Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego"

Transkrypt

1 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Dokument konsultacyjny DK/06/CRM lipiec 2005

2 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) prosi o odpowiedzi i komentarze do niniejszego dokumentu. Komentarze należy przesyłać do dnia 16 sierpnia 2005 r. drogą elektroniczną bądź listownie na adres: Marcin Stamirowski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Biuro Polityki Nadzorczej Ul. Syreny Warszawa lub Robert Wiśniewski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Biuro Polityki Nadzorczej Ul. Syreny Warszawa 2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW STOSOWANYCH W DOKUMENTACH KONSULTACYJNYCH WSTĘP STRUKTURA NOWEJ REGULACJI WPROWADZENIE DO TECHNIK REDUKCJI RYZYKA KREDYTOWEGO WPROWADZENIE ZARYS STRUKTURY TECHNIK REDUKCJI RYZYKA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE OBLICZENIE ZAKRESU ZABEZPIECZENIA OPCJE NARODOWE W ZAKRESIE RYZYKA KREDYTOWEGO WPROWADZENIE INTERPRETACJA OPCJI NARODOWYCH Wykaz uznanych giełd papierów wartościowych Udziały w fińskich przedsiębiorstwach budownictwa mieszkaniowego Powiązania pomiędzy ryzykiem dłużnika a wartością nieruchomości mieszkaniowej Powiązania pomiędzy ryzykiem generowanym przez dłużnika a nieruchomością komercyjną Zabezpieczenie nieruchomościami komercyjnymi, uznane za dopuszczalne w innym kraju członkowskim Zabezpieczenie w formie wierzytelności z tytułu transakcji Inne zabezpieczenia w postaci materialnej Traktowanie ekspozycji regwarantowanej Lista podmiotów krajowych mogących udzielać dopuszczalnego zabezpieczenia Stosowanie modeli wewnętrznych do obliczania całkowicie zweryfikowanej kwoty ekspozycji, Zezwolenie na szacowanie zmienności dla kategorii papierów wartościowych Minimalny poziom LGD dla zabezpieczonej części ekspozycji Odstępstwo od zasady obliczania ważonej ryzykiem wartości ekspozycji przy uwzględnieniu LGD* (efektywne LGD), Preferencyjne traktowanie ekspozycji gwarantowanych przez rządy i banki centralne Stosowanie metod zaawansowanych ryzyka kredytowego w zabezpieczeniach, do celów rachunku koncentracji wierzytelności Lista podmiotów uprawnionych do udzielania zabezpieczenia przed ryzykiem rozmycia Uwzględnienie zabezpieczenia kredytowego w formie nierzeczywistej, poprzez dostosowanie parametrów PD lub LGD Gwarancje warunkowe LISTA ZAGADNIEŃ DO KONSULTACJI Z BANKAMI

4 1 WPROWADZENIE 1.1 Słownik pojęć i skrótów stosowanych w Dokumentach Konsultacyjnych AIG CCF CEBS CRM days past due Dokument Bazylejski default Dyrektywa CRD EAD ECA ECAI EL F-IRB (ang. Accord Implementation Group) grupa działająca w ramach Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, której zadaniem jest interpretacja oraz wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej. (ang. Credit Conversion Factor) współczynnik konwersji kredytowej. (ang. the Committee of European Banking Supervisors) Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych utworzony na mocy decyzji Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzą wysocy przedstawiciele organów nadzoru bankowego oraz banków centralnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. (ang. Credit Risk Mitigation) redukcja ryzyka kredytowego. przeterminowanie należności kredytowej. dokument Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego Ujednolicenie pomiaru kapitału i standardów kapitałowych w skali międzynarodowej, Znowelizowana Metodologia (z ang. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework) z czerwca 2004 r. mający na celu międzynarodowe ujednolicenie regulacji nadzorczych dotyczących adekwatności kapitałowej banków. niewykonanie zobowiązań. (ang. Capital Requirements Directive) Dyrektywa w Sprawie Wymogów Kapitałowych projekt nowelizacji Dyrektywy 2000/12/EC (BCD) oraz Dyrektywy 93/6/EEC (CAD). (ang. Exposure at Default) wartość ekspozycji kredytowej w momencie niewykonania zobowiązań. (ang. Export Credit Agency) Agencja Kredytów Eksportowych instytucja oferująca ubezpieczenie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w danym kraju. W Polsce taką agencją jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.). (ang. External Credit Assessment Institution) zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej, (określana również jako agencja ratingowa ) taka jak np.: Moody s, S&P oraz FitchRatings. (ang. Expected Loss) oczekiwana strata. (ang. Foundation IRB F-IRB) - podstawowa metoda wewnętrznych ratingów metoda pomiaru ryzyka kredytowego, do których banki stosują własne 4

5 oszacowania PD. FSA funded credit protection IRB właściwe władze LGD LTV M NUK PD PSE rating niezlecony rating zlecony Financial Services Authority instytucja nadzorująca sektor finansowy w Wielkiej Brytanii. zabezpieczenie rzeczywiste (opłacone) forma zabezpieczenia należności, w przypadku której obniżenie ryzyka kredytowe wynika z prawa banku w przypadku niewypłacalności kontrahenta lub zaistnienia innych określonych zdarzeń kredytowych, związanych z kontrahentem do upłynnienia lub przewłaszczenia określonych instrumentów: aktywów lub kwot, bądź do obniżenia wielkości ekspozycji, lub jej zastąpienia, kwotą równą różnicy pomiędzy kwotą należności banku od kontrahenta a kwotą należności kontrahenta od banku. (ang. Internal Ratings Based [Approach]) metody Wewnętrznych Ratingów metody pomiaru ryzyka kredytowego, do których banki stosują własne oszacowania PD (podstawowa metoda wewnętrznych ratingów: Foundation IRB F-IRB) lub własne oszacowania PD, LGD, M oraz CCF (zaawansowana metoda wewnętrznych ratingów: Advanced IRB A-IRB). Dyrektywy Unii Europejskiej z reguły nie wskazują bezpośrednio, na jakim szczeblu powinny być podejmowane szczegółowe rozstrzygnięcia prawne w krajach członkowskich. GINB sformułuje propozycje w tym zakresie na etapie tworzenia krajowej implementacji Dyrektywy CRD. Do tego czasu GINB będzie posługiwać się sformułowaniem właściwe władze. (ang. Loss Given Default) proporcja ekspozycji kredytowej, która zostanie utracona w przypadku wystąpienia niewykonania zobowiązań. (ang. Loan to Value) relacja wartości udzielonego kredytu/pożyczki do wartości zabezpieczenia. (ang. maturity) termin zapadalności. Nowa Umowa Kapitałowa (z ang. New Capital Accord) patrz: Dokument Bazylejski. (ang. Probability of Default) prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań. (ang. Public Sector Entities) jednostki sektora publicznego. rating nadawany przez ECAI z jej własnej inicjatywy lub na życzenie inwestora, zainteresowanego ocenianym podmiotem, uwzględniający wyłącznie informacje dostępne publicznie. rating nadawany przez ECAI na życzenie podmiotu ocenianego, uwzględniający zarówno informacje publicznie dostępne, jak i uzyskane w trakcie spotkań z kierownictwem ocenianego podmiotu. 5

6 SL unfunded credit protection TSA VAR (ang. Specialised Lending) kredytowanie specjalistyczne. zabezpieczenie nierzeczywiste (gwarancyjne) forma zabezpieczenia należności, w przypadku której obniżenie ryzyka kredytowego banku wynika z zobowiązania trzeciej strony do spłaty określonej sumy w przypadku niewypłacalności dłużnika banku, lub w przypadku zajścia innych określonych zdarzeń. Do instrumentów zapewniających zabezpieczenie kredytowe w formie nierzeczywistej zaliczane są gwarancje oraz kredytowe transakcje pochodne. (ang. Standarised Approach) Metoda Standardowa - jedna z metod obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. (ang. Value at Risk) wartość zagrożona. 6

7 1.2 Wstęp Niniejszy dokument konsultacyjny ma zastosowanie do banków nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego, które zamierzają stosować zarówno Metodę Standardową, jak i Metodę Zaawansowaną w zakresie wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego. GINB zachęca Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, jak również banki oraz inne instytucje sektora bankowego do odniesienia się do propozycji przedstawionych w niniejszym dokumencie. Komentarze innych uczestników rynku finansowego, którzy chcą wziąć udział w procesie konsultacji zostaną również wzięte pod uwagę. Sposób prowadzenia analiz oraz kryteria, jakimi kieruje się nadzór bankowy w zakresie przedstawiania swojego stanowiska zostały przedstawione w Dokumencie Konsultacyjnym Konsultacje i wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w sektorze bankowym w Polsce przesłanym do banków w styczniu 2005 r., który jest również dostępny na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). Określając opcje narodowe w zakresie metod redukcji ryzyka kredytowego, nadzór bankowy starał się zachować równowagę pomiędzy wrażliwością na ryzyko, obciążeniami administracyjnymi banków wynikającymi z nowych regulacji, jak również poziomem konkurencyjności polskiego sektora bankowego w stosunku do sektorów bankowych w innych krajach. Nadzór bankowy przewiduje przeprowadzenie konsultacji z sektorem bankowym w oparciu o niniejszy dokument. Po zakończeniu konsultacji zostaną opracowane stosowne zmiany w przepisach prawnych, w szczególności w ustawie - Prawo bankowe oraz Uchwałach KNB. Dokładne forma oraz miejsce dokonania zmian zostaną określone po przyjęciu ostatecznego tekstu Dyrektywy CRD przez Parlament Europejski. Analizy oraz robocze stanowisko nadzoru bankowego przedstawione w tym Dokumencie oparte są na projekcie Dyrektywy CRD z dnia 14 lipca 2004 r. wraz z propozycjami zmian z dnia 7 grudnia 2004 r. Komisja Europejska zakłada, że Dyrektywa CRD zostanie przyjęta przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przed końcem 2005 r. Jednocześnie jednak, z inicjatywy Komisji Europejskiej, trwają prace mające na celu dalsze ograniczenie opcji narodowych. W wyniku tych prac może wystąpić konieczność zmiany zaprezentowanego stanowiska. Ostateczne stanowisko zatwierdzone przez KNB zostanie, zatem przedstawione dopiero po przyjęciu Dyrektywy przez Wspólnotę Europejską. 7

8 Ponadto należy zaznaczyć, że niektóre opcje narodowe muszą być stosowane jednolicie w danym kraju zarówno w odniesieniu do banków, jak i firm inwestycyjnych, które także są zobowiązane do przestrzegania wymogów adekwatności kapitałowej. Konieczne jest, więc ustalenie jednolitego stanowiska pomiędzy KNB i Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), która jest organem nadzorującym ten segment rynku. W konsekwencji może dojść do zmiany stanowiska przedstawionego w niniejszym dokumencie. Konsultacje z sektorem bankowym mogą również spowodować rewizję stanowiska nadzoru bankowego przedstawionego w tym dokumencie. Rewizja stanowiska nadzoru bankowego przedstawionego w tym dokumencie może również nastąpić w wyniku konsultacji z sektorem bankowym. 8

9 1.2 Struktura nowej regulacji Proponowana Nowa Umowa Kapitałowa (Dokument Bazylejski) składa się z trzech uzupełniających się filarów. W porównaniu z aktualnie obowiązującą Umową pierwszy filar Nowej Umowy (Minimalne Wymogi Kapitałowe) zawiera znaczące zmiany w traktowaniu ryzyka kredytowego oraz wprowadza wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego. Podejście do ryzyka rynkowego pozostaje generalnie niezmienione. Znaczącą korzyścią Nowej Umowy w stosunku do poprzedniego dokumentu jest możliwość wykorzystania przez banki własnych, wewnętrznych modeli szacowania ryzyka kredytowego (podejście oparte na metodzie wewnętrznych ratingów - IRB) i/lub ryzyka operacyjnego (podejście wykorzystujące zaawansowane metody pomiaru - AMA). W ramach filaru drugiego (Analiza Nadzorcza) banki mają stworzyć wewnętrzne procesy oceny kapitału ekonomicznego oraz ustalania docelowych kapitałów zgodnych z profilem ryzyka w danym banku oraz otoczeniem nadzorczym. Dokonując oceny adekwatności kapitałowej, władze banku powinny mieć na uwadze fazę cyklu koniunkturalnego, w której obecnie znajduje się ich bank. Nadzór bankowy będzie oceniał zarówno sposób określenia wypłacalności, jak i samą wypłacalność ustaloną przez banki. W praktyce banki zazwyczaj starają się utrzymywać wyższy poziom wypłacalności niż minimalne wymogi kapitałowe wynikające z pierwszego filaru. Ponadto filar 2 musi uwzględniać ryzyka nie ujęte w pierwszym filarze (np. ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym, ryzyko płynności itp.). Należy zakładać, że poziom wypłacalności wymagany w ramach filaru 2 będzie wyższy niż wymogi kapitałowe wynikające z filaru 1. Z uwagi na bezpieczeństwo środków gromadzonych na rachunkach bankowych, dodatkowe wymogi kapitałowe powinny przede wszystkim dotyczyć banków o słabej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zalecenie podwyższenia kapitału mogłoby być stosowane w przypadku: 1) stwierdzenia w wyniku inspekcji lub analizy zza biurka faktu ponoszenia wysokiego ryzyka, 2) przy jednoczesnym braku odpowiedniego zarządzania tym ryzykiem oraz nieprawidłowościach w systemie kontroli wewnętrznej. Zgodnie z wymogami trzeciego filaru NUK (Dyscyplina Rynkowa) instytucje kredytowe są zobowiązane do ujawniania informacji na temat ich profilu ryzyka oraz poziomu kapitalizacji. W ten sposób uczestnicy rynku sami utrzymują dyscyplinę. Zakres ujawnianych informacji zależy od przyjętego przez bank wariantu w ramach pierwszego filaru. Im bardziej zaawansowane podejście, wykorzystujące modele statystyczne, tym więcej informacji wymaga ujawnienia. 9

10 2 WPROWADZENIE DO TECHNIK REDUKCJI RYZYKA KREDYTOWEGO 2.1 Wprowadzenie Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej w większym stopniu w porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami uwzględniają efekty technik redukcji ryzyka kredytowego poprzez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń spłaty ekspozycji, w tym gwarancji oraz innych instrumentów o podobnym charakterze. Szersze uwzględnienie tych technik powoduje, że wymogi kapitałowe określone w Nowej Umowie Kapitałowej w większym stopniu uwzględniają wrażliwość na ryzyko, w związku z tym stosowanie tych technik staje się bardziej korzystne. 2.2 Zarys struktury technik redukcji ryzyka Dyrektywa CRD precyzuje metody, które mogą być stosowane w celu zredukowania ryzyka kredytowego. Poszczególne z nich różnią się pomiędzy sobą zakresem ich stosowania. Część z technik może być stosowana niezależnie od metody obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, niektóre zaś są dostępne jedynie dla banków stosujących Metodę Zaawansowaną. Banki na podstawie obowiązujących regulacji stosują szereg technik mających na celu redukcję obciążającego je ryzyka kredytowego. Na przykład, ekspozycje można zabezpieczać w całości lub w części należnościami o niższej wadze ryzyka, gotówką lub papierami wartościowymi, ekspozycja kredytowa może być gwarantowana przez stronę trzecią, lub też bank może zawrzeć kredytową transakcję pochodną w celu zniesienia różnych rodzajów ryzyka kredytowego. Dodatkowo, banki mogą posiadać umowy saldowania należnych im kredytów z depozytami złożonymi przez tego samego kontrahenta. W zakresie redukcji ryzyka kredytowego, mogą być stosowane dwie metody: 1) metoda prosta, która podobnie jak w Dyrektywie 93/6 (CAD II), pozwala zastąpić wagę ryzyka kontrahenta wagą ryzyka zabezpieczenia kredytowego w zakresie części ekspozycji objętej zabezpieczeniem kredytowym (na ogół podlega 20% ograniczeniu dolnemu), 2) metoda kompleksowa, która umożliwia pełniejsze kompensowanie ekspozycji z zabezpieczeniem kredytowym, poprzez efektywne zmniejszenie kwoty ekspozycji o wartość przypisaną zabezpieczeniu kredytowemu. Banki mogą stosować jedną z tych dwóch metod (nie można ich stosować jednocześnie) w zakresie portfela bankowego oraz wyłącznie metodę kompleksową w zakresie portfela 10

11 handlowego. W obydwu metodach uznawane jest częściowe zabezpieczenie kredytowe. W metodzie kompleksowej dopuszcza się możliwość niedopasowania terminu rozliczenia ekspozycji i zabezpieczenia kredytowego. Metoda prosta W metodzie uproszczonej wagę ryzyka kontrahenta zastępuje się wagą ryzyka instrumentu, w pełni lub częściowo zabezpieczającego ekspozycję. Metoda kompleksowa Banki stosujące metodę kompleksową, dla celów adekwatności kapitałowej, muszą obliczać skorygowaną ekspozycję wobec kontrahenta w celu uwzględnienia efektów przyjętego zabezpieczenia. Wymagane jest korygowanie zarówno kwoty ekspozycji wobec kontrahenta jak i wartości otrzymanego zabezpieczenia. W ten sposób uwzględnione zostają wahania wartości obu tych kategorii, spowodowane zmianami rynkowymi. W przypadku, gdy po żadnej stronie transakcji nie występuje gotówka, kwota skorygowana o zmienność będzie większa w przypadku ekspozycji i mniejsza w przypadku zabezpieczenia. Przykład: Bank udzielił krajowemu przedsiębiorstwu pięcioletni kredyt w kwocie 1 mln PLN; do terminu spłaty pozostały trzy lata. Należność ta zabezpieczona jest posiadającymi rating A, notowanymi na giełdzie obligacjami korporacyjnymi w kwocie 500 tys. PLN, o rezydualnym terminie wykupu wynoszącym 2 lata. Waga ryzyka dla należności od podmiotów korporacyjnych wynosi 100%. Waga ryzyka zabezpieczenia wyniesie 50%. Obliczenia z wykorzystaniem metody prostej Ważona ryzykiem kwota ekspozycji wynosi 1 (w PLN): R WA = *0, *1 = PLN Obliczenia z wykorzystaniem metody kompleksowej Skorygowaną wartość ekspozycji oblicza się według wzoru 2 : E*= max {0, [E VA C VAM ]} gdzie E VA = E x (1 + H E ), C VAM = C VA x(t -_t*)/(t-t*), C VA = C x (1 H C H FX ). E kwota nominalna ekspozycji C kwota nominalna zabezpieczenia 1 Załącznik VIII, część 3, 26-30, CRD 2 Załącznik VIII, część 3, 34, CRD 11

12 E VA - kwota ekspozycji skorygowana z tytułu zmiany wartości C VA - kwota zabezpieczenia skorygowana z tytułu zmiany wartości C VAM - C VA skorygowana z tytułu niedopasowania terminów zapadalności H E - kwota korekty z tytułu zmiany wartości nominalnej kwoty ekspozycji H C - kwota korekty z tytułu zmiany wartości nominalnej kwoty zabezpieczenia H FX kwota korekty z tytułu niedopasowania walut E* - w pełni skorygowana kwota ekspozycji biorąca pod uwagę zmienność jej wartości oraz efekt redukcji ryzyka t liczba lat pozostających do terminu zapadalności zabezpieczenia 3 lub T, w zależności od tego, która z liczb jest niższa T liczba lat pozostających do zapadalności ekspozycji 4 lub 5 lat, w zależności od tego, która z liczb jest niższa t* - 0,25 parametr stały ograniczający możliwość wykorzystania zabezpieczenia o rezydualnym terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące 5. Założenia dodatkowe do przykładu powyżej: Wartość nominalna kwoty ekspozycji (ekspozycja gotówkowa) nie ulega zmianom (H E = 0%) 6 Wartość nominalna kwoty zabezpieczenia charakteryzuje się zmiennością 6% (H C = 6%) 7 Nie występuje niedopasowanie walut, ponieważ ekspozycja i zabezpieczenie denominowane są w tej samej walucie (H FX = 0%) 8 Obliczenia skorygowanej kwoty ekspozycji biorącej pod uwagę zmienność jej wartości oraz efekt redukcji ryzyka (w PLN): C VA = x (1 0,06 0) = C VAM = x(2 0,25)/(3-0,25) = E VA = x (1 + 0) = E*= max {0, [ }= Ważona ryzykiem kwota ekspozycji R WA = 575 x 1 = PLN 3 obliczona zgodnie z 3-5 w części 4, Załącznika VIII, CRD 4 patrz: przypis 3 5 wartość parametru wynika z zapisu 1 w części 4, Załącznika nr VIII, CRD 6 Załącznik VIII, część 3, 37, Tabela 4 oraz 38, CRD 7 Załącznik VIII, część 3, 37, Tabela 2 oraz 38, CRD 8 Załącznik VIII, część 3, 37, Tabela 5 oraz 38, CRD 12

13 Porównanie możliwości stosowania technik redukcji ryzyka kredytowego wg. obowiązujących przepisów oraz wg. Dyrektywy CRD w Metodzie Standardowej i Metodzie FIRB 1) Zabezpieczenie rzeczywiste (opłacone) Zagadnienie Netting bilansowy Umowy ramowe Zabezpieczenie dla metod TSA i FIRB metody prosta i kompleksowa Zabezpieczenie dla metod TSA i FIRB kompleksowej Zabezpieczenie dla metod TSA i FIRB kompleksowej. Dodatkowe dopuszczalne zabezpieczenie dla pozycji księgi handlowej. Dodatkowe zabezpieczenie dla FIRB Obowiązujące Metoda Standardowa przepisy krajowe Metoda prosta Metoda kompleksowa Niedozwolony Dwustronne umowy o saldowaniu (netting agreements) - saldowania należności i zobowiązań wobec tego samego kontrahenta, w tym transakcji z przyrzeczeniem odkupu i transakcji pożyczek papierów wartościowych. zabezpieczenie w formie sald gotówkowych lub kredytowych; certyfikaty depozytowe lub podobne instrumenty, bony skarbowe krajów strefy A, obligacje rządów; obligacje banków centralnych krajów UE; zabezpieczone aktywami papiery wartościowe, którym można przypisać wagę ryzyka kredytowego 0%; papiery emitowane przez wielostronny bank rozwoju; kredyty hipoteczne na nieruchomości mieszkalne. Metoda FIRB Metoda kompleksowa 9 Netting dozwolony w przypadku wzajemnych sald gotówkowych pomiędzy instytucjami kredytowymi i ich kontrahentami, dla kredytów i depozytów utrzymywanych u kredytodawcy. Nie dotyczy Dwustronne umowy o saldowaniu obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu i/lub transakcje pożyczek papierów wartościowych i towarów Depozyty gotówkowe, dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne, banki centralne, instytucje i inne podmioty; krótkoterminowe papiery dłużne; udziały ujęte w głównym indeksie; złoto; jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania w handlowe papiery wartościowe (UCITS) i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Nie dotyczy Nie dotyczy Udziały notowane na uznanych giełdach papierów wartościowych, ale nie ujęte w głównym indeksie; dodatkowe jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania w handlowe papiery wartościowe (UCITS) i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wszystkie instrumenty finansowe i towary, które mogą być ujęte w księdze handlowej są także dopuszczalnym zabezpieczeniem dla transakcji z przyrzeczeniem odkupu i i/lub transakcje pożyczek papierów wartościowych ujętych w księdze handlowej. Nie dotyczy Nie dotyczy Nieruchomości, przychody i inne zabezpieczenia w 9 Metoda prosta jest niedozwolona 13

14 formie fizycznej. Inne rodzaje dopuszczalnego zabezpieczenia Depozyty gotówkowe, polisy ubezpieczeniowe na życie, emitowane przez instytucje instrumenty, które mogą być odkupione na żądanie. 2) Gwarancje i derywaty kredytowe Zagadnienie Obowiązujące Metoda Standardowa Metoda FIRB przepisy krajowe Metoda prosta Metoda kompleksowa Metoda kompleksowa Uznani gwaranci i sprzedawcy zabezpieczenia. Uznane formy derywatów kredytowych Rządy centralne i banki centralne (kraje UE), wiarygodne giełdy papierów wartościowych, instytucje kredytowe; władze regionalne i samorządowe krajów strefy A, banki wielostronnego rozwoju. Dopuszczalne bez określenia typów, o ile spełnione są następujące warunki: transakcja skutecznie i w całości przenosi ryzyko kredytowe na kontrahenta, bank posiada aktualną i wiarygodną opinię prawną potwierdzającą, że umowa zawarcia transakcji zapewnia spełnienie warunku przeniesienia ryzyka kredytowego. Rządy centralne i banki centralne, władze regionalne i samorządowe krajów strefy A, organizacje międzynarodowe (Wspólnota Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Rozliczeń Międzynarodowych); podmioty sektora publicznego, które są traktowane przez właściwe władze tak jak należności od instytucji kredytowych; przedsiębiorstwa od których należności są ważone wagą 50% lub niższą. transakcje zamiany ryzyka kredytowego (credit default swaps), transakcje zamiany przychodów (total return swaps) i bony indeksowane do kredytu, jak również koszyki skomponowane z tych produktów. 3) Niedopasowanie terminów zapadalności Zagadnienie Obowiązujące Metoda Standardowa Metoda FIRB przepisy krajowe Metoda prosta Metoda kompleksowa Metoda kompleksowa Niedopasowanie zabezpieczenia Dozwolone Niedozwolone Dozwolone jest niedopasowanie terminu zapadalności przychodu i terminu zapadalności zabezpieczenia. Niedopasowanie W przypadku Dozwolona jest różnica w terminie zapadalności zabezpieczenia i 14

15 gwarancji i derywatów kredytowych derywatów kredytowych dozwolone jest niedopasowanie terminów zapadalności. terminu zapadalności gwarancji lub derywatu kredytowego. 2.3 Wymagania jakościowe Instytucja kredytowa, która chce, aby stosowanie przez nią technik redukcji ryzyka kredytowego było uznane przez nadzór za mechanizm ograniczający skalę tego ryzyka, musi udowodnić, iż posiada odpowiednie procedury w obszarze zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem technik CRM 10. Stosowanie technik CRM wiąże się z ryzykiem rezydualnym, które powstaje wskutek niższej efektywności zabezpieczenia, niż pierwotnie zakładano. Ryzyko rezydualne obejmuje ryzyko prawne, operacyjne, utraty płynności i rynkowe. Konieczne jest stosowanie przez banki procedur i procesów monitorowania tych składowych ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem wynikającym ze stosowania technik CRM, a także uwzględnianie relacji tego ryzyka z ogólnym profilem ryzyka kredytowego banku. Sytuacja taka ma miejsce gdy, np. występują nieprzewidziane trudności ze zrealizowaniem zabezpieczenia. 2.4 Obliczenie zakresu zabezpieczenia Metoda kompleksowa przewiduje obliczanie skorygowanej ekspozycji wobec kontrahenta w celu uwzględnienia efektów zabezpieczenia. Banki dokonują korekt zarówno kwoty ekspozycji wobec kontrahenta jak i wartości zabezpieczenia otrzymanego w celu wsparcia kontrahenta. Podejście to ma na celu uwzględnienie wahań wartości obu tych kategorii, spowodowanych zmianami rynkowymi. Jeśli po żadnej stronie transakcji nie występuje gotówka, kwota skorygowana o zmienność będzie większa w przypadku ekspozycji i mniejsza w przypadku zabezpieczenia. Jeśli kwota ekspozycji skorygowana z tytułu zmienności jest większa niż kwota zabezpieczenia skorygowana z tytułu zmienności (w tym ewentualnie z uwzględnieniem dodatkowej korekty z tytułu kursów walutowych), banki powinny obliczać aktywa ważone ryzykiem jako różnicę pomiędzy tymi dwiema kwotami, pomnożoną przez wagę ryzyka kontrahenta. W zasadzie, banki mają dwie możliwości obliczania korekt: 1) standardowe korekty z wykorzystaniem parametrów ustalonych przez nadzór bankowy, 2) własne oszacowania korekt, z wykorzystaniem oszacowań zmienności cen rynkowych obliczonych przez bank (wymagana jest zgoda nadzoru na stosowanie tego podejścia). 10 Załącznik VIII, część 2, 1, CRD 15

16 Bank może zdecydować o stosowaniu korekt standardowych lub własnych oszacowań korekt niezależnie od wyboru dokonanego pomiędzy metodą standardową (SA) i podstawową metodą IRB (FIRB) w odniesieniu do ryzyka kredytowego. Jednakże, jeśli bank chce stosować własne oszacowania korekt, musi stosować je konsekwentnie do pełnego zakresu instrumentów dopuszczonych do stosowania własnych oszacowań, z wyjątkiem nieistotnych portfeli, gdzie można stosować standardowe korekty nadzorcze. Jako kolejną alternatywę do standardowych korekt nadzorczych i własnych oszacowań korekt, banki mogą stosować modele wartości zagrożonej do obliczania potencjalnej zmienności cen w przypadku transakcji typu repo. 16

17 3 OPCJE NARODOWE W ZAKRESIE RYZYKA KREDYTOWEGO 3.1 Wprowadzenie Rozdział ten zawiera opis różnych opcji narodowych określonych w Podejściu Standardowym. Opcje narodowe dotyczące określonych kwestii zostały przedstawione wraz ze stanowiskiem nadzoru bankowego. Ponadto, w niektórych kwestiach nadzór bankowy chce poznać stanowisko banków (pytania do sektora bankowego zostały przedstawione w ramkach). Decyzje prezentowane przez nadzór bankowy w dokumentach konsultacyjnych podejmowane są w oparciu o następujące zasady: 1) bezpieczeństwo sektora bankowego oraz zgodność z Dyrektywą CRD 2) wrażliwość na ryzyko 3) warunki zachowania równych szans 4) obciążenia regulacyjne i administracyjne 5) międzynarodową spójność. W zakresie określania opcji w Podejściu Standardowym, nadzór bankowy kierował się przede wszystkim kryterium wrażliwości na ryzyko, zasadą konkurencyjności sektora bankowego oraz obciążeniami administracyjnymi. 3.2 Interpretacja opcji narodowych Wykaz uznanych giełd papierów wartościowych 11 Uznawanie za zabezpieczenie, dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez instytucje kredytowe, których papiery wartościowe nie mają ratingu kredytowego nadanego przez zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej jest możliwe, o ile spełnione są następujące kryteria: 1) papiery te są notowane na uznanej giełdzie papierów wartościowych, 2) papiery te mogą być uznane za dług uprzywilejowany, 3) wszystkie inne emisje o tym samym stopniu uprzywilejowania dokonywane przez tego samego emitenta, posiadające rating nadany przez uznaną agencję ratingową, mają rating, który został przez właściwe władze powiązany z co najmniej trzecim stopniem jakości kredytowej (ang. credit quality step), w myśl przewidzianych w 11 Załącznik VIII, cz.1, 8, BCD 17

18 Dyrektywie CRD zasad przypisywania wag ryzyka ekspozycjom wobec instytucji kredytowych lub ekspozycjom krótkoterminowym 12, 4) instytucja kredytowa (wierzyciel) nie posiada informacji, które wskazywałyby na niższy rating kredytowy niż wynikałoby to z oceny uzyskanej przy zastosowaniu zapisów lit. c), 5) instytucja kredytowa jest w stanie dowieść właściwym władzom, że płynność tego instrumentu jest wystarczająca dla tych celów. Przywołany przepis w sposób precyzyjny określa cechy, jakie powinien posiadać dłużny papier wartościowy emitowany przez bank, aby można było go uznać za zabezpieczenie. Kwestią pozostającą w gestii właściwych władz jest określenie wykazu tzw. uznanych giełd papierów wartościowych. W tym względzie przygotowując listę uznanych giełd nadzór bankowy zamierza posłużyć się przede wszystkim wykazem indeksów przedstawionym w Uchwale 4/2004 KNB (załącznik nr 6, cz. III, ust. 1, pkt 2). Szczegółowe propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione na etapie tworzenia projektu regulacji. Pytanie 1 Czy zdaniem banków na wykazie giełd powinny znaleźć się dodatkowo inne giełdy, niż te określone w cz. III, ust. 1, pkt 2 załącznika nr 6 do uchwały 4/2004 KNB? Jeżeli tak, proszę je wskazać. Podstawowi uczestnicy rynku 13 Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy CRD, jednym z warunków dopuszczenia stosowania 0% korekty z tytułu zmienności jest uznanie przez właściwe władze kontrahenta za podstawowego uczestnika rynku. Podstawowy uczestnik rynku oznacza: 1) rząd centralny, bank centralny, samorządy lokalne, banki wielostronnego rozwoju, organizacje międzynarodowe 14, od których należnościom można przypisać 0% wagę ryzyka kredytowego, 2) instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, 12 Art , BCD 13 Załącznik VIII, część 3, 59, lit. h, BCD 14 Załącznik VIII, część 1, 7 lit. b, BCD 18

19 3) inne przedsiębiorstwa finansowe (także zakłady ubezpieczeń), od których należnościom przypisuje się 20% wagę ryzyka kredytowego lub które, w przypadku instytucji kredytowych obliczających kwotę ekspozycji ważonej ryzykiem i kwotę oczekiwanej straty, nie posiadają ratingu kredytowego nadanego przez uznaną zewnętrzną agencję ratingową i mają nadany rating wewnętrzny, zgodnie z którym prawdopodobieństwo niewywiązania się z zobowiązań umowy odpowiada takiemu, jakie wynika z ratingu kredytowego nadanego przez uznaną agencję zewnętrzną, określone przez właściwe władze jako obciążone wagą ryzyka 50% lub niższą. W opinii nadzoru bankowego, wskazane podmioty charakteryzują się obniżonym poziomem ryzyka kredytowego. Powyższy wykaz jest wystarczająco wyczerpujący i w opinii nadzoru bankowego może zostać bezpośrednio przeniesiony do regulacji KNB, bez konieczności dalszego poszerzania. Udziały w fińskich przedsiębiorstwach budownictwa mieszkaniowego 15 Właściwe władze mogą zezwolić nadzorowanym instytucjom na uznawanie udziałów w fińskich przedsiębiorstwach budownictwa mieszkaniowego, funkcjonujących zgodnie z Ustawą o Fińskich Przedsiębiorstwach Budownictwa mieszkaniowego z 1991 r. lub późniejszą ekwiwalentną regulacją, za dopuszczalne zabezpieczenie równoważne zabezpieczeniu w postaci nieruchomości komercyjnej, pod warunkiem braku powiązań pomiędzy wartością nieruchomości a zdolnością kredytową kredytobiorcy oraz ryzykiem generowanym przez dłużnika a wartością nieruchomości lub zwrotu z inwestycji. Omawiana kwestia ma niewielkie znaczenie dla polskiego sektora bankowego. Nadzór bankowy nie zamierza dopuszczać tej opcji. Powiązania pomiędzy ryzykiem dłużnika a wartością nieruchomości mieszkaniowej 16 Nieruchomość mieszkaniowa, którą właściciel zamieszkuje, będzie zamieszkiwał lub odda w najem lub dzierżawę, może być uznana za dopuszczalne zabezpieczenie, pod warunkiem braku powiązań pomiędzy wartością nieruchomości a zdolnością kredytową kredytobiorcy. Właściwe władze mogą odstąpić od wymogu braku powiązań pomiędzy ryzykiem generowanym przez dłużnika a wartością nieruchomości mieszkaniowej położonej na terytorium danego kraju członkowskiego, o ile władze te posiadają dowody na to, że wskazany rynek jest dobrze rozwinięty o długiej historii a stopa strat jest wystarczająco niska dla uzasadnienia takiego podejścia. Podejście to nie powinno ograniczać prawa właściwych władz kraju członkowskiego, w którym nie skorzystano z tej opcji do uznania za dopuszczalne zabezpieczenia w postaci nieruchomości mieszkalnej uznanego za dopuszczalne 15 Załącznik VIII, cz. 1, 15, BCD. 16 Załącznik VIII, cz. 1, 16, BCD. 19

20 przez inny kraj członkowski przy wykorzystaniu omawianej opcji. Kraje członkowskie powinny podać do publicznej wiadomości informacje o wykorzystaniu tej opcji. Nadzór bankowy nie dysponuje danymi potwierdzającymi istnienie w Polsce rozwiniętego rynku nieruchomości. Ponadto, GINB nie posiada danych, które wskazywałyby, że poziom strat był niski w ciągu ostatnich lat. Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, ale należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu jest on stosunkowo niewielki w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Trudno, zatem określić obecnie, jaka będzie ostateczna stopa strat, ponieważ jakość tego portfela, biorąc pod uwagę termin pierwotny kredytów przekraczający 10 lat, będzie można ocenić najwcześniej za 2-3 lata. Trwające obecnie konsultacje Dokumentu Konsultacyjnego DK/02/SA dotyczącego obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego metodą standardową, także nie dostarczyły informacji pozwalających na stwierdzenie, że polski rynek nieruchomości mieszkaniowych przekształcił się z rynku rozwijającego się w rynek rozwinięty. Uznawanie zabezpieczenia na nieruchomości mieszkaniowej uznanego w innym kraju członkowskim Jednocześnie powstaje kwestia uznawania za dopuszczalne zabezpieczenia nieruchomości mieszkaniowej uznanej za zabezpieczenie w innym kraju członkowskim na podstawie złagodzonych kryteriów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe niewielkie zaangażowanie polskich banków w finansowanie nieruchomości w innych krajach opcja ta ma obecnie niewielkie znaczenie. W przyszłości jednak kwestia ta mogłaby stanowić poważne utrudnienie (osłabienie pozycji konkurencyjnej) dla polskich banków podejmujących działalność na rynkach nieruchomości w krajach Wspólnoty, które przyjęły tę opcję. Jednocześnie należy podkreślić, że podejście polskiego nadzoru bankowego w odniesieniu do polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych będzie wiążące dla nadzorów bankowych innych krajów członkowskich UE. W związku z powyższym, nadzór bankowy proponuje odrzucenie tej opcji w odniesieniu do nieruchomości położonych w kraju, natomiast przyjęcie jej w odniesieniu do nieruchomości uznanych w innym kraju członkowskim za zabezpieczenie na podstawie złagodzonych kryteriów. 20

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO DOKUMENTACJA OGÓLNA INSTRUMENTÓW I PROCEDUR POLITYKI PIENIĘŻNEJ EUROSYSTEMU STOSUJE SIĘ OD 1 STYCZNIA 2012 Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo