ALGEMENE VOORWAARDEN (tekst polski Zasady Ogolne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN www.eu-tax.nl (tekst polski Zasady Ogolne www.eu-tax.nl)"

Transkrypt

1 Artykuł 1. Postanowienia Ogólne 1. Warunki te mają zastosowanie do każdej oferty lub umowy / zlecenia między "JK International CV ktorej TAX.nl jest częścią, zwaną dalej "Użytkownikiem", a klientem, Użytkownik ogłosił niniejsze Zasady Ogolne jako wiazace, o ile inaczej nie ustalono. 2. Warunki te mają również zastosowanie do umów zawieranych z Użytkownikiem, których realizacje Użytkownik zlecil osobom trzecim. 3. Te warunki ogólne są także napisane dla pracowników Użytkownika i jego zarządu. 4. Zastosowanie każdego zakupu lub innych warunków jest wyraźnie odrzucone. 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków w dowolnym czasie w całości lub częściowo nieważne lub nieważne, pozostaje w tych warunkach są w pełni stosowane. Użytkownik i Klient przystąpi do negocjacji uzgodnić nowe zasady do zastąpienia nieważnych postanowień do porozumienia, w miarę możliwości celem i intencją oryginalnych przepisów są przestrzegane. 6. Jeśli istnieje niepewność co do interpretacji jednego lub więcej postanowień niniejszych warunków, następnie wyjaśnienie musi zostać znaleziony "w duchu tych przepisów. 7. Jeśli istnieje konflikt między stronami, które nie występują w niniejszych ogólnych warunków, wówczas sytuacja ta powinna być oceniana w duchu tych zasad. 8. Jeżeli Użytkownik nie wymagają ścisłego przestrzegania tych warunków, nie oznacza, że jej przepisy nie mają zastosowania, lub że Użytkownik w jakimkolwiek stopniu straci prawo w innych przypadkach ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Artykuł 2. Oferty i promocje 1. Wszystkie oferty i oferty Użytkownika są bezpłatne, chyba że w ofercie terminu do akceptacji. Jeśli nie okres akceptacja jest wymagana, można wezwania lub w jakikolwiek sposób są wszelkie prawa, jeśli produkt, na którym oferta lub oferta dotyczy, w międzyczasie nie jest już dostępna. 2. Użytkownik nie może mieć ofert lub oferty, które należy podjąć, jeśli klient może racjonalnie zrozumieć, że oferty lub ofert, lub jakiejkolwiek jego części, oczywista pomyłka lub błąd. 3. Jeśli przyjęcie (nawet do podległych punktów) odbiega od oferty lub oferta obejmowała Użytkownik nie jest związany. Umowa nie jest zgodne z wspomnianym przyjęciu odbiegających, chyba że Użytkownik wskaże inaczej. 4. Cytat związek nie Użytkownik zobowiązuje się wykonać część zadania przed odpowiednia część podanej cenie. Oferty i przetargi nie stosuje się automatycznie do przyszłych zamówień. Artykuł 3. Czas trwania umowy, terminy realizacji, transfer ryzyka, realizacja i zmiany umowy, zmiana cen. 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a klient jest na czas nieokreślony, chyba że charakter umowy wynika inaczej albo jeżeli strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej. 2. Do wykonywania określonej pracy lub świadczenia przypadków określonych w uzgodnionym terminie lub określony, to nigdy nie jest ostateczny termin. Gdy termin ten zostanie przekroczony, odpowiednio Użytkownika klienta na piśmie. Użytkownik nie jest rozsądny termin być zaoferowane do realizacji porozumienia. 3. Użytkownik nie skurczy się do najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zgodnie z wymogami dobrej jakości wykonania. Wszystko to pod to stan nauki. 4. Użytkownik ma prawo do pewnej pracy wykonywanej przez innych. Stosowania art 7:404 i 7:407 i 7:409 ustęp 2

2 BW jest wykluczone. 5. Dostawa jest ex works Użytkownika. Klient zobowiązany jest wziąć sprawy w czasie, że udostępni. Jeśli klient odmówi lub nie przedstawi informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, Użytkownik ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, aby zapisać koszt i ryzyko Klienta. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub utraty przechodzi na klienta w tym momencie rzeczy są dostępne dla klienta. 6. Użytkownik ma prawo do porozumienia w kilku etapach realizacji, a więc część rozliczane oddzielnie. 7. Jeżeli umowa jest realizowana etapami, Użytkownik może wprowadzić te części do następnego etapu do klienta wyniki poprzednim etapie na piśmie. 8. Klient zapewnia, że wszystkie dane, które Użytkownik powiedział za niezbędne lub których Klient racjonalnie zrozumieć za konieczne dla realizacji umowy, zostaną dostarczone do Użytkownika. Jeśli do wykonania umowy nie zostały dostarczone na czas do Użytkownika, Użytkownik ma prawo realizacji umowy do zawieszenia i / lub dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia w czym zwyczajowych stawek pobieranych od Klienta przyniesie. Okres realizacji rozpocznie się nie wcześniej niż po Podstawowe dane Użytkownika udostępnione. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, ponieważ Użytkownik ponosi klient podał nieprawdziwe i / lub niepełne dane. 9. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wynika, że dla właściwej realizacji niezbędna jest zmiana lub uzupełnienie, a następnie strony i zgodził się na zmianę umowy. Jeżeli natura, zakres i treść umowy, czy na wniosek lub mianowania dyrektora, właściwe władze i tak dalej, są modyfikowane i umowa będzie jakościowo i / lub ilość ulegnie zmianie, może to mieć konsekwencje na co początkowo się zgodził. Może to również początkowo zgodził ilość być zwiększona lub zmniejszona. Użytkownik powinien w jak największym stopniu notowania zrobić. W drodze zmiany umowy mogą określić początkowy okres wdrażania zmian. Klient akceptuje możliwość zmiany umowy, w tym zmiany ceny i czasu realizacji. 10. Jeżeli umowa zostanie zmieniony, w tym dodatku, ma prawo do nich w pierwszej kolejności do realizacji po to zostało uzgodnione przez właściwą osobę w ciągu Użytkownika i szef zgodził się na realizację określonej ceny i innych warunków, w tym rozumieć następnie określić, kiedy zostanie on wdrożony. To nie jest lub nie natychmiast przeprowadzić modyfikowane Umowa nie narusza z Użytkownikiem a Klientem bez powodu do umowy o wypowiedzeniu lub anulować. 11. Nie będąc w domyśle, Użytkownik może żądać zmiany umowy, jeżeli mogłoby to być jakościowo i / lub ilości, na przykład, może spowodować w tym kontekście do pracy lub które mają być dostarczone. 12. Jeśli klient nie był w odpowiedniej realizacji tego celu pełnił w kierunku Użytkownika, a następnie klient ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Użytkownika, co bezpośrednio lub pośrednio. 13. Jeżeli Użytkownik z klientem stałej opłaty lub ceny, a następnie Użytkownik powinien jednak zawsze prawo do zwiększenia tej opłaty lub cena bez Klient uprawniony jest do umowy z tego powodu do rozpuszczenia, jeśli wzrost cena wynikająca z siły lub podatku na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub znaleźć jego przyczyny w wzrostem cen surowców, płac itp., lub na innej podstawie na zawarcie umowy nie były możliwe do przewidzenia. 14. Jeżeli cena inna niż w wyniku zmiany umowy przekracza 10%, a w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy, to tylko klient, który spodoba się tytułem 5 pkt 3 Book 6 BW pt Porozumienie w drodze pisemnego zawiadomienia, chyba że Użytkownik Wtedy jeszcze gotowi do podpisania umowy na podstawie początkowo zgodził się wykonać;

3 Jeśli wzrost cen wynikający z zaawansowanych Użytkowników lub obowiązku wynikającego z prawa; Jeżeli zostało ustalone, że odcinek jest dłuższy niż trzy miesiące po zawarciu umowy nastąpi; Albo w dostawie przypadku, gdy zostało ustalone, że odcinek jest dłuższy niż trzy miesiące po sprzedaży nastąpi. Artykuł 4. Zawieszenie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy 1. Użytkownik nie jest uprawniony do wypełnienia swoich zobowiązań do zawieszenia lub wypowiedzenia umowy, jeśli Klienta zobowiązań wynikających z umowy nie w pełni lub na czas wykonania, po zawarciu umowy Użytkownik dowiaduje się o okolicznościach, które dobrą podstawę do obaw że klient będzie spełniać wymogi, jeśli klient przy zawieraniu umowy została wezwana do złożenia zabezpieczenia w celu wypełnienia jego zobowiązań wynikających z umowy i tego bezpieczeństwa lub niedostatecznej lub jeżeli opóźnienie ze strony Główny Użytkownik nie może już być zobowiązany do zamówienia przed pierwotnie uzgodnionych warunkach. 2. Ponadto Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zaistnieją okoliczności tego rodzaju, że realizacja umowy jest niemożliwa lub jeśli inaczej okoliczności tego rodzaju, że nie niezmieniony utrzymanie Umowy z Użytkownikiem być racjonalnie wymagane. 3. Jeżeli umowa ulega rozwiązaniu, Użytkownik roszczenia wobec klienta natychmiast wymagalne. Jeśli Użytkownik wstrzymuje wykonania swoich obowiązków, powinien on zachować swoje prawa zgodnie z prawem i umową. 4. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zawiesić lub rozwiązać umowę, jest w żaden sposób nie odpowiada za szkody i koszty poniesionych w jakikolwiek sposób. 5. Jeśli rozwiązanie odnosi się do dyrektora, ma prawo do odszkodowania za szkody, w tym kosztów, a tym samym pośrednio i bezpośrednio. 6. Jeśli klient z obowiązków kontraktowych zawiedzie i niezgodności uzasadnia rozwiązania, Użytkownik ma prawo do umowy ze skutkiem natychmiastowym, aby anulować bez obowiązku uiszczenia odszkodowania lub odszkodowanie, gdy Klient, pod domyślny, ani za szkody lub odszkodowania jest wymagane. 7. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana przez Użytkownika, Użytkownik będzie w porozumieniu z klientem, że przeniesienie dodatkowych prac osobom trzecim. Chyba że wypowiedzenie jest przypisane do Klienta. Jeżeli przeniesienie do pracy za dodatkowe koszty ponoszone są przez Użytkownika, zostanie obciążony klient. Klient zobowiązany jest do zapłaty takich kosztów w wyznaczonym terminie, chyba że Użytkownik wskaże inaczej. 8. W przypadku likwidacji (wniosek o) zawieszenie płatności lub upadłości, lub zajęcia kiedy i gdzie stado w ciągu trzech miesięcy na koszt Zleceniodawcy długu lub innymi okolicznościami, które klient już swobodnie o jego zdolności dostępnych, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym do powiedzenia, lub zlecenia lub umowy o unieważnieniu, bez obowiązku uiszczenia odszkodowania lub rekompensaty. Do Użytkownika roszczenia wobec klienta w takim przypadku natychmiast wymagalne. 9. Jeśli klient złożył zamówienie w całości lub częściowo skasowany, a następnie wykonywał pracę oraz odpowiednie zamówione lub gotowe rzeczy, plus potencjał do odprowadzania i koszty dostawy i wdrożenia zarezerwowanego czasu, integralna do Klient będzie opłata. Artykuł 5. Siła wyższa

4 1. Użytkownik nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania do klienta, jeśli jest utrudnione ze względu na okoliczność, że nie wynika z zaniedbania, a nie w ramach prawa, w akcie prawnym lub ogólnie przyjętym dla jego rachunku. 2. Siła wyższa to w tych kategoriach myśli, oprócz tego, co prawa i orzecznictwa, wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, że Użytkownik nie ma wpływu, ale które zapobiega Użytkownik nie jest w stanie swoich zobowiązań. Strajki w firmie Użytkownika lub osób trzecich wliczony w cenę. Użytkownik ma również prawo do powoływania się na siłę wyższą, jeśli rendering okoliczności (dalsze) wywiązywanie się z umowy następuje po Użytkownik powinien spełnić swój obowiązek. 3. Użytkownik może w okresie, przewaga nadal zobowiązań wynikających z umowy. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, a następnie każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę bez zobowiązania do zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 4. Dla wielu Użytkowników w czasie wystąpienia siły wyższej zobowiązania wynikające z umowy zostały częściowo spełnione lub będą spełniać, a także spełniają lub spełniają częściowo niezależną wartość, jest uprawniony do już przeprowadzone lub być częścią oddzielny rachunek. Klient zobowiązany jest zapłacić taką fakturę jakby odrębnej umowie. Artykuł 6. Warunki płatności oraz koszty incasso 1. Płatność należy uregulować przelewem przez ideal, Dotpay, Visa lub Mastercard. 2. Klient musi zadbac by platnosc zostala zrealizowana w odpowiedni sposób. 3. Dopóki płatność nie zostanie zakończona, Użytkownik nie jest zobowiązany do żadnej usługi. 4. Klient pozbawia się zgadzając się na zapłatę wymaganej w planie wskazać prawo do wypłaty przez wystawcę karty kredytowej lub banku odwróconej zrobić. To też się liczy obecnie przez usług internetowych oferowanych przez tego Użytkownika nie podpis Klienta jest dostępny. 5. Jeśli płatność przez Użytkownika z jakiegokolwiek powodu nie powiedzie się, Klient zobowiązany jest kwota należna po pierwszym zgłoszeniu się do spełnienia przez Użytkownika. Płatności powyżej 7 dni. 6. Jeśli klient po pierwszym zgłoszeniu, o którym mowa w poprzednim akapicie, kwota należna w terminie do wymagań Użytkownika, wzywa do zakończenia głównej Użytkownika. Dzięki kosztów administracyjnych, które są pokrywane z Klientem. 7. Użytkownik ma prawo do płatności dokonywanych przez Klienta, aby rozciągnąć w pierwszej kolejności na zmniejszenie kosztów, a następnie odjęcie zainteresowanie i ostatecznie do zmniejszenia kapitału i narosłe odsetki. Użytkownik może, nie będąc w domyśle, do złożenia oferty odmówić zapłaty, jeśli klient innej kolejności przydziału płatności. Użytkownik może odmówić pełnej zapłaty kwoty głównej, jeśli nie także wybitny i narosłe odsetki i koszty zbiórki. 8. Klient nie jest uprawniony do potrącenia przez Użytkownika ze względu na niego. Zastrzeżenia do wysokości rachunku do zawieszenia obowiązku zapłaty r. Klient nie odwołać się do sekcji lit Artykuły 231 i 247 księgi 6 mc) nie jest uprawniony do wypłaty faktury z jakiegokolwiek innego powodu zawieszenia. 9. Jeśli główny pozostaje w zwłoce lub zaniechaniu (terminowo) wypełnia swoich obowiązków, wszystkie uzasadnione koszty poniesione w celu uzyskania zapłaty w sądzie i poza nim w imieniu Klienta. W pozasądowe koszty

5 obliczane są na podstawie tego, co holenderski kolekcja jest obecnie metody obliczeń raportu II. Jeśli jednak wyższe koszty kolekcji został rozsądnie konieczne, rzeczywiste koszty zwrotu. Postępowania sądowe i egzekucja koszty również zostaną odzyskane z Klientem. Klient jest koszt pobrania również zainteresowanie. Artykuł 7. Retencja 1. Utrzymujący się pod Użytkownika dostarczonej umowy pozostaje własnością Użytkownika klienta dopóki wszystkie obowiązki wynikające z umowy z Użytkownikiem (y) są prawidłowo realizowane. 2. Dostarczane przez Użytkownika, zgodnie z ustępem 1. Pod zachowania tajemnicy nie może być odsprzedawane i nie mogą być używane jako waluty. Klient nie jest uprawniony do majątku objętego zastawem lub w inny sposób obciążyć. Artykuł 8. Odpowiedzialność 1. Jeśli Użytkownik jest odpowiedzialny, odpowiedzialność ta ogranicza się do tego przepisu. 2. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, stworzony przez Użytkownika Zakłada się przez lub w imieniu klienta podał nieprawdziwe i / lub niepełne dane. 3. Jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, to odpowiedzialność jest ograniczona do maksimum wartości faktury w porządku, przynajmniej ta część zamówienia, której odpowiedzialność dotyczy. 4. Instrukcja odpowiedzialność jest zawsze ograniczona do kwoty zapłaconej przez swojego ubezpieczyciela w razie potrzeby. 5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpośrednie szkody. 6. Szkody bezpośrednie to tylko uzasadnione koszty określenia przyczyny i zakresu szkody, w którym zakład odnosi się do szkód w tych warunkach, wszystkie uzasadnione koszty poniesione na słabe wyniki Umowy z Użytkownikiem odpowiedzieć, o ile mogą być przypisane do Użytkownika i uzasadnione koszty poniesione w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkód, jeśli klient wykaże, że wspomniane koszty doprowadziły do ograniczenia szkód bezpośrednich wyznaczone w niniejszych ogólnych warunków. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym szkody, utratę zysków, oszczędności zaginionych i szkody wynikające stagnacji gospodarczej. 7. W tym artykule są ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa przez Użytkownika lub jego podwładnych. Artykuł 9. Zwolnienie z roszczen podmiotow trzecich 1. Klient zwalnia Użytkownika przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją wartości szkody i której przyczyna innych niż Użytkownik jest odpowiedzialny. Jeżeli Użytkownik odpowiednio przez osoby trzecie, powinny być kierowane, a następnie główny Konto Użytkownika zarówno na zewnątrz jak i prawa do pomocy i natychmiast, co zrobić dla niego w tym przypadku można się spodziewać. Jeżeli Klient nie podejmie odpowiednich działań, to Użytkownika, bez uprzedzenia, prawo sami robić. Wszystkie koszty i szkody po stronie Użytkowników i osób trzecich są tworzone, są na rachunek i ryzyko klienta. Artykuł 10. Własność intelektualna 1. Użytkownik zastrzega sobie prawo i kompetencje do którego jest uprawniona na podstawie prawie autorskim i

6 innymi prawami własności intelektualnej i przepisami. Użytkownik ma prawo przez zawarcie umowy u boku zwiększyła wiedzę do innych celów, pod warunkiem że nie ściśle tajne informacje od klienta do powiadamiania osób trzecich. Artykuł 11. Obowiązujące prawo i spory 1. Dla wszystkich stosunkow prawnych w których Użytkownik jest stroną ma zastosowanie tylko prawo holenderskie, nawet, jeżeli umowa w całości lub częściowo jest realizowana za granicą. Możliwość zastosowania Weens Koopverdrag (CISG) jest wykluczona. 2. Sędzia w lokalizacji Użytkownika wyłącznej jurysdykcji do rozstrzygania sporów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Niemniej jednak Użytkownik ma prawo do przedstawienia sporu do właściwego sądu zgodnie z prawem. 3. Strony w pierwszej kolejności odwołać się do sądów po udali się do starań w celu rozwiązania sporu w drodze wzajemnych konsultacji na osiedlenie się. Artykuł 12. Ograniczenia w swiadczeniu uslug 1. Klient Użytkownika pozwala Użytkownikom za pomocą usługi zdolne do reprezentowania go w podatku. Użytkownik końcowy zapewnia system z witryny TAX.nl którym podatek / dopłaty lub inne usługi mogą być wymagane. Aby wyjaśnić dotyczy jedynie złożenie wniosku o NIP i / lub podmiotów innych, możliwe odpowiedzi i dodatkowe informacje nieobjęte płatnego świadczenia usług. 2. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje wprowadzone. 3. Należności / zobowiązania zwrotu / dopłaty itp., które Użytkownik oblicza, są jedynie orientacyjne. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wskazanymi ilościami i wszelkich różnic. Artykuł 13. Komunikacja elektroniczna 1. W trakcie realizacji Umowy, Klient i wykonawcy na żądanie Klienta drogą elektroniczną do komunikacji. 2. Klient i każdy inny nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać z jednej z nich w wyniku stosowania środków komunikacji elektronicznej, w tym lecz nie tylko odszkodowania wynikające z nie dostaw lub opóźnień w dostawie elektronicznej komunikacja, przechwycenie lub manipulacji przekazów elektronicznych przez osoby trzecie lub oprogramowania / sprzętu używane do wysyłania, otrzymywania lub przetwarzania łączności, transmisji wirusów i niewykonania lub awarii sieci telekomunikacyjnej lub innych środków łączności elektronicznej, chyba szkody spowodowane umyślnie lub rażącego niedbalstwa. 3. Zarówno klient jak i Wykonawca będzie wszystko, co można oczekiwać od nich może zrobić lub nie, aby zapobiec występowaniu takich zagrożeń. 4. Wyciągi danych z komputera nadawcy do dostarczają niezbitych dowodów (treść) nadawcy drogą elektroniczną, wysłanym do czasu, że dowód został wyprodukowany przez odbiorcę. Artykuł 14. Pozostałe postanowienia 1. Jeżeli Wykonawca z głównych działań, które są wykonywane na miejscu, przyczynia Dbałość o klienta na odpowiednim miejscu pracy, który spełnia ustawowe Health & Safety standardy i inne

7 obowiązujące przepisy w zakresie warunków pracy. Klient musi zapewnić, że Wykonawca w tym przypadku pod warunkiem powierzchni biurowej i innych urządzeń w opinii Wykonawcy niezbędne lub przydatne do Umowy realizacji oraz zgodne z całym zestawem do nich (prawne) wymagania. W odniesieniu do udostępniona (komputer) urządzenia do Klienta jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości w tym za pomocą odpowiedniej kopii zapasowej, bezpieczeństwa i antywirusowe procedur. Wykonawca wirus sprawdzić procedury mają zastosowanie gdy Wykonawcy główny urządzenia korzysta. 2. Klient nie będzie w realizacji prac związanych pracowników odebrać lub podejście do klienta, czy tymczasowo, czy nie, bezpośrednio lub pośrednio wprowadzać usługę, lub bezpośrednio lub pośrednio w imieniu Klienta, czy to za wynagrodzeniem czy nie, do wykonywania pracy w okresie obowiązywania umowy lub jego przedłużenia i podczas 12 miesięcy. 3. Dotyczy ostatni zarejestrowanej wersji Warunków lub wersji obowiązującej w momencie powstania stosunku prawnego z Użytkownikiem. 4. Tekst w języku niderlandzkim niniejszych Zasad Ogolnych ma decydujące znaczenie dla interpretacji. 5. Główny Użytkownik upoważnia go do reprezentowania podatku. Użytkownik składa oświadczenie do korzystania z jego numer BECON. Praca wykonywana jest zgodnie z przepisami zawartymi w formularzu zamówienia i / lub w umowie. Artykuł 15. Klauzula repatriacyjna. 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych zasad ogolnych lub podleglego zamówienia / umowy sa całkowicie lub częściowo nieważne i / lub nieprawidłowe i / lub nie wykonalne w wyniku jakiegokolwiek przepisu ustawowego, sądowego lub inne, to nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych zasad ogólnych, lub podleglego zamówienia / umowy. 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków lub złożone, umowa / porozumienie nie może być ważna z powodów, o którym mowa w poprzednim ustępie, ale jest ważne, jeżeli bardziej ograniczona skala lub zakres, a następnie, że przepis, na pierwszy automatyczny stosuje się najbardziej daleko idących lub obszerny zakres lub zakres że ograniczone lub w którym jest ważny. 3. Niezależnie od ustępu 2, Strony mogą chcieć omówić nowe zasady do zastąpienia nieważnych postanowień zgodzić. To będzie jak najwięcej do celu i intencji tych nieważnych postanowień.

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1. Zastosowanie 1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów. Artykuł 1 - Zastosowanie 1.1 W tekście niniejszych ogólnych warunków zakupu, dostawy i realizacji, pod nazwą Doco rozumie się Doco Holding BV lub wszystkie zrzeszone z nim spółki, w tym (lecz nie jedynie)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo