PROGRAM WYBORCZY TOMASZOWSKIEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ SAMORZĄD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYBORCZY TOMASZOWSKIEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ SAMORZĄD 2006-2010"

Transkrypt

1 PROGRAM WYBORCZY TOMASZOWSKIEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ SAMORZĄD listopad Tomaszów Mazowiecki

2 Motto I (z przymrużeniem oka) "Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa." Demokryt Motto II (na poważnie) Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek. Cyprian Kamil Norwid Nasze Miasto, to równie wielki zbiorowy obowiązek, tyle, że rozłożony na mniejszą liczbę obywateli Tomaszowska PO R.P. Wstęp. Każdy z nas, mieszkańców Tomaszowa, ma prawo do tego, aby być dumnym, że tu żyjemy. Obowiązkiem każdego, kto bierze na siebie odpowiedzialność rządzenia w tym mieście - niech o tym pamięta! Naszym celem, tomaszowskiej Platformy Obywatelskiej, jest o tym pamiętać. Poniżej przestawiamy zarys naszych działań, które będą naszym priorytetem, jeśli z woli wyborców przyjdzie nam decydować o losach Tomaszowa i jego mieszkańców.

3 I. Inwestycje. Nie będzie rozwoju Tomaszowa bez ogromnych nakładów na inwestycje. Ale żadne inwestycje nie spełnią swego celu, jeśli będą tylko pozorowane i bez udziału środków zewnętrznych. Nie pomogą nam żadne odnawianie fasad, wymiana chodników czy tunele pod Placem Kościuszki, jeśli nie będą one częścią jednego, skorelowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, będącego podstawą do składania wniosków o dotacje z środków Unijnych lub budżetu centralnego. - stworzyć jedną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za inwestycje, zamówienia inwestycyjne i pozyskiwanie wszelkich możliwych funduszy zewnętrznych, stworzy to jeden ośrodek łatwiejszy w zarządzaniu, z lepszym przepływem informacji i pod jednym kierownictwem. - utworzyć Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata , w konsultacji, ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i środowiskami z terenu Tomaszowa i powiatu - pozyskiwać środki nie tylko z dotacji unijnych, ale również z budżetu centralnego i innych instytucji finansowych powstałych w tym celu - wpływać na władze powiatu, województwa i kraju w takim celu, aby nasz Plan nie był sztuką dla sztuki, ale mocno był umocowany w ich planach inwestycyjnych - zapisy w Planie muszą mieć dwa podstawowe cele: gospodarczy, czyli ściągający inwestycje zewnętrzne lub rozwój przedsiębiorców lokalnych oraz społeczny, czyli bezpośrednio podnoszący standard życia mieszkańców i poprawiających ich bezpieczeństwo.

4 II. Gospodarka komunalna Mienie komunalne, to nie synekury do dzielenia między kolesiów, ale własność wszystkich mieszkańców Tomaszowa i obowiązkiem każdej władzy jest tak nim zarządzać i gospodarować, aby służył wszystkim nam w równym stopniu i aby pozostawić go w lepszym stanie niż się go zastało. - doprowadzić do porozumienia z zarządem powiatu i województwa w sprawie zarządzania drogami na terenie miasta, aby raz na zawsze znikł problem drogi nasze i wasze - zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w zakresie wywozu śmieci, dostarczania wody i odbioru ścieków poprzez rozwiązanie problemu braku własnego wysypiska śmieci i racjonalizację działania spółek Oczyszczalna Ścieków i ZGWiK. - położyć nacisk na budownictwo socjalne oraz doprowadzić do tego, aby mieszkańcy kamienic stali się właścicielami swoich mieszkań. - doprowadzić do prawdziwej segregacji odpadów i uczynić nasze miasto czyściejszym niż obecnie poprzez odpowiednie konstruowanie umów z firmami wywozowymi. - zapewnić transport zbiorowy na takim poziomie, aby szybko i sprawnie każdy mógł się przemieszczać z jednego miejsca w drugie. W tym celu należy kontynuować dalsze działania restrukturyzacyjne w MZK oraz dopuścić inne podmioty do rynku przewozów miejskich, tam gdzie transport MZK jest nieopłacalny.

5 III. Oświata i wychowanie. Utrzymywanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz zapewnienie uczniom jak najlepszego dostępu do wiedzy, to bardzo ważne zadanie gminy. Świadczy o tym również pozycja tego działu w budżecie miasta, która procentowo jest najwyższa ze wszystkich. Dlatego należy tak wydawać pieniądze na oświatę i wychowanie, aby docenić trud nauczyciela a uczniom zapewnić dostęp do wiedzy na jak najwyższym poziomie, a jednocześnie i jednym i drugim zapewnić pełne bezpieczeństwo w szkole. - zrównoważyć subwencję oświatową z wydatkami na utrzymanie szkół i pensum dla nauczycieli, poprzez wprowadzenie systemu oświaty z uwzględnieniem absolutnie niezbędnej infrastruktury i siatki płac. - wykorzystać wszelkie możliwe środki na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, sportu szkolnego. Sięgniemy po europejskie fundusze społeczne, ale i po lokalny fundusz antyalkoholowy. Musimy zatrzymać dzieci w szkole i pozwolić im rozwijać swoje talenty a nie marnować życie z braku możliwości samorealizacji. - wyplenić agresję z naszych szkół. Zwiększyć rolę monitoringu z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, oraz wzmocnić pozycję nauczyciela i wychowawcy.

6 IV. Sport i rekreacja. Równie ważna jak rozwój umysłu, jest nasza kondycja fizyczna. W zdrowym ciele, zdrowy duch - to nie są puste słowa. Należy zapewnić mieszkańcom możliwość dostępu do sportu w każdym wieku. Dzieciom - w szkołach i Uczniowskich Klubach Sportowych, Młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłym w klubach sportowych i TKKF-ie. Nie należy również zapominać o sporcie wyczynowym, który jednocześnie może być doskonałą promocją naszego miasta. Dlatego zamierzamy. - pozyskać dodatkowe środki na dodatkowe zajęcia sportowe i UKS tak jak to opisano w punkcie III. naszego programu. - utrzymać, a nawet zwiększyć środki na zlecanie zadań z zakresu sportu amatorskiego - stworzyć jasny i przejrzysty system podziału środków budżetowych na zlecanie zadań z zakresu kultury fizycznej, taki który będzie uwzględniał takie czynnik jak: masowość dyscypliny, poziom rozgrywek, coroczne postępy w rywalizacji, dostęp do bazy sportowej, udział własny klubów w finansowaniu itd. Algorytm ten musi dotyczyć wszystkich startujących do konkursów i być im znany długo przed ich ogłoszeniem. - wspierać i zachęcać wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami współpracę miejscowych klubów sportowych, zwłaszcza tych z tradycjami, z przedsiębiorcami z terenu miasta w celu pozyskania sponsorów dla sportu wyczynowego. - stworzyć projekt kompleksu sporotwo-rekreacyjnego dla wszystkich mieszkańców, na terenach przy torze łyżwiarskim i przystani OSiR. Uwzględnić w nim baseny, rozbudowę toru i przystani, budowę boisk.

7 Warunkiem uruchomienia tego projektu musi być pozyskanie ze źródeł pozabudżetowych ponad 70% środków finansowych lub alternatywnie zrealizować go w formule partnerstwa prywatno-publicznego. - wspierać we współpracy innymi samorządami budowę ścieżek rowerowych.

8 V. Kultura. Często niedoceniana, ustawiana na końcu kolejki w budżecie miasta. Wynika to, głównie z ustawy o samorządzie lokalnym. Trudno jest znaleźć w skąpym budżecie miasta jakiekolwiek środki na jej wspieranie. Jeszcze trudniej w mieście na dorobku znaleźć dla niej mecenasów. Mimo tego, można czynić różne starania w celu jej dofinasowania. - uporządkować i ostatecznie rozwiązać sprawy lokalowe tomaszowkich Ośrodków Kultury, budynki w których funkcjonuje kultura muszą służyć tylko i jedynie jej celom. Kierownicy palcówek muszą zająć się stroną merytoryczną ich funkcjonowania, a nie wynajmem pomieszczeń. W tym celu w pierwszym półroczu 2007r po konsultacji z zainteresowanymi środowiskami sfery kultury i sztuki, przedstawimy 3-letni plan uporządkowania tej kwestii rozbudowywać Skansen Rzeki Pilicy oraz włączyć jego promocję w działania promocyjne Miasta i Powiatu. Należy doposażyć teren SRP o niezbędną infrastrukturę (kanalizacja, pomieszczenia na rozbudowującą się ekspozycję, gastronomię) - przeznaczyć stałą, procentowo określoną, kwotę pieniędzy z dochodów z Targowisk Miejskich na finansowanie działań z zakresu tomaszowskiej kultury i sztuki. Dzięki temu mieszkańcy i przedsiębiorcy z naszego miasta staną się autentycznymi mecenasami.

9 VI. Promocja Miasta. Promocji miasta nie należy wąsko rozumieć, jako produkcji gadżetów reklamowych, wydawaniem gazetki samorządowej, czy też organizacji Dni Tomaszowa. Efekty tego typu działań wszyscy widzimy. Wystarczy wyjechać poza rogatki powiatu i na hasło Tomaszów Mazowiecki Nie usłyszymy nic, lub prawie nic. Środki na promocję należy wykorzystać tak, aby w każdym miejscu w Polsce a nawet w Europie, Tomaszów kojarzony był z pięknymi terenami turystycznymi, pełną ofertą turystyczną, możliwościami inwestycyjnymi czy spektakularnym corocznym wydarzeniem rangi Europejskiej. - stworzyć we współpracy z ościennymi samorządami i przedsiębiorcami z branży turystycznej wielojęzyczną bazę informacji o możliwościach i dostępie do ich oferty. Bazę tę promować w popularnych wortalach turystycznych w całej Europie, poprzez udział w branżowych targach turystycznych w Kraju i Europie, zapraszając znaczących w branży tur-operatorów do stałej współpracy i zamieszczenie naszej bazy w ich ofertach. - stworzyć we współpracy z gminami z naszego powiatu wspólnego programu rozszerzania oferty poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury (FWP, COS, Rezerwat Żubrów) itd. - pozyskać i uzbroić tereny inwestycyjne w północnej części miasta i wyjść z ich promocją do organizacji przedsiębiorców w Polsce i Europie typu BCC, Izby Przemysłowe, PAIZ, itd. podpisać porozumienie ze Starostwem Powiatowym w celu utworzenia jednego wspólnego Ośrodka Promocji Tomaszowa i Powiatu na bazie budynków dawnego Inkubatora oraz istniejącej Fundacji Rozwoju Powiatu

10 - rozszerzyć formułę Dni Tomaszowa o element, który ściągnie na te dni zapaleńców z całej Polski a także Europy. Należy w konsultacji z różnymi środowiskami wypracować taki element wyróżniający nasze miasto na tle innych. Mamy tu na myśli takie imprezy takiego pokroju i rangi jak Festiwal czterech kultur w Łodzi, Festiwal filmów fabularnych w Gdyni, Walki rycerskie w Golubiu-Dobrzyniu, a nawet Oktoberfest w Monachium.

11 VII. Pomoc Społeczna Istotnym jest, aby naprawdę potrzebujący mieszkańcy naszego miasta mogli od samorządu taką pomoc otrzymać. Ponieważ środki na pomoc często są niższe niż oczekiwania, należ bardzo starannie podejść do systemu jej udzielania. Niedopuszczalne jest w naszej opinii to co dziej się obecnie. Kilkaset rodzin w autentycznie trudnej sytuacji życiowej otrzymuje zasiłki na poziomie kilkudziesięciu złotych, a jednocześnie istnieje grupa rodzin z zasiłkami w wysokości kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie! - wprowadzić jasne i przejrzyste procedury przyznawania wszelkiej pomocy materialnej poprzez opracowanie weryfikacji potrzeb i szczególnego nadzoru odpowiedniej komórki Urzędu Miasta nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. bezwzględnie dokończyć w trybie pilnym utworzenie przy ulicy Cekanowskiej jednego Miejskiego Centrum Pomocy. Pod jednym dachem znaleźć się muszą takie instytucje jak MOPS, POPR, noclegownia, wszelkiego rodzaju Stowarzyszenia Pomocy, jadłodajnia, itp. przygotować w tym zakresie maksymalną liczbę w wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego i wszelkich innych, które zostaną przez Unię Europejską uruchomione w ramach budżetu UE na lata podjąć ścisłą współpracę z ościennymi samorządami w zakresie wspólnego wykorzystania Miejskiego Centrum Pomocy oraz jego współfinansowania. VIII. Administracja, E-Urząd Sprawny i tani Urząd, z łatwy dostępem mieszkańców do informacji, to

12 nie kwestia certyfikatu Fair Play czy ISO wydawanych przez zewnętrznych audytorów za wynagrodzeniem. Najlepszym audytorem i wystawcą certyfikatu jest mieszkaniec miasta, na co dzień korzystający z usług Magistratu. To jego certyfikat ma najwyższą wartość. Wszystkie inne mogą być tylko uzupełnieniem tego jednego. Urząd XXI wieku, to taki, gdzie każda informacja wprowadzana jest do systemu raz. A dostęp do niej jest od ręki dla każdego zainteresowanego i uprawnionego mieszkańca. To rozwiązania informatyczne przykrojone na potrzeby miasta i jego mieszkańców i dające się zintegrować z systemami innych podmiotów prywatnych i instytucji. Nie ma w tym względzie rozwiązania idealnego, ale są dobre przykłady. - zracjonalizować zatrudnienie w Urzędzie Miasta, tak aby liczba urzędników pozwalała im na wypełnianie zadań z zakresu administracji w sposób komfortowy dla mieszkańców, a jednocześnie nie wzbudzający frustracji w urzędniku z powodu niedoceniania lub zbyt dużego czasu wolnego. - wyposażyć stanowiska pracy w zintegrowane systemy zarządzania typu CRM, przepływu dokumentów, obsługi front i back-endu Urzędu, itd. Spowoduje, to, że informacja po wprowadzeniu i zagregowaniu na odpowiednim poziomie, będzie w sposób natychmiastowy dostępna mieszkańcom, czy też potencjalnym inwestorom. - wdrożyć wreszcie dla wygody mieszkańców, aplikacje wykorzystujące Internet i podpis elektroniczny, tak by większość spraw można załatwiać przez Internet. - od nowa zaprojektować witrynę WWW Urzędu z wykorzystaniem najnowszych technologii i w pełni zintegrowaną z wewnętrznymi systemami informatycznego Urzędu.

13 - doprowadzić do pełnej wymiany danych finansowych, dokumentacji urzędowej i poczty elektronicznej pomiędzy Magistratem a podległymi mu jednostkami organizacyjnymi. - wdrożyć system VoIP w celu zmniejszenia kosztów rozmów telefonicznych. Zakończenie Realizacja powyższego programu w naszym najgłębszej wierze, pozwoli naszemu Miastu ruszyć wreszcie z miejsca i dołączyć do grona najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Jak wszystko, co tworzy człowiek, być może nie jest on najdoskonalszy i zapewne niezadowoli wszystkich. Jednak nie jest on tworem zamkniętym i nie podlegającym modyfikacjom. Zawsze będziemy słuchać wszelkich sugestii mieszkańców Tomaszowa i przystosowywać nasz Program do bieżących potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz reagować na zmianę uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na zakres i możliwości jego realizacji. To nie Program sam w sobie jest podmiotem dla dobra którego mamy pracować, tylko nasze miasto Tomaszów Mazowiecki. POzdrawiamy i zapraszamy do dyskusji. Uwagi prosimy kierować na adres

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW. Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd

SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW. Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd Wśród gmin wiejskich Gmina wiejska Wierzchosławice Wdrożenie systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo