z lat Warszawa 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z lat 2009-2013 Warszawa 2013"

Transkrypt

1 z lt Wrszw 2013

2 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk, Dominik Rozkrut, Bet Szczepńsk Prce redkcyjne: Ew Kcperczyk, Bet Rzymek Skłd komputerowy i oprcownie grficzne: Ewelin Niewidomsk ISSN Pulikcj dostępn n Przy pulikowniu dnych GUS prosimy o podnie źródł

3 PRZEDMOWA Jednym z siedmiu filrów przedstwionej przez Komisję Europejską Strtegii Europ 2020 jest Agend Cyfrow. Głównym celem Agendy jest wsprcie wzrostu gospodrczego, wzrostu inteligentnego, zrównowżonego i sprzyjjącego włączeniu społecznemu, poprzez uzysknie trwłych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oprciu o lepsze wykorzystnie potencjłu technologii informcyjnych i komunikcyjnych. Agend Cyfrow oprcown zostł y określić rolę i znczenie wykorzystni ICT w procesie relizcji mitnych celów określonych n 2020 rok. Tkże w Polsce trw oecnie proces przygotowywni progrmów opercyjnych w rmch nowej perspektywy finnsowej , w dministrcji rządowej i smorządowej prowdzone są intensywne prce nd tworzeniem dokumentów progrmowych, rośnie więc zpotrzeownie n dne sttystyczne niezędne dl oprcowywni nliz, dignoz i prognoz rozwoju społeczeństw informcyjnego. Niniejsz pulikcj prezentuje wyniki dń sttystyki pulicznej z lt , dotyczące wyrnych spektów rozwoju społeczeństw informcyjnego w Polsce. Prgniemy zwrócić Pństw uwgę n wprowdzone w niniejszej edycji nowe zgdnieni, dotyczące m.in. innowcyjności sektor ICT, chmury oliczeniowej, korzystni z technologii informcyjno-telekomunikcyjnych przez dzieci. Plnując jej kolejne wydni, ędziemy wdzięczni z kżdą sugestię dotyczącą tk zwrtości tej pulikcji, jk i zkresu prowdzonych dń sttystycznych. Skłdm tą drogą podziękowni wszystkim respondentom gospodrstwom domowym i przedsięiorstwom iorącym udził w dnich, których wyniki wykorzystno w niniejszej pulikcji. Wyrżm głęoką ndzieję, że niniejsz pulikcj, jk i pozostłe inicjtywy z zkresu sttystyk nuki, techniki i innowcji, spotk się z Pństw pozytywnym przyjęciem, przyczynijąc się do populryzcji wiedzy o rozwoju sttystyk społeczeństw informcyjnego. Dyrektor Urzędu Sttystycznego w Szczecinie dr Dominik Rozkrut Szczecin, grudzień 2013 r.

4 FOREWORD The Digitl Agend is one of the seven pillrs of the Europe 2020 Strtegy presented y the Europen Commission. The min ojectives of the Agend include supporting economic growth, smrt sustinle nd inclusive growth, through otining sustined economic nd socil enefits from the digitl single mrket on the sis of etter use of ICT potentil. The Digitl Agend ws developed to determine the role nd importnce of ICT usge in chieving mitious gols estlished for the yer Also in Polnd opertionl progrmmes in the context of new finncil perspective re currently eing prepred while government nd locl government uthorities re working intensively on the development of progrmme documents. Therefore, the need for sttisticl dt necessry for the preprtion of nlyses, dignoses nd predictions linked to the development of the informtion society in Polnd is incresing. The following puliction presents the results of pulic sttistics surveys conducted in the yers concerning selected spects of the development of the informtion society in Polnd. We would like you to py ttention to new issues introduced in this edition, i.. relted to innovtiveness of the ICT sector, cloud computing, using ICT y children. While plnning future editions, we will e grteful for ll suggestions regrding contents of the puliction s well s the scope of conducted sttisticl surveys. We would like to thnk ll respondents households nd enterprises prticipting in surveys whose results hve een used in this puliction. We express gret hope tht the following puliction s well s other inititives concerning science, technology nd innovtion sttistics will receive your positive reception nd will contriute to populrising knowledge of the development of informtion society sttistics. Dyrektor Urzędu Sttystycznego w Szczecinie dr Dominik Rozkrut Szczecin, Decemer 2013

5 Spis treści Str. PRZEDMOWA... 3 STRESZCZENIE... 9 WPROWADZENIE SEKTOR I PRODUKTY ICT Metodologi Wyniki dń Struktur sektor ICT Przychody ze sprzedży Wydjność prcy w sektorze ICT Koszty dziłlności sektor ICT Rentowność sprzedży w sektorze ICT Nkłdy sektor ICT n dziłlność B+R Innowcyjność w sektorze ICT Innowcje produktowe i procesowe Innowcje orgnizcyjne i mrketingowe Nkłdy n dziłlność innowcyjną Produkty ICT Import i eksport wyroów ICT WYKORZYSTANIE ICT W PRZEDSIĘBIORSTWACH Zkres podmiotowy i metodologi dń Struktur zdnych przedsięiorstw i kompletność złożonych sprwozdń Precyzj wyników dni Uwgi ogólne Wyposżenie przedsięiorstw w komputery Dostęp do Internetu w przedsięiorstwch Prędkości połączeń internetowych Urządzeni przenośne umożliwijące moilny dostęp do Internetu Prcownicy korzystjący z komputerów Specjliści ICT/IT Stron 66 Newslettery Medi społecznościowe Chmur oliczeniow Hndel elektroniczny Zkupy elektroniczne Elektroniczn fktur Automtyczn wymin informcji wewnątrz przedsięiorstw Elektroniczn dministrcj puliczn Nkłdy n ICT WYKORZYSTANIE ICT W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Metodologi Zkres podmiotowy dni Doór próy orz udził respondentów w dniu Uogólninie wyników Precyzj wyników Wyniki dń Uwgi ogólne

6 Wyposżenie gospodrstw domowych w komputery Korzystnie z komputer Dostęp do Internetu w gospodrstwch domowych Szerokopsmowy dostęp do Internetu w gospodrstwch domowych Korzystnie z Internetu Cele korzystni z Internetu Zkupy przez Internet Wydtki gospodrstw domowych n zkupy dokonywne przez Internet Łączenie się z Internetem poz domem lu miejscem prcy poprzez urządzeni przenośne Otwrte punkty dostępu Hotspoty Umiejętności informtyczne Elektroniczn dministrcj puliczn Wykorzystnie technologii informcyjno-telekomunikcyjnych przez dzieci ANEKS Sttystyk społeczeństw informcyjnego w Polsce ANEKS Sttystyk społeczeństw informcyjnego w Europejskim Systemie Sttystycznym

7 TABLE OF CONTENTS Pge FOREWORD... 4 EXECUTIVE SUMMARY WPROWADZENIE THE ICT SECTOR AND PRODUCTS Methodology The survey results The structure of the ICT sector Sles revenues Lour productivity in the ICT sector The operting costs in the ICT sector Return on sles in the ICT sector The ICT sector expenditures on R&D Innovtiveness in ICT sector Product nd process innovtions Orgnistionl nd mrketing innovtions Expenditures on innovtion ctivities ICT products Imports nd exports of ICT products ICT USAGE IN ENTERPRISES The popultion nd methodology of surveys The structure of surveyed enterprises nd completeness of sumitted questionnires Precision of the survey results Generl notes Access to computers in enterprises Access to the Internet in enterprises Speed of Internet connections Moile devices llowing moile connection to the Internet Employees using computers ICT/IT specilists Wesite Newsletters Socil medi Cloud computing E-Commerce Electronic purchses Electronic invoicing Automtic shre of informtion within the enterprise E-government ICT investments ICT USAGE IN HOUSEHOLDS Methodology Popultion Smpling nd prticiption of respondents in survey Generlistion of results Precision of results Survey results Generl notes

8 Access to computers in households Usge of computers Access to the Internet in households Brodnd ccess to the Internet in households Usge of the Internet Purposes of using the Internet Online purchses Households expenditures on purchse vi Internet Accessing the Internet outsider home or workplce vi moile devices Hotspots IT skills E-government ICT usge y children APPENDIX Informtion society sttistics in Polnd APPENDIX Informtion society sttistics in the Europen Sttisticl System

9 STRESZCZENIE Sektor i produkty ICT Wykorzystnie ICT w przedsięiorstwch W 2012 r. w sektorze ICT dziłło 1649 firm ztrudnijących 10 osó lu więcej (wzrost o 7,1 % woec roku poprzedniego), spośród których 87,3 % świdczyło usługi ICT. Blisko trzy czwrte przedsięiorstw zjmujących się usługmi ICT stnowiły firmy oferujące usługi informtyczne. W porównniu z 2009 r. licz podmiotów z sektor ICT wzrosł o 25,6 % (w tym usługowych o 31,3 %). Licz osó prcujących w sektorze ICT wyniosł 177,4 tys. (więcej o 1,8 % w porównniu z rokiem poprzednim orz o 11,6 % w stosunku do 2009 r.), z czego pond trzy czwrte stnowiły osoy prcujące w usługch ICT, w tym 60,9 % w usługch informtycznych. Wrtość przychodów netto ze sprzedży w sektorze ICT zwiększył się w porównniu z 2009 r. o 30,8 % i wyniosł w 2012 r. prwie 126 mld zł. Njwiększy wkłd w generownie przychodów sektor ICT mją usługi, w szczególności telekomunikcj. W 2012 r. firmy zjmujące się produkcją ICT dwie trzecie swoich przychodów uzyskły ze sprzedży n eksport, podczs gdy przedsięiorstw oferujące usługi ICT zledwie 12,4 %. W dnych ltch systemtycznie wzrstł wrtość przychodów netto uzyskiwnych z eksportu. W 2012 r. w porównniu z 2009 r. wrtość tych przychodów w przedsięiorstwch zjmujących się produkcją ICT zwiększył się o 24,0 %, ntomist w usługch ICT pond dwukrotnie. Njwiększy, lisko czterokrotny wzrost (o 2,9 mld zł) notowły firmy prowdzące sprzedż hurtową ICT, jednk njwyższe przychody uzyskno z eksportu usług informtycznych. W ltch zoserwowć możn dynmiczny wzrost (pond trzykrotny o 807 mln zł) nkłdów poniesionych n dziłlność dwczą i rozwojową w sektorze ICT. W kżdym dnym roku pond 85 % wrtości nkłdów n dziłlność B+R w sektorze ICT ponosiły firmy świdczące usługi ICT. Przedsięiorstw innowcyjne z sektor produkcji ICT w ltch wprowdzły innowcje dwukrotnie częściej niż przedsięiorstw innowcyjne z sektor produkcji i usług ogółem. W sektorze ICT njczęściej wprowdzno nowe lu ulepszone produkty. W cłym sektorze ICT, podonie jk w sektorze usług ICT, dominowł sprzedż produktów nowych tylko dl przedsięiorstw, ntomist w sektorze produkcji ICT przewżł sprzedż produktów nowych dl rynku. W 2012 r. wrtość produkcji sprzednej wyroów ICT w porównniu z 2009 r. utrzymł się n podonym poziomie. W okresie tym wzrosł wrtość eksportu ICT (o 4,2 % do 37,3 mld zł) orz importu ICT (o 13,6 % do 44,4 mld zł). W 2013 r. komputery wykorzystywło 95 % przedsięiorstw, w tym prwie wszystkie podmioty duże. Wrtość tego wskźnik w 2012 r. lokowł Polskę n nieco niższym poziomie niż średni dl Unii Europejskiej. Od 2009 r. odsetek przedsięiorstw mjących dostęp do Internetu przekrcz 90 %, przy czym w przedsięiorstwch dużych wynosi prwie 100 %. W 2013 r. njwyższy wskźnik dostępności do Internetu odnotowno w województwie luelskim (96,5 %), njniższy w świętokrzyskim (90,6 %). Porównując wyniki dni z 2012 r. w krjch Unii Europejskiej, wrtość tego wskźnik w Polsce ył niezncznie niższ od średniej w UE, ntomist dystns dzielący polskie przedsięiorstw od podmiotów z czołówki europejskiej wynosił 7 p. proc. W 2013 r. w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się licz przedsięiorstw korzystjących z połączeń szerokopsmowych, tkże ezprzewodowych łączy 3G. Njwiększy wzrost dostępności do Internetu poprzez łącze szerokopsmowe odnotowno wśród przedsięiorstw młych. W większości województw wystąpił wzrost wrtości tego wskźnik w skli roku, njwiększy w województwie mzowieckim i dolnośląskim. W nlizownym okresie systemtycznie wzrstł odsetek prcowników wykorzystujących komputer, w tym z dostępem do Internetu. Wrtość tego wskźnik jest istotnie zróżnicown terytorilnie orz ze względu n rodzj dziłlności przedsięiorstw. W 2013 r. lisko połow firm wyposżł swoich prcowników w sprzęt pozwljący n ezprzewodowy dostęp do Internetu. W przypdku 9

10 podmiotów dużych dziewięć n dziesięć zpewniło swoim prcownikom możliwość korzystni z urządzeń moilnych. W 2012 r. specjlistów z dziedziny ICT ztrudniło lu próowło ztrudnić 8,6 % przedsięiorstw w Polsce, njwiększą ktywność w tym zkresie wykzły podmioty duże. W ltch odnotowno wzrost odsetk firm otrzymujących zmówieni z pomocą sieci komputerowych do poziomu 10,7 %, przy czym w przypdku młych przedsięiorstw wzrost wyniósł 8,9 %, dużych 33,3 %. Njczęściej tę formę sprzedży stosowły podmioty prowdzące dziłlność związną z nprwą i konserwcją komputerów i sprzętu komunikcyjnego (33,9 %) orz z informcją i komunikcją (17,7 %). W przypdku utomtycznej wyminy dnych wewnątrz przedsięiorstw w 2013 r. częściej stosowny ył system CRM (20,7 %) niż ERP (17,1 %). Wzrósł odsetek przedsięiorstw wysyłjących i otrzymujących elektroniczne fktury, posidjące ustndryzowną strukturę umożliwijącą ich utomtyczne przetwrznie i w 2013 r. wyniósł odpowiednio 5,6 % i 25,3 %. Zwiększył się również odsetek przedsięiorstw wykorzystujących Internet w kontktch z orgnmi dministrcji pulicznej, osiągjąc w 2012 r. poziom 90,4 %. Pond jedn trzeci przedsięiorstw w 2012 r. poniosł nkłdy n zkup sprzętu ICT, przede wszystkim sprzętu informtycznego. W grupie tej dominują podmioty duże. Njczęściej zkupów dokonywły firmy nleżące do sekcji dziłlność finnsow i uezpieczeniow orz informcj i komunikcj. Wykorzystnie ICT w gospodrstwch domowych W 2013 r. prwie trzy czwrte gospodrstw domowych miło w domu przynjmniej jeden komputer. Odsetek tkich gospodrstw wzrstł systemtycznie w osttnich ltch, przy czym ył on zdecydownie wyższy w gospodrstwch z dziećmi. N przestrzeni lt zwiększł się również licz regulrnych użytkowników komputerów. W 2013 r. dostęp do Internetu w domu posidło 71,9 % gospodrstw domowych. Odsetek ten ył wyższy o 1,4 p. proc. niż w poprzednim roku i wzrstł w cłym dnym okresie. Jego poziom ył zróżnicowny w zleżności od typu gospodrstw domowego, stopni urnizcji, miejsc zmieszkni orz regionu. Podonie jk w przypdku posidni komputer, zdecydownie częściej dostęp do Internetu w domu posidły gospodrstw domowe z dziećmi niż ez dzieci. Odsetek ten ył nieco wyższy w dużych mistch orz w Polsce centrlnej niż n pozostłych oszrch. Deklrowne przyczyny rku dostępu do Internetu w domu yły zróżnicowne n przestrzeni dnych lt, jednk njczęściej wskzywno n rk potrzey posidni dostępu do sieci w domu. W ltch udził gospodrstw domowych posidjących szerokopsmowy dostęp do Internetu rósł szyciej niż udził gospodrstw domowych z dostępem do Internetu ogółem, osiągjąc w 2013 r. poziom 68,8 %. W 2013 r. 59,9 % osó w wieku lt regulrnie korzystło z Internetu. Poziom odsetk regulrnych użytkowników Internetu ył zróżnicowny w zleżności od wieku, ktywności zwodowej, poziomu wyksztłceni i miejsc zmieszkni. Njwięcej regulrnych użytkowników odnotowno wśród uczniów i studentów (98,6 %), osó prcujących n włsny rchunek (83,3 %), tkże mieszkńców dużych mist i osó z wyższym wyksztłceniem. W Polsce centrlnej yło więcej regulrnych użytkowników Internetu niż w pozostłych częścich krju. Anlizując cele korzystni z Internetu w Polsce możn zoserwowć, że njwiększy udził stnowią osoy korzystjące z poczty elektronicznej. W 2013 r. udził użytkowników poczty elektronicznej w liczie ludności lt wyniósł 51,1 %, wśród osó korzystjących z Internetu 81,9 %. W 2013 r. pond 31,6 % Polków w wieku lt dokonywło zkupów przez Internet. Mężczyźni roili zkupy przez Internet częściej niż koiety. W 2013 r. dnie wykorzystni technologii informcyjno-telekomunikcyjnych wzogcono o dodtkowy moduł dotyczący korzystni z Internetu do kontktów z orgnmi dministrcji pulicznej. W 2013 r. odsetek osó korzystjących w ciągu osttnich 12 miesięcy z usług dministrcji pulicznej przez Internet wyniósł 22,6 %. Njczęstszą formą korzystni z e-dministrcji yło wyszukiwnie informcji n stronch internetowych dministrcji pulicznej. W 2013 r. zdno tkże wykorzystnie technologii informcyjno-telekomunikcyjnych przez dzieci. Odsetek gospodrstw domowych, w których dzieci mogły korzystć z komputer wyniósł 88,7 %. Prwie jedn trzeci opiekunów kontrolowł dzieci podczs korzystni z komputer. Njczęściej 10

11 rodzice pozwlli dzieciom n oglądnie plików wideo w Internecie (w 39,6 % gospodrstw domowych wskzno tką odpowiedź). Wskźniki z zkresu wykorzystni technologii informcyjno-telekomunikcyjnych w gospodrstwch domowych i wśród osó indywidulnych wykorzystuje się przy tworzeniu strtegii i progrmów. Znjdują się one m.in. w zie Strteg, któr służy do monitorowni relizcji strtegii oowiązujących w Polsce. Poniżej przedstwiono listę wskźników, które przekzywne są do zy Strteg (dne dostępne n stronie Wyszczególnienie Odsetek gospodrstw domowych posidjących dostęp do Internetu Odsetek gospodrstw domowych posidjących szerokopsmowy dostęp do Internetu w domu Odsetek osó korzystjących regulrnie (co njmniej rz w tygodniu) z Internetu Odsetek osó korzystjących z Internetu w kontktch z dministrcją puliczną Odsetek osó korzystjących z Internetu w kontktch z dministrcją puliczną do przekzywni wypełnionych formulrzy Udził liczy osó korzystjących z Internetu w kontktch z dministrcją puliczną w liczie osó posidjących szerokopsmowy dostęp do Internetu w gospodrstwch domowych Udził liczy osó korzystjących z Internetu w kontktch z dministrcją puliczną do przekzywni wypełnionych formulrzy w liczie osó posidjących szerokopsmowy dostęp do Internetu w gospodrstwch domowych Odsetek osó posidjących wysoki poziom kompetencji internetowych

12 executive summry The ICT sector nd products ICT usge in enterprises In the yer 2012 the numer of enterprises hiring 10 or more persons in the ICT sector mounted to 1649 (7.1% increse in comprison to the previous yer) mong which 87.3% offered ICT services. Almost three qurters of ICT service enterprises provided IT services. Since 2009 the numer of ICT enterprises incresed y 25.6% (of which service enterprises y 31.3%). The numer of persons employed in the ICT sector mounted to thousnd (n increse y 1.8% compred to the previous yer nd 11.6% compred to 2009) of which over three qurters were persons hired in ICT services constituting, including 60,9% in IT services. The ICT sector experienced the growth of net revenues from sles which mounted to nerly 126 illion PLN (i.e. 30.8% increse) in 2012 in comprison to Services, in prticulr telecommunictions, hd the iggest contriution in generting revenues of the ICT sector. In 2012 ICT mnufcturing enterprises erned two thirds of revenue from export sles while ICT service enterprises only 12.4%. The vlue of net revenues from export ws incresing on systemtic sis in the covered period. In 2012 these revenues incresed in ICT mnufcturing enterprises y 24.0% nd in ICT service enterprises over twofold when compred to The most significnt increse, lmost fourfold y 2.9 illion PLN, ws noted y ICT wholesle enterprises, however, the highest revenues were produced y exports of IT services. A dynmic increse of expenditures on R&D in the ICT sector ws noted in the yers (over threefold y 807 million PLN). Enterprises offering ICT services incurred over 85% of expenditures on R&D in the ICT sector in ech surveyed yer. Innovtive ICT mnufcturing enterprises introduced innovtions twice s much s mnufcturing nd service enterprises in totl. The ICT sector implemented new or improved products the most frequently. Sles of products only new to enterprises dominted in the whole ICT sector, similrly to the ICT services sector, while sles of products only new to the mrket previled in the ICT mnufcturing sector. In 2012 the vlue of sold production of ICT mintined similr level s in Over this period the vlue of ICT exports nd imports lso incresed, y 4.2% to 37.3 illion PLN nd y 13.6% to 44.4 illion PLN, respectively. In % of enterprises used computers including lmost ll lrge enterprises. The vlue of this indictor in 2012 plced Polnd slightly elow the EU verge. Since 2009 the percentge of enterprises with ccess to the Internet hs exceeded 90% while for lrge enterprises it mounted to lmost 100%. In 2013 the highest level of ccess to the Internet ws recorded in Luelskie Voivodship (96.5%) nd the lowest in Świętokrzyskie (90.6%). Compring results of the survey conducted in the EU Memer Sttes covering the yer 2012, the vlue of this indictor in Polnd ws slightly lower thn the EU verge nd gp etween Polish enterprises nd Europen leders mounted to 7 percentge points. The numer of enterprises using rodnd connections s well s wireless 3G connections incresed in 2013 in comprison to the previous yer. The iggest rise in the Internet ccess vi rodnd connections occurred mong smll enterprises. The vlue of this indictor incresed nnully in the mjority of voivodships it ws the iggest in Mzowieckie nd Dolnośląskie Voivodships. The systemtic growth of the shre of employees using computers, including the ones with ccess to the Internet, ws noticed in the nlysed period. However, the vlue of this indictor vried considerly depending on region nd type of ctivity. In 2013 lmost hlf of enterprises equipped their employees with devices enling wireless ccess to the Internet. As for lrge enterprises, 9 out of 10 offered their employees the possiility to use moile devices. In % of enterprises in Polnd recruited or tried to recruit ICT professionls with the iggest ctivity in this regrd mong lrge enterprises. In the yers n increse in the percentge of enterprises 12

13 ICT usge in households receiving orders vi computer networks up to 10.7% ws recorded. For smll enterprises the growth mounted to 8.9% nd for the lrge ones 33.3%. Enterprises engged in repir of computers nd communiction equipment (33.9%) nd informtion nd communiction (17.7%) used this form of sles the most frequently. As for utomtic shre of informtion within the enterprise in 2013, CRM system ws used more frequently thn ERP system (20.7% nd 17.1%, respectively). The percentge of enterprises sending nd receiving e-invoices, with stndrdised structure suitle for utomtic processing incresed in 2013 nd mounted to 5.6% nd 25.3%. The percentge of enterprises using the Internet for interction with pulic uthorities lso incresed nd reched 90.4% in In the sme yer more thn one third of enterprises incurred expenditures on purchsing ICT equipment, mostly IT equipment. Lrge enterprises previled in this group. Entities clssified in the sections finncil nd insurnce ctivities s well s informtion nd communiction mde purchses the most frequently. In 2013 lmost three fourths of households were equipped with t lest one computer. The percentge of such households ws incresing on systemtic sis in the recent yers nd ws significntly higher in households with children. The numer of regulr computer users ws lso incresing over the period % of households hd ccess to the Internet in This percentge ws y 1.4 pp higher thn in the previous yer nd ws lso on the rise during the nlysed yers. Its level vried depending on type of household, degree of urnistion, plce of residence nd region. As owning computer, households with children hd ccess to the Internet more frequently thn the ones without children. The percentge ws slightly higher in ig cities nd Centrl Polnd thn in other res. Reported resons for lck of the Internet ccess in households vried over the surveyed period, however, no need for the Internet ccess t home ws indicted the most frequently. In the yers the shre of households with rodnd ccess to the Internet ws incresing fster thn the shre of households with ccess to the Internet in totl, reching 68.8% in % of persons ged used the Internet on regulr sis in The level of the regulr Internet users percentge vried depending on ge, economic ctivity, level of eduction nd plce of residence. The highest numer of regulr users ws found mong pupils nd students (98.6%), the self-employed (83.8%) s well s residents of ig cities nd persons with tertiry eduction. The numer of regulr Internet users ws higher mong the residents of Centrl Polnd thn other regions. As for the purposes of using the Internet in Polnd, it cn e noticed tht persons using e-mil constituted the iggest shre. In 2013 the shre of e-mil users in the totl popultion ged mounted to 51.1% while in Internet users 81.9%. In 2013 over 31.6% of Poles ged purchsed goods nd services over the Internet. Men mde such purchses more frequently thn women. In 2013 the ICT usge survey ws supplemented with n dditionl module concerning using the Internet for interction with pulic uthorities. In 2013 the shre of persons using the internet for such purposes in the lst 12 months mounted to 22.6%. Serching for informtion on wesites of pulic uthorities ws the most common form of using e-government services. In 2013 ICT usge y children ws lso surveyed. The shre of households in which children could use computer mounted to 88.7%. Almost one third of gurdins controlled children while using computer. Prents most frequently llowed children to wtch videos on the Internet (39.6% of households mrked this nswer). ICT usge indictors for households nd individuls re used to crete strtegies nd progrmmes. They cn e found, inter li, in Strteg dtse which is used to monitor the implementtion of strtegies effective in Polnd. A list of indictors which re trnsferred to Strteg dtse is presented elow (dt ville - 13

14 Specifiction The shre of households with ccess to the Internet The shre of households with rodnd ccess to the Internet The shre of regulr (t lest once week) Internet users The shre of persons using the Internet for interction with pulic uthorities The shre of persons using the Internet for interction with pulic uthorities to send filled in forms Persons using the Internet for interction with pulic uthorities s the shre of persons with rodnd ccess to the Internet in households Persons using the Internet for interction with pulic uthorities to send filled in forms s the shre of persons with rodnd ccess to the Internet in households The shre of persons with high level of Internet competence

15 WPROWADZENIE Pod pojęciem technologii informcyjnych i komunikcyjnych (w skrócie ICT, z ng. Informtion nd communiction technologies, zwnych zmiennie technologimi informcyjno-telekomunikcyjnymi, teleinformtycznymi lu technikmi informcyjnymi) kryje się rodzin technologii przetwrzjących, gromdzących i przesyłjących informcje w formie elektronicznej. Rozwój międzynrodowej sttystyki społeczeństw informcyjnego zostł zpoczątkowny przez Orgnizcję Współprcy Gospodrczej i Rozwoju OECD w 1997 r., kiedy powołn zostł specjln Grup Roocz ds. Wskźników Społeczeństw Informcyjnego (Working Prty for Indictors on Informtion Society WPIIS). Celem jej powołni yło oprcownie spójnych w skli międzynrodowej definicji i metodologii dostrczni porównywlnych dnych dotyczących różnych spektów społeczeństw informcyjnego 1. W początkowej fzie zdecydowno, że rozwój zy sttystycznej, ędącej nrzędziem do tworzeni polityki i plnowni rozwoju rozpocznie się od oprcowni istniejących dnych, przede wszystkim z oszernych, dostępnych w tym czsie w OECD, ziorów dotyczących przemysłu i towrów. Oecnie ciągły monitoring njnowszych oszrów rozwoju w dziedzinie ICT prowdzony przez OECD dje możliwość ich uwzględnieni w dnich rozwijnych przez Eurostt i implementownych nstępnie n poziomie nrodowym przez poszczególne krje członkowskie. Sttystyk społeczeństw informcyjnego stł się niezmiennym elementem Europejskiego Systemu Sttystycznego. Stworzono jednolity system wskźników, umożliwijący dokonywnie porównń orz pokrywjący kluczowe oszry wykorzystni ICT przez przedsięiorstw, gospodrstw domowe i osoy indywidulne. Rmowe zsdy systemtycznego przygotowywni dnych n temt społeczeństw informcyjnego zostły określone w Rozporządzeniu nr 808/2004 dotyczącym sttystyk Wspólnoty w sprwie społeczeństw informcyjnego, przyjętym przez Prlment Europejski i Rdę Unii Europejskiej. W dniu 19 listopd 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (EC) nr 1083/2012, które określiło zkres dń z temtyki społeczeństw informcyjnego (zrówno dl przedsięiorstw, jk i gospodrstw domowych) n 2013 rok. W Polsce dni dotyczące społeczeństw informcyjnego zostły włączone do Progrmu Bdń Sttystycznych Sttystyki Pulicznej w 2004 roku. Gromdzone dne stnowią podstwę do ewlucji stnu relizcji złożeń Agendy Cyfrowej czy też Strtegii rozwoju społeczeństw informcyjnego do roku Rozwój technologii informcyjno-telekomunikcyjnych jest niezmiernie szyki. Zspokjnie powstjących w konsekwencji nowych potrze informcyjnych jest możliwe poprzez nprzemienne uwzględninie w dnich wspólnotowych modułów dedykownych wyrnym temtom dwczym np. kompetencje informtyczne, korzystnie z zwnsownych usług internetowych orz elektroniczn gospodrk, hndel elektroniczny ezpieczeństwo w siecich i systemch informtycznych orz inwestycje i wydtki., rozwinięcie zgdnieni dotyczącego stosowni nrzędzi open source i wpływ ICT n środowisko, moilny dostęp do Internetu, korzystnie z mediów społecznościowych, korzystni z usług w chmurze oliczeniowej W trkcie prc nd oprcowniem Progrmu dń sttystycznych sttystyki pulicznej, Główny Urząd Sttystyczny systemtycznie konsultuje treść nkiet ze wszystkimi ministerstwmi i urzędmi szczel centrlnego orz wojewódzkiego. Pondto treść kwestionriuszy do dń wykorzystni technologii informcyjno-telekomunikcyjnych jest regulrnie konsultown ze środowiskmi nukowymi i przedstwicielmi iznesu. Njpilniejszą potrzeą zgłszną przez różne gremi jest dostępność dnych w podzile regionlnym i wojewódzkim. Tym rdziej stje się to konieczne w świetle relizcji Regionlnych Progrmów Opercyjnych orz Progrmu Opercyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wyniki dotyczące wykorzystni ICT w przedsięiorstwch w przekroju wojewódzkim zostły zprezentowne w rozdzile Wykorzystnie ICT w przedsięiorstwch. Począwszy od 2007 roku dne z dni wykorzystni ICT w gospodrstwch domowych są zierne w podzile n regiony Polski (NTS 1) orz w przekroju korespondującym ze wspomninym progrmem opercyjnym, tj. n Polskę wschodnią, centrlną i zchodnią. 1 Goliński M.: Społeczeństwo informcyjne - genez koncepcji i prolemtyk pomiru. Wrszw: Szkoł Główn Hndlow - Oficyn Wydwnicz,

16 16

17 SEKTOR I PRODUKTY ICT THE ICT SECTOR AND PRODUCTS Metodologi Methodology Sektor ICT odgryw wżną rolę we współczesnej gospodrce, wpływjąc ezpośrednio n wzrost produktywności, ztrudnieni, wydjności lu pośrednio n pozostłe głęzie gospodrki. Dne do sektor ICT prezentowne są dl podmiotów o liczie prcujących 10 osó i więcej. W 2007 r. grup roocz do sprw wskźników społeczeństw informcyjnego (WPIIS) OECD ukończył prce nd zminą definicji sektor ICT, któr oecnie zuje n Sttystycznej Klsyfikcji Dziłlności Gospodrczej Unii Europejskiej NACE Rev. 2 (Polsk Klsyfikcj Dziłlności 2007) i oejmuje: 1. Przedsięiorstw, które zjmują się produkcją, gdzie produkowne przez nie dor pozwlją n elektroniczne przetwrznie informcji i komunikcję (łącznie z trnsmisją i wyświetlniem), 2. Przedsięiorstw, które zjmują się usługmi, gdzie świdczone usługi pozwlją n elektroniczne przetwrznie informcji i komunikcję. SEKTOR ICT w oprciu o Sttystyczną Klsyfikcję Dziłlności Gospodrczej Unii Europejskiej NACE Rev. 2 oejmuje nstępujące grupowni: Kls PKD Nzw Grupowni SEKTOR PRODUKCJI ICT 2611 Produkcj elementów elektronicznych 2612 Produkcj elektronicznych owodów drukownych 2620 Produkcj komputerów i urządzeń peryferyjnych 2630 Produkcj sprzętu telekomunikcyjnego 2640 Produkcj elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 2680 Produkcj mgnetycznych i optycznych niezpisnych nośników informcji SEKTOR USŁUG ICT Sprzedż hurtow ICT 4651 Sprzedż hurtow komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogrmowni 4652 Sprzedż hurtow sprzętu elektronicznego i telekomunikcyjnego orz części do niego Telekomunikcj 6110 Dziłlność w zkresie telekomunikcji przewodowej 6120 Dziłlność w zkresie telekomunikcji ezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikcji stelitrnej 6130 Dziłlność w zkresie telekomunikcji stelitrnej 6190 Dziłlność w zkresie pozostłej telekomunikcji 17

18 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE Kls PKD Nzw Grupowni SEKTOR USŁUG ICT (dok.) Usługi informtyczne 5821 Dziłlność wydwnicz w zkresie gier komputerowych 5829 Dziłlność wydwnicz w zkresie pozostłego oprogrmowni 6201 Dziłlność związn z oprogrmowniem 6202 Dziłlność związn z dordztwem w zkresie informtyki 6203 Dziłlność związn z zrządzniem urządzenimi informtycznymi 6209 Pozostł dziłlność usługow w zkresie technologii informtycznych 6311 Przetwrznie dnych; zrządznie stronmi internetowymi (hosting) i podon dziłlność 6312 Dziłlność portli internetowych 9511 Nprw i konserwcj komputerów i urządzeń peryferyjnych 9512 Nprw i konserwcj sprzętu telekomunikcyjnego Przy opisywniu produktów ICT posługujemy się Polską Klsyfikcją Wyroów i Usług (PKWiU), któr jest klsyfikcją produktów pochodzeni krjowego i z importu orz jest określon przez Polską Klsyfikcję Dziłlności (PKD 2007) i Nomenklturę Scloną (CN 2007), wprowdzną corocznie rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Według Polskiej Klsyfikcji Wyroów i Usług (PKWiU): PRODUKTY to wyroy i usługi. WYROBY to surowce, półfrykty, wyroy finlne orz zespoły i części tych wyroów - o ile występują w orocie. USŁUGI to wszelkie czynności świdczone n rzecz jednostek gospodrczych prowdzących dziłlność o chrkterze produkcyjnym, tzn. usługi dl celów produkcji nietworzące ezpośrednio dór mterilnych orz wszelkie czynności świdczone n rzecz jednostek gospodrki nrodowej orz n rzecz ludności, przeznczone dl celów konsumpcji indywidulnej, ziorowej i ogólnospołecznej. Zgodnie z definicją sformułowną przez OECD, dne doro możn określić minem wyrou, jeżeli pełni ono funkcję przetwrzni informcji i przekzywni jej drogą elektroniczną, jk również posid możliwość trnsmisji i wyświetlni. 18

19 SEKTOR I PRODUKTY ICT N potrzey niniejszej pulikcji wyroy ICT zostły zklsyfikowne wg PKWiU w nstępujący sposó: Komputery i urządzeni peryferyjne Komputery i pozostłe mszyny do utomtycznego przetwrzni dnych Jednostki pmięci i półprzewodnikowe urządzeni pmięci trwłej Pozostłe urządzeni do mszyn do utomtycznego przetwrzni dnych Części i kcesori do komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzęt telekomunikcyjny Urządzeni ndwcze dl rdiofonii i telewizji; kmery telewizyjne Urządzeni elektryczne dl telefonii i telegrfii; wideofony Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegrficznych Urządzeni przeciwwłmniowe, przeciwpożrowe orz inne tym podone Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku Odiorniki rdiowe Odiorniki telewizyjne, nwet zwierjące odiorniki rdiowe lu prturę do zpisu lu odtwrzni dźwięku lu orzu Urządzeni do zpisu i odtwrzni dźwięku i orzu Mikrofony, głośniki, urządzeni odiorcze dl rdiotelefonii i rdiotelegrfii Części i kcesori do urządzeń do odioru i zpisu dźwięku i orzu Konsole do gier wideo (w rodzju stosownych z odiornikiem telewizyjnym lu smodzielnym ekrnem) i pozostłe urządzeni do gier zręcznościowych lu hzrdowych z elektronicznym wyświetlczem Aprty fotogrficzne cyfrowe i kmery cyfrowe Pozostłe wyroy ICT Lmpy elektronowe z gorącą ktodą (termoktodą), ktodą zimną lu fotoktodą, włączjąc lmpy elektronopromieniowe Diody i trnzystory Elektroniczne ukłdy sclone Części lmp elektronowych i elektropromieniowych orz pozostłe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklsyfikowne Owody drukowne zmontowne Krty inteligentne Części odiorników i ndjników rdiowych lu telewizyjnych Urządzeni ciekłokrystliczne; lsery, z wyłączeniem diod lserowych; pozostłe urządzeni i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklsyfikowne Krty interfejsu (np. dźwięk, orz, sieć i podone) do mszyn do utomtycznego przetwrzni dnych Części i kcesori do urządzeń ciekłokrystlicznych, lserów (z wyłączeniem diod lserowych), pozostłych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklsyfikownych Mgnetyczne i optyczne niezpisne nośniki informcji Od 2011 roku, zgodnie z listą produktów opulikowną w przewodniku OECD (OECD Guide to Mesuring the Informtion Society ICT Products.) kod PKWiU zostł wyłączony i wprowdzono nowy kod W niniejszym rozdzile nlizie poddno dziłlność innowcyjną przedsięiorstw nleżących do sektor ICT. Prezentowne sttystyki są rezulttem prowdzonych corocznie przez GUS dń dotyczących innowcji w przedsięiorstwch przemysłowych (sprwozdnie PNT-02) orz przedsięiorstwch z sektor usług (sprwozdnie PNT-02/u). Bdniem Innowcje w przemyśle ojęte są przedsięiorstw o liczie prcujących 10 i więcej orz prowdzących dziłlność zklsyfikowną według PKD 2007 do sekcji B Górnictwo i wydoywnie, C Przetwórstwo przemysłowe, D Wytwrznie i zoptrywnie w energię elektryczną, gz, prę wodną, gorącą wodę i powietrze do ukłdów klimtyzcyjnych lu E Dostw wody; gospodrownie ściekmi i odpdmi orz dziłlność związn z rekultywcją. 19

20 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE Wyniki dń The survey results Bdniem Innowcje w sektorze usług ojęte są podmioty o liczie prcujących 10 i więcej orz prowdzące dziłlność zklsyfikowną według PKD 2007 do nstępujących sekcji i dziłów: dziłu 46 Hndel hurtowy, z wyłączeniem hndlu pojzdmi smochodowymi; sekcji H Trnsport i gospodrk mgzynow; sekcji J Informcj i komunikcj; sekcji K Dziłlność finnsow i uezpieczeniow; dziłu 71 Dziłlność w zkresie rchitektury i inżynierii; dni i nlizy techniczne; dziłu 72 Bdni nukowe i prce rozwojowe; dziłu 73 Reklm, dnie rynku i opinii pulicznej. Szczegółowy opis metodologii orz pełne wyniki dń z zkresu innowcyjności prezentowne są corocznie w wydwnej przez GUS pulikcji pod tytułem Dziłlność innowcyjn przedsięiorstw. Struktur sektor ICT The structure of the ICT sector W 2012 r. licz firm z sektor ICT wzrosł w stosunku do 2009 r. o 25,6 % (w tym usługowych o 31,3 %), ntomist licz prcujących w tym sektorze o 11,6 % (w tym w firmch usługowych o 17,3 %). W 2012 r. firmy świdczące usługi ICT stnowiły 87,3 % przedsięiorstw z sektor ICT, ich licz zwiększył się w skli roku o 8,8 %. Njwięcej z nich (nieml 73,7 %) specjlizowło się w usługch informtycznych, w których ztrudnionych yło również njwięcej prcujących spośród wszystkich prcujących w usługch ICT (60,9 %). Osoy prcujące w usługch ICT stnowiły pond trzy czwrte wszystkich prcujących w cłym sektorze ICT. Njwiększy wzrost liczy prcujących w porównniu z 2011 r. wykzły firmy zjmujące się usługmi informtycznymi (o 12,9 %). Tlic 1. Licz przedsięiorstw i prcujących w sektorze ICT Numer of enterprises nd employees in the ICT sector Wyszczególnienie Specifiction Licz przedsięiorstw Numer of enterprises SEKTOR ICT (produkcj ICT + usługi ICT) ICT SECTOR (ICT production + ICT services) Produkcj ICT ICT production Usługi ICT ICT services sprzedż hurtow ICT ICT wholesle telekomunikcj telecommunictions usługi informtyczne IT services Licz prcujących Numer of employees SEKTOR ICT (produkcj ICT + usługi ICT) ICT SECTOR (ICT production + ICT services) Produkcj ICT ICT production Usługi ICT ICT services sprzedż hurtow ICT ICT wholesle telekomunikcj telecommunictions usługi informtyczne IT services

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka oparta na wiedzy. w województwie zachodniopomorskim. w 2013 r.

Gospodarka oparta na wiedzy. w województwie zachodniopomorskim. w 2013 r. Gospodrk oprt n wiedzy w województwie zchodniopomorskim w 2013 r. Szczecin 2014 Gospodrk oprt n wiedzy w województwie zchodniopomorskim w 2013 r. Szczecin 2014 Zespół redkcyjny PRZEWODNICZĄCY: REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

z lat 2008-2012 Warszawa 2012

z lat 2008-2012 Warszawa 2012 z lat 2008-2012 Warszawa 2012 Opracowanie pulikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

z lat 20 10-201 4 Warszawa 2014

z lat 20 10-201 4 Warszawa 2014 z lat 2010-2014 Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Analizy Sektorowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw wg PKD

Raport Roczny Analizy Sektorowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw wg PKD Rport Roczny 215 Anlizy Sektorowe 26 sierpni 215 Sytucj ekonomiczno-finnsow sektor przedsiębiorstw wg PKD Podstwowe dne finnsowe dl 42 brnż, definiownych jko dziły wg Polskiej Klsyfikcji Dziłlności (PKD)

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

SE 6,0 3,1 DK 1,1 1,8 DE 5,8 20,9 CZ 2,4 1,1 IT -4,3 11,6 MT 10,8 0,1

SE 6,0 3,1 DK 1,1 1,8 DE 5,8 20,9 CZ 2,4 1,1 IT -4,3 11,6 MT 10,8 0,1 2 Ludność n 1 km w 213 r. 2 Inhbitnts per km in 213 3-134 15-299 1-149 5-99 17-49 Produkt krjowy brutto w 214 r. Gross domestic product in 214 12,2 zmin w stosunku do 21 r. (w ) / percent chnge to 21 3,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

z lat 2007-2011 Warszawa 2012

z lat 2007-2011 Warszawa 2012 z lat 2007-2011 Warszawa 2012 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. INFORMACJA o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w sierpniu oraz w okresie styczeń sierpień 2006r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI. INFORMACJA o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w sierpniu oraz w okresie styczeń sierpień 2006r. MINISTERSTWO GOSPODARKI INFORMACJA o przeiegu restrukturyzcji górnictw węgl kmiennego w sierpniu orz w okresie styczeń sierpień 2006r. Wrszw, pździernik 2006 rok W dniu 27 kwietni 2004r. Rd Ministrów,

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne Dnut Andrzejzyk Przedsięiorzość młyh i średnih przedsięiorstw w Polse ujęie regionlne Streszzenie: Młe i średnie przedsięiorstw odgrywją szzególną rolę w rozwoju gospodrki loklnej wykzują dużą łtwość dostosowni

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła When publishing the CSO data please indicate the source

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła When publishing the CSO data please indicate the source KOMITET REDKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STTYSTYCZNEGO EDITORIL BORD OF CENTRL STTISTICL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Jnusz Witkowski REDKTOR GŁÓWNY CHIEF EDITOR Hlin Dmochowsk CZŁONKOWIE MEMBERS Ew dch-stnkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych. z lat 2011-2015

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych. z lat 2011-2015 Społeczeństwo informacyjne w Polsce Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015 Warszawa 2015 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2008 R. TRANSPORT - ACTIVITY RESULTS IN 2008

TRANSPORT WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2008 R. TRANSPORT - ACTIVITY RESULTS IN 2008 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE TRANSPORT WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2008 R. TRANSPORT - ACTIVITY RESULTS IN 2008 Informcje i oprcowni sttystyczne Sttisticl Informtion And Elbortions WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Turystyka W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2008 2011

Turystyka W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2008 2011 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Turystyk W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2008 2011 Wrocłw 2012 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kresk (-) zjwisko nie wystąpiło. Zero:

Bardziej szczegółowo

Introduction to the Semantic Web

Introduction to the Semantic Web AGH, Informtyk Stosown, Podstwy inżynierii wiedzy 08.05.2012 r. Driusz Jni Piotr Toisz Introduction to the Semntic We Wyniki nliztor formtu RDF orgnizcji W3C No. Suject Predicte Oject 1 http://www.knzki.com/works/2004/imgdsc/minid

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2008 2009 2010 POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 2010 I 2035 Poierzchni h 58155 58155 58155 51761 51581 51568 n 1 km 2 89 89

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r.

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r. RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 0.0.0 r. do..0 r. Poznń, 9.05.05 r. Rport Vkomtek S.A. z rok 0 zostł przygotowny zgodnie z ktulnym stnem prwnym w oprciu o Regulmin Alterntywnego Systemu Orotu Zrządu

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 21 211 212 POWIAT GÓROWSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 212 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność n 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym n 1

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a 1/2 1/4 Logo pole ochronne Obszr wokół znku, w obrębie którego nie może się pojwić żdn obc form, zrówno grficzn jk i tekstow to pole ochronne. Do wyznczeni pol ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmirze

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo