z lat Warszawa 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z lat 2009-2013 Warszawa 2013"

Transkrypt

1 z lt Wrszw 2013

2 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk, Dominik Rozkrut, Bet Szczepńsk Prce redkcyjne: Ew Kcperczyk, Bet Rzymek Skłd komputerowy i oprcownie grficzne: Ewelin Niewidomsk ISSN Pulikcj dostępn n Przy pulikowniu dnych GUS prosimy o podnie źródł

3 PRZEDMOWA Jednym z siedmiu filrów przedstwionej przez Komisję Europejską Strtegii Europ 2020 jest Agend Cyfrow. Głównym celem Agendy jest wsprcie wzrostu gospodrczego, wzrostu inteligentnego, zrównowżonego i sprzyjjącego włączeniu społecznemu, poprzez uzysknie trwłych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oprciu o lepsze wykorzystnie potencjłu technologii informcyjnych i komunikcyjnych. Agend Cyfrow oprcown zostł y określić rolę i znczenie wykorzystni ICT w procesie relizcji mitnych celów określonych n 2020 rok. Tkże w Polsce trw oecnie proces przygotowywni progrmów opercyjnych w rmch nowej perspektywy finnsowej , w dministrcji rządowej i smorządowej prowdzone są intensywne prce nd tworzeniem dokumentów progrmowych, rośnie więc zpotrzeownie n dne sttystyczne niezędne dl oprcowywni nliz, dignoz i prognoz rozwoju społeczeństw informcyjnego. Niniejsz pulikcj prezentuje wyniki dń sttystyki pulicznej z lt , dotyczące wyrnych spektów rozwoju społeczeństw informcyjnego w Polsce. Prgniemy zwrócić Pństw uwgę n wprowdzone w niniejszej edycji nowe zgdnieni, dotyczące m.in. innowcyjności sektor ICT, chmury oliczeniowej, korzystni z technologii informcyjno-telekomunikcyjnych przez dzieci. Plnując jej kolejne wydni, ędziemy wdzięczni z kżdą sugestię dotyczącą tk zwrtości tej pulikcji, jk i zkresu prowdzonych dń sttystycznych. Skłdm tą drogą podziękowni wszystkim respondentom gospodrstwom domowym i przedsięiorstwom iorącym udził w dnich, których wyniki wykorzystno w niniejszej pulikcji. Wyrżm głęoką ndzieję, że niniejsz pulikcj, jk i pozostłe inicjtywy z zkresu sttystyk nuki, techniki i innowcji, spotk się z Pństw pozytywnym przyjęciem, przyczynijąc się do populryzcji wiedzy o rozwoju sttystyk społeczeństw informcyjnego. Dyrektor Urzędu Sttystycznego w Szczecinie dr Dominik Rozkrut Szczecin, grudzień 2013 r.

4 FOREWORD The Digitl Agend is one of the seven pillrs of the Europe 2020 Strtegy presented y the Europen Commission. The min ojectives of the Agend include supporting economic growth, smrt sustinle nd inclusive growth, through otining sustined economic nd socil enefits from the digitl single mrket on the sis of etter use of ICT potentil. The Digitl Agend ws developed to determine the role nd importnce of ICT usge in chieving mitious gols estlished for the yer Also in Polnd opertionl progrmmes in the context of new finncil perspective re currently eing prepred while government nd locl government uthorities re working intensively on the development of progrmme documents. Therefore, the need for sttisticl dt necessry for the preprtion of nlyses, dignoses nd predictions linked to the development of the informtion society in Polnd is incresing. The following puliction presents the results of pulic sttistics surveys conducted in the yers concerning selected spects of the development of the informtion society in Polnd. We would like you to py ttention to new issues introduced in this edition, i.. relted to innovtiveness of the ICT sector, cloud computing, using ICT y children. While plnning future editions, we will e grteful for ll suggestions regrding contents of the puliction s well s the scope of conducted sttisticl surveys. We would like to thnk ll respondents households nd enterprises prticipting in surveys whose results hve een used in this puliction. We express gret hope tht the following puliction s well s other inititives concerning science, technology nd innovtion sttistics will receive your positive reception nd will contriute to populrising knowledge of the development of informtion society sttistics. Dyrektor Urzędu Sttystycznego w Szczecinie dr Dominik Rozkrut Szczecin, Decemer 2013

5 Spis treści Str. PRZEDMOWA... 3 STRESZCZENIE... 9 WPROWADZENIE SEKTOR I PRODUKTY ICT Metodologi Wyniki dń Struktur sektor ICT Przychody ze sprzedży Wydjność prcy w sektorze ICT Koszty dziłlności sektor ICT Rentowność sprzedży w sektorze ICT Nkłdy sektor ICT n dziłlność B+R Innowcyjność w sektorze ICT Innowcje produktowe i procesowe Innowcje orgnizcyjne i mrketingowe Nkłdy n dziłlność innowcyjną Produkty ICT Import i eksport wyroów ICT WYKORZYSTANIE ICT W PRZEDSIĘBIORSTWACH Zkres podmiotowy i metodologi dń Struktur zdnych przedsięiorstw i kompletność złożonych sprwozdń Precyzj wyników dni Uwgi ogólne Wyposżenie przedsięiorstw w komputery Dostęp do Internetu w przedsięiorstwch Prędkości połączeń internetowych Urządzeni przenośne umożliwijące moilny dostęp do Internetu Prcownicy korzystjący z komputerów Specjliści ICT/IT Stron 66 Newslettery Medi społecznościowe Chmur oliczeniow Hndel elektroniczny Zkupy elektroniczne Elektroniczn fktur Automtyczn wymin informcji wewnątrz przedsięiorstw Elektroniczn dministrcj puliczn Nkłdy n ICT WYKORZYSTANIE ICT W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Metodologi Zkres podmiotowy dni Doór próy orz udził respondentów w dniu Uogólninie wyników Precyzj wyników Wyniki dń Uwgi ogólne

6 Wyposżenie gospodrstw domowych w komputery Korzystnie z komputer Dostęp do Internetu w gospodrstwch domowych Szerokopsmowy dostęp do Internetu w gospodrstwch domowych Korzystnie z Internetu Cele korzystni z Internetu Zkupy przez Internet Wydtki gospodrstw domowych n zkupy dokonywne przez Internet Łączenie się z Internetem poz domem lu miejscem prcy poprzez urządzeni przenośne Otwrte punkty dostępu Hotspoty Umiejętności informtyczne Elektroniczn dministrcj puliczn Wykorzystnie technologii informcyjno-telekomunikcyjnych przez dzieci ANEKS Sttystyk społeczeństw informcyjnego w Polsce ANEKS Sttystyk społeczeństw informcyjnego w Europejskim Systemie Sttystycznym

7 TABLE OF CONTENTS Pge FOREWORD... 4 EXECUTIVE SUMMARY WPROWADZENIE THE ICT SECTOR AND PRODUCTS Methodology The survey results The structure of the ICT sector Sles revenues Lour productivity in the ICT sector The operting costs in the ICT sector Return on sles in the ICT sector The ICT sector expenditures on R&D Innovtiveness in ICT sector Product nd process innovtions Orgnistionl nd mrketing innovtions Expenditures on innovtion ctivities ICT products Imports nd exports of ICT products ICT USAGE IN ENTERPRISES The popultion nd methodology of surveys The structure of surveyed enterprises nd completeness of sumitted questionnires Precision of the survey results Generl notes Access to computers in enterprises Access to the Internet in enterprises Speed of Internet connections Moile devices llowing moile connection to the Internet Employees using computers ICT/IT specilists Wesite Newsletters Socil medi Cloud computing E-Commerce Electronic purchses Electronic invoicing Automtic shre of informtion within the enterprise E-government ICT investments ICT USAGE IN HOUSEHOLDS Methodology Popultion Smpling nd prticiption of respondents in survey Generlistion of results Precision of results Survey results Generl notes

8 Access to computers in households Usge of computers Access to the Internet in households Brodnd ccess to the Internet in households Usge of the Internet Purposes of using the Internet Online purchses Households expenditures on purchse vi Internet Accessing the Internet outsider home or workplce vi moile devices Hotspots IT skills E-government ICT usge y children APPENDIX Informtion society sttistics in Polnd APPENDIX Informtion society sttistics in the Europen Sttisticl System

9 STRESZCZENIE Sektor i produkty ICT Wykorzystnie ICT w przedsięiorstwch W 2012 r. w sektorze ICT dziłło 1649 firm ztrudnijących 10 osó lu więcej (wzrost o 7,1 % woec roku poprzedniego), spośród których 87,3 % świdczyło usługi ICT. Blisko trzy czwrte przedsięiorstw zjmujących się usługmi ICT stnowiły firmy oferujące usługi informtyczne. W porównniu z 2009 r. licz podmiotów z sektor ICT wzrosł o 25,6 % (w tym usługowych o 31,3 %). Licz osó prcujących w sektorze ICT wyniosł 177,4 tys. (więcej o 1,8 % w porównniu z rokiem poprzednim orz o 11,6 % w stosunku do 2009 r.), z czego pond trzy czwrte stnowiły osoy prcujące w usługch ICT, w tym 60,9 % w usługch informtycznych. Wrtość przychodów netto ze sprzedży w sektorze ICT zwiększył się w porównniu z 2009 r. o 30,8 % i wyniosł w 2012 r. prwie 126 mld zł. Njwiększy wkłd w generownie przychodów sektor ICT mją usługi, w szczególności telekomunikcj. W 2012 r. firmy zjmujące się produkcją ICT dwie trzecie swoich przychodów uzyskły ze sprzedży n eksport, podczs gdy przedsięiorstw oferujące usługi ICT zledwie 12,4 %. W dnych ltch systemtycznie wzrstł wrtość przychodów netto uzyskiwnych z eksportu. W 2012 r. w porównniu z 2009 r. wrtość tych przychodów w przedsięiorstwch zjmujących się produkcją ICT zwiększył się o 24,0 %, ntomist w usługch ICT pond dwukrotnie. Njwiększy, lisko czterokrotny wzrost (o 2,9 mld zł) notowły firmy prowdzące sprzedż hurtową ICT, jednk njwyższe przychody uzyskno z eksportu usług informtycznych. W ltch zoserwowć możn dynmiczny wzrost (pond trzykrotny o 807 mln zł) nkłdów poniesionych n dziłlność dwczą i rozwojową w sektorze ICT. W kżdym dnym roku pond 85 % wrtości nkłdów n dziłlność B+R w sektorze ICT ponosiły firmy świdczące usługi ICT. Przedsięiorstw innowcyjne z sektor produkcji ICT w ltch wprowdzły innowcje dwukrotnie częściej niż przedsięiorstw innowcyjne z sektor produkcji i usług ogółem. W sektorze ICT njczęściej wprowdzno nowe lu ulepszone produkty. W cłym sektorze ICT, podonie jk w sektorze usług ICT, dominowł sprzedż produktów nowych tylko dl przedsięiorstw, ntomist w sektorze produkcji ICT przewżł sprzedż produktów nowych dl rynku. W 2012 r. wrtość produkcji sprzednej wyroów ICT w porównniu z 2009 r. utrzymł się n podonym poziomie. W okresie tym wzrosł wrtość eksportu ICT (o 4,2 % do 37,3 mld zł) orz importu ICT (o 13,6 % do 44,4 mld zł). W 2013 r. komputery wykorzystywło 95 % przedsięiorstw, w tym prwie wszystkie podmioty duże. Wrtość tego wskźnik w 2012 r. lokowł Polskę n nieco niższym poziomie niż średni dl Unii Europejskiej. Od 2009 r. odsetek przedsięiorstw mjących dostęp do Internetu przekrcz 90 %, przy czym w przedsięiorstwch dużych wynosi prwie 100 %. W 2013 r. njwyższy wskźnik dostępności do Internetu odnotowno w województwie luelskim (96,5 %), njniższy w świętokrzyskim (90,6 %). Porównując wyniki dni z 2012 r. w krjch Unii Europejskiej, wrtość tego wskźnik w Polsce ył niezncznie niższ od średniej w UE, ntomist dystns dzielący polskie przedsięiorstw od podmiotów z czołówki europejskiej wynosił 7 p. proc. W 2013 r. w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się licz przedsięiorstw korzystjących z połączeń szerokopsmowych, tkże ezprzewodowych łączy 3G. Njwiększy wzrost dostępności do Internetu poprzez łącze szerokopsmowe odnotowno wśród przedsięiorstw młych. W większości województw wystąpił wzrost wrtości tego wskźnik w skli roku, njwiększy w województwie mzowieckim i dolnośląskim. W nlizownym okresie systemtycznie wzrstł odsetek prcowników wykorzystujących komputer, w tym z dostępem do Internetu. Wrtość tego wskźnik jest istotnie zróżnicown terytorilnie orz ze względu n rodzj dziłlności przedsięiorstw. W 2013 r. lisko połow firm wyposżł swoich prcowników w sprzęt pozwljący n ezprzewodowy dostęp do Internetu. W przypdku 9

10 podmiotów dużych dziewięć n dziesięć zpewniło swoim prcownikom możliwość korzystni z urządzeń moilnych. W 2012 r. specjlistów z dziedziny ICT ztrudniło lu próowło ztrudnić 8,6 % przedsięiorstw w Polsce, njwiększą ktywność w tym zkresie wykzły podmioty duże. W ltch odnotowno wzrost odsetk firm otrzymujących zmówieni z pomocą sieci komputerowych do poziomu 10,7 %, przy czym w przypdku młych przedsięiorstw wzrost wyniósł 8,9 %, dużych 33,3 %. Njczęściej tę formę sprzedży stosowły podmioty prowdzące dziłlność związną z nprwą i konserwcją komputerów i sprzętu komunikcyjnego (33,9 %) orz z informcją i komunikcją (17,7 %). W przypdku utomtycznej wyminy dnych wewnątrz przedsięiorstw w 2013 r. częściej stosowny ył system CRM (20,7 %) niż ERP (17,1 %). Wzrósł odsetek przedsięiorstw wysyłjących i otrzymujących elektroniczne fktury, posidjące ustndryzowną strukturę umożliwijącą ich utomtyczne przetwrznie i w 2013 r. wyniósł odpowiednio 5,6 % i 25,3 %. Zwiększył się również odsetek przedsięiorstw wykorzystujących Internet w kontktch z orgnmi dministrcji pulicznej, osiągjąc w 2012 r. poziom 90,4 %. Pond jedn trzeci przedsięiorstw w 2012 r. poniosł nkłdy n zkup sprzętu ICT, przede wszystkim sprzętu informtycznego. W grupie tej dominują podmioty duże. Njczęściej zkupów dokonywły firmy nleżące do sekcji dziłlność finnsow i uezpieczeniow orz informcj i komunikcj. Wykorzystnie ICT w gospodrstwch domowych W 2013 r. prwie trzy czwrte gospodrstw domowych miło w domu przynjmniej jeden komputer. Odsetek tkich gospodrstw wzrstł systemtycznie w osttnich ltch, przy czym ył on zdecydownie wyższy w gospodrstwch z dziećmi. N przestrzeni lt zwiększł się również licz regulrnych użytkowników komputerów. W 2013 r. dostęp do Internetu w domu posidło 71,9 % gospodrstw domowych. Odsetek ten ył wyższy o 1,4 p. proc. niż w poprzednim roku i wzrstł w cłym dnym okresie. Jego poziom ył zróżnicowny w zleżności od typu gospodrstw domowego, stopni urnizcji, miejsc zmieszkni orz regionu. Podonie jk w przypdku posidni komputer, zdecydownie częściej dostęp do Internetu w domu posidły gospodrstw domowe z dziećmi niż ez dzieci. Odsetek ten ył nieco wyższy w dużych mistch orz w Polsce centrlnej niż n pozostłych oszrch. Deklrowne przyczyny rku dostępu do Internetu w domu yły zróżnicowne n przestrzeni dnych lt, jednk njczęściej wskzywno n rk potrzey posidni dostępu do sieci w domu. W ltch udził gospodrstw domowych posidjących szerokopsmowy dostęp do Internetu rósł szyciej niż udził gospodrstw domowych z dostępem do Internetu ogółem, osiągjąc w 2013 r. poziom 68,8 %. W 2013 r. 59,9 % osó w wieku lt regulrnie korzystło z Internetu. Poziom odsetk regulrnych użytkowników Internetu ył zróżnicowny w zleżności od wieku, ktywności zwodowej, poziomu wyksztłceni i miejsc zmieszkni. Njwięcej regulrnych użytkowników odnotowno wśród uczniów i studentów (98,6 %), osó prcujących n włsny rchunek (83,3 %), tkże mieszkńców dużych mist i osó z wyższym wyksztłceniem. W Polsce centrlnej yło więcej regulrnych użytkowników Internetu niż w pozostłych częścich krju. Anlizując cele korzystni z Internetu w Polsce możn zoserwowć, że njwiększy udził stnowią osoy korzystjące z poczty elektronicznej. W 2013 r. udził użytkowników poczty elektronicznej w liczie ludności lt wyniósł 51,1 %, wśród osó korzystjących z Internetu 81,9 %. W 2013 r. pond 31,6 % Polków w wieku lt dokonywło zkupów przez Internet. Mężczyźni roili zkupy przez Internet częściej niż koiety. W 2013 r. dnie wykorzystni technologii informcyjno-telekomunikcyjnych wzogcono o dodtkowy moduł dotyczący korzystni z Internetu do kontktów z orgnmi dministrcji pulicznej. W 2013 r. odsetek osó korzystjących w ciągu osttnich 12 miesięcy z usług dministrcji pulicznej przez Internet wyniósł 22,6 %. Njczęstszą formą korzystni z e-dministrcji yło wyszukiwnie informcji n stronch internetowych dministrcji pulicznej. W 2013 r. zdno tkże wykorzystnie technologii informcyjno-telekomunikcyjnych przez dzieci. Odsetek gospodrstw domowych, w których dzieci mogły korzystć z komputer wyniósł 88,7 %. Prwie jedn trzeci opiekunów kontrolowł dzieci podczs korzystni z komputer. Njczęściej 10

11 rodzice pozwlli dzieciom n oglądnie plików wideo w Internecie (w 39,6 % gospodrstw domowych wskzno tką odpowiedź). Wskźniki z zkresu wykorzystni technologii informcyjno-telekomunikcyjnych w gospodrstwch domowych i wśród osó indywidulnych wykorzystuje się przy tworzeniu strtegii i progrmów. Znjdują się one m.in. w zie Strteg, któr służy do monitorowni relizcji strtegii oowiązujących w Polsce. Poniżej przedstwiono listę wskźników, które przekzywne są do zy Strteg (dne dostępne n stronie Wyszczególnienie Odsetek gospodrstw domowych posidjących dostęp do Internetu Odsetek gospodrstw domowych posidjących szerokopsmowy dostęp do Internetu w domu Odsetek osó korzystjących regulrnie (co njmniej rz w tygodniu) z Internetu Odsetek osó korzystjących z Internetu w kontktch z dministrcją puliczną Odsetek osó korzystjących z Internetu w kontktch z dministrcją puliczną do przekzywni wypełnionych formulrzy Udził liczy osó korzystjących z Internetu w kontktch z dministrcją puliczną w liczie osó posidjących szerokopsmowy dostęp do Internetu w gospodrstwch domowych Udził liczy osó korzystjących z Internetu w kontktch z dministrcją puliczną do przekzywni wypełnionych formulrzy w liczie osó posidjących szerokopsmowy dostęp do Internetu w gospodrstwch domowych Odsetek osó posidjących wysoki poziom kompetencji internetowych

12 executive summry The ICT sector nd products ICT usge in enterprises In the yer 2012 the numer of enterprises hiring 10 or more persons in the ICT sector mounted to 1649 (7.1% increse in comprison to the previous yer) mong which 87.3% offered ICT services. Almost three qurters of ICT service enterprises provided IT services. Since 2009 the numer of ICT enterprises incresed y 25.6% (of which service enterprises y 31.3%). The numer of persons employed in the ICT sector mounted to thousnd (n increse y 1.8% compred to the previous yer nd 11.6% compred to 2009) of which over three qurters were persons hired in ICT services constituting, including 60,9% in IT services. The ICT sector experienced the growth of net revenues from sles which mounted to nerly 126 illion PLN (i.e. 30.8% increse) in 2012 in comprison to Services, in prticulr telecommunictions, hd the iggest contriution in generting revenues of the ICT sector. In 2012 ICT mnufcturing enterprises erned two thirds of revenue from export sles while ICT service enterprises only 12.4%. The vlue of net revenues from export ws incresing on systemtic sis in the covered period. In 2012 these revenues incresed in ICT mnufcturing enterprises y 24.0% nd in ICT service enterprises over twofold when compred to The most significnt increse, lmost fourfold y 2.9 illion PLN, ws noted y ICT wholesle enterprises, however, the highest revenues were produced y exports of IT services. A dynmic increse of expenditures on R&D in the ICT sector ws noted in the yers (over threefold y 807 million PLN). Enterprises offering ICT services incurred over 85% of expenditures on R&D in the ICT sector in ech surveyed yer. Innovtive ICT mnufcturing enterprises introduced innovtions twice s much s mnufcturing nd service enterprises in totl. The ICT sector implemented new or improved products the most frequently. Sles of products only new to enterprises dominted in the whole ICT sector, similrly to the ICT services sector, while sles of products only new to the mrket previled in the ICT mnufcturing sector. In 2012 the vlue of sold production of ICT mintined similr level s in Over this period the vlue of ICT exports nd imports lso incresed, y 4.2% to 37.3 illion PLN nd y 13.6% to 44.4 illion PLN, respectively. In % of enterprises used computers including lmost ll lrge enterprises. The vlue of this indictor in 2012 plced Polnd slightly elow the EU verge. Since 2009 the percentge of enterprises with ccess to the Internet hs exceeded 90% while for lrge enterprises it mounted to lmost 100%. In 2013 the highest level of ccess to the Internet ws recorded in Luelskie Voivodship (96.5%) nd the lowest in Świętokrzyskie (90.6%). Compring results of the survey conducted in the EU Memer Sttes covering the yer 2012, the vlue of this indictor in Polnd ws slightly lower thn the EU verge nd gp etween Polish enterprises nd Europen leders mounted to 7 percentge points. The numer of enterprises using rodnd connections s well s wireless 3G connections incresed in 2013 in comprison to the previous yer. The iggest rise in the Internet ccess vi rodnd connections occurred mong smll enterprises. The vlue of this indictor incresed nnully in the mjority of voivodships it ws the iggest in Mzowieckie nd Dolnośląskie Voivodships. The systemtic growth of the shre of employees using computers, including the ones with ccess to the Internet, ws noticed in the nlysed period. However, the vlue of this indictor vried considerly depending on region nd type of ctivity. In 2013 lmost hlf of enterprises equipped their employees with devices enling wireless ccess to the Internet. As for lrge enterprises, 9 out of 10 offered their employees the possiility to use moile devices. In % of enterprises in Polnd recruited or tried to recruit ICT professionls with the iggest ctivity in this regrd mong lrge enterprises. In the yers n increse in the percentge of enterprises 12

13 ICT usge in households receiving orders vi computer networks up to 10.7% ws recorded. For smll enterprises the growth mounted to 8.9% nd for the lrge ones 33.3%. Enterprises engged in repir of computers nd communiction equipment (33.9%) nd informtion nd communiction (17.7%) used this form of sles the most frequently. As for utomtic shre of informtion within the enterprise in 2013, CRM system ws used more frequently thn ERP system (20.7% nd 17.1%, respectively). The percentge of enterprises sending nd receiving e-invoices, with stndrdised structure suitle for utomtic processing incresed in 2013 nd mounted to 5.6% nd 25.3%. The percentge of enterprises using the Internet for interction with pulic uthorities lso incresed nd reched 90.4% in In the sme yer more thn one third of enterprises incurred expenditures on purchsing ICT equipment, mostly IT equipment. Lrge enterprises previled in this group. Entities clssified in the sections finncil nd insurnce ctivities s well s informtion nd communiction mde purchses the most frequently. In 2013 lmost three fourths of households were equipped with t lest one computer. The percentge of such households ws incresing on systemtic sis in the recent yers nd ws significntly higher in households with children. The numer of regulr computer users ws lso incresing over the period % of households hd ccess to the Internet in This percentge ws y 1.4 pp higher thn in the previous yer nd ws lso on the rise during the nlysed yers. Its level vried depending on type of household, degree of urnistion, plce of residence nd region. As owning computer, households with children hd ccess to the Internet more frequently thn the ones without children. The percentge ws slightly higher in ig cities nd Centrl Polnd thn in other res. Reported resons for lck of the Internet ccess in households vried over the surveyed period, however, no need for the Internet ccess t home ws indicted the most frequently. In the yers the shre of households with rodnd ccess to the Internet ws incresing fster thn the shre of households with ccess to the Internet in totl, reching 68.8% in % of persons ged used the Internet on regulr sis in The level of the regulr Internet users percentge vried depending on ge, economic ctivity, level of eduction nd plce of residence. The highest numer of regulr users ws found mong pupils nd students (98.6%), the self-employed (83.8%) s well s residents of ig cities nd persons with tertiry eduction. The numer of regulr Internet users ws higher mong the residents of Centrl Polnd thn other regions. As for the purposes of using the Internet in Polnd, it cn e noticed tht persons using e-mil constituted the iggest shre. In 2013 the shre of e-mil users in the totl popultion ged mounted to 51.1% while in Internet users 81.9%. In 2013 over 31.6% of Poles ged purchsed goods nd services over the Internet. Men mde such purchses more frequently thn women. In 2013 the ICT usge survey ws supplemented with n dditionl module concerning using the Internet for interction with pulic uthorities. In 2013 the shre of persons using the internet for such purposes in the lst 12 months mounted to 22.6%. Serching for informtion on wesites of pulic uthorities ws the most common form of using e-government services. In 2013 ICT usge y children ws lso surveyed. The shre of households in which children could use computer mounted to 88.7%. Almost one third of gurdins controlled children while using computer. Prents most frequently llowed children to wtch videos on the Internet (39.6% of households mrked this nswer). ICT usge indictors for households nd individuls re used to crete strtegies nd progrmmes. They cn e found, inter li, in Strteg dtse which is used to monitor the implementtion of strtegies effective in Polnd. A list of indictors which re trnsferred to Strteg dtse is presented elow (dt ville - 13

14 Specifiction The shre of households with ccess to the Internet The shre of households with rodnd ccess to the Internet The shre of regulr (t lest once week) Internet users The shre of persons using the Internet for interction with pulic uthorities The shre of persons using the Internet for interction with pulic uthorities to send filled in forms Persons using the Internet for interction with pulic uthorities s the shre of persons with rodnd ccess to the Internet in households Persons using the Internet for interction with pulic uthorities to send filled in forms s the shre of persons with rodnd ccess to the Internet in households The shre of persons with high level of Internet competence

15 WPROWADZENIE Pod pojęciem technologii informcyjnych i komunikcyjnych (w skrócie ICT, z ng. Informtion nd communiction technologies, zwnych zmiennie technologimi informcyjno-telekomunikcyjnymi, teleinformtycznymi lu technikmi informcyjnymi) kryje się rodzin technologii przetwrzjących, gromdzących i przesyłjących informcje w formie elektronicznej. Rozwój międzynrodowej sttystyki społeczeństw informcyjnego zostł zpoczątkowny przez Orgnizcję Współprcy Gospodrczej i Rozwoju OECD w 1997 r., kiedy powołn zostł specjln Grup Roocz ds. Wskźników Społeczeństw Informcyjnego (Working Prty for Indictors on Informtion Society WPIIS). Celem jej powołni yło oprcownie spójnych w skli międzynrodowej definicji i metodologii dostrczni porównywlnych dnych dotyczących różnych spektów społeczeństw informcyjnego 1. W początkowej fzie zdecydowno, że rozwój zy sttystycznej, ędącej nrzędziem do tworzeni polityki i plnowni rozwoju rozpocznie się od oprcowni istniejących dnych, przede wszystkim z oszernych, dostępnych w tym czsie w OECD, ziorów dotyczących przemysłu i towrów. Oecnie ciągły monitoring njnowszych oszrów rozwoju w dziedzinie ICT prowdzony przez OECD dje możliwość ich uwzględnieni w dnich rozwijnych przez Eurostt i implementownych nstępnie n poziomie nrodowym przez poszczególne krje członkowskie. Sttystyk społeczeństw informcyjnego stł się niezmiennym elementem Europejskiego Systemu Sttystycznego. Stworzono jednolity system wskźników, umożliwijący dokonywnie porównń orz pokrywjący kluczowe oszry wykorzystni ICT przez przedsięiorstw, gospodrstw domowe i osoy indywidulne. Rmowe zsdy systemtycznego przygotowywni dnych n temt społeczeństw informcyjnego zostły określone w Rozporządzeniu nr 808/2004 dotyczącym sttystyk Wspólnoty w sprwie społeczeństw informcyjnego, przyjętym przez Prlment Europejski i Rdę Unii Europejskiej. W dniu 19 listopd 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (EC) nr 1083/2012, które określiło zkres dń z temtyki społeczeństw informcyjnego (zrówno dl przedsięiorstw, jk i gospodrstw domowych) n 2013 rok. W Polsce dni dotyczące społeczeństw informcyjnego zostły włączone do Progrmu Bdń Sttystycznych Sttystyki Pulicznej w 2004 roku. Gromdzone dne stnowią podstwę do ewlucji stnu relizcji złożeń Agendy Cyfrowej czy też Strtegii rozwoju społeczeństw informcyjnego do roku Rozwój technologii informcyjno-telekomunikcyjnych jest niezmiernie szyki. Zspokjnie powstjących w konsekwencji nowych potrze informcyjnych jest możliwe poprzez nprzemienne uwzględninie w dnich wspólnotowych modułów dedykownych wyrnym temtom dwczym np. kompetencje informtyczne, korzystnie z zwnsownych usług internetowych orz elektroniczn gospodrk, hndel elektroniczny ezpieczeństwo w siecich i systemch informtycznych orz inwestycje i wydtki., rozwinięcie zgdnieni dotyczącego stosowni nrzędzi open source i wpływ ICT n środowisko, moilny dostęp do Internetu, korzystnie z mediów społecznościowych, korzystni z usług w chmurze oliczeniowej W trkcie prc nd oprcowniem Progrmu dń sttystycznych sttystyki pulicznej, Główny Urząd Sttystyczny systemtycznie konsultuje treść nkiet ze wszystkimi ministerstwmi i urzędmi szczel centrlnego orz wojewódzkiego. Pondto treść kwestionriuszy do dń wykorzystni technologii informcyjno-telekomunikcyjnych jest regulrnie konsultown ze środowiskmi nukowymi i przedstwicielmi iznesu. Njpilniejszą potrzeą zgłszną przez różne gremi jest dostępność dnych w podzile regionlnym i wojewódzkim. Tym rdziej stje się to konieczne w świetle relizcji Regionlnych Progrmów Opercyjnych orz Progrmu Opercyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wyniki dotyczące wykorzystni ICT w przedsięiorstwch w przekroju wojewódzkim zostły zprezentowne w rozdzile Wykorzystnie ICT w przedsięiorstwch. Począwszy od 2007 roku dne z dni wykorzystni ICT w gospodrstwch domowych są zierne w podzile n regiony Polski (NTS 1) orz w przekroju korespondującym ze wspomninym progrmem opercyjnym, tj. n Polskę wschodnią, centrlną i zchodnią. 1 Goliński M.: Społeczeństwo informcyjne - genez koncepcji i prolemtyk pomiru. Wrszw: Szkoł Główn Hndlow - Oficyn Wydwnicz,

z lat 2008-2012 Warszawa 2012

z lat 2008-2012 Warszawa 2012 z lat 2008-2012 Warszawa 2012 Opracowanie pulikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

HMR Doradztwo Strategiczne s.c. HMR Doradztwo Strategiczne s.c. Raport z realizacji badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Raport końcowy Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: Karolina Daszyńska-Żygadło (współpraca)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R.

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH SYMBOLS Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Dash (-)

Bardziej szczegółowo