Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jan Beliczyƒski Katedra Procesu Zarzàdzania Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami 1. Uwagi wst pne CRM (Customer Relationship Management) jest różnie rozumiany, od programu komputerowego, poprzez system informatyczny, sposób zarządzania kluczowymi klientami, na filozofii biznesu kończąc. Zarządzanie relacjami z klientami to całokształt działań dotyczących tworzenia i utrzymywania trwałych relacji z klientami, wspieranych narzędziami technologii informacyjnej w celu zbudowania lojalnej grupy stałych klientów. Niniejszy artykuł przedstawia istotę koncepcji zarządzania relacjami z klientami, podstawowe założenia i elementy filozofii CRM oraz cele zarządzania relacjami z klientami. W dalszej kolejności przedstawiono strategie zarządzania relacjami z klientami rozumiane jako przedsięwzięcia, określające program kształtowania układu relacji między firmą a klientami. Zwrócono uwagę na fazy implementacji podstawowych strategii CRM. Omówiono strukturę informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami, wyróżniając podstawowe elementy tego systemu, jego obszary działania oraz główne funkcje i moduły wspomagające te obszary. Na zakończenie scharakteryzowano podstawowe aplikacje (narzędzia informatyczne w postaci oprogramowania komputerowego) systemu zarządzania relacjami z klientami. 2. Istota zarzàdzania relacjami z klientami CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami 1, polega na stosowaniu indywidualnych strategii w stosunku do każdego klienta w celu nie tylko zdobycia, ale 1 Obecnie powszechnie używany jest termin CRM, jednak przez niektórych autorów i producentów zamiennie używane są takie określenia, jak Enterprise Relationship Management (ERM) zarządzanie relacjami w przedsiębiorstwie i Customer Interaction System (CIS) system

2 118 Jan Beliczyński przede wszystkim utrzymania długoterminowego kontaktu z klientem. Istotą tego podejścia jest budowa spójnego, bogatego w szczegóły wizerunku klienta oraz organizacja pracy pozwalająca na jak najbardziej indywidualne traktowanie każdego klienta. CRM to pewna filozofia działania firmy, to pewien sposób działania ludzi i podejmowania decyzji, to strategia postępowania z klientami, która ma doprowadzić do osiągnięcia założonych celów. Jak już wspomniano, CRM jest rozumiany w różny sposób. Niektóre firmy traktują CRM jako pewnego rodzaju program lojalnościowy, inne jako wsparcie telefoniczne klientów, a także jako relacyjną bazę kluczowych klientów, wykorzystywaną przy ich obsłudze. Przegląd najczęściej spotykanych definicji CRM przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Najczęściej spotykane definicje CRM Wyszczególnienie CRM to proces zarządzania relacjami z klientami i partnerami, to strategia, która wprowadza zmiany w organizacji i w procesach pracy. Technologia jedynie wspomaga strategię. Na pierwszym miejscu strategia, na drugim technologia, odwrotnie nie zadziała (Bob Thompson CRM Consultancy Front Line California) CRM jest to strategia biznesowa polegająca na budowaniu związku i zarządzaniu klientami w celu optymalizacji długoterminowych korzyści. CRM wymaga wprowadzenia filozofii i kultury biznesu skierowanej na klienta, zapewniającej efektywne procesy marketingu, sprzedaży i serwisu. Aplikacje CRM powinny dać możliwość efektywnego zarządzania kontaktami z klientami, prowadząc do nadrzędności tego podejścia nad ogólną strategią i kulturą w firmie (na podstawie definicji CRMguru.com) CRM to strategia biznesowa, procesy i kultura organizacyjna obudowana technologią informatyczną, dzięki którym firma może zwiększyć swoje przychody i wartość klienta poprzez lepsze zrozumienie jego potrzeb (Piotr Gamdzyk) CRM jest to implementacja strategii skierowanej na klienta, która prowadzi do przeprojektowania wszelkich działań, wymaga zmian procesów, która jest wspierana (a nie kierowana) przez technologie CRM (Dick Lee) CRM jest to interaktywny proces uzyskiwania optymalnej równowagi między inwestycjami organizacji a satysfakcją jej klientów w celu maksymalizacji zysku (Robert Show, Show Consulting) CRM polega na stwarzaniu możliwości klientom, zachwycaniu ich i pozwalaniu, aby czuli się, jak gdyby ich wzajemne relacje z nami były pod kontrolą (David Bohnett założyciel współpracy z klientem. Pierwotnie można było spotkać się z określeniem Customer Relationship Marketing marketing relacji z klientem.

3 Koncepcja zarządzania relacjami z klientami 119 cd. tabeli 1 Wyszczególnienie CRM to taka organizacja i kultura firmy, która doprowadzi do zrozumienia przez wszystkich pracowników, że ich wynagrodzenie płaci klient, uzupełniona odpowiednią technologią umożliwiającą tymże pracownikom realizację działań wynikających z takiej postawy (Maciej Zachara Qumak-Sekom SA) CRM to świadome zarządzanie klientami i ich obsługą w celu zbudowania lojalnej grupy stałych klientów firmy poprzez satysfakcjonujące zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb i preferencji. CRM obejmuje każdy aspekt działalności firmy: od wizji, poprzez cele, procesy, stosowane praktyki, na sposobie odbierania telefonów i witania klientów skończywszy (Maciej Stanusch Process4E SA) CRM termin określający metodologię, software i na ogół wykorzystanie Internetu, pomagające organizacji zarządzać relacjami z klientem w zorganizowany sposób (www.searchcrm.com) CRM to infrastruktura umożliwiająca określenie i zwiększenie wartości klientów oraz odpowiednie środki, za pomocą których motywuje się najlepszych klientów do lojalności, czyli ponownych zakupów (Jill Dyche) Źródło: opracowanie własne na podstawie [K. Węcel 2001, s. 2; P. Gamdzyk 2001, s. 4; J. Adamczyk 2002, s. 2]. CRM pojmowany jest jako koncepcja współpracy z klientem i wymiany informacji pomiędzy działami firmy. Jest to sposób podejścia do klientów, do oferty jest to element strategii i kultury przedsiębiorstwa. CRM dotyczy wszystkich aspektów działania firmy. Dostarcza narzędzi, które pomagają zatrzymać dotychczasowych klientów i zwiększyć wartość dla firmy. Stan zadowolenia zarówno pracowników, jak i klientów ma istotne znaczenie dla efektywności działania firmy. Zarządzanie relacjami z klientami to całokształt działań dotyczących tworzenia i utrzymywania trwałych relacji z klientami, wspieranych narzędziami technologii informacyjnej w celu zbudowania lojalnej grupy stałych klientów. W szczególności zarządzanie relacjami z klientami sprowadza się do powiązania i zharmonizowania pracy wszystkich komórek organizacyjnych firmy, bezpośrednio i pośrednio obsługujących klientów. Obszarem (przedmiotem) oddziaływania CRM są działania związane z tworzeniem i utrzymywaniem relacji z klientami. Uniwersalne funkcje zarządzania są tutaj modyfikowane i konkretyzowane ze względu na obiekt zarządzania i obejmują planowanie, organizowanie i kontrolę relacji z klientami. Obiektem zarządzania CRM są stanowiska wykonawcze lub kierownicze, które realizują działania związane z obsługą klientów. Do podstawowych założeń filozofii CRM należy indywidualne traktowanie każdego klienta oraz stałe utrzymywanie kontaktu z klientami (prowadzenie

4 120 Jan Beliczyński dialogu, budowanie relacji z poszczególnymi klientami [J. Stachowicz, A. Stachowicz-Stanusch 2002]. Filozofia CRM opiera się na następujących elementach: zrozumienie rynków i klientów (czyli pozyskiwanie informacji rynkowej, a na jej podstawie wybór rynków docelowych), rozwój oferty produktu lub usługi (wybór, pozycjonowanie i różnicowanie), pozyskiwanie klientów (proces komunikacji z rynkiem oraz proces sprzedaży), dostarczanie customer care (wsparcie, programy lojalnościowe). Należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę, że relacje firmy z klientami mają charakter partnerski. CRM oznacza tworzenie partnerskich relacji z klientami. Zarówno klienci, jak i firma na równoprawnych zasadach uczestniczą w procesie dzielenia się korzyścią. Partnerstwo dotyczy podziału tworzonej nowej wartości między firmą a klientami. Partnerstwo między klientem a firmą zaczyna się wówczas, gdy zarówno firma, jak i klienci dostrzegają potrzebę wspólnego działania w dłuższym okresie. Należy pamiętać, że podstawą partnerstwa jest system wartości etycznych, określający kulturę organizacyjną firmy. Tabela 2. Podstawowe cele CRM Potrzeby klienta Partnerstwo Zysk Lojalność Wartość Satysfakcja Element definicji Cel CRM Zidentyfikowanie i spełnianie oczekiwań klienta Utrzymywanie partnerskich stosunków z dostawcami i odbiorcami, zarówno na rynkach detalicznych jak i hurtowych Zwiększenie zyskowności poprzez zwiększanie grona stałych klientów i jak największy wzrost satysfakcji klientów Budowanie lojalności klienta, definiowanej jako skłonność do zakupów w tej samej firmie Maksymalizacja wartości klienta i organizacji oraz jej zwiększanie w ramach relacji Koncentracja na satysfakcji klienta Źródło: opracowanie własne na podstawie [K. Węcel 2001, s. 6]. Główne cele CRM w podstawowych elementach definicji tego pojęcia przedstawiono w tabeli Strategie zarzàdzania relacjami z klientami Koncepcja CRM jest w dużym stopniu zależna od strategii rynkowej firmy. Strategia CRM to strategia postępowania z klientem, budowania i utrzymywa-

5 Koncepcja zarządzania relacjami z klientami 121 nia relacji. Stanowi ona odzwierciedlenie założeń nadrzędnej strategii rynkowej firmy, a więc opiera się na tym, co stanowi o jej źródłach przewagi konkurencyjnej i odpowiada wyznaczonym celom strategicznym, określającym kierunek działań na rynku. Przez strategię CRM należy rozumieć przedsięwzięcie, określające program kształtowania układu relacji między firmą a klientami. W czasach silnej konkurencji wyróżniają się te firmy, których strategie budowania relacji przewidują maksymalizację wartości związku [K. Frączek 2003, s. 23]. Można przyjąć, że ile istnieje firm, tyle jest strategii postępowania z klientem. Strategie te można podzielić na trzy grupy (por. [M. Stanusch 2003, s. 29]: 1) strategia agrafki (klient w pełni dopasowuje się do firmy, akceptuje warunki i nie ma wpływu na przedstawioną mu ofertę), 2) strategia zamka błyskawicznego (wzajemne dostosowanie firmy i klienta), 3) strategia rzepa (procesy dostosowane do potrzeb klienta). W ramach tzw. strategii agrafki firma występuje z ofertą, a klient odpowiada na nią, dostosowując się do sposobu jej działania. Firma próbuje stale przekonywać klienta o korzyściach płynących dla niego z ich związku i w ten sposób zdobywać jego zaangażowanie. Klient otrzymuje standardowy produkt, który odpowiada jego potrzebom. Celem tej strategii jest zapewnienie rentowności każdej transakcji, na pierwszym planie są koszty działań, firma stara się podnosić efektywność, eliminując wszelkie dodatkowe działania. Strategia ta zakłada posiadanie szerokiej bazy klientów i związków z nimi [K. Frączek 2003, s. 23]. Strategia zamka błyskawicznego polega na tym, że firma i klient dostosowują się do siebie, a procesy zazębiają się podobnie jak w zamku błyskawicznym. Ma to na celu wyeliminowanie zbędnych czynności i stworzenie warunków do harmonijnej współpracy. Strategia ta zakłada duże zaangażowanie klienta przez cały okres trwania związku. Strategia zamka błyskawicznego wymaga od obydwu partnerów gospodarczych długotrwałych przygotowań, w ramach których systematycznie analizuje się procesy zachodzące tak po stronie klienta, jak i firmy. W strategii zamka błyskawicznego stwierdza się: idziemy z naszym klientem w jednym kierunku, nie możemy zachowywać się jak wrogowie, najlepsze rezultaty osiągniemy, kiedy idąc wspólnie, ograniczymy elementy zdublowane, poprawimy komunikację, zbudujemy procesy obejmujące firmę i klienta (partnera) [K. Frączek 2003, s. 24]. W ramach tzw. strategii rzepa firma dąży do tego, aby dostosować się do procesu kreowania wartości, którego sprawcą i uczestnikiem jest klient; nie musi on przeznaczać czasu i energii na dostosowanie procesów po swojej stronie. Autorem i adresatem zmian w firmie jest klient, którego rola ogranicza się do istnienia, ponieważ sama firma stara się, by jak najlepiej dostosować swoje działania do potrzeb klienta. Wybór właściwej strategii CRM zależy od sytuacyjnych wymogów działania firmy. Zwraca się uwagę, że jedna firma może stosować różne strategie w zależ-

6 122 Jan Beliczyński ności od tego, do jakich grup klientów jest ona adresowana. Firma rozpoczynając relacje z klientami, może zaczynać od strategii agrafki, potem poznając klienta, może wchodzić na wyższy stopień integrując procesy w strategii zamka błyskawicznego [K. Frączek 2003, s. 25]. Kluczem do sukcesu w budowie CRM w firmie jest zrozumienie, że ma on charakter całościowy. Jego wprowadzenie wymaga zmian w kulturze organizacyjnej, strukturze organizacyjnej, procesach biznesowych, procedurach działania oraz w sferze informatyki [W. Węgorkiewicz 2002, s. 37]. Do podstawowych faz wdrażania (implementacji) strategii CRM należy zaliczyć: organizowanie działań w sferze kształtowania relacji firmy z klientami, czyli tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych jednostek obsługi klientów, koordynację działań dotyczących budowania trwałych relacji z klientami firmy z działalnością marketingową i z pozostałymi funkcjami, motywowanie personelu obsługi klientów, komunikowanie zespołu obsługi klientów z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi firmy oraz ze środowiskiem zewnętrznym, budżetowanie działalności kreowania trwałych relacji firmy z klientami, kontrolę działań i analizę efektywności. 4. Struktura informatycznego systemu zarzàdzania relacjami z klientami Z punktu widzenia technicznego CRM stanowi system informatyczny o budowie modularnej. Podstawowe jego moduły jako narzędzia wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami zostały przedstawione w tabeli 3. Tabela 3. Podstawowe podsystemy systemu CRM Elementy 1. Hurtownia danych Jest to specjalnie skonstruowany system informatyczny integrujący wszystkie niezbędne zasoby wiadomości ważnych dla przedsiębiorstwa. Według B. Inmona hurtownia danych to zintegrowany, niezmienny w czasie magazyn danych tematycznych, umożliwiający pozyskiwanie wartościowych informacji [M. Mierzejewski 2001, s. 18]. Jest ona obudowana specjalnymi systemami analitycznymi, pozwalającymi na wydobywanie z posiadanych danych wiedzy i odkrywanie ukrytych zależności a. Odpowiada ona za przechowywanie zintegrowanych, detalicznych informacji, z uwzględnieniem historii ich zmian. Przechowywane są w niej informacje dotyczące klienta, produktów, kontaktów, akcji marketingowych, procesu prowadzonej sprzedaży, zachowań klienta. Wszystkie te informacje wykorzystywane są w procesach analitycznych, obejmujących: segmentacje, obliczanie przewidywanej wartości klienta, analizy koszykowe, śledzenie akcji marketingowych oraz analizy wspomagające proces sprzedaży [S. Wurm 2002] Opis

7 Koncepcja zarządzania relacjami z klientami 123 cd. tabeli 3 Elementy 2. Hurtownie tematyczne, tzw. data marts Opis Służą do przechowywania danych dopasowanych do wymagań poszczególnych departamentów czy specyficznych zastosowań biznesowych. Dane gromadzone w data marts są zwykle agregatami, wyliczanymi na podstawie informacji przechowywanych w hurtowni w sposób, który umożliwia wykorzystanie narzędzi do analiz wielowymiarowych (np. analiza poniesionych kosztów promocyjnych z możliwością uwzględnienia np. czasu, segmentów klientów, promowanych produktów, rodzaju kosztów) 3. Data mining W znaczeniu rzeczowym jest to baza danych służąca do analiz. Są one przeprowadzane w celu opracowania segmentacji, odkrywania zależności pomiędzy cechami opisującymi klientów, budowania reguł klasyfikacyjnych (np. reguł przypisujących nowo pozyskanego klienta do odpowiedniej grupy, w której określono produkt o największym prawdopodobieństwie sprzedaży) [S. Wurm 2002]. Data mining stanowi technikę przetwarzania danych w wiedzę organizacji b. Praktyczny data mining jest prowadzony na potrzeby marketingu, sprzedaży typu cross-selling czy up-selling, na podstawie łączenia danych o klientach w obrębie grupy firm działających wspólnie np. w ramach holdingu, jak również do tworzenia charakterystyk typowych klientów czy prowadzenia analizy (które usługi i którzy klienci przynoszą największy dochód) c [P. Gamdzyk 2001, s. 10] 4. Platforma integracyjna 5. HTML-owy interfejs użytkownika Wyspecjalizowany system służący łączeniu dotychczas istniejących i nowych systemów informatycznych w jedną całość, dzięki czemu stosunkowo łatwo można dokonywać w nim zmian, bez konieczności naruszania pozostałych systemów Stanowi połączenie logiczne między programami aplikacji na poziomie przeglądarki internetowej, inaczej, jest to specjalny program, który umożliwia użytkownikowi komunikowanie się ze wszystkimi pozostałymi aplikacjami 6. Portal Stanowi element struktury informacyjnej, który łącząc się z systemami poprzez platformę integracyjną udostępnia poprzez SMS, WAP, Internet, intranet i ekstranet wszystkie usługi dla użytkowników, którzy mają do nich prawo dostępu [W. Węgorkiewicz 2002, s. 34] 7. Pakiety (aplikacje) CRM W obszarze: a) zarządzania kanałami, przez które komunikuje się z klientem. Wykorzystywane tutaj aplikacje BI (Business Intelligence) umożliwiają handlowcom dostęp do bazy poprzez komórkę, laptop, w czasie pracy poza siedzibą firmy b) operacyjnym w którym obywa się planowanie i prowadzenie kampanii marketingowych. Aplikacje operacyjnego CRM wspierają transakcyjne, zorientowane na klienta, działania w ramach sprzedaży, serwisu i marketingu. Pozwalają na bezproblemową integrację w czasie rzeczywistym działań front office i back office wraz z synchronizacją oddziaływania na klienta poprzez wszystkie kanały komunikacji d [A. Frydecki 2001, s. 18] c) analitycznym w którym przechowywane dane o klientach są analizowane. Aplikacje analitycznego CRM dotyczą przygotowania, wsparcia i optymalizacji wewnętrznych i zewnętrznych procesów decyzyjnych zorientowanych na klienta. Na podstawie danych zawartych w hurtowni danych, aplikacje te pomagają zrozumieć potrzeby i postępowanie klientów. Aplikacje analityczne oparte są na tzw. data marts, wykorzystując

8 124 Jan Beliczyński cd. tabeli 3 Elementy 8. Automatyczny system obsługi klientów Opis mechanizmy drążenia danych (data mining). CRM analityczny pozwala na wielowymiarową segmentację klientów, umożliwia także wskazanie zarówno grupy najbardziej wartościowych klientów, jak i najbardziej dochodowych i niedochodowych grup klientów e [A. Frydecki 2001, s. 18] d) kooperacyjnym aplikacje kooperacyjnego CRM wspierają te działania firmy, które prowadzą do bardziej ścisłego współdziałania z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Wszystkie jego funkcje mają na celu przekształcenie kontaktów z klientem w długofalowe partnerstwo [A. Frydecki 2001, s. 18] Występuje w postaci serwisu internetowego, serwisu SMS oraz serwisu WAP 9. Contact Center System wspierający obsługę klienta, sterujący połączeniami telefonicznymi, identyfikujący rozmówców. Klienci, szczególnie wartościowi, którzy wymagają specjalnego potraktowania w danym momencie, są szybko identyfikowani, a ich sprawy kierowane poza kolejką do operatorów z największym doświadczeniem. 10. Bizneslinia Zapewnia optymalizację procesów obsługi telefonicznej klientów i dostarcza dane do analizy z systemu logowania połączeń call center. Bizneslinia ma na celu przyjmowanie prośb o przysłanie informacji i materiałów marketingowych, pytań dotyczących cen katalogowych, zapytań dotyczących ofert, pytań dotyczących kwestii płatności a W trakcie budowy hurtowni identyfikowane i usuwane są dane niespójne oraz niekompletne. Następnie wszystkie dane po odpowiednim przetworzeniu i oczyszczeniu są gromadzone w jednym, centralnym repozytorium danych. Po zbudowaniu jest ona regularnie zapełniana danymi z systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Dzięki temu dane z hurtowni są zawsze aktualne i kompletne. b Pojęcie data mining można tłumaczyć jako drążenie (eksploatacja) danych bądź dogłębne przeszukiwanie danych. To badanie dużych zbiorów jednorodnych danych w celu odnalezienia ukrytych związków i relacji, jakie między nimi zachodzą [P. Gamdzyk 2001, s. 10]. c Cross-selling (sprzedaż krzyżowa, sprzedaż produktów uzupełniających się) jest sprzedażą produktu lub usługi klientowi powiązaną z innym zakupem. Sprzedaż dodatkowych usług aktualnemu klientowi zwiększa dochód osiągany przez firmę dzięki niemu i zmniejsza koszty zdobycia nowego klienta. Up-selling stanowi sprzedaż kolejnych produktów o większej wartości. d Operacyjny CRM, znany pod nazwą front-office CRM, obejmuje wszystkie obszary, na których następuje zetknięcie klienta z firmą. Umożliwia i optymalizuje komunikację z klientami. e Analityczny CRM, znany jako back-office lub strategiczny CRM, wymaga zrozumienia działań klienta podejmowanych podczas kontaktu z firmą. Wykorzystywana tutaj technologia umożliwia zbieranie i porządkowanie informacji o klientach celem analizy tych informacji, służących jako podstawa działań usprawniających, zapewniających lojalność i zyskowność klienta. Źródło: opracowanie własne.

9 Koncepcja zarządzania relacjami z klientami 125 CRM ANALITYCZNY CRM OPERACYJNY back office EPR/ERM Zamówienia Łańcuch dostaw Zamówienia Księgowość Hurtownia danych front office P R ZE T W AR Dane o kontaktach z klientami Dane o klientach Dane o produktach Serwis kliencki (obsługa klienta) Automatyka marketingu Automatyka sprzedaży Z A N IE mobil office OLAP Analiza Analiza i zarządzanie marketingiem Sprzedaż Serwis Interakcje z klientami Głos IVR, CTI, ACD Internet Konferencje Faks/listy Telefon komórkowy Kontakt osobisty CRM INTERAKCYJNY (e-crm) ACD (Automatic Call Distribution) funkcja automatycznej dystrybucji wywołań stanowiąca specjalizowaną usługę telekomunikacyjną, przeznaczoną do szybkiej realizacji dużej liczby zewnętrznych wywołań telefonicznych przez niewielką grupę agentów firmy usługowej CTI (Computer Telephony Integration) aplikacja integrująca telefon sieci publicznej z komputerem działającym w sieci LAN. Służy do automatycznego zarządzania połączeniami z platformy komputerowej, prowadzenia przez telefon dialogu człowiek komputer, prowadzenia wywołań telefonicznych (odbieranie, przekierowanie i filtrowanie rozmów) IVR (Interactive Voice Response) procedura automatycznych odpowiedzi głosowych, interaktywnie obsługująca klienta zewnętrznego w systemie call center przez wybieranie tonowe (por. [A. Urbanek 2001]) OLAP (On-Line Transaction Processing) grupa systemów bezpośredniego przetwarzania analitycznego, stanowiąca podstawowe narzędzie systemu wspomagania podejmowania decyzji, przetwarzania danych i tworzenia raportów. OLAP jest często określany jako wybieranie danych (data mining) Rys. 1. Struktura systemu CRM Źródło: [A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur 2002, s. 25].

10 126 Jan Beliczyński ASPEKT RZECZOWY Podsystem gromadzenia wiedzy na temat klientów Zarządzanie klientami Zarządzanie kontaktami Podsystem strategii działania wobec klienta Zarządzanie możliwościami ASPEKT CZYNNOŚCIOWY 1. Gromadzenie wiedzy nt. poszczególnych istniejących i potencjalnych klientów 2. Bieżąca kontrola statusów klienta i przyporządkowanie im odpowiednich statusów na podstawie zgromadzonych informacji Zarządzanie sprzedażą Podsystem troski o klienta Definiowanie procesów Contact center 3. Opracowanie operacyjnego planu troski o klienta i jego realizacja Obsługa klienta Przydzielanie zadań Podsystem budowy lojalności klientów 4. Analiza oczekiwań, potrzeb i preferencji klientów, dotychczasowych zakupów i ciągłe utrzymywanie kontaktów Planowanie relacji z klientami Organizowanie relacji z klientami Kontrola relacji z klientami ANALITYCZNY I OPERACYJNY CRM Rys. 2. Obszary, funkcje i moduły systemu CRM Źródło: opracowanie własne na podstawie [M. Stanusch, A. Stachowicz-Stanusch 2003, s. 50]. Graficzną ilustrację systemu CRM przedstawia rys. 1. Na rys. 2 przestawiono strukturę CRM, gdzie wyszczególniono obszary działania systemu, główne funkcje oraz moduły wspomagające te obszary. Większość systemów CRM zawiera następujące funkcje [M. Cegielski 2002]: sprzedaż (zarządzanie kontaktami, zarządzanie kontem klienta), zarządzanie sprzedażą (przewidywanie, analiza cyklu sprzedaży), zarządzanie czasem i terytorium, korespondencja ( , faks),

11 Koncepcja zarządzania relacjami z klientami 127 marketing (zarządzanie kampanią reklamową, encyklopedia produktów, cenniki, oferty, analiza efektywności kampanii), obsługa zgłoszeń handlowych (przyjmowanie i dystrybucja w obrębie struktur firmy informacji o klientach, zainteresowanych ofertą), telemarketing (układanie list telefonicznych grup docelowych według zadanych kryteriów, zbieranie zamówień), serwis i wsparcie klienta po sprzedaży (przydzielenie, śledzenie i raportowanie zadań, zarządzanie problemem, kontrola zamówienia, gwarancja), informacja (szeroka i łatwa w użyciu funkcja raportowania), integracja z systemami ERP (księgowość, produkcja, dystrybucja), synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami przenośnymi i centralna baza danych, e-commerce, call center. Pierwszym krokiem we wdrażaniu CRM powinno być stworzenie architektury informacyjnej przedsiębiorstwa. Ma ona na celu dostarczenie mechanizmów pozyskiwania wiedzy oraz jej dystrybucję na bazie danych, pochodzących z istniejących systemów operacyjnych w przedsiębiorstwie [S. Wurm 2002]. Elementy korporacyjnej architektury informacyjnej to: systemy operacyjne, systemy wspomagania decyzji, systemy wspomagania operacyjnego. Systemy operacyjne są klasą systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwie odpowiedzialnych za codzienne utrzymywanie procesów biznesowych (np. systemy billingowe, systemy do obsługi produkcji, systemy do rejestracji zamówień, obsługa logistyczna, systemy ERP, call center. Są one niezależne od siebie, co skutkuje tym, że są rozłącznymi, nie komunikującymi się wzajemnie podsystemami i stanowią podstawowe źródło danych dla pozostałych części architektury. System wspomagania decyzji jest konsumentem informacji gromadzonych w systemach operacyjnych. Głównym zadaniem tego systemu jest analiza danych, której rezultaty wykorzystywane są do podejmowania strategicznych decyzji. W skład systemu wchodzi repozytorium, mające na celu przechowywanie historycznych informacji o klientach, wraz z zestawem narzędzi służących do ich analizy. Ze względu na to, że informacje pochodzą z wielu różnorodnych systemów źródłowych, system wspomagania decyzji jest wyposażony w procesy akwizycji, odpowiedzialne za wyekstrahowanie, ustandaryzowanie i oczyszczenie danych [S. Wurm 2002]. Podstawowe elementy repozytorium to hurtownia danych, hurtownie tematyczne oraz baza do eksploracji. Ta ostatnia jest kopią fragmentów danych z hurtowni, przeznaczoną do obsługi detalicznych zapytań ad hoc [S. Wurm 2002].

12 128 Jan Beliczyński System wspomagania operacyjnego ma na celu gromadzenie zintegrowanej, oczyszczonej i aktualnej informacji o klientach firmy, uzupełnionej o wiedzę wypracowaną w systemach wspomagania decyzji. Informacje zgromadzone w tym miejscu są kluczowe dla organizacji, która chce funkcjonować w myśl strategii CRM. Dzięki niej wszystkie jednostki organizacyjne zaangażowane w kontakt z klientem mają możliwość dostępu do pełnej wiedzy zgromadzonej na temat każdego z nich. Elementy systemu wspomagania operacyjnego to [S. Wurm 2002]: operacyjna baza danych o klientach (ODS Operational Data Store), do której kierowane są żądania o detaliczne informacje, dotyczące poszczególnych klientów; ODS jest źródłem informacji dla całego przedsiębiorstwa, korporacyjny portal informacyjny, odpowiedzialny jest za udostępnienie informacji w skali całej organizacji za pomocą mechanizmów internetowych (intranetowych). 5. Aplikacje wspomagajàce system zarzàdzania relacjami z klientami Realizacja celów podejścia CRM-u jest wspierana przez odpowiednie oprogramowanie 2. Wybranie właściwej technologii umożliwi firmie zbudowanie długotrwałych więzi z klientami i ich lojalności oraz zwiększenie ich wartości dla firmy. Do zakupu oprogramowania klasy CRM w firmie skłania przede wszystkim konkurencja oraz szybki wzrost kosztów sprzedaży. CRM realizuje szereg procesów biznesowych. Wykorzystuje się go do identyfikacji, wyboru, pozyskiwania oraz wdrażania lepszej obsługi klientów. Przede wszystkim służy do zatrzymywania klientów przynoszących największe zyski [P. Gamdzyk 2001, s. 13]. Głównym zadaniem CRM jest standaryzacja i wsparcie całego procesu biznesowego: od marketingu, poprzez sprzedaż, do obsługi klienta i serwisu posprzedażowego [M. Parzydło 2000, s. 8] 3. CRM to m.in. oprogramowanie, które spełnia większość zadań wyszczególnionych w tabeli 4. 2 System CRM i CRM to nie jest to samo. CRM stanowi pewną koncepcję biznesową w obszarze kontaktów z klientami, natomiast system CRM to oprogramowanie komputerowe wspomagające relacje firmy z klientami. 3 Używanym dla CRM synonimem jest front office w odróżnieniu od systemów back office, które wspierają zarządzanie produkcją, dystrybucją, finansami i księgowością. Generalnie systemy back office są to rozwiązania wspomagające pracę wewnątrz firmy, takie jak ERP, MRP. W wolnym tłumaczeniu terminem back office można określić oprogramowanie wspomagające działania na zapleczu firmy, w odróżnieniu od front office, czyli oprogramowania, które działa na styku firma klient, w dziale marketingu, handlowym, call center itd.

13 Koncepcja zarządzania relacjami z klientami 129 Tabela 4. Zadania oprogramowania klasy CRM Zadania Organizacja bazy klientów Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontem klienta Wdrożenie systemów, standardów, procedur Portofolio Opis Rejestracja istotnych z punktu widzenia firmy danych dotyczących klienta: dane teleadresowe, branża, dane osób kontaktowych, potencjał, warunki handlowe Rejestracja i wymiana danych dotyczących kontaktów z klientami pochodzących od przedstawicieli handlowych, pracowników call center, przyjmowanie zgłoszeń i zamówień Prowadzenie historii zakupów, dostaw, obrotów, płatności, wszelkich interwencji związanych z danym klientem, budowa metryczek klientów, opisujących wszystkie powiązania organizacyjne w zależności od grup klientów oraz wpływów poszczególnych osób z kręgu decyzyjnego Wbudowanie w system charakterystycznych dla firmy procedur, takich jak domeny terytorialne i produktowe, standardowe sekwencje działań, systemy planowania i raportowania Centralna dystrybucja wśród użytkowników systemu aktualnych cenników, katalogów, specyfikacji produktowych, szablonów ofert i listów Zarządzanie kampaniami Budowa list adresowych na potrzeby mailingu, planowanie i raportowanie działań follow up, analizy skuteczności i kosztów kampanii Synchronizacja danych Możliwość efektywnej współpracy (praktycznie) nieograniczonej liczby użytkowników lokalnych i terenowych i dostęp do danych on-line Analizy Statystyki i zestawienia dotyczące aktywności na poziomie produktu, kampanii, regionu, klienta, pojedynczego stanowiska pracy oraz całej firmy Analiza skuteczności działań marketingowych pod względem liczby wygenerowanych potencjalnych klientów Analiza kosztów pozyskania jednego klienta w ramach poszczególnych działań marketingowych Analiza wartości klienta, czyli analiza pod kątem dochodowości współpracy z klientami, ustalenie grup klientów najbardziej rentownych Analiza lojalności klientów (modelowanie czynników mających wpływ na utratę klientów, określanie grup klientów, którzy potencjalnie mogą odejść do konkurencji Analiza zadowolenia klientów (określanie poziomu zadowolenia klientów) Analiza rzeczywistych motywów odchodzenia klientów do konkurencji Badanie odpowiedzi na kampanie marketingowe Klasyfikacja i modelowanie predyktywne (pogrupowanie klientów w specyficzne segmenty, identyfikacja istotnych czynników mających wpływ na jakość klienta ) Integracja z innymi systemami e-crm Możliwość importu i eksportu danych, komunikacji z innymi systemami wspomagającymi zarządzanie Zintegrowanie internetowego kanału komunikacji i dystrybucji z CRM, personalizacja serwisu www Źródło: opracowanie własne na podstawie [P. Gamdzyk 2001, s. 12; M. Parzydło 2000, s. 41].

14 130 Jan Beliczyński Warto zwrócić uwagę, że oprogramowanie klasy CRM umożliwia również: definiowanie różnych typów ofert i wiązanie ich z kampaniami, proste zarządzanie listami, automatyczne śledzenie wyników sprzedaży we wszystkich kanałach, zarządzanie wykorzystaniem materiałów reklamowych, zredukowanie działań potrzebnych do sfinalizowania sprzedaży. Do podstawowych zalet stosowania oprogramowania CRM należy zaliczyć: możliwość segmentacji klientów i optymalizacja ich podziału na grupy docelowe, analiza rentowności klienta, wzrost lojalności i satysfakcji klientów oraz wydłużenie czasu współpracy z nimi, dokładniejsze profilowanie usług i produktów, obejmujące tworzenie spersonalizowanych ofert ułatwiających procesy sprzedaży, uzyskiwanie spójnych i lepiej zsynchronizowanych informacji wykorzystywanych we wszystkich formach bezpośredniego kontaktu z klientami, zwiększenie jakości usług i szybsze rozwiązywanie problemów w tym zakresie, skrócenie cyklu sprzedaży. Dwie najważniejsze cechy, którymi powinien charakteryzować się CRM, to modułowość i otwartość. Modułowość oznacza, że dostosowując swoje rozwiązanie do potrzeb konkretnego odbiorcy, proponuje się tylko te wybrane elementy aplikacji, które są dla klienta niezbędne, bez konieczności wdrażania całego zintegrowanego pakietu. Modułowość, w rozumieniu tego systemu, to także możliwość dodatkowego instalowania następnych obszarów aplikacji w przyszłości bez dokonywania radykalnych zmian w całym systemie. Otwartość pozwala na współpracę CRM z już istniejącymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, dzięki czemu można wymieniać i pobierać dane z istniejących systemów. Otwartość oznacza również możliwość sprzęgnięcia aplikacji z systemami analitycznymi 4. Literatura Adamczyk J. [2002], CRM zarządzanie relacjami z klientami. Poradnik praktyczny cz. 10, Internet, nr 11. Cegielski M. [2002], CRM nowe podejście do klienta, 4 Do najpopularniejszych systemów CRM wykorzystywanych przez polskie firmy należy zaliczyć: Vantive Enterprise, Marketing.manager, IFS Front Office, Siebel, SAP, CRM Profile (ComArch), CRM Klucz (Polsoft), TETA_CRM (Teta), Pople Soft CRM 8, Oracle CRM. Ze względu na ograniczone ramy niniejszego artykułu pominięto ich szczegółową charakterystykę.

15 Koncepcja zarządzania relacjami z klientami 131 Frączek K. [2003], Strategie szyte na miarę, Manager, nr 1. Frydecki A. [2001], MySAPCRM [w:] Customer Relationship Management projekt biznesowy z narzędziem informatycznym w tle, Computerworld Custom Publ., styczeń. Gamdzyk P. [2001], Oswajanie przewrotnego CRM-u, Computerworld Raport, październik. Mazur A., Jaworska K., Mazur D. [2002], CRM zarządzanie kontaktami z klientami, Wydawnictwo Madar, Zabrze. Mierzejewski M. [2001], Hurtownia danych w praktyce, Modern Marketing, nr 1. Parzydło M. [2000], CRM, czyli sprzedaż totalna, Manager, nr 1. Sokołowski T.S. [2001], Oprogramowania CRM dla działów handlu i marketingu, Manager, nr 5. Stachowicz J., Stachowicz-Stanusch A. [2002], Zarządzanie poprez wartości a proces wdrażania zarządzania relacjami z klientami (CRM), Stanusch M. [2003], Techniki CRM przygotowanie firmy do wdrożenia [w:] CRM zastosowanie, możliwości, technologie, Materiały z konferencji, Centrum Promocji Informacji, Warszawa. Stanusch M., Stachowicz-Stanusch A. [2003], Wprowadzenie do koncepcji CRM, Brief, nr 43. Urbanek A. [2001], Ilustrowany leksykon teleinformatyka, Wydawnictwo IDG Poland SA, Warszawa. Węcel K. [2001], Istota i główne cele CRM, Praca dla Informatyków, cneb2/istota_crm.php, czerwiec. Węgorkiewicz W. [2002], Customer Relationship Management. Raport cz. II, Marketing w Praktyce, nr 12. Wurm S. [2002], Korporacyjna Architektura Informacyjna podstawa CRM, www. infoflow.pl/artykuly/marketing/m_infovide_podstawy_crm.html. The Concept of Customer Relations Management CRM is understood in various ways from a computer program, to an information system and a way of managing key clients, through to a business philosophy. Managing relations with customers is a composite of actions relating to the creation and maintenance of lasting customer relations, supported by information technology tools in order to build a loyal group of regular customers. In this article, the author presents the essence of customer relations management, the basic assumptions and components of the CRM philosophy, the objectives of customer relations management, strategies of customer relations management, and the implementation phases of basic CRM strategies. Particular attention is given to basic applications (information tools in the form of computer programmes) of the customer relations management system.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

CRM Customer Relationship Management

CRM Customer Relationship Management CRM Customer Relationship Management semestr zimowy 2012/2013 CRM - źródła czy wiesz ilu mamy klientów? tylko jednego - CIEBIE" 2 CRM - źródła Marketing relacji zyskał popularność dzięki książce Regisa

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo