Przedmiar robót. Ocieplenie budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Ocieplenie budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Ocieplenie budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach Budowa: Budowa budynku zaplecza sportowego KS "RABA" Dobczyce Obiekt lub rodzaj robót: Budynek KS "RABA" / roboty wykończeniowe Lokalizacja: Dobczyce - dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej Nazwa i kod CPV: Izolacja cieplna Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Wznoszenie rusztowań Demontaż rusztowań Inwestor: GMINA DOBCZYCE Dobczyce Ul. Rynek 26 tel. (12) , faks. (12) Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Ul. Rynek Dobczyce Data opracowania:

2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pn: Ocieplenie budynku Klubu Sportowego RABA, położonego na dz. 875 przy ul. Podgórskiej w Dobczycach, który sporządzony został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego..." (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). Zakres robót zawarty w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót zawiera: ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS FASADA o grub. 12 cm w technologii "lekkiej-mokrej" w systemie BAUMIT Granoportop (tynk akrylowy o grub. ziarna 1,5mm) lub w innym systemie o równoważnych parametrach, montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych o szer. 20 cm wraz z zaślepkami narożnikowymi, montaż listwy startowej i narożników ochronnych z siatką, a na nadprożach okiennych i drzwiowych listy PVC okapnikowej, ocieplenie ościeży okiennych płytami styropianowymi grub. 5 cm, montaż i demontaż rusztowań w celu wykonania zamówienia. Założenia wyjściowe do kosztorysowania Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną, która stanowi podstawę do realizacji zamierzenia inwestycyjnego "systemem zleconym". Podstawy sporządzenia kosztorysu: - projekt budowlany, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego..." (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389), - zlecenie inwestora. Ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w III kwartale 2013 roku, które są niższe niż opublikowane w wydawnictwie Sekocenbud - III kw roku. Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej, która została uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne ze Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych... Założenia wyjściowe do kosztorysowania zostały uzgodnione z Inwestorem. 1. Podstawa opracowania - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389), - przedmiar robót sporządzony na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, - ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w III kwartale 2013 roku. 2. Dane dotyczące robót przygotowawczych Roboty przygotowawcze związane z termomodernizacją wynikają z technologii systemu ocieplenia, w którym będą wykonywane roboty (przygotowanie powierzchni, gruntowanie). 3. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych Roboty budowlano - montażowe budynku klubowego należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, zasadami współczenej wiedzy technicznej i zgodnie zwe sztuką budowlaną oraz z zachowaniem przepisów BHP (Plan BiOZ sporządzonego przez kierownika budowy). 4. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy Dla wykonania robót będących przedmiotem postępwania przetargowego plac budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 5. Inne ustalenia W ramnach wykonania zamówienia należy zamocować rury spustowe, które przekaże Zamawiający. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie przedmiaru robót, który został uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla kreślenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o przedmiar robót, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, więc mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót. Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, który ma posłużyć wykonawcy robót w celu ułatwienia przygotowania oferty i dokonania wyceny robót. strona nr: 2

3 Podane kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót w opisach nazwy własne niektórych materiałów nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z póź. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i użytkowego. Wykonawca, który w realizacji zamówienia zamierza zastosować materiały równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie materiały zostały zamienione. strona nr: 3

4 Przedmiar robót Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót J.m. Norma Ilość Cena Wartość R M S Kody CPV: Izolacja cieplna Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Wznoszenie rusztowań Demontaż rusztowań Ocieplenie budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach 1 Kody CPV: Izolacja cieplna Ocieplenie ścian budynku klubowego 1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folią okna i drzwi (frontowa) (5,62*2,88+9,84*3,10+1,5*1,4*5+1,3*1,4*2+1,2*0,9+2,97*1,4+ 2,1*0,9*4) = 73,628 okna i drzwi (tylna) (2,02*3,17*6+2,77*2,37) = 44,985 okna i drzwi (boczna ul. Podgórska) (2,27*0,685+1,88*0,685) = 2,843 okna i drzwi (boczna od Raby) (2,1*0,9+1,2*1,4*1) = 3,570 Ogółem: 125,0 125,0 m2 Robocizna razem r-g 0, ,52500 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm m2 0,183 22,87500 Taśma malarska m 1,15 143,75000 Materiały inne (Materiały) % 2 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0001 0,01250 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,0002 0, KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5 mm na ścianie: ANALOGIA: tynk akrylowy BAUMIT Granoportop lub równoważny, grub. ziarna 1,5mm; styropian EPS Fasada grub. 12 cm elewacja płn-wschodnia (frontowa) 24,5*7,6+9,8*6,8+(8,3+0,29)*(8,4+6,80)/2+6,0*(6,8+7,6)/2 = 361,324 mius okna i drzwi (frontowa) -(5,62*2,88+9,84*3,10+1,5*1,4*5+1,3*1,4*2+1,2*0,9+2,97*1,4+ 2,1*0,9*4) = -73,628 elewacja płd-zachodnia (tylna) 27,72*5,8 = 160,776 mius okna i drzwi (tylna) -(2,02*3,17*6+2,77*2,37) = -44,985 elewacja płd-wschodnia (boczna od ul. Podgórskiej) 22,4*(5,8+8,4)/2 = 159,040 mius okna i drzwi (boczna ul. Podgórska) -(2,27*0,685+1,88*0,685) = -2,843 elewacja północno-zachodnia (boczna od Raby) 18,5*(5,8+7,6)/2 = 123,950 mius okna i drzwi (boczna od Raby) -(2,1*0,9+1,2*1,4*1) = -3,570 Ogółem: 680,1 680,1 m2 Robocizna razem r-g 2, ,6030 Preparat gruntujący "Baumit Grunt" (opak. 5kg) kg 0,15 102,01500 Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact (25kg) kg 8, ,8400 Płyta styropianowa PS-E FS15 EPS Fasada (grub. 12 cm) m3 0, ,06036 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych szt ,4000 Siatka z włókna szklanego 145g m2 1,1 748,11000 Podkładowa masa tynkarska "Baumit GranoporPrimer" kg 0,32 217,63200 Woda m3 0,0023 1,56423 Tynk akrylowy BAUMIT GranoporTop, ziarno 1,5mm (baranek); kolor II kg 2, ,2600 Materiały inne (Materiały) % 1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,028 19, KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 680,1*5 = 3 400,500 Ogółem: 3 400, ,5 szt Robocizna razem r-g 0, ,97205 Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1, ,5200 Materiały inne (Materiały) % 1,5 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0002 0,68010 Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,68010 strona nr: 4

5 Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót J.m. Norma Ilość Cena Wartość R M S 4 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS Fasada grub. 10 cm uzupełnienie płytami styropianowymi uskoków w elewacji budynku elewacja płn-wschodnia (frontowa) ((6,3+8,4)*0,50+24,5*1,30)*90% = 35,280 elewacja płd-zachodnia (tylna) 27,72*1,0*90% = 24,948 elewacja północno-zachodnia (boczna od Raby) 18,5*0,50*90% = 8,325 elewacja płd-wschodnia (boczna od ul. Podgórskiej) 14,50*0,50*90% = 6,525 Ogółem: 75,1 75,1 m2 Robocizna razem r-g 1,329 99,80790 Płyta styropianowa PS-E FS15 EPS Fasada (grub. 10 cm) m3 0,105 7,88550 Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact (25kg) kg 6 450,60000 Materiały inne (Materiały) % 1,5 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0135 1,01385 Środek transportowy (1) m-g 0,01 0, KNNR 2/1902/3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5 mm na ościeżach styropian grub. 5 cm - Analogia: tynk akrylowy BAUMIT lub równoważny ościeża okienne i drzwiowe (frontowa) 0,14*(2*1,5*5+1,4*5+2*1,3*2+1,4*2+1,2+2*0,9+2,97+2*1,4+2* 2,1*4+0,9*4) = 8,284 ościeża oknienne i drzwiowe (tylna) 0,14*(6*2,02+2*3,17*6+2*2,77+2,37) = 8,130 ościeża oknienne i drzwiowe (boczna ul. Podgórska) 0,14*(2,27+2*0,685+1,88+2*0,685) = 0,965 ościeża okienne i drzwiowe (boczna od Raby) 0,14*(2*2,1+0,9+1,2+2*1,4) = 1,274 Ogółem: 18,7 18,7 m2 Robocizna razem r-g 2,1 39,27000 Preparat gruntujący "Baumit Grunt" (opak. 5kg) kg 0,15 2,80500 Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact (25kg) kg 8,4 157,08000 Płyta styropianowa PS-E FS15 EPS Fasada (grub. 5 cm) m3 0,0515 0,96305 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych szt 4 74,80000 Siatka z włókna szklanego 145g m2 1,1 20,57000 Podkładowa masa tynkarska "Baumit GranoporPrimer" kg 0,32 5,98400 Tynk akrylowy BAUMIT GranoporTop, ziarno 1,5mm (baranek); kolor II kg 2,63 49,18100 Woda m3 0,0023 0,04301 Materiały inne (Materiały) % 1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,028 0, KNNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwami Al startowa (Analogia: system BAUMIT lub równoważny) listwa startowa 27,72-(6*2,02+2,77) = 12,830 22,40+8,3+0,29+9,8+6,0+24,5-(5,62+0,9*4) = 62,070 18,5-0,9 = 17,600 Ogółem: 92,5 92,5 m Robocizna razem r-g 0,321 29,69250 Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact (25kg) kg 0,21 19,42500 Woda m3 0,0005 0,04625 Listwa startowa do systemu ociepleń styropianem grub. 12 cm m 1,1 101,75000 Materiały inne (Materiały) % 0,8 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,92500 strona nr: 5

6 Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót J.m. Norma Ilość Cena Wartość R M S 7 KNNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwa Al narożnikowa z siatką (Analogia: system BAUMIT lub równoważny) ościeża okienne i drzwiowe (frontowa) 2,88*1+3,1*1+1,5*2*5+1,4*2*2+0,9*2+1,4*2+2,1*2*4 = 47,980 ościeża oknienne i drzwiowe (tylna) (2*3,17*6+2*2,77) = 43,580 ościeża oknienne i drzwiowe (boczna ul. Podgórska) (2*0,70+2*0,70) = 2,800 ościeża okienne i drzwiowe (boczna od Raby) (2*2,1+2*1,4) = 7,000 narożniki budynku 2*7,6+8,4*2+5,8*2 = 43,600 Ogółem: 145,0 145,0 m Robocizna razem r-g 0,321 46,54500 Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact (25kg) kg 0,21 30,45000 Woda m3 0,0005 0,07250 Narożnik aluminiowy z siatką (do ociepleń) m 1,1 159,50000 Materiały inne (Materiały) % 0,8 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 1, KNNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwami PVC okapnikowa - kapinos (Analogia: system BAUMIT lub równoważny) nadproża ościeży okiennych i drzwiowych (frontowa) 5,62+9,84+1,4*5+1,3*2+1,2+2,97+0,9*4 = 32,830 nadproża ościeży okniennych i drzwiowych (tylna) (6*2,02+2,37) = 14,490 ościeża oknienne i drzwiowe (boczna ul. Podgórska) (2,27+1,88) = 4,150 ościeża okienne i drzwiowe (boczna od Raby) (0,9+1,2) = 2,100 Ogółem: 53,6 53,6 m Robocizna razem r-g 0,321 17,20560 Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact (25kg) kg 0,21 11,25600 Woda m3 0,0005 0,02680 Listwa PCV okapnikowa z siatką z włókna szklanego 10x10cm m 1,1 58,96000 Materiały inne (Materiały) % 0,8 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0, KNR 33/18/12 (1) Montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych RAL 8019, szer. 20 cm (wraz z zaślepkami) parapety aluminiowe o szer. 20 cm w kolorze RAL 8019 wraz z zaślepkami 3,05+6*1,25+1*1,25+6*2,07+2*1,35+1*2,32+1*1,94+5,62 = 36,800 Ogółem: 36,8 36,8 mb Robocizna razem r-g 0,174 6,40320 Parapet aluminiowy o szer. 20 cm w kolorze RAL8019 m 1,02 37,53600 Zaślepka do parapetów aluminiowych szt 0, ,00000 Zaprawa wyrównująca Atlas kg 1, ,88889 Środek gruntujący CT 17 dm3 0,06 2,20800 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,15 5,52000 Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0011 0,04048 Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0, Kody CPV: Wznoszenie rusztowań Demontaż rusztowań Rusztowania 10 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10 m elewacja płd-zachodnia (27,72+2*1,3)*5,1 = 154,632 elewacja południowa-wschodnia (22,4+1,3)*(5,8+8,4)/2 = 168,270 elewacja płn-wschodnia (24,5+2*1,3)*7,1+4,5*3,5+6,0*(6,5+7,6)/2 = 250,460 elewacja północno-zachodnia 18,5*(5,8+7,6)/2 = 123,950 Ogółem: 697,3 697,3 m2 Robocizna razem r-g 0,27 188,27100 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0, ,12551 Kołki rozporowe plastykowe szt 0,07 48,81100 Materiały inne (Materiały) % 1,5 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,065 45,32450 strona nr: 6

7 Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót J.m. Norma Ilość Cena Wartość R M S 11 KNNR 2/15 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - 1,00 m2 1 KNR 1323/1001/11 = 12,525 2 KNNR 2/1902/1 = 1 380,603 3 KNR 17/2609/4 = 217, KNR 17/2609/1 = 99, KNNR 2/1902/3 = 39,27 6 KNNR 2/1902/11 = 29, KNNR 2/1902/11 = 46,545 8 KNNR 2/1902/11 = 17, KNR 33/18/12 (1) = 6,4032 Razem (r-g) = 1 850,0243 S=5 W=0,84 P=1,00 Czas pracy = r-g/(s*w)*p = 1 850,02/(5*0,84)*1,00 = 440,48 Cena za 1 m-g pracy rusztowania 1,00 m2 * 3,20 zł/1,00 m2=3,20 zł 440,48 m-g Praca rusztowania m-g 1 440,48 strona nr: 7

8 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość 1. Robotnicy r-g 1 898, Robotnicy grupa I r-g 13, Tynkarze grupa II r-g 80, Tynkarze grupa III r-g 46,1865 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 038,2953 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0, Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm m2 22, Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych szt 2 795,2 4. Kołki rozporowe plastykowe szt 48, Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 3 536,52 6. Listwa PCV okapnikowa z siatką z włókna szklanego 10x10cm m 58,96 7. Listwa startowa do systemu ociepleń styropianem grub. 12 cm m 101,75 8. Narożnik aluminiowy z siatką (do ociepleń) m 159,5 9. Parapet aluminiowy o szer. 20 cm w kolorze RAL8019 m 37, Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 5, Płyta styropianowa PS-E FS15 EPS Fasada (grub. 10 cm) m3 7, Płyta styropianowa PS-E FS15 EPS Fasada (grub. 12 cm) m3 84, Płyta styropianowa PS-E FS15 EPS Fasada (grub. 5 cm) m3 0, Podkładowa masa tynkarska "Baumit GranoporPrimer" kg 223, Preparat gruntujący "Baumit Grunt" (opak. 5kg) kg 104, Siatka z włókna szklanego 145g m2 768, Środek gruntujący CT 17 dm3 2, Taśma malarska m 143, Tynk akrylowy BAUMIT GranoporTop, ziarno 1,5mm (baranek); kolor II kg 1 817, Woda m3 1, Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact (25kg) kg 6 381, Zaprawa wyrównująca Atlas kg 63, Zaślepka do parapetów aluminiowych szt 20 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 1. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 485, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0, Środek transportowy (1) m-g 1, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 22, Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 1,73443 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 511,51437 strona nr: 8

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Lokalizacja: Pobiedziska Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Kosztorys ofertowy Uzupełnienie uszkodzonych tynków na główkach przewodów wentylacyjnych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz zabezpieczenie pozostałych kominów wentylacyjnych przed uszkodzeniem Obiekt

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Budowa: Roboty budowlane - docieplenie budynku Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Partyzantów 5 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Partyzantów 5 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski

Przedmiar robót Inwestorski Przedmiar robót Inwestorski Obiekt BUDYNEK OŚRODKA ADAPTACYJNEGO - REMONT DASZKA NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU Budowa Gdynia ul. Maciejewicza 11 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia ul. Grabowo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) Roboty malarskie w auli szkolnej ZSE w Lesznie

Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) Roboty malarskie w auli szkolnej ZSE w Lesznie Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) Roboty malarskie w auli szkolnej ZSE w Lesznie Budowa: ZSE w Lesznie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe - malarskie Lokalizacja: Leszno, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys

ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Element 1.1 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folia Robocizna razem r-g 0.1002 16.05805 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10 mm m2 0.183 29.32758 Gwoździe budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien w Szkole w Oporówku Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

72-003 Dobra ul.frezjowa 8. Biuro Opracowań Środowiskowych Małgorzata Zimnicka-Pluskota

72-003 Dobra ul.frezjowa 8. Biuro Opracowań Środowiskowych Małgorzata Zimnicka-Pluskota Biuro Opracowań Środowiskowych Małgorzata Zimnicka-Pluskota 72-3 Dobra ul.frezjowa 8 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4545-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

..J.) Kosztorys inwestorski -_._. -_.------_.- -----.-... -_.------_.,_.,--_.. -,..

..J.) Kosztorys inwestorski -_._. -_.------_.- -----.-... -_.------_.,_.,--_.. -,.. -_._. -_.------_.- -----.-.... -_.------_.,_.,--_.. -,.. \ Kosztorys inwestorski Nazwa kosztorysu: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiajqcy: Jednostka opracowujqca: Modernizacja budynku Ochotniczej Strazy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar Kosztorys Budowa: ROBOTY REMONTOWE - wymiana okien Gimnazjum Nr 8 w Lesznie, ul Rumuńska Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421125-6 Instalowanie okien

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY Kosztorys ofertowy Data: 2009-05-14 Budowa: Ocieplenie ściany południowej Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 16 Zamawiający: Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Bukowa 2, Koronowo Inwestor ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo Biuro kosztorysowe Biuro inŝynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - ETAP II - ostatni

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - ETAP II - ostatni Przedmiar robót Budowa: Kraków ul. Worcella 7 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek biurowy Inwestor: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Logistyki Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU Koło w Gryfinie ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Szczecińska INWESTOR : PSOUU KOŁO W GRYFINIE ADRES INWESTORA : Gryfino, ul. Sprzymierzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Częściowy remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w śywcu. Opracowanie zawiera:

PRZEDMIAR ROBÓT. Częściowy remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w śywcu. Opracowanie zawiera: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w śywcu ul. Sienkiewicza 19 34-300 śywiec Kod CPV: 45262660-5 (Usuwanie azbestu)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły ADRES INWESTYCJI : Guzew, gm. Rzgów INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji.

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - Przebudowa i docieplenie elewacji. ADRES INWESTYCJI : WIERUSZÓW ul. WARYŃSKIEGO BRANŻA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : Poziom

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy Dębica dnia 15.07.2008 r. ITR-341-1-16/2008 Wszyscy wykonawcy Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Kostka brukowa i wymiana okien-boisko sportowe w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Strona tytułowa Rodzaj: KOSZTORYS Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Budynek administracyjny j.w. budowlana Wczasowa 40 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Przedmiar robót

260) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 obróbki blacharskie 1.1 KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek, gzymsów itp. z blachy, nie nadających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE Przedmiar Data: 2009-07-15 Budowa: Remont schodów zewnętrznych Zamawiający: Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, Ul.Reymonta 25 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Przedmiar Robót. Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Budowa Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie ul.mostowa 7 Inwestor Państwowa Inspekacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski Data: 2015-02-17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Bukowa 8, Koronowo Inwestor ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo Biuro kosztorysowe Biuro inŝynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót STAROSTWO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - PRZEBUDOWA ZADANIE NR

Przedmiar robót STAROSTWO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - PRZEBUDOWA ZADANIE NR Przedmiar robót Budowa: 47-303 KRAPKOWICE UL. KILIŃSKIEGO 1 Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE I PIĘTRA - KORYTARZ Data opracowania: 2012-06-26 strona nr: 2 Przedmiar robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana świetlików dachowych na dachach budynków warsztatowych ZSZ w Rawiczu

Przedmiar robót. Wymiana świetlików dachowych na dachach budynków warsztatowych ZSZ w Rawiczu Przedmiar robót Data: 2009-02-07 Budowa: Warsztaty - Zespołu Szkół Zawodowych Kody CPV: 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich Obiekt: Świetliki dachowe Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO MANSARDU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO MANSARDU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO MANSARDU Budowa: PUCK, UL POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt 1 Stolarka okienna. 2 Drzwi wejściowe. 3 Wymiana grzejników. 4 Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 5 Docieplenie sali gimnastycznej. netto.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008

Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys 2/S/2008 Obiekt Kod CPV 45215510-5 45431200-9 - Kładzenie glazury 45442110-1 - Malowanie budynków 45311200-2 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ - ELEWACJA OD STR. UL. JASNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ - ELEWACJA OD STR. UL. JASNEJ uwzb Waldemar Błachowicz 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ - ELEWACJA OD STR. UL. JASNEJ NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN I DRZWI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych. narzutami 1 GRUPA-452 1.1 Remont i docieplenie pokrycia dachowego 2 GRUPA-453 2.1 Instalacja odgromowa

Tabela elementów scalonych. narzutami 1 GRUPA-452 1.1 Remont i docieplenie pokrycia dachowego 2 GRUPA-453 2.1 Instalacja odgromowa Przedmiar robót Data: 2011-11-03 Budowa: KRAKÓW,ULBALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 72-003 Dobra ul.frezjowa 8. Biuro Opracowań Środowiskowych Małgorzata Zimnicka-Pluskota

PRZEDMIAR ROBÓT. 72-003 Dobra ul.frezjowa 8. Biuro Opracowań Środowiskowych Małgorzata Zimnicka-Pluskota Biuro Opracowań Środowiskowych Małgorzata Zimnicka-Pluskota 72-3 Dobra ul.frezjowa 8 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4545-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Budowa ul. Konopnickiej 4 Inwestor ZGM Jastrowie Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku usługowo-naprawczego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu.

KOSZTORYS ŚLEPY. NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku usługowo-naprawczego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. Biopolinex Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45453100-8 Budowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEśA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI GM. SUWAŁKI Inwestor URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU ADRES INWESTYCJI : CHILMANOWICZA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw.2009 NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw.2009 NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polanicy-Zdroju INWESTOR : Gmina Polanica-Zdrój ADRES INWESTORA : ul. Dabrowskiego 3, 57-320

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Wożniak DATA OPRACOWANIA : 28 lipiec 2011 r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Wożniak DATA OPRACOWANIA : 28 lipiec 2011 r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2007-03-15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Adres inwestycji: Zamawiający: Wykonawca: Adres wykonawcy: 38-213

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TERMOIZOLACJA BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, GDYNIA UL. GENERAŁA MACZKA 1

Przedmiar robót TERMOIZOLACJA BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, GDYNIA UL. GENERAŁA MACZKA 1 Przedmiar robót TERMOIZOLACJA BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, GDYNIA UL. GENERAŁA MACZKA 1 Data: 2015-04-15 Budowa: TERMOIZOLACJA BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, GDYNIA UL. GENERAŁA MACZKA 1 Kody

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Termomodernizacja i zmiany elewacji budynku mieszkalnrgo wielorodzinnego Adres : Poznań ul. Juwenalisa 2 i 2a Poznań działka nr 1/677;1/23;1/676;1/809

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r.

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Kotłownia Osiedlowa w Podczelu, 78-100 Kołobrzeg Podczele ul. Lwowska 2 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w ul. Sienkiewicza 19

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA LAPANOW

AUTOR PROGRAMU : PHP INFO-BIS KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA LAPANOW AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA LAPANOW OBIEKT : DOM KULTURY W SOBOLOWIE RODZAJ ROBOT : DOCIEPLENIE SCIAN,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wałbrzych październik 2013r.

Kosztorys Nakładczy. Wałbrzych październik 2013r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów w Zamku Książ w Wałbrzychu 45410000-4 - Tynkowanie 45200000-9 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-007

KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-007 KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-007 Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 [m] i rozstawie podłużnym ram 2,57 [m] o wysokości do 15 [m].

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 [m] i rozstawie podłużnym ram 2,57 [m] o wysokości do 15 [m]. Lp. GIMNAZJUM_P-Z 1 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 1 KNR ATd.1 05 1651-2 KNR ATd.1 05 1663-04 3 KNR-W 4- d.1 01 0433-4 d.2 Rusztowania raowe elewacyjne o szerokości 0,73 [] i rozstawie podłużny ra,57

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Przedsiebiorstwo Budowlane "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/17. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/17. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/17 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 2-02s 0613/03 2 KNR 0-15 0517/01 3 KNR AT-12 0203/01 4 KNR 2-02s 1505/05 5 KNR 4-01 0535/05 6 KNR 0-23 2611/01 7 KNR 0-23 2611/02 8 KNR 0-23

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie

Przedmiar robót Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku KMP w Chorzowie Data: 14-07-30 Obiekt: Budynek KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1, 41-503 Chorzów Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 40-038 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 12/12

Tabela elementów Strona 12/12 Tabela elementów Strona 12/12 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Wydzielenie klatek schodowych Prace montażowe Tynki i okładziny wewnętrzne malowanie Razem Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień "KiN" KOSZTORYSOWANIE I NADZORY Włodzimierz Rustecki 02-114 W-wa, ul. Wiślicka 1a lok. 25 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM Akademia Muzyczna w Poznaniu Poznań ul. Św. Marcin 87 PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM 45421131-1 Instalowanie drzwi 45421141-4 Instalowanie przegród 45421147-6 Instalowanie krat Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 12/2010

Przedmiar robót 12/2010 Przedmiar robót 12/2010 Obiekt Kod CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych Budowa Szkoła Podstawowa nr 2 Sułoszowa III Inwestor Urząg Gminy Sułoszowa Biuro kosztorysowe "BOWO" Kraków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT 0% Cena kosztorysowa Słownie: PLN KOSZTORYS INWESTORSKI Obiekt REMONT DACHÓW PAWILONÓW "B,C,D,G,L" SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE Kod CPV 45215140-0 - Obiekty szpitalne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty budowlane, remontowe - dodatkowy

Przedmiar robót. Roboty budowlane, remontowe - dodatkowy Przedmiar robót Budowa: Działka ew.40 Kraków ul.bulwarowa, obr.nowa Huta Obiekt lub rodzaj robót: Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj.szatni Inwestor: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA DRZWI PPOZ - internat

Przedmiar robót. WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA DRZWI PPOZ - internat Przedmiar robót Data: 2010-08-30 Budowa: Obiekt: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 61-730 Poznań, ul. Młyńska 11 Zamawiający: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 61-714 Poznań, al.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont elewacji budynku wraz z kolorystyką.

Przedmiar. Remont elewacji budynku wraz z kolorystyką. Przedmiar Remont elewacji budynku wraz z kolorystyką. Budowa: Raciążek (dz.nr 694/3, 695/2, 696/4, 693/3, 697/8, 697/7, 693/6, 693/2) Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY ELEWACYJNE. Lokalizacja: Raciążek,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont porycia dachu przy tarasie I piętra budynku Akademii Muzycznej w Krakowie

Przedmiar robót. Remont porycia dachu przy tarasie I piętra budynku Akademii Muzycznej w Krakowie Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Budynek AM w Krakowie ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków Lokalizacja: Kraków, ul. św. Tomasza 43 Inwestor: Akademia Muzyczna w Krakowie ul. św. Tomasza 43, 31-027

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka stropodachu budynku nr 2 (plebania) ADRES INWESTYCJI : ul. Kaliskiego 49, Warszawa INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ADRES INWESTORA : 00-909 Warszawa,

Bardziej szczegółowo