WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się nieodłącznym elementem funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, gwarantując nieprzerwany i niezaleŝny od miejsca oraz czasu dostęp do korporacyjnych informacji. WiąŜe się to z koncepcją stworzenie przedsiębiorstwa wolnego od ograniczeń związanych z sieciową infrastrukturą IT i wykorzystującą cały swój potencjał informacyjny. Według definicji Wikipedii urządzenie mobilne (przenośne) to urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią [Wiki07].Technologie mobilne znoszą ograniczenia wynikające z korzystania przez Internet ze stacjonarnego komputera, według ogólnej zasady: uzyskiwanie informacji gdziekolwiek, kiedykolwiek i o czymkolwiek, czyli wszystko, co moŝliwe, w miarę rozszerzania się dostępnego pasma bezprzewodowego.

2 Rozwój technologii telekomunikacyjnych umoŝliwia rozproszenie prowadzenia działalności gospodarczej i optymalizację kosztów. Współczesne technologie mobilne stanowią takŝe platformę do budowy i upowszechnienia modelu wirtualnych przedsiębiorstw, słabo związanych z fizyczną bazą, bardziej przypominających centra kompetencji i wiedzy, zarządzające, a nie produkujące. Technologie mobilne w biznesie Era komputerów osobistych, które napędzały przemysł elektroniczny w latach dziewięćdziesiątych juŝ się skończyła. Zastąpiła ją nowa, era bezprzewodowa, która wiąŝe się z powstaniem i rozwojem rynku, w którym kluczowe znaczenie ma komunikacja między urządzeniami oraz łatwość i mobilność ich uŝytkowania. Urządzenia bezprzewodowe z impetem wkraczają w nowe segmenty rynku, do przemysłu, handlu, medycyny czy codziennego Ŝycia. Zaczynają takŝe definiować główne kierunki rozwoju przemysłu elektronicznego. Rynek urządzeń mobilnych jest ogromny i szybko rośnie. Roczna produkcja takich urządzeń, jak telefony komórkowe, PDA, cyfrowe odtwarzacze muzyki, konsole gier itp. liczona jest obecnie w miliardach sztuk, podczas gdy roczna podaŝ komputerów osobistych szacowana jest w setkach milionów sztuk. W ciągu ostatnich czterech lat liczba produkowanych telefonów komórkowych podwoiła się, osiągając w roku 2007 wartość 1,15 mld sztuk, a według szacunków moŝe ona osiągnąć poziom 1,47 mld [Flon08].

3 Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń mobilnych, typu palmtop czy smartphone, które ze względu nie tylko na swoje małe wymiary, lecz tak- Ŝe moŝliwości pozwalają na dostęp do niezbędnych informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie [Szet06]. Podstawową zaletą urządzeń przenośnych jest moŝliwość zwiększenia wydajności pracy. Zapewniając pracownikom mobilnym taki sam dostęp do danych, jaki mają podczas pracy w siedzibie firmy, urządzenia mobilne pozwalają im uzyskać lepsze rezultaty. Badania dowiodły, Ŝe pracownicy mobilni, którzy posiadają zdalny dostęp do informacji za pomocą sieci bezprzewodowej, mogą dodatkowo poświęcić na pracę od 8 do 12 godzin w kaŝdym tygodniu [Micr08]. Zaletami rozwiązań mobilnych są takŝe m.in.: redukcja pracy papierkowej po podłączeniu komputera przenośnego do intranetu, moŝna uzyskać dostęp do formularzy, dokumentów handlowych czy kontraktów, a następnie je przeglądać, modyfikować i drukować na Ŝądanie; krótszy czas obiegu dokumentów składanie wniosków o kredyt, podpisywanie dokumentów prawnych, dokonywanie przelewów lub inne operacje moŝna przeprowadzać w krótkim czasie i bez konieczności odbycia osobistego spotkania; zwiększenie satysfakcji klienta szybciej odpowiadając na potrzeby i zapytania klientów moŝna zacieśniać relacje z nimi; lepsza komunikacja dzięki której, pracownicy są lepiej doinformowani i mogą podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Wykorzystanie technologii mobilnych uwarunkowane jest dwoma podstawowymi czynnikami. Pierwszym z nich jest konieczność zakupu

4 urządzeń mobilnych z odpowiednim oprogramowaniem, a drugim, stworzenie w firmie niezbędnej infrastruktury, dzięki której pracownicy w terenie wykorzystując te urządzenia uzyskają dostęp do firmowych zasobów, w postaci danych zgromadzonych w bazach danych na serwerach i komputerach stacjonarnych [Szet06]. Obecnie wymiana danych między urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi moŝe odbywać się w czasie rzeczywistym. Współczesne technologie mobilne łączą zalety systemów GPS (Global Positioning System) i GSM ( Global System for Mobile Communication) oraz transmisji danych GPRS (General Packet Radio Service). CRM, ecrm i mcrm Zarządzanie relacjami z klientem ma kluczowe znaczenia dla firm, które zamierzają odnieść sukces na obecnym, zorientowanym na klienta rynku. Do wspomagania tej strategii biznesowej firmy wykorzystują narzędzia informatyczne w postaci systemów klasy CRM. Koncepcja ecrm (electronic CRM) nie róŝni się zasadniczo od CRM. Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej przyczynił się do rozszerzenia skali i zakresu CRM. Poprzez integrację i usprawnienie procesów związanych z kształtowaniem relacji z klientami poprzez Internet, ecrm wspomaga sprzedaŝ, rozwój i utrzymanie klientów. Rys. 1 przedstawia model ecrm. Tworzenie bazy danych ma fundamentalne znaczenie dla CRM. Dzięki niej firmy mogą lepiej poznać preferencje klienta i jego dotychczasowe zachowania. Baza danych pozwala takŝe na precyzyjną segmentację klientów na podstawie róŝnych kryte-

5 riów. Technologia hurtowni danych umoŝliwia firmie szybkie wyszukiwanie ogromnej liczby danych dla potrzeb analizy i raportowania, a techniki eksploracji danych (data mining) pozwalają wydobywać z niej wiedzę o klientach i przewidywać ich przyszłe zachowania. Wykorzystując hurtownię danych i data mining firma moŝe opracować strategię działań marketingowych opartych na selekcji grup docelowych klientów. Tworzenie bazy danych o klientach Data Mining/Analizy Akwizycja wiedzy Selekcja klientów ZróŜnicowanie Podział klientów na grupy docelowe klienta. W ten sposób klient ma moŝliwość filtrowania informacji na pod- Personalizacja/dostosowanie Budowanie relacji Monitoring działania Rys.1. Model ecrm Źródło: [BeAK07]. ecrm stwarza moŝliwość personalizacji informacji dostępnych dla

6 stawie własnych preferencji. Firmy mogą monitorować swoje działania, śledząc róŝne wskaźniki, np. ekspozycji stron, ponownych odwiedzin czy lojalności. RóŜnice pomiędzy koncepcjami CRM i ecrm tkwią w: personalizacji (w czasie rzeczywistym) w ecrm, sposobach komunikacji z klientem (szybkość i kanały komunikacji), moŝliwościach śledzenia zachowań klientów, wzmocnieniu pozycji klientów, wykorzystaniu korzyści wynikających bardziej z oparcia się na Internecie niŝ architekturze klient-serwer. Dzięki połączeniu moŝliwości, jakie stwarzają rozwiązania CRM i technologie mobilne, powstały nowe systemy, określane jako mcrm. (mobile CRM). Systemy mcrm pozwalają firmom rozszerzyć ich sposób współpracy z klientami i oferują nowe sposoby tworzenia wartości dla klientów [BeAK07]. Koncepcja mcrm opiera się na następujących załoŝeniach: 1. Komunikacja ma na celu budowanie i utrzymywanie relacji między firmą a jej klientami. 2. Komunikacja, dotycząca obszaru sprzedaŝy, marketingu i obsługi, prowadzona jest za pomocą urządzeń mobilnych. 3. Komunikacja moŝe być zainicjowana albo przez firmę, albo przez klienta. 4. Komunikacja moŝe odbywać się poprzez SMS (short message service), MMS (multimedia service), aplikacje Java i przeglądarki internetowe.

7 5. Jedną ze stron procesu komunikacji musi być człowiek (wyposaŝony w urządzenie mobilne). 6. Urządzenie mobilne jest traktowane jako komplementarny kanał dla działań CRM, a nie jako substytut kanału tradycyjnego. B.J. Goldenberg zwraca uwagę na to, Ŝe tradycyjne systemy CRM są bardziej skoncentrowane na pracowników firmy (employee-centric), podczas gdy aplikacje ecrm i mcrm są ukierunkowane na klienta (customer-centric). Systemy CRM, ecrm i mcrm są do siebie zbliŝone pod względem funkcjonalnym, róŝnią się natomiast samą architekturą i mechanizmami komunikacji. Tradycyjny system CRM projektowany jest w celu umoŝliwienia pracownikowi zajmującemu się obsługą klienta zapisu wszystkich Ŝądań, zapytań, spraw, itp. i nie wykorzystuje architektury opartej na sieci WWW. Typowa aplikacja ecrm lub mcrm, (np. Contact Center) opiera się na architekturze webowej i umoŝliwia klientowi samoobsługę w zakresie dostępu do informacji, pomoc na Ŝyczenie czy uzyskanie aktywnego wsparcia ze strony agenta firmy, który monitoruje działania klienta podczas wizyty na stronie internetowej. Specyfika mcrm Marketingowcy, handlowcy, doradcy, agenci oraz wiele innych osób, tworzących wartość dla firmy, pracujący poza siedzibą firmy, potrzebują wsparcia ze strony systemów informatycznych. Udostępnienie ich moŝliwości, np. CRM sprzedaŝowego w urządzeniu mobilnym stwarza tym osobom szansę sukcesu w prowadzeniu negocjacji z klientem. Mogą od razu sprawdzić obroty, zadłuŝenie czy regularność zamówień. Istotnym

8 usprawnieniem jest takŝe zarządzanie informacją osobistą, tj. kalendarzem, pocztą, kontaktami oraz współdzielenie tej informacji. Korzystając z technologii mobilnych przedstawiciele sprzedaŝy, przed swoim wyjazdem w teren subskrybują wszystkie informacje potrzebne im podczas spotkań z klientem, pobierając je do urządzenia przenośnego z centralnej bazy danych CRM w firmie. W trakcie podróŝy i przy braku połączenia z siecią przedstawiciel handlowy uŝywa aplikacji do planowania działań. Po ponownym nawiązaniu połączenia aplikacja mobilna umoŝliwia łatwy dostęp do informacji dotyczących klienta, z którym zaplanował spotkanie. W dalszej kolejności, podczas osobistych rozmów z klientem przedstawiciel moŝe wykorzystać aplikację do udzielania odpowiedzi na zapytania klienta oraz aktualizowania informacji o kliencie i szansie sprzedaŝy. Na koniec spotkania moŝe on takŝe sprecyzować i zaplanować działania uzupełniające [Harp05]. mcrm pozwala w szybki i łatwy dostęp do zgromadzonych danych przez pracowników terenowych, zmieniając ich w swego rodzaju menedŝerów relacji, wyposaŝonych identycznie jak call center. Dzięki temu ich praca staje się łatwiejsza, nie muszą pamiętać o wielu szczegółach, do których moŝna dotrzeć w przypadku obsługi danego klienta. To z kolei czyni ich pracę wydajniejszą oraz pozwala na szybką reakcję na potrzebę klienta [Porę05]. Zdalny dostęp do sieci, aplikacji i danych pozwala zatem na: natychmiastową reakcję na potrzeby klienta, skrócenie czasu przestojów pracowników, stałą moŝliwość współpracy, przyspieszenie cyklu sprzedaŝy,

9 szczegółową kontrolę kosztów. Przykładem rozwiązania mcrm jest system Microsoft CRM Mobile, zaprojektowany z myślą o urządzeniach typu Pocket PC i Pocket PC Phone Edition, wyposaŝonych w system operacyjny MS Windows Mobile 2003 (rys.2). Ten niezbyt rozbudowany, lecz funkcjonalny i w pełni przenośny system, umoŝliwia m.in.[harp05]: Rys. 2. Pocket PC z zainstalowanym systemem mcrm Źródło: [Harp05]. tworzenie, odczytywanie, aktualizację i usuwanie informacji dotyczących kont, kontaktów, działań, szans sprzedaŝy oraz potencjalnych klientów, wyszukiwanie list i formularzy, wykonywanie telefonów (za pośrednictwem urządzenia Pocket PC Phone Edition) pod dowolny numer telefoniczny połączony z którymkolwiek z formularzy, uaktywnianie i dezaktywowanie kont, dostosowanie systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

10 System działa w oparciu o bazę danych Microsotft SQL Server dla Windows CE, przeznaczoną dla urządzeń przenośnych. Po nawiązaniu połączenia z siecią firmową pracownik moŝe zsynchronizować dane na urządzeniu przenośnym z danymi, które są przechowywane w systemie Microsoft CRM. Nawiązanie połączenia moŝe odbywać się za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN), jak równieŝ bezprzewodowej lub kablowej sieci lokalnej. Kluczowe czynniki sukcesu rozwiązań mcrm MoŜna wskazać pięć kluczowych czynników sukcesu w uŝytkowaniu rozwiązań mcrm. Są to [Paro06]: 1. Istotne znaczenie ma funkcjonalność off-line. Przedstawiciele sprzeda- Ŝy będą chętnie korzystali z aplikacji mobilnych, jeśli będą mogli, w dowolnej chwili, niezawodnie na nich polegać. Gwarancją zapewnienia dostępności aplikacji mobilnych i niezbędnych danych jest ich funkcjonalność w trybie off-line. Nawet przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego zasięg sieci bezprzewodowej nie jest nieograniczony. Rozwiązania mcrm muszą być zatem tak zaprojektowane, aby stwarzały moŝliwości inteligentnego wykorzystania łączności bezprzewodowej, kiedy jest dostępna, ale nie mogą być od niej uzaleŝnione. 2. Otwarte standardy wspomagają integrację. Pracownik w terenie potrzebuje informacji o promocjach, produktach, konkurencji, ofercie usług czy statusu zamówienia. Koniecznością staje się zatem wybór platformy opartej na otwartych standardach, dzięki którym moŝna in-

11 tegrować róŝne systemy (np. ERP, intranet, ekstranet, systemy dziedziczone, bazy danych czy pocztę elektroniczną). 3. Bezpieczeństwo odrywa decydującą rolę. Aplikacje mcrm zawierają wszystkie niezbędne informacje dotyczące klienta, które będą potrzebne pracownikowi podczas pracy w terenie. Zapewnienie bezpieczeństwa tych danych moŝe odbywać się poprzez uwierzytelnianie (authentication), szyfrowanie (encryption) oraz centralną politykę monitorowania. 4. Łatwość uŝytkowania ma istotne znaczenie. W przeciwieństwie do aplikacji przeznaczonych dla desktopów i laptopów, aplikacje mobilne są wykorzystywane w małych przedziałach czasowych (często od 1 do 10 min). Systemy mcrm, aby były skuteczne, muszą być szybko dostępne, łatwe w nawigacji i nie wymagać Ŝadnego lub tylko niewielkiego przygotowania uŝytkownika. Równie waŝny jest przyjazny i konfigurowalny interfejs uŝytkownika. 5. Informacje dostarczane na czas mają krytyczne znaczenia dla kształtowania więzi z klientem. Osoby podróŝujące słuŝbowo powinny zabezpieczać dane przechowywane w urządzeniach przenośnych tak samo, jak zabezpieczają je na komputerach firmowych. Przed kaŝdym wyjazdem w teren urządzenie PDA czy komputer przenośny naleŝy zsynchronizować z komputerem biurowym, dzięki czemu będą one zawierały te same informacje. W tym celu wystarczy włoŝyć komputer podręczny do stacji dokującej.

12 Podsumowanie Utrzymanie konkurencyjności w dzisiejszych warunkach wymaga od firmy ogromnej elastyczności, a przede wszystkim toku pracy ukierunkowanego na klienta. W rozwiązywaniu tych problemów istotną rolę odgrywa mobilność. MoŜliwość skontaktowania się z przedstawiciela handlowego z klientem, niezaleŝnie od tego, czy znajduje się on w biurze, w domu, czy w drodze, pozwala na szybką i efektywną obsługę klienta oraz przyczynia się do wzrostu zadowolenia obydwu stron. Korzystanie z urządzeń przenośnych do prowadzenia operacji biznesowych staje się coraz powszechniejsze, zwłaszcza, Ŝe liczba wszystkich terminali bezprzewodowych (włącznie z komórkowymi) przewyŝsza liczbę zainstalowanych na świecie komputerów. Intensywny rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest efektem wsparcia ze strony dwóch grup przedsiębiorstw. Pierwszą grupę stanowią firmy innowacyjne, śledzące kierunek zmian technologicznych i samorzutnie zgłaszające zapotrzebowania na odpowiednie narzędzia. Traktują one technologiczną rewolucję w tym obszarze w sposób strategiczny i wpływają na jej rozwój. Druga grupa przedsiębiorstw korzysta z narzędzi dostarczanych przez dostawców technologii w takim zakresie, w jakim pokrywają się one z ich zapotrzebowaniem. Przedsiębiorstwa te stanowią grupę biernych konsumentów technologii, lecz przyczyniają się do światowej wymiany informacji.

13 Literatura [BeAK07] [Micr08] [Flon08] [Gold03] [Eyle05] [Harp05] [Paro06] [Porę05] [Szet06] Belachew Y., Hoang A., Kourieh J.: Mobile Customer Relationship Management. A study of barriers and facilitators to mcrm adoption. Jönköping International Business School, Co naleŝy wiedzieć przed zainwestowaniem w technologię mobilną. na_sukces/ co_nalezy_wiedziec.mspx. Flont K.: Technologia bezprzewodowa jest wszędzie. Goldenberg B.J.: CRM Automation, Prentice Hall PTR, NJ Eylert B.: The Mobile Multimedia Business. John Wiley & Sons Harper Ph: Technologie mobilne: Nowe narzędzie umoŝliwiające zwiększenie obrotów. https://www.ms2.cn/poland /dynamics/crm/product/mobiletechnology.mspx. Parobek L.: Five Critical Factors for Mobile CRM. http: //computerworld.com/softwaretopics/crm/story/0,10801,95 926,00.html. Porębska-Miąc T.: Tendencje rozwojowe w zakresie rozwiązań CRM. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzania. PWN, Warszawa Szetyński T.: Technologie mobilne dla biznesu. iew&id=4713&itemid=73.

14 [wiki07] Urządzenie mobilne. 5dzenie_mobilne. Dr Teresa Porębska-Miąc Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

CRM. Agenda. Wyzwania. Dylematy związane z obsługą klienta CUSTOMER. Cele

CRM. Agenda. Wyzwania. Dylematy związane z obsługą klienta CUSTOMER. Cele Agenda CRM Wyzwania w dziedzinie obsługi klienta Korzyści wynikające z wdroŝenia strategii w obszarze CRM Istota CRM Analytical CRM Call Center/Contact Center Jak wybrać system CRM i dostawcę usług CRM?

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo