ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna Otwock tel. (22) ,35,37 wew.378 fax (22) ,35,37 wew 379 Otwock, dnia 31stycznia 2014 roku SAI.V Z ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego DANE ZAMAWIAJĄCEGO Powiat Otwocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Otwockiego Górna Otwock telefon ;35;37 w 378 fax ;35,37 w 378 mail : Regon NIP Postępowanie prowadzone w procedurze otwartej na podstawie Zarządzenia Starosty Otwockiego nr 33/200 poniżej równowartości , II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 1. Microsoft Windows 7 Professional 32 bit OEM 2 szt. 2. Microsoft Office 2013 Home & Business OEM 32 bit 5 szt. 3. Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard PL OEM 64 bit 1 sztuka 4. Licencje dostępowe CAL na użytkownika do Windows Server 2012 R2 standard 64 bit MOLP 120 szt. 5. Zestawy komputerowe 5 szt. 6. Laptop 1 szt. 7. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 2 szt. 8. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4 1 szt. 9. Skaner płaski A3 2 szt. 10. Skaner wielodokumentowy 2 szt. 11. Klawiatura komputerowa PS/2 5 szt. 12. Klawiatura komputerowa USB 1 szt. 13. Zasilacze komputerowe 4 szt. 14. Zaciskarka RJ45 1 szt.

2 15. Kabel UTP 500 m. kat 5e. 1 opakowanie. 16. Pendrive 16 GB 5 szt. 17. Mysz laserowa USB rozdzielczość min dpi 15 szt. 18. Pamięć RAM 2 GB DDR2 800 MHz 1 szt. 19. Switch Gigabit 5 port 2 szt. 20. Switch Gigabit 8 port 4 szt. 21. Zasilacze UPS 18 szt. Zaoferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny i gotowy do pracy. Powinien posiadać wszystkie niezbędne do podłączenia przewody (kable USB do drukarek) oraz oprogramowanie dołączone na płycie CD/DVD (sterowniki). Zaoferowany sprzęt powinien posiadać minimum 2 letnią gwarancję. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są minimalne. Dopuszcza się sprzęt o wyższych parametrach. III. Termin wykonania zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy IV TERMIN GWARANCJI 1.Wykonawca udzieli zamawiającemu minimum dwuletniej gwarancji na dostarczony sprzęt 2. Czas naprawy sprzętu nie może być dłuższy niż 72 godzin od daty zgłoszenia. Zgłoszenie naprawy w dniu poprzedzającym święta i dni wolne od pracy po godz. 14:00 traktowane będzie jako zgłoszenie w pierwszym dniu roboczym po godz. 8:00. V - WYKONAWCA JEST ZWIĄZANY OFERTĄ 20 DNI VI - BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZPOCZYNA SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT VI - INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza stanowi załącznik do niniejszych IWZ; 2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia. Proszę wpisać oferowaną markę/model sprzętu lub potwierdzić, że oferowany sprzęt będzie spełniał wymagania Zamawiającego. 3) Wypełnić formularz cenowy. 2. W celu potwierdzenia wymagań dot: zestawów komputerowych do oferty należy załączyć: a) Deklarację zgodności elektromagnetycznej CE. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wydruku w języku angielskim, 3.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3 VIII- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Wszelkie, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą, faksu. IX - OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych jest: a. Pani Teresa Kowalska tel ,35,37 wew.378 mail b. Łukasz Wróbel - informatyk tel mail: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 do 15:30 X - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 w kancelarii w terminie do r. do godziny 10:00. Opatrzone napisem: Przetarg sprzęt komputerowy SAI.V.272. Z Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu r., o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna Otwarcie ofert jest jawne XI - OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami: KRYTERIUM CENA CENA 100% KRYTERIUM I CENA - sposób obliczania ceny oferty cena oferowana minimalna Cena = x 100 pkt x 100% cena badanej oferty XII - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wypełniając formularz cenowy stanowiący załącznik do IWZ 2. Cenę oferty należy określić cenę jednostkową brutto, oraz wartość brutto ( z podatkiem od towarów i usług VAT), na podstawie formularza cenowego. Ocenie zostanie poddana cena stanowiąca sumę iloczynów poszczególnych ilości x cena

4 3. Cena ofertowa powinna być podana następująco: 1) cena brutto (z VAT ) w tym stawka VAT Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT). 4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 5.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe 6. Cena ofertowa brutto w PLN będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 7. Cena przez okres trwania umowy jest stała. 8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. XIII - INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Załączniki do SIWZ 1. Formularz ofertowy ZATWIERDZAM

5 pieczęć adresowa wykonawcy Załącznik nr 1 do IWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Ja niżej podpisany.. działając w imieniu i na rzecz firmy w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nr SAI.V.272. Z prowadzonego w procedurze otwartej poniżej równowartości , składam niniejszą ofertę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 1. Microsoft Windows 7 Professional 32 bit OEM 2 szt. 2. Microsoft Office 2013 Home & Business OEM 32 bit 5 szt. 3. Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard PL OEM 64 bit 1 sztuka 4. Licencje dostępowe CAL na użytkownika do Windows Server 2012 R2 standard 64 bit MOLP 120 szt. 5. Zestawy komputerowe 5 szt. 6. Laptop 1 szt. 7. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 2 szt. 8. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4 1 szt. 9. Skaner płaski A3 2 szt. 10. Skaner wielodokumentowy 2 szt. 11. Klawiatura komputerowa PS/2 5 szt. 12. Klawiatura komputerowa USB 1 szt. 13. Zasilacze komputerowe 4 szt. 14. Zaciskarka RJ45 1 szt. 15. Kabel UTP 500 m. kat 5e. 1 opakowanie. 16. Pendrive 16 GB 5 szt. 17. Mysz laserowa USB rozdzielczość min dpi 15 szt. 18. Pamięć RAM 2 GB DDR2 800 MHz 1 szt. 19. Switch Gigabit 5 port 2 szt. 20. Switch Gigabit 8 port 4 szt. 21. Zasilacze UPS 18 szt. Zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny i gotowy do pracy. Posiada wszystkie niezbędne do podłączenia przewody (kable USB do drukarek) oraz oprogramowanie dołączone na płycie CD/DVD (sterowniki). Wykonawca zapewnia dwuletnią gwarancję na dostarczony sprzęt.

6 3. Cena za przedmiot zamówienia Cena brutto...pln, Słownie:... złotych 4. Termin realizacji 14 dni od daty zawarcia umowy 5. Udzielamy dwuletniej gwarancji na dostarczony sprzęt 6. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWZ. 7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w IWZ. 8 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. podpis i pieczęć wykonawcy:

7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Microsoft Windows 7 Professional 32 bit OEM 2 szt. 2. Microsoft Office 2013 Home & Business OEM 32 bit 5 szt. Załącznik Nr 2 3. Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard PL OEM 64 bit 1 sztuka 4. Licencje dostępowe CAL na użytkownika do Windows Server 2012 R2 standard 64 bit MOLP 120 szt. 5. Zestawy komputerowe 5 szt. Lp. Nazwa komponentu 1. Typ Komputer stacjonarny Wymagane minimalne parametry 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. 3. Procesor Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów 4. Pamięć operacyjna Min. 4GB, możliwość rozbudowy do min 16GB, 5. Dysk twardy Min. 500 GB Dostawcę należy podać markę / model lub potwierdzenie wymaganych parametrów 6. Grafika Dopuszcza się kartę graficzną zintegrowaną 7. Wyposażenie multimedialne 8. Dodatkowe oprogramowanie Dopuszcza się kartę dźwiękową zintegrowaną Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office 2013 Home and Business PL OEM z nośnikiem instalacyjnym, lub równoważny, tj. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2013 Home and Business PL OEM w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne) 9. System operacyjny MS Windows 7 Professional PL OEM 64 bit z nośnikiem instalacyjnym lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługujące

8 10. Wymagane certyfikaty i standardy 11. Wymagania dodatkowe ww. system m. in. MS Office w wersji co najmniej 2003, system Płatnik oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, współpracujący z usługą MS Active Directory. Deklaracja zgodności elektromagnetycznej CE (załączyć do oferty). Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wydruku w języku angielskim, 1. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x DVI, min. 6 szt USB (min. 2 szt. USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, dopuszcza się zintegrowaną z płytą główną. 3. Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; min. 4 złącza RAM z obsługą do 16GB pamięci operacyjnej, min. 4 złącza SATA 2.0; 4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 5. Mysz optyczna USB z rolką (scroll) 6. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 7. Dołączony nośnik ze sterownikami 6. Laptop 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy 2. Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej 3. Procesor Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów 4. Pamięć operacyjna RAM 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny 5. Dysk twardy Min. 500 GB SATA 6. Karta graficzna Dopuszcza się kartę graficzną zintegrowaną 7. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki Dostawcę należy podać markę / model lub potwierdzenie wymaganych parametrów

9 8. Wymagania dotyczące baterii i zasilania Li-Ion Czas pracy na baterii min 5 godzin Zasilacz o mocy min. 65W 9. Waga Waga max 3 kg z baterią 10. System operacyjny MS Windows 7 Professional PL OEM 64 bit z nośnikiem instalacyjnym lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługujące ww. system m. in. MS Office w wersji co najmniej 2003, system Płatnik oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, współpracujący z usługą MS Active Directory. 11. Wymagania dodatkowe 12. Dodatkowe oprogramowanie 1. Wbudowane porty i złącza: 4x USB, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, RJ- 45, VGA, HDMI, czytnik kart 8 w 1, ExpressCard 34mm, kamera 2Mpix + mikrofon 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN b/g/n, 3. Klawiatura (układ US -QWERTY), touchpad 4. Bluetooth Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. 6. Mysz bezprzewodowa z rolką (scroll) 7. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. 8. Dołączony nośnik ze sterownikami. 9. Torba odpowiednia do modelu laptopa Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office 2013 Home and Business PL OEM z nośnikiem instalacyjnym, lub równoważny, tj. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2013 Home and Business PL OEM w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne) 7. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 2 szt. 1 Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Windows 2008 Server Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Co najmniej 2400x600 dpi 2 Rozdzielczość druku 3 Szybkość druku Min. 30 str. / min. 4 Interfejs Co najmniej USB 2.0, Ethernet Funkcja 5 automatycznego TAK dupleksu

10 6 Gramatura papieru Co najmniej g/m 2 8. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4 1 szt. 1 Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Windows 2008 Server Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 2 Typ skanera kolorowy 3 Typ podajnika RADF kopiowanie i skanowanie dwustronne Co najmniej: papier A4 3 koperty Obsługiwane papier A5 nośniki papier B5 papier A6 papier C6 4 Złącza zewnętrzne 1x USB 2.0 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) 5 Technologia druku laserowa 6 Szybkość druku Min. 25 str. / min. 9. Skaner płaski A3 2 szt. 1 Typ skanera Płaski A3 2 Technologia CIS skanowania 3 Szybkość skanowania Max. 10 s. (łącznie z powrotem głowicy) 4 Interfejs USB Skaner wielodokumentowy 2 szt. 1 Typ skanera 2 Szybkość skanowania Technologia CIS Duplex biurowy, sieciowy A4 Min. 20 str. / min.

11 3 Interfejs USB 2.0, karta sieciowa 4 Pojemność podajnika ADF Min. 50 arkuszy 5 Rozdzielczość skanowania Min. 600x600 dpi 6 Głębia koloru Min. 24 bit 7 Zalecane obciążenie dzienne 1000 dok. / dzień 11. Klawiatura komputerowa PS/2 5 szt. 12. Klawiatura komputerowa USB 1 szt. 13. Zasilacze komputerowe 4 szt. 1 Standard ATX Maks. moc Nie mniej niż 400 W 3 Wtyczka zasilania (rodzaj) Rozłączalna 4 Ilość wtyczek MOLEX Nie mniej niż 2 szt. 5 Ilość wtyczek S- ATA Nie mniej niż 2 szt. 6 Ilość wtyczek Floppy Nie mniej niż 1 szt. 7 Ilość wtyczek ATX 12 V Nie mniej niż 1 szt. 8 Typ PFC Aktywne 9 Posiadane zabezpieczenia Co najmniej AFC / OVP / OCP / OTP 10 Ilość wentylatorów Nie mniej niż 1 szt. 14. Zaciskarka RJ45 1 szt. 15. Kabel UTP 500 m. kat 5e. 1 opakowanie. 16. Pendrive 16 GB 5 szt. 1 Pojemność Co najmniej 16 GB pamięci (flash) 2 Interfejs pamięci USB Szybkość Co najmniej 40 MB/s odczytu 4 Szybkość zapisu Co najmniej 10 MB/s 5 Microsoft Windows XP Obsługiwane Microsoft Windows Vista systemy Microsoft Windows 7 operacyjne Microsoft Windows Mysz laserowa USB rozdzielczość min dpi 15 szt.

12 18. Pamięć RAM 2 GB DDR2 800 MHz 1 szt. 19. Switch Gigabit 5 port 2 szt. 20. Switch Gigabit 8 port 4 szt. 21. Zasilacze UPS 18 szt. 1 Rodzaj Wolnostojący 2 Moc pozorna Min. 500 VA 3 Moc skuteczna Min. 300 Wat Typ gniazda wejściowego Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania Czas podtrzymania przy obciążeniu 100 % Wymagania dodatkowe IEC320 C14 (10A) Min. 4 x IEC320 C13 (10A) Min. 4 minut Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy baterii Zaoferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny i gotowy do pracy. Powinien posiadać wszystkie niezbędne do podłączenia przewody (kable USB do drukarek) oraz oprogramowanie dołączone na płycie CD/DVD (sterowniki). Zaoferowany sprzęt powinien posiadać minimum 2 letnią gwarancję.

13 Załącznik nr 3 Lp Formularz cenowy Nazwa Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ( 3x4) Microsoft Windows 7 Professional 32 bit OEM Microsoft Office 2013 Home & Business OEM 32 bit Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard PL OEM 64 bit Licencje dostępowe CAL na użytkownika do Windows Server 2012 R2 standard 64 bit MOLP 120 szt. Zestawy komputerowe Laptop Drukarka laserowa monochromatyczna A4 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4 Skaner płaski A3 Skaner wielodokumentowy Klawiatura komputerowa PS/2 Klawiatura komputerowa USB Zasilacze komputerowe Zaciskarka RJ45 Kabel UTP 500 m. kat 5e. Pendrive 16 GB Mysz laserowa USB rozdzielczość min dpi Pamięć RAM 2 GB DDR2 800 MHz Switch Gigabit 5 port Switch Gigabit 8 port Zasilacze UPS Podane parametry są minimalne. Dopuszcza się sprzęt o wyższych parametrach. Zestawy komputerowe i pozostałe urządzenia powinny posiadać komplet sterowników i przewodów umożliwiających ich prawidłowe podłączenie. Podane parametry są minimalne. Dopuszcza się sprzęt o wyższych parametrach. 2 szt. 5 szt. 1szt 120 szt. 5 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 5 szt. 1 szt. 4 szt. 1 szt. 1 op. 5 szt. 15 szt. 1 szt. 2 szt. 4 szt. 18 szt.

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

CPR.230.2.2012 Kozienice, dnia 03 września 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPR.230.2.2012 Kozienice, dnia 03 września 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPR.230.2.2012 Kozienice, dnia 03 września 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Załącznik Nr 1 1. Wymagania dotyczące zamówienia: a) Wymagana wydajność procesorów oraz kart graficznych podawana jest jako wynik osiągany przez dany typ procesora, czy karty graficznej w teście PerformanceTest,

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo