Solidarny Bank - wartości spółdzielcze źródłem przewagi konkurencyjnej?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Solidarny Bank - wartości spółdzielcze źródłem przewagi konkurencyjnej?"

Transkrypt

1 Solidarny Bank - wartości spółdzielcze źródłem przewagi konkurencyjnej? Konferencja pod Patronatem Prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej Członka Zarządu Narodowego Banku Polski Termin Konferencji: listopada 2011r. Miejsce Konferencji: Centrum Konferencyjne Falenty Sp. z o.o., Al. Hrabska 4a, Falenty, Raszyn Główne obszary tematyczne: I. Kryzys finansowy a rola bankowości spółdzielczej w Polsce i na świecie II. Jak budować przewagę konkurencyjną banku spółdzielczego III. Przyszłość bankowości spółdzielczej czynniki sukcesu na rynku usług finansowych (praktyczne umiejętności zarządzania zespołem i procesem sprzedaży) Harmonogram: Dzień 1 Część Konferencyjna 9:30 Rejestracja uczestników Przerwa kawowa 10:31-10:45 Otwarcie Konferencji: Maciej Wojtaszek (BODiE), Dr Stefan Daferner (ADG) 10:45-11:10 wprowadzenie: Patron Konferencji Pani Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu Narodowego Banku Polski Sesja I: Kryzys finansowy a rola bankowości spółdzielczej w Polsce i na świecie 11:10-11:40 Wpływ kryzysu finansowego na postrzeganie działalności instytucji finansowych / na postrzeganie wartości Spółdzielczych Ryszard Lorek, Prezes SGB Bank S.A. 11:40-12:20 Wzrost zainteresowania finansowaniem społecznym / bankowością etyczną: czym jest finansowanie społeczne? jak działa w praktyce? jakie korzyści przynosi Klientom, a jakie instytucjom finansowym? Fabio Salviato, Prezes Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych, Włochy

2 Karol Sachs, Crédit Coopératif / Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych SA, Francja / Polska 12:20-12:35 Przerwa kawowa Sesja II: Jak budować przewagę konkurencyjną banku spółdzielczego 12:35-13:50 Społeczne / etyczne aspekty modelu biznesowego banków spółdzielczych rola banku spółdzielczego w rozwoju społeczności lokalnych Janina Zajic, GLS Gemeinschaftsbank Eg, Niemcy Ryszard Mroziński, Prezes Zarządu, Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Bank Spółdzielczy w Brańsku Adam Dudek, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Limanowej 13:50-15:00 Obiad 15:00-16:00 Produkty i usługi bankowe powiązane z wartościami spółdzielczymi Dr Alois Zach, Raiffeisen Regionalbank Mödling, Austria Grupa Concordia, Polska 16:00-17:00 Czy tradycja, wartości spółdzielcze mogą być atrakcyjne dla współczesnego klienta? Marc Weegen, BVR, Niemcy Reprezentant polskiego sektora usług finansowych 17:00-17:15 Przerwa kawowa Sesja III: Podsumowanie: przyszłość bankowości spółdzielczej 17:15-18:15 Jakie będą kluczowe czynniki sukcesu banku spółdzielczego na rynku? Jaki wpływ będzie miał proces globalizacji i postęp technologiczny czy będzie miejsce na tradycyjne wartości i realizację misji spółdzielczej? Michał Hucał, Dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Detalicznej, Alior Bank Ryszard Leszczyński, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju Konferencja tłumaczona symultanicznie. Dzień 2 Część Warsztatowa 9:01-14:00 Warsztaty praktyczne w trzech grupach do wyboru dla uczestników konferencji: Warsztaty otwarte dla przedstawicieli wszystkich Banków Spółdzielczych: Grupa I Temat: Motywowanie pracowników sprzedaży niezbędną funkcją menadżerską praktyczne metody motywowania podwładnych na rzecz wsparcia pro aktywnych postaw sprzedażowych Cel warsztatów: podniesienie efektywności realizowanych funkcji kierowniczych na rzecz rozwoju sprzedaży w podległej jednostce organizacyjnej oraz rozwoju

3 standardów jakości obsługi klienta detalicznego banku, rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie motywowania podległych pracowników oraz dobycie niezbędnej wiedzy na temat teorii motywacji i efektywnych metod wzmacniania proaktywnych postaw sprzedażowych podwładnych, rozwój praktycznych umiejętności indywidualizowania działań motywacyjnych, zrozumienie wpływu licznych czynników psychologicznych na postawy i zachowania pracownicze, jak też rozwinięcie kompetencji osobistych pozwalających wpływać na postawę sprzedażową podwładnego. Program warsztatów: 1. Motywowanie pracowników sprzedaży nadrzędną funkcją managerską: praktyczne metody motywowania podwładnych na rzecz wsparcia proaktywnych postaw sprzedażowych (mini-seminarium oraz warsztaty indywidualne i grupowe, studia przypadku): podstawowe cele wchodzące w zakres kluczowej funkcji kierowniczej, jaką jest motywowanie podległych pracowników, bezpośrednie metody motywowania podwładnych: stosunek do pracowników; komunikacja; współpraca; wsparcie; rozwijanie inicjatywy; kultura pracy; naturalny autorytet i władza, praktyczne metody motywowania pracowników w czterech obszarach motywacji (indywidualny; zadaniowy; zespołowy; organizacyjny) warsztaty służące generowaniu praktycznych rozwiązań, delegowanie uprawnień pracowniczych, jako jedna z kluczowych metod pobudzania zaangażowania do działania warsztaty, jak motywuję swój zespół samoocena managerska. 2. Dwuczynnikowa teoria motywacji Fredericka Herzberga punktem wyjścia do opracowania projektu motywowania podległych pracowników sprzedaży z uwzględnieniem pozapłacowych form motywowania (miniseminarium oraz warsztaty grupowe z wykorzystaniem technik partycypacyjnych): mechanizmy dwuczynnikowej teorii motywacji wg Fredericka Herzberga odwołujące się do tzw. czynników higienicznych i czynników motywacyjnych, warsztaty w podgrupach służące opracowaniu projektu motywowania podwładnych z wykorzystaniem pozapłacowych form motywowania z uwzględnieniem takich obszarów w zakresie indywidualnych motywacji pracowniczych, jak: potrzeba większej odpowiedzialności i swobody działania oraz samodzielności, potrzeba uznania w środowisku zawodowym oraz docenienia za jakość wykonywanej pracy, potrzeba rozwijania przyjaznych i opartych na zaufaniu relacji z przełożonym, potrzeba awansu, statusu oraz kariery zawodowej, potrzeba osiągnięć oraz samorealizacji w ramach obecnego zakresu obowiązków, potrzeba czerpania satysfakcji z ciekawej pracy, która wnosi istotną

4 wartość, potrzeba przynależności do zespołu, współuczestnictwa i współdziałania w zespole. 3. Rozmowy kierownicze na przykładach uczestników: jak wyprzedzać pewne sytuacje trudne motywacyjnie czyli prewencja motywacyjna szefa, jakie działania podejmować w trakcie zaistnienia trudnych sytuacji? osobiste wiązki motywów według teorii Davida Mc Clelanda jako narzędzie doboru motywatorów, jakie działania podejmować kiedy sytuacja się przetoczyła a jej konsekwencje są bardzo niekorzystne zarówno dla szefa jak i całego zespołu; co wzmacnia pro aktywne działania pracowników? 4. Podsumowanie szkolenia: action plan, wyznaczenie obszarów do pracy, podsumowanie Prowadzenie: Zespół Trenerów ODiTK Temat: System oceny pracowniczej, a efektywność i jakość sprzedaży Cel warsztatów: podniesienie poziomu wiedzy na temat metod, technik i narzędzi okresowej oceny pracowniczej i roli i zadań managera w tym obszarze, rozwój praktycznych umiejętności w zakresie realizowania zadań odnoszących się do bieżącej oraz okresowej oceny pracowniczej, zdobycie umiejętności radzenia sobie z szeregiem pułapek i problemów procesu oceny pracowniczej. Grupa II Program warsztatów: 1. Kultura organizacji, a system oceny pracowniczej (seminarium interaktywne): cele oceny pracowniczej, formy oceny pracowniczej - różnice pomiędzy bieżącą, a okresową oceną pracowniczą, kontrowersje wokół oceny pracowniczej argumenty zwolenników oraz przeciwników, uwarunkowania psychologiczne związane z procesem oceny pracowniczej plusy i minusy, zasady działania systemu ocen pracowniczych 180, zasady działania systemu ocen pracowniczych 360, konsekwencje braku systemu okresowej oceny personelu, korzyści płynące z systemu oceny pracowniczej: dla pracownika; dla menedżera; dla organizacji, zasady formalne i prawne stosowania oceny pracowniczej, obowiązki menedżera prowadzącego okresową ocenę pracowniczą, aspekty etyczne oceny pracowniczej. 2. Praktyczne wykorzystanie wybranych rozwiązań coachingowych w procesie oceny pracowniczej (mini seminarium i ćwiczenia indywidualne): jak korzystać z metod pracy coachingowej w procesie oceny pracowniczej? zróżnicowane techniki i metody coachingowe w procesie oceny bieżącej:

5 zasady pozyskiwania informacji zwrotnej (feedback), zasady komunikowania pochwały i udzielania konstruktywnej krytyki, diagnozowanie przyczyn problemów, przeciwdziałanie zakłóceniom i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metod STAR i PARLA. 3. Przygotowanie systemu okresowej oceny pracowniczej (mini seminarium): określenie celów oraz opracowanie założeń oceny pracowniczej, opis obowiązków pracownika i zakresu odpowiedzialności, określenie celów okresowej rozmowy oceniającej, zgromadzenie dokumentacji dotyczącej pracownika i obejmującej oceniany okres, wybór miejsca i organizacja przestrzeni przeznaczonej na rozmowę oceniającą, liczne pułapki i problemy związane z procesem okresowej oceny pracowniczej. 4. Ocenianie pracowników implementacja systemu oceny pracowniczej (warsztaty z wykorzystaniem indywidualnych studiów przypadku oraz arkuszy oceny oraz samooceny pracowniczej odgrywanie ról w przykładowych sytuacjach rozmów rozwojowych z pracownikiem z wykorzystaniem praktycznych narzędzi oceny): 1 etap: Ocena działań podejmowanych przez pracownika w okresie objętym oceną ukierunkowanie na wydajność, efektywność oraz rentowność działań, planowanie i organizacja pracy, orientacja na klienta, jakość pracy, staranność, rzetelność i pracowitość, komunikacja i współpraca w środowisku pracy oraz współdziałanie w zespole. 2 etap: Ocena kluczowych kompetencji pracownika motywacja własna i zaangażowanie, wiedza fachowa kwalifikacje stricte zawodowe pracownika, aktywność, samodzielność, inicjatywa, innowacyjność oraz przedsiębiorczość, postawy pracownicze, obraz własnej osoby oraz podstawowy system wartości, cechy osobowe zgodność profilu osobowego z charakterem obowiązków oraz stanowiskiem pracy. 3 etap: Ocena realizacji przez pracownika kluczowych celów w minionym okresie kluczowe cele w minionym okresie, poziom realizacji uzgodnionych celów oraz co miało na to wpływ, kluczowe zalecenia rozwojowe. 4 etap: Zaplanowanie kluczowych celów zawodowych na nadchodzący okres kluczowe cele na nadchodzący okres, doprecyzowanie sposobu realizacji celów, określenie terminu / trybu realizacji celów, uzgodnienie, co będzie potrzebne do realizacji celów? 5 etap: Zweryfikowanie zakresu obowiązków pracownika pod kątem

6 priorytetów określenie priorytetowych zakresów obowiązków pracownika, doprecyzowanie zadań w ramach zakresu obowiązków, oszacowanie poziomu zaangażowania czasu dla poszczególnych zadań, uzgodnienie ew. zmian w dotychczasowym zakresie obowiązków pracownika. 6 etap: Zaplanowanie kluczowych działań rozwojowych na rzecz pracownika uzgodnienie konkretnych działań ukierunkowanych na poprawę wyników pracy poprzez rozwój pracowniczy z uwzględnieniem: działań rozwojowych pracownika we własnym zakresie, działań rozwojowych w ramach pracy przy udziale przełożonego, lub innego oddelegowanego w tym celu pracownika (np. coaching, sparing, mentoring), szkolenia w strukturach firmy, lub w formie dokształcania poza organizacją, ewentualnie innych form rozwoju pracowniczego. Prowadzenie: Zespół Trenerów ODiTK Temat: Wykorzystanie języka perswazji oraz mechanizmów wywierania wpływu w procesie komunikowania z podwładnymi Cel warsztatów: rozwój kompetencji komunikacyjnych poszerzenie zakresu wykorzystywanych narzędzi o techniki perswazji, wzrost skuteczności w zakresie efektywnego komunikowania się z różnymi osobowościowo pracownikami, diagnoza własnych preferencji i predyspozycji w zakresie komunikacji z pracownikami, usystematyzowanie wiedzy w zakresie reguł wywierania wpływu Program szkolenia: Wprowadzenie jak działa nasza uwaga i czy rzeczywistość postrzegana jest na pewno prawdziwa? Grupa podstawowe prawa wywierania wpływu. III Dopasowanie jako warunek wywierania wpływu na pracowników dopasowanie, a prowadzenie, odzwierciedlanie jako technika dopasowania- szanse i zagrożenia jej stosowania, kanały reprezentacji zmysłowych, filtry, czyli wzorce mające wpływ na motywację, przetwarzane informacje, postrzegane autorytety, sztuka komunikowania się z różnymi typami osobowości. 3. Jak działają słowa? Techniki komunikacji perswazyjnej implikacje i presupozycje, moc zaprzeczania, sleight of mouth. 4. Reguły wpływu społecznego

7 reguła wzajemności, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność, zasada kontrastu. 5. Psychomanipulacje w kontaktach zawodowych jakim psychomanipulacjom jesteśmy poddawani ze strony pracowników? rola intencji w manipulacji, jak nie manipulacja to co? jakie inne postawy warto stosować, by być skutecznym? strategie przeciwdziałania manipulacji. 6. Kłamstwo we współpracy z podwładnymi dlaczego ludzie kłamią? jak rozpoznać kłamstwo? jak dbać o szczerość i zaufanie w relacji z podwładnymi i czy warto? 7. Podsumowanie szkolenia cele osobiste po szkoleniu, sesja informacji zwrotnej i ewentualnie panel pytań i dyskusji Prowadzenie: Zespół Trenerów ODiTK Warsztaty otwarte wyłącznie dla przedstawicieli Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej: Temat: Wykorzystanie przez Banki Spółdzielcze SGB systemu CRM w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych Program szkolenia: Wykorzystanie CRM w instytucjach finansowych Budowanie relacji z Klientami Grupa IV Delegowanie zadań oraz zarządzanie sprzedażą przy użyciu CRM Planowanie oraz realizacja kampanii informacyjnych oraz marketingowych Wdrożenie CRM w Bankach Spółdzielczych SGB Wolne głosy - dyskusja Prowadzenie: Damian Dudziński, Dawid Majdecki, SGB Bank S.A.

8 Warunki udziału w części konferencyjnej Istnieje możliwość udziału wyłącznie w części konferencyjnej (dzień 1), czyli bez konieczności udziału w części warsztatowej. Odpłatność za udział w części konferencyjnej: 380,00 zł netto + VAT / osoba Powyższa cena obejmuje: przygotowanie prezentacji, tłumaczenie i druk materiałów konferencyjnych, tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji, przerwy kawowe i obiad, bankiet (16 / 17 listopada 2011r). Warunki udziału w części warsztatowej Nie ma możliwości udziału wyłącznie w części warsztatowej (dzień 2). Warsztaty praktyczne skierowane są do osób biorących udział w pierwszej części Konferencji. Istnieje możliwość wyboru jednego spośród czterech zaproponowanych tematów. Warsztaty praktyczne dla grup: 1-3 współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wyniesie: duże banki 60% wartości warsztatów średnie banki 70% wartości warsztatów małe banki 80% wartości warsztatów Szacowana wartość wkładu własnego: 100,00 150,00 zł netto + VAT / osoba Warsztaty praktyczne dla grupy 4 sfinansowane będą w 100% ze środków SGB Bank SA. Opłaty dodatkowe Nocleg w pokoju 1-osobowym: Nocleg w pokoju 2-osobowym: 250,00 zł netto + VAT / osoba 150,00 zł netto + VAT / osoba Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Fatima Mojzykiewicz tel , tel. kom fax Andrzej Gogulski tel fax Opiekun merytoryczny Małgorzata J. Palma tel , tel. kom

9 Formularz zgłoszeniowy Zgłoszenie udziału w Konferencji Solidarny Bank, Warszawa-Falenty, listopada 2011r. Zgłoszenie udziału w Konferencji Lp. Nazwisko i imię Nocleg T / N Pokój 1- osobowy Pokój 2- osobowy Udział w bankiecie T / N Zgłoszenie udziału w warsztatach Grupa 1: Motywowanie pracowników sprzedaży niezbędną funkcją menadżerską praktyczne metody motywowania podwładnych na rzecz wsparcia pro aktywnych postaw sprzedażowych warsztat sfinansowany ze środków EFS Grupa 3: Wykorzystanie języka perswazji oraz mechanizmów wywierania wpływu w procesie komunikowania z podwładnymi warsztat sfinansowany ze środków EFS Grupa 2: System oceny pracowniczej, a efektywność i jakość sprzedaży warsztat sfinansowany ze środków EFS Grupa 4: Wykorzystanie przez Banki Spółdzielcze SGB systemu CRM w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych warsztat wyłącznie dla Banków Spółdzielczych SGB, sfinansowany ze środków GBW SA Bank zgłaszający uczestnictwo w w/w szkoleniu: Nazwa... Adres... tel.:..., fax: Nadesłane zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszenia. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do działalności marketingowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U. nr 133/99, poz. 833) Gł. Księgowy Prezes/Dyrektor Data...

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Rozwijamy specjalistów

Rozwijamy specjalistów Rozwijamy specjalistów ASERTYWNOŚĆ Szkolenia inżynierskie SEW-Eurodrive Szkolenia Menadżerskie Szkolenia Microsoft Office 1 SEW-Eurodrive Napędzamy świat - od ponad 80 lat SEW projektuje i tworzy systemy

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WROCŁAW 23 KWIETNIA 2014 SPIS TREŚCI 1. Ramowy harmonogram seminarium... 3 2. Elementy networkingu podczas seminarium...

Bardziej szczegółowo