Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego"

Transkrypt

1 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Dokument konsultacyjny DK/06/CRM lipiec 2005

2 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) prosi o odpowiedzi i komentarze do niniejszego dokumentu. Komentarze należy przesyłać do dnia 16 sierpnia 2005 r. drogą elektroniczną bądź listownie na adres: Marcin Stamirowski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Biuro Polityki Nadzorczej Ul. Syreny Warszawa lub Robert Wiśniewski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Biuro Polityki Nadzorczej Ul. Syreny Warszawa 2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW STOSOWANYCH W DOKUMENTACH KONSULTACYJNYCH WSTĘP STRUKTURA NOWEJ REGULACJI WPROWADZENIE DO TECHNIK REDUKCJI RYZYKA KREDYTOWEGO WPROWADZENIE ZARYS STRUKTURY TECHNIK REDUKCJI RYZYKA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE OBLICZENIE ZAKRESU ZABEZPIECZENIA OPCJE NARODOWE W ZAKRESIE RYZYKA KREDYTOWEGO WPROWADZENIE INTERPRETACJA OPCJI NARODOWYCH Wykaz uznanych giełd papierów wartościowych Udziały w fińskich przedsiębiorstwach budownictwa mieszkaniowego Powiązania pomiędzy ryzykiem dłużnika a wartością nieruchomości mieszkaniowej Powiązania pomiędzy ryzykiem generowanym przez dłużnika a nieruchomością komercyjną Zabezpieczenie nieruchomościami komercyjnymi, uznane za dopuszczalne w innym kraju członkowskim Zabezpieczenie w formie wierzytelności z tytułu transakcji Inne zabezpieczenia w postaci materialnej Traktowanie ekspozycji regwarantowanej Lista podmiotów krajowych mogących udzielać dopuszczalnego zabezpieczenia Stosowanie modeli wewnętrznych do obliczania całkowicie zweryfikowanej kwoty ekspozycji, Zezwolenie na szacowanie zmienności dla kategorii papierów wartościowych Minimalny poziom LGD dla zabezpieczonej części ekspozycji Odstępstwo od zasady obliczania ważonej ryzykiem wartości ekspozycji przy uwzględnieniu LGD* (efektywne LGD), Preferencyjne traktowanie ekspozycji gwarantowanych przez rządy i banki centralne Stosowanie metod zaawansowanych ryzyka kredytowego w zabezpieczeniach, do celów rachunku koncentracji wierzytelności Lista podmiotów uprawnionych do udzielania zabezpieczenia przed ryzykiem rozmycia Uwzględnienie zabezpieczenia kredytowego w formie nierzeczywistej, poprzez dostosowanie parametrów PD lub LGD Gwarancje warunkowe LISTA ZAGADNIEŃ DO KONSULTACJI Z BANKAMI

4 1 WPROWADZENIE 1.1 Słownik pojęć i skrótów stosowanych w Dokumentach Konsultacyjnych AIG CCF CEBS CRM days past due Dokument Bazylejski default Dyrektywa CRD EAD ECA ECAI EL F-IRB (ang. Accord Implementation Group) grupa działająca w ramach Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, której zadaniem jest interpretacja oraz wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej. (ang. Credit Conversion Factor) współczynnik konwersji kredytowej. (ang. the Committee of European Banking Supervisors) Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych utworzony na mocy decyzji Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzą wysocy przedstawiciele organów nadzoru bankowego oraz banków centralnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. (ang. Credit Risk Mitigation) redukcja ryzyka kredytowego. przeterminowanie należności kredytowej. dokument Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego Ujednolicenie pomiaru kapitału i standardów kapitałowych w skali międzynarodowej, Znowelizowana Metodologia (z ang. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework) z czerwca 2004 r. mający na celu międzynarodowe ujednolicenie regulacji nadzorczych dotyczących adekwatności kapitałowej banków. niewykonanie zobowiązań. (ang. Capital Requirements Directive) Dyrektywa w Sprawie Wymogów Kapitałowych projekt nowelizacji Dyrektywy 2000/12/EC (BCD) oraz Dyrektywy 93/6/EEC (CAD). (ang. Exposure at Default) wartość ekspozycji kredytowej w momencie niewykonania zobowiązań. (ang. Export Credit Agency) Agencja Kredytów Eksportowych instytucja oferująca ubezpieczenie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w danym kraju. W Polsce taką agencją jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.). (ang. External Credit Assessment Institution) zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej, (określana również jako agencja ratingowa ) taka jak np.: Moody s, S&P oraz FitchRatings. (ang. Expected Loss) oczekiwana strata. (ang. Foundation IRB F-IRB) - podstawowa metoda wewnętrznych ratingów metoda pomiaru ryzyka kredytowego, do których banki stosują własne 4

5 oszacowania PD. FSA funded credit protection IRB właściwe władze LGD LTV M NUK PD PSE rating niezlecony rating zlecony Financial Services Authority instytucja nadzorująca sektor finansowy w Wielkiej Brytanii. zabezpieczenie rzeczywiste (opłacone) forma zabezpieczenia należności, w przypadku której obniżenie ryzyka kredytowe wynika z prawa banku w przypadku niewypłacalności kontrahenta lub zaistnienia innych określonych zdarzeń kredytowych, związanych z kontrahentem do upłynnienia lub przewłaszczenia określonych instrumentów: aktywów lub kwot, bądź do obniżenia wielkości ekspozycji, lub jej zastąpienia, kwotą równą różnicy pomiędzy kwotą należności banku od kontrahenta a kwotą należności kontrahenta od banku. (ang. Internal Ratings Based [Approach]) metody Wewnętrznych Ratingów metody pomiaru ryzyka kredytowego, do których banki stosują własne oszacowania PD (podstawowa metoda wewnętrznych ratingów: Foundation IRB F-IRB) lub własne oszacowania PD, LGD, M oraz CCF (zaawansowana metoda wewnętrznych ratingów: Advanced IRB A-IRB). Dyrektywy Unii Europejskiej z reguły nie wskazują bezpośrednio, na jakim szczeblu powinny być podejmowane szczegółowe rozstrzygnięcia prawne w krajach członkowskich. GINB sformułuje propozycje w tym zakresie na etapie tworzenia krajowej implementacji Dyrektywy CRD. Do tego czasu GINB będzie posługiwać się sformułowaniem właściwe władze. (ang. Loss Given Default) proporcja ekspozycji kredytowej, która zostanie utracona w przypadku wystąpienia niewykonania zobowiązań. (ang. Loan to Value) relacja wartości udzielonego kredytu/pożyczki do wartości zabezpieczenia. (ang. maturity) termin zapadalności. Nowa Umowa Kapitałowa (z ang. New Capital Accord) patrz: Dokument Bazylejski. (ang. Probability of Default) prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań. (ang. Public Sector Entities) jednostki sektora publicznego. rating nadawany przez ECAI z jej własnej inicjatywy lub na życzenie inwestora, zainteresowanego ocenianym podmiotem, uwzględniający wyłącznie informacje dostępne publicznie. rating nadawany przez ECAI na życzenie podmiotu ocenianego, uwzględniający zarówno informacje publicznie dostępne, jak i uzyskane w trakcie spotkań z kierownictwem ocenianego podmiotu. 5

6 SL unfunded credit protection TSA VAR (ang. Specialised Lending) kredytowanie specjalistyczne. zabezpieczenie nierzeczywiste (gwarancyjne) forma zabezpieczenia należności, w przypadku której obniżenie ryzyka kredytowego banku wynika z zobowiązania trzeciej strony do spłaty określonej sumy w przypadku niewypłacalności dłużnika banku, lub w przypadku zajścia innych określonych zdarzeń. Do instrumentów zapewniających zabezpieczenie kredytowe w formie nierzeczywistej zaliczane są gwarancje oraz kredytowe transakcje pochodne. (ang. Standarised Approach) Metoda Standardowa - jedna z metod obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. (ang. Value at Risk) wartość zagrożona. 6

7 1.2 Wstęp Niniejszy dokument konsultacyjny ma zastosowanie do banków nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego, które zamierzają stosować zarówno Metodę Standardową, jak i Metodę Zaawansowaną w zakresie wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego. GINB zachęca Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, jak również banki oraz inne instytucje sektora bankowego do odniesienia się do propozycji przedstawionych w niniejszym dokumencie. Komentarze innych uczestników rynku finansowego, którzy chcą wziąć udział w procesie konsultacji zostaną również wzięte pod uwagę. Sposób prowadzenia analiz oraz kryteria, jakimi kieruje się nadzór bankowy w zakresie przedstawiania swojego stanowiska zostały przedstawione w Dokumencie Konsultacyjnym Konsultacje i wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w sektorze bankowym w Polsce przesłanym do banków w styczniu 2005 r., który jest również dostępny na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). Określając opcje narodowe w zakresie metod redukcji ryzyka kredytowego, nadzór bankowy starał się zachować równowagę pomiędzy wrażliwością na ryzyko, obciążeniami administracyjnymi banków wynikającymi z nowych regulacji, jak również poziomem konkurencyjności polskiego sektora bankowego w stosunku do sektorów bankowych w innych krajach. Nadzór bankowy przewiduje przeprowadzenie konsultacji z sektorem bankowym w oparciu o niniejszy dokument. Po zakończeniu konsultacji zostaną opracowane stosowne zmiany w przepisach prawnych, w szczególności w ustawie - Prawo bankowe oraz Uchwałach KNB. Dokładne forma oraz miejsce dokonania zmian zostaną określone po przyjęciu ostatecznego tekstu Dyrektywy CRD przez Parlament Europejski. Analizy oraz robocze stanowisko nadzoru bankowego przedstawione w tym Dokumencie oparte są na projekcie Dyrektywy CRD z dnia 14 lipca 2004 r. wraz z propozycjami zmian z dnia 7 grudnia 2004 r. Komisja Europejska zakłada, że Dyrektywa CRD zostanie przyjęta przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przed końcem 2005 r. Jednocześnie jednak, z inicjatywy Komisji Europejskiej, trwają prace mające na celu dalsze ograniczenie opcji narodowych. W wyniku tych prac może wystąpić konieczność zmiany zaprezentowanego stanowiska. Ostateczne stanowisko zatwierdzone przez KNB zostanie, zatem przedstawione dopiero po przyjęciu Dyrektywy przez Wspólnotę Europejską. 7

8 Ponadto należy zaznaczyć, że niektóre opcje narodowe muszą być stosowane jednolicie w danym kraju zarówno w odniesieniu do banków, jak i firm inwestycyjnych, które także są zobowiązane do przestrzegania wymogów adekwatności kapitałowej. Konieczne jest, więc ustalenie jednolitego stanowiska pomiędzy KNB i Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), która jest organem nadzorującym ten segment rynku. W konsekwencji może dojść do zmiany stanowiska przedstawionego w niniejszym dokumencie. Konsultacje z sektorem bankowym mogą również spowodować rewizję stanowiska nadzoru bankowego przedstawionego w tym dokumencie. Rewizja stanowiska nadzoru bankowego przedstawionego w tym dokumencie może również nastąpić w wyniku konsultacji z sektorem bankowym. 8

9 1.2 Struktura nowej regulacji Proponowana Nowa Umowa Kapitałowa (Dokument Bazylejski) składa się z trzech uzupełniających się filarów. W porównaniu z aktualnie obowiązującą Umową pierwszy filar Nowej Umowy (Minimalne Wymogi Kapitałowe) zawiera znaczące zmiany w traktowaniu ryzyka kredytowego oraz wprowadza wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego. Podejście do ryzyka rynkowego pozostaje generalnie niezmienione. Znaczącą korzyścią Nowej Umowy w stosunku do poprzedniego dokumentu jest możliwość wykorzystania przez banki własnych, wewnętrznych modeli szacowania ryzyka kredytowego (podejście oparte na metodzie wewnętrznych ratingów - IRB) i/lub ryzyka operacyjnego (podejście wykorzystujące zaawansowane metody pomiaru - AMA). W ramach filaru drugiego (Analiza Nadzorcza) banki mają stworzyć wewnętrzne procesy oceny kapitału ekonomicznego oraz ustalania docelowych kapitałów zgodnych z profilem ryzyka w danym banku oraz otoczeniem nadzorczym. Dokonując oceny adekwatności kapitałowej, władze banku powinny mieć na uwadze fazę cyklu koniunkturalnego, w której obecnie znajduje się ich bank. Nadzór bankowy będzie oceniał zarówno sposób określenia wypłacalności, jak i samą wypłacalność ustaloną przez banki. W praktyce banki zazwyczaj starają się utrzymywać wyższy poziom wypłacalności niż minimalne wymogi kapitałowe wynikające z pierwszego filaru. Ponadto filar 2 musi uwzględniać ryzyka nie ujęte w pierwszym filarze (np. ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym, ryzyko płynności itp.). Należy zakładać, że poziom wypłacalności wymagany w ramach filaru 2 będzie wyższy niż wymogi kapitałowe wynikające z filaru 1. Z uwagi na bezpieczeństwo środków gromadzonych na rachunkach bankowych, dodatkowe wymogi kapitałowe powinny przede wszystkim dotyczyć banków o słabej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zalecenie podwyższenia kapitału mogłoby być stosowane w przypadku: 1) stwierdzenia w wyniku inspekcji lub analizy zza biurka faktu ponoszenia wysokiego ryzyka, 2) przy jednoczesnym braku odpowiedniego zarządzania tym ryzykiem oraz nieprawidłowościach w systemie kontroli wewnętrznej. Zgodnie z wymogami trzeciego filaru NUK (Dyscyplina Rynkowa) instytucje kredytowe są zobowiązane do ujawniania informacji na temat ich profilu ryzyka oraz poziomu kapitalizacji. W ten sposób uczestnicy rynku sami utrzymują dyscyplinę. Zakres ujawnianych informacji zależy od przyjętego przez bank wariantu w ramach pierwszego filaru. Im bardziej zaawansowane podejście, wykorzystujące modele statystyczne, tym więcej informacji wymaga ujawnienia. 9

10 2 WPROWADZENIE DO TECHNIK REDUKCJI RYZYKA KREDYTOWEGO 2.1 Wprowadzenie Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej w większym stopniu w porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami uwzględniają efekty technik redukcji ryzyka kredytowego poprzez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń spłaty ekspozycji, w tym gwarancji oraz innych instrumentów o podobnym charakterze. Szersze uwzględnienie tych technik powoduje, że wymogi kapitałowe określone w Nowej Umowie Kapitałowej w większym stopniu uwzględniają wrażliwość na ryzyko, w związku z tym stosowanie tych technik staje się bardziej korzystne. 2.2 Zarys struktury technik redukcji ryzyka Dyrektywa CRD precyzuje metody, które mogą być stosowane w celu zredukowania ryzyka kredytowego. Poszczególne z nich różnią się pomiędzy sobą zakresem ich stosowania. Część z technik może być stosowana niezależnie od metody obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, niektóre zaś są dostępne jedynie dla banków stosujących Metodę Zaawansowaną. Banki na podstawie obowiązujących regulacji stosują szereg technik mających na celu redukcję obciążającego je ryzyka kredytowego. Na przykład, ekspozycje można zabezpieczać w całości lub w części należnościami o niższej wadze ryzyka, gotówką lub papierami wartościowymi, ekspozycja kredytowa może być gwarantowana przez stronę trzecią, lub też bank może zawrzeć kredytową transakcję pochodną w celu zniesienia różnych rodzajów ryzyka kredytowego. Dodatkowo, banki mogą posiadać umowy saldowania należnych im kredytów z depozytami złożonymi przez tego samego kontrahenta. W zakresie redukcji ryzyka kredytowego, mogą być stosowane dwie metody: 1) metoda prosta, która podobnie jak w Dyrektywie 93/6 (CAD II), pozwala zastąpić wagę ryzyka kontrahenta wagą ryzyka zabezpieczenia kredytowego w zakresie części ekspozycji objętej zabezpieczeniem kredytowym (na ogół podlega 20% ograniczeniu dolnemu), 2) metoda kompleksowa, która umożliwia pełniejsze kompensowanie ekspozycji z zabezpieczeniem kredytowym, poprzez efektywne zmniejszenie kwoty ekspozycji o wartość przypisaną zabezpieczeniu kredytowemu. Banki mogą stosować jedną z tych dwóch metod (nie można ich stosować jednocześnie) w zakresie portfela bankowego oraz wyłącznie metodę kompleksową w zakresie portfela 10

11 handlowego. W obydwu metodach uznawane jest częściowe zabezpieczenie kredytowe. W metodzie kompleksowej dopuszcza się możliwość niedopasowania terminu rozliczenia ekspozycji i zabezpieczenia kredytowego. Metoda prosta W metodzie uproszczonej wagę ryzyka kontrahenta zastępuje się wagą ryzyka instrumentu, w pełni lub częściowo zabezpieczającego ekspozycję. Metoda kompleksowa Banki stosujące metodę kompleksową, dla celów adekwatności kapitałowej, muszą obliczać skorygowaną ekspozycję wobec kontrahenta w celu uwzględnienia efektów przyjętego zabezpieczenia. Wymagane jest korygowanie zarówno kwoty ekspozycji wobec kontrahenta jak i wartości otrzymanego zabezpieczenia. W ten sposób uwzględnione zostają wahania wartości obu tych kategorii, spowodowane zmianami rynkowymi. W przypadku, gdy po żadnej stronie transakcji nie występuje gotówka, kwota skorygowana o zmienność będzie większa w przypadku ekspozycji i mniejsza w przypadku zabezpieczenia. Przykład: Bank udzielił krajowemu przedsiębiorstwu pięcioletni kredyt w kwocie 1 mln PLN; do terminu spłaty pozostały trzy lata. Należność ta zabezpieczona jest posiadającymi rating A, notowanymi na giełdzie obligacjami korporacyjnymi w kwocie 500 tys. PLN, o rezydualnym terminie wykupu wynoszącym 2 lata. Waga ryzyka dla należności od podmiotów korporacyjnych wynosi 100%. Waga ryzyka zabezpieczenia wyniesie 50%. Obliczenia z wykorzystaniem metody prostej Ważona ryzykiem kwota ekspozycji wynosi 1 (w PLN): R WA = *0, *1 = PLN Obliczenia z wykorzystaniem metody kompleksowej Skorygowaną wartość ekspozycji oblicza się według wzoru 2 : E*= max {0, [E VA C VAM ]} gdzie E VA = E x (1 + H E ), C VAM = C VA x(t -_t*)/(t-t*), C VA = C x (1 H C H FX ). E kwota nominalna ekspozycji C kwota nominalna zabezpieczenia 1 Załącznik VIII, część 3, 26-30, CRD 2 Załącznik VIII, część 3, 34, CRD 11

12 E VA - kwota ekspozycji skorygowana z tytułu zmiany wartości C VA - kwota zabezpieczenia skorygowana z tytułu zmiany wartości C VAM - C VA skorygowana z tytułu niedopasowania terminów zapadalności H E - kwota korekty z tytułu zmiany wartości nominalnej kwoty ekspozycji H C - kwota korekty z tytułu zmiany wartości nominalnej kwoty zabezpieczenia H FX kwota korekty z tytułu niedopasowania walut E* - w pełni skorygowana kwota ekspozycji biorąca pod uwagę zmienność jej wartości oraz efekt redukcji ryzyka t liczba lat pozostających do terminu zapadalności zabezpieczenia 3 lub T, w zależności od tego, która z liczb jest niższa T liczba lat pozostających do zapadalności ekspozycji 4 lub 5 lat, w zależności od tego, która z liczb jest niższa t* - 0,25 parametr stały ograniczający możliwość wykorzystania zabezpieczenia o rezydualnym terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące 5. Założenia dodatkowe do przykładu powyżej: Wartość nominalna kwoty ekspozycji (ekspozycja gotówkowa) nie ulega zmianom (H E = 0%) 6 Wartość nominalna kwoty zabezpieczenia charakteryzuje się zmiennością 6% (H C = 6%) 7 Nie występuje niedopasowanie walut, ponieważ ekspozycja i zabezpieczenie denominowane są w tej samej walucie (H FX = 0%) 8 Obliczenia skorygowanej kwoty ekspozycji biorącej pod uwagę zmienność jej wartości oraz efekt redukcji ryzyka (w PLN): C VA = x (1 0,06 0) = C VAM = x(2 0,25)/(3-0,25) = E VA = x (1 + 0) = E*= max {0, [ }= Ważona ryzykiem kwota ekspozycji R WA = 575 x 1 = PLN 3 obliczona zgodnie z 3-5 w części 4, Załącznika VIII, CRD 4 patrz: przypis 3 5 wartość parametru wynika z zapisu 1 w części 4, Załącznika nr VIII, CRD 6 Załącznik VIII, część 3, 37, Tabela 4 oraz 38, CRD 7 Załącznik VIII, część 3, 37, Tabela 2 oraz 38, CRD 8 Załącznik VIII, część 3, 37, Tabela 5 oraz 38, CRD 12

13 Porównanie możliwości stosowania technik redukcji ryzyka kredytowego wg. obowiązujących przepisów oraz wg. Dyrektywy CRD w Metodzie Standardowej i Metodzie FIRB 1) Zabezpieczenie rzeczywiste (opłacone) Zagadnienie Netting bilansowy Umowy ramowe Zabezpieczenie dla metod TSA i FIRB metody prosta i kompleksowa Zabezpieczenie dla metod TSA i FIRB kompleksowej Zabezpieczenie dla metod TSA i FIRB kompleksowej. Dodatkowe dopuszczalne zabezpieczenie dla pozycji księgi handlowej. Dodatkowe zabezpieczenie dla FIRB Obowiązujące Metoda Standardowa przepisy krajowe Metoda prosta Metoda kompleksowa Niedozwolony Dwustronne umowy o saldowaniu (netting agreements) - saldowania należności i zobowiązań wobec tego samego kontrahenta, w tym transakcji z przyrzeczeniem odkupu i transakcji pożyczek papierów wartościowych. zabezpieczenie w formie sald gotówkowych lub kredytowych; certyfikaty depozytowe lub podobne instrumenty, bony skarbowe krajów strefy A, obligacje rządów; obligacje banków centralnych krajów UE; zabezpieczone aktywami papiery wartościowe, którym można przypisać wagę ryzyka kredytowego 0%; papiery emitowane przez wielostronny bank rozwoju; kredyty hipoteczne na nieruchomości mieszkalne. Metoda FIRB Metoda kompleksowa 9 Netting dozwolony w przypadku wzajemnych sald gotówkowych pomiędzy instytucjami kredytowymi i ich kontrahentami, dla kredytów i depozytów utrzymywanych u kredytodawcy. Nie dotyczy Dwustronne umowy o saldowaniu obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu i/lub transakcje pożyczek papierów wartościowych i towarów Depozyty gotówkowe, dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne, banki centralne, instytucje i inne podmioty; krótkoterminowe papiery dłużne; udziały ujęte w głównym indeksie; złoto; jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania w handlowe papiery wartościowe (UCITS) i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Nie dotyczy Nie dotyczy Udziały notowane na uznanych giełdach papierów wartościowych, ale nie ujęte w głównym indeksie; dodatkowe jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania w handlowe papiery wartościowe (UCITS) i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wszystkie instrumenty finansowe i towary, które mogą być ujęte w księdze handlowej są także dopuszczalnym zabezpieczeniem dla transakcji z przyrzeczeniem odkupu i i/lub transakcje pożyczek papierów wartościowych ujętych w księdze handlowej. Nie dotyczy Nie dotyczy Nieruchomości, przychody i inne zabezpieczenia w 9 Metoda prosta jest niedozwolona 13

14 formie fizycznej. Inne rodzaje dopuszczalnego zabezpieczenia Depozyty gotówkowe, polisy ubezpieczeniowe na życie, emitowane przez instytucje instrumenty, które mogą być odkupione na żądanie. 2) Gwarancje i derywaty kredytowe Zagadnienie Obowiązujące Metoda Standardowa Metoda FIRB przepisy krajowe Metoda prosta Metoda kompleksowa Metoda kompleksowa Uznani gwaranci i sprzedawcy zabezpieczenia. Uznane formy derywatów kredytowych Rządy centralne i banki centralne (kraje UE), wiarygodne giełdy papierów wartościowych, instytucje kredytowe; władze regionalne i samorządowe krajów strefy A, banki wielostronnego rozwoju. Dopuszczalne bez określenia typów, o ile spełnione są następujące warunki: transakcja skutecznie i w całości przenosi ryzyko kredytowe na kontrahenta, bank posiada aktualną i wiarygodną opinię prawną potwierdzającą, że umowa zawarcia transakcji zapewnia spełnienie warunku przeniesienia ryzyka kredytowego. Rządy centralne i banki centralne, władze regionalne i samorządowe krajów strefy A, organizacje międzynarodowe (Wspólnota Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Rozliczeń Międzynarodowych); podmioty sektora publicznego, które są traktowane przez właściwe władze tak jak należności od instytucji kredytowych; przedsiębiorstwa od których należności są ważone wagą 50% lub niższą. transakcje zamiany ryzyka kredytowego (credit default swaps), transakcje zamiany przychodów (total return swaps) i bony indeksowane do kredytu, jak również koszyki skomponowane z tych produktów. 3) Niedopasowanie terminów zapadalności Zagadnienie Obowiązujące Metoda Standardowa Metoda FIRB przepisy krajowe Metoda prosta Metoda kompleksowa Metoda kompleksowa Niedopasowanie zabezpieczenia Dozwolone Niedozwolone Dozwolone jest niedopasowanie terminu zapadalności przychodu i terminu zapadalności zabezpieczenia. Niedopasowanie W przypadku Dozwolona jest różnica w terminie zapadalności zabezpieczenia i 14

15 gwarancji i derywatów kredytowych derywatów kredytowych dozwolone jest niedopasowanie terminów zapadalności. terminu zapadalności gwarancji lub derywatu kredytowego. 2.3 Wymagania jakościowe Instytucja kredytowa, która chce, aby stosowanie przez nią technik redukcji ryzyka kredytowego było uznane przez nadzór za mechanizm ograniczający skalę tego ryzyka, musi udowodnić, iż posiada odpowiednie procedury w obszarze zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem technik CRM 10. Stosowanie technik CRM wiąże się z ryzykiem rezydualnym, które powstaje wskutek niższej efektywności zabezpieczenia, niż pierwotnie zakładano. Ryzyko rezydualne obejmuje ryzyko prawne, operacyjne, utraty płynności i rynkowe. Konieczne jest stosowanie przez banki procedur i procesów monitorowania tych składowych ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem wynikającym ze stosowania technik CRM, a także uwzględnianie relacji tego ryzyka z ogólnym profilem ryzyka kredytowego banku. Sytuacja taka ma miejsce gdy, np. występują nieprzewidziane trudności ze zrealizowaniem zabezpieczenia. 2.4 Obliczenie zakresu zabezpieczenia Metoda kompleksowa przewiduje obliczanie skorygowanej ekspozycji wobec kontrahenta w celu uwzględnienia efektów zabezpieczenia. Banki dokonują korekt zarówno kwoty ekspozycji wobec kontrahenta jak i wartości zabezpieczenia otrzymanego w celu wsparcia kontrahenta. Podejście to ma na celu uwzględnienie wahań wartości obu tych kategorii, spowodowanych zmianami rynkowymi. Jeśli po żadnej stronie transakcji nie występuje gotówka, kwota skorygowana o zmienność będzie większa w przypadku ekspozycji i mniejsza w przypadku zabezpieczenia. Jeśli kwota ekspozycji skorygowana z tytułu zmienności jest większa niż kwota zabezpieczenia skorygowana z tytułu zmienności (w tym ewentualnie z uwzględnieniem dodatkowej korekty z tytułu kursów walutowych), banki powinny obliczać aktywa ważone ryzykiem jako różnicę pomiędzy tymi dwiema kwotami, pomnożoną przez wagę ryzyka kontrahenta. W zasadzie, banki mają dwie możliwości obliczania korekt: 1) standardowe korekty z wykorzystaniem parametrów ustalonych przez nadzór bankowy, 2) własne oszacowania korekt, z wykorzystaniem oszacowań zmienności cen rynkowych obliczonych przez bank (wymagana jest zgoda nadzoru na stosowanie tego podejścia). 10 Załącznik VIII, część 2, 1, CRD 15

16 Bank może zdecydować o stosowaniu korekt standardowych lub własnych oszacowań korekt niezależnie od wyboru dokonanego pomiędzy metodą standardową (SA) i podstawową metodą IRB (FIRB) w odniesieniu do ryzyka kredytowego. Jednakże, jeśli bank chce stosować własne oszacowania korekt, musi stosować je konsekwentnie do pełnego zakresu instrumentów dopuszczonych do stosowania własnych oszacowań, z wyjątkiem nieistotnych portfeli, gdzie można stosować standardowe korekty nadzorcze. Jako kolejną alternatywę do standardowych korekt nadzorczych i własnych oszacowań korekt, banki mogą stosować modele wartości zagrożonej do obliczania potencjalnej zmienności cen w przypadku transakcji typu repo. 16

17 3 OPCJE NARODOWE W ZAKRESIE RYZYKA KREDYTOWEGO 3.1 Wprowadzenie Rozdział ten zawiera opis różnych opcji narodowych określonych w Podejściu Standardowym. Opcje narodowe dotyczące określonych kwestii zostały przedstawione wraz ze stanowiskiem nadzoru bankowego. Ponadto, w niektórych kwestiach nadzór bankowy chce poznać stanowisko banków (pytania do sektora bankowego zostały przedstawione w ramkach). Decyzje prezentowane przez nadzór bankowy w dokumentach konsultacyjnych podejmowane są w oparciu o następujące zasady: 1) bezpieczeństwo sektora bankowego oraz zgodność z Dyrektywą CRD 2) wrażliwość na ryzyko 3) warunki zachowania równych szans 4) obciążenia regulacyjne i administracyjne 5) międzynarodową spójność. W zakresie określania opcji w Podejściu Standardowym, nadzór bankowy kierował się przede wszystkim kryterium wrażliwości na ryzyko, zasadą konkurencyjności sektora bankowego oraz obciążeniami administracyjnymi. 3.2 Interpretacja opcji narodowych Wykaz uznanych giełd papierów wartościowych 11 Uznawanie za zabezpieczenie, dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez instytucje kredytowe, których papiery wartościowe nie mają ratingu kredytowego nadanego przez zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej jest możliwe, o ile spełnione są następujące kryteria: 1) papiery te są notowane na uznanej giełdzie papierów wartościowych, 2) papiery te mogą być uznane za dług uprzywilejowany, 3) wszystkie inne emisje o tym samym stopniu uprzywilejowania dokonywane przez tego samego emitenta, posiadające rating nadany przez uznaną agencję ratingową, mają rating, który został przez właściwe władze powiązany z co najmniej trzecim stopniem jakości kredytowej (ang. credit quality step), w myśl przewidzianych w 11 Załącznik VIII, cz.1, 8, BCD 17

18 Dyrektywie CRD zasad przypisywania wag ryzyka ekspozycjom wobec instytucji kredytowych lub ekspozycjom krótkoterminowym 12, 4) instytucja kredytowa (wierzyciel) nie posiada informacji, które wskazywałyby na niższy rating kredytowy niż wynikałoby to z oceny uzyskanej przy zastosowaniu zapisów lit. c), 5) instytucja kredytowa jest w stanie dowieść właściwym władzom, że płynność tego instrumentu jest wystarczająca dla tych celów. Przywołany przepis w sposób precyzyjny określa cechy, jakie powinien posiadać dłużny papier wartościowy emitowany przez bank, aby można było go uznać za zabezpieczenie. Kwestią pozostającą w gestii właściwych władz jest określenie wykazu tzw. uznanych giełd papierów wartościowych. W tym względzie przygotowując listę uznanych giełd nadzór bankowy zamierza posłużyć się przede wszystkim wykazem indeksów przedstawionym w Uchwale 4/2004 KNB (załącznik nr 6, cz. III, ust. 1, pkt 2). Szczegółowe propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione na etapie tworzenia projektu regulacji. Pytanie 1 Czy zdaniem banków na wykazie giełd powinny znaleźć się dodatkowo inne giełdy, niż te określone w cz. III, ust. 1, pkt 2 załącznika nr 6 do uchwały 4/2004 KNB? Jeżeli tak, proszę je wskazać. Podstawowi uczestnicy rynku 13 Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy CRD, jednym z warunków dopuszczenia stosowania 0% korekty z tytułu zmienności jest uznanie przez właściwe władze kontrahenta za podstawowego uczestnika rynku. Podstawowy uczestnik rynku oznacza: 1) rząd centralny, bank centralny, samorządy lokalne, banki wielostronnego rozwoju, organizacje międzynarodowe 14, od których należnościom można przypisać 0% wagę ryzyka kredytowego, 2) instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, 12 Art , BCD 13 Załącznik VIII, część 3, 59, lit. h, BCD 14 Załącznik VIII, część 1, 7 lit. b, BCD 18

19 3) inne przedsiębiorstwa finansowe (także zakłady ubezpieczeń), od których należnościom przypisuje się 20% wagę ryzyka kredytowego lub które, w przypadku instytucji kredytowych obliczających kwotę ekspozycji ważonej ryzykiem i kwotę oczekiwanej straty, nie posiadają ratingu kredytowego nadanego przez uznaną zewnętrzną agencję ratingową i mają nadany rating wewnętrzny, zgodnie z którym prawdopodobieństwo niewywiązania się z zobowiązań umowy odpowiada takiemu, jakie wynika z ratingu kredytowego nadanego przez uznaną agencję zewnętrzną, określone przez właściwe władze jako obciążone wagą ryzyka 50% lub niższą. W opinii nadzoru bankowego, wskazane podmioty charakteryzują się obniżonym poziomem ryzyka kredytowego. Powyższy wykaz jest wystarczająco wyczerpujący i w opinii nadzoru bankowego może zostać bezpośrednio przeniesiony do regulacji KNB, bez konieczności dalszego poszerzania. Udziały w fińskich przedsiębiorstwach budownictwa mieszkaniowego 15 Właściwe władze mogą zezwolić nadzorowanym instytucjom na uznawanie udziałów w fińskich przedsiębiorstwach budownictwa mieszkaniowego, funkcjonujących zgodnie z Ustawą o Fińskich Przedsiębiorstwach Budownictwa mieszkaniowego z 1991 r. lub późniejszą ekwiwalentną regulacją, za dopuszczalne zabezpieczenie równoważne zabezpieczeniu w postaci nieruchomości komercyjnej, pod warunkiem braku powiązań pomiędzy wartością nieruchomości a zdolnością kredytową kredytobiorcy oraz ryzykiem generowanym przez dłużnika a wartością nieruchomości lub zwrotu z inwestycji. Omawiana kwestia ma niewielkie znaczenie dla polskiego sektora bankowego. Nadzór bankowy nie zamierza dopuszczać tej opcji. Powiązania pomiędzy ryzykiem dłużnika a wartością nieruchomości mieszkaniowej 16 Nieruchomość mieszkaniowa, którą właściciel zamieszkuje, będzie zamieszkiwał lub odda w najem lub dzierżawę, może być uznana za dopuszczalne zabezpieczenie, pod warunkiem braku powiązań pomiędzy wartością nieruchomości a zdolnością kredytową kredytobiorcy. Właściwe władze mogą odstąpić od wymogu braku powiązań pomiędzy ryzykiem generowanym przez dłużnika a wartością nieruchomości mieszkaniowej położonej na terytorium danego kraju członkowskiego, o ile władze te posiadają dowody na to, że wskazany rynek jest dobrze rozwinięty o długiej historii a stopa strat jest wystarczająco niska dla uzasadnienia takiego podejścia. Podejście to nie powinno ograniczać prawa właściwych władz kraju członkowskiego, w którym nie skorzystano z tej opcji do uznania za dopuszczalne zabezpieczenia w postaci nieruchomości mieszkalnej uznanego za dopuszczalne 15 Załącznik VIII, cz. 1, 15, BCD. 16 Załącznik VIII, cz. 1, 16, BCD. 19

20 przez inny kraj członkowski przy wykorzystaniu omawianej opcji. Kraje członkowskie powinny podać do publicznej wiadomości informacje o wykorzystaniu tej opcji. Nadzór bankowy nie dysponuje danymi potwierdzającymi istnienie w Polsce rozwiniętego rynku nieruchomości. Ponadto, GINB nie posiada danych, które wskazywałyby, że poziom strat był niski w ciągu ostatnich lat. Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, ale należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu jest on stosunkowo niewielki w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Trudno, zatem określić obecnie, jaka będzie ostateczna stopa strat, ponieważ jakość tego portfela, biorąc pod uwagę termin pierwotny kredytów przekraczający 10 lat, będzie można ocenić najwcześniej za 2-3 lata. Trwające obecnie konsultacje Dokumentu Konsultacyjnego DK/02/SA dotyczącego obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego metodą standardową, także nie dostarczyły informacji pozwalających na stwierdzenie, że polski rynek nieruchomości mieszkaniowych przekształcił się z rynku rozwijającego się w rynek rozwinięty. Uznawanie zabezpieczenia na nieruchomości mieszkaniowej uznanego w innym kraju członkowskim Jednocześnie powstaje kwestia uznawania za dopuszczalne zabezpieczenia nieruchomości mieszkaniowej uznanej za zabezpieczenie w innym kraju członkowskim na podstawie złagodzonych kryteriów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe niewielkie zaangażowanie polskich banków w finansowanie nieruchomości w innych krajach opcja ta ma obecnie niewielkie znaczenie. W przyszłości jednak kwestia ta mogłaby stanowić poważne utrudnienie (osłabienie pozycji konkurencyjnej) dla polskich banków podejmujących działalność na rynkach nieruchomości w krajach Wspólnoty, które przyjęły tę opcję. Jednocześnie należy podkreślić, że podejście polskiego nadzoru bankowego w odniesieniu do polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych będzie wiążące dla nadzorów bankowych innych krajów członkowskich UE. W związku z powyższym, nadzór bankowy proponuje odrzucenie tej opcji w odniesieniu do nieruchomości położonych w kraju, natomiast przyjęcie jej w odniesieniu do nieruchomości uznanych w innym kraju członkowskim za zabezpieczenie na podstawie złagodzonych kryteriów. 20

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE RYZYKA KREDYTOWEGO

OGRANICZANIE RYZYKA KREDYTOWEGO DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-131 - poz. 3 Załącznik nr 17 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OGRANICZANIE RYZYKA KREDYTOWEGO Część I. Warunki uznawania ZASADY

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA-BoS-14/174 PL Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 176/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 27.05.2015 r. oraz Uchwały Nr 36/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 17.06.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-29 - poz. 3 Załącznik nr 4 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO Część I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok I. Informacje ogólne: Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok 1. Bank Spółdzielczy w Hajnówce, zwany dalej Bankiem, z

Bardziej szczegółowo

Metody proste. wyliczania wymogów kapitałowych. z tytułu ryzyka operacyjnego

Metody proste. wyliczania wymogów kapitałowych. z tytułu ryzyka operacyjnego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego Dokument konsultacyjny DK/04/OPR czerwiec 2005 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 37/17/AB/DPA/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.3.2016 L 64/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442)

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) Art. 442.a, 442.b Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Raporcie,

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/15 Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego z dnia 15.01.2015 r. POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Wieliczka, styczeń

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Załącznik do Uchwały Nr 27/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gilowicach z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Gilowicach dotycząca adekwatności

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Metoda Zaawansowana wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontynuacja dokumentu DK/03/IRB Dokument konsultacyjny DK/03/IRB/2 Październik 2005

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu z dnia 30 grudnia 2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie Załącznik do Uchwały Nr 150/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 40/2014 Rady Nadzorczej BS w Lubartowie z dnia 28 listopada 2014 roku Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK XII TECHNICZNE ZASADY UJAWNIEŃ. Część 1 Kryteria ogólne

ZAŁĄCZNIK XII TECHNICZNE ZASADY UJAWNIEŃ. Część 1 Kryteria ogólne C 227 E/358 ZAŁĄCZNIK XII TECHNICZNE ZASADY UJAWNIEŃ Część 1 Kryteria ogólne 1. Ujawniane informacje uznaje się za istotne, jeśli ich pominięcie lub zafałszowanie może zmienić ocenę lub decyzję użytkownika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Definicje 2. Zakres przedmiotowy 2. Cel 2

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Definicje 2. Zakres przedmiotowy 2. Cel 2 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach Błaszki, grudzień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 Definicje 2 Zakres przedmiotowy 2 Cel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

II. Zakres ogłaszanych informacji

II. Zakres ogłaszanych informacji Wprowadzenie ING Bank Śląski zobowiązany jest na mocy Art. 111a. ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz 665 z późn. zm.), ogłaszać w sposób ogólnie dostępny informacje

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2, L 14/30 21.1.2016 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/41/2014 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 10.12.2014 POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jutrosinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z dnia 29.01.2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/1/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków Warszawa, 10.08.2015 EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła oceny ratingowe dziesięciu polskich

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji Załącznik nr 2 do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Prabutach Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje

Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje www.eurorating.com tel.: +48 22 349 24 89 fax: +48 22 349 28 43 e-mail: info@eurorating.com ul. Cynamonowa 19 lok. 548, 02-777 Warszawa (Poland) Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje O firmie

Bardziej szczegółowo