. Dyplom i statuetkê 21 listopada 2013r. na Kongresie Gospodarki Polskiej odebrali Jerzy Gumienny, Cz³onek Zarz¹du oraz Micha³ S³aweta, Kierownik Zespo³u Marketingu i Sprzeda y. Kapitu³a Konkursu Najlepszy Marketing Banku 2013 wyró ni³a Bank Spó³dzielczy w Koronowie w kategorii Najlepsza kampania wizerunkowa. Dyplomy i statuetki wyró nionym firmom, bankom i samorz¹dom wrêczyli Stanis³aw Gorczyca - senator PO oraz Marek Suski - pose³ i szef mazowieckiego PiS. Na zdjêciu znajduj¹ siê przedstawiciele firm, banków i samorz¹dów nagrodzonych przez Instytut Nowoczesnego Biznesu wraz z Jerzym Krajewskim, rzecznikiem bankowoœci spó³dzielczej oraz Janem Rakowskim, prezesem Kongregacji Przemys³owo Handlowej. Ponad 50 pracowników Banku Spó³dzielczego w Koronowie odebra³o certyfikat Dyplomowanego Pracownika Banku. Obecnie ju blisko 90 pracowników posiada ten certyfikat, dodatkowo jedna osoba uzyska³a stopieñ zawodowy Samodzielny Pracownik Banku. Certyfikat ten stanowi potwierdzenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejêtnoœci pracowników banku. Po raz pierwszy w historii przedstawiciele Zwi¹zku Banków Polskich przyjechali do banku, a nie jak dotychczas zaprosili pracowników banku do siebie. Dyplomy wrêczyli cz³onkowie Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowoœci Polskiej: W³odzimierz Grudziñski - Przewodnicz¹cy oraz Wojciech Golicz Sekretarz. Gratulujemy i yczymy powodzenia na egzaminie 6 grudnia kolejnej grupie pracowników naszego Banku! Bank Spó³dzielczy we Wschowie Lubuskim Liderem Biznesu Poznaliœmy laureatów V edycji Lubuskiego Lidera Biznesu i Lubuskiego Lidera Innowacji. Zgromadzonych w Filharmonii Zielonogórskiej goœci powitali: gospodarz tegorocznej gali Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz prezes Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlowej Jerzy Korolewicz. Firmy, podobnie jak to mia³o miejsce w poprzednich edycjach, rywalizowa³y w czterech kategoriach: mikro, ma³ych, œrednich i du ych przedsiêbiorstw. Do tegorocznej edycji konkursu zg³osi³y siê 52 firmy. Bank Spó³dzielczy we Wschowie, znalaz³ siê wœród laureatów V edycji konkursu i jako jedyny bank otrzyma³ wyró nienie w formie Certyfikatu Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii Du e Przedsiêbiorstwo. Pamiêæ o ksiêdzu Augustynie Szamarzewskim - Pierwszym Patronie Zwi¹zku Polskich Spó³ek Zarobkowych Wprzeddzieñ Wszystkich Œwiêtych przedstawiciele Banków Spó³dzielczych w Dobrzycy, Krotoszynie, Raszkowie oraz oddzia³u -Banku S.A. w Ostrowie Wlkp. z³o yli wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze na grobie wybitnego Wielkopolanina - ks. Augustyna Szamarzewskiego. W ten sposób przedstawiciele bankowoœci spó³dzielczej oddali ho³d wielkimu patriocie i twórcy bankowoœci spó³dzielczej. Ks. Szamarzewski zakoñczy³ swe pracowite i patriotyczne ycie w Ostrowie Wielkopolskim i spocz¹³ na tutejszym cmentarzu. (Notê biograficzn¹ nt. ksiêdza Augustyna Szamarzewskiego przedstawiono w I -nr 6/2012). Korespondent Ostrów Wielkopolski Anna Gruszczyñska

13 Z Z Y C I A S G B 13 Nowa ods³ona oddzia³u w Przemêcie Banku Spó³dzielczego we Wschowie Oddzia³ w Przemêcie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w nowej, nowoczesnej i spe³niaj¹cej najwy sze standardy bankowoœci ods³onie. Atrakcyjna aran acja wnêtrza, indywidualne stanowiska obs³ugi klienta stwarzaj¹ warunki do dyskretnego kontaktu Doradcy z Klientem. Pan Sebastian Nietyksza, Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego we Wschowie podczas uroczystego otwarcia oddzia³u podkreœli³, e konsekwentnie realizowana strategia Banku pozwala budowaæ Bank uniwersalny i nowoczesny, zapewniaj¹cy indywidualne podejœcie do potrzeb i oczekiwañ klientów. Firma dobrze widziana Business Centre Club w organizowanym przez siebie konkursie o tytu³ Firma Dobrze Widziana w kategorii rynek i miejsce pracy nagrodzi³ Polski Bank Spó³dzielczy w Ciechanowie. Idea biznesu spo³ecznie odpowiedzialnego od lat zajmuje znacz¹ce miejsce w filozofii dzia³ania PBS w Ciechanowie. Dzia³ania CSR widoczne s¹ w wielu p³aszczyznach. Od zawsze wspieramy kulturê, sport i edukacjê. Od dwóch lat aktywnie dbamy o œrodowisko naturalne. Obecnie naszym najwa niejszym celem CSR jest zbudowanie osobistego zaanga owania wszystkich pracowników banku w spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ. Celem projektu Firma Dobrze Widziana realizowanego przez BCC jest wspieranie wdra ania w polskich przedsiêbiorstwach zarz¹dzania zgodnego ze standardami spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Jednym z etapów przedsiêwziêcia jest wy³onienie w drodze konkursu w ka dym województwie firm, które wyró niaj¹ siê w opinii otoczenia aktywnoœci¹ w obszarze spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu i skutecznie komunikuj¹ o prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci. Nagrody przyznaje kapitu³a w sk³adzie: Marek Goliszewski prezes BCC, Pawe³ ukasiak przewodnicz¹cy Kapitu³y, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ks. Andrzej Sikorski cz³onek Kapitu³y, prezes Fundacji Byæ Bardziej, Pawe³ Oksanowicz - Radio PIN, Piotr Onikki - Górski - dyrektor Biura kontaktów Spo³ecznych BCC. Mat. na podstawie fot. Ryszard Baranowski BCC Bank Spó³dzielczy we Wschowie laureatem Ogólnopolskiego Programu Najwy sza Jakoœæ Quality International W pi¹tek, 18 paÿdziernika br. w Poznaniu odby³a siê uroczysta gala podsumowuj¹ca VII edycjê Ogólnopolskiego Programu Najwy sza Jakoœæ Quality International Kapitu³a konkursu Najwy sza Jakoœæ Quality International 2013 wraz z organizatorem Forum Biznesu przyzna³a Bankowi Spó³dzielczemu we Wschowie tytu³ Laureata oraz Srebrne God³o w kategorii QI PRODUCT produkt najwy szej jakoœci za aplikacjê NetTeam Bank oraz Intranet BS Wschowa. Bank Spó³dzielczy we Wschowie otrzyma³ równie tytu³ Laureata oraz Br¹zowe God³o w kategorii QI PRODUCT produkt najwy szej jakoœci za Aplikacjê Mobile Bank. To najwiêkszy program projakoœciowy w Polsce organizowany przez ForumBinesu.pl i cykl gospodarczy Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Program odbywa siê pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Klubu Polskie Forum ISO Potrafimy ze sob¹ wspó³pracowaæ Wmiesiàcu wrzeúniu br. cztery Banki Spóùdzielcze podpisaùy (po wygranym przetargu) umowæ konsorcjum bankowego na finansowanie JST w Wejherowie w kwocie ,00 zù. Kaýdy z banków kredytowaù ¼ zobowiàzania. Inicjatorem wspólnego kredytowania byù Bank Rumia Spó³dzielczy, natomiast na lidera konsorcjum wybrano Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie, a uczestnikami wspólnego konsorcjum zosta³y s¹siaduj¹ce banki: Bank Spó³dzielczy w Pucku i Bank Spó³dzielczy w Krokowej. Banki postanowi³y powalczyæ o wysok¹ kwotê kredytu, zdywersyfikowaæ swoje ryzyko kredytowe i rywalizowaæ wy³¹cznie z bankami komercyjnymi. Podczas spotkania w Kaszubskim Banku Spó³dzielczym w Wejherowie Prezesi: Ewa PoŸniak-Kilkowska, Krystyna Tomaszunas, Adela Baranowska i Zygmunt Dudek wspólnie ustalili parametry cenowe i sposób realizacji transakcji. W najbli szym czasie Banki deklaruj¹ dalsz¹ wspó³pracê w tym zakresie.

14 14 Z Z Y C I A S G B Spotkanie w Nieborowie Wdniu 28 listopada br. w Nieborowie w Dworku Bia³a Dama, odby³o siê spotkanie przedstawicieli Banków Spó³dzielczych, którego tematem przewodnim by³a wspó³praca w zakresie udzielania kredytów w konsorcjum. Uzupe³nieniem formu³y spotkania by³a równie problematyka zwi¹zana z factoringiem, leasingiem oraz prezentacja zagadnieñ dotycz¹cych szeroko rozumianej wspó³pracy -Banku S.A. z Bankami Spó³dzielczymi, jak równie dyskusja nad form¹ oraz kierunkami wspó³dzia³ania. Zebranych goœci przywita³a Agnieszka Szczêœniak - Dyrektor Oddzia³u -Banku S.A. w owiczu, który by³ organizatorem spotkania. Oprócz przedstawicieli Banków Spó³dzielczych w Wiskitkach, Mszczonowie, Teresinie, oraz Banku Spó³dzielczego Ziemi owickiej w owiczu, wziêli w nim udzia³ równie pracownicy Departamentu Wsparcia Sprzeda y -Bank S.A. w osobach Agnieszki Tondel, Dawida Majdeckiego, Eugenia Ryœ z Zespo³u Monitoringu i Kontroli Wewnêtrznej, Pe³nomocnik Zarz¹du Leasing sp. z o.o. Dariusz Mierzejewski, Wiceprezes Zarz¹du Faktorzy S.A. Andrzej G³owacki oraz Prezes Zarz¹du BODiE sp. z o.o. Maciej Wojtaszek. Poza g³ównym tematem spotkania, jakim by³a kwestia wspó³pracy w zakresie udzielania kredytów w konsorcjum, zaproszeni goœcie: Dariusz Mierzejewski oraz Andrzej G³owacki zaprezentowali mo liwoœci skorzystania przez klientów Banków Spó³dzielczych z nowoczesnych rozwi¹zañ finansowania w obszarze us³ug factoringu oraz leasingu. Prezes Zarz¹du BODiE Sp. z o.o. Maciej Wojtaszek przedstawi³ szeroki wachlarz szkoleñ, dostosowanych do potrzeb i oczekiwañ Banków Spó³dzielczych, w szczególnoœci w zakresie standardów obs³ugi klienta, zarz¹dzania relacjami z klientem oraz wzrostu kompetencji pracowników. Na zakoñczenie, po konsultacjach z zaproszonymi ekspertami i przeprowadzeniu dyskusji, wszyscy zebrani zgodnie ocenili, i intensyfikacja wspó³pracy -Banku S.A. z Bankami Spó³dzielczymi oraz poszerzenie jej obszarów, w prostej drodze powinna przynieœæ korzyœci wszystkim zainteresowanym stronom i prze³o yæ siê bezpoœrednio na osi¹gniêcie po ¹danych wyników finansowych, jak równie na poprawê wizerunku Grupy i pozytywne postrzeganie jej przez otoczenie. O/ owicz -Bank S.A. Prezes Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych Krystyna Majerczyk abówka Krystyna Majerczyk- abówka zwi¹zana jest z sektorem bankowym od 1972 roku. Swoj¹ karierê zawodow¹ rozpoczê³a jako referent oraz starszy inspektor w Banku Spó³dzielczym w Dobrej, gdzie uzyska³a pierwsze doœwiadczenie bankowe i spó³dzielcze. Zdobyt¹ wówczas praktykê wykorzystywa³a w póÿniejszej karierze zawodowej. W latach zwi¹zana by³a z Bankiem BG. Pocz¹tkowo objê³a stanowisko starszego inspektora ekonomicznego, w jednym z Oddzia³ów, nastêpnie pracowa³a jako starszy inspektor ekonomiczny, g³ówny specjalista oraz naczelnik wydzia³u w Centrali Banku, zastêpca dyrektora w Departamencie Rolnictwa Indywidualnego i Rzemios³a oraz Departamencie Kredytowania Rolnictwa i Departamencie Kredytów. Kontynuuj¹c pracê w BG w latach by³a wiceprezesem Zarz¹du Banku. Przez ponad dwa lata by³a dyrektorem w Departamencie Kontroli i Monitoringu w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a nastêpnie dwa lata by³a zastêpc¹ prezesa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W obu instytucjach Pani Krystyna Majerczyk abówka wykorzystywa³a doœwiadczenie zwi¹zane ze znajomoœci¹ problematyki bankowej i spó³dzielczej. W latach pracowa³a w PKO Bank Polski, by³a zastêpc¹ dyrektora w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji oraz dyrektorem Departamentu Restrukturyzacji Wewnêtrznej. Od 2007 do marca 2012 roku by³a cz³onkiem Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bra³a równie czynny udzia³ w pracach sekcji banków spó³dzielczych, podczas pe³nienia funkcji wiceprezesa Zarz¹du Zwi¹zku Banków Polskich oraz pracy jako wiceprzewodnicz¹cy Komisji Etyki Bankowej, a nastêpnie przewodnicz¹cy.

15 Bank Spó³dzielczy w regionie B A N K W R E G I O N I E 15 Kilka dni temu redaktorzy Informatora odwiedzili Goleniów w województwie zachodniopomorskim oraz Bank Spó³dzielczy, który od 65 lat aktywnie pracuje na rzecz mieszkañców. Obok przedstawiamy rozmowê z prezesem zarz¹du banku oraz skarbnikiem Powiatu Goleniowskiego. Przypomnijmy, e w naszym cyklu prezentujemy ró ne banki naszej Grupy, ka dy z nich codziennie umacnia pozycjê na rynku us³ug finansowych. Historia Banku Spó³dzielczego w Goleniowie W tym roku mija 65 lat od czasu powstania Banku Spó³dzielczego w Goleniowie. Uroczyste obchody z udzia³em wielu znamienitych goœci odby³y siê 22 czerwca 2013 roku. Bank od samego pocz¹tku œwiadczy³ us³ugi finansowe dla ludnoœci; rolników i przedsiêbiorców. Od wielu lat przedmiotem dzia³ania Banku jest obs³uga klientów indywidualnych i instytucjonalnych, obs³uga finansowa przedsiêwziêæ gospodarczych szczególnie w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo ywczego, ale równie w sektorze MSP. Wyró nikiem i mocn¹ stron¹ Banku, jest jego zaanga owanie w rozwój spo³ecznoœci lokalnych. Rozwijaj¹c wspó³pracê ze swoimi partnerami spo³ecznymi, staje siê dla nich zaufanym i pewnym partnerem. Bank od lat konsekwentnie anga uje siê we wspieranie dzia³alnoœci organizacji charytatywnych i proedukacyjnych, anga uje siê w inicjatywy spo³ecznie u yteczne i przywi¹zuje du ¹ wagê do Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Biznesu. Misj¹ Banku jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych w³aœcicieli i klientów lokalnego rynku, przy zachowaniu bezpieczeñstwa zgromadzonych w Banku depozytów, a tak e dzia³anie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i ku jego po ytkowi, we wspó³pracy z Bankiem Zrzeszaj¹cym. Bank Spó³dzielczy w Goleniowie prowadzi dzia³alnoœæ biznesow¹ na terenie województwa zachodniopomorskiego. Posiada centralê w Goleniowie. Najwiêksze placówki banku znajduj¹ siê w Nowogardzie, Maszewie, Wêgorzynie, oraz miejscowoœciach obez i Chociwel. W sumie bank posiada 17 placówek. Nale y do jednych z bardziej aktywnych banków Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Wszyscy jesteœmy klientami Rozmowa z Tomaszem Sobolewskim, prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Goleniowie Pod koniec listopada w Warszawie odebra³ Pan statuetkê dla banku - laureata III edycji konkursu Najlepszy Marketing Banku 2013 w kategorii Najlepsza kampania reklamowa. Czym jest ta nagroda? Na uroczystej gali byliœmy razem z panem Czes³awem Siwkiem przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej naszego banku. Statuetka œwiadczy o tym, e nasza praca zosta³a dostrze ona i doceniona nawet w stolicy. Konkurs Najlepszy Marketing Banku 2013 zorganizowa³ Instytut Nowoczesnego Biznesu w Warszawie. Kapitu³a wyró ni³a nasz bank w kategorii Najlepsza kampania produktowa za kampaniê Kredyt na zakup i monta kolektorów s³onecznych Chcia³bym mocno podkreœliæ, e nie pracujemy dla nagród, ale dla naszych klientów, ale nagrody zawsze ciesz¹. Na czym polega³a strategia komunikacji w kampanii reklamowej? Obecnie nowoczesne gospodarki poœwiêcaj¹ wiele uwagi ochronie œrodowiska, odnawialnym Ÿród³om energii i wykorzystaniu naturalnych zasobów. Nasz produkt finansowy przeznaczony jest na zakup i monta kolektorów solarnych, czyli urz¹dzeñ s³u ¹cych do przetwarzania energii s³onecznej na ciep³o np. ogrzanie wody czy domu idealnie wpisuje siê w to przes³anie. Zale a³o nam na podkreœleniu zalet produktu oraz budowê wizerunku banku, który w swoim modelu biznesowym przywi¹zuje du ¹ wagê do Corporate Social Responsibility, czyli Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Biznesu. Kampaniê oparliœmy na g³ównym haœle reklamowym: S³oneczna energia teraz taniej. Grupa docelowa to osoby fizyczne, g³ównie mieszkañcy domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. W przekazie reklamowym podkreœlaliœmy korzyœci, jakie uzyska klient bior¹c kredyt na kupno lub monta kolektora. Kampania reklamowa obejmowa³a miasta: Goleniów, obez, Nowogard, Chociwel, Maszewo, Wêgorzyno, Dobrzany, Dobra, Stepnica oraz Iñsko, czyli miejscowoœci znajduj¹ce siê na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystaliœmy m. in. materia³y BTL, czyli ulotki i plakaty, które powsta³y dziêki wspó³pracy z bankiem zrzeszaj¹cym, wsparciem kampanii by³y noœniki outdoorowe. Siatki reklamowe pojawi³y siê na elewacjach naszych

16 16 B A N K W R E G I O N I E Siatki reklamowe na elewacjach placówek banku. Powy ej Oddzia³ obez. Oddzia³ banku w Maszewie. Jednym z noœników reklamowych wykorzystanych w kampanii kredytów s³onecznych by³y tablice usytuowane przy najbardziej ruchliwych trasach. placówek. Promuj¹c nasz produkt uczestniczyliœmy tak e w Miêdzynarodowych Targach Budowlanych i Budownictwa Energo-oszczêdnego i Pasywnego w Szczecinie. Dla klientów odwiedzaj¹cych targi i zainteresowanych kredytem zosta³ przygotowany specjalny bon rabatowy upowa niaj¹cy do obni enia oprocentowania kredytu. Zintegrowana komunikacja marketingowa zaowocowa³a znacz¹cym wzrostem sprzeda y. Wspomnia³ Pan, e braliœcie udzia³ tak e w targach. Czy maj¹c blisko 17 placówek bankowych warto wychodziæ na zewn¹trz? Sektor us³ug bankowych b³yskawicznie siê zmienia. Bezpowrotnie minê³y czasy, gdy bankowiec czeka³ na klienta. Dzisiaj musimy sami do niego wyjœæ, zaproponowaæ dobry produkt po w korzystnej cenie. Klient musi czuæ, e interesujemy siê nim i chcemy zaspokoiæ jego potrzeby. Czêsto te kreujemy potrzeby klienta. W sferze zainteresowañ banku s¹ wszystkie grupy klientów? Kiedyœ byliœmy kojarzeni jako bank typowo rolniczy. W naszym portfelu przewa a³y osoby pracuj¹ce w tym sektorze gospodarki. Dzisiaj jesteœmy bankiem uniwersalnym, w którym ka dy klient znajdzie potrzebny produkt lub us³ugê. Standaryzujemy jakoœæ obs³ugi klienta, wyg³ad placówek, upraszczamy formalnoœci. Mówi Pan o standaryzacji placówek, ale chyba centrala banku nie prezentuje siê idealnie. Ma Pan racjê, budynek centrali dobrze wygl¹da³ w latach 90- tych. Kamienica w której obecnie mieœci siê siedziba banku nie Ze swoj¹ ofert¹ bank czêsto pojawia siê na ró nego rodzaju targach i spotkaniach z klientami jest zbyt reprezentacyjna, poza tym jest ma³a jak na nasze bie ¹ce potrzeby. W przysz³ym roku w maju bêdziemy ju w nowym obiekcie i mam nadziejê, wszystkich zaskoczymy. Nie zdradzê wiêcej szczegó³ów ale mogê zapewniæ, e bêdzie to jeden z piêkniejszych budynków w Goleniowie. Mam nadziejê, e nowa centrala umocni nasz¹ pozycjê na rynku. Czy w orbicie Waszych zainteresowañ jest równie m³odzie szkolna? Jesteœmy otwarci na ka dego klienta tak e na ludzi m³odych. Uwa am, e ka da firma, która pretenduje do miana perspektywicznej i rozwijaj¹cej siê powinna szczególnie zabiegaæ o ludzi m³odych. Jest to bardzo wa ne zw³aszcza w us³ugach finansowych. Od lat anga ujemy siê w projekt prowadzony wspólnie z bankiem zrzeszaj¹cym Dziœ oszczêdzam w SKO, jutro w Banku Spó³dzielczym. Wspó³pracujemy z szeœcioma szko³ami. M³odzi ludzie najczêœciej korzystaj¹ z Internetu. Czy Bank Spó³dzielczy w Goleniowie jest obecny na portalach spo³ecznoœciowych? Istnieje takie powiedzenie jeœli nie ma ciê w Internecie nie istniejesz. Nie do koñca ma ono odzwierciedlenie w yciu. Praktycznie ka dy mo e do nas przyjœæ i spotkaæ siê na przyk³ad ze mn¹. Drzwi mojego gabinetu s¹ zawsze otwarte dla klientów. Nie jesteœmy obecni na portalach spo³ecznoœciowych, poniewa obecnie nie widzimy takiej potrzeby. eby byæ na Facebooku trzeba mieæ pomys³, strategiê i wyznaczony cel, wówczas taka komunikacja jest interesuj¹ca, naturalna i wiarygodna. M³odzi ludzie szybko wyczuwaj¹ fa³sz, który nazywaj¹ œciem¹, a my nie chcemy œciemniaæ. Oczywiœcie zdajê sobie sprawê, e w przysz³oœci mo e to siê zmieniæ. Ale bycie w social media dla samego bycia, moim zdaniem nie ma uzasadnienia biznesowego. Jeœli chodzi o Internet nasz bank ma stronê internetow¹ i pe³ni ona jedn¹ z form komunikacji z otoczeniem. W jaki sposób docieracie do przedsiêbiorców? Nie ulega w¹tpliwoœci, e ma³e i œrednie firmy s¹ ko³em zamachowym gospodarki i przedsiêbiorcy od dawna znajduj¹ siê w sferze zainteresowañ banków. Organizujemy spotkania z biznesmenami na których mówimy o mo liwoœciach pozyskania œrodków na inwestycje. Ostatnio rozwijamy projekt Jeremie. To program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. Zalet¹ programu jest wsparcie niskoprocentowymi po yczkami i porêczeniami kredytowymi mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W tym projekcie œciœle wspó³pracujemy z BGK. Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni, posiadaj¹ wiedzê i doœwiadczenie. Mamy znakomicie rozpoznany rynek, przez 65 lat dzia³alnoœci wypracowaliœmy mocn¹, markê banku, który na sta³e wpisa³ siê w lokalny krajobraz. Dysponujemy nowoczesnymi placówkami, szerok¹ gam¹ produktów i profesjonalnym zespo³em ludzi. W banku pracuje 108 osób, ka da z nich ma œwiadomoœæ, e bez klientów nie ma banku. Kadra to du y potencja³ banku? Uwa am, e pracownicy to jeden z naszych najmocniejszych filarów. To sta³y, zgrany i odpowiedzialny zespó³. Pracownicy maj¹ œwiadomoœæ jak dzisiaj nale y pracowaæ w bankowoœci. Od d³u szego czasu mamy opracowane plany sprzeda owe, standardy obs³ugi klienta. Ka dy nasz pracownik jest naszym klientem wewnêtrznym. Ka dy poleca us³ugi banku. Ja na przyk³ad przekona³em swoj¹ ma³ onkê, eby przenios³a konto do naszego banku. Na prowizjach i op³atach zaoszczêdzi³a kilkadziesi¹t procent w skali miesi¹ca.

17 B A N K W R E G I O N I E 17 rodzaju ubezpieczenia. Nasi pracownicy zawsze w rozmowie z klientem dok³adnie informuj¹, jakie zdarzenie nie jest objête ubezpieczeniem. Nie mo emy sobie pozwoliæ, eby wprowadzaæ klienta w b³¹d. Nie chcemy wypracowywaæ zysków za wszelk¹ cenê kosztem klientów i dobrej opinii pracowników. Bankowoœæ spó³dzielcza zbyt d³ugo pracowa³a na swoj¹ pozycjê i zaufanie, eby teraz nara aæ siê na ryzyko utraty wiarygodnoœci. Bon rabatowy, który otrzymywali klienci odwiedzaj¹cy stoisko targowe banku w Szczecinie. Czy pracownicy mog¹ rozwijaæ swoje kompetencje zawodowe? Naturalnie. Przeznaczamy znacz¹ce œrodki finansowe na podnoszenie kwalifikacji pracowników. W naszym banku odbywa siê wiele szkoleñ. Korzystamy przede wszystkim z oferty Bankowego Oœrodka Doradztwa i Edukacji z Poznania. Cenimy w tej wspó³pracy nie tylko wysoki poziom szkoleñ ale równie elastycznoœæ. Czêsto trener przyje d a do Goleniowa co znaczenie zmniejsza nasze koszty. Zale y nam, eby potencja³ pracowników by³ w 100% wykorzystany. To w sumie nic nowego, mo na powiedzieæ, e kompetentna kadra to pewien standard w bankowoœci. Rzeczywiœcie w ka dym banku powinni pracowaæ profesjonaliœci. Ale jest jednak zasadnicza ró nica miêdzy nami a bankami komercyjnymi. Nasi pracownicy i myœlê, e podobnie jest w innych bankach nie sprzedaj¹ produktu za wszelk¹ cenê, nie stosuj¹ socjotechnicznych sztuczek. Podam przyk³ad: od d³u szego czasu w swojej ofercie mamy ró nego Wspomnia³ Pan o bankach. Co Pan s¹dzi o wspólnych akcjach promocyjnych Grupy? Na przyk³ad o obecnej Loterii z nagrodami. Wybierz swoj¹ drogê do wygranej? Dzisiaj niemal w ka dym sektorze gospodarki nastêpuje konsolidacja, firmy ³¹cz¹ si³y, zmieniaj¹ strategie. Ma³e s¹ tylko firmy dopiero powstaj¹ce tzw. start up-y, ale one maj¹ niesamowite potencja³y wzrostu. Jeœli dzisiaj zarz¹d jakiegokolwiek banku spó³dzielczego twierdzi, e jest w stanie sam prowadziæ akcje reklamowe jest moim zdaniem w b³êdzie. Du e kampanie reklamowe o zasiêgu ogólnopolskim mo na prowadziæ tylko wspólnie. Maj¹ one wymiar nie tylko produktowy, ale tak e wizerunkowy, poniewa pokazuj¹ banki Spó³dzielczej Grupy Bankowej, jako licz¹c¹ siê na rynku grupê finansow¹. Takie kampanie s¹ potrzebne i wszystkie banki Grupy powinny braæ w nich czynny udzia³. Czy bank zamierza zwiêkszaæ udzia³y w rynku na obszarze na którym ju jest obecny czy te zamierzacie wchodziæ na nowe rynki? W nadchodz¹cym roku chcemy nie tylko umacniaæ nasz¹ pozycjê, ale zamierzamy tak e otworzyæ placówkê w Szczecinie, mieœcie które ma du y potencja³ i jestem przekonany, e rynek jest perspektywiczny. Przed nami Œwiêta Bo ego Narodzenia i Nowy Rok W imieniu pracowników banku i swoim yczê klientom przede wszystkim realizacji planów i spe³nienia marzeñ. Wszelkiej pomyœlnoœci i sukcesów. Aby nadchodz¹cy rok 2014 by³ lepszy ni ten, który mija i gorszy od tego, który dopiero nadejdzie. Rozmawia³: Roman Szewczyk Drogi, szpital, szko³y i bank Rozmowa ze Zbigniewem Mazurem, skarbnikiem Powiatu Goleniowskiego. Od kiedy finanse Powiatu Goleniowskiego prowadzi Bank Spó³dzielczy w Goleniowie? Wspó³pracê rozpoczêliœmy w 2002 roku. W 2010 r. W³adze powiatu, w zwi¹zku z zakoñczeniem pierwszej umowy, og³osi³y przetarg na œwiadczenie us³ug finansowych. Kryteria by³y bardzo szczegó³owe i idealnie dopasowane do naszych potrzeb a najlepsz¹ ofertê z³o y³ Bank Spó³dzielczy. Czyli nie prosiliœcie o z³ote karty kredytowe? Zawsze nale y pamiêtaæ, e obracamy publicznymi pieniêdzmi, musimy je odpowiedzialnie dzieliæ i inwestowaæ dla dobra naszych mieszkañców. W³adza samorz¹dowa podobnie, jak Banki Spó³dzielcze s³u ¹ tym samym spo³ecznoœciom lokalnym. Jesteœmy jednym z partnerów strategicznych Banku Spó³dzielczego w Goleniowie, nie wchodzi³y w grê z³ote karty czy konta VIP, ale istotna by³a konkretna oferta spe³niaj¹ca potrzeby finansowe powiatu. Jakie by³y g³ówne kryteria przy wyborze banku? Jak wspomnia³em przetarg by³ rozpisany szczegó³owo. Na przyk³ad chcieliœmy mieæ limit zad³u ania do wysokoœci 2 milionów z³otych i nie by³o z tym adnego problemu. Zale a³o nam przede wszystkim na korzystnej cenie oraz szerokim wachlarzu us³ug. Mniejsze znaczenie mia³ bank, który bêdzie nas obs³ugiwa³. Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie Nie by³o istotne, eby by³ to bank lokalny, tutaj odprowadzaj¹cy podatki, maj¹cy chocia by czêœciowy wp³yw na rozwój gospodarczy regionu? Polski sektor bankowoœci spó³dzielczej mimo ponad 150 lat tradycji, w czasach

18 18 B A N K W R E G I O N I E Bez w¹tpienia naszym sukcesem jest przekszta³cenie szpitala powiatowego w Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. Dziœ szpital nie jest zad³u ony, ma³o tego sam siê finansuje, zosta³ wyposa ony w nowoczesny sprzêt, kadra cieszy siê du ym zaufaniem pacjentów. Widaæ, e m¹dre zarz¹dzanie placówk¹ przynosi wymierne korzyœci dla wszystkich. Zwykle przekszta³cenia s¹ d³ugie i trudne do przeprowadzenia. Czêsto napotyka siê na niechêæ personelu. Jak to siê uda³o? Zabytkowy koœció³ parafialny pod wezwaniem Œw. Katarzyny w nocnej ods³onie. PRL-u nie mia³ dobrej prasy. Praktycznie jego rola zosta³a ograniczona do obs³ugi rolników i sektora rolno - spo ywczego. Dopiero od ponad dwóch dekad spó³dzielczoœæ bankowa w Polsce siê odradza, rosn¹ jej udzia³y w rynku us³ug finansowych. Dziœ Banki Spó³dzielcze s¹ jednym ze znacz¹cych elementów polskiego systemu bankowego. W czasach konkurencji nie mo na preferowaæ adnego podmiotu. Jak uk³ada siê wspó³praca z w³adzami banku? Uwa am, e nasze kontakty s¹ bardzo dobre. Zawsze miêdzy nami jest dobra komunikacja. Nale y dodaæ, e zarz¹d banku jest zawsze do naszej dyspozycji a w kontaktach biznesowych jest to element wa ny. Bank wspiera finansowo tak e projekty prowadzone przez powiat. Ostatnio sfinansowa³ zakup mebli do rozbudowanej Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej. Brama Woliñska uwa ana za jedn¹ z najpiêkniejszych budowli obronnych na Pomorzu. Obecnie mieœci siê w niej punkt informacji turystycznej. Ma Pan racjê. Jednak w tym przypadku wszystkie strony chcia³y z sob¹ rozmawiaæ i wypracowaæ kompromis. Chyba ka da osoba zwi¹zana ze szpitalem od kadry zarz¹dzaj¹cej, poprzez bia³y personel, na pracownikach administracji skoñczywszy chcia³a zachowaæ miejsca pracy. Gdyby nie uda³o siê wypracowaæ konsensusu dziœ mieszkañcy powiatu leczyliby siê na przyk³ad w Szczecinie, a ludzie nie mieliby pracy. Za rok wybory samorz¹dowe. Jakie obietnice przedwyborcze uda³o siê spe³niæ w obecnej kadencji? Jednym z najwiêkszych sukcesów jest wybudowanie obiektu w którym mieœci siê Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Goleniowie. To jedna z najnowoczeœniejszych tego typu placówek w kraju. Korzysta z niej m³odzie ze sprzê onymi niepe³nosprawnoœciami. Drugim równie wa nym osi¹gniêciem w tej kadencji by³a emisja obligacji komunalnych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Powiat Goleniowski by³ pierwszym powiatem ziemskim, który tego dokona³. By³y te pora ki? Nie uda³o siê wyremontowaæ tylu odcinków dróg powiatowych ilu planowaliœmy. Liczymy, e w przysz³oœci w nowym rozdaniu œrodków unijnych, w ramach Program Przebudowy i Modernizacji Dróg w Powiecie Goleniowskim na lat uda siê zrealizowaæ te ambitne plany. Rozmawia³: Roman Szewczyk Fot. Autor Zabytkowy spichlerz z XVIII wieku, jedyna pozosta³oœæ po porcie rzecznym w Goleniowie. Wszystkie jednostki administracji powiatowej s¹ obs³ugiwane przez Bank Spó³dzielczy w Goleniowie? Tak. Jest to wygodniejsze i tañsze. Czy Pan osobiœcie korzysta z us³ug banku? Przez wiele lat pracowa³em w PKO BP, tam mia³em konto, które zaspokaja moje potrzeby zwi¹zane z us³ugami bankowymi dlatego te osobiœcie nie korzystam z us³ug Banku Spó³dzielczego w Goleniowie, ale to nie znaczy, e nie bêdê tego robi³ w przysz³oœci. Co jakiœ czas pojawiaj¹ siê informacje o zad³u onych szpitalach. W Goleniowie szpital sobie dobrze radzi. W Goleniowie podobnie jak w ca³ym kraju uroczyœcie obchodzono 11 listopada Œwiêto Niepodleg³oœci.

19 I N F O R M A C J E 19 MójKlient CRM Sukces to maksymalne wykorzystanie mo liwoœci jakie masz - Zig Ziglar Rok 2013 by³ dla Zespo³u Projektowego Mój Klient CRM nie tylko wa nym i udanym, lecz tak e obfituj¹cym w wiele istotnych wydarzeñ. Czerwiec 2013 roku to prze³omowy moment w -Banku S.A. - system zarz¹dzania relacjami z Klientami Mój Klient CRM zosta³ pomyœlnie wdro ony we wszystkich Oddzia³ach -Banku S.A.. Rytm minionego roku wyznacza³y: - prezentacja systemu Mój Klient CRM na Radzie Nadzorczej -Banku S.A. oraz Zgromadzeniu Prezesówrekomendacja wdro enia systemu CRM w Grupie, - stworzenie trzech wariantów (tzw. pakietów wdro eniowych ) wdro enia systemu CRM w Banku Spó³dzielczym- wycena CRM oraz zakres wsparcia wdro eniowego i powdro eniowego zaakceptowane przez Radê Zrzeszenia oraz Zgromadzenie Prezesów, - badanie potrzeb Banków Spó³dzielczych w zakresie wykorzystania narzêdzi wspieraj¹cych sprzeda oraz budowanie relacji z Klientami, - rozmowy z Bankami Spó³dzielczymi Grupy zainteresowanymi implementacj¹ narzêdzia CRM, - podnoszenie kompetencji Pracowników w zakresie filozofii CRM a dok³adniej: podrêczniki wspieraj¹ce, ulotki, broszury informacyjne, szkolenia stacjonarne oraz wiele innych, - wsparcie Liderów -Banku S.A. w zakresie wdro enia oraz wykorzystania systemu Mój Klient CRM w - Banku S.A. oraz Bankach Spó³dzielczych, - implementacja systemu CRM we wszystkich Placówkach -Banku S.A., - sukces pierwszej kampanii marketingowej tworzonej w oparciu o mo liwoœci systemu CRM, - rozpoczêcie prac wdro eniowych w pierwszych Bankach Spó³dzielczych, Ze úwi¹tecznymi pozdrowieniami, Zespó³ Projektowy Mój Klient CRM

20 20 I N F O R M A C J E Gra ekonomiczna Fair Play Bank/Geneza Podsumowanie Pierwsza edycja Gry ekonomicznej Fair Play Bank/ Geneza zakoñczy³a siê 19 listopada. Teraz nadszed³ czas na podsumowania przypomnijmy krótko ogólne regu³y. Gra toczy³a siê w Internecie, na stronie sgbgra.pl, mog³y w nim wzi¹æ udzia³ osoby w wieku od 13 do 20 lat, czyli najm³odsza grupa klientów Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Aby rozpocz¹æ Grê nale a³o zarejestrowaæ siê na stronie i tym samym za³o yæ Minibank. Minibanki, czyli poszczególni gracze mogli siê zrzeszaæ i tworzyæ wspólnie tzw. Megabanki, które sk³ada³y siê z 2 5 Minibanków. Jednak tylko Megabanki tworzone przez maksymalny, piêcioosobowy zespó³ mog³y walczyæ o nagrodê g³ówn¹. Zadaniem Megabanków by³o osi¹gniêcie jak najlepszych wyników mierzonych wielkoœci¹ uzyskanych przychodów. Wœród najlepszych z nich toczy³a siê walka o najwy sz¹ stawkê. Jednak równie pojedyncze Minibanki mog³y wygrywaæ nagrody. Gracze, którzy posiadali lub za³o yli konto dla m³odych, po odebraniu kodu w swoim Banku Spó³dzielczym, mogli wygrywaæ nagrody indywidualne podczas licytacji w grze m.in. telefon Nokia Lumia, s³uchawki bezprzewodowe czy odtwarzacz Mp3. Nagrody indywidualne fundowane by³y przez Banki Spó³dzielcze bezpoœrednio dla Graczy z danego obszaru. Nagrody g³ówne by³y, szczególnie bior¹c pod uwagê m³ody wiek uczestników, bardzo atrakcyjne. Na zwyciêskie zespo³y czeka³o kolejno: 25 tys. z³ za pierwsze miejsce, 15 tys. z³ za drugie i 10 tys. z³otych za trzecie. Laureatami zosta³y: Megabank Inflacja (BS Przemków, BS Wiêcbork, GBS Mosina), Megabank Pirates of Money (BS Tuchola), Megabank Sprz¹tacze (zarejestrowany w BS w Grodzisku Wlkp). W pierwszej edycji Gry udzia³ wziê³o 75 Banków Spó³dzielczych z ca³ej Polski. Zainteresowanie z jakim spotka³ siê nasz konkurs zaskoczy³o wszystkich. Gracze zarejestrowali Minibanków oraz za³o yli Megabanki. Odnotowaliœmy logowañ do serwisu! Poniewa by³a to pierwsza edycja, a zarazem wersja pilota owa Gry spodziewaliœmy siê, e pozwoli ona wy³owiæ wszystkie obszary wymagaj¹ce weryfikacji. Pilota wy³oni³ problem z b³êdnym przypisywaniem siê Graczy do Banków Spó³dzielczych, który spowodowa³ trochê zamieszania z licytacjami i odbiorem nagród. W trakcie trwania rozgrywki nie mo na by³o go rozwi¹zaæ w ³atwy sposób, ale dziêki dobrej wspó³pracy pomiêdzy Bankami Spó³dzielczymi i -Bankiem, ostatecznie pokonaliœmy niedogodnoœci. W kolejnych edycjach Gry na pewno ju ten problem nie wyst¹pi, mamy gotowe rozwi¹zania. Fair Play Bank/Geneza z za³o enia nie mia³a anga owaæ graczy w du ym wymiarze czasu, eby nie odci¹gaæ ich od szkolnych i domowych obowi¹zków. Jednak bardzo wielu z nich chêtnie poœwiêci³oby jej wiêcej uwagi, dlatego w kolejnej edycji, poza stricte konkursow¹ formu³¹, rozbudowane zostan¹ niektóre funkcje gry, a czas przeprowadzania indywidualnych licytacji zostanie przeniesiony w póÿniejsze godziny popo³udniowe. Sukces jakim okaza³ siê pomys³ i realizacja pierwszej gry ekonomicznej zobowi¹zuje do uruchomienia kolejnej. Po etapie podsumowuj¹cym ruszy³y przygotowania do drugiej, wrzeœniowej edycji.

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo