Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego"

Transkrypt

1 Dominika Mirońska Piotr Zaborek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego Attitudes towards cause related marketing in Poland Poziom akceptacji programów CRM wśród konsumentów w Polsce rośnie, lecz wciąż jest niższy niż w wielu krajach rozwiniętych. Ponadto Polacy w mniejszym stopniu niż obywatele innych państw są gotowi ponosić wyższe koszty produktów i usług wspierających cele społeczne. Przeprowadzone w 2012 r. ilościowe badania na polskich konsumentach wykazały, że świadomość konsumentów w obszarze programów CSR została zdominowana przez dwa programy: Podziel się posiłkiem firmy Danone oraz Podaruj dzieciom słońce firmy Procter & Gamble. Kształtując swoje programy, przedsiębiorstwa te z jednej strony wydają się skutecznie odczytywać preferencje konsumentów, z drugiej zaś dostrzegalnie wpływają na opinie oraz oczekiwania konsumentów dotyczące działań społecznych przedsiębiorstw. Można zatem mówić o dużej roli największych przedsiębiorstw z branży FMCG w kształtowaniu postaw społecznych Polaków oraz o ich odpowiedzialności co do dalszej ewolucji wrażliwości społecznej obywateli. Słowa kluczowe marketing społecznie zaangażowany, CRM, CSR, działania społeczne przedsiębiorstw, postawy konsumentów. The acceptance of CRM programs among consumers in Poland has been growing, but is still below the level observed in many developed economies. Moreover, the Poles are less willing then consumers in other countries to incur higher costs of purchasing products and services that support social goals. The quantitative research conducted in 2012 in Poland has shown that consumers' awareness regarding CRM has been dominated by two particular programs: Podziel się posiłkiem ( Share the meal ) introduced by Danone and Podaruj dzieciom słońce ( Give sunshine to children ) managed by Procter & Gamble. In shaping their CRM initiatives these two companies seem to effectively read consumer preferences and visibly affect their opinions and expectations regarding corporate social activities. The study implies that the two large FMCG companies have played an important role in shaping attitudes of Poles towards Cause Related Marketing and show considerable potential to further influence the future evolution of social involvement and sensitivities of Polish consumers. Keywords cause related marketing, CRM, CSR, social involvement of business, consumer behavior. Marketing społecznie zaangażowany (Cause Related Marketing, CRM), definiowany jako bezpośrednie i jawne połączenie sprzedaży produktów lub usług przedsiębiorstwa z zaangażowaniem w określony cel społeczny, jest uznanym i szeroko stosowanym narzędziem z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) (Lii i Lee, 2012). Firmy odróżniają w ten sposób swoją ofertę od konkurencji, co ma duże znaczenie na dojrzałych, homogenicznych rynkach, wypełniając jednocześnie postulat angażowania się biznesu w rozwiązywanie problemów społecznych, coraz częściej podnoszony przez różne grupy interesariuszy. W państwach rozwiniętych programy CRM zostały zapoczątkowane w latach 80. ubiegłego wieku 1. W Polsce pierwsze tego rodzaju kampanie zorganizowano pod koniec lat 90., kiedy firma Goplana przekazała część zysków ze sprzedaży czekolady na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka, a międzynarodowy koncern Procter & Gamble uruchomił wraz z Fundacją Polsat program Podaruj Dzieciom Słońce (Maison i Wasilewski, 2008, s. 23). Głównymi adresatami działań marketingu społecznie zaangażowanego są klienci nabywający produkty lub usługi wspierające określony cel społeczny. Dlatego akceptacja tej grupy interesariuszy jest kluczowa dla przedsiębiorstw stosujących CRM. Ponadto niezbędne jest monitorowanie preferencji klientów co do zaangażowania społecznego firm tak, by działania CRM mogły być dopasowane do 32

2 oczekiwań nabywców i tym samym stanowić skuteczne narzędzie biznesowe oraz filantropijne. Niniejszy artykuł w pierwszej części zawiera analizę ogólnej akceptacji narzędzi CRM w Polsce w porównaniu z innymi państwami świata wraz z próbą uzasadnienia występujących różnic. W drugiej części zaprezentowano preferencje konsumentów polskich dotyczące branż, które powinny angażować się społecznie, oraz celów społecznych, jakie powinny realizować. Przedstawiono również produkty oraz programy CSR najchętniej wspierane przez Polaków. Dane o polskich konsumentach pochodzą z sondażu CATI zrealizowanego przez autorów artykułu w 2012 r. na reprezentatywnej próbie netto obejmującej 500 dorosłych Polaków. Przy definiowaniu próby, aby jak najwierniej odzwierciedlić populację dorosłych Polaków, zastosowano warstwowanie ze względu na płeć, wiek oraz województwo, zgodnie ze strukturą tych zmiennych pochodzących z danych GUS. W trakcie badania ankieterzy podejmowali do trzech prób kontaktu z przedstawicielami gospodarstw domowych, których numery telefonów stacjonarnych zostały wylosowane z bazy danych prowadzonej i na bieżąco aktualizowanej przez agencję badawczą realizującą wywiady. Uwzględniając respondentów, którzy byli niedostępni lub odmówili udziału w badaniu, ostateczny stopień realizacji próby wyniósł około 60%. Stopień akceptacji działań CRM przez konsumentów w Polsce i na świecie Zgoda konsumentów na powiązanie sprzedaży produktów i usług z działaniami społecznymi jest warunkiem koniecznym do wdrożenia programu CRM w przedsiębiorstwach. Na poziomie ogólnym liczne badania potwierdzają, że prowadzenie działań społecznych przez przedsiębiorstwo pozytywnie wpływa na zaufanie do firmy lub marki odczuwane przez klientów (Seitanidi i Ryan, 2007). Z kolei poczucie zaufania, zdaniem badaczy, obniża postrzegane ryzyko płynące z zakupu określonego produktu lub usługi i wpływa na lojalność klientów, stając się warunkiem koniecznym do osiągnięcia długoterminowych, satysfakcjonujących relacji przedsiębiorstwo klient (Stanaland, Lwin i Murphy, 2011). W najnowszym badaniu zaufania Edelman Trust Barometer, przeprowadzonym na 31 tys. respondentów z 26 państw, wyróżniono 16 elementów, ujętych w pięć grup czynników, które wpływają na zaufanie klientów do przedsiębiorstwa. Jedna z tych grup, określona jako cele społeczne (purpose), zawierająca elementy takie jak angażowanie się w ochronę środowiska oraz rozwój społeczności lokalnych, uznana została za istotnie wpływającą na zaufanie klientów do przedsiębiorstwa, a jej znaczenie w procesie decyzyjnym o zakupie produktu lub usługi rosło w kolejnych edycjach badania 2. Warto pamiętać, że duża część programów CRM realizowana jest we współpracy z organizacjami non profit (NPO), specjalizującymi się w problematyce, która jest wspierana przez dany program. Organizacje non profit stają się dla konsumentów gwarantem, że dane wsparcie społeczne realizowane będzie rzetelnie. Czynnik ten nabiera szczególnego znaczenia wobec obserwacji, że zaufanie społeczeństwa do organizacji non profit stale przewyższało zaufanie do rządów oraz do przedsiębiorstw we wszystkich edycjach cytowanego wcześniej badania, a więc od 2001 r. W Polsce zaufanie do NPO wzrosło z 55% w 2012 do 62% w 2013 r. Jeśli dane te zestawić z malejącym zaufaniem do środków masowego przekazu (w Polsce wynosiło ono 48% w 2012 r. i 45% w 2013 r.), można wysunąć wniosek, że współpraca przedsiębiorstw z organizacjami przy rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych może być skutecznym, alternatywnym do komunikatów w środkach masowego przekazu narzędziem kształtowania zaufania do firmy lub marki (Edelman, 2009, 2013). Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami rozwiązującymi ważne problemy społeczne w ramach programów CRM może nie być źródłem zwiększonego zaufania, jeśli konsumenci będą odbierać negatywnie mechanizm powiązania wsparcia celu społecznego ze sprzedażą produktów i usług. Szczegółowe pytania dotyczące tej kwestii zostały zawarte w cyklicznych sondażach, przeprowadzanych na próbach 8 tys. respondentów z 16 państw w latach (Edelman, 2012). Wynika z nich, że stale rosła liczba konsumentów akceptujących sytuację, w której przedsiębiorstwo wspierało cele społeczne i jednocześnie zarabiało pieniądze. Zgodnie z przedstawionymi na rysunku 1 danymi, poparcie dla takich praktyk wzrosło o ponad 1/3, z poziomu 57% do 76% w analizowanym okresie. Cytowane analizy nie obejmowały konsumentów z Polski, jednak podobne ujęcie problemu w badaniu przeprowadzonym w Polsce w 2012 r. na próbie 500 osób pozwala na poczynienie pewnych porównań. Ze stwierdzeniem, że wspieranie celów społecznych przez przedsiębiorstwo powoduje, że zyskują na tym wszyscy: firmy, klienci i społeczeństwo, zgodziło się 38% respondentów. Jednocześnie zaledwie 3,6% badanych było zdania, że wspieranie celów społecznych przez przedsiębiorstwo to działania pozorowane, mające na celu jedynie zwiększenie zysków przedsiębiorstwa 3. Przytoczone dane jednoznacznie wskazują, że w Polsce pozytywne postawy wobec programów CRM przeważają nad negatywnymi, porównanie ze zbiorczymi danymi zza granicy uwidacznia natomiast duży obszar do za- 33

3 gospodarowania w świadomości Polaków, znacznie bardziej sceptycznych wobec idei jednoczesnego czynienia dobra i czerpania zysków niż ogół respondentów w badanych państwach świata 4. Rysunek 1. Odsetek respondentów zgadzających się ze stwierdzeniem: Jest w porządku, gdy firma wspiera cel społeczny i jednocześnie zarabia pieniądze w latach Ź r ó d ł o: opracowane na podstawie Edelman (2012). Edelman Goodpurpose Study 2012, Aby sprawdzić, w jakim stopniu akceptacja działań CRM przekłada się na intencje zakupowe konsumentów, respondenci zostali zapytani o preferencje zakupu produktu lub usługi wspierającego określony cel społeczny w porównaniu z produktem o zbliżonym poziomie jakości i ceny, który nie jest związany z żadnym programem społecznym. Zgodnie z wynikami badań w 16 analizowanych państwach 73% respondentów wyraziła gotowość zakupu produktu zaangażowanego społecznie. Według badania przeprowadzonego w Polsce odsetek ten był znacznie niższy i wynosił 44%. Kolejnym kluczowym parametrem jest gotowość konsumentów do akceptacji wyższej ceny za produkt firm zaangażowanych społecznie. Wiedza na ten temat nie tylko ułatwia kształtowanie polityki cenowej, lecz również umożliwia głębsze zrozumienie sposobu postrzegania marketingu społecznie zaangażowanego przez konsumentów (Koschate-Fischer, Stefan i Hoyer, 2012). Z perspektywy gradacji postaw do CRM, można przyjąć, że pozytywnie nastawieni konsumenci mogą nie tylko uważać, że działania CRM to powinność przedsiębiorstwa, zobowiązanego do dzielenia się częścią zysków ze społeczeństwem, ale również mogą zgłaszać gotowość do partycypacji w działaniu społecznym poprzez ponoszenie wyższej ceny produktu. Odsetek respondentów gotowych zapłacić wyższą cenę za produkt zaangażowany społecznie w poszczególnych krajach przedstawia rysunek 2. Największy odsetek konsumentów gotowych zapłacić więcej za produkt wspierający cel społeczny, przewyższający 70% ogółu badanych, został odnotowany w Chinach i Indiach. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano Brazylję, Malezję i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Singapur i Indonezję w każdym z tych państw analizowany wskaźnik przekraczał 40%. Na dalszych pozycjach, z wartościami między 28 a 40%, znalazły się państwa wysoko rozwinięte: USA i Kanada, kraje Europy Zachodniej oraz Japonia. Badanie przeprowadzone w Polsce dało wynik zaledwie 13%. Interpretując powyższe dane, przede wszystkim należy zauważyć, że najwyższe wskaźniki odnotowano w państwach o najszybszym tempie rozwoju gospodarczego, podczas gdy dojrzałe rynki, przeżywające w ostatnich latach kryzys gospodarczy, zajęły dalsze miejsca (Nielsen Group, 2012) 5. Wyraźnie brak pozytywnego związku między statusem ekonomicznym konsumentów a skłonnością do udziału w programach CRM, gdyż kraje z najwyższymi dochodami per capita zajęły względnie niskie miejsca w rankingu. Autorzy raportu podzielili badane kraje na dwie kategorie: rynki wschodzące (wskaźnik 42 80%) i rynki dojrzałe (28 39%) i odkryli istnienie znaczących różnic w sposobie postrzegania swojej roli w świecie przez respondentów z obu grup. Wśród krajów wschodzących 63% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem ludzie tacy jak ja mają większy wpływ na to, co się dzieje, teraz niż 5 lat temu, ponadto odsetek ten dynamicznie wzrastał w latach Natomiast w krajach dojrzałych wskaźnik ten niezmienne kształtował się na poziomie 29%, co było wartością o ponad połowę niższą niż na rynkach wschodzących (Edelman, 2012). Dane te sugerują, że gotowość do współuczestniczenia w programach marketingu społecznie odpowiedzialnego może być w pewnym stopniu związana nie tyle z zamożnością, ile z poczuciem sprawczości, wiarą w skuteczność proponowanych działań i chęcią osobistego włączenia się w rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych. W związku z powyższym, niski odsetek Polaków gotowych zapłacić wyższą cenę za produkt wspierający cel społeczny wydaje się naturalną konsekwencją wykazanego wcześniej wysokiego sceptycyzmu wobec skuteczności i zasadności programów CRM. Jest również spójny z niższą ogólną gotowością do wyboru produktu wspierającego cel społeczny, nawet gdy jego cena i jakość są podobne do innych ofert. Analizując przyczyny sceptycznych postaw polskich konsumentów wobec marketingu społecznie zaangażowanego, warto przytoczyć wyniki ostatniego raportu Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, cyklicznie przygotowywanego przez zespół prof. Czapińskiego (Czapiński i Panek, 2011). Autorzy zwracają w nim uwagę, że większość parametrów składających się na dobrostan, takich jak dobrobyt materialny, stan zdrowia i ogólne poczucie zadowolenia, wśród Polaków nieustannie rosło od początku prowadzenia badań, czyli od 2000 r. 34

4 Rysunek 2. Odsetek respondentów skłonnych zapłacić więcej za produkt wspierający cel społeczny w porównaniu z podobnym produktem niewspierającym celu społecznego w 2012 r. Ź r ó d ł o: opracowane na podstawie Edelman (2012). Edelman Goodpurpose Study 2012, /EdelmanInsights/global-deck-2012-edelman-goodpurpose-study i własnych badań sondażowych na reprezentatywnej próbie 500 dorosłych Polaków, Jedynym obszarem, w którym zanotowano brak tendencji rozwojowych, były wskaźniki charakteryzujące społeczeństwo obywatelskie. Składają się na nie dwie kategorie postaw i zachowań: zaangażowanie Polaków w życie społeczne oraz poziom zaufania do innych ludzi i organizacji. Jednym z elementów zaangażowania społecznego, obok brania udziału w wyborach czy zrzeszania się, jest gotowość do uczestniczenia w działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska, której niski poziom utrzymuje się od kilku lat (Boguszewski, 2012). Podobnie ograniczone zaufanie i gotowość do współpracy z innymi ludźmi lokuje Polskę wśród krajów o niskim poziomie zaufania społecznego (Kowalczuk, 2012). W cytowanych badaniach uwzględniono, wśród innych wskaźników, stopień, w jakim respondenci zgadzali się ze stwierdzeniem: Ludzie tacy jak ja, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska. Oprócz gotowości do współpracy, pytanie to dotyka kwestii poczucia sprawczości i kontroli nad otaczającym nas światem. Wyniki kolejnych edycji badania potwierdziły zauważone we wcześniej omawianym, zagranicznym raporcie prawidłowości: osoby o niskim stopniu wiary we własną sprawczość rzadziej niż przeciętny obywatel angażowały się we wszelkie formy pomocy społecznej (Boguszewski, 2010). Wniosek ten jest zgodny z zależnością zidentyfikowaną w badaniach ilościowych przeprowadzonych przez autorów artykułu na polskich konsumentach: osoby, które gotowe były zapłacić więcej za produkt zaangażowany społecznie, częściej niż pozostali respondenci przekazywały pieniądze organizacjom charytatywnym, takim jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zakup produktu objętego programem CRM był więc zapewne w odbiorze tej części konsumentów kolejną formą działań filantropijnych, w które nabywca miał możliwość się włączyć. Programy CRM wymagają od konsumentów połączenia obu wyżej omawianych cech składających się na postawę obywatelską: klient powinien odczuwać potrzebę zaangażowania i chęć niesienia pomocy wraz z zaufaniem do organizatorów programu, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, którym powierza swoje pieniądze, mające być wykorzystane na określony cel społeczny. Niedostatek zaangażowania oraz zaufania Polaków przekłada się więc na niższą niż w innych krajach gotowość uczestniczenia w programach marketingu społecznie zaangażowanego. Za pozytywny należy natomiast uznać fakt, że kolejne raporty mówią o stopniowym wzroście wśród Polaków akceptacji idei zaangażowania społecznego organizacji biznesowych (Fabryka Komunikacji Społecznej, 2003, 2011). Można więc mieć nadzieję, że również inne składowe postaw obywatelskich ulegną poprawie w przyszłości, co przełoży się na większą popularność programów CRM. Inną przyczyną umiarkowanej akceptacji CRM w Polsce może być niedostateczne dopasowanie istniejących programów marketingu społecznie zaangażowanego do oczekiwań konsumentów. Obszar ten został poddany analizie w kolejnej części artykułu. 35

5 Preferencje polskich konsumentów dotyczące branż, które powinny angażować się społecznie, oraz wspieranych celów społecznych 6 Uczestnikom badania przedstawiono listę branż zajmujących się sprzedażą produktów lub usług klientom indywidualnym i poproszono o podanie, w których z nich przedsiębiorstwa powinny w największym stopniu angażować się w działalność społeczną. Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę branż. Na rysunku 3 przedstawiono hierarchię branż ze względu na liczbę osób które uznały, że działające w nich firmy powinny angażować się społecznie. Zdecydowana większość badanych (79% próby) uznała, że najwłaściwszą branżą do podejmowania działań społecznych jest produkcja artykułów spożywczych. W dalszej kolejności wymieniane były: produkcja wody, soków i napojów (47%), chemii gospodarczej (43%) i żywności dla niemowląt i dzieci (38%). Są to branże wytwarzające produkty, z którymi klienci mają bezpośredni i bardzo częsty kontakt, oraz, jak w przypadku żywności dla dzieci, przeznaczone są dla wyjątkowej grupy odbiorców. Na dalszych miejscach znalazły się branże, z którymi konsumenci mają rzadszy kontakt lub są bardziej odległe pod względem emocjonalnym: usługi bankowe, dostawcy gazu i energii czy ubezpieczenia. Na uwagę zasługuje fakt, że branże uznane za szkodliwe dla zdrowia (alkohol, piwo) czy dla środowiska (motoryzacja, dostawcy prądu i wody) nie są, zdaniem respondentów, zobowiązane do szczególnych wysiłków w obszarze działań społecznych. Respondenci zostali również poproszeni o zaznaczenie tych celów społecznych z zaproponowanej listy, które ich zdaniem powinny w pierwszej kolejności otrzymać wsparcie przedsiębiorstw. Aby pomóc we właściwym zrozumieniu pojęć, każde z działań zostało zilustrowane za pomocą przykładów. Odsetek wskazań najważniejszych celów społecznych w opinii konsumentów przedstawiono na rysunku 4. Na pierwszych dwóch miejscach znalazły się walka z głodem i ubóstwem (87% wskazań) oraz pomoc osobom przewlekle chorym (83%). Kolejne pozycje Rysunek 3. Branże, w których działania społeczne są najbardziej pożądane. Odsetek wskazań respondentów (N = 500) Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie badań własnych. zajmowała ochrona środowiska (61%) i pomoc zwierzętom (53%), a także walka z patologiami społecznymi (48%). Wszystkie wymienione cele zawierały się w kategorii działań nastawionych na pomoc w trudnej sytuacji ludzi, zwierząt czy przyrody (relief causes). Cele wskazane w dalszej kolejności, ze wskazaniami poniżej 40%, należały natomiast do kategorii działań nastawionych na rozwój (development causes), gdzie środki wsparcia przeznaczone są na programy mające nie tyle rozwiązać problem społeczny, ile przeciwdziałać jego powstaniu w przyszłości. Zaprezentowane zestawienie wskazuje na wyraźną koncentrację polskich konsumentów na rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Analizując oczekiwania Polaków odnośnie branż, które powinny angażować się w działania 36

6 Rysunek 4. Cele społeczne, które powinny być wspierane przez przedsiębiorstwa. Odsetek wskazań respondentów (N = 500) Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie badań własnych. społeczne, oraz celów wymagających wsparcia, można odnieść wrażenie, że kategorie te łączą się w świadomości konsumentów tylko w ograniczonym zakresie. O ile problem patologii społecznych, w skład których wchodzi alkoholizm (wymieniony w ankiecie jako jeden z przykładów patologii), stanowił istotny problem społeczny (48% wskazań), o tyle przedsiębiorstwa produkujące alkohol czy też ujęte w odrębną kategorię browary były zobowiązane do udzielania wsparcia społecznego w przekonaniu znacznie mniejszej liczby respondentów (odpowiednio 23% i 14%). Podobnie wysokie notowania dla ochrony środowiska (61%) nie przełożyły się na oczekiwania względem przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej (13%), a cel pomocy zwierzętom (53%) nie był kojarzony z dostawcami produktów dla zwierząt (13% wskazań). Jedynie kategorie znajdujące się na pierwszych pozycjach wśród celów (walka z głodem i ubóstwem) oraz wśród najbardziej zobowiązanych do pomocy branż (spożywcza) były ze sobą logicznie powiązane. W literaturze przedmiotu znaleźć można liczne opracowania wskazujące, że dopasowanie obszaru aktywności społecznych do profilu działalności zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach konsumentów i tym samym podnosi atrakcyjność programu CRM (Pracejus i Olson, 2004; Langen, Grebitus i Hartmann, 2013). Dane z rynku polskiego sugerują, że konsumenci są mało wrażliwi na poziom dopasowania obszaru pomocy do profilu działania firmy, choć jednoznaczne wykazanie takiej zależności lub jej braku wymagałoby przeprowadzenia odrębnych, pogłębionych badań. Produkty i programy CSR najczęściej wspierane przez Polskich konsumentów Informacje o postawach wobec programów CRM oraz preferencjach co do zaangażowania społecznego poszczególnych branż oraz celów społecznych zostały uzupełnione o dane dotyczące rzeczywistych zachowań polskich konsumentów. Pytanie otwarte skierowane do respondentów, którzy dokonali zakupu pod wpływem działań społecznych producenta, pozwoliło ustalić, jakie kategorie produktów były najchętniej kupowane. Odsetki wskazań umieszczone zostały w tablicy 1. Wśród uczestników badania, którzy deklarowali zakupy pod wpływem programów CRM, znalazła się 27-osobowa (5,4% próby) grupa respondentów, którzy niewłaściwie zrozumieli znaczenie pytania, podając, że ich zakup polegał na wysłaniu płatnej wiadomości tekstowej przez telefon (SMS). Jest to tożsame ze wsparciem udzielonym określonemu programowi społecznemu, lecz nie reprezentuje rzeczywistego zakupu. Stąd też w tablicy 1 nie uwzględniono tej podgrupy badanych, odnosząc wszystkie podane procenty do liczby 169 (35,7% próby). 37

7 Tablica 1. Odsetek respondentów, którzy w ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonali zakupu wskazanego produktu (marki) ze względu na wspierany przez ten produkt cel społeczny Branże/marki % zgłoszeń (N = 169) Chemia gospodarcza 42,6 w tym: proszek do prania VIZIR 18,9 w tym: płyn do zmiękczania tkanin Lenor 1,2 Artykuły spożywcze 35,5 w tym: produkty firmy Danone 26,0 Pieluszki Pampers 7,1 Kosmetyki 5,9 w tym: pasta do zębów Blend-a-Med 3,6 Artykuły przemysłowe 4,1 Woda mineralna 4,1 Inne 0,6 społecznego. Marki należące do Procter & Gamble (Vizir, Lenor, Pampers, Blend-a-Med) spontanicznie wymieniło aż 31% osób, które dokonały zakupu ze względu na aktywność społeczną firmy. Na drugim miejscu sklasyfikowana została firma Danone, której produkty zostały wymienione przez 26% wrażliwych społecznie respondentów. Wszystkie pozostałe kategorie produktów uplasowały się daleko za wynikami obu wymienionych przedsiębiorstw. Respondenci zostali również poproszeni o przypomnienie sobie programu CRM lub celu społecznego, który był wspierany przez zakupiony przez nich produkt. Pełna lista wskazań została przedstawiona w tablicy 2. Tablica 2. Programy CRM/cele społeczne, które zostały wsparte przez respondentów podczas zakupu produktu zaangażowanego społecznie Ź r ó d ł o: opracowanie własne. Program CRM/cel społeczny % zgłoszeń (N = 169) Jednym z interesujących zagadnień z perspektywy możliwości kształtowania polityki marketingowej są różnice pomiędzy osobami, które dokonały zakupu produktów zaangażowanych społecznie, a tymi, które pozostały niewrażliwe na inicjatywy CRM. Analiza statystyczna charakterystyk demograficznych respondentów za pomocą testów niezależności chi-kwadrat 7 pozwoliła stwierdzić, że konsumenci, którzy zadeklarowali kupno produktu, odznaczali się następującymi cechami: posiadali minimalnie wyższe dochody (Chi-kwadrat = 6,4; p = 0,041; wsp. V Cramera = 0,146), częściej należeli do trzyosobowych i większych gospodarstw domowych (Chi-kwadrat = 22,1; p<0,001; wsp. V Cramera = 0,210), częściej zamieszkiwali wsie i miasta poniżej 50 tys. mieszkańców (Chi-kwadrat = 20; p<0,001; wsp. V Cramera = 0,200), niewielką przewagę wśród nich mieli mężczyźni (Chi-kwadrat = 8,3; p = 0,004; wsp. V Cramera = 0,129), był wśród nich większy udział osób mających osobiste doświadczenia związane z wolontariatem w organizacjach dobroczynnych (Chi-kwadrat = 6,0; p = 0,014; wsp. V Cramera = 0,110). Jednocześnie pomiędzy dwiema podgrupami respondentów nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic ze względu na wiek oraz wykształcenie 8. Najczęściej wskazywanymi przez badanych kategoriami produktów były: chemia gospodarcza (42,6% osób, które dokonały zakupu pod wpływem działań społecznych) i produkty spożywcze (35,5%). Na uwagę zasługuje fakt, że konsumenci spontanicznie podawali nie tylko nazwy firm, lecz również marki produktów, których zakup wiązał się ze wsparciem celu Program Podaruj dzieciom słońce (P&G i Fundacja Polsat) 42,6 Program Podziel się posiłkiem (Danone) 27,8 Pomoc chorym dzieciom 14,8 Zbiórka żywności 7,7 Domy dziecka 1,8 Ochrona środowiska 3,6 Szpital, hospicjum 1,2 Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie badań własnych. Na pierwszych dwóch miejscach znalazły się programy: Podaruj dzieciom słońce (43,6% wskazań) oraz Podziel się posiłkiem (27,8%). Jest to spójne z odpowiedziami na poprzednie pytanie, gdyż pierwszy z nich prowadzony jest przez firmę P&G i Fundację Polsat, a drugi przez Danone przedsiębiorstwa, których produkty najczęściej kupowano ze względu na program CRM. Co ciekawe, odsetek respondentów wskazujących program Podaruj dzieciom słońce był znacznie wyższy od odsetka klientów, którzy kupili produkty firmy P&G. Może to oznaczać, że część produktów niewspieranych przez ten program zostało mylnie do niego zaliczonych lub część konsumentów była w stanie przypomnieć sobie nazwę programu, lecz już nie markę firmy go wspierającej. Zjawisko takie sugeruje bardzo wysoką świadomości programu wśród konsumentów, co świadczy o efektywnej komunikacji programu przed przedsiębiorstwo, a jednocześnie zwiększa ryzyko korzystania z dobrego wizerunku programu przez produkty innych przedsiębiorstw. Analizując dalsze pozycje tablicy 2, warto zauważyć, że opisane wcześniej programy były jednocześnie jedynymi, których nazwy konsumenci pamię- 38

8 tali. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły ogólnych celów społecznych, obejmujących pomoc chorym dzieciom, zbiórkę żywności, ochronę środowiska oraz wsparcie szpitali i hospicjów. Podobnie spontanicznie wymienione marki zaangażowane społecznie, zestawione w tablicy 1, należały wyłącznie do dwóch przedsiębiorstw, prowadzących najpopularniejsze programy marketingu zaangażowanego. Można zatem sądzić, że w świadomości konsumentów istnieje swoista monopolizacja działań CRM na rynku dóbr spożywczych (Danone) oraz przemysłowych (P&G), która z jednej strony przynosi niewątpliwe korzyści wymienionym producentom, z drugiej natomiast nakłada na nich szczególną odpowiedzialność za kształtowanie społecznych oczekiwań, postaw i działań w odniesieniu do marketingu społecznie zaangażowanego. W celu pogłębienia analizy należy przyjrzeć się obu najbardziej popularnym programom CRM pod kątem spełniania oczekiwań wyrażonych przez respondentów. Firma Danone jest dostawcą żywności i jednocześnie realizuje program skierowany na rozwiązywanie problemu niedożywienia u dzieci (www.podzielsieposilkiem.pl). Program działa od dziesięciu lat i, obok mechanizmu przekazywania części zysku ze sprzedaży produktów, obejmuje wiele innych aktywności, od zbiórek żywności po program grantowy dla organizacji lokalnych prowadzących podobne działania. Aktualnym partnerem programu jest Federacja Banków Żywności, natomiast kilka lat wcześniej w programie uczestniczyła również Polska Akcja Humanitarna, znana z programu dożywiania dzieci w szkołach Pajacyk. Wszystkie wymienione działania i organizacje skupiają się na problemie niedożywienia w Polsce i kierują swoją uwagę na dzieci jako docelową grupę beneficjentów. Jednocześnie firma stosuje zakrojone na szeroką skalę, różnorodne formy informowania o programie. Niezmienne od lat logo akcji Podziel się posiłkiem eksponowane jest na opakowaniu każdego produktu biorącego udział w programie, a informacje o akcji cyklicznie pojawiają się w reklamach telewizyjnych, radiowych i prasowych marki Danone. Ponadto uruchomiona jest specjalna strona internetowa, na której można znaleźć wiele informacji nie tylko na temat programu, lecz także raporty o sytuacji dzieci z rodzin najuboższych i inne publikacje o tematyce społecznej. Konsekwencja działań, spójność ich komunikowania oraz długi horyzont czasowy programu to prawdopodobne źródła jego sukcesu. Odsetek osób kupujących produkty Danone oraz świadomych istnienia programu CRM jest na tyle duży, że zasadne jest pytanie o kierunek zależności pomiędzy działaniami firmy a oczekiwaniami klientów. Nie można bowiem wykluczyć, że przedsiębiorstwo odegrało dużą rolę edukacyjną w nierozwiniętym z perspektywy postaw obywatelskich społeczeństwie polskim, zwracając uwagę konsumentów na problem niedożywienia dzieci i tym samym budując przekonanie o konieczności jego rozwiązania. Drugie z omawianych przedsiębiorstw, P&G, wraz z Fundacją Polsat prowadzi działania marketingu społecznie zaangażowanego 1999 r. W tym przypadku mamy więc również do czynienia z długoterminowym programem, nie tylko rozwiązującym problemy społeczne, lecz także spełniającym funkcje edukacyjne w społeczeństwie. Firma działa w branży chemii gospodarczej, a część zysku ze sprzedaży produktów objętych programem Podaruj dzieciom słońce przeznaczana jest na różnorodne formy pomocy chorym dzieciom. Obszar działań społecznych nie jest w tym przypadku spójny z profilem przedsiębiorstwa. Wiarygodność w oczach konsumentów wzmacnia partner programu Fundacja Polsat, od lat specjalizująca się we wspieraniu ośrodków leczenia pediatrycznego oraz chorych dzieci. Witryna internetowa programu Podaruj dzieciom słońce umieszczona jest na stronie Fundacji, prowadzącej jednocześnie inne aktywności społeczne skierowane do dzieci (www.fundacjapolsat.pl). Niewątpliwą zaletą współpracy P&G z Fundacją jest ułatwiony dostęp do środków masowego przekazu. Telewizja Polsat, właściciel i założyciel Fundacji Polsat, chętnie zamieszcza informacje na temat prowadzonej akcji CRM poza blokami reklamowymi, co znacznie podnosi wiarygodność przekazu. Jest to zapewne przyczyną wysokiej świadomości programu Podaruj dzieciom słońce wśród konsumentów. Ponadto logo akcji widoczne jest na każdym opakowaniu produktu wspierającego akcję, co zwiększa spójność przekazu i pozwala wyróżnić się wśród konkurencji. Cechą wspólną obu omawianych producentów jest prowadzenie intensywnej działalności w innych obszarach CSR. Na ich stronach internetowych można znaleźć informacje dotyczące licznych inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju, ujętych również w formalnych dokumentach rocznych raportach CSR. W Rankingu Odpowiedzialnych Firm oba przedsiębiorstwa plasują się na wysokich pozycjach. W zestawieniu z 2012 r. zarówno Danone, jak i P&G otrzymały maksymalną liczbę punktów w kategorii działalność społeczna (Dziennik Gazeta Prawna, 2012). Nie ulega wątpliwości, że analizowane przedsiębiorstwa są liderami we wdrażaniu programów CSR na rynku polskim. Jako duże koncerny, dysponujące znaczną siłą przetargową w łańcuchu dostaw oraz znaczące udziały rynkowe, stały się twórcami standardów w zakresie CSR, w tym marketingu społecznie zaangażowanego. Podsumowanie Zaprezentowane w artykule dane pozwalają na sformułowanie wniosków dotyczących ogólnego klimatu dla działań marketingu społecznie zaangażowanego w Polsce, oczekiwań konsumentów odnośnie tych pro- 39

9 gramów i ich związku z dostępną na rynku ofertą CRM oraz wnioski dotyczące roli przedsiębiorstw sprzedających produkty i usługi wspierające cele społeczne. Poziom akceptacji programów CRM w Polsce jest niższy niż w innych badanych krajach, choć rysuje się tendencja stopniowego wzrostu postaw pozytywnych. Największym problemem wydają się słabo wykształcone postawy obywatelskie: niski poziom gotowości do działań społecznych oraz brak zaufania do innych osób oraz organizacji, którym mamy powierzyć pieniądze przeznaczone na cele społeczne. Polscy konsumenci w wyraźnie mniejszym stopniu niż obywatele innych państw gotowi są zapłacić więcej za produkty i usługi wspierające cele społeczne. Istnieją przesłanki, aby sądzić, że związane jest to nie tyle z kondycją ekonomiczną Polaków, ile z poczuciem sprawczości, wiary w to, że przekazane środki rzeczywiście pomogą rozwiązać konkretny problem społeczny. Sytuacja taka stanowi poważne wyzwanie dla firm stosujących programy CRM, gdyż zmiana postaw wymaga długotrwałych i spójnych działań, na których wyniki trzeba często czekać wiele lat. Za pozytywny aspekt należy natomiast uznać istnienie korzystnej tendencji raporty donoszą o stopniowym wzroście akceptacji działań CRM w Polsce. Oczekiwania konsumentów dotyczące nabywanej oferty kształtowane są przez wcześniejsze, osobiste doświadczenia, opinie znajomych i rodziny a także informacje pozyskane z innych źródeł na rynku dostawców oferty, ich konkurentów oraz innych organizacji (Winer i Dhar, 2011, s. 420). Programy wsparcia celów społecznych stanowią integralną część oferowanych w ramach CRM produktów i usług, a oczekiwania względem nich kształtowane są w podobny sposób. Istniejące na polskim rynku od ponad 10 lat dwa najsilniejsze i najlepiej widoczne programy CSR praktycznie zmonopolizowały świadomość konsumentów. Operują w branżach żywnościowej ( Podziel się posiłkiem, Danone) oraz chemii gospodarczej ( Podaruj dzieciom słońce, P&G). Są to branże uznane przez respondentów za najbardziej odpowiednie do prowadzenia działań społecznych. Wiodące programy zajmują się tematyką walki z głodem (Danone) oraz pomocy chorym (P&G) cele te jednocześnie są w pierwszej kolejności wymieniane przez konsumentów jako wymagające wsparcia. Wyjątkowa zgodność pomiędzy oczekiwaniami a ofertą najbardziej popularnych programów CRM jest efektem swoistego sprzężenia zwrotnego przedsiębiorstwa sprawnie odczytują nastroje i preferencje konsumentów, ci zaś kształtują je zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami oraz dostępnymi informacjami zdominowanymi przez efektywne kampanie promujące obecne akcje CRM. W takiej sytuacji trudno jest obronić tezę, że przyczyną stosunkowo niedużej akceptacji programów CRM w Polsce jest niedopasowanie ich do oczekiwań odbiorców. Ciekawym wątkiem jest grupa docelowa beneficjentów akcji CRM. W obu programach są to dzieci. Oprócz nich konsumenci podający nazwy programów lub cele, które wsparli swoimi zakupami (dane z tablicy 2), wymieniali również jako odrębny cel pomoc chorym dzieciom (13,3%) oraz pomoc domom dziecka (4,1%). Oznacza to, że ponad 83% respondentów kupujących produkty społecznie zaangażowane wskazało dzieci jako beneficjentów działań CRM. Pomoc dzieciom jako odrębny cel działań charytatywnych nie został sformułowany w żadnym dotychczasowym badaniu preferencji działań dobroczynnych w Polsce. W cytowanym autorskim badaniu z 2012 r. został on spontanicznie wskazany (jako uzupełnienie listy zaproponowanych celów) przez 19 respondentów, co stanowiło 3,8% próby badawczej. W kolejnych badaniach zasadne byłoby pogłębienie tego tematu, nie jest jednak wykluczone, że również w tym obszarze intensywne działania przedsiębiorstw skutecznie kierują uwagę obywateli na problemy tej grupy potrzebujących. Jeśli w analizie uwzględnimy fakt, że w tym samym badaniu aż 84% respondentów zadeklarowało udział w innej i jednocześnie jedynej masowej akcji charytatywnej w Polsce zbiórce pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która do 2012 r. nastawiona była wyłącznie na rożne formy pomocy chorym dzieciom rysuje się obraz dominacji dzieci jako grupy beneficjentów przedsięwzięć społecznych skierowanych do darczyńców indywidualnych w naszym kraju. Powyższe wnioski skłaniają do refleksji nad rolą przedsiębiorstw w kształtowaniu postaw społecznych Polaków. Jeśli dotychczasowe działania w obszarze CRM w tak dużym stopniu wpływały na postawy i działania konsumentów, można mówić o odpowiedzialności tych podmiotów co do dalszej ewolucji wrażliwości społecznej obywateli. Obszary, gdzie została ona rozbudzona, różnorodne formy pomocy chorym lub niedożywionym dzieciom poprzez zakupy produktów z branży spożywczej oraz chemii gospodarczej są na pewno warte odnotowania. Jeśli jednak deklaracje o gotowości przedsiębiorstw do wspierania społeczności, w których działają, potraktować szerzej, w kontekście rozwoju różnych aspektów społeczeństwa obywatelskiego, należałoby oczekiwać od firm czegoś więcej niż uruchamianie kolejnych programów wspierających wciąż te same cele. Propozycje dobrze przygotowanych akcji CRM dających impuls do rozwoju wrażliwości społecznej w nowych obszarach mogą z jednej strony stanowić cenny wkład w budowanie nowoczesnego społeczeństwa, a z drugiej pełnić rolę skutecznego wyróżnika na tle działań konkurencji. Traktując dwa najsilniejsze programy CRM jako punkty odniesienia, można sformułować kilka podstawowych zaleceń dla przedsiębiorstw wdrażających marketing społecznie zaangażowany: 40

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT?

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? POZNAMY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W raporcie znaleźć można szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez polskich konsumentów działań na rzecz środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-3 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 62-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-03 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW

Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ

Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ Warszawa, lipiec 2013 BS/94/2013 JAK I GDZIE KUPUJEMY ŻYWNOŚĆ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych

Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych Opracowanie: Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych O sile i potencjale stowarzyszeń świadczą ich członkowie nie tylko ich liczba, lecz przede wszystkich zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Współpraca Biznes NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Plan prezentacji Plan prezentacji O czym będzie mowa? 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 NAJNIŻSZY WYNIK W HISTORII BADANIA CCI W POLSCE W pierwszym kwartale 2013 roku wskaźnik optymizmu Polaków spadł do

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PARTNERSTWA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU WOLONTARIATU NA DOLNYM ŚLĄSKU RAZEM DLA WOLONTARIATU Dane podstawowe Nazwa instytucji NIP REGON Adres instytucji Miejscowość Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE BS/58/2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE BS/58/2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu prezentacja wyników badań Szczecin 23 listopada 2011 Projekt CSR wspólna sprawa dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Case study. Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina

Case study. Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina Case study Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina O kliencie Caterina to znana marka odzieżowa typu premium, posiadająca swoje sklepy stacjonarne w ponad 20 miastach w Polsce. Istnieje na rynku

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE. Wrzesień 2012

KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE. Wrzesień 2012 KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE Wrzesień 2012 POLACY CORAZ CHĘTNIEJ KUPUJĄ ONLINE Wyrastające jak grzyby po deszczu sklepy internetowe trafiły na dobry moment Polacy coraz chętniej kupują online,

Bardziej szczegółowo

Partnerem medialnym i wydawcą Rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, Grupa kapitałowa INFOR PL S.A., ul. Okopowa 58/72, Warszawa.

Partnerem medialnym i wydawcą Rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, Grupa kapitałowa INFOR PL S.A., ul. Okopowa 58/72, Warszawa. Regulamin konkursu Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 1 Organizacja Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2015 Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 (dalej nazywany Rankingiem) przygotowują: prof. Bolesław Rok,

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012 Komunikacja z chorym Raport Październik 2012 Informacje o badaniu 2 Inicjator badania Partnerzy Metoda Próba Czas badania Cel badania Fundacja Hospicyjna (www.fundacjahospicyjna.pl) PBS sp. z o.o. (www.pbs.pl)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo