WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się nieodłącznym elementem funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, gwarantując nieprzerwany i niezaleŝny od miejsca oraz czasu dostęp do korporacyjnych informacji. WiąŜe się to z koncepcją stworzenie przedsiębiorstwa wolnego od ograniczeń związanych z sieciową infrastrukturą IT i wykorzystującą cały swój potencjał informacyjny. Według definicji Wikipedii urządzenie mobilne (przenośne) to urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią [Wiki07].Technologie mobilne znoszą ograniczenia wynikające z korzystania przez Internet ze stacjonarnego komputera, według ogólnej zasady: uzyskiwanie informacji gdziekolwiek, kiedykolwiek i o czymkolwiek, czyli wszystko, co moŝliwe, w miarę rozszerzania się dostępnego pasma bezprzewodowego.

2 Rozwój technologii telekomunikacyjnych umoŝliwia rozproszenie prowadzenia działalności gospodarczej i optymalizację kosztów. Współczesne technologie mobilne stanowią takŝe platformę do budowy i upowszechnienia modelu wirtualnych przedsiębiorstw, słabo związanych z fizyczną bazą, bardziej przypominających centra kompetencji i wiedzy, zarządzające, a nie produkujące. Technologie mobilne w biznesie Era komputerów osobistych, które napędzały przemysł elektroniczny w latach dziewięćdziesiątych juŝ się skończyła. Zastąpiła ją nowa, era bezprzewodowa, która wiąŝe się z powstaniem i rozwojem rynku, w którym kluczowe znaczenie ma komunikacja między urządzeniami oraz łatwość i mobilność ich uŝytkowania. Urządzenia bezprzewodowe z impetem wkraczają w nowe segmenty rynku, do przemysłu, handlu, medycyny czy codziennego Ŝycia. Zaczynają takŝe definiować główne kierunki rozwoju przemysłu elektronicznego. Rynek urządzeń mobilnych jest ogromny i szybko rośnie. Roczna produkcja takich urządzeń, jak telefony komórkowe, PDA, cyfrowe odtwarzacze muzyki, konsole gier itp. liczona jest obecnie w miliardach sztuk, podczas gdy roczna podaŝ komputerów osobistych szacowana jest w setkach milionów sztuk. W ciągu ostatnich czterech lat liczba produkowanych telefonów komórkowych podwoiła się, osiągając w roku 2007 wartość 1,15 mld sztuk, a według szacunków moŝe ona osiągnąć poziom 1,47 mld [Flon08].

3 Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń mobilnych, typu palmtop czy smartphone, które ze względu nie tylko na swoje małe wymiary, lecz tak- Ŝe moŝliwości pozwalają na dostęp do niezbędnych informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie [Szet06]. Podstawową zaletą urządzeń przenośnych jest moŝliwość zwiększenia wydajności pracy. Zapewniając pracownikom mobilnym taki sam dostęp do danych, jaki mają podczas pracy w siedzibie firmy, urządzenia mobilne pozwalają im uzyskać lepsze rezultaty. Badania dowiodły, Ŝe pracownicy mobilni, którzy posiadają zdalny dostęp do informacji za pomocą sieci bezprzewodowej, mogą dodatkowo poświęcić na pracę od 8 do 12 godzin w kaŝdym tygodniu [Micr08]. Zaletami rozwiązań mobilnych są takŝe m.in.: redukcja pracy papierkowej po podłączeniu komputera przenośnego do intranetu, moŝna uzyskać dostęp do formularzy, dokumentów handlowych czy kontraktów, a następnie je przeglądać, modyfikować i drukować na Ŝądanie; krótszy czas obiegu dokumentów składanie wniosków o kredyt, podpisywanie dokumentów prawnych, dokonywanie przelewów lub inne operacje moŝna przeprowadzać w krótkim czasie i bez konieczności odbycia osobistego spotkania; zwiększenie satysfakcji klienta szybciej odpowiadając na potrzeby i zapytania klientów moŝna zacieśniać relacje z nimi; lepsza komunikacja dzięki której, pracownicy są lepiej doinformowani i mogą podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Wykorzystanie technologii mobilnych uwarunkowane jest dwoma podstawowymi czynnikami. Pierwszym z nich jest konieczność zakupu

4 urządzeń mobilnych z odpowiednim oprogramowaniem, a drugim, stworzenie w firmie niezbędnej infrastruktury, dzięki której pracownicy w terenie wykorzystując te urządzenia uzyskają dostęp do firmowych zasobów, w postaci danych zgromadzonych w bazach danych na serwerach i komputerach stacjonarnych [Szet06]. Obecnie wymiana danych między urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi moŝe odbywać się w czasie rzeczywistym. Współczesne technologie mobilne łączą zalety systemów GPS (Global Positioning System) i GSM ( Global System for Mobile Communication) oraz transmisji danych GPRS (General Packet Radio Service). CRM, ecrm i mcrm Zarządzanie relacjami z klientem ma kluczowe znaczenia dla firm, które zamierzają odnieść sukces na obecnym, zorientowanym na klienta rynku. Do wspomagania tej strategii biznesowej firmy wykorzystują narzędzia informatyczne w postaci systemów klasy CRM. Koncepcja ecrm (electronic CRM) nie róŝni się zasadniczo od CRM. Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej przyczynił się do rozszerzenia skali i zakresu CRM. Poprzez integrację i usprawnienie procesów związanych z kształtowaniem relacji z klientami poprzez Internet, ecrm wspomaga sprzedaŝ, rozwój i utrzymanie klientów. Rys. 1 przedstawia model ecrm. Tworzenie bazy danych ma fundamentalne znaczenie dla CRM. Dzięki niej firmy mogą lepiej poznać preferencje klienta i jego dotychczasowe zachowania. Baza danych pozwala takŝe na precyzyjną segmentację klientów na podstawie róŝnych kryte-

5 riów. Technologia hurtowni danych umoŝliwia firmie szybkie wyszukiwanie ogromnej liczby danych dla potrzeb analizy i raportowania, a techniki eksploracji danych (data mining) pozwalają wydobywać z niej wiedzę o klientach i przewidywać ich przyszłe zachowania. Wykorzystując hurtownię danych i data mining firma moŝe opracować strategię działań marketingowych opartych na selekcji grup docelowych klientów. Tworzenie bazy danych o klientach Data Mining/Analizy Akwizycja wiedzy Selekcja klientów ZróŜnicowanie Podział klientów na grupy docelowe klienta. W ten sposób klient ma moŝliwość filtrowania informacji na pod- Personalizacja/dostosowanie Budowanie relacji Monitoring działania Rys.1. Model ecrm Źródło: [BeAK07]. ecrm stwarza moŝliwość personalizacji informacji dostępnych dla

6 stawie własnych preferencji. Firmy mogą monitorować swoje działania, śledząc róŝne wskaźniki, np. ekspozycji stron, ponownych odwiedzin czy lojalności. RóŜnice pomiędzy koncepcjami CRM i ecrm tkwią w: personalizacji (w czasie rzeczywistym) w ecrm, sposobach komunikacji z klientem (szybkość i kanały komunikacji), moŝliwościach śledzenia zachowań klientów, wzmocnieniu pozycji klientów, wykorzystaniu korzyści wynikających bardziej z oparcia się na Internecie niŝ architekturze klient-serwer. Dzięki połączeniu moŝliwości, jakie stwarzają rozwiązania CRM i technologie mobilne, powstały nowe systemy, określane jako mcrm. (mobile CRM). Systemy mcrm pozwalają firmom rozszerzyć ich sposób współpracy z klientami i oferują nowe sposoby tworzenia wartości dla klientów [BeAK07]. Koncepcja mcrm opiera się na następujących załoŝeniach: 1. Komunikacja ma na celu budowanie i utrzymywanie relacji między firmą a jej klientami. 2. Komunikacja, dotycząca obszaru sprzedaŝy, marketingu i obsługi, prowadzona jest za pomocą urządzeń mobilnych. 3. Komunikacja moŝe być zainicjowana albo przez firmę, albo przez klienta. 4. Komunikacja moŝe odbywać się poprzez SMS (short message service), MMS (multimedia service), aplikacje Java i przeglądarki internetowe.

7 5. Jedną ze stron procesu komunikacji musi być człowiek (wyposaŝony w urządzenie mobilne). 6. Urządzenie mobilne jest traktowane jako komplementarny kanał dla działań CRM, a nie jako substytut kanału tradycyjnego. B.J. Goldenberg zwraca uwagę na to, Ŝe tradycyjne systemy CRM są bardziej skoncentrowane na pracowników firmy (employee-centric), podczas gdy aplikacje ecrm i mcrm są ukierunkowane na klienta (customer-centric). Systemy CRM, ecrm i mcrm są do siebie zbliŝone pod względem funkcjonalnym, róŝnią się natomiast samą architekturą i mechanizmami komunikacji. Tradycyjny system CRM projektowany jest w celu umoŝliwienia pracownikowi zajmującemu się obsługą klienta zapisu wszystkich Ŝądań, zapytań, spraw, itp. i nie wykorzystuje architektury opartej na sieci WWW. Typowa aplikacja ecrm lub mcrm, (np. Contact Center) opiera się na architekturze webowej i umoŝliwia klientowi samoobsługę w zakresie dostępu do informacji, pomoc na Ŝyczenie czy uzyskanie aktywnego wsparcia ze strony agenta firmy, który monitoruje działania klienta podczas wizyty na stronie internetowej. Specyfika mcrm Marketingowcy, handlowcy, doradcy, agenci oraz wiele innych osób, tworzących wartość dla firmy, pracujący poza siedzibą firmy, potrzebują wsparcia ze strony systemów informatycznych. Udostępnienie ich moŝliwości, np. CRM sprzedaŝowego w urządzeniu mobilnym stwarza tym osobom szansę sukcesu w prowadzeniu negocjacji z klientem. Mogą od razu sprawdzić obroty, zadłuŝenie czy regularność zamówień. Istotnym

8 usprawnieniem jest takŝe zarządzanie informacją osobistą, tj. kalendarzem, pocztą, kontaktami oraz współdzielenie tej informacji. Korzystając z technologii mobilnych przedstawiciele sprzedaŝy, przed swoim wyjazdem w teren subskrybują wszystkie informacje potrzebne im podczas spotkań z klientem, pobierając je do urządzenia przenośnego z centralnej bazy danych CRM w firmie. W trakcie podróŝy i przy braku połączenia z siecią przedstawiciel handlowy uŝywa aplikacji do planowania działań. Po ponownym nawiązaniu połączenia aplikacja mobilna umoŝliwia łatwy dostęp do informacji dotyczących klienta, z którym zaplanował spotkanie. W dalszej kolejności, podczas osobistych rozmów z klientem przedstawiciel moŝe wykorzystać aplikację do udzielania odpowiedzi na zapytania klienta oraz aktualizowania informacji o kliencie i szansie sprzedaŝy. Na koniec spotkania moŝe on takŝe sprecyzować i zaplanować działania uzupełniające [Harp05]. mcrm pozwala w szybki i łatwy dostęp do zgromadzonych danych przez pracowników terenowych, zmieniając ich w swego rodzaju menedŝerów relacji, wyposaŝonych identycznie jak call center. Dzięki temu ich praca staje się łatwiejsza, nie muszą pamiętać o wielu szczegółach, do których moŝna dotrzeć w przypadku obsługi danego klienta. To z kolei czyni ich pracę wydajniejszą oraz pozwala na szybką reakcję na potrzebę klienta [Porę05]. Zdalny dostęp do sieci, aplikacji i danych pozwala zatem na: natychmiastową reakcję na potrzeby klienta, skrócenie czasu przestojów pracowników, stałą moŝliwość współpracy, przyspieszenie cyklu sprzedaŝy,

9 szczegółową kontrolę kosztów. Przykładem rozwiązania mcrm jest system Microsoft CRM Mobile, zaprojektowany z myślą o urządzeniach typu Pocket PC i Pocket PC Phone Edition, wyposaŝonych w system operacyjny MS Windows Mobile 2003 (rys.2). Ten niezbyt rozbudowany, lecz funkcjonalny i w pełni przenośny system, umoŝliwia m.in.[harp05]: Rys. 2. Pocket PC z zainstalowanym systemem mcrm Źródło: [Harp05]. tworzenie, odczytywanie, aktualizację i usuwanie informacji dotyczących kont, kontaktów, działań, szans sprzedaŝy oraz potencjalnych klientów, wyszukiwanie list i formularzy, wykonywanie telefonów (za pośrednictwem urządzenia Pocket PC Phone Edition) pod dowolny numer telefoniczny połączony z którymkolwiek z formularzy, uaktywnianie i dezaktywowanie kont, dostosowanie systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

10 System działa w oparciu o bazę danych Microsotft SQL Server dla Windows CE, przeznaczoną dla urządzeń przenośnych. Po nawiązaniu połączenia z siecią firmową pracownik moŝe zsynchronizować dane na urządzeniu przenośnym z danymi, które są przechowywane w systemie Microsoft CRM. Nawiązanie połączenia moŝe odbywać się za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN), jak równieŝ bezprzewodowej lub kablowej sieci lokalnej. Kluczowe czynniki sukcesu rozwiązań mcrm MoŜna wskazać pięć kluczowych czynników sukcesu w uŝytkowaniu rozwiązań mcrm. Są to [Paro06]: 1. Istotne znaczenie ma funkcjonalność off-line. Przedstawiciele sprzeda- Ŝy będą chętnie korzystali z aplikacji mobilnych, jeśli będą mogli, w dowolnej chwili, niezawodnie na nich polegać. Gwarancją zapewnienia dostępności aplikacji mobilnych i niezbędnych danych jest ich funkcjonalność w trybie off-line. Nawet przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego zasięg sieci bezprzewodowej nie jest nieograniczony. Rozwiązania mcrm muszą być zatem tak zaprojektowane, aby stwarzały moŝliwości inteligentnego wykorzystania łączności bezprzewodowej, kiedy jest dostępna, ale nie mogą być od niej uzaleŝnione. 2. Otwarte standardy wspomagają integrację. Pracownik w terenie potrzebuje informacji o promocjach, produktach, konkurencji, ofercie usług czy statusu zamówienia. Koniecznością staje się zatem wybór platformy opartej na otwartych standardach, dzięki którym moŝna in-

11 tegrować róŝne systemy (np. ERP, intranet, ekstranet, systemy dziedziczone, bazy danych czy pocztę elektroniczną). 3. Bezpieczeństwo odrywa decydującą rolę. Aplikacje mcrm zawierają wszystkie niezbędne informacje dotyczące klienta, które będą potrzebne pracownikowi podczas pracy w terenie. Zapewnienie bezpieczeństwa tych danych moŝe odbywać się poprzez uwierzytelnianie (authentication), szyfrowanie (encryption) oraz centralną politykę monitorowania. 4. Łatwość uŝytkowania ma istotne znaczenie. W przeciwieństwie do aplikacji przeznaczonych dla desktopów i laptopów, aplikacje mobilne są wykorzystywane w małych przedziałach czasowych (często od 1 do 10 min). Systemy mcrm, aby były skuteczne, muszą być szybko dostępne, łatwe w nawigacji i nie wymagać Ŝadnego lub tylko niewielkiego przygotowania uŝytkownika. Równie waŝny jest przyjazny i konfigurowalny interfejs uŝytkownika. 5. Informacje dostarczane na czas mają krytyczne znaczenia dla kształtowania więzi z klientem. Osoby podróŝujące słuŝbowo powinny zabezpieczać dane przechowywane w urządzeniach przenośnych tak samo, jak zabezpieczają je na komputerach firmowych. Przed kaŝdym wyjazdem w teren urządzenie PDA czy komputer przenośny naleŝy zsynchronizować z komputerem biurowym, dzięki czemu będą one zawierały te same informacje. W tym celu wystarczy włoŝyć komputer podręczny do stacji dokującej.

12 Podsumowanie Utrzymanie konkurencyjności w dzisiejszych warunkach wymaga od firmy ogromnej elastyczności, a przede wszystkim toku pracy ukierunkowanego na klienta. W rozwiązywaniu tych problemów istotną rolę odgrywa mobilność. MoŜliwość skontaktowania się z przedstawiciela handlowego z klientem, niezaleŝnie od tego, czy znajduje się on w biurze, w domu, czy w drodze, pozwala na szybką i efektywną obsługę klienta oraz przyczynia się do wzrostu zadowolenia obydwu stron. Korzystanie z urządzeń przenośnych do prowadzenia operacji biznesowych staje się coraz powszechniejsze, zwłaszcza, Ŝe liczba wszystkich terminali bezprzewodowych (włącznie z komórkowymi) przewyŝsza liczbę zainstalowanych na świecie komputerów. Intensywny rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest efektem wsparcia ze strony dwóch grup przedsiębiorstw. Pierwszą grupę stanowią firmy innowacyjne, śledzące kierunek zmian technologicznych i samorzutnie zgłaszające zapotrzebowania na odpowiednie narzędzia. Traktują one technologiczną rewolucję w tym obszarze w sposób strategiczny i wpływają na jej rozwój. Druga grupa przedsiębiorstw korzysta z narzędzi dostarczanych przez dostawców technologii w takim zakresie, w jakim pokrywają się one z ich zapotrzebowaniem. Przedsiębiorstwa te stanowią grupę biernych konsumentów technologii, lecz przyczyniają się do światowej wymiany informacji.

13 Literatura [BeAK07] [Micr08] [Flon08] [Gold03] [Eyle05] [Harp05] [Paro06] [Porę05] [Szet06] Belachew Y., Hoang A., Kourieh J.: Mobile Customer Relationship Management. A study of barriers and facilitators to mcrm adoption. Jönköping International Business School, Co naleŝy wiedzieć przed zainwestowaniem w technologię mobilną. na_sukces/ co_nalezy_wiedziec.mspx. Flont K.: Technologia bezprzewodowa jest wszędzie. Goldenberg B.J.: CRM Automation, Prentice Hall PTR, NJ Eylert B.: The Mobile Multimedia Business. John Wiley & Sons Harper Ph: Technologie mobilne: Nowe narzędzie umoŝliwiające zwiększenie obrotów. https://www.ms2.cn/poland /dynamics/crm/product/mobiletechnology.mspx. Parobek L.: Five Critical Factors for Mobile CRM. http: //computerworld.com/softwaretopics/crm/story/0,10801,95 926,00.html. Porębska-Miąc T.: Tendencje rozwojowe w zakresie rozwiązań CRM. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzania. PWN, Warszawa Szetyński T.: Technologie mobilne dla biznesu. iew&id=4713&itemid=73.

14 [wiki07] Urządzenie mobilne. 5dzenie_mobilne. Dr Teresa Porębska-Miąc Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach IT W FIRMIE ADAM LASKOWSKI IT W FIRMIE SPIS TREŚCI: CEL ISTNIENIA IT UMIEJSCOWIENIE IT W ORGANIZACJI STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Unikupon PC. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera

Unikupon PC. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera to aplikacja działająca na komputerze, umożliwiająca bezpośrednie doładowania oraz sprzedaż kuponów z kodami doładowującymi. jest idealnym rozwiązaniem dla

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Wysokie koszty wykonania usługi Niskie zadowolenie klientów Czas i trasa dojazdu Nieterminowe dostarczenie usług Straty magazynowe Niedotrzymywanie

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych:

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny SFA (Sales Force Automation) System Mobiz Android dostępny na urządzeniach typu Smartfon

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP UNIT4 TETA Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP Wojciech Romanowicz Dyrektor Działu Opieki Eksploatacyjnej EMBRACING CHANGE STRUKTURA GRUPY UNIT4 TETA We are UNITed załoŝona w

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP

Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP dr inż. Tomasz Boiński Piotr Bieliński Marcin Kwiatkowski Katedra Architektur Systemów Komputerowych WETI

Bardziej szczegółowo

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r.

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Wyzwania stawiane przez rynek Przedsiębiorstwo wczoraj Przedsiębiorstwo dzisiaj Prosty model komunikacji wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS AGENDA Korzyści dla Twojej organizacji Kilka słów o nas AGENDA Korzyści dla Twojej organizacji Kilka słów o nas

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl Aplikacja 'mcrm' codeit ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl 1. Idea Aplikacja 'mcrm' to prosty system klasy CRM (Customer Relationship Management) stworzony z myślą o małych i

Bardziej szczegółowo

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Copyright 2009 Netia SA 2 WSTĘP ROZWÓJ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO BUSINESS SOLUTION OBSZARY INTEGRACJI MOśLIWOŚCI NGN TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Modele biznesowe i prawne projektów wykorzystujących urządzenia mobilne. Rafał Kowalczyk Activeweb

Modele biznesowe i prawne projektów wykorzystujących urządzenia mobilne. Rafał Kowalczyk Activeweb Modele biznesowe i prawne projektów wykorzystujących urządzenia mobilne Rafał Kowalczyk Activeweb 0,8 0,85 2,7 Samochód 1,3 PC Telefon stacjonarny Karta kredytowa TV Telefon komórkowy 1,5 1,4 Telefon komórkowy

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Multimedialne centrum kontaktu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańca klienta. Rafał Pychowski

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Czym jest Mobile Sales Force Apps? To nowoczesny system wsparcia sieci sprzedaży klasy Sales Force Automation i Field Force Automation

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl http://www.avtel.pl O nas - działamy od 2004 roku - dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

AppSense - wirtualizacja użytkownika

AppSense - wirtualizacja użytkownika AppSense - wirtualizacja użytkownika Zaawansowana personalizacja, zarządzanie polisami: Personalizacja ustawień użytkownika, takich jak preferencje druku czy zasobów sieciowych, personalizacja ustawień

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM I Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje, Poznań 6 listopada 2009 Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM Tomasz Chomicki Paweł Jachimowicz Wyzwania Brak infrastruktury umoŝliwiającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Marketing, w tym PR z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Jarosław Przybyła mobijoy!

Marketing, w tym PR z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Jarosław Przybyła mobijoy! Marketing, w tym PR z wykorzystaniem urządzeń mobilnych Jarosław Przybyła mobijoy! mobijoy! Założenie: Kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy? najlepszy przykład własny przykład. Tylko czy na pewno dobry...?

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Czynniki biznesowe i ich wpływ na środowisko IT SPRAWNOŚĆ Bądź szybki, zwinny i elastyczny 66 proc. właścicieli firm uważa sprawność prowadzenia

Bardziej szczegółowo

NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG

NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Interoperacyjna wielokanałowa platforma komunikacyjna dr Jan Maciej Czajkowski Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał

Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał Fundusze kapitałowe typu seed fund są inwestorami finansowymi aktywnie uczestniczącymi w rozwoju przedsiębiorstwa. Poza wkładem finansowym oferują

Bardziej szczegółowo