Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków"

Transkrypt

1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w związku z prowadzoną procedurą przetargową o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 399/ZP/2014 odpowiada na zapytania uczestników postępowania o następującej treści: Pytanie nr 78 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.8 Strona 21. Zapis: System zapewni możliwośd wysyłania komunikatów obsługiwanych przez system centralny zgodnie z dokumentem Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, którego systemu (P1 czy MSIM) dotyczy zapis o zapewnieniu możliwości wysyłania komunikatów. Zamawiający wyjaśnia, że integracja wymaga dwustronnej wymiany danych pomiędzy systemem P1, a MSIM. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę że w zakresie zamówienia jest dostosowywanie MSIM do aktualnych wytycznych CSIOZ w zakresie platformy P1 przez okres wskazany w ofercie lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru koocowego systemu, w tym uzyskiwanie wszystkich wymaganych certyfikacji. Pytanie nr 79

2 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.8 Strona 21. Zapis: System zapewni możliwośd wysyłania komunikatów obsługiwanych przez system centralny zgodnie z dokumentem Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty. Pytanie: Biorąc pod uwagę obecną konstrukcję IKP, która zasadniczo różni się od Prototypu IKP prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca ma obsługiwad komunikaty zgodnie z dokumentem Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty.. Pytanie wynika z faktu, że Prototypu IKP i e-rejestracji nie są zbieżne z bieżącym projektem P1, a w związku z tym integracja nie powinna się odbywad na podstawie cytowanego dokumentu lecz na podstawie dokumentów publikowanych przez CSIOZ, które opisują lub w przyszłości będą opisywad realny zakres integracji z P1. Zamawiający zwraca uwagę że w zakresie zamówienia jest dostosowywanie MSIM do aktualnych wytycznych CSIOZ w zakresie platformy P1 przez okres wskazany w ofercie lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru koocowego systemu, w tym uzyskiwanie wszystkich wymaganych certyfikacji. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załaczniku nr 9 do SIWZ ""Opis przedmiotu Zamówienia"", rozdział 2.8: JEST: System zapewni możliwośd wysyłania komunikatów obsługiwanych przez system centralny zgodnie z dokumentem Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty w wersji aktualnej w okresie wykonywania usługi. POWINNO BYD: System zapewni możliwośd wysyłania komunikatów obsługiwanych przez system centralny zgodnie ze wskazaną w niniejszej SIWZ dokumentacją projektu P1. Pytanie nr 81 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.8 Strona 21. Zapis: Wymaga się dostosowania systemu MSIM do kolejnych wdrażanych w ramach Projektu P1 funkcji IKP realizowanych przez CSIOZ oraz przepisów prawa regulujących ten obszar w ramach usługi dostawy i nadzoru autorskiego. Pytanie:

3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający tym powyższym zapisem wymaga od Wykonawcy dostosowania MSIM wyłącznie w zakresie przyszłych funkcji IKP przewidzianych do integracji z systemami regionalnymi, nie zaś do dostosowania wszystkich kolejnych wdrażanych w ramach Projektu P1 funkcji IKP realizowanych przez CSIOZ niezależnie czy są przewidziane do integracji z systemami regionalnymi czy nie. Zamawiający potwierdza, że nie wymaga od Wykonawcy dostosowania MSIM w zakresie inny niż zakres przewidziany w P1 do integracji z systemami regionalnymi. Pytanie nr 144 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 139 wymaganie DOK.3 Zamawiający napisał, że: W ramach analizy przedwdrożeniowej musi zostad przeprowadzona wizja lokalna w terminach uzgodnionych z Partnerami Projektu. Jej wyniki Wykonawca zobowiązany jest przedstawid w dokumencie Analiza przedwdrożeniowa. Ponieważ na realizację Analizy przedwdrożeniowej Zamawiający przeznaczył jedynie 30 dni kalendarzowych prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający nie uzgodni terminów wizji lokalnej w datach umożliwiających terminową realizację zadao Wykonawcy, Zamawiający stosownie przesunie termin przedłożenia dokumentu Analiza przedwdrożeniowa. Zamawiający potwierdza, że jeżeli Zamawiający nie uzgodni terminów wizji lokalnej w datach umożliwiających terminową realizację zadao Wykonawcy, Zamawiający stosownie przesunie termin przedłożenia dokumentu Analiza przedwdrożeniowa. Pytanie nr 146 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 139 wymaganie DOK.5 Zamawiający napisał, że: Wykonawca opracuje Plan Komunikacji dla projektu MSIM projekt pilotażowy w ramach którego będą zebrane informacje nt.: - Danych kontaktowych członków zespołu projektowego - Zasady komunikacji (formalnej oraz operacyjnej)

4 - Przyporządkowanie ról projektowych do osób zaangażowanych w prace projektowe (w tym odpowiedzialnośd za dany produkt/komponent). Zamawiający nie wskazał sposobu, ani terminu akceptacji przygotowanie przez Wykonawcę Planu Komunikacji. Tymczasem wymagany zapisami Umowy termin wykonania analizy to 30 dni kalendarzowych. Zasady komunikacji powinny obowiązywad w trakcie prac analitycznych. Prosimy w związku z tym o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje i będzie stosował przedstawiony przez Wykonawcę Plan Komunikacji bez zgłaszania uwag. Zamawiający potwierdza, że jeżeli nie uzgodni nie w wyniku przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - terminów wizji lokalnej w datach umożliwiających terminową realizację zadao Wykonawcy, Zamawiający stosownie przesunie termin przedłożenia dokumentu Analiza przedwdrożeniowa. Pytanie nr 152 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.2 str. 142 Zamawiający napisał, że: Szkolenia kierowane dla obsługi technicznej muszą byd certyfikowane. W ramach szkoleo certyfikowanych Wykonawca zapewni (i sfinansuje) możliwośd jednorazowego zdawania egzaminu dla każdego z uczestników szkolenia potwierdzającego zdobycie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych w celu prawidłowej realizacji, utrzymania i rozwijania produktów Projektu. Prosimy o szczegółową i zamkniętą listę szkoleo, dla których wymagane są szkolenia certyfikowane lub badanie jednoznacznej zasady, która pozwoli na etapie oferty określid Wykonawcy zakres tych szkoleo. Szkolenia certyfikowane to szkolenia Wykonawcy w ramach produktów wytworzonych przez niego. Szkolenia akredytowane to szkolenia w zakresie produktów innych Wykonawców dostarczanych w ramach projektu zgodnie z systemem szkoleo dla tych produktów. Tak więc zakres szkoleo certyfikowanych określa Wykonawca przy założeniu, że ich zakres powinien byd wystarczający do obsługi administracji MSIM. Pytanie nr 153

5 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.2 str. 142 Zamawiający napisał, że: Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym w Umowie do przedstawienia zbiorczego raportu ze szkoleo. Prosimy o potwierdzanie, że przez termin określony w umowie Zamawiający rozumie termin Etapu VII - Testy i szkolenia, wymagane zakooczenie w terminie przewidzianym we wzorze umowy - Załącznik nr 8 3. pkt. 1. Zamawiający potwierdza, że przez termin określony w umowie Zamawiający rozumie termin Etapu VII - Testy i szkolenia, wymagane zakooczenie w terminie przewidzianym we wzorze umowy - Załącznik nr 8 3. pkt. 1. Pytanie nr 173 WYMWIR.9. W związku z tym, że Zamawiający w wymaganiu WYMSO.5. specyfikuje iż Systemy Operacyjne muszą wspierad między innymi wirtualizację OVM, który nie posiada wsparcia dla systemu operacyjnego Ubuntu, prosimy o usunięcie z wymagania WYMWIR.9. wymogu wsparcia dla systemu Ubuntu. Zamawiający prostuje wcześniejszą odpowiedź na udzielone pytanie. Zamawający wprowadza następującą zmianę w SIWZ: Załącznik nr 9 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia", Sekcja 7.5.2, wymaganie WYMWIR. 9. JEST: Oprogramowanie do wirtualizacji musi wspierad instalację na wirtualnych maszynach co najmniej następujących systemów operacyjnych: systemy operacyjne z rodziny Windows (w szczególności MicrosoftWindows Server 2003, 2008, 2012, 2012R2, MicrosoftWindows 7, MicrosoftWindows 8), z rodziny Linux (w szczególności dystrybucje Red Hat, SuSE, Ubuntu), Solaris. POWINNO BYD: Oprogramowanie do wirtualizacji musi wspierad instalację na wirtualnych maszynach co najmniej następujących systemów operacyjnych: systemy operacyjne z rodziny Windows (w szczególności

6 MicrosoftWindows Server 2012, 2012R2, MicrosoftWindows 7, MicrosoftWindows 8), z rodziny Linux (co najmniej jednąz następujących dystrybucji Red Hat, SuSE, Ubuntu), Solaris. Pytanie nr 187 Dotyczy rozdziału 6.8, punkty 19 oraz 21, str. 79, str. 80 załącznika 9. Zamawiający napisał: 19. Wymieniane dane muszą byd zaszyfrowane w sposób umożliwiający ich odczytanie tylko przez adresata ( jednostkę do której są skierowane). ( )21. Wymieniane dane osobowe mają byd zaszyfrowane w sposób umożliwiający ich odczytanie tylko w jednostce, dla której są przeznaczone. Według Wykonawcy wymaganie 21 wynika bezpośrednio z 19. Jeśli jest inaczej prosimy o wyjaśnienie. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załaczniku nr 9 do SIWZ "Opis przedmiotu Zamówienia", rozdział 6.8: JEST: 19. Wymieniane dane muszą byd zaszyfrowane w sposób umożliwiający ich odczytanie tylko przez adresata ( jednostkę do której są skierowane). POWINNO BYD: 19. Pytanie nr 216 Dotyczy zapisów rozdziału i załącznika 9. Usługa buforowania dla klienta pobierania EDM. Czy biorąc pod uwagę oczekiwania Zamawiającego, co do interoperacyjności systemu MSIM, poprawnym jest założenie, że zamawiający oczekuje implementacji usługi buforowania w ramach protokołu XDS.b? Czy Wykonawca dla potrzeb wyceny może przyjąd założenie że Zamawiający, dla poprawnej realizacji komunikacji asynchronicznej zapewni obsługę rozszerzenia protokołu XDS.b - Asynchronous Web Services Exchange, we wszystkich systemach które będą korzystały z transakcji ITI-43?

7 Charakterystyka wykorzystania protokołu XDS.b znajduje się w załączniku 9A. Pytanie nr 221 Dotyczy pkt. 2.6, str. 20, zał. nr 9. Zamawiający napisał, że Aktualna wydajnośd usługi powinna byd wystarczająca do planowanej skali systemu oraz Usługa znakowania czasem musi posiadad wydajnośd na poziomie oferowanym przez CAPE w Małopolsce. 1) Prosimy o przedstawienie dokładnej informacji o aktualnej wydajności realizowanej przez system CAPE w Małopolsce w zakresie znakowania czasem oraz weryfikacji znacznika czasu. 2) Wykonawca zaznacza, że wymagania Zamawiającego dotyczące zapewnienia wydajności przez usługi znakowania czasem oraz weryfikacji znacznika czasu, które zostaną wdrożone na poziomie warstwy regionalnej nie mogą zostad spełnione przez żadnego z Wykonawców z przyczyn oczywistych (narzut czasowy na komunikację pomiędzy warstwą regionalną, a systemem CAPE w Małopolsce, czas odpowiedzi interfejsu integracyjnego systemu CAPE w Małopolsce). W związku z tym prosimy o precyzyjne zdefiniowanie wymaganej wydajności usługi znakowania czasem oraz weryfikacji znacznika czasu, która zostanie wdrożona na platformie regionalnej systemu MSIM. Ad. 1) Zamawiający informuje, że szczegółowy opis funkcjonalności CAPE znajduje się w sekcji 3.8 Załącznika nr 9 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia". Dodatkowo Zamawiający zmienił SIWZ dodając załącznik 9B. W załączniku 9B do SIWZ znajdują się wyciągi ze spisów treści dokumentacji CAPE, która zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy. Ad. 2) Zamawiający informuje, że narzut czasowy związany z komunikacją nie będzie wliczany co pomiaru wydajności współpracy z CAPE. Pytanie nr 260 Dotyczy pkt , str. 39, zał. nr 9. Informacja dotycząca terminali Linux w szpitalu im. J. Dietla w Krakowie. 1. Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji wykorzystywanego systemu Linux (rodzaj dystrybucji oraz numer wersji). 2. Prosimy w wyjaśnienie infrastruktury wykorzystującej terminale Linux: a) Na jakim systemie operacyjnym uruchomiony jest serwer terminali, do którego łączą się terminale Linux.

8 b) Czy pracownicy będą korzystali z terminali Linux w celu dostępu do systemu MSIM lub repozytorium EDM dostarczanego w ramach projektu. Ad 1. Linux AbaReumat tinycore Ad 2.a. HP-UX v B poprzez telnet/ssh + Windows Serwer 2012 (w sumie 20 cal rotacyjnie/okazjonalnie wykorzystywany w przypadku konieczności korzystania z Windows najczęściej administracja) Ad 2.b TAK Pytanie nr 261 Dotyczy pkt , str. 79, zał. nr 9. Zamawiający wymaga aby "System musi umożliwiad uwierzytelnianie i autoryzację na podstawie informacji przechowywanej w Active Directory". Z kolei w pkt. 2.7, str.20, zał. nr 9 Zamawiający napisał, że "każdy użytkownik będzie miał klucz/token weryfikowany przez serwer certyfikacji", a w pkt. 5, str. 14, zał. nr 9 "Uwierzytelnianie użytkowników musi byd realizowane na podstawie jednoznacznie przydzielonego loginu oraz hasła użytkownika". Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganej metody uwierzytelniania dla personelu medycznego oraz pacjentów. Zamawiający, że ozdział 6.8 zawiera komplet informacji odpowiadających na zgłoszoną wątpliwośd. Pytanie nr 271 Dot. Zał. 9 OPZ:; Pkt Zakres szkoleo wymagania dla szkoleo dla obsługi technicznej Systemu Zamawiający wymaga przeprowadzenia akredytowanego szkolenia z zakresu dostarczonej usługi katalogowej natomiast z wymagao SIWZ nie wynika potrzeba dostawy oprogramowania usług katalogowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

9 Pytanie nr 97 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 6.13 Strona 89. Wymaganie e-r.3.2 System musi wspierad proces weryfikacji e Rejestracji do oddziałów szpitalnych w zakresie rejestracji na podstawie więcej niż jednego skierowania do szpitala. Wsparcie ma na celu uniknięcie sytuacji, w których Pacjent na podstawie różnych skierowao rejestruje się na pobyt w wielu oddziałach, np. na podstawie dwóch różnych skierowao rejestruje się na pobyt w jednym oddziale, a na podstawie drugiego skierowania rezerwuje termin w innym oddziale. Pobyt w pierwszym oddziale kooczy się, ale termin planowanego przyjęcia do drugiego oddziału jest wyznaczony przed upływem 14 dni od wypisu z poprzedniego oddziału. Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, iż usługa e-rejestracji dotyczy elektronicznej rejestracji na wizyty (do pracowni, gabinetów lekarskich) o czym mowa w całym OPZ (założeniach, wymaganiach i procesach biznesowych), a nie obejmuje rejestracji na pobyty szpitalne (brak takich wymagao w OPZ). Jeśli Zamawiający potwierdza powyższe, to prosimy o wykreślenie tego wymagania. Jeśli nie potwierdza, to prosimy o podanie szczegółowych wymagao odnośnie tego typu elektornicznych rejestracji na oddziały szpitalne oraz odpowiedź czy systemy szpitalne są przygotowane do tego typu rejestracji. Zamawiający oczekuje, że planowe zabiegi w Szpitalu powinny podlegad rejestracji. W tym kontekście możliwośd wdrożenia funkcjonalności polegającej na kontroli przebiegu procesu rejestracji nie budzi wątpliwości Zamawiającego. Pytanie nr 147 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 141 wymaganie DOK.10 Zamawiający napisał, że: Wykonawca musi opracowad szczegółowy projekt techniczny dostarczanego rozwiązania umożliwiający instalację i konfigurację wszystkich wymaganych komponentów oraz aplikacji. Jako Projekt techniczny rozumie się dokumentację opisującą szczegółową konfigurację komponentów, ich wzajemnych relacji i powiązao umożliwiających zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie i poprawną pracę poszczególnych aplikacji i systemów. Projekt techniczny musi obejmowad co najmniej następujące informacje: - Model architektury logicznej (listę i opis komponentów, wraz z wykazem oprogramowania, za pomocą którego dany komponent jest realizowany, interfejsy logiczne pomiędzy komponentami Systemu)

10 - Model architektury technicznej (wykaz oprogramowania standardowego, wykaz oprogramowania dedykowanego budowanego w ramach niniejszego postępowania, konfigurację oprogramowania, opis interfejsów z systemami zewnętrznymi wraz ze specyfikacją komunikacji, rozmieszczenie oprogramowania w architekturze fizycznej) - Architektura fizyczna (opis dostarczonego sprzętu w tym nazwa/typ urządzenia, rola w systemie, parametry, numer seryjny; architektura fizyczna rozwiązania, architektura sieciowa, projekt instalacji dostarczanego rozwiązania, konfigurację urządzeo) - Model projektowy (model bazy danych, interfejsy międzysystemowe), - Schemat strukturalny/blokowy podłączenia wszystkich elementów infrastruktury sprzętowej osobno dla regionu i jednostek lokalnych oraz dla całego systemu MSIM (z uwzględnieniem projektu okablowania, podłączenia poszczególnych portów oraz gniazd) - Dokumentacja procesu wytwórczego dla oprogramowania dedykowanego budowanego na potrzeby niniejszego zamówienia (opis standardów pisania kodów źródłowych, opis wykorzystanych technologii w tym języki programowania, biblioteki). Zamawiający w wymaganiu opisał szczegółowo elementy szczegółowego projektu technicznego. Równocześnie w wymaganiu DOK.2 zapisał, że dokument Analiza przedwdrożeniowa zawiera między innymi Projekt Techniczny Systemu MSIM. W 3 Załącznika 8 (zawierającego IPU) określił graniczny termin przedłożenia Analizy jako 30 dni od daty podpisania umowy. Ponadto w treści wymagania Zamawiający używa stwierdzeo typu opis dostarczonego sprzętu, a sprzęt będzie dostarczany zgodnie z projektem Umowy w etapie II oraz III, a więc dostarczenie tego opisu na etapie analizy nie jest możliwe. W związku z tym prosimy o wyłączenie Projektu technicznego Systemu MSIM z Analizy przedwdrożeniowej i określenie w zapisach SIWZ i OPZ, że projekt tej należy opracowad w ramach osobnego Etapu, który powinien się zakooczyd najpóźniej przez Etapem VI. Innym rozwiązaniem jest podzielenie zakresu szczegółowego projektu technicznego na części dostarczane w ramach poszczególnych etapów: 1. Model architektury logicznej Etap I Analiza przedwdrożeniowa 2. Model architektury technicznej odpowiednio Etap IV Dostawa (dostarczenie), instalację i konfigurację oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz Etap V - Dostawę (dostarczenie), instalację i konfigurację oprogramowania aplikacyjnego 3. Architektura fizyczna odpowiednio Etap II - dostawa (dostarczenie), instalację i konfigurację infrastruktury sieciowej oraz Etap III -dostawa (dostarczenie), instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej 4. Model projektowy Etap VI - Integracja systemu MSIM 5. Schemat strukturalny/blokowy podłączenia wszystkich elementów infrastruktury sprzętowej - Etap III -dostawa (dostarczenie), instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej

11 6. Dokumentacja procesu wytwórczego dla oprogramowania dedykowanego budowanego na potrzeby niniejszego zamówienia Etap I Analiza przedwdrożeniowa Patrz pytanie nr. 151 Pytanie nr 151 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 139 i następne Zamawiający zawarł w OPZ wymagania dotyczące Dokumentacji jednak nie wskazał w jednoznaczny sposób na jakim etapie projektu ma byd dostarczona opisana Dokumentacja oraz nie określił procedury akceptacji przedstawionej przez Wykonawcę Dokumentacji. Prosimy w związku z tym o uzupełnienie zapisów SIWZ i OPZ w następujący sposób: 1. Dokumentacja, o której mowa w wymaganiach DOK.2, DOK.3. DOK.4. DOK.5 należy dostarczyd w ramach Etapu I Analiza przedwdrożeniowa 2. Dokumentacja, o której mowa wymaganiach: DOK.6, DOK.7, DOK.8, DOK.11, DOK.12, DOK.15, DOK.17, DOK.18, DOK.19, DOK.20, DOK.21 należy dostarczyd najpóźniej w ramach Etapu VIII Odbiór koocowy 3. Dokumentacja, o której mowa wymaganiach: DOK.9 należy dostarczyd najpóźniej w ramach etapu VI Integracja systemu MSIM 4. Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.10 zgodnie z zasadą opisaną w pytaniu do wymagania DOK Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.13, DOK.14 należy dostarczyd najpóźniej w ramach etapu 7 testy i szkolenia 6. Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.16 należy dostarczyd na etapie zależnym od rodzaju dokumentacji, której dotyczą pliki źródłowe zgodnie z poprzednimi punktami. Równocześnie wnioskujemy, aby dla dostarczanej dokumentacji opisanej wymaganiami przyjąd opisaną poniżej procedurę akceptacji: 1. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej dokumentacji w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) lub zgłosi pisemnie uwagi w tym terminie (uwagi będą konkretne w jasny sposób informujące jakie modyfikacje przedstawionego materiału powinien wprowadzid Wykonawca, aby Zamawiający dokonał jego akceptacji).

12 2. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) wprowadzi modyfikacje wynikające z przedstawionych uwag lub wyjaśni z jakiego powodu odrzucił uwagi. 4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 1 dnia roboczego) zweryfikuje poprawiony materiał i dokona akceptacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeo co do powodów ewentualnego odrzucenia uwag w przeciągu 2 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 1 dnia roboczego) oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 5. W przypadku sporu dotyczącego ewentualnych odrzuconych uwag kierownictwo projektu przygotuje rekomendację dla Komitetu sterującego, który podejmie ostateczną decyzję dotyczącą kwestii spornych. Opisana procedura nie dotyczy akceptacji następującej dokumentacji: Pełna dokumentacja standardowo dostarczaną przez producentów do dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania (opisana wymaganiem DOK.17), Karty gwarancyjne dla oprogramowania oraz sprzętu wchodzącego w zakres systemu MSIM obowiązujące dla całego okresu gwarancyjnego (opisane wymaganiem DOK. 18) Dokumentację licencyjna dla oprogramowania oraz sprzętu wchodzącego w zakres systemu MSIM (opisana wymaganiem DOK.19) Kody źródłowe systemu MSIM (opisane w wymaganiu DOK.20) Wymieniona dokumentacja nie podlega akceptacji dotyczącej treści, a tylko ilości Wykonawca nie ma wpływu na treśd tej dokumentacji. Zamawający wprowadza następującą zmianę w SIWZ: Załącznik nr 9 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia", Sekcja 9.1 Dodaje się wymaganie DOK.22 w brzmieniu: 1. Dokumentacja, o której mowa w wymaganiach DOK.2, DOK.3. DOK.4. DOK.5 należy dostarczyd w ramach Etapu I Analiza przedwdrożeniowa 2. Dokumentacja, o której mowa wymaganiach: DOK.6, DOK.7, DOK.8, DOK.11, DOK.12, DOK.15, DOK.17, DOK.18, DOK.19, DOK.20, DOK.21 należy dostarczyd najpóźniej w ramach Etapu VIII Odbiór koocowy

13 3. Dokumentacja, o której mowa wymaganiach: DOK.9 należy dostarczyd najpóźniej w ramach etapu VI Integracja systemu MSIM 4. Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.10 zgodnie z zasadą opisaną w pytaniu do wymagania DOK Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.13, DOK.14 należy dostarczyd najpóźniej w ramach etapu 7 testy i szkolenia 6. Dokumentację, o której mowa w wymaganiu DOK.16 należy dostarczyd na etapie zależnym od rodzaju dokumentacji, której dotyczą pliki źródłowe zgodnie z poprzednimi punktami. Dodaje się wymaganie DOK.23 w brzmieniu: 1. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej dokumentacji w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) lub zgłosi pisemnie uwagi w tym terminie (uwagi będą konkretne w jasny sposób informujące jakie modyfikacje przedstawionego materiału powinien wprowadzid Wykonawca, aby Zamawiający dokonał jego akceptacji). 2. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 2 dni roboczych) wprowadzi modyfikacje wynikające z przedstawionych uwag lub wyjaśni z jakiego powodu odrzucił uwagi. 4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 1 dnia roboczego) zweryfikuje poprawiony materiał i dokona akceptacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeo co do powodów ewentualnego odrzucenia uwag w przeciągu 2 dni roboczych (dla Planu komunikacji i Spisu treści analizy 1 dnia roboczego) oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 5. W przypadku sporu dotyczącego ewentualnych odrzuconych uwag kierownictwo projektu przygotuje rekomendację dla Komitetu sterującego, który podejmie ostateczną decyzję dotyczącą kwestii spornych. Pytanie nr 160 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział str. 147 Zamawiający napisał, że: Warunkiem rozpoczęcia instruktaży stanowiskowych jest akceptacja przez Zamawiającego zakresu instruktaży oraz materiałów dydaktycznych wspierających instruktaż Prosimy o przyjęcie procedury akceptacji zakresu instruktaży oraz materiałów dydaktycznych takiej jak zaproponowana dla spisu treści Analizy Przedwdrożeniowej (Procedura opisana dla specyfikowanego powyżej Pytania 15. Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 9.1 str. 139 i następne)

14 Propozycja odpowiedzi: Zamawający wprowadza następującą zmianę w SIWZ: Załącznik nr 9 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia", Sekcja JEST: Warunkiem rozpoczęcia instruktaży stanowiskowych jest akceptacja przez Zamawiającego zakresu instruktaży oraz materiałów dydaktycznych wspierających instruktaż. Zamawiający dopuszcza materiały e-learning, które udostępnione będą na portalu WWW Zamawiającego. POWINNO BYD: Warunkiem rozpoczęcia instruktaży stanowiskowych jest akceptacja przez Zamawiającego zakresu instruktaży oraz materiałów dydaktycznych wspierających instruktaż. Zamawiający dopuszcza materiały e-learning, które udostępnione będą na portalu WWW Zamawiającego. 1. Zamawiający dokona akceptacji zakresu instruktaży i materiałów dydaktycznych w terminie 5 dni roboczych lub zgłosi pisemnie uwagi w tym terminie (uwagi będą konkretne w jasny sposób informujące jakie modyfikacje przedstawionego materiału powinien wprowadzid Wykonawca, aby Zamawiający dokonał jego akceptacji). 2. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag w terminie 5 dni roboczych oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych wprowadzi modyfikacje wynikające z przedstawionych uwag lub wyjaśni z jakiego powodu odrzucił uwagi. 4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zweryfikuje poprawiony materiał i dokona akceptacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeo co do powodów ewentualnego odrzucenia uwag w przeciągu 2 dni roboczych oznacza to, że zaakceptował przedstawiony do akceptacji materiał. 5. W przypadku sporu dotyczącego ewentualnych odrzuconych uwag kierownictwo projektu przygotuje rekomendację dla Komitetu sterującego, który podejmie ostateczną decyzję dotyczącą kwestii spornych. Pytanie nr 178 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), str. 12) "2. Wymiana oraz udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami medycznymi: Usługa dostępna dla personelu medycznego będzie umożliwiad pobranie dokumentacji medycznej

15 pacjenta zgromadzonej w jednostkach medycznych uczestniczących w projekcie. Zakres wymienianych danych pomiędzy jednostkami może byd różny i zależy od specjalizacji danej jednostki, a także od zasobu dokumentacji gromadzonej w jej systemach dziedzinowych. Dokumentacja będzie pobierana z listy uzyskanej w procesie wyszukiwania. W przypadku konieczności pobrania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta z konkretnego pobytu/wizyty wymaga się możliwośd jej zamówienia/pobrania jedynie w trzech wariantach możliwych do wybrania przez Użytkownika: Podstawowa dokumentacja medyczna (m. in. dokumentacja zewnętrzna: karta informacyjna, karta porady specjalistycznej, karta informacyjna SOR). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty bez danych obrazowych (mniejsza objętośd). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty z danymi obrazowymi w jakości diagnostycznej (duża objętośd)" Czy zapis "pobrania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta z konkretnego pobytu/wizyty" (i opis jej zakresów, w podpunktach) oznacza możliwośd pobrania za pośrednictwem MSIM także tych dokumentów, które nie zostały zarejestrowane przez podmiot udostępniający w regionalnym Rejestrze EDM? Dlaczego miały by nie byd zarejestrowane w lokalnym rejestrze edm? Czy dla zakresu "pełna dokumentacja medyczna" ma zastosowanie wcześniejszy zapis "Zakres wymienianych danych pomiędzy jednostkami może byd różny i zależy *...+ od zasobu dokumentacji gromadzonej" i czy oznacza to w tym przypadku, że w takim pakiecie "pełnej dokumentacji" mają byd umieszczone *automatycznie* wszystkie dokumenty z konkretnego pobytu/wizyty (z ew. wyłączeniem wyników obrazowych) jakie są zgromadzone w udostępniającym podmiocie leczniczym? Czy może lista udostępnianych w tym trybie dokumentów podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez odpowiedzialną osobę w podmiocie udostępniającym? Odpowiedzi: W przypadku poprawnego funkcjonowania MSIM nie powinno byd sytuacji, gdy dokumentacja w warstwie lokalnej nie jest zarejestrowana w warstwie regionalnej. Dla zakresu "pełna dokumentacja medyczna" ma zastosowanie wcześniejszy zapis "Zakres wymienianych danych pomiędzy jednostkami może byd różny i zależy *...+ od zasobu dokumentacji gromadzonej". Użytkownik może pobrad płną dostępną dla niego (po uwzględnieniu uprawnieo do dokumentacji) dokumentację medyczną dotyczącą pacjenta, oznacza to, że nie może on pobrad, dokumentacji, do której nie ma dostępu. Lista jest weryfikowana automatycznie na podstawie dostępnych uprawnieo użytkownika. Pytanie nr 208

16 Dotyczy rozdziału 2.1.2, str. 7, załącznika 9. Zamawiający, w definicji warstwy lokalnej napisał: Wiarygodnośd EDM będzie wymagała poświadczenia przy użyciu mechanizmów zaimplementowanych w systemie Prosimy o wyjaśnienie oczekiwao Zamawiającego co do mechanizmów poświadczeo zaimplementowanych w systemie. Wiarygodnośd będzie weryfikowana przez analizę podpisów dokumentacji oraz informacji na temat tego, kto pobiera tę dokumentację. Pytanie nr 209 Dotyczy rozdziału 2.1.2, str. 7 i rozdziału 2.2.1, str. 12 załącznika 9,. Zamawiający napisał: W przypadku konieczności pobrania przez lekarza pełnej dokumentacji medycznej pacjenta z konkretnego pobytu/wizyty wymaga się możliwośd jej zamówienia/pobrania jedynie w trzech wariantach możliwych do oznaczenia przez Użytkownika: Podstawowa dokumentacja medyczna (m. in. dokumentacja zewnętrzna: karta informacyjna, karta porady specjalistycznej, karta informacyjna SOR). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty bez danych obrazowych (mniejsza objętośd). Pełna dokumentacja medyczna z hospitalizacji/wizyty z danymi obrazowymi, w jakości diagnostycznej (duża objętośd). Wykonawca zaznacza, że przedstawiona propozycja nie uwzględnia specyfiki danych zbieranych przez systemy dziedzinowe. Gromadzenie danych obrazowych, w jakości diagnostycznej na stacjach roboczych Użytkownika może przekraczad możliwości infrastruktury informatycznej Zamawiającego i w prawidłowej realizacji wymagałaby integracji z systemami klasy PACS, które zgodnie z zapisami załącznika 9, nie będą integrowane bezpośrednio z Repozytorium EDM. Zamawiający wyjaśnia, że przedstwiona ogólna koncepcja ma za zadanie rozwiązanie opisanego problemu. Z pytania (a raczej wątpliwości) nie wynika z resztą żadna konkluzja: oczywiste jest, że w pewnych przypadkach dane obrazowe będą musiały byd przekazywane. W związku z tym zapisy

17 pozostają bez zmiany, a dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że szczegóły realizacji wymagao SIWZ zostaną doprecyzowane na etapie Analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 211 Dotyczy rozdziału 2.2.1, str. 11 załącznika 9. Zamawiający napisał: Wymaga się integracji z usługami sieciowymi systemów dziedzinowych, które zostaną udostępnione przez każdego z partnerów Zapis ten stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapisami wyłączającymi integracje z systemami dziedzinowymi z zakresu projektu MSIM. Prosimy o usunięcie zapisu. Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załaczniku nr 9 do SIWZ "Opis przedmiotu Zamówienia", rozdział 2.2.1: JEST: Wymaga się integracji z usługami sieciowymi systemów dziedzinowych, które zostaną udostępnione przez każdego z partnerów. POWINNO BYD: Wymagane jest udostępnienie interfesjów pozwalających w przyszłości na integrację z systemami partnerów (tj. sama integracja jest poza zakresem zamówienia). Wyjątkiem są systemy HIS, gdzie integracja jest zapewniona przez umowy będące załącznikiem do SIWZ. Pytanie nr 215 Dotyczy zapisów rozdziałów 2.12, str. 28, i 2.15, str. 31 załącznika 9. Wymienione rozdziały zdają się opisywad tą samą funkcjonalnośd. Wykonawca prosi o wyjaśnienie różnicy, lub uwspólnienie opisów. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmiany. Istotne kwestie dotyczące tego aspektu znajdują się w kilku rozdziałach.

18 Pytanie nr 228 Dotyczy pkt 6.10, str. 82, zał. nr 9. Zamawiający w pkt 24 wymaga aby system zarządzania tożsamością umożliwiał Tworzenie i monitorowanie kopii zapasowych informacji i konfiguracji przechowywanych w systemie kontroli dostępu. Wykonawca zwraca uwagę, że tworzenie kopii zapasowych informacji i konfiguracji wszystkich modułów systemu MSIM będzie realizowane przez dedykowany moduł do tworzenia backupów, dlatego prosimy o wykreślenie tego wymagania w stosunku do wymagao dotyczących systemu zarządzania tożsamością. Pozostawiamy bez zmiany. W opinii Zamawiającego Tworzenie i monitorowanie kopii zapasowych informacji i konfiguracji przechowywanych w systemie kontroli dostępu jest odrębnym mechanizmem w stosunku do tworzenia backupów. Pytanie nr 239 Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 6.14 str. 84, Wymaganie e-r.3.2 Zamawiający napisał : System musi wspierad proces weryfikacji e-rejestracji do oddziałów szpitalnych w zakresie rejestracji na podstawie więcej niż jednego skierowania do szpitala. Wsparcie ma na celu uniknięcie sytuacji, w których Pacjent na podstawie różnych skierowao rejestruje się na pobyt w wielu oddziałach, np. na podstawie dwóch różnych skierowao rejestruje się na pobyt w jednym oddziale, a na podstawie drugiego skierowania rezerwuje termin w innym oddziale. Pobyt w pierwszym oddziale kooczy się, ale termin planowanego przyjęcia do drugiego oddziału jest wyznaczony przed upływem 14 dni od wypisu z poprzedniego oddziału. Wykonawca pragnie zaznaczyd, system e-rejestracja nie powinien umożliwiad rejestrowania się do oddziałów a jedynie do poradni i prosimy o jej usunięcie z OPZ.

19 Zamawiający oczekuje, że planowe zabiegi w Szpitalu powinny podlegad rejestracji. W tym kontekście możliwośd wdrożenia funkcjonalności polegającej na kontroli przebiegu procesu rejestracji nie budzi wątpliwości Zamawiającego. Pytanie nr 279 Dotyczy zał. 7, pkt Oprogramowanie, kolumna Podstawa prawna zaoferowania licencji Co należy wypełnid w kolumnie Podstawa prawna zaoferowania licencji. Prosimy o podanie kilku przykładów wypełnienia tej kolumny. Przykłady podstaw prawnych oferowania licencji: - produkt własny - prawa autorskie, - licencja GPL, LGPL, AGPL (z jednoznacznym identyfikatorem treści licencji: UWAGA treśd licencji nie może byd sprzeczna z SIWZ), - umowa o dystrybucji z Producentem, - podwykonawstwo. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że: Nazwa oprogramowania Liferay Portal) - to oficjalna nazwa oprogramowania dystrybuowana w Polsce (np. Jednoznaczny identyfikator licencji to identyfikator pozwalający na określenie wersji, edycji oraz zakresu licencji (np. Windows Server 2008 R2 Datacenter ) Producent / dysponent autorskich praw majątkowych powinien byd tu wskazany właściciel praw (nie dystrybutor) np. Windows Server 2008 R2 Datacenter Pytanie nr 280 Dotyczy zał. 7, pkt Oprogramowanie, Oprogramowanie zabezpieczające - serwery fizyczne Prosimy o wytyczne, jak należy wypełnid formularz ofertowy dla ww. produktów, w przypadku niestosowania w rozwiązaniu wykonawcy żadnego serwera fizycznego, a oparcia koncepcji wyłącznie na serwerach wirtualnych?

20 Zamawiający wymaga zarówno zabezpieczenia serwera fizycznego jak i wirtualnego, więc taka sytuacja nie może mied miejsca. Pytanie nr 82 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.8 Strona 22. Zapis: W ramach usługi realizowany będzie scenariusz: - pacjent w IKP wyszukuje w wykazie interesującą go dokumentację medyczną (na podstawie indeksu zlokalizowanego w warstwie regionalnej) * +" Pytanie: W związku z tym, że: - IKP jest aplikacją kliencką P1, która nie komunikuje się z systemami zewnętrznymi w stosunku do P1 - w P1 (w tym IKP) wyszukiwanie dokumentacji medycznej jest realizowane na danych zgromadzonych w systemach P1 (a nie systemach zewnętrznych w stosunku do P1 jakimi są systemy regionalne), - zamówienie na dokumentację medyczną jest konstruowane w P1 na podstawie informacji wyszukanej w systemach P1 powyższy fragment scenariusza jest sprzeczny z obecnym paradygmatem P1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany do integracji MSIM z P1 w zakresie IKP wyłącznie na podstawie opublikowanej przez CSIOZ dokumentacji opisującej szczegółowo taką integrację, nie zaś na podstawie zapisów OPZ projektu MSIM. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany do integracji MSIM z P1 w zakresie IKP wyłącznie na podstawie opublikowanej przez CSIOZ dokumentacji opisującej szczegółowo taką integrację, nie zaś na podstawie zapisów OPZ projektu MSIM. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę że w zakresie zamówienia jest dostosowywanie MSIM do aktualnych wytycznych CSIOZ w zakresie platformy P1 przez okres wskazany w ofercie lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru koocowego systemu, w tym uzyskiwanie wszystkich wymaganych certyfikacji.

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ PROCEDURA PRÓBKI W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15

Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15 Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr)

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 2 2. [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy ZAŁĄCZNIK NR 9 Opis przedmiotu zamówienia Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Opracowane przez Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o. o. dla

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. Numer ogłoszenia: 39688-2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja)

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) [P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 3 2. [P4] Procedura aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego zakup usług medycznych dla pracowników PGNiG S.A.

Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego zakup usług medycznych dla pracowników PGNiG S.A. Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego zakup usług medycznych dla pracowników PGNiG S.A. 1 Czy jeśli Oferent składa ofertę na wszystkie 10 zadań dokumenty firmowe tj. ZOZ, KRS, KRK, ZUS, Urząd

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2 22 470 Zwierzyniec tel./fax. 0-84 687 20 66 NIP: 922 30 45 949 e-mail sekretariat@roztoczanskipn.pl, www.roztoczaoskipn.pl Znak sprawy: OP-28/1/13bk Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 17 lutego 2010 r. Zmiany KSH wynikają z 3 sierpnia 2009 r. Implementacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 30 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 45/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 45/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 28 luty 2014 r. DZPiZ 45/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny

Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny Uwagi do projektu Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo