Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura"

Transkrypt

1 The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

2

3 Wydanie polskie Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Tarnów, wrzesień 2007

4 Przewodnik został opracowany przez: - Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektów IANIS - Sieć Akcji Innowacyjnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego finansowanych ze środków Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel , fax Tłumaczenie: ISC s.c. Redakcja techniczna: Agnieszka Stępniewska Projekt graficzny/skład i łamanie: Studio Pirus MTL Uwaga: Pomimo starań włożonych w przygotowanie niniejszego podręcznika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub straty wynikające z zastosowania zawartych w nim zaleceń. W zdecydowanej większości kwestii Czytelnik musi uwzględniać lokalny kontekst, w którym będą wdrażane zalecenia lub rady i pamiętać, że czyni to na własną odpowiedzialność.

5 Spis treści Słowo wstępne...5 Przedmowa...7 Konspekt wykonawczy Dlaczego dostęp szerokopasmowy jest istotny Regulacje i polityka konkurencyjności Wymiar międzynarodowy Dobre praktyki a zaangażowanie sektowa publicznego trendy Doświadczenia i transfer wiedzy Zalecenia Doświadczenia i transfer wiedzy Załącznik Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 3

6 4 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych

7 Słowo wstępne Niniejszy Podręcznik dobrych praktyk regionalnych jest jednym z sześciu podręczników opracowanych w ramach programu IANIS + ( ) współfinansowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej. IANIS + to program budowy sieci społeczeństwa informacyjnego w ramach Działań innowacyjnych funduszy strukturalnych i stanowi on kontynuację wcześniejszego programu IANIS ( ). W ramach IANIS powstało dziesięć podręczników dobrych praktyk, które zostały na ogół dobrze przyjęte i nadal są dostępne w formacie PDF w Centrum Kompetencji w eregion Hub (www.ianis.net). Podczas przygotowań i negocjacji programu pracy IANIS +, planowanie szeregu kolejnych podręczników regionalnych dobrych praktyk było zatem uzasadnione. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Metody pracy IANIS + różniły się od metod IANIS głównie pod dwoma względami. Po pierwsze, na życzenie Komisji, IANIS + zawsze koncentrował się na projektach społeczeństwa informacyjnego (a nie na programach czy strategiach regionalnych), przez co perspektywa wspomnianych sześciu podręczników jest węższa w porównaniu z podręcznikami opracowanymi przez IANIS. Po drugie, ważnym nowym elementem programu pracy IANIS + (w porównaniu z poprzednim programem) było stworzenie i funkcjonowanie sześciu tematycznych grup roboczych. Ich zadaniem było zgromadzenie i wymiana doświadczeń projektów regionalnych w konkretnym obszarze oraz opracowanie kolejnych podręczników. Każdą grupę prowadzili i motywowali przewodniczący, którym winni jesteśmy tym osobom wdzięczność i uznanie za ich ciężką pracę i wytrwałość. Każda grupa robocza przeprowadziła co najmniej cztery spotkania, choć większość prac odbywała się w trybie wirtualnym. Bez wysiłków i wkładu głównych członków każdej z grup podręczniki te nie powstałyby. Pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ich powstanie, a szczególnie autorom studiów przypadku, współautorom i/lub redaktorom podręczników. Podręczniki w pierwszej wersji zostały opublikowane on-line na początku tego roku, zaprezentowane i przedyskutowane na Dorocznej Konferencji IANIS + (Bilbao, Hiszpania, czerwca 2007), a następnie zmodyfikowane i uaktualnione w ten sposób powstała niniejsza ostateczna wersja. Mamy nadzieję, że podręczniki naświetlą zagadnienie rozwoju regionalnego społeczeństwa informacyjnego i że poruszone w nich kwestie, zaproponowane rozwiązania i przedstawione wnioski okażą się użyteczne dla innych w obliczu różnych sytuacji, co pozwoli uniknąć ponownego wynajdywania koła! Jak zwykle zalecamy ostrożność we wdrażaniu pomysłów zaczerpniętych z doświadczeń pojedynczego projektu w danym regionie. Podręczniki te proponują, sugerują, rekomendują i przedstawiają przykłady rozwiązań i wnioski ale są to wyłącznie propozycje i rekomendacje. Czytelnik powinien wybrać odpowiednie treści i dostosować je do własnej sytuacji. Równie ważna jest różnorodność metod reprezentowanych przez projekty i doświadczenia, na których bazują te podręczniki. Gareth Hughes Dyrektor projektu, IANIS + 5

8 6 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych

9 Przedmowa Każda dyskusja dotycząca dostępu szerokopasmowego zwykle nawiązuje do kwestii technologicznych, lecz niniejszy raport nie ma na celu prezentacji technicznej rozprawy nad bitami, bajtami i przepustowością. Naszym głównym zamierzeniem jest poruszyć szereg zagadnień dotyczących linii postępowania, w których technologia szerokopasmowa jest raczej kluczowym czynnikiem sprawczym, niż racją bytu. Dotykamy także niektórych aspektów regulacji prawnych wpływających na rozwój wszechobecnych sieci szerokopasmowych. Przyjmuje się, że inteligentne aplikacje technologii informacyjno-komunikacyjnych wpływają na wzrost konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz umożliwiają modernizację i zwiększenie efektywności europejskiej administracji publicznej. Wierzymy, że inwestowanie w infrastrukturę szerokopasmową i usługi należy zintensyfikować i rozszerzyć, by zapewnić powszechny i tani dostęp na terenie całej Unii Europejskiej. Uznajemy, że będzie to pociągało znaczące inwestycje finansowe, głównie podmiotów rynkowych, lecz także z budżetu państwa. Rolę sektora publicznego postrzegamy głównie jako siłę napędową popytu. Inwestycje sektora publicznego w usługi e-administracji, e-kształcenia (e-learning), a zwłaszcza e-zdrowia okażą się decydującym czynnikiem pobudzającym,inwestycje dostawców usług w łącza szerokopasmowe. Sektor publiczny odgrywa także istotną rolę w zagwarantowaniu tego, że sytuacja niewydolności rynku niechęci rynku do inwestowania w gminach, gdzie stopa zwrotu z inwestycji (return on investment ROI) nie spełnia obowiązujących kryteriów inwestycyjnych nie przyczyni się do powstania trwałego wykluczenia cyfrowego. Nie kwestionujemy prawa przedsiębiorstw do rezygnacji z potencjalnie nierentownych przedsięwzięć biznesowych. Jednak nie akceptujemy prawa rynku do odmawiania regionom dostępu do infrastruktury XXI wieku niezbędnej do rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw i umożliwiającej powszechne funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. Nie przypisujemy sobie prawa do odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak dostarczamy kilka przykładów dobrych praktyk z życia wziętych, które stanowią drogowskaz dla regionów i gmin, podzielających nasze zaangażowanie i przypisujących większą wagę do działań niż słów. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych George Hall Przewodniczący, Grupa Robocza IANIS + ds. e-infrastruktury Bruksela, lipiec

10 Konspekt wykonawczy Rozpoczynamy od łatwego do przewidzenia stwierdzenia, iż wszechobecny i przystępny cenowo dostęp do technologii szerokopasmowej jest ważnym elementem rozwoju globalnego i konkurencyjnego społeczeństwa informacyjnego w Europie. W ciągu ostatnich kilku lat opublikowano kilkanaście raportów w tym zakresie ostatnim był znakomity raport Komisji ds. Edukacji wydany przez Komitet Regionów (Bruksela, Marzec 2007), który zawierał cenne wnioski. Jednak, korzystając z doświadczeń regionów wchodzących w skład sieci IANIS +, proponujemy kilka metod planowania długoterminowych polityk bazujących na ich wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju innowacyjnych działań zmierzających do ograniczenia niewydolności rynku i zapewnienia powszechnego dostępu szerokopasmowego dla obywateli, małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Brak powszechnej infrastruktury szerokopasmowej powoduje de facto wykluczenie cyfrowe na kilku poziomach, powstałe nie tyle z powodu warunków socjologicznych (jakkolwiek te także mają znaczny wpływ), lecz bardziej z powodu niechęci podmiotów rynkowych, w szczególności (choć nie tylko) tradycyjnych dostawców telekomunikacyjnych, do inwestowania w segmentach rynku, które nie zapewnią zwrotu z inwestycji (ROI) w handlowo akceptowalnych ramach czasowych. Problem wykluczenia cyfrowego dotyka szczególnie słabo zaludnione lub odległe tereny wiejskie, gdzie typowa gospodarka rynkowa nie wspiera rozwoju dostępu szerokopasmowego. Powoduje to paradoks szerokopasmowy gdzie potrzeby gmin w zakresie łącz szerokopasmowych ukierunkowane na przezwyciężenie braków lokalnej infrastruktury mają najmniejsze szanse na realizację. Nawet tam, gdzie istnieją łącza szerokopasmowe, najczęściej mają one niską przepustowość, a to z kolei pogłębia dysproporcje między tymi gminami, które czerpią korzyści z konkurujących ofert różnych sieci (w tym dotyczących dostępu do sieci nowych generacji), a tymi, które w najlepszym wypadku są ograniczone do szerokopasmowego odpowiednika tradycyjnych usług telefonicznych. Wierzymy zatem, że na poziomie Unii Europejskiej i krajów członkowskich zostanie pilnie opracowana nowa definicja obowiązku świadczenia usług powszechnych (Universal Service Obligation USO), która wymaga od dostawców zapewnienia usług telekomunikacyjnych zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Do chwili obecnej obowiązek ten dotyczył tradycyjnych usług telefonicznych. Uważamy, że w XXI wieku powszechny obowiązek świadczenia usług powinien obejmować zapewnienie dostępu szerokopasmowego, a nie przestarzałej usługi telefonii głosowej. Mocno wierzymy, że jeśli problem rozwoju dostępu szerokopasmowego nie zostanie rozwiązany na poziomie europejskim lub krajowym, wówczas regiony powinny być upoważnione do podejmowania działań w celu zwalczania wykluczenia cyfrowego inwestując środki publiczne, zachęcając w ten sposób sektor prywatny i rekompensując brak inwestycji z ramienia sektora prywatnego. Budując publiczną infrastrukturę o otwartym dostępie władze regionalne mogą wypełnić swoje zobowiązania wobec partnerów, obywateli i podatników. Wierzymy wreszcie, że regiony, które zamierzają inwestować środki publiczne w budowę infrastruktury, powinny tworzyć sieci nowej generacji, które najprawdopodobniej będą w stanie sprostać narastającemu popytowi na przepustowość łącz, a także okażą się bardziej elastyczne przy zmianie technologii. 8

11 1. Dlaczego dostęp szerokopasmowy jest istotny Niniejszy rozdział rozpocznijmy od definicji łącza szerokopasmowego. Przedsiębiorstwa w całej Unii reklamują swoje oferty łącz szerokopasmowych, lecz wciąż trudno jest potencjalnym klientom określić wartość konkurencyjnych ofert. Jeśli weźmiemy pod uwagę przepustowości niezbędne do wykonania określonych czynności, obraz staje się znacznie bardziej klarowny. z Technologia /VoIP 128 Kbps z Przesyłanie strumieniowe MP3 512 Kbps z Usługa VoD 1.5 Mbps z Wirtualna Rzeczywistość 10 Mbps z Holografie 3D 100 Mbps Konwencjonalna usługa łącza telefonicznego, oparta na kablu miedzianym przesyła 56 kilobitów danych na sekundę. Uważamy, że nawet dla podstawowego poziomu łącza szerokopasmowego klient wymaga 512 Kbps (kilobitów na sekundę). Jednak, jak wskazuje powyższy przegląd aplikacji, tak naprawdę dopiero przepustowość minimum 2 Mbps (megabity na sekundę) spełnia swoje zadanie dostępu szerokopasmowego. Technologia asynchronicznej cyfrowej linii abonenckiej (Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL), która wykorzystuje tradycyjne przewody miedziane może przesyłać do 2 Mbps i dopóki technologia ta jest najczęściej używana przez operatorów telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej, można uznać, że taka przepustowość potencjalnie stanowi podstawę rozbudowy- coraz popularniejszych, wszechobecnych i przystępnych cenowo usług szerokopasmowych. Ciągła ewolucja technologii ADSL sprawiła, że część głównych dostawców telekomunikacyjnych opracowała w ciągu ostatnich kilku lat jej nową wersję (ADSL+). Może ona zapewnić przepustowość do 24 Mbps znacznie wyższą od większości obecnie oferowanych. Wiele osób uważa ADSL za technologię tymczasową i naciska na szybki rozwój łącz światłowodowych (technologia kabla światłowodowego), które mogą dostarczyć przepustowość ograniczoną tylko przez liczbę aktywnych elementów końcowych, obecnie między 100 Mbps a 1 Gbps. Uważa się, że łącze światłowodowe będzie czasoodporne, gdyż potencjalne przepustowości wykraczają daleko poza większość obecnych potrzeb zarówno domowych, jak i biznesowych. 9

12 Niemniej jednak budowa sieci światłowodowych na skalę krajową byłaby kosztowna, a zatem wielu obserwatorów i użytkowników wybiera opcję kombinowaną łącza światłowodowego i bezprzewodowego (włączając w to rozwijającą się technologię bezprzewodową WiMAX). Główną korzyścią wynikającą z dostępu bezprzewodowego jest relatywnie niska cena montażu i to, że może on stanowić pomost między światłowodowym rdzeniem a użytkownikami usytuowanymi od niego w pewnej odległości. W określonych warunkach geograficznych, takich, jak te w regionach peryferyjnych, położonych daleko od głównych ośrodków miejskich, technologia satelitarna może być jedynym rozwiązaniem gwarantującym pełne pokrycie sygnałem, pomimo, że kwestie techniczne i finansowe w innych okolicznościach wykluczałyby rozwiązania satelitarne. W niektórych krajach członkowskich dostawcy usług kablowych, oferujących telewizję i telefonię kablową, są w stanie zapewnić dużą przepustowość dzięki swoim koncentrycznym sieciom kablowym. Dostęp do łącz szerokopasmowych można więc zapewnić przy użyciu różnych technologii i różnych modeli biznesowych. Dostęp szerokopasmowy wraz ze wzrostem popularności Internetu stał się coraz istotniejszą kwestią. Zaobserwowano w szczególności rozwój e-usług, takich jak usługi publiczne (e- Zdrowie, e-kształcenie, e-administracja, itp.), usługi e-biznesu, takie jak bankowość internetowa, systemy zamówień on-line itp. oraz usługi e-rozrywki, jak pobieranie plików i programów muzycznych, telewizja IP i inne podobne usługi, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Podczas gdy e-rozrywka może być istotna dla przedsiębiorstw promujących swoje usługi szerokopasmowe (np. potrójne usługi triple play telefonii, Internetu i telewizji IP z jednego kabla), a niektóre oddalone gminy mogą postrzegać usługi telewizyjne oparte na łączach szerokopasmowych jako udoskonalenie dotychczasowych usług transmisji telewizyjnych, nasze zainteresowanie dostępem szerokopasmowym dotyczy jego roli jako kanału przesyłowego usług publicznych oraz dostawcy technologii dla sektora biznesu i edukacji. Aplikacje, takie jak wideo na żądanie (video on demand) nie ograniczają się jedynie do oferowania rozrywki. Możliwość przesyłania treści wideo wysokiej jakości stanowi kluczowy element rozwoju nauki na odległość i zdalnie dostarczanych e-umiejętności. Używanie awatarów i rzeczywistości wirtualnej nie jest wyłącznie domeną nastoletnich internautów w alternatywnym świecie. Technologie te mogą być także stosowane w celu ułatwienia obywatelom dostępu do usług samorządowych oraz do wyjaśnienia ich uprawnień w wielojęzycznym, zróżnicowanym kulturalnie środowisku. Wysoka przepustowość jest niezbędna dla realizacji założeń e-zdrowia, np. przesyłania skanów i wysokiej jakości filmów w celach diagnostycznych, a także w środowisku mobilnym, jak w karetkach ratunkowych czy usługach paramedycznych. Holografie 3D mogą odgrywać ważną rolę np. w zrozumieniu zjawiska gwałtownych burz, umożliwiając służbom obrony cywilnej bardziej skuteczne działania. Globalny przemysł technologii informacyjno-komunikacyjnych każdego roku wydaje miliardy na rozwój bardziej zaawansowanych produktów i usług. W wielu krajach członkowskich sektor publiczny jest głównym inwestorem tych technologii i usług ukierunkowanych na modernizację i poprawę dostępu do usług publicznych. Również sektor prywatny inwestuje w nowe technologie, usługi i modele biznesowe. Statystycy Komisji Europejskiej wykazują, że większość przypadków wzrostu europejskiego PKB i konkurencyjności jest stymulowana przez lepsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dostęp szerokopasmowy jest w tym zakresie niezwykle istotny, bo daje możliwość stosowania nowych technologii i usług, wymagających większych przepustowości niż te, które oferowały wcześniejsze generacje łącz. Jednak bez odpowiedniej przepustowości nowe technologie są w najlepszym przypadku nie w pełni wykorzystane, w najgorszym bezużyteczne. 10

13 Wykluczenie cyfrowe stało się dziś faktem. Gminy, które nie mogą pozwolić sobie na odpowiedni dostęp szerokopasmowy zostają pozbawione tych samych podstawowych możliwości, co mieszkańcy obszarów miejskich. Jeśli zignorujemy ten problem lub będziemy czekać, aż rynek wypełni tę lukę, wykluczenie cyfrowe jeszcze bardziej się pogłębi. W społeczeństwie opartym na wiedzy, brak dostępu szerokopasmowego spowoduje większa koncentrację działalności społecznej i gospodarczej w głównych centrach zamieszkania, gdzie dostęp nie stanowi problemu. W ten sposób powstałe błędne koło doprowadzi do narastania problemów gmin wiejskich z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników i przedsiębiorców oraz do dalszego zubożania, spowodowanego brakiem dostępu do najistotniejszych usług i udogodnień. Nie jest przesadą określenie dostępu szerokopasmowego jako nieodzownej technologii leżącej u podstaw gospodarki opartej na wiedzy. Narzędzia informacyjno-komunikacyjne (zarówno technologie, jak i usługi) niezbędne do budowania gospodarki opartej na wiedzy wymagają wysokich przepustowości. Popyt na rozproszoną moc obliczeniową wzrósł wraz ze zdolnością przemysłu technologii informacyjno-komunikacyjnych do jej dostarczania po niższych kosztach. Tradycyjnie w łańcuchu wartości zaawansowanych technologii w Europie, włączając wiodące uniwersytety i politechniki o profilach technologicznych i naukowych, problem dostępu szerokopasmowego rozwiązano przez zakup szerokości pasma bezpośrednio od dostawców telekomunikacyjnych tworząc w ten sposób tzw. wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Networks VPNs). Dostawcy telekomunikacyjni chętnie dostarczyli wymaganych przepustowości, a przemysł przygotowany był do płacenia wyższych cen za ten niezbędny towar. W wielu krajach członkowskich wybudowano specjalne sieci, umożliwiające uniwersytetom i innym instytucjom badawczym dostęp do łącz szerokopasmowych koniecznych do przeprowadzania badań finansowanych przez państwo (a także przez Unię Europejską). To, co uległo zmienie to fakt, że większość, jeśli nie we wszystkie, działania gospodarcze i społeczne wykorzystują obecnie w dużo większym stopniu Internet jako kanał przesyłu informacji, wiedzy i usług. Proces ten nabiera tempa, gdyż młodsze pokolenia pracowników szukają możliwości korzystania z nowoczesnych, opartych na Internecie narzędzi Wieku Informacyjnego, aby zmienić sposób funkcjonowania rzeczywistości. Pomimo, że dostęp do rozrywki nie jest głównym tematem niniejszego raportu, przez to, że coraz więcej mieszkańców Europy, nie tylko tych należących do najmłodszego pokolenia, używa Internetu do celów towarzyskich i rozrywkowych, narzędzia internetowe stają się coraz powszechniejsze w codziennej pracy. Dlatego też brak dostępnych łącz szerokopasmowych spowalnia rozwój tych narzędzi, a w konsekwencji innowacyjności i doskonalenia usług sektora publicznego i prywatnego. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 11

14 2. Regulacje i polityka konkurencyjności 12 Polityka regulacji i konkurencyjności będzie miała znaczący wpływ na intensywność rozwoju sieci szerokopasmowych i usług. Rynek usług telekomunikacyjnych jest silnie uregulowany, a główne narzędzie regulujące UE telekomunikacyjna dyrektywa ramowa (Telecommunications Framework Directive) jest obecnie nowelizowane, by nadążać za rozwojem technologii i rynku, który nastąpił od jej wprowadzenia w życie w roku Istnieją dwa elementy dyrektywy ramowej, które mają szczególny wpływ na rozwój rynku szerokopasmowego: techniczny i filozoficzny. Aspekt techniczny dotyczy dostępności pasm radiowych. Ze względu na swoją rolę w transmitowaniu programów telewizyjnych i radiowych, a także zapewnianiu komunikacji cywilnej i wojskowej, pasma radiowe były silnie kontrolowane przez władze krajowe. Aby zapewnić szybki rozwój telefonii komórkowej uwolniono część pasm, lecz nie w wystarczającym stopniu, by umożliwić nieskrępowany udział bezprzewodowych technologii, takich jak WiFi i WiMAX, w procesie rozwoju usług szerokopasmowych. Nadchodząca cyfrowa zmiana z transmisji telewizji analogowej na cyfrową powinna zwolnić pasma, które mogłyby być przydzielone dostawcom usług (a także władzom publicznym) w celu wsparcia bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego zarówno dla komputerów mobilnych, jak i domowych. Aspekt filozoficzny dyrektywy ramowej ma związek z obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (USO). W chwili obecnej obowiązek ten dotyczy zapewnienia tradycyjnej telefonii głosowej. Uważamy, że USO powinien objąć także podstawowy poziom usług szerokopasmowych z przepustowością 2 Mb/s i że od wszystkich dostawców usług ten obowiązek powinien być wymagany jako warunek uzyskania koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych na danym obszarze, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym czy nawet gminnym. Polityka dotycząca konkurencyjności mogłaby także odgrywać znaczącą rolę w przyspieszonym rozwoju usług szerokopasmowych, szczególnie tam, gdzie zaangażowane są środki publiczne. Do chwili obecnej Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji ostrożnie podchodziła do kwestii przeznaczania funduszy publicznych na finansowanie infrastruktury i usług szerokopasmowych, utrzymując, że władze publiczne mają obowiązek niezakłócania mechanizmów rynkowych i że każdy przypadek użycia funduszy publicznych musi być jasno poparty (a) interesem publicznym i (b) niewydolnością rynku.

15 Organy ochrony konkurencji są szczególnie wyczulone na jakiekolwiek propozycje, które mogą angażować wsparcie państwa dla wcześniej działających dostawców, pomimo faktu, że z powodu wcześniejszego nałożenia obowiązku świadczenia usług powszechnych (USO), beneficjenci ci są często jedynymi dostawcami pełnego zakresu usług telekomunikacyjnych w oddalonych i słabo zaludnionych regionach. Pomimo to, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji stała się bardziej otwarta na dyskusje dotyczące kwestii rozwoju dostępu szerokopasmowego. Szczególnie cieszy nas gotowość do rozważenia roli funduszy publicznych w intensyfikacji rozwoju Sieci Nowych Generacji w regionach, gdzie działający dostawcy nie byli skłonni do inwestycji. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji zdaje się dostrzegać, że de facto istnieje segmentacja rynku usług telekomunikacyjnych i że inwestowanie funduszy publicznych w Sieci Nowych Generacji nie zakłóci funkcjonowania tradycyjnych rynków opartych na technologii ADSL. Ponadto, w większości przypadków obecnie działający dostawcy jasno dali do zrozumienia, że nie są przychylnie nastawieni do inwestycji w Sieci Nowych Generacji na wiejskich, słabo zaludnionych terenach lub w regionach, które uważają za zbyt ubogie, by zagwarantować im szybki zwrot z inwestycji. Jak wspomniano wcześniej, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji ma obowiązek upewnić się, że wydatkowanie funduszy publicznych na projekty dostępu szerokopasmowego nie narusza zasad udzielania pomocy publicznej. Plany pomocy publicznej muszą być przedstawione do akceptacji Komisji ds. pomocy publicznej. Aprobata Komisji uzyskiwana jest w drodze trójstopniowej aplikacji: 1. Określona zostaje racjonalność interwencji. Czy proponowany plan wsparcia ma na celu ograniczenie niewydolności rynku lub uzyskanie spójności? 2. Czy zostały wybrane odpowiednie instrumenty? 3. Czy plan wsparcia został prawidłowo opracowany? Szczególnie czy zakłócenie konkurencyjności jest ograniczone do minimum? Czy procedury otwartych przetargów zostały przeprowadzone prawidłowo? Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że procedura uzyskania zgody Komisji może trwać kilka miesięcy lub nawet lat. Jednak w ostatnim czasie zarysowało się nowe podejście Komisji w sprawie wydawania pozwoleń na pomoc publiczną. Innymi słowy, opracowywana jest klasyfikacja dotycząca interwencji publicznych dzieląca tereny na białe, szare i czarne 1. Białe tereny w tej terminologii odpowiadają obszarom wiejskim i słabo zaludnionym, bez dostępu do łącz szerokopasmowych. Wsparcie dla projektów w tych terenach jest bezsprzecznie uważane za zgodne z zasadami pomocy publicznej, ponieważ nie istnieje ryzyko zakłócenia nieistniejącego lub znikomego rynku. Bardziej powszechnymi są tereny szare, odpowiadające interwencji publicznej w rynki gdzie podstawowe usługi szerokopasmowe są zapewnione w niektórych częściach terenu objętego wsparciem. Jednak często obecni w tych regionach operatorzy nie są gotowi do dalszego rozwoju infrastruktury, co ogranicza rozwój dostępu szerokopasmowego. W przypadku szarych terenów Komisja musi dokładnie zbadać, czy zaangażowanie środków publicznych jest niezbędne i odpowiednie. Czarne tereny są określone przez Komisję jako tereny, gdzie usługi szerokopasmowe są zapewniane za pomocą co najmniej dwóch konkurujących infrastruktur (takich jak sieci telefoniczne i telewizji kablowej). W tych regionach Komisja dąży do wstrzymywania projektów pomocy publicznej, aby nie eliminować z rynku prywatnych inwestorów. Interesującym przypadkiem czarnego terenu jest projekt Amsterdam Citynet, który ma na celu budowę połączeń FTTH (fibre-to-the-home światłowód do domu) dla wszystkich mieszkańców Amsterdamu. Struktura kapitałowa projektu zakłada własności w jednej trzeciej Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 1 Patrz przemówienie Europejskiego Komisarza ds. Konkurencji Neelie Kroes na konferencji Bridging the Broadband Gap w Brukseli 15 maja 2007 r. 13

16 gminy, jednej trzeciej prywatnej spółki ING oraz w jednej trzeciej towarzystw mieszkaniowych. Po wniesieniu skarg przez UPC (holenderski dostawca internetowy) oraz stowarzyszenie holenderskich operatorów kablowych VECAI, Komisja Europejska prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia krajowych zasad pomocy publicznej przez inwestycję gminną i rozważa ewentualną konieczność wstrzymania prac projektu. Pomimo to, przepisy dotyczące telekomunikacji i polityka równej konkurencji stanowią ruchome cele, dlatego też władze sektora publicznego powinny usprawnić komunikację z organami regulującymi, by upewniać się, że przypadki inwestowania funduszy publicznych są jasno przedstawione i realizowane zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. 14

17 3. Wymiar międzynarodowy Gospodarczy sukces Europy uwarunkowany jest zdolnością przedsiębiorstw europejskich do konkurowania na rynkach światowych. Wzrost rynków rozwijających się, szczególnie w Azji, z ich niższymi kosztami ogólnymi oraz wzrastającymi nakładami na szkolnictwo wyższe stanowią dla wszystkich poważne wyzwanie. Unia Europejska, biorąc pod uwagę istniejące wyższe koszty socjalne, by skutecznie konkurować i osiągać sukcesy, musi dążyć w stronę rynków rozwiniętych. Jedyną drogą jest zwiększenie wartości dodanej tradycyjnych produktów i kontynuowanie inwestowania w badania i rozwój nowych technologii. Dlatego też dostęp do przystępnych kosztowo łącz szerokopasmowych będzie decydujący dla zapewnienia zdolności przedsiębiorstw europejskich do wprowadzania innowacji oraz rozwijania nowych produktów i usług, które będą w stanie skutecznie konkurować na rynkach światowych. Jednak nasi konkurenci nie tylko podążają tą drogą, lecz w wielu przypadkach byli szybsi we wdrażaniu polityk i programów. Niektórzy z nich Stany Zjednoczone, Japonia, Tajwan i Korea Południowa posiadają programy i polityki zapewniające im korzystną koniunkturę w przyszłości poprzez inwestycje w technologie szerokopasmowe i infrastrukturę. Podobnie dwaj rosnący giganci przemysłu Chiny i Indie znani są z ogromnych inwestycji poczynionych w tym zakresie. Wiele krajów traktuje inwestycje w łącza szerokopasmowe jako sytuację podwójnej wygranej, zarówno dla administracji, jak i przemysłu. Inwestycje rządowe w dostęp do usług szerokopasmowych zachęcają krajowy przemysł technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia innowacyjnych produktów i usług dla rynków krajowych i światowych. W ten sposób uzyskana poprawa usług administracyjnych pozwala na skierowanie środków publicznych na politycznie atrakcyjne działania, jak np. usprawnienie opieki zdrowotnej. Wyłaniający się w wyniku tych dywagacji obraz, w rzeczywistości nie jest jednak tak ponury. Rządy europejskie dostrzegły potrzebę dorównania liderom. Według najnowszych wartości wskaźnika zdolności do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Networked Readiness Index) opracowanego przez Światowe Forum Gospodarcze, 5 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja oraz Wielka Brytania znajduje się w pierwszej dziesiątce. 15

18 Pomimo to, wyzwaniem pozostaje to, że nawet w tych krajach istnieją regiony borykające się z problemem wykluczenia cyfrowego. Regiony objęte IANIS + z Danii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii znajdowały się na czele inicjatyw sektora publicznego, by upewnić się, że nie zostały one pominięte w procesie rozwoju dostępu szerokopasmowego. Sukces krajów, które zostały ujęte w konstruowaniu wskaźnika zdolności do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych często nie przekładał się na tereny wiejskie lub słabo zaludnione, stąd potrzeba skierowania inicjatyw sektora publicznego także do tych krajów członkowskich, które są postrzegane jako liderzy na europejskim rynku dostępu szerokopasmowego. W międzynarodowych zestawieniach krajów dotyczących dostępu szerokopasmowego warto odnotować, że wszystkie przodujące kraje skorzystały z bezpośrednich interwencji rządowych w rynek łącz szerokopasmowych 2. Rządy Japonii, Hong Kongu i Korei Południowej dysponują narodowymi politykami rozwoju dostępu szerokopasmowego, ułatwiającymi i wspierającymi rozwój szybkich sieci szerokopasmowych. Dzięki temu większość mieszkańców obszarów miejskich w tych krajach posiada obecnie dostęp do szybkich łącz szerokopasmowych. Według Agencji Konsultingowej Wairua 3 w Europie to Szwedzi mają dostęp do najszybszych usług szerokopasmowych, wynoszących do 100 Mbitów dla światłowodowych przyłączy domowych. Obywatele tego kraju posiadają także największy wybór dostawców usług, z których 25% zapewniało w roku 2006 prędkość połączeń 20 Mb lub większą. Warto odnotować, że rząd szwedzki pod koniec lat dziewięćdziesiątych opracował i przyjął krajowy plan dostępu szerokopasmowego, który wspiera planowanie sieci i rozwój infrastruktury. Podejście zastosowane w Szwecji zapewniło wsparcie finansowe dla budowy lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. W tym samym czasie Szwedzi mieli ambicję stworzenia alternatywnej otwartej sieci szkieletowej łączącej wszystkie gminy w kraju. Aby ten cel osiągnąć, uzyskanie przez gminy wsparcia finansowego zostało uwarunkowane planami dostępu szerokopasmowego. Ponadto, udzielono ulg podatkowych mieszkańcom i przedsiębiorstwom korzystającym z łączy szerokopasmowych. Oczywistym jest więc, że zaangażowanie publiczne, wsparcie rządu i polityki krajowe są ważnymi elementami w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w światowej lidze dostępu szerokopasmowego. 2 Patrz: np. Porównanie Rynków Łącz Szerokopasmowych OECD, Wairua consulting, 2006, Benchmark międzynarodowych szybkich łączy szerokopasmowych, Telecompaper Ibidem. 16

19 4. Dobre praktyki a zaangażowanie sektowa publicznego trendy Jak pokazuje aneks do niniejszego raportu, istnieje szeroki wachlarz wdrożonych programów szerokopasmowych w dwudziestu siedmiu krajach Unii Europejskiej, w których finansowanie z sektora publicznego odgrywa strategiczną rolę. We wszystkich regionach europejskich cele interwencji państwowej w rynek infrastruktury szerokopasmowej są podobne. Dostęp szerokopasmowy może być pomocny w wyeliminowaniu przepaści cyfrowej między terenami miejskimi a wiejskimi, o mniejszej gęstości zaludnienia. Wywiera on także pozytywny wpływ na lokalny i regionalny rozwój ekonomiczny i społeczny. Ponadto, może stymulować powstawanie nowych przedsiębiorstw i instytucji, a także wzrost zatrudnienia w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz sektorach od nich zależnych. Wreszcie, uogólniając, dostęp szerokopasmowy wspiera powstanie tak zwanej gospodarki opartej na wiedzy. Wymienia się dwie tendencje lub trendy dotyczące zaangażowania sektora publicznego w rozpowszechnianie infrastruktury i usług dostępu szerokopasmowego: a. Sektor publiczny motywuje lub oferuje partnerstwo podmiotom rynkowym w celu udostępnienia usług szerokopasmowych szerszej grupie ludności w sposób szybszy niż dotychczas b. Sektor publiczny jest samodzielny w swoich działaniach bez udziału aktualnych podmiotów rynkowych (czasem działając pomimo ich sprzeciwu). Oba podejścia stosuje się w sieci IANIS + ; sprawdzają się one także w róznych regionach. Mówiąc ogólnie, zaletą pierwszego podejścia jest możliwość redukcji ryzyka związanego z inwestycją, ponieważ obecny na rynku dostawca bądź inny istniejący dostawca usług komunikacyjnych rozwija istniejącą infrastrukturę i na nim spoczywa odpowiedzialność dopełnienia warunków umowy o jakości świadczonych usług (Service Level Agreement SLA) uzgodnionych z władzami sektora publicznego, a także zapewnienia dostępu do infrastruktury innym dostawcom internetowym. Jednakże, jednym z minusów tego podejścia jest fakt, że dostawca usług zapewnić może przepustowość na poziomie podstawowym. Ponadto, jeżeli dostawca usług jest jednym z głównych podmiotów na rynku, może wykorzystywać swoją silną pozycję i blokować zwiększanie przepustowości, przykładowo, gdy inny dostawca chciałby wykonać jedno lub więcej przyłączy wewnątrz istniejącej sieci, nie dając współmier- 17

20 4 Podobne rozważania znalazły kilkakrotnie odzwierciedlenie w pracach grupy IANIS+ ds. e- infrastruktury nie tylko ze względu na zaangażowanie środków finansowych, lecz także z uwagi na brak przekonania wielu polityków co do widocznego wpływu dostępu szerokopasmowego na zatrudnienie i wydajność pracy. nych zysków głównemu dostawcy. (To podejście ponadto obejmuje partnerstwo publiczno prywatne). Podejście samodzielne zostało z sukcesem wprowadzone w części regionów IANIS +, szczególnie w krajach skandynawskich. Wydaje się, że istnieje kilka przesłanek, które składają się na podejście niezależne. Przede wszystkim, konieczna jest wewnętrzna zdolność instytucjonalna zarządzania projektem i koncentracji na dążeniu do osiągnięcia ostatecznego celu. Po drugie, pomocnym okazuje się dostęp do lokalnych zasobów inżynieryjnych, zarówno ze strony przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, takiej jak dostawca energii, jak i dostawców usług sektora publicznego. Po trzecie, uzyskanie poparcia interesariuszy jest niezbędne, szczególnie, gdy, jak wskazują doświadczenia innych podobnych programach samopomocowych, oczekuje się od beneficjentów pomocy w transporcie kabla, użyczeniu maszyn rolniczych do kopania rowów, budowania traktów i tym podobne. Ponadto, we wszystkich tych przypadkach sektor publiczny stworzył przedsiębiorstwa komunalne w celu administrowania i utrzymania sieci. Główną zaletą tego typu podejścia jest fakt, że pozwala ono w większości przypadków na uzyskanie dostępu do wyższej przepustowości sieci do 100 Mbps, po umiarkowanych kosztach. W obu przypadkach władze publiczne zwiększyły swoją siłę nabywczą często poprzez połączenie budżetów sektora publicznego przeznaczonych na łączność oraz technologie informacyjno-komunikacyjne w ogóle. Umożliwiło to osiągnięcie masy krytycznej, dzięki której sektor publiczny zyskuje o wiele korzystniejszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z potencjalnymi dostawcami zarówno infrastruktury, jak i usług, bądź obu tych elementów. W ramach sieci IANIS + zgromadzono pewien zakres dobrych praktyk, pokazujących przykłady interwencji sektora publicznego, które sprawdziły się w rzeczywistości. Informacje te powinny być użyteczne dla innych regionów zainteresowanych jak wprowadzać programy celem rozwoju dostępu szerokopasmowego na swoich terenach. Jednocześnie równie ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego wprowadzenie tego typu programów powinno być rozważane, a także co powoduje, iż powinny one być priorytetami pośród licznych żądań wsparcia z portfela finansów publicznych. Zasadniczo, stosowane są dwa główne podejścia do wdrażania dostępu szerokopasmowego: a. Podejście reaktywne, gdy sektor publiczny angażuje się w rozwój dostępu szerokopasmowego z powodów ekonomicznych, z zamiarem eliminacji wykluczenia cyfrowego. Celem danego regionu staje się w takiej sytuacji dorównanie innym regionom. b. Podejście proaktywne, z drugiej strony, ma miejsce wtedy, gdy sektor publiczny inwestuje w infrastrukturę dostępu szerokopasmowego celem zabezpieczenia szybszego wprowadzania nowoczesnych technologii, szczególnie sieci światłowodowych, co przyczyni się do rozwoju regionu do poziomu klasy światowej. Celem danego regionu staje się więc uplasowanie w czołówce rozwoju technologicznego. Wiadomym jest, iż zróżnicowanie podejścia władz lokalnych zależne jest od wielu czynników, w tym demograficznych i ekonomicznych, a także stanowiska rządu centralnego w zakresie rozwoju dostępu szerokopasmowego. Jednakże, studium IANIS + pokazuje, iż nie tylko poziom rozwoju i dobrobyt gospodarczy decyduje o podejściu stosowanym w danym regionie. Okazuje się, że polityka, determinacja i ambicje na poziomie regionalnym także odgrywają znaczącą rolę. Istotą problemu jest determinacja polityczna i dokonywanie trudnych wyborów, np. czy powinno się inwestować w rozwój istniejących szpitali czy infrastruktury cyfrowej 4? Nie w tym rzecz, by twierdzić, że jeden z projektów jest mniej ambitnym politycznie od drugiego, gdyż może być równie trudno uzyskać wsparcie dla małego projektu w jednym 18

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo