Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego."

Transkrypt

1 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Wymaganie: 4. Respektowane są normy społeczne. Rok szkolny: 2013/2014 Skład osobowy zespołu przeprowadzającego ewaluację: 1. Izabella Budzyńska 2. Elżbieta Musiał 3. Karol Orzechowski 4. Maria Wiechetek 5. Anna Winiarska 6. Agnieszka Żalińska Lider zespołu: Agnieszka Żalińska Odpowiedzialny za opracowanie i prezentację raportu: Agnieszka Żalińska Dyrektor koordynujący pracę zespołu: Grażyna Mielcarzewicz Przyjęty harmonogram pracy zespołu: 1. Zaplanowanie harmonogramu ewaluacji, ustalenie celu ewaluacji, pytań kluczowych i kryteriów ewaluacji, sposobów zbierania danych, próby badawczej październik 2013r. 2. Praktyczne przeprowadzenie ewaluacji do końca marca2014r. 3. Analiza otrzymanych danych kwiecień/maj 2014r. 4. Opracowanie raportu i przedstawienie wniosków radzie pedagogicznej do r. Cele przeprowadzanej ewaluacji: 1. Zebranie informacji na temat respektowania norm społecznych. 2. Właściwe reagowanie na przejawy złego zachowania i przejawy uzależnień wśród uczniów. 3. Kontrola miejsc szczególnie niebezpiecznych w szkole. Przyjęte pytania kluczowe: 1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 2. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 3. Czy w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? 4. Czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 5. Czy uczniowie prezentują właściwe zachowania. 6. Czy analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? 1

2 7. Czy ocenia się skuteczność podjętych działań? 8. Czy w razie potrzeby modyfikuje się podjęte działania, uwzględniając inicjatywy uczniów? 9. W jaki sposób wzmacnia się wzorowe zachowania uczniów? 10. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła? 11. W jaki sposób działania te są dokumentowane? 12. W jaki sposób szkoła reaguje na zachowania niepożądane wychowawczo? Przyjęte kryteria ewaluacji: - użyteczność, trafność i efektywność prowadzonych działań - ciągłość i trwałość prowadzonych działań - trafność i skuteczność sposobów przekazywania informacji o działaniach służących wyrównywaniu szans - akceptacja przez uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzonych działań - wpływ podejmowanych działań na poziom motywacji uczniów do własnego rozwoju Ustalone źródła i rodzaje informacji: - ankiety dla rodziców, - ankiety dla uczniów, - ankiety dla nauczycieli, - ankiety dla pracowników administracji - statut szkoły, - dzienniki lekcyjne, - oceny z zachowania za rok szkolny 2012/ analiza frekwencji uczniów poszczególnych klas na zajęciach lekcyjnych roku szkolnego 2012/ wywiad z pracownikami szkoły - wywiad z pedagogiem szkolnym Metody oraz narzędzia badawcze i termin badania wraz z określeniem grupy badawczej: - analiza dokumentów - badania ankietowe rodziców - badania ankietowe uczniów - badania ankietowe nauczycieli - badania ankietowe pracowników administracji - obserwacje prowadzonych działań PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w szkole polegała na zaplanowanym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności podjętych działań. W trakcie badania (ewaluacji) zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł np.: wywiady, ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Poddano analizie dokumentację szkoły dotyczącą spraw bezpieczeństwa, zachowania i frekwencji uczniów w szkole. 2

3 ANALIZA ANKIET DLA NAUCZYCIELI (przeprowadzona w grudniu 2013roku wśród 21 ankietowanych) 1. Czy zetknął/-ła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej w stosunku do swojej osoby? a. tak ze strony uczniów b. tak, ze strony nauczycieli c. tak, ze stroy presonelu szkoły 14% e. nie 76% d. tak, ze strony innych osób 76% ankietowanych nigdy nie zetknęło się z żadnym przejawem agresji wobec własnej osoby, 14% ankietowanych spotkało się z agresją ze strony personelu szkoły, badanych doznało agresji ze strony nauczycieli, badanych doznało agresji ze strony uczniów. 3

4 2. Czy uczniowie znają zasady zachowania i normy obowiązujące w szkole? b. nie a. tak nauczycieli twierdzi, że uczniowie znają zasady i normy obowiązujące w szkole. 3. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole? a. tak 11% b. nie c. częściowo 84% Według 84% ankietowanych nauczycieli uczniowie częściowo przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole. Zdaniem 11% ankietowanych uczniowie przestrzegają norm społecznych w szkole. badanych nauczycieli uważa, że uczniowie nie przestrzegają norm społecznych w szkole. 4

5 4. Jakie niepożądane zachowania zdarzają się Pana/Pani zdaniem najczęściej? spóźnianie się b. wagary 2% 2% 8% 8% 2% c. lekceweażenie obowiązków d. wulgaryzmy e. wyzwiska f. palenie papierosów 2% g. agresja h. agresja słowna 1 26% i. brak sortowania śmieci j. niszczenie mienia szkoły k. wyśmiewanie 2% l. jedzenie na lekcji 1 8% ł. zwracanie się do nauczycieli m. niewłaściwe zachowanie podczas uroczys szkolnych n. brak Najczęstszymi niepożądanymi zachowaniami wśród uczniów, według nauczycieli są: - wulgaryzmy 26%, - palenie papierosów 1, - agresja słowna 1, - wagary 8% - wyzwiska 8% - spóźnianie się - lekceważenie obowiązków szkolnych - agresja - brak sortowania śmieci - niszczenie mieni szkoły - wyśmiewanie - jedzenie na lekcji - niewłaściwe zwracanie się do nauczycieli - niewłaściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych - brak odpowiedzi 5

6 5. Jak reaguje Pan/Pani na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów? 8% 14% a. wpisywanie uwag b. rozmowa c. jestem bezradny 11% 14% d. pokazuje jak należy się zachować e. nagana f. rozmowa z rodzicami 8% g. motywowanie h. zwracam im uwagę i. zgłaszam wychowawcy, pedagogowi, dyrektorowi 14% j. uwagi słowne k. upomnienia l. kary regulaminowe ł. przeprowadzenie lekcji wychowawczych na określony t m. przypomnienie zapisów statutu szkoły n. brak Ankietowani nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów i na nierespektowanie przez nich norm społecznych w następujący sposób: - wpisywanie uwag 14% - rozmowa z uczniem 14% - zgłaszam informację wychowawcy, pedagogowi, dyrektorowi 14% - upomnienia 11% - uwagi słowne 8% - zwracam im uwagę 6% 6

7 - nagana 6% - pokazuje jak należy się zachować - rozmowa z rodzicami - motywowanie - przeprowadzenie lekcji wychowawczych na określony temat - stosuję kary regulaminowe - przypomnienie zapisów statutu szkoły - jestem bezradny - 8% ankietowanych nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 6. Czy w szkole diagnozuje się i analizuje zachowanie uczniów? Kto tego dokonuje? c. tak, diagnozę i analizę przeprowadza dyrektor szkoły 12% b. tak, diagnozę i analizę przeprowadza pedagog szkolny 41% a. tak, diagnozę i analizę przeprowadza wychowawca klasy 47% - 10 ankietowanych potwierdza, że w szkole diagnozuje się i analizuje zachowanie uczniów. - Według 47% ankietowanych nauczycieli w szkole diagnozę i analizę zachowania uczniów przeprowadza wychowawca klasy. - Według 41% ankietowanych diagnozę i analizę zachowania uczniów przeprowadza także pedagog szkolny. - 1 nauczycieli wskazało, iż diagnozę i analizę przeprowadza również dyrektor szkoły 7

8 7. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Wymień, jakie? prowadzenie godz. wychowawczych b. spotkanie z PPP c. pedagog 6% 9% 9% spotkanie z funkcjonariuszem pedagogiazacja f. dyskusje g. konsekwencja h. rozmowy z wychwowawcą i. bezskuteczne j. rozmowy z uczniami 26% k. regulaminy l. pedagogizacja rodziców 6% ł. spotkania z samorządem 6% 6% m.szkolenia n. spotkania ze specjalistami o. promocja właściwych postaw p. działania z zakresu profilaktyki r. brak Według 77% ( brak odpowiedzi) ankietowanych nauczycieli w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Są to: - spotkania z pedagogiem 26% - spotkania z przedstawicielami z PPP 9% - prowadzenie godzin wychowawczych 9% - spotkanie z funkcjonariuszem policji 6% - pedagogizacja uczniów 6% - konsekwencja 6% 8

9 - dyskusje - rozmowy z wychowawcą - rozmowy z uczniami - regulaminy - pedagogizacja rodziców - spotkania z samorządem - szkolenia - spotkania ze specjalistami - promocja właściwych postaw - działania z zakresu profilaktyki Według ankietowanych podejmowane działania są niestety bezskuteczne. 8.Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? c. częściowo 5 a. tak 37% b. nie 1 - Według 5 ankietowanych nauczycieli podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy. - 37% nauczycieli uważa, że podejmowane przez szkołę działania przynoszą jedynie częściowy efekt wychowawczy. 11 % ankietowanych wskazało, że podejmowane przez szkołę działania nie przynoszą pożądanych efektów wychowawczych. 9

10 9. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła - nauczyciela, personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 9% a. bardziej respektować zasdy b. trudno powiedzieć 38% c. poprawić rolę wychowania 9% respektować normy i zasady e. konsekwentnie przestrzegać statutu 9% f. konsekwentnie przestrzegać ustalonych zasad procedur i regulaminów zwiększyć kontrolę h. współpraca z pedagogiem współprzcować z poradniąppp w Żninie j. zapewnienie zajęć pozalekcyjnych np. sportowych k.brak odpowiedzi Według ankietowanych nauczycieli szkoła i jej pracownicy oraz rodzice mogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej poprzez: - większe respektowanie zasad 1 - respektowanie norm społecznych 1 10

11 - większą kontrolę uczniów 1 - poprawę roli wychowawcy - konsekwentne przestrzeganie statutu konsekwentne przestrzeganie zasad, procedur i regulaminów obowiązujących w szkole - współpracę z pedagogiem - współpracę z PPP w Żninie - zagospodarowanie czasu wolnego i zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, np. sportowych. Według ankietowanych nauczycieli trudno jest powiedzieć, co można zrobić, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w szkole, a 38% ankietowanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie!!! 10. Czy dokonuje się w szkole modyfikacji działań z uwzględnieniem inicjatywy uczniów? c. częsciowo 24% b. nie a. tak 71% - 71% ankietowanych wskazało, iż w szkole dokonuje się modyfikacji działań z uwzględnieniem inicjatyw uczniów. nauczycieli uważa, iż w szkole modyfikuje się działania bez uwzględniania inicjatyw uczniowskich. Według 24% ankietowanych w szkole dokonuje się modyfikacji działań z częściowym uwzględnieniem inicjatyw uczniów. 11

12 ANALIZA ANKIET DLA RODZICÓW (przeprowadzona w listopadzie 2013 roku wśród 60 ankietowanych) 1. Czy w szkole Pani/Pana dziecko czuje się bezpiecznie? nie wiem nie 2% tak 9 9 rodziców uważa, że uczniowie w naszej szkole czują się bezpiecznie. 4% nie ma zdania na ten temat. 2% ankietowanych rodziców uważa, że dziecko nie czuje się bezpiecznie. 12

13 2. Z jakich powodów Pani/Pana dziecko nie czuje się w szkole bezpiecznie? e) wykluczenie z grupy 29% c) zastaraszanie 14% a) agresja słowna 57% b) agresja fizyczna d) zła architektura budynku szkoły Najczęściej wymieniane przez rodziców powody, z których dziecko nie czuje się bezpiecznie w szkole to: - 57% agresja słowna, - 29% wykluczenie z grupy, - 14% zastraszanie. 3. Kto jest źródłem wyżej wymienionych zachowań? 14% a) inni uczniowie 6/45 (1) b) nauczyciele 1/45 (2%) 86% c) personel szkoły d) osoby obce w szkole 13

14 - 86% rodziców uważa, że źródłem niebezpieczeństwa w szkole są inni uczniowie. - 14% ankietowanych rodziców wyraziła zdanie, że źródłem tego, że dziecko nie czuje się bezpiecznie w szkole są nauczyciele 4. Czy Państwa zdaniem nauczyciele i pracownicy szkoły zwracają uwagę na zachowanie uczniów w szkole? 2% 9 a) tak 42/45 (9) b) nie 1/45 (2%) c) nie zawsze nauczycieli i pracowników szkoły zwraca uwagę na zachowanie uczniów, - 4% ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele i pracownicy szkoły nie zawsze zwracają uwagę na zachowanie uczniów w szkole. - według 2% ankietowanych rodziców nauczyciele i pracownicy nie zwracają uwagi na zachowanie uczniów. 14

15 5. Czy Pani/Pan wie, jakich zachowań oczekuje się od Państwa dzieci w szkole? 16% 84% a) tak 37/45 (82%) nie 7/45 (16%) - 84% ankietowanych rodziców wie, jakich zachowań oczekuje się od ich dzieci. - 16% rodziców niestety nie potrafi określić, jakich zachowań oczekuje się od dzieci. 15

16 6. W jaki sposób są Państwo zapoznawani z normami społecznymi obowiązującymi w szkole Państwa dziecka? a) wywiadówki 44/45 (98%) b) strona internetowa szkoły 8/45 (18%) c) spotkania z dyrekcją w szkole 6/46 (1) d) w inny sposób 2/45 (4%) Najczęstszymi sposobami zapoznawania rodziców z normami społecznymi obowiązującymi w szkole są: - 7 wywiadówki, - 1 strona internetowa szkoły, - 1 spotkania z dyrekcją w szkole, - w inny sposób. 16

17 7. Czy Pani/Pana dziecko przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole? b) nie 2% a) tak 98% - 98% ankietowanych rodziców odpowiedziało, że dziecko przestrzega normy społeczne obowiązujące w szkole. - 2% uważa, że młodzież nie przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole. 17

18 7. Czy w szkole Państwa dziecka podejmowane są działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeśli tak, to prosimy je wymienić. a) tak 29/45 (64%) 2 57% - spotkania z pedagogiem/psychologiem 1/45 (2%) - pogadanki/rozmowy z pedagogiem/psychologiem 6/45 (1) 4% - rozmowy 2/45 (4%) 12% b) nie 2% c) nie wiem 13/45 (29%) Zdaniem 57% ankietowanych rodziców w szkole podejmowane są działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacniające właściwe zachowania uczniów. Według 2 ankietowanych rodziców nie wie, czy takie działanie w ogóle mają miejsce. Zdaniem ankietowanych rodziców najczęściej podejmowane działania wychowawcze w celu wyeliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań to: - 12% pogadanki/rozmowy z pedagogiem/psychologiem, - 4% rozmowy, - 2% spotkania z pedagogiem/psychologiem 18

19 8. Czy Państwa zdaniem podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? 97% a) tak 34/45 (7) b) nie 1/45 (2%) 97% ankietowanych rodziców uważa, że podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy. uważa, że działanie nie przynoszą pożądanych efektów wychowawczych. 19

20 9. Co zdaniem Pani/Pana mogą zrobić szkoła, nauczyciele i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 8% - prowadzić rozmowy 5/45 (11%) 8% - większy kontakt z wychowawcą 1/45 (2%) 8% 8% 38% - zakaz wprowadzania osób postronnych 2/45 (4%) - zwiększyć obserwację zachowania dzieci 1/45 (2%) - zamontować więcej kamer 1/45 (2%) - reagować na problemy dziecka 1/45 (2%) 8% - może dać im czasu 1/45 (2%) 1 7% - tak 1/45 (2%) Zdaniem ankietowanych rodziców, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w szkole szkoła, nauczyciele i rodzice mogą: 38% prowadzić rozmowy, 1 zakaz wprowadzania osób postronnych, 8% zamontować więcej kamer, 8% zwiększyć obserwację zachowania młodzieży, 8% zwiększyć kontakt z wychowawcą, 8% reagować na problemy dzieci, 8% dać uczniom czasu, 8% systematycznie podejmować takie działania 20

21 ANALIZA ANKIET DLA UCZNIÓW (przeprowadzona w październiku 2013r., 60 ankietowanych) 1. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie? nie tak 9-9 ankietowanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, a uczniów odpowiedziało, że nie. 2. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa, w skali od 1 do % % - 10 ankietowanych uczniów potwierdziło, że czuje się w szkole bezpiecznie. 21

22 - 41% uczniów ocenia swoje bezpieczeństwo w szkole na 5, - 46% uczniów ocenia swoje bezpieczeństwo w szkole 4, - 1 uczniów ocenia swoje bezpieczeństwo w szkole 3, 3. Uczniowie, którzy nie określili bezpieczeństwa na poziomie 5 poproszeni zostali o podanie zachowań, z powodu których nie czują się bezpiecznie. 9 ankietowanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, a odpowiedziało, że nie, uzasadniając to w następujący sposób: 27% izolowanie w klasie lub w grupie, 2 wymuszanie pieniędzy, 1 obrażanie, ośmieszanie, okradanie, 9% wyśmiewanie, przezywanie, 2% grożenie, zastraszanie, niszczenie własności, przezywanie - przezywanie 2% 9% - wyśmiewanie - obgadywanie 27% - obrażanie, ośmieszanie - izolowanie w klasie lub w grupi - grożenie, zastraszanie 2% 2% 2% 2 - okradanie - niszczenie własności - wymuszanie pieniędzy 1 - bicie, kopanie lub popychanie 1 - Rozpowszechnianie plotek lub o (również przez sms-y i Internet) inne.. 22

23 4. Kto jest sprawcą w/w zachowań? zarówno uczniowie, jak i nauczyciele inni uczniowie 97% Według ankietowanych uczniów na postawione pytanie kto jest sprawcą w/w pytań - 97% uczniów odpowiedziało, że inni uczniowie, - uważa że zarówno uczniowie jak i nauczyciele 23

24 5. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia w swojej szkole? nie 1 tak 87% - 87% ankietowanych uczniów zna prawa i obowiązki ucznia w swojej szkole - 13 % ankietowanych uczniów nie zna tych praw 6. Czy przestrzegasz norm zachowań obowiązujących w szkole? nie 8% tak 92% - 92% ankietowanych uczniów przestrzega normy zachowań obowiązujące w szkole, - 8% ich nie przestrzega 24

25 7. W jaki sposób poznałeś swoje prawa i obowiązki? inny sposób 9% - dowiedziałem się od innych nauczycieli, pedagoga 14% - dowiedziałem się od innych uczniów 4% - dowiedziałem się od wychowawcy na lekcji 7-7 ankietowanych uczniów dowiedziało się od wychowawcy na lekcji, - 14 % ankietowanych uczniów dowiedziało się od innych nauczycieli, pedagoga, - 9% w inny sposób, - dowiedziało się od innych uczniów 8. Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole, uczniowie udzielili następujących odpowiedzi: - kultura osobista - zachowanie moralne - branie odpowiedzialności za własne czyny - uważanie na lekcjach - nie rozrabianie w szkole - nie niszczenie mienia szkolnego - uczenie się - chodzenie do szkoły - aktywność na lekcjach - bycie pomocnym dla innych - uprzejmość - sumienna nauka - szacunek dla innych (uczniowie, nauczyciele) - szanowanie mienia szkolnego - przestrzeganie regulaminu - schludny strój - nie utrudnianie pracy innym 25

26 jedna odpowiedź brzmiała ŻADNYCH, według jednego ucznia żadnych zachowań się nie oczekuje od uczniów. ANALIZA ANKIET DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ( przeprowadzona w marcu 2014r., 12 ankietowanych) 1. Czy Pani/Pan czuje się w szkole bezpiecznie? b. nie a. tak 10 Badani pracownicy administracji i obsługi czują się w szkole w 10 bezpiecznie. 26

27 2. Jaka jest Pani/Pana zdaniem, skala poczucia własnego bezpieczeństwa? Od 1 do 5 a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 11% 22% 67% Badani pracownicy administracji i obsługi wysoko oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa % badanych oceniło bezpieczeństwo w skali 1-5 na 5, - 22% na 4, - 11% na 3. 27

28 3. Jakie Pani/Pana zdaniem zachowania wpływają na poczucie zagrożenia pracownika szkoły? nie spotkałem się z negatywnymi zachowaniami wobec inne 6% mnie. 12% obrażanie 6% upokarzanie lekcweażenie rozpowszechnianie plotek 2 grożenie 6% niedocenianie 12% odgadywanie 3 wymuszanie izolowanie Najwięcej badanych pracowników 3 uważa, że wpływ na poczucie zagrożenia pracowników szkoły ma obgadywanie, rozpowszechnianie plotek 24%, niedocenianie 12%. Również 12% pracowników nie spotkało się z negatywnymi zachowaniami wobec siebie. 6% uważa, że takie zachowania jak obrażanie i grożenie ma wpływ na bezpieczeństwo. 4. Kto, może być źródłem poczucia zagrożenia dla Pani/Pana jako pracownika szkoły? b. nauczyciele g. nikt 5 a. dyrekcja 1 d. inni pracownicy 3 c. uczniowie e. rodzice uczniów f. inni (sami m. sobą) 1 28

29 Z analizy ankiety wynika, że 5 ankietowanych uważa, że nikt nie jest źródłem zagrożenia dla pracowników szkoły. -3 badanych odpowiedziało, że źródłem zagrożenia są dla nich inni pracownicy, - 1 uważa, że dyrekcja i sami pracownicy między sobą są dla siebie zagrożeniem. 5. Z jakimi formami agresji wobec siebie, jako pracownika szkoły spotkał(a) się Pani/Pan? a. fizyczna b. psychiczna d. nie spotkałem 5 c. słowna 5 Połowa badanych pracowników podkreśla, że nie spotkała się z przejawami agresji wobec siebie, druga połowa uważa, że spotkała się z agresją słowną. 6. Czy Pani/Pan zwraca uwagę na złe zachowanie uczniów? b. nie 8% c. nie zawsze ponie. a. tak 92% 29

30 92% badanych pracowników zwraca uwagę na złe zachowanie uczniów, a 8% nie zwraca na uwagi na takie zachowania. 7. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie ZSP wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? b. nie 36% a. tak 64% Zdaniem 64% badanych pracowników uważa, że uczniowie w ZSP Gąsawa wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Wg 36% ankietowanych uczniowie nie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. 30

31 8. Biorąc pod uwagę własne obserwacje i doświadczenia, proszę ocenić w skali od 1 do 6 szacunek uczniów do pracowników niepedagogicznych Według 26% pracowników uzyskały takie elementy jak: szacunek uczniów do nauczycieli, język, słownictwo uczniów i relacje rówieśnicze uczniów. 2 uzyskała odpowiedź; szacunek uczniów do pracowników niepedagogicznych. Biorąc pod uwagę własne obserwacje i doświadczenia, proszę ocenić w skali od 1 do 6 szacunek uczniów do nauczycieli

32 Biorąc pod uwagę własne obserwacje i doświadczenia, proszę ocenić w skali od 1 do 6 język słownictwo uczniów Biorąc pod uwagę własne obserwacje i doświadczenia, proszę ocenić w skali od 1 do 6 relacje rówieśnicze uczniów szkoły

33 9. Czy był/była Pan/Pani świadkiem złych zachowań uczniów? b. nie 5 a. tak 4-5 badanych respondentów nie była świadkiem złych zachowań uczniów, - 4 zauważyła złe zachowania uczniów. 10. Jakie zachowania - Pana/Pani zdaniem - należy kształcić u uczniów ZSP najbardziej? e. szacunek do starszych 22% a. kulturę słowa 26% f. inne d. dbałość o porządek 22% b. dbałość o zdrow. wł. i innych 8% c. odpowiedzialość 22% Zdaniem: 26% pracowników szkoły trzeba kształcić u uczniów kulturę słowa, - 26% ankietowanych twierdzi, że odpowiedzialność, - 22% badanych dbałość o porządek i szacunek do starszych. 33

34 - 7% badanych uważa, że zachowanie, które trzeba kształcić u uczniów to dbałość o zdrowie własne i innych. Analiza dokumentacji W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że: a) Statut Szkoły zawiera informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa i przestrzegania norm obowiązujących w szkole i podczas zajęć poza szkołą, także kryteria oceniania zachowania uczniów (system punktowy). b) Szkoła posiada opracowany Program Profilaktyczny zawierający informacje na temat zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwoju intelektualnego i kulturalnego, świadomości przynależności kulturowej i narodowej uczniów. Analiza frekwencji Z analizy dokumentacji( dzienniki lekcyjne i zestawienie frekwencji rocznej) wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 średni frekwencja klas ZSP w Gąsawie wyniosła 82%. Analiza ocen z zachowania W roku szkolnym 2012/2013 ocen wzorowych z zachowania było 20, bardzo dobrych 74, dobrych 117, poprawnych 51, nieodpowiednich 9, nagannych 6. Liczba ocen wzorowych, bardzo dobrych i dobrych (191) świadczy o tym,że uczniowie znają i przestrzegają normy społeczne obowiązujące w szkole. Zachowują się dobrze, zgodnie z normami społecznymi. Tylko nieliczni uczniowie zachowują się niewłaściwie. Na ich niepoprawne postawy nauczyciele i pracownicy szkoły reagują zgodnie z regulaminami, starając się w ten sposób wpłynąć na ich zachowanie. Wnioski po przeprowadzonej ewaluacji: 1.Uczniowie prezentują właściwe zachowania. 2.W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań 3.W szkole ocenia się skuteczność podejmowanych działań wychowawczych oraz modyfikuje je w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. 4. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów. 5. Uczniowi, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zgodnie deklarują, że czują się w szkole bezpiecznie. 6. Wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy łamania norm społecznych starają się eliminować. 7. W szkole prowadzona jest cykliczna diagnoza zachowania uczniów. 8. Uczniowie przestrzegają regulaminów, respektują normy społeczne i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 9. Dyrektor i nauczyciele cieszą się dużym zaufaniem. Odpowiedzialnie pełnią swoje role, właściwie ze sobą współpracują. 34

35 Wnioski do dalszej pracy: 1. Zwiększyć poziom realizacji szkolnego programu profilaktycznego 2. Nadal przeprowadzać pogadanki na temat norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią, np. na godzinach wychowawczych. 3. Przeprowadzić szkolenie rodziców w zakresie różnorodnych zagrożeń. 4. W dalszym ciągu monitorować zachowanie, frekwencję i oceny każdego z uczniów i w razie potrzeby zorganizować im pomoc Wymaganie odpowiada charakterystyce na poziomie A,B,C, D : Wymaganie spełnia poziom: B. Uczniowie prezentują właściwe zachowania. W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeby, uwzględniając inicjatywy uczniów. Propozycje wykorzystania wyników przeprowadzonej ewaluacji wymagania w celu poprawy jakości pracy w ZSP w Gąsawie: 1. Zapoznać Radę Pedagogiczną, rodziców i Samorząd Uczniowski z wynikami ewaluacji. 2. Wnioski wynikające z ewaluacji uwzględnić w Planie Pracy Szkoły. 3. Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zamieścić na stronie internetowej szkoły. Termin prezentacji raportu na posiedzeniu rady Pedagogicznej w ZSP w Gąsawie: r. Członkowie zespołu: Lider: Dyrektor:

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ PLAN BADAŃ I. PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. II. CEL EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Strykowice Górne, czerwiec 214 Wprowadzenie Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Zespół ewaluacyjny : Monika Chamera

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Anna Lesiecka Katarzyna Sowińska Wioletta Małek Alicja Kozub Ewa Augustyn-Gołda Zabrze,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RAPORT EWALUACYJNY Zespół w składzie: Dorota Domańska Dorota Just Biała Podlaska, marzec 2016 Pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jaka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Zgodnie z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, w roku szkolnym 212/213 została przeprowadzona ewaluacja w obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji 1. Przedmiot ewaluacji Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji Cel ogólny Diagnoza środowiska szkolnego w kontekście poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole. Respektowane są normy społeczne S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PSP NR 1 W PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/16 WYMAGANIE 5 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne ZESPÓŁ D/S EWALUACJI: Magdalena Drab Jolanta

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Wymaganie 5 Respektowane są normy społeczne. Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: Ewa Jadwiszczak, Anna Krajda, Grażyna Łągwa, Teresa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EWALUOWANY OBSZAR: KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Program naprawczy niedostosowania społecznego uczniów (agresja i zadawanie cierpień fizycznych - dwa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Czerwiec, 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016 Opracowali: Monika Węgrzynek Przemysław Kołomański Marta

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania: Respektowane są normy społeczne Ocena respektowania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2017

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wnioski:

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wnioski: WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: WYMAGANIE 5. PRZEDMIOT EWALUACJI: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Rodzice dostrzegają fakt przyswajania norm społecznych przez dzieci. Według rodziców

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU GIMNAZJUM RAPORT EWALUACYJNY KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Komisja ewaluacyjna: Bogusław Szabat- przewodniczący Artur Becher- członek Tadeusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu rok szkolny 2010/2011 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Respektowane są normy społeczne w szkole Zespól ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE OBSZAR I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Zespół zadaniowy: Renata Warecha Anna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU Spis treści: I. Wstęp II. Diagnoza środowiska szkolnego III. Cele programu IV. Harmonogram działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYMAGANIE 1.4 - RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE AUTOR RAPORTU: M. NOWAKOWSKA ADRESACI: DYRECJA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią w roku szkolnym 2014 / 2015 CZĘŚĆ I RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja 2012/2013. Słabe strony:

Ewaluacja 2012/2013. Słabe strony: Ewaluacja 2012/2013 Słabe strony: Podczas przerw i lekcji zdarzają się przypadki nierespektowania postaw, norm i zachowań promowanych społecznie: 15% ankietowanych nie czuje się traktowanymi na równi z

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 0 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 206/207 Zespół ewaluacyjny:. Anna Biały- Nieznalska- koordynator, nauczyciel języka polskiego i historii 2. Joanna Skwara- nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA W POCZESNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA W POCZESNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA W POCZESNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Opracowanie: Alicja Krakowian Wiesława Leonarcik Agnieszka Bożek Ewa Matysiak Małgorzata Krawczyk

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ W ZESPOLE SZKOŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, j i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie OPRACOWANIE: mgr Jolanta Krzywnicka mgr Marta Wojdat ks.mgr Roman

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Przedmiot badania: 1) Stan bezpieczeństwa na terenie szkoły 2) Rozpoznanie zagrożeń dotyczących przebywania w szkole i na jej terenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. wewnętrznej

Raport z ewaluacji. wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa I Wprowadzenie W roku szkolnym 2014 /15 została przeprowadzona ewaluacji wewnętrzna, której celem było zebranie informacji na temat działań szkoły zapewniających uczniom bezpieczeństwo. Odbiorcami raportu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna - wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne w szkole.

Ewaluacja wewnętrzna - wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne w szkole. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. STANISŁAWA STASZICA 47 400 RACIBÓRZ, UL. STASZICA 12 TEL.(032 415 33 24) Ewaluacja wewnętrzna - wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne w szkole.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W DZIAŁOSZYNIE Rok szkolny 2013/2014 Opracował zespół w składzie: Urszula Sielska przewodnicząca Jolanta Bednarska Anita Nożownik

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Strona1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Jelenia Góra, 215 Strona2 Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Publiczne Gimnazjum w Klukowie Rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej 1. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE 2. FUNKCJONOWANIE OCENY SZKOLNEJ JAKO ŚRODKA MOTYWUJĄCEGO Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. 1 Wstęp 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie 1.4. Respektowane są normy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Źródła informacji: Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły dokonana przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Program poprawy efektywności wychowania został opracowany w oparciu o: 1. Zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: Rok szkolny 2016/2017 MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach REALIZATORZY: Szkolni koordynatorzy, Zespół ds. promocji

Bardziej szczegółowo

Kodeks "Szkoły bez przemocy",

Kodeks Szkoły bez przemocy, Szkoła bez przemocy "Wewnątrzszkolny System Przeciwdziałania Przemocy w Szkole" Opracowany w oparciu o Kodeks "Szkoły bez przemocy", który został przyjęty przez naszą szkołę w momencie przystąpienia do

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2013/2014

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2013/2014 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2013/2014 I. Celem ewaluowanego obszaru Respektowane są normy społeczne było zdiagnozowanie i analiza poziomu kultury

Bardziej szczegółowo

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się Raport: 1 WYMAGANIE: Uczniowie respektują normy społeczne Charakterystyka działania Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół ewaluacyjny w skład którego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2016/2017

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2016/2017 załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2016/2017 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: 1. Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Po zajęciach uczniowie:

Po zajęciach uczniowie: W ramach realizacji zadania 4 odbył się cykl lekcji wychowawczych w każdej klasie ( po 2 godziny). Zajęcia prowadzili wychowawcy, psycholog- Agnieszka Bilska i pedagog Anna Grycz. W zajęciach wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy - wypracowane przez uczestników kursu Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Z analizy sytuacji wychowawczej dokonywanej na podstawie badań ankietowych, rozmów z uczniami rodzicami i nauczycielami,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy. Rok szkolny 2013/2014

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy. Rok szkolny 2013/2014 Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Rok szkolny 2013/2014 Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. POTRZEBY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY.WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 2 w Zabrzu. 2016/17

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 2 w Zabrzu. 2016/17 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 2 w Zabrzu. 2016/17 Cel ewaluacji Pozyskanie informacji czy dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpiecznie. Zebranie informacji czy przedszkole

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole

Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole Krajenka 2014 1 WPROWADZENIE Celem przeprowadzenia badań było zebranie informacji na temat stopnia znajomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE 1 ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY NAZWA PLACÓWKI: Korczaka Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Gimnazjum Nr 1 w Ustrzykach Dolnych I. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNICH POSTAW SPOŁECZNYCH, BUDOWANIE WARTOŚCI Lp. Zadania Forma realizacji/działania Spodziewane

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Zadania wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2014/2015

Zadania wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2014/2015 Zadania wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2014/2015 Uwzględniając wnioski z poczynionych obserwacji w roku szkolnym 2013/2014, analizując dzienniki szkolne i dodatkową dokumentację a oraz sugerując

Bardziej szczegółowo