Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków"

Transkrypt

1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w związku z prowadzoną procedurą przetargową o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 399/ZP/2014 odpowiada na zapytania uczestników postępowania o następującej treści: Pytanie nr 78 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.8 Strona 21. Zapis: System zapewni możliwośd wysyłania komunikatów obsługiwanych przez system centralny zgodnie z dokumentem Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, którego systemu (P1 czy MSIM) dotyczy zapis o zapewnieniu możliwości wysyłania komunikatów. Zamawiający wyjaśnia, że integracja wymaga dwustronnej wymiany danych pomiędzy systemem P1, a MSIM. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę że w zakresie zamówienia jest dostosowywanie MSIM do aktualnych wytycznych CSIOZ w zakresie platformy P1 przez okres wskazany w ofercie lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru koocowego systemu, w tym uzyskiwanie wszystkich wymaganych certyfikacji. Pytanie nr 79

2 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.8 Strona 21. Zapis: System zapewni możliwośd wysyłania komunikatów obsługiwanych przez system centralny zgodnie z dokumentem Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty. Pytanie: Biorąc pod uwagę obecną konstrukcję IKP, która zasadniczo różni się od Prototypu IKP prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca ma obsługiwad komunikaty zgodnie z dokumentem Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty.. Pytanie wynika z faktu, że Prototypu IKP i e-rejestracji nie są zbieżne z bieżącym projektem P1, a w związku z tym integracja nie powinna się odbywad na podstawie cytowanego dokumentu lecz na podstawie dokumentów publikowanych przez CSIOZ, które opisują lub w przyszłości będą opisywad realny zakres integracji z P1. Zamawiający zwraca uwagę że w zakresie zamówienia jest dostosowywanie MSIM do aktualnych wytycznych CSIOZ w zakresie platformy P1 przez okres wskazany w ofercie lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru koocowego systemu, w tym uzyskiwanie wszystkich wymaganych certyfikacji. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załaczniku nr 9 do SIWZ ""Opis przedmiotu Zamówienia"", rozdział 2.8: JEST: System zapewni możliwośd wysyłania komunikatów obsługiwanych przez system centralny zgodnie z dokumentem Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty w wersji aktualnej w okresie wykonywania usługi. POWINNO BYD: System zapewni możliwośd wysyłania komunikatów obsługiwanych przez system centralny zgodnie ze wskazaną w niniejszej SIWZ dokumentacją projektu P1. Pytanie nr 81 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.8 Strona 21. Zapis: Wymaga się dostosowania systemu MSIM do kolejnych wdrażanych w ramach Projektu P1 funkcji IKP realizowanych przez CSIOZ oraz przepisów prawa regulujących ten obszar w ramach usługi dostawy i nadzoru autorskiego. Pytanie:

3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający tym powyższym zapisem wymaga od Wykonawcy dostosowania MSIM wyłącznie w zakresie przyszłych funkcji IKP przewidzianych do integracji z systemami regionalnymi, nie zaś do dostosowania wszystkich kolejnych wdrażanych w ramach Projektu P1 funkcji IKP realizowanych przez CSIOZ niezależnie czy są przewidziane do integracji z systemami regionalnymi czy nie. Zamawiający potwierdza, że nie wymaga od Wykonawcy dostosowania MSIM w zakresie inny niż zakres przewidziany w P1 do integracji z systemami regionalnymi. Pytanie nr 144 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 139 wymaganie DOK.3 Zamawiający napisał, że: W ramach analizy przedwdrożeniowej musi zostad przeprowadzona wizja lokalna w terminach uzgodnionych z Partnerami Projektu. Jej wyniki Wykonawca zobowiązany jest przedstawid w dokumencie Analiza przedwdrożeniowa. Ponieważ na realizację Analizy przedwdrożeniowej Zamawiający przeznaczył jedynie 30 dni kalendarzowych prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający nie uzgodni terminów wizji lokalnej w datach umożliwiających terminową realizację zadao Wykonawcy, Zamawiający stosownie przesunie termin przedłożenia dokumentu Analiza przedwdrożeniowa. Zamawiający potwierdza, że jeżeli Zamawiający nie uzgodni terminów wizji lokalnej w datach umożliwiających terminową realizację zadao Wykonawcy, Zamawiający stosownie przesunie termin przedłożenia dokumentu Analiza przedwdrożeniowa. Pytanie nr 146 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 139 wymaganie DOK.5 Zamawiający napisał, że: Wykonawca opracuje Plan Komunikacji dla projektu MSIM projekt pilotażowy w ramach którego będą zebrane informacje nt.: - Danych kontaktowych członków zespołu projektowego - Zasady komunikacji (formalnej oraz operacyjnej)

4 - Przyporządkowanie ról projektowych do osób zaangażowanych w prace projektowe (w tym odpowiedzialnośd za dany produkt/komponent). Zamawiający nie wskazał sposobu, ani terminu akceptacji przygotowanie przez Wykonawcę Planu Komunikacji. Tymczasem wymagany zapisami Umowy termin wykonania analizy to 30 dni kalendarzowych. Zasady komunikacji powinny obowiązywad w trakcie prac analitycznych. Prosimy w związku z tym o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje i będzie stosował przedstawiony przez Wykonawcę Plan Komunikacji bez zgłaszania uwag. Zamawiający potwierdza, że jeżeli nie uzgodni nie w wyniku przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - terminów wizji lokalnej w datach umożliwiających terminową realizację zadao Wykonawcy, Zamawiający stosownie przesunie termin przedłożenia dokumentu Analiza przedwdrożeniowa. Pytanie nr 152 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.2 str. 142 Zamawiający napisał, że: Szkolenia kierowane dla obsługi technicznej muszą byd certyfikowane. W ramach szkoleo certyfikowanych Wykonawca zapewni (i sfinansuje) możliwośd jednorazowego zdawania egzaminu dla każdego z uczestników szkolenia potwierdzającego zdobycie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych w celu prawidłowej realizacji, utrzymania i rozwijania produktów Projektu. Prosimy o szczegółową i zamkniętą listę szkoleo, dla których wymagane są szkolenia certyfikowane lub badanie jednoznacznej zasady, która pozwoli na etapie oferty określid Wykonawcy zakres tych szkoleo. Szkolenia certyfikowane to szkolenia Wykonawcy w ramach produktów wytworzonych przez niego. Szkolenia akredytowane to szkolenia w zakresie produktów innych Wykonawców dostarczanych w ramach projektu zgodnie z systemem szkoleo dla tych produktów. Tak więc zakres szkoleo certyfikowanych określa Wykonawca przy założeniu, że ich zakres powinien byd wystarczający do obsługi administracji MSIM. Pytanie nr 153

5 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.2 str. 142 Zamawiający napisał, że: Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym w Umowie do przedstawienia zbiorczego raportu ze szkoleo. Prosimy o potwierdzanie, że przez termin określony w umowie Zamawiający rozumie termin Etapu VII - Testy i szkolenia, wymagane zakooczenie w terminie przewidzianym we wzorze umowy - Załącznik nr 8 3. pkt. 1. Zamawiający potwierdza, że przez termin określony w umowie Zamawiający rozumie termin Etapu VII - Testy i szkolenia, wymagane zakooczenie w terminie przewidzianym we wzorze umowy - Załącznik nr 8 3. pkt. 1. Pytanie nr 173 WYMWIR.9. W związku z tym, że Zamawiający w wymaganiu WYMSO.5. specyfikuje iż Systemy Operacyjne muszą wspierad między innymi wirtualizację OVM, który nie posiada wsparcia dla systemu operacyjnego Ubuntu, prosimy o usunięcie z wymagania WYMWIR.9. wymogu wsparcia dla systemu Ubuntu. Zamawiający prostuje wcześniejszą odpowiedź na udzielone pytanie. Zamawający wprowadza następującą zmianę w SIWZ: Załącznik nr 9 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia", Sekcja 7.5.2, wymaganie WYMWIR. 9. JEST: Oprogramowanie do wirtualizacji musi wspierad instalację na wirtualnych maszynach co najmniej następujących systemów operacyjnych: systemy operacyjne z rodziny Windows (w szczególności MicrosoftWindows Server 2003, 2008, 2012, 2012R2, MicrosoftWindows 7, MicrosoftWindows 8), z rodziny Linux (w szczególności dystrybucje Red Hat, SuSE, Ubuntu), Solaris. POWINNO BYD: Oprogramowanie do wirtualizacji musi wspierad instalację na wirtualnych maszynach co najmniej następujących systemów operacyjnych: systemy operacyjne z rodziny Windows (w szczególności

6 MicrosoftWindows Server 2012, 2012R2, MicrosoftWindows 7, MicrosoftWindows 8), z rodziny Linux (co najmniej jednąz następujących dystrybucji Red Hat, SuSE, Ubuntu), Solaris. Pytanie nr 187 Dotyczy rozdziału 6.8, punkty 19 oraz 21, str. 79, str. 80 załącznika 9. Zamawiający napisał: 19. Wymieniane dane muszą byd zaszyfrowane w sposób umożliwiający ich odczytanie tylko przez adresata ( jednostkę do której są skierowane). ( )21. Wymieniane dane osobowe mają byd zaszyfrowane w sposób umożliwiający ich odczytanie tylko w jednostce, dla której są przeznaczone. Według Wykonawcy wymaganie 21 wynika bezpośrednio z 19. Jeśli jest inaczej prosimy o wyjaśnienie. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załaczniku nr 9 do SIWZ "Opis przedmiotu Zamówienia", rozdział 6.8: JEST: 19. Wymieniane dane muszą byd zaszyfrowane w sposób umożliwiający ich odczytanie tylko przez adresata ( jednostkę do której są skierowane). POWINNO BYD: 19. Pytanie nr 216 Dotyczy zapisów rozdziału i załącznika 9. Usługa buforowania dla klienta pobierania EDM. Czy biorąc pod uwagę oczekiwania Zamawiającego, co do interoperacyjności systemu MSIM, poprawnym jest założenie, że zamawiający oczekuje implementacji usługi buforowania w ramach protokołu XDS.b? Czy Wykonawca dla potrzeb wyceny może przyjąd założenie że Zamawiający, dla poprawnej realizacji komunikacji asynchronicznej zapewni obsługę rozszerzenia protokołu XDS.b - Asynchronous Web Services Exchange, we wszystkich systemach które będą korzystały z transakcji ITI-43?

7 Charakterystyka wykorzystania protokołu XDS.b znajduje się w załączniku 9A. Pytanie nr 221 Dotyczy pkt. 2.6, str. 20, zał. nr 9. Zamawiający napisał, że Aktualna wydajnośd usługi powinna byd wystarczająca do planowanej skali systemu oraz Usługa znakowania czasem musi posiadad wydajnośd na poziomie oferowanym przez CAPE w Małopolsce. 1) Prosimy o przedstawienie dokładnej informacji o aktualnej wydajności realizowanej przez system CAPE w Małopolsce w zakresie znakowania czasem oraz weryfikacji znacznika czasu. 2) Wykonawca zaznacza, że wymagania Zamawiającego dotyczące zapewnienia wydajności przez usługi znakowania czasem oraz weryfikacji znacznika czasu, które zostaną wdrożone na poziomie warstwy regionalnej nie mogą zostad spełnione przez żadnego z Wykonawców z przyczyn oczywistych (narzut czasowy na komunikację pomiędzy warstwą regionalną, a systemem CAPE w Małopolsce, czas odpowiedzi interfejsu integracyjnego systemu CAPE w Małopolsce). W związku z tym prosimy o precyzyjne zdefiniowanie wymaganej wydajności usługi znakowania czasem oraz weryfikacji znacznika czasu, która zostanie wdrożona na platformie regionalnej systemu MSIM. Ad. 1) Zamawiający informuje, że szczegółowy opis funkcjonalności CAPE znajduje się w sekcji 3.8 Załącznika nr 9 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia". Dodatkowo Zamawiający zmienił SIWZ dodając załącznik 9B. W załączniku 9B do SIWZ znajdują się wyciągi ze spisów treści dokumentacji CAPE, która zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy. Ad. 2) Zamawiający informuje, że narzut czasowy związany z komunikacją nie będzie wliczany co pomiaru wydajności współpracy z CAPE. Pytanie nr 260 Dotyczy pkt , str. 39, zał. nr 9. Informacja dotycząca terminali Linux w szpitalu im. J. Dietla w Krakowie. 1. Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji wykorzystywanego systemu Linux (rodzaj dystrybucji oraz numer wersji). 2. Prosimy w wyjaśnienie infrastruktury wykorzystującej terminale Linux: a) Na jakim systemie operacyjnym uruchomiony jest serwer terminali, do którego łączą się terminale Linux.

8 b) Czy pracownicy będą korzystali z terminali Linux w celu dostępu do systemu MSIM lub repozytorium EDM dostarczanego w ramach projektu. Ad 1. Linux AbaReumat tinycore Ad 2.a. HP-UX v B poprzez telnet/ssh + Windows Serwer 2012 (w sumie 20 cal rotacyjnie/okazjonalnie wykorzystywany w przypadku konieczności korzystania z Windows najczęściej administracja) Ad 2.b TAK Pytanie nr 261 Dotyczy pkt , str. 79, zał. nr 9. Zamawiający wymaga aby "System musi umożliwiad uwierzytelnianie i autoryzację na podstawie informacji przechowywanej w Active Directory". Z kolei w pkt. 2.7, str.20, zał. nr 9 Zamawiający napisał, że "każdy użytkownik będzie miał klucz/token weryfikowany przez serwer certyfikacji", a w pkt. 5, str. 14, zał. nr 9 "Uwierzytelnianie użytkowników musi byd realizowane na podstawie jednoznacznie przydzielonego loginu oraz hasła użytkownika". Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganej metody uwierzytelniania dla personelu medycznego oraz pacjentów. Zamawiający, że ozdział 6.8 zawiera komplet informacji odpowiadających na zgłoszoną wątpliwośd. Pytanie nr 271 Dot. Zał. 9 OPZ:; Pkt Zakres szkoleo wymagania dla szkoleo dla obsługi technicznej Systemu Zamawiający wymaga przeprowadzenia akredytowanego szkolenia z zakresu dostarczonej usługi katalogowej natomiast z wymagao SIWZ nie wynika potrzeba dostawy oprogramowania usług katalogowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

9 Pytanie nr 97 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 6.13 Strona 89. Wymaganie e-r.3.2 System musi wspierad proces weryfikacji e Rejestracji do oddziałów szpitalnych w zakresie rejestracji na podstawie więcej niż jednego skierowania do szpitala. Wsparcie ma na celu uniknięcie sytuacji, w których Pacjent na podstawie różnych skierowao rejestruje się na pobyt w wielu oddziałach, np. na podstawie dwóch różnych skierowao rejestruje się na pobyt w jednym oddziale, a na podstawie drugiego skierowania rezerwuje termin w innym oddziale. Pobyt w pierwszym oddziale kooczy się, ale termin planowanego przyjęcia do drugiego oddziału jest wyznaczony przed upływem 14 dni od wypisu z poprzedniego oddziału. Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, iż usługa e-rejestracji dotyczy elektronicznej rejestracji na wizyty (do pracowni, gabinetów lekarskich) o czym mowa w całym OPZ (założeniach, wymaganiach i procesach biznesowych), a nie obejmuje rejestracji na pobyty szpitalne (brak takich wymagao w OPZ). Jeśli Zamawiający potwierdza powyższe, to prosimy o wykreślenie tego wymagania. Jeśli nie potwierdza, to prosimy o podanie szczegółowych wymagao odnośnie tego typu elektornicznych rejestracji na oddziały szpitalne oraz odpowiedź czy systemy szpitalne są przygotowane do tego typu rejestracji. Zamawiający oczekuje, że planowe zabiegi w Szpitalu powinny podlegad rejestracji. W tym kontekście możliwośd wdrożenia funkcjonalności polegającej na kontroli przebiegu procesu rejestracji nie budzi wątpliwości Zamawiającego. Pytanie nr 147 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 141 wymaganie DOK.10 Zamawiający napisał, że: Wykonawca musi opracowad szczegółowy projekt techniczny dostarczanego rozwiązania umożliwiający instalację i konfigurację wszystkich wymaganych komponentów oraz aplikacji. Jako Projekt techniczny rozumie się dokumentację opisującą szczegółową konfigurację komponentów, ich wzajemnych relacji i powiązao umożliwiających zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie i poprawną pracę poszczególnych aplikacji i systemów. Projekt techniczny musi obejmowad co najmniej następujące informacje: - Model architektury logicznej (listę i opis komponentów, wraz z wykazem oprogramowania, za pomocą którego dany komponent jest realizowany, interfejsy logiczne pomiędzy komponentami Systemu)

10 - Model architektury technicznej (wykaz oprogramowania standardowego, wykaz oprogramowania dedykowanego budowanego w ramach niniejszego postępowania, konfigurację oprogramowania, opis interfejsów z systemami zewnętrznymi wraz ze specyfikacją komunikacji, rozmieszczenie oprogramowania w architekturze fizycznej) - Architektura fizyczna (opis dostarczonego sprzętu w tym nazwa/typ urządzenia, rola w systemie, parametry, numer seryjny; architektura fizyczna rozwiązania, architektura sieciowa, projekt instalacji dostarczanego rozwiązania, konfigurację urządzeo) - Model projektowy (model bazy danych, interfejsy międzysystemowe), - Schemat strukturalny/blokowy podłączenia wszystkich elementów infrastruktury sprzętowej osobno dla regionu i jednostek lokalnych oraz dla całego systemu MSIM (z uwzględnieniem projektu okablowania, podłączenia poszczególnych portów oraz gniazd) - Dokumentacja procesu wytwórczego dla oprogramowania dedykowanego budowanego na potrzeby niniejszego zamówienia (opis standardów pisania kodów źródłowych, opis wykorzystanych technologii w tym języki programowania, biblioteki). Zamawiający w wymaganiu opisał szczegółowo elementy szczegółowego projektu technicznego. Równocześnie w wymaganiu DOK.2 zapisał, że dokument Analiza przedwdrożeniowa zawiera między innymi Projekt Techniczny Systemu MSIM. W 3 Załącznika 8 (zawierającego IPU) określił graniczny termin przedłożenia Analizy jako 30 dni od daty podpisania umowy. Ponadto w treści wymagania Zamawiający używa stwierdzeo typu opis dostarczonego sprzętu, a sprzęt będzie dostarczany zgodnie z projektem Umowy w etapie II oraz III, a więc dostarczenie tego opisu na etapie analizy nie jest możliwe. W związku z tym prosimy o wyłączenie Projektu technicznego Systemu MSIM z Analizy przedwdrożeniowej i określenie w zapisach SIWZ i OPZ, że projekt tej należy opracowad w ramach osobnego Etapu, który powinien się zakooczyd najpóźniej przez Etapem VI. Innym rozwiązaniem jest podzielenie zakresu szczegółowego projektu technicznego na części dostarczane w ramach poszczególnych etapów: 1. Model architektury logicznej Etap I Analiza przedwdrożeniowa 2. Model architektury technicznej odpowiednio Etap IV Dostawa (dostarczenie), instalację i konfigurację oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz Etap V - Dostawę (dostarczenie), instalację i konfigurację oprogramowania aplikacyjnego 3. Architektura fizyczna odpowiednio Etap II - dostawa (dostarczenie), instalację i konfigurację infrastruktury sieciowej oraz Etap III -dostawa (dostarczenie), instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej 4. Model projektowy Etap VI - Integracja systemu MSIM 5. Schemat strukturalny/blokowy podłączenia wszystkich elementów infrastruktury sprzętowej - Etap III -dostawa (dostarczenie), instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej

11 6. Dokumentacja procesu wytwórczego dla oprogramowania dedykowanego budowanego na potrzeby niniejszego zamówienia Etap I Analiza przedwdrożeniowa Patrz pytanie nr. 151 Pytanie nr 151 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 139 i następne Zamawiający zawarł w OPZ wymagania dotyczące Dokumentacji jednak nie wskazał w jednoznaczny sposób na jakim etapie projektu ma byd dostarczona opisana Dokumentacja oraz nie określił procedury akceptacji przedstawionej przez Wykonawcę Dokumentacji. Prosimy w związku z tym o uzupełnienie zapisów SIWZ i OPZ w następujący sposób: 1. Dokumentacja, o której mowa w wymaganiach DOK.2, DOK.3. DOK.4. DOK.5 należy dostarczyd w ramach Etapu I Analiza przedwdrożeniowa 2. Dokumentacja, o której mowa wymaganiach: DOK.6, DOK.7, DOK.8, DOK.11, DOK.12, DOK.15, DOK.17, DOK.18, DOK.19, DOK.20, DOK.21 należy dostarczyd najpóźniej w ramach Etapu VIII Odbiór koocowy 3. Dokumentacja, o której mowa wymaganiach: DOK.9 należy dostarczyd najpóźniej w ramach etapu VI Integracja systemu MSIM 4. Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.10 zgodnie z zasadą opisaną w pytaniu do wymagania DOK Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.13, DOK.14 należy dostarczyd najpóźniej w ramach etapu 7 testy i szkolenia 6. Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.16 należy dostarczyd na etapie zależnym od rodzaju dokumentacji, której dotyczą pliki źródłowe zgodnie z poprzednimi punktami. Równocześnie wnioskujemy, aby dla dostarczanej dokumentacji opisanej wymaganiami przyjąd opisaną poniżej procedurę akceptacji: 1. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej dokumentacji w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) lub zgłosi pisemnie uwagi w tym terminie (uwagi będą konkretne w jasny sposób informujące jakie modyfikacje przedstawionego materiału powinien wprowadzid Wykonawca, aby Zamawiający dokonał jego akceptacji).

12 2. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) wprowadzi modyfikacje wynikające z przedstawionych uwag lub wyjaśni z jakiego powodu odrzucił uwagi. 4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 1 dnia roboczego) zweryfikuje poprawiony materiał i dokona akceptacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeo co do powodów ewentualnego odrzucenia uwag w przeciągu 2 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 1 dnia roboczego) oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 5. W przypadku sporu dotyczącego ewentualnych odrzuconych uwag kierownictwo projektu przygotuje rekomendację dla Komitetu sterującego, który podejmie ostateczną decyzję dotyczącą kwestii spornych. Opisana procedura nie dotyczy akceptacji następującej dokumentacji: Pełna dokumentacja standardowo dostarczaną przez producentów do dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania (opisana wymaganiem DOK.17), Karty gwarancyjne dla oprogramowania oraz sprzętu wchodzącego w zakres systemu MSIM obowiązujące dla całego okresu gwarancyjnego (opisane wymaganiem DOK. 18) Dokumentację licencyjna dla oprogramowania oraz sprzętu wchodzącego w zakres systemu MSIM (opisana wymaganiem DOK.19) Kody źródłowe systemu MSIM (opisane w wymaganiu DOK.20) Wymieniona dokumentacja nie podlega akceptacji dotyczącej treści, a tylko ilości Wykonawca nie ma wpływu na treśd tej dokumentacji. Zamawający wprowadza następującą zmianę w SIWZ: Załącznik nr 9 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia", Sekcja 9.1 Dodaje się wymaganie DOK.22 w brzmieniu: 1. Dokumentacja, o której mowa w wymaganiach DOK.2, DOK.3. DOK.4. DOK.5 należy dostarczyd w ramach Etapu I Analiza przedwdrożeniowa 2. Dokumentacja, o której mowa wymaganiach: DOK.6, DOK.7, DOK.8, DOK.11, DOK.12, DOK.15, DOK.17, DOK.18, DOK.19, DOK.20, DOK.21 należy dostarczyd najpóźniej w ramach Etapu VIII Odbiór koocowy

13 3. Dokumentacja, o której mowa wymaganiach: DOK.9 należy dostarczyd najpóźniej w ramach etapu VI Integracja systemu MSIM 4. Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.10 zgodnie z zasadą opisaną w pytaniu do wymagania DOK Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.13, DOK.14 należy dostarczyd najpóźniej w ramach etapu 7 testy i szkolenia 6. Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.16 należy dostarczyd na etapie zależnym od rodzaju dokumentacji, której dotyczą pliki źródłowe zgodnie z poprzednimi punktami. Dodaje się wymaganie DOK.23 w brzmieniu: 1. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej dokumentacji w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) lub zgłosi pisemnie uwagi w tym terminie (uwagi będą konkretne w jasny sposób informujące jakie modyfikacje przedstawionego materiału powinien wprowadzid Wykonawca, aby Zamawiający dokonał jego akceptacji). 2. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) wprowadzi modyfikacje wynikające z przedstawionych uwag lub wyjaśni z jakiego powodu odrzucił uwagi. 4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 1 dnia roboczego) zweryfikuje poprawiony materiał i dokona akceptacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeo co do powodów ewentualnego odrzucenia uwag w przeciągu 2 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 1 dnia roboczego) oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 5. W przypadku sporu dotyczącego ewentualnych odrzuconych uwag kierownictwo projektu przygotuje rekomendację dla Komitetu sterującego, który podejmie ostateczną decyzję dotyczącą kwestii spornych. Pytanie nr 160 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział str. 147 Zamawiający napisał, że: Warunkiem rozpoczęcia instruktaży stanowiskowych jest akceptacja przez Zamawiającego zakresu instruktaży oraz materiałów dydaktycznych wspierających instruktaż Prosimy o przyjęcie procedury akceptacji zakresu instruktaży oraz materiałów dydaktycznych takiej jak zaproponowana dla spisu treści Analizy Przedwdrożeniowej (Procedura opisana dla specyfikowanego powyżej Pytania 15. Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 139 i następne)

14 Propozycja odpowiedzi: Zamawający wprowadza następującą zmianę w SIWZ: Załącznik nr 9 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia", Sekcja JEST: Warunkiem rozpoczęcia instruktaży stanowiskowych jest akceptacja przez Zamawiającego zakresu instruktaży oraz materiałów dydaktycznych wspierających instruktaż. Zamawiający dopuszcza materiały e-learning, które udostępnione będą na portalu WWW Zamawiającego. POWINNO BYD: Warunkiem rozpoczęcia instruktaży stanowiskowych jest akceptacja przez Zamawiającego zakresu instruktaży oraz materiałów dydaktycznych wspierających instruktaż. Zamawiający dopuszcza materiały e-learning, które udostępnione będą na portalu WWW Zamawiającego. 1. Zamawiający dokona akceptacji zakresu instruktaży i materiałów dydaktycznych w terminie 5 dni roboczych lub zgłosi pisemnie uwagi w tym terminie (uwagi będą konkretne w jasny sposób informujące jakie modyfikacje przedstawionego materiału powinien wprowadzid Wykonawca, aby Zamawiający dokonał jego akceptacji). 2. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag w terminie 5 dni roboczych oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych wprowadzi modyfikacje wynikające z przedstawionych uwag lub wyjaśni z jakiego powodu odrzucił uwagi. 4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zweryfikuje poprawiony materiał i dokona akceptacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeo co do powodów ewentualnego odrzucenia uwag w przeciągu 2 dni roboczych oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 5. W przypadku sporu dotyczącego ewentualnych odrzuconych uwag kierownictwo projektu przygotuje rekomendację dla Komitetu sterującego, który podejmie ostateczną decyzję dotyczącą kwestii spornych. Pytanie nr 178 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), str. 12) "2. Wymiana oraz udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami medycznymi: Usługa dostępna dla personelu medycznego będzie umożliwiad pobranie dokumentacji medycznej

15 pacjenta zgromadzonej w jednostkach medycznych uczestniczących w projekcie. Zakres wymienianych danych pomiędzy jednostkami może byd różny i zależy od specjalizacji danej jednostki, a także od zasobu dokumentacji gromadzonej w jej systemach dziedzinowych. Dokumentacja będzie pobierana z listy uzyskanej w procesie wyszukiwania. W przypadku konieczności pobrania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta z konkretnego pobytu/wizyty wymaga się możliwośd jej zamówienia/pobrania jedynie w trzech wariantach możliwych do wybrania przez Użytkownika: Podstawowa dokumentacja medyczna (m. in. dokumentacja zewnętrzna: karta informacyjna, karta porady specjalistycznej, karta informacyjna SOR). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty bez danych obrazowych (mniejsza objętośd). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty z danymi obrazowymi w jakości diagnostycznej (duża objętośd)" Czy zapis "pobrania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta z konkretnego pobytu/wizyty" (i opis jej zakresów, w podpunktach) oznacza możliwośd pobrania za pośrednictwem MSIM także tych dokumentów, które nie zostały zarejestrowane przez podmiot udostępniający w regionalnym Rejestrze EDM? Dlaczego miały by nie byd zarejestrowane w lokalnym rejestrze edm? Czy dla zakresu "pełna dokumentacja medyczna" ma zastosowanie wcześniejszy zapis "Zakres wymienianych danych pomiędzy jednostkami może byd różny i zależy *...+ od zasobu dokumentacji gromadzonej" i czy oznacza to w tym przypadku, że w takim pakiecie "pełnej dokumentacji" mają byd umieszczone *automatycznie* wszystkie dokumenty z konkretnego pobytu/wizyty (z ew. wyłączeniem wyników obrazowych) jakie są zgromadzone w udostępniającym podmiocie leczniczym? Czy może lista udostępnianych w tym trybie dokumentów podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez odpowiedzialną osobę w podmiocie udostępniającym? Odpowiedzi: W przypadku poprawnego funkcjonowania MSIM nie powinno byd sytuacji, gdy dokumentacja w warstwie lokalnej nie jest zarejestrowana w warstwie regionalnej. Dla zakresu "pełna dokumentacja medyczna" ma zastosowanie wcześniejszy zapis "Zakres wymienianych danych pomiędzy jednostkami może byd różny i zależy *...+ od zasobu dokumentacji gromadzonej". Użytkownik może pobrad płną dostępną dla niego (po uwzględnieniu uprawnieo do dokumentacji) dokumentację medyczną dotyczącą pacjenta, oznacza to, że nie może on pobrad, dokumentacji, do której nie ma dostępu. Lista jest weryfikowana automatycznie na podstawie dostępnych uprawnieo użytkownika. Pytanie nr 208

16 Dotyczy rozdziału 2.1.2, str. 7, załącznika 9. Zamawiający, w definicji warstwy lokalnej napisał: Wiarygodnośd EDM będzie wymagała poświadczenia przy użyciu mechanizmów zaimplementowanych w systemie Prosimy o wyjaśnienie oczekiwao Zamawiającego co do mechanizmów poświadczeo zaimplementowanych w systemie. Wiarygodnośd będzie weryfikowana przez analizę podpisów dokumentacji oraz informacji na temat tego, kto pobiera tę dokumentację. Pytanie nr 209 Dotyczy rozdziału 2.1.2, str. 7 i rozdziału 2.2.1, str. 12 załącznika 9,. Zamawiający napisał: W przypadku konieczności pobrania przez lekarza pełnej dokumentacji medycznej pacjenta z konkretnego pobytu/wizyty wymaga się możliwośd jej zamówienia/pobrania jedynie w trzech wariantach możliwych do oznaczenia przez Użytkownika: Podstawowa dokumentacja medyczna (m. in. dokumentacja zewnętrzna: karta informacyjna, karta porady specjalistycznej, karta informacyjna SOR). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty bez danych obrazowych (mniejsza objętośd). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty z danymi obrazowymi, w jakości diagnostycznej (duża objętośd). Wykonawca zaznacza, że przedstawiona propozycja nie uwzględnia specyfiki danych zbieranych przez systemy dziedzinowe. Gromadzenie danych obrazowych, w jakości diagnostycznej na stacjach roboczych Użytkownika może przekraczad możliwości infrastruktury informatycznej Zamawiającego i w prawidłowej realizacji wymagałaby integracji z systemami klasy PACS, które zgodnie z zapisami załącznika 9, nie będą integrowane bezpośrednio z Repozytorium EDM. Zamawiający wyjaśnia, że przedstwiona ogólna koncepcja ma za zadanie rozwiązanie opisanego problemu. Z pytania (a raczej wątpliwości) nie wynika z resztą żadna konkluzja: oczywiste jest, że w pewnych przypadkach dane obrazowe będą musiały byd przekazywane. W związku z tym zapisy

17 pozostają bez zmiany, a dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że szczegóły realizacji wymagao SIWZ zostaną doprecyzowane na etapie Analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 211 Dotyczy rozdziału 2.2.1, str. 11 załącznika 9. Zamawiający napisał: Wymaga się integracji z usługami sieciowymi systemów dziedzinowych, które zostaną udostępnione przez każdego z partnerów Zapis ten stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapisami wyłączającymi integracje z systemami dziedzinowymi z zakresu projektu MSIM. Prosimy o usunięcie zapisu. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załaczniku nr 9 do SIWZ "Opis przedmiotu Zamówienia", rozdział 2.2.1: JEST: Wymaga się integracji z usługami sieciowymi systemów dziedzinowych, które zostaną udostępnione przez każdego z partnerów. POWINNO BYD: Wymagane jest udostępnienie interfesjów pozwalających w przyszłości na integrację z systemami partnerów (tj. sama integracja jest poza zakresem zamówienia). Wyjątkiem są systemy HIS, gdzie integracja jest zapewniona przez umowy będące załącznikiem do SIWZ. Pytanie nr 215 Dotyczy zapisów rozdziałów 2.12, str. 28, i 2.15, str. 31 załącznika 9. Wymienione rozdziały zdają się opisywad tą samą funkcjonalnośd. Wykonawca prosi o wyjaśnienie różnicy, lub uwspólnienie opisów. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmiany. Istotne kwestie dotyczące tego aspektu znajdują się w kilku rozdziałach.

18 Pytanie nr 228 Dotyczy pkt 6.10, str. 82, zał. nr 9. Zamawiający w pkt 24 wymaga aby system zarządzania tożsamością umożliwiał Tworzenie i monitorowanie kopii zapasowych informacji i konfiguracji przechowywanych w systemie kontroli dostępu. Wykonawca zwraca uwagę, że tworzenie kopii zapasowych informacji i konfiguracji wszystkich modułów systemu MSIM będzie realizowane przez dedykowany moduł do tworzenia backupów, dlatego prosimy o wykreślenie tego wymagania w stosunku do wymagao dotyczących systemu zarządzania tożsamością. Pozostawiamy bez zmiany. W opinii Zamawiającego Tworzenie i monitorowanie kopii zapasowych informacji i konfiguracji przechowywanych w systemie kontroli dostępu jest odrębnym mechanizmem w stosunku do tworzenia backupów. Pytanie nr 239 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 6.14 str. 84, Wymaganie e-r.3.2 Zamawiający napisał : System musi wspierad proces weryfikacji e-rejestracji do oddziałów szpitalnych w zakresie rejestracji na podstawie więcej niż jednego skierowania do szpitala. Wsparcie ma na celu uniknięcie sytuacji, w których Pacjent na podstawie różnych skierowao rejestruje się na pobyt w wielu oddziałach, np. na podstawie dwóch różnych skierowao rejestruje się na pobyt w jednym oddziale, a na podstawie drugiego skierowania rezerwuje termin w innym oddziale. Pobyt w pierwszym oddziale kooczy się, ale termin planowanego przyjęcia do drugiego oddziału jest wyznaczony przed upływem 14 dni od wypisu z poprzedniego oddziału. Wykonawca pragnie zaznaczyd, system e-rejestracja nie powinien umożliwiad rejestrowania się do oddziałów a jedynie do poradni i prosimy o jej usunięcie z OPZ.

19 Zamawiający oczekuje, że planowe zabiegi w Szpitalu powinny podlegad rejestracji. W tym kontekście możliwośd wdrożenia funkcjonalności polegającej na kontroli przebiegu procesu rejestracji nie budzi wątpliwości Zamawiającego. Pytanie nr 279 Dotyczy zał. 7, pkt Oprogramowanie, kolumna Podstawa prawna zaoferowania licencji Co należy wypełnid w kolumnie Podstawa prawna zaoferowania licencji. Prosimy o podanie kilku przykładów wypełnienia tej kolumny. Przykłady podstaw prawnych oferowania licencji: - produkt własny - prawa autorskie, - licencja GPL, LGPL, AGPL (z jednoznacznym identyfikatorem treści licencji: UWAGA treśd licencji nie może byd sprzeczna z SIWZ), - umowa o dystrybucji z Producentem, - podwykonawstwo. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że: Nazwa oprogramowania Liferay Portal) - to oficjalna nazwa oprogramowania dystrybuowana w Polsce (np. Jednoznaczny identyfikator licencji to identyfikator pozwalający na określenie wersji, edycji oraz zakresu licencji (np. Windows Server 2008 R2 Datacenter ) Producent / dysponent autorskich praw majątkowych powinien byd tu wskazany właściciel praw (nie dystrybutor) np. Windows Server 2008 R2 Datacenter Pytanie nr 280 Dotyczy zał. 7, pkt Oprogramowanie, Oprogramowanie zabezpieczające - serwery fizyczne Prosimy o wytyczne, jak należy wypełnid formularz ofertowy dla ww. produktów, w przypadku niestosowania w rozwiązaniu wykonawcy żadnego serwera fizycznego, a oparcia koncepcji wyłącznie na serwerach wirtualnych?

20 Zamawiający wymaga zarówno zabezpieczenia serwera fizycznego jak i wirtualnego, więc taka sytuacja nie może mied miejsca. Pytanie nr 82 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.8 Strona 22. Zapis: W ramach usługi realizowany będzie scenariusz: - pacjent w IKP wyszukuje w wykazie interesującą go dokumentację medyczną (na podstawie indeksu zlokalizowanego w warstwie regionalnej) * +" Pytanie: W związku z tym, że: - IKP jest aplikacją kliencką P1, która nie komunikuje się z systemami zewnętrznymi w stosunku do P1 - w P1 (w tym IKP) wyszukiwanie dokumentacji medycznej jest realizowane na danych zgromadzonych w systemach P1 (a nie systemach zewnętrznych w stosunku do P1 jakimi są systemy regionalne), - zamówienie na dokumentację medyczną jest konstruowane w P1 na podstawie informacji wyszukanej w systemach P1 powyższy fragment scenariusza jest sprzeczny z obecnym paradygmatem P1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany do integracji MSIM z P1 w zakresie IKP wyłącznie na podstawie opublikowanej przez CSIOZ dokumentacji opisującej szczegółowo taką integrację, nie zaś na podstawie zapisów OPZ projektu MSIM. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany do integracji MSIM z P1 w zakresie IKP wyłącznie na podstawie opublikowanej przez CSIOZ dokumentacji opisującej szczegółowo taką integrację, nie zaś na podstawie zapisów OPZ projektu MSIM. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę że w zakresie zamówienia jest dostosowywanie MSIM do aktualnych wytycznych CSIOZ w zakresie platformy P1 przez okres wskazany w ofercie lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru koocowego systemu, w tym uzyskiwanie wszystkich wymaganych certyfikacji.

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo