Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura"

Transkrypt

1 The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

2

3 Wydanie polskie Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Tarnów, wrzesień 2007

4 Przewodnik został opracowany przez: - Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektów IANIS - Sieć Akcji Innowacyjnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego finansowanych ze środków Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel , fax Tłumaczenie: ISC s.c. Redakcja techniczna: Agnieszka Stępniewska Projekt graficzny/skład i łamanie: Studio Pirus MTL Uwaga: Pomimo starań włożonych w przygotowanie niniejszego podręcznika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub straty wynikające z zastosowania zawartych w nim zaleceń. W zdecydowanej większości kwestii Czytelnik musi uwzględniać lokalny kontekst, w którym będą wdrażane zalecenia lub rady i pamiętać, że czyni to na własną odpowiedzialność.

5 Spis treści Słowo wstępne...5 Przedmowa...7 Konspekt wykonawczy Dlaczego dostęp szerokopasmowy jest istotny Regulacje i polityka konkurencyjności Wymiar międzynarodowy Dobre praktyki a zaangażowanie sektowa publicznego trendy Doświadczenia i transfer wiedzy Zalecenia Doświadczenia i transfer wiedzy Załącznik Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 3

6 4 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych

7 Słowo wstępne Niniejszy Podręcznik dobrych praktyk regionalnych jest jednym z sześciu podręczników opracowanych w ramach programu IANIS + ( ) współfinansowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej. IANIS + to program budowy sieci społeczeństwa informacyjnego w ramach Działań innowacyjnych funduszy strukturalnych i stanowi on kontynuację wcześniejszego programu IANIS ( ). W ramach IANIS powstało dziesięć podręczników dobrych praktyk, które zostały na ogół dobrze przyjęte i nadal są dostępne w formacie PDF w Centrum Kompetencji w eregion Hub (www.ianis.net). Podczas przygotowań i negocjacji programu pracy IANIS +, planowanie szeregu kolejnych podręczników regionalnych dobrych praktyk było zatem uzasadnione. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Metody pracy IANIS + różniły się od metod IANIS głównie pod dwoma względami. Po pierwsze, na życzenie Komisji, IANIS + zawsze koncentrował się na projektach społeczeństwa informacyjnego (a nie na programach czy strategiach regionalnych), przez co perspektywa wspomnianych sześciu podręczników jest węższa w porównaniu z podręcznikami opracowanymi przez IANIS. Po drugie, ważnym nowym elementem programu pracy IANIS + (w porównaniu z poprzednim programem) było stworzenie i funkcjonowanie sześciu tematycznych grup roboczych. Ich zadaniem było zgromadzenie i wymiana doświadczeń projektów regionalnych w konkretnym obszarze oraz opracowanie kolejnych podręczników. Każdą grupę prowadzili i motywowali przewodniczący, którym winni jesteśmy tym osobom wdzięczność i uznanie za ich ciężką pracę i wytrwałość. Każda grupa robocza przeprowadziła co najmniej cztery spotkania, choć większość prac odbywała się w trybie wirtualnym. Bez wysiłków i wkładu głównych członków każdej z grup podręczniki te nie powstałyby. Pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ich powstanie, a szczególnie autorom studiów przypadku, współautorom i/lub redaktorom podręczników. Podręczniki w pierwszej wersji zostały opublikowane on-line na początku tego roku, zaprezentowane i przedyskutowane na Dorocznej Konferencji IANIS + (Bilbao, Hiszpania, czerwca 2007), a następnie zmodyfikowane i uaktualnione w ten sposób powstała niniejsza ostateczna wersja. Mamy nadzieję, że podręczniki naświetlą zagadnienie rozwoju regionalnego społeczeństwa informacyjnego i że poruszone w nich kwestie, zaproponowane rozwiązania i przedstawione wnioski okażą się użyteczne dla innych w obliczu różnych sytuacji, co pozwoli uniknąć ponownego wynajdywania koła! Jak zwykle zalecamy ostrożność we wdrażaniu pomysłów zaczerpniętych z doświadczeń pojedynczego projektu w danym regionie. Podręczniki te proponują, sugerują, rekomendują i przedstawiają przykłady rozwiązań i wnioski ale są to wyłącznie propozycje i rekomendacje. Czytelnik powinien wybrać odpowiednie treści i dostosować je do własnej sytuacji. Równie ważna jest różnorodność metod reprezentowanych przez projekty i doświadczenia, na których bazują te podręczniki. Gareth Hughes Dyrektor projektu, IANIS + 5

8 6 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych

9 Przedmowa Każda dyskusja dotycząca dostępu szerokopasmowego zwykle nawiązuje do kwestii technologicznych, lecz niniejszy raport nie ma na celu prezentacji technicznej rozprawy nad bitami, bajtami i przepustowością. Naszym głównym zamierzeniem jest poruszyć szereg zagadnień dotyczących linii postępowania, w których technologia szerokopasmowa jest raczej kluczowym czynnikiem sprawczym, niż racją bytu. Dotykamy także niektórych aspektów regulacji prawnych wpływających na rozwój wszechobecnych sieci szerokopasmowych. Przyjmuje się, że inteligentne aplikacje technologii informacyjno-komunikacyjnych wpływają na wzrost konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz umożliwiają modernizację i zwiększenie efektywności europejskiej administracji publicznej. Wierzymy, że inwestowanie w infrastrukturę szerokopasmową i usługi należy zintensyfikować i rozszerzyć, by zapewnić powszechny i tani dostęp na terenie całej Unii Europejskiej. Uznajemy, że będzie to pociągało znaczące inwestycje finansowe, głównie podmiotów rynkowych, lecz także z budżetu państwa. Rolę sektora publicznego postrzegamy głównie jako siłę napędową popytu. Inwestycje sektora publicznego w usługi e-administracji, e-kształcenia (e-learning), a zwłaszcza e-zdrowia okażą się decydującym czynnikiem pobudzającym,inwestycje dostawców usług w łącza szerokopasmowe. Sektor publiczny odgrywa także istotną rolę w zagwarantowaniu tego, że sytuacja niewydolności rynku niechęci rynku do inwestowania w gminach, gdzie stopa zwrotu z inwestycji (return on investment ROI) nie spełnia obowiązujących kryteriów inwestycyjnych nie przyczyni się do powstania trwałego wykluczenia cyfrowego. Nie kwestionujemy prawa przedsiębiorstw do rezygnacji z potencjalnie nierentownych przedsięwzięć biznesowych. Jednak nie akceptujemy prawa rynku do odmawiania regionom dostępu do infrastruktury XXI wieku niezbędnej do rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw i umożliwiającej powszechne funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. Nie przypisujemy sobie prawa do odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak dostarczamy kilka przykładów dobrych praktyk z życia wziętych, które stanowią drogowskaz dla regionów i gmin, podzielających nasze zaangażowanie i przypisujących większą wagę do działań niż słów. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych George Hall Przewodniczący, Grupa Robocza IANIS + ds. e-infrastruktury Bruksela, lipiec

10 Konspekt wykonawczy Rozpoczynamy od łatwego do przewidzenia stwierdzenia, iż wszechobecny i przystępny cenowo dostęp do technologii szerokopasmowej jest ważnym elementem rozwoju globalnego i konkurencyjnego społeczeństwa informacyjnego w Europie. W ciągu ostatnich kilku lat opublikowano kilkanaście raportów w tym zakresie ostatnim był znakomity raport Komisji ds. Edukacji wydany przez Komitet Regionów (Bruksela, Marzec 2007), który zawierał cenne wnioski. Jednak, korzystając z doświadczeń regionów wchodzących w skład sieci IANIS +, proponujemy kilka metod planowania długoterminowych polityk bazujących na ich wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju innowacyjnych działań zmierzających do ograniczenia niewydolności rynku i zapewnienia powszechnego dostępu szerokopasmowego dla obywateli, małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Brak powszechnej infrastruktury szerokopasmowej powoduje de facto wykluczenie cyfrowe na kilku poziomach, powstałe nie tyle z powodu warunków socjologicznych (jakkolwiek te także mają znaczny wpływ), lecz bardziej z powodu niechęci podmiotów rynkowych, w szczególności (choć nie tylko) tradycyjnych dostawców telekomunikacyjnych, do inwestowania w segmentach rynku, które nie zapewnią zwrotu z inwestycji (ROI) w handlowo akceptowalnych ramach czasowych. Problem wykluczenia cyfrowego dotyka szczególnie słabo zaludnione lub odległe tereny wiejskie, gdzie typowa gospodarka rynkowa nie wspiera rozwoju dostępu szerokopasmowego. Powoduje to paradoks szerokopasmowy gdzie potrzeby gmin w zakresie łącz szerokopasmowych ukierunkowane na przezwyciężenie braków lokalnej infrastruktury mają najmniejsze szanse na realizację. Nawet tam, gdzie istnieją łącza szerokopasmowe, najczęściej mają one niską przepustowość, a to z kolei pogłębia dysproporcje między tymi gminami, które czerpią korzyści z konkurujących ofert różnych sieci (w tym dotyczących dostępu do sieci nowych generacji), a tymi, które w najlepszym wypadku są ograniczone do szerokopasmowego odpowiednika tradycyjnych usług telefonicznych. Wierzymy zatem, że na poziomie Unii Europejskiej i krajów członkowskich zostanie pilnie opracowana nowa definicja obowiązku świadczenia usług powszechnych (Universal Service Obligation USO), która wymaga od dostawców zapewnienia usług telekomunikacyjnych zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Do chwili obecnej obowiązek ten dotyczył tradycyjnych usług telefonicznych. Uważamy, że w XXI wieku powszechny obowiązek świadczenia usług powinien obejmować zapewnienie dostępu szerokopasmowego, a nie przestarzałej usługi telefonii głosowej. Mocno wierzymy, że jeśli problem rozwoju dostępu szerokopasmowego nie zostanie rozwiązany na poziomie europejskim lub krajowym, wówczas regiony powinny być upoważnione do podejmowania działań w celu zwalczania wykluczenia cyfrowego inwestując środki publiczne, zachęcając w ten sposób sektor prywatny i rekompensując brak inwestycji z ramienia sektora prywatnego. Budując publiczną infrastrukturę o otwartym dostępie władze regionalne mogą wypełnić swoje zobowiązania wobec partnerów, obywateli i podatników. Wierzymy wreszcie, że regiony, które zamierzają inwestować środki publiczne w budowę infrastruktury, powinny tworzyć sieci nowej generacji, które najprawdopodobniej będą w stanie sprostać narastającemu popytowi na przepustowość łącz, a także okażą się bardziej elastyczne przy zmianie technologii. 8

11 1. Dlaczego dostęp szerokopasmowy jest istotny Niniejszy rozdział rozpocznijmy od definicji łącza szerokopasmowego. Przedsiębiorstwa w całej Unii reklamują swoje oferty łącz szerokopasmowych, lecz wciąż trudno jest potencjalnym klientom określić wartość konkurencyjnych ofert. Jeśli weźmiemy pod uwagę przepustowości niezbędne do wykonania określonych czynności, obraz staje się znacznie bardziej klarowny. z Technologia /VoIP 128 Kbps z Przesyłanie strumieniowe MP3 512 Kbps z Usługa VoD 1.5 Mbps z Wirtualna Rzeczywistość 10 Mbps z Holografie 3D 100 Mbps Konwencjonalna usługa łącza telefonicznego, oparta na kablu miedzianym przesyła 56 kilobitów danych na sekundę. Uważamy, że nawet dla podstawowego poziomu łącza szerokopasmowego klient wymaga 512 Kbps (kilobitów na sekundę). Jednak, jak wskazuje powyższy przegląd aplikacji, tak naprawdę dopiero przepustowość minimum 2 Mbps (megabity na sekundę) spełnia swoje zadanie dostępu szerokopasmowego. Technologia asynchronicznej cyfrowej linii abonenckiej (Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL), która wykorzystuje tradycyjne przewody miedziane może przesyłać do 2 Mbps i dopóki technologia ta jest najczęściej używana przez operatorów telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej, można uznać, że taka przepustowość potencjalnie stanowi podstawę rozbudowy- coraz popularniejszych, wszechobecnych i przystępnych cenowo usług szerokopasmowych. Ciągła ewolucja technologii ADSL sprawiła, że część głównych dostawców telekomunikacyjnych opracowała w ciągu ostatnich kilku lat jej nową wersję (ADSL+). Może ona zapewnić przepustowość do 24 Mbps znacznie wyższą od większości obecnie oferowanych. Wiele osób uważa ADSL za technologię tymczasową i naciska na szybki rozwój łącz światłowodowych (technologia kabla światłowodowego), które mogą dostarczyć przepustowość ograniczoną tylko przez liczbę aktywnych elementów końcowych, obecnie między 100 Mbps a 1 Gbps. Uważa się, że łącze światłowodowe będzie czasoodporne, gdyż potencjalne przepustowości wykraczają daleko poza większość obecnych potrzeb zarówno domowych, jak i biznesowych. 9

12 Niemniej jednak budowa sieci światłowodowych na skalę krajową byłaby kosztowna, a zatem wielu obserwatorów i użytkowników wybiera opcję kombinowaną łącza światłowodowego i bezprzewodowego (włączając w to rozwijającą się technologię bezprzewodową WiMAX). Główną korzyścią wynikającą z dostępu bezprzewodowego jest relatywnie niska cena montażu i to, że może on stanowić pomost między światłowodowym rdzeniem a użytkownikami usytuowanymi od niego w pewnej odległości. W określonych warunkach geograficznych, takich, jak te w regionach peryferyjnych, położonych daleko od głównych ośrodków miejskich, technologia satelitarna może być jedynym rozwiązaniem gwarantującym pełne pokrycie sygnałem, pomimo, że kwestie techniczne i finansowe w innych okolicznościach wykluczałyby rozwiązania satelitarne. W niektórych krajach członkowskich dostawcy usług kablowych, oferujących telewizję i telefonię kablową, są w stanie zapewnić dużą przepustowość dzięki swoim koncentrycznym sieciom kablowym. Dostęp do łącz szerokopasmowych można więc zapewnić przy użyciu różnych technologii i różnych modeli biznesowych. Dostęp szerokopasmowy wraz ze wzrostem popularności Internetu stał się coraz istotniejszą kwestią. Zaobserwowano w szczególności rozwój e-usług, takich jak usługi publiczne (e- Zdrowie, e-kształcenie, e-administracja, itp.), usługi e-biznesu, takie jak bankowość internetowa, systemy zamówień on-line itp. oraz usługi e-rozrywki, jak pobieranie plików i programów muzycznych, telewizja IP i inne podobne usługi, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Podczas gdy e-rozrywka może być istotna dla przedsiębiorstw promujących swoje usługi szerokopasmowe (np. potrójne usługi triple play telefonii, Internetu i telewizji IP z jednego kabla), a niektóre oddalone gminy mogą postrzegać usługi telewizyjne oparte na łączach szerokopasmowych jako udoskonalenie dotychczasowych usług transmisji telewizyjnych, nasze zainteresowanie dostępem szerokopasmowym dotyczy jego roli jako kanału przesyłowego usług publicznych oraz dostawcy technologii dla sektora biznesu i edukacji. Aplikacje, takie jak wideo na żądanie (video on demand) nie ograniczają się jedynie do oferowania rozrywki. Możliwość przesyłania treści wideo wysokiej jakości stanowi kluczowy element rozwoju nauki na odległość i zdalnie dostarczanych e-umiejętności. Używanie awatarów i rzeczywistości wirtualnej nie jest wyłącznie domeną nastoletnich internautów w alternatywnym świecie. Technologie te mogą być także stosowane w celu ułatwienia obywatelom dostępu do usług samorządowych oraz do wyjaśnienia ich uprawnień w wielojęzycznym, zróżnicowanym kulturalnie środowisku. Wysoka przepustowość jest niezbędna dla realizacji założeń e-zdrowia, np. przesyłania skanów i wysokiej jakości filmów w celach diagnostycznych, a także w środowisku mobilnym, jak w karetkach ratunkowych czy usługach paramedycznych. Holografie 3D mogą odgrywać ważną rolę np. w zrozumieniu zjawiska gwałtownych burz, umożliwiając służbom obrony cywilnej bardziej skuteczne działania. Globalny przemysł technologii informacyjno-komunikacyjnych każdego roku wydaje miliardy na rozwój bardziej zaawansowanych produktów i usług. W wielu krajach członkowskich sektor publiczny jest głównym inwestorem tych technologii i usług ukierunkowanych na modernizację i poprawę dostępu do usług publicznych. Również sektor prywatny inwestuje w nowe technologie, usługi i modele biznesowe. Statystycy Komisji Europejskiej wykazują, że większość przypadków wzrostu europejskiego PKB i konkurencyjności jest stymulowana przez lepsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dostęp szerokopasmowy jest w tym zakresie niezwykle istotny, bo daje możliwość stosowania nowych technologii i usług, wymagających większych przepustowości niż te, które oferowały wcześniejsze generacje łącz. Jednak bez odpowiedniej przepustowości nowe technologie są w najlepszym przypadku nie w pełni wykorzystane, w najgorszym bezużyteczne. 10

13 Wykluczenie cyfrowe stało się dziś faktem. Gminy, które nie mogą pozwolić sobie na odpowiedni dostęp szerokopasmowy zostają pozbawione tych samych podstawowych możliwości, co mieszkańcy obszarów miejskich. Jeśli zignorujemy ten problem lub będziemy czekać, aż rynek wypełni tę lukę, wykluczenie cyfrowe jeszcze bardziej się pogłębi. W społeczeństwie opartym na wiedzy, brak dostępu szerokopasmowego spowoduje większa koncentrację działalności społecznej i gospodarczej w głównych centrach zamieszkania, gdzie dostęp nie stanowi problemu. W ten sposób powstałe błędne koło doprowadzi do narastania problemów gmin wiejskich z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników i przedsiębiorców oraz do dalszego zubożania, spowodowanego brakiem dostępu do najistotniejszych usług i udogodnień. Nie jest przesadą określenie dostępu szerokopasmowego jako nieodzownej technologii leżącej u podstaw gospodarki opartej na wiedzy. Narzędzia informacyjno-komunikacyjne (zarówno technologie, jak i usługi) niezbędne do budowania gospodarki opartej na wiedzy wymagają wysokich przepustowości. Popyt na rozproszoną moc obliczeniową wzrósł wraz ze zdolnością przemysłu technologii informacyjno-komunikacyjnych do jej dostarczania po niższych kosztach. Tradycyjnie w łańcuchu wartości zaawansowanych technologii w Europie, włączając wiodące uniwersytety i politechniki o profilach technologicznych i naukowych, problem dostępu szerokopasmowego rozwiązano przez zakup szerokości pasma bezpośrednio od dostawców telekomunikacyjnych tworząc w ten sposób tzw. wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Networks VPNs). Dostawcy telekomunikacyjni chętnie dostarczyli wymaganych przepustowości, a przemysł przygotowany był do płacenia wyższych cen za ten niezbędny towar. W wielu krajach członkowskich wybudowano specjalne sieci, umożliwiające uniwersytetom i innym instytucjom badawczym dostęp do łącz szerokopasmowych koniecznych do przeprowadzania badań finansowanych przez państwo (a także przez Unię Europejską). To, co uległo zmienie to fakt, że większość, jeśli nie we wszystkie, działania gospodarcze i społeczne wykorzystują obecnie w dużo większym stopniu Internet jako kanał przesyłu informacji, wiedzy i usług. Proces ten nabiera tempa, gdyż młodsze pokolenia pracowników szukają możliwości korzystania z nowoczesnych, opartych na Internecie narzędzi Wieku Informacyjnego, aby zmienić sposób funkcjonowania rzeczywistości. Pomimo, że dostęp do rozrywki nie jest głównym tematem niniejszego raportu, przez to, że coraz więcej mieszkańców Europy, nie tylko tych należących do najmłodszego pokolenia, używa Internetu do celów towarzyskich i rozrywkowych, narzędzia internetowe stają się coraz powszechniejsze w codziennej pracy. Dlatego też brak dostępnych łącz szerokopasmowych spowalnia rozwój tych narzędzi, a w konsekwencji innowacyjności i doskonalenia usług sektora publicznego i prywatnego. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 11

14 2. Regulacje i polityka konkurencyjności 12 Polityka regulacji i konkurencyjności będzie miała znaczący wpływ na intensywność rozwoju sieci szerokopasmowych i usług. Rynek usług telekomunikacyjnych jest silnie uregulowany, a główne narzędzie regulujące UE telekomunikacyjna dyrektywa ramowa (Telecommunications Framework Directive) jest obecnie nowelizowane, by nadążać za rozwojem technologii i rynku, który nastąpił od jej wprowadzenia w życie w roku Istnieją dwa elementy dyrektywy ramowej, które mają szczególny wpływ na rozwój rynku szerokopasmowego: techniczny i filozoficzny. Aspekt techniczny dotyczy dostępności pasm radiowych. Ze względu na swoją rolę w transmitowaniu programów telewizyjnych i radiowych, a także zapewnianiu komunikacji cywilnej i wojskowej, pasma radiowe były silnie kontrolowane przez władze krajowe. Aby zapewnić szybki rozwój telefonii komórkowej uwolniono część pasm, lecz nie w wystarczającym stopniu, by umożliwić nieskrępowany udział bezprzewodowych technologii, takich jak WiFi i WiMAX, w procesie rozwoju usług szerokopasmowych. Nadchodząca cyfrowa zmiana z transmisji telewizji analogowej na cyfrową powinna zwolnić pasma, które mogłyby być przydzielone dostawcom usług (a także władzom publicznym) w celu wsparcia bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego zarówno dla komputerów mobilnych, jak i domowych. Aspekt filozoficzny dyrektywy ramowej ma związek z obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (USO). W chwili obecnej obowiązek ten dotyczy zapewnienia tradycyjnej telefonii głosowej. Uważamy, że USO powinien objąć także podstawowy poziom usług szerokopasmowych z przepustowością 2 Mb/s i że od wszystkich dostawców usług ten obowiązek powinien być wymagany jako warunek uzyskania koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych na danym obszarze, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym czy nawet gminnym. Polityka dotycząca konkurencyjności mogłaby także odgrywać znaczącą rolę w przyspieszonym rozwoju usług szerokopasmowych, szczególnie tam, gdzie zaangażowane są środki publiczne. Do chwili obecnej Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji ostrożnie podchodziła do kwestii przeznaczania funduszy publicznych na finansowanie infrastruktury i usług szerokopasmowych, utrzymując, że władze publiczne mają obowiązek niezakłócania mechanizmów rynkowych i że każdy przypadek użycia funduszy publicznych musi być jasno poparty (a) interesem publicznym i (b) niewydolnością rynku.

15 Organy ochrony konkurencji są szczególnie wyczulone na jakiekolwiek propozycje, które mogą angażować wsparcie państwa dla wcześniej działających dostawców, pomimo faktu, że z powodu wcześniejszego nałożenia obowiązku świadczenia usług powszechnych (USO), beneficjenci ci są często jedynymi dostawcami pełnego zakresu usług telekomunikacyjnych w oddalonych i słabo zaludnionych regionach. Pomimo to, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji stała się bardziej otwarta na dyskusje dotyczące kwestii rozwoju dostępu szerokopasmowego. Szczególnie cieszy nas gotowość do rozważenia roli funduszy publicznych w intensyfikacji rozwoju Sieci Nowych Generacji w regionach, gdzie działający dostawcy nie byli skłonni do inwestycji. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji zdaje się dostrzegać, że de facto istnieje segmentacja rynku usług telekomunikacyjnych i że inwestowanie funduszy publicznych w Sieci Nowych Generacji nie zakłóci funkcjonowania tradycyjnych rynków opartych na technologii ADSL. Ponadto, w większości przypadków obecnie działający dostawcy jasno dali do zrozumienia, że nie są przychylnie nastawieni do inwestycji w Sieci Nowych Generacji na wiejskich, słabo zaludnionych terenach lub w regionach, które uważają za zbyt ubogie, by zagwarantować im szybki zwrot z inwestycji. Jak wspomniano wcześniej, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji ma obowiązek upewnić się, że wydatkowanie funduszy publicznych na projekty dostępu szerokopasmowego nie narusza zasad udzielania pomocy publicznej. Plany pomocy publicznej muszą być przedstawione do akceptacji Komisji ds. pomocy publicznej. Aprobata Komisji uzyskiwana jest w drodze trójstopniowej aplikacji: 1. Określona zostaje racjonalność interwencji. Czy proponowany plan wsparcia ma na celu ograniczenie niewydolności rynku lub uzyskanie spójności? 2. Czy zostały wybrane odpowiednie instrumenty? 3. Czy plan wsparcia został prawidłowo opracowany? Szczególnie czy zakłócenie konkurencyjności jest ograniczone do minimum? Czy procedury otwartych przetargów zostały przeprowadzone prawidłowo? Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że procedura uzyskania zgody Komisji może trwać kilka miesięcy lub nawet lat. Jednak w ostatnim czasie zarysowało się nowe podejście Komisji w sprawie wydawania pozwoleń na pomoc publiczną. Innymi słowy, opracowywana jest klasyfikacja dotycząca interwencji publicznych dzieląca tereny na białe, szare i czarne 1. Białe tereny w tej terminologii odpowiadają obszarom wiejskim i słabo zaludnionym, bez dostępu do łącz szerokopasmowych. Wsparcie dla projektów w tych terenach jest bezsprzecznie uważane za zgodne z zasadami pomocy publicznej, ponieważ nie istnieje ryzyko zakłócenia nieistniejącego lub znikomego rynku. Bardziej powszechnymi są tereny szare, odpowiadające interwencji publicznej w rynki gdzie podstawowe usługi szerokopasmowe są zapewnione w niektórych częściach terenu objętego wsparciem. Jednak często obecni w tych regionach operatorzy nie są gotowi do dalszego rozwoju infrastruktury, co ogranicza rozwój dostępu szerokopasmowego. W przypadku szarych terenów Komisja musi dokładnie zbadać, czy zaangażowanie środków publicznych jest niezbędne i odpowiednie. Czarne tereny są określone przez Komisję jako tereny, gdzie usługi szerokopasmowe są zapewniane za pomocą co najmniej dwóch konkurujących infrastruktur (takich jak sieci telefoniczne i telewizji kablowej). W tych regionach Komisja dąży do wstrzymywania projektów pomocy publicznej, aby nie eliminować z rynku prywatnych inwestorów. Interesującym przypadkiem czarnego terenu jest projekt Amsterdam Citynet, który ma na celu budowę połączeń FTTH (fibre-to-the-home światłowód do domu) dla wszystkich mieszkańców Amsterdamu. Struktura kapitałowa projektu zakłada własności w jednej trzeciej Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 1 Patrz przemówienie Europejskiego Komisarza ds. Konkurencji Neelie Kroes na konferencji Bridging the Broadband Gap w Brukseli 15 maja 2007 r. 13

16 gminy, jednej trzeciej prywatnej spółki ING oraz w jednej trzeciej towarzystw mieszkaniowych. Po wniesieniu skarg przez UPC (holenderski dostawca internetowy) oraz stowarzyszenie holenderskich operatorów kablowych VECAI, Komisja Europejska prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia krajowych zasad pomocy publicznej przez inwestycję gminną i rozważa ewentualną konieczność wstrzymania prac projektu. Pomimo to, przepisy dotyczące telekomunikacji i polityka równej konkurencji stanowią ruchome cele, dlatego też władze sektora publicznego powinny usprawnić komunikację z organami regulującymi, by upewniać się, że przypadki inwestowania funduszy publicznych są jasno przedstawione i realizowane zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. 14

17 3. Wymiar międzynarodowy Gospodarczy sukces Europy uwarunkowany jest zdolnością przedsiębiorstw europejskich do konkurowania na rynkach światowych. Wzrost rynków rozwijających się, szczególnie w Azji, z ich niższymi kosztami ogólnymi oraz wzrastającymi nakładami na szkolnictwo wyższe stanowią dla wszystkich poważne wyzwanie. Unia Europejska, biorąc pod uwagę istniejące wyższe koszty socjalne, by skutecznie konkurować i osiągać sukcesy, musi dążyć w stronę rynków rozwiniętych. Jedyną drogą jest zwiększenie wartości dodanej tradycyjnych produktów i kontynuowanie inwestowania w badania i rozwój nowych technologii. Dlatego też dostęp do przystępnych kosztowo łącz szerokopasmowych będzie decydujący dla zapewnienia zdolności przedsiębiorstw europejskich do wprowadzania innowacji oraz rozwijania nowych produktów i usług, które będą w stanie skutecznie konkurować na rynkach światowych. Jednak nasi konkurenci nie tylko podążają tą drogą, lecz w wielu przypadkach byli szybsi we wdrażaniu polityk i programów. Niektórzy z nich Stany Zjednoczone, Japonia, Tajwan i Korea Południowa posiadają programy i polityki zapewniające im korzystną koniunkturę w przyszłości poprzez inwestycje w technologie szerokopasmowe i infrastrukturę. Podobnie dwaj rosnący giganci przemysłu Chiny i Indie znani są z ogromnych inwestycji poczynionych w tym zakresie. Wiele krajów traktuje inwestycje w łącza szerokopasmowe jako sytuację podwójnej wygranej, zarówno dla administracji, jak i przemysłu. Inwestycje rządowe w dostęp do usług szerokopasmowych zachęcają krajowy przemysł technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia innowacyjnych produktów i usług dla rynków krajowych i światowych. W ten sposób uzyskana poprawa usług administracyjnych pozwala na skierowanie środków publicznych na politycznie atrakcyjne działania, jak np. usprawnienie opieki zdrowotnej. Wyłaniający się w wyniku tych dywagacji obraz, w rzeczywistości nie jest jednak tak ponury. Rządy europejskie dostrzegły potrzebę dorównania liderom. Według najnowszych wartości wskaźnika zdolności do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Networked Readiness Index) opracowanego przez Światowe Forum Gospodarcze, 5 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja oraz Wielka Brytania znajduje się w pierwszej dziesiątce. 15

18 Pomimo to, wyzwaniem pozostaje to, że nawet w tych krajach istnieją regiony borykające się z problemem wykluczenia cyfrowego. Regiony objęte IANIS + z Danii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii znajdowały się na czele inicjatyw sektora publicznego, by upewnić się, że nie zostały one pominięte w procesie rozwoju dostępu szerokopasmowego. Sukces krajów, które zostały ujęte w konstruowaniu wskaźnika zdolności do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych często nie przekładał się na tereny wiejskie lub słabo zaludnione, stąd potrzeba skierowania inicjatyw sektora publicznego także do tych krajów członkowskich, które są postrzegane jako liderzy na europejskim rynku dostępu szerokopasmowego. W międzynarodowych zestawieniach krajów dotyczących dostępu szerokopasmowego warto odnotować, że wszystkie przodujące kraje skorzystały z bezpośrednich interwencji rządowych w rynek łącz szerokopasmowych 2. Rządy Japonii, Hong Kongu i Korei Południowej dysponują narodowymi politykami rozwoju dostępu szerokopasmowego, ułatwiającymi i wspierającymi rozwój szybkich sieci szerokopasmowych. Dzięki temu większość mieszkańców obszarów miejskich w tych krajach posiada obecnie dostęp do szybkich łącz szerokopasmowych. Według Agencji Konsultingowej Wairua 3 w Europie to Szwedzi mają dostęp do najszybszych usług szerokopasmowych, wynoszących do 100 Mbitów dla światłowodowych przyłączy domowych. Obywatele tego kraju posiadają także największy wybór dostawców usług, z których 25% zapewniało w roku 2006 prędkość połączeń 20 Mb lub większą. Warto odnotować, że rząd szwedzki pod koniec lat dziewięćdziesiątych opracował i przyjął krajowy plan dostępu szerokopasmowego, który wspiera planowanie sieci i rozwój infrastruktury. Podejście zastosowane w Szwecji zapewniło wsparcie finansowe dla budowy lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. W tym samym czasie Szwedzi mieli ambicję stworzenia alternatywnej otwartej sieci szkieletowej łączącej wszystkie gminy w kraju. Aby ten cel osiągnąć, uzyskanie przez gminy wsparcia finansowego zostało uwarunkowane planami dostępu szerokopasmowego. Ponadto, udzielono ulg podatkowych mieszkańcom i przedsiębiorstwom korzystającym z łączy szerokopasmowych. Oczywistym jest więc, że zaangażowanie publiczne, wsparcie rządu i polityki krajowe są ważnymi elementami w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w światowej lidze dostępu szerokopasmowego. 2 Patrz: np. Porównanie Rynków Łącz Szerokopasmowych OECD, Wairua consulting, 2006, Benchmark międzynarodowych szybkich łączy szerokopasmowych, Telecompaper Ibidem. 16

19 4. Dobre praktyki a zaangażowanie sektowa publicznego trendy Jak pokazuje aneks do niniejszego raportu, istnieje szeroki wachlarz wdrożonych programów szerokopasmowych w dwudziestu siedmiu krajach Unii Europejskiej, w których finansowanie z sektora publicznego odgrywa strategiczną rolę. We wszystkich regionach europejskich cele interwencji państwowej w rynek infrastruktury szerokopasmowej są podobne. Dostęp szerokopasmowy może być pomocny w wyeliminowaniu przepaści cyfrowej między terenami miejskimi a wiejskimi, o mniejszej gęstości zaludnienia. Wywiera on także pozytywny wpływ na lokalny i regionalny rozwój ekonomiczny i społeczny. Ponadto, może stymulować powstawanie nowych przedsiębiorstw i instytucji, a także wzrost zatrudnienia w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz sektorach od nich zależnych. Wreszcie, uogólniając, dostęp szerokopasmowy wspiera powstanie tak zwanej gospodarki opartej na wiedzy. Wymienia się dwie tendencje lub trendy dotyczące zaangażowania sektora publicznego w rozpowszechnianie infrastruktury i usług dostępu szerokopasmowego: a. Sektor publiczny motywuje lub oferuje partnerstwo podmiotom rynkowym w celu udostępnienia usług szerokopasmowych szerszej grupie ludności w sposób szybszy niż dotychczas b. Sektor publiczny jest samodzielny w swoich działaniach bez udziału aktualnych podmiotów rynkowych (czasem działając pomimo ich sprzeciwu). Oba podejścia stosuje się w sieci IANIS + ; sprawdzają się one także w róznych regionach. Mówiąc ogólnie, zaletą pierwszego podejścia jest możliwość redukcji ryzyka związanego z inwestycją, ponieważ obecny na rynku dostawca bądź inny istniejący dostawca usług komunikacyjnych rozwija istniejącą infrastrukturę i na nim spoczywa odpowiedzialność dopełnienia warunków umowy o jakości świadczonych usług (Service Level Agreement SLA) uzgodnionych z władzami sektora publicznego, a także zapewnienia dostępu do infrastruktury innym dostawcom internetowym. Jednakże, jednym z minusów tego podejścia jest fakt, że dostawca usług zapewnić może przepustowość na poziomie podstawowym. Ponadto, jeżeli dostawca usług jest jednym z głównych podmiotów na rynku, może wykorzystywać swoją silną pozycję i blokować zwiększanie przepustowości, przykładowo, gdy inny dostawca chciałby wykonać jedno lub więcej przyłączy wewnątrz istniejącej sieci, nie dając współmier- 17

20 4 Podobne rozważania znalazły kilkakrotnie odzwierciedlenie w pracach grupy IANIS+ ds. e- infrastruktury nie tylko ze względu na zaangażowanie środków finansowych, lecz także z uwagi na brak przekonania wielu polityków co do widocznego wpływu dostępu szerokopasmowego na zatrudnienie i wydajność pracy. nych zysków głównemu dostawcy. (To podejście ponadto obejmuje partnerstwo publiczno prywatne). Podejście samodzielne zostało z sukcesem wprowadzone w części regionów IANIS +, szczególnie w krajach skandynawskich. Wydaje się, że istnieje kilka przesłanek, które składają się na podejście niezależne. Przede wszystkim, konieczna jest wewnętrzna zdolność instytucjonalna zarządzania projektem i koncentracji na dążeniu do osiągnięcia ostatecznego celu. Po drugie, pomocnym okazuje się dostęp do lokalnych zasobów inżynieryjnych, zarówno ze strony przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, takiej jak dostawca energii, jak i dostawców usług sektora publicznego. Po trzecie, uzyskanie poparcia interesariuszy jest niezbędne, szczególnie, gdy, jak wskazują doświadczenia innych podobnych programach samopomocowych, oczekuje się od beneficjentów pomocy w transporcie kabla, użyczeniu maszyn rolniczych do kopania rowów, budowania traktów i tym podobne. Ponadto, we wszystkich tych przypadkach sektor publiczny stworzył przedsiębiorstwa komunalne w celu administrowania i utrzymania sieci. Główną zaletą tego typu podejścia jest fakt, że pozwala ono w większości przypadków na uzyskanie dostępu do wyższej przepustowości sieci do 100 Mbps, po umiarkowanych kosztach. W obu przypadkach władze publiczne zwiększyły swoją siłę nabywczą często poprzez połączenie budżetów sektora publicznego przeznaczonych na łączność oraz technologie informacyjno-komunikacyjne w ogóle. Umożliwiło to osiągnięcie masy krytycznej, dzięki której sektor publiczny zyskuje o wiele korzystniejszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z potencjalnymi dostawcami zarówno infrastruktury, jak i usług, bądź obu tych elementów. W ramach sieci IANIS + zgromadzono pewien zakres dobrych praktyk, pokazujących przykłady interwencji sektora publicznego, które sprawdziły się w rzeczywistości. Informacje te powinny być użyteczne dla innych regionów zainteresowanych jak wprowadzać programy celem rozwoju dostępu szerokopasmowego na swoich terenach. Jednocześnie równie ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego wprowadzenie tego typu programów powinno być rozważane, a także co powoduje, iż powinny one być priorytetami pośród licznych żądań wsparcia z portfela finansów publicznych. Zasadniczo, stosowane są dwa główne podejścia do wdrażania dostępu szerokopasmowego: a. Podejście reaktywne, gdy sektor publiczny angażuje się w rozwój dostępu szerokopasmowego z powodów ekonomicznych, z zamiarem eliminacji wykluczenia cyfrowego. Celem danego regionu staje się w takiej sytuacji dorównanie innym regionom. b. Podejście proaktywne, z drugiej strony, ma miejsce wtedy, gdy sektor publiczny inwestuje w infrastrukturę dostępu szerokopasmowego celem zabezpieczenia szybszego wprowadzania nowoczesnych technologii, szczególnie sieci światłowodowych, co przyczyni się do rozwoju regionu do poziomu klasy światowej. Celem danego regionu staje się więc uplasowanie w czołówce rozwoju technologicznego. Wiadomym jest, iż zróżnicowanie podejścia władz lokalnych zależne jest od wielu czynników, w tym demograficznych i ekonomicznych, a także stanowiska rządu centralnego w zakresie rozwoju dostępu szerokopasmowego. Jednakże, studium IANIS + pokazuje, iż nie tylko poziom rozwoju i dobrobyt gospodarczy decyduje o podejściu stosowanym w danym regionie. Okazuje się, że polityka, determinacja i ambicje na poziomie regionalnym także odgrywają znaczącą rolę. Istotą problemu jest determinacja polityczna i dokonywanie trudnych wyborów, np. czy powinno się inwestować w rozwój istniejących szpitali czy infrastruktury cyfrowej 4? Nie w tym rzecz, by twierdzić, że jeden z projektów jest mniej ambitnym politycznie od drugiego, gdyż może być równie trudno uzyskać wsparcie dla małego projektu w jednym 18

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Możliwości inwestycyjne JST w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Spała, 20 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Aleksandra Auleytner (DZP) Krzysztof Pigłowski (EY) Zakres i cel projektu Faza I (Analiza) Analiza case

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Operator telekomunikacyjny INEA pionierem w pozyskaniu kredytu technologicznego case study

Operator telekomunikacyjny INEA pionierem w pozyskaniu kredytu technologicznego case study Operator telekomunikacyjny INEA pionierem w pozyskaniu kredytu technologicznego case study Agnieszka Stefańska, Koordynator ds. Projektów UE INEA S.A. 1 INEA kim jesteśmy? Spółka INEA S.A. jest największym

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.10.2015 r. Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Przedsiębiorstwa Od 2012 r. odsetek dużych przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego i dumpingu

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI

PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI 1 lipca 2011r ETNO reprezentuje czołowych dostawców usług łączności elektronicznej i operatorów telekomunikacyjnych w Europie. Operatorzy zrzeszeni w ETNO zatrudniają

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA Dostawców usług - ISP Bielsko-Biała - 27 stycznia 2008r. Dziękujemy za możliwość przedstawienia oferty usług telekomunikacyjnych SferaNET. Swoje kompetencje i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Włochy Rozwój Infrastruktury Sieci Szerokopasmowych

Cyfrowe Włochy Rozwój Infrastruktury Sieci Szerokopasmowych Załącznik nr 3 Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15 kwietnia 2011 r. Robocze tłumaczenie dokumentu Italia Digitale, Sviluppo

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 19.06.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Temat: Petycja 0171/2007 złożona przez Breedę Moynihan Cronin (posłankę do irlandzkiego parlamentu), w sprawie niewypełnienia

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

-likwidujemy ograniczenia

-likwidujemy ograniczenia -likwidujemy ograniczenia Bezprzewodowy dostęp do Internetu w modelu sieci NetMaks oraz skuteczne narzędzie ELDY jako podstawa programu przeciwdziałania wykluczeniu cywilizacyjnemu dorosłych Polaków Maxymilian

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Anna Grygiel Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo