OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego"

Transkrypt

1 ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy mus być dostępny dla wszystkch pacjentów przebywających w salach chorych oraz w łazenkach na terene Szptala. 2. Bezprzewodowy system komunkacyjny mus korzystać z pasma częstotlwośc radowych nnego nż wykorzystywane obecne w secach WF IEEE (czyl poza zakresem od 2400 do 2485 MHz od 4915 do 5825 MHz); 3. W ramach dostawy bezprzewodowego systemu komunkacyjnego Szptal mus zostać wyposażony w: a) aparaty telefonczne w trzech rodzajach: aparat z funkcją odboru wadomośc tekstowych przywołań pacjentów, z przypsanym numerem wewnętrznym - 56 sztuk, aparat bez funkcj odboru wadomośc tekstowych przywołań pacjentów, z przypsanym numerem wewnętrznym - 40 sztuk, aparat bez funkcj odboru wadomośc tekstowych przywołań pacjentów, którego numer wewnętrzny jest przypsywany po zalogowanu sę użytkownka - 30 sztuk; b) 56 sztuk dodatkowych akumulatorów do aparatów telefoncznych, z ładowarkam zborczym (od 2 do 5 slotów na akumulatory w każdej z ładowarek) w lczbe pozwalającej na równoczesne ładowane wszystkch dodatkowych akumulatorów; c) akcesora do telefonów bezprzewodowych: 56 sztuk smyczy, 70 sztuk futerałów skórzanych; d) 1 bramę VoIP, skonfgurowaną do współpracy z centralą Szptala; e) stacje bazowe systemu komunkacj bezprzewodowej w lczbe pozwalającej na pokryce zasęgem całego terenu Szptala; f) osprzęt urządzena nezbędne do osągnęca wszystkch funkcjonalnośc zntegrowanego systemu przywoławczego komunkacyjnego opsanych w nnejszym dokumence (np. serwer wadomośc nteraktywnych). [nterkom.odt] - strona 1 / 12 - [

2 4. W ramach wdrożena medycznego systemu przywoławczego bezprzewodowego systemu komunkacyjnego wykonane zostaną następujące usług: a) analza przedwdrożenowa stanu pomeszczeń węzłów dystrybucyjnych (wzja lokalna), obejmująca: [nterkom.odt] uzgodnene z uprawnonym pracownkam Szptala: przebegu nstalowanego okablowana; lokalzacj ewentualnych, dodatkowych węzłów dystrybucyjnych - nezbędnych dla zachowana maksymalnej dopuszczalnej długośc pojedynczego przebegu Ethernet; harmonogramu prac na poszczególnych jego oddzałach - przy założenu, że rozbudowa okablowana ne może trwać dłużej nż 3 mesące od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą, pomary tłumennośc ścan stropów: w paśme radowym wykorzystywanym przez bezprzewodowy system komunkacyjny - w celu zaplanowana przez Wykonawcę lczby schematu rozmeszczena stacj bazowych systemu komunkacj bezprzewodowej; w paśme WF ( MHz) - w celu zaplanowana przez Wykonawcę rozmeszczena 123 punktów dostępu bezprzewodowego dla uzyskana optymalnego pokryca sygnałem radowym pokojów personelu, cągów komunkacyjnych, pomeszczeń zabegowych sal chorych (dostawa montaż punktów dostępu bezprzewodowego WF ne stanow częśc zadana "nterkom"). b) rozbudowa okablowana logcznego w salach chorych, na korytarzach oraz w pomeszczenach personelu Szptala; c) rozbudowa zlokalzowanych na terene Szptala węzłów dystrybucyjnych okablowana logcznego (z wymaną szafek dystrybucyjnych); d) wykonane pomarów donstalowanego okablowana logcznego; e) zanstalowane skonfgurowane dostarczonego sprzętu przywoławczego komunkacyjnego (z przypsanem numerów wewnętrznych oraz rejestracją kont użytkownków admnstratorów); f) dostarczene dokumentacj do zntegrowanego systemu przywoławczego komunkacyjnego - w postac elektroncznej, w języku polskm lub angelskm; g) przeszkolene 3 pracownków Szptala w zakrese beżącej eksploatacj zntegrowanego systemu przywoławczego komunkacyjnego. 5. Szptal zapewn we własnym zakrese: a) dostęp do sec Internet dla Wykonawcy przez cały okres wdrożena; b) 3 stanowska komputerowe z systemem Mcrosoft Wndows 7 przez okres szkolena pracownków. - strona 2 / 12 - [

3 6. Wykonawca zapewn: a) 36-mesęczny okres rękojm na wykonane prace nstalacyjno-montażowe - od daty zakończena tych prac; b) 36-mesęczny okres gwarancj na wszystke dostarczone komponenty systemu - od daty ch zamontowana /lub uruchomena przez Wykonawcę. 7. Szptal będze potwerdzał odbory wyposażena począwszy od 2 mesąca od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą: a) stałego - wyłączne po jego trwałym zamontowanu przez Wykonawcę w mejscu eksploatacj; b) ruchomego - wyłączne po zademonstrowanu przez Wykonawcę jego pełnej użytecznośc w ramach budowanego systemu. 8. mus odpowadać co do jakośc wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowana na terene Polsk posadać nezbędne aprobaty technczne, atesty, certyfkaty śwadectwa. 9. Zakończene prac mus nastąpć do końca 5 mesąca od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą. B. ROZBUDOWA OKABLOWANIA I WĘZŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH 1. Rozbudowa okablowana węzłów dystrybucyjnych sec LAN w celu podłączena stacj bazowych, elementów kontrolnych medycznego systemu przywoławczego oraz dodatkowych punktów dostępu do sec LAN Szptala: a) 510 punktów dla przyłączena stacj roboczych użytkownków; b) 123 punkty dla przyłączena urządzeń dostępowych WF. c) 2 punktów do budowy dwóch radoln WF. Dostawa montaż urządzeń WF oraz dostawa komputerów ne stanową częśc zadana "nterkom". 2. Wykonawca będze prowadzł prace zgodne z aktualnym normam przepsam, zasadam wedzy techncznej oraz z należytą starannoścą, przy zachowanu bezpeczeństwa (w tym pożarowego) przepsów dotyczących pracy urządzeń elektrycznych. 3. Roboty mogą być prowadzone całodobowo, równeż w dn ustawowo wolne od pracy. Należy przy tym uwzględnć charakteru obektu obowązującą w nm cszę nocną. 4. Pomeszczena będą udostępnane po uzgodnenu z uprawnonym personelem Szptala termnu prac w konkretnych lokalzacjach. 5. W zwązku z prowadzenem prac o charakterze budowlanym Wykonawca jest zobowązany do: a) uzgodnena zakresu nezbędnych robót budowlanych (np. przekuca ścan, stropów), z uprawnonym pracownkam Szptala przed przystąpenem do ch realzacj; [nterkom.odt] - strona 3 / 12 - [

4 b) używana wyłączne urządzeń wertnczych udarowo obrotowych do wykonywana przepustów kablowych poprzez ścany stropy (zabrana sę prowadzena takch prac za pomocą przecnaków ręcznych); c) uprzątnęca pomeszczeń terenu posesj w mejscach, w których wykonywane były prace montażowe, bezpośredno po ch zakończenu; d) naprawena na swój koszt uszkodzonych w trakce prac nstalatorskch tynków, posadzek powłok malarskch; e) utylzacj we własnym zakrese wszelkch zdemontowanych elementów wyposażena. 6. Okablowane logczne donstalowywane w częśc LAN: a) mus być wykonane 4-parową skrętką medzaną, symetryczną, neekranowaną (UTP, Unshelded Twster Par); b) mus spełnać wymagana kategor mnmum 5e; c) najdłuższy odcnek kabla ne przekroczy 97m; d) mus być cągłe na całej długośc toru, bez złączy spawów - od stanowska roboczego do panela rozdzelczego; e) mus być wykonane w topolog gwazdy, z punktam centralnym w mejscu stnejących węzłów dystrybucyjnych; f) mus być ułożone: w kanałach kablowych; w lstwach natynkowych; w drabnkach lub stalowych korytach kablowych ponad suftam podweszanym; v w nny sposób uzgodnony z uprawnonym pracownkem Szptala. g) mus być ułożone w sposób uporządkowany mus zostać poprowadzone zgodne z wytycznym producenta - tak, aby okablowane ne było narażone na nacsk zgęca o zbyt małym promenu wzdłuż drog prowadzena; h) mus być wykonane zgodne z normą ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, PN-EN 50174:2002, ANSI/TIA/EIA 568B:2002 ; ) mus być wykonane z komponentów spełnających zasady: mędzyoperacyjnośc produktów; kompatyblnośc w dół ; 7. Zastosowane gnazda częśc LAN: a) muszą być standardu RJ45, mnmum kategor 5e; b) muszą być wyposażone w 8-pnowe złącze szczelnowe IDC (Insulated Dsplacement Connector); c) muszą meć rozszyte cztery pary kabla zgodne ze schematem EIA/TIA 568B; [nterkom.odt] - strona 4 / 12 - [

5 d) mogą być gnazdam natynkowym. 8. Wszystke elementy pasywne okablowana w częśc LAN muszą pochodzć z jednoltej oferty reprezentującej kompletny system okablowana w takm zakrese, aby zostały spełnone warunk nezbędne do uzyskana certyfkatu gwarancyjnego. 9. Zapewnene organzacj całośc okablowana w węzłach dystrybucyjnych sec LAN poprzez: a) zamontowane prowadnc kabl, opasek uchwytów kablowych; b) nanesene czytelnych, trwałych ujednolconych opsów gnazd - po strone dostępowej po strone węzłów dystrybucyjnych; 10. Zapewnene ochrony sprzętu okablowana w węzłach dystrybucyjnych poprzez zastosowane przemysłowych szafek montażowych zgodnych z normą EIA-310-D/E 19 : a) szafka przeznaczona do zastosowana wewnątrz budynków; b) szafka wykonana z blachy stalowej walcowanej na zmno, pokrytej powłoką proszkową w cemnym kolorze (preferowany kolor - graftowy) ; c) szafka wsząca, bez osłony tylnej; d) drzw frontowe: [nterkom.odt] na zawasach, możlwość otwerana na lewą lub prawą stronę (po przełożenu drzw), z zamknęcem na zamek patentowy punktowy; e) dostęp do wnętrza szafk ma być zapewnony przez przynajmnej jedną demontowalną osłonę boczną, z zamknęcem na zamek patentowy punktowy lub z zamknęcem dostępnym wyłączne po otwarcu drzw frontowych; f) pełne uzemene wszystkch sekcj szafy ; g) panel wentylacyjny suftowy z zaślepkam fltracyjnym; h) dołączone mnmum 3 kope klucza do szafk; ) konstrukcja szafk mus być przystosowana do montażu urządzeń w obudowach typu "rack 19 cal" o głębokośc do 45cm; j) wysokość zastosowanych szafek mus pozwalać na zamontowane: panel rozdzelczych urządzeń użytkowanych obecne przez Szptal; panel rozdzelczych RJ45 montowanych w zwązku z rozbudową okablowana; urządzeń o wysokośc 8U, do zamontowana przez pracownków Szptala;' 11. Montowane w zwązku z rozbudową okablowana panele rozdzelcze RJ45: a) muszą spełnać wymog co najmnej kategor 5e; b) muszą być wyposażone w mocowana typu keystone ; c) muszą być dopasowane do komponentów zastosowanego okablowana strukturalnego. - strona 5 / 12 - [

6 d) muszą posadać soldną, metalową konstrukcję w wykonaną z blachy o grubośc co najmnej 1,5 mm pokrytej lakerem proszkowym w cemnym kolorze (preferowany kolor - graft).; e) pownny posadać 24, 32 lub 48 gnazd RJ45; f) pownny być zakończone według schematu T568B, zgodne za specyfkacją ISO/IEC 11801:2002; g) muszą być wyposażony w czytelny system oznaczana gnazd. 12. Panele organzacyjne montowane w celu uporządkowana okablowana w węzłach dystrybucyjnych: a) muszą meć wysokość 1U; b) muszą być wykonane z blachy stalowej; c) muszą być w cemnym kolorze (preferowany kolor - graft); d) muszą posadać od 4 do 6 uchwytów na kable. 13. Urządzena pomarowe stosowane do testowana sec telenformatycznej muszą być zaakceptowane przez producenta systemu okablowana strukturalnego, a wynk pomarów przeprowadzonych przy ch pomocy stanowć mają podstawę do udzelena certyfkatu gwarancyjnego. 14. Wynk testów pomarów pownny zostać przekazane w forme paperowej oraz elektroncznej (w formace pozwalającym na ch odczyt bez użyca płatnego oprogramowana). 15. Testy końcowe pownny być wykonane dopero po zakończenu wszelkch prac przy rozbudowe okablowana. 16. Wszystke lne z błędam ujawnone podczas testów końcowych będą naprawone ponowne przetestowane z powodzenem. C. MEDYCZNY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY 1. Archtektura systemu przywoławczego mus być rozproszona. Oznacza to, że awara pojedynczego elementu nstalacj przywoławczej ne może spowodować wyłączena systemu w węcej nż 3 salach chorych. 2. Wszystke elementy kontrolne systemu przywoławczego muszą funkcjonować w oparcu o protokół IP (Internet Protocol) nstalację sec lokalnej w standardze Ethernet 10/100 Mbps. 3. System przywoławczy mus być zdalne zarządzalny, za pomocą przeglądark nternetowej. Oznacza to, że wszystke elementy nstalacj przywoławczej muszą meć możlwość zdalnego zaprogramowana oraz przeprogramowana z dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę WWW włączonego do sec lokalnej (Local Area Network, LAN). [nterkom.odt] - strona 6 / 12 - [

7 4. Możlwość zaslana zarówno przez seć LAN (zgodne ze standardem IEEE 802.3af, przy poborze mocy do 15W z jednego portu Power over Ethernet), jak przez seć zaslana gwarantowanego 24V. 5. Pełna ntegracja z systemam komunkacj bezprzewodowej w celu wysyłana wadomośc przywoławczych z potwerdzenem odboru na moblne urządzena bezprzewodowe oraz realzowana połączeń głosowych pomędzy pacjentem a personelem wyposażonym w moblne urządzena bezprzewodowe. 6. Rejestracja wszystkch zdarzeń (wezwań, alarmów) oraz eksportowane dzennka zdarzeń w postac plków tekstowych na wskazane w konfguracj systemu adresy e-mal. 7. Wszystke elementy nstalacj przywoławczej muszą posadać funkcję autonomcznego montorngu sygnalzować swoje neprawdłowe dzałane. 8. Możlwość zdalnego kasowana wezwań z bezprzewodowych urządzeń moblnych po wykonanu połączena głosowego mędzy personelem a pacjentem. 9. Możlwość montorngu akustycznego pomeszczeń polegająca na automatycznym wygenerowanu wezwana lub alarmu po przekroczenu w sal chorych zaprogramowanego pozomu hałasu. 10. Lokalna sygnalzacja wezwań na sygnalzatorach salowych oraz modułach drzwowych w przypadku awar sec LAN. 11. Instalacja przywoławcza mus składać sę z następujących modułów: a) moduł przyłóżkowy: mnmum 3 różnokolorowe przycsk (wezwane, asysta, obecność/kasowane), podśwetlane oraz sygnalzujące wcśnęce; wyposażony w unkalny adres oraz jednoznaczne dentyfkowany w skal całej nstalacj przywoławczej; wbudowane szybkozłącze umożlwające podłączene przewodowego modułu pacjenta; v podłączene modułu montorującego; v wbudowany głośnk mkrofon; v klasa szczelnośc mnmum IP40 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość czyszczena płynem dezynfekującym; v możlwość zaprogramowana co najmnej następujących funkcj: krótke nacśnęce przycsku przywołana wezwane normalne, długe nacśnęce przycsku przywołana wezwane alarmowe, krótke nacśnęce przycsku asysty wezwane drugej pelęgnark, długe nacśnęce przycsku asysty wezwane lekarza dyżurnego, [nterkom.odt] - strona 7 / 12 - [

8 [nterkom.odt] krótke nacśnęce przycsku obecnośc/kasowana - zaznaczene obecnośc pelęgnark, długe nacśnęce przycsku obecnośc/kasowana kasowane wezwana; b) moduł pacjenta: mnmum 1 przycsk (wezwane), podśwetlany, sygnalzujący wcśnęce; możlwość podłączena do modułu przyłóżkowego za pomocą przewodu o długośc od 50cm do 5m; wyrwane modułu pacjenta z gnazda modułu przyłóżkowego ne może spowodować jego uszkodzena; v połączene modułu pacjenta modułu przyłóżkowego mus być montorowane, a jego przerwane mus być sygnalzowane; v klasa szczelnośc mnmum IP65 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość dezynfekowana poprzez zanurzene w płyne dezynfekującym; c) moduł drzwowy: mnmum 3 różnokolorowe przycsk (wezwane, asysta, obecność/kasowane), podśwetlane oraz sygnalzujące wcśnęce; wyposażony w unkalny adres oraz jednoznaczne dentyfkowany w skal całej nstalacj przywoławczej; klasa szczelnośc - mnmum IP40 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość czyszczena płynem dezynfekującym; v możlwość zaprogramowana co najmnej następujących funkcj: krótke nacśnęce przycsku przywołana wezwane normalne, długe nacśnęce przycsku przywołana wezwane alarmowe, krótke nacśnęce przycsku asysty wezwane drugej pelęgnark, długe nacśnęce przycsku asysty wezwane lekarza dyżurnego, krótke nacśnęce przycsku obecnośc/kasowana zaznaczene obecnośc pelęgnark, długe nacśnęce przycsku obecnośc/kasowana kasowane wezwana; d) sygnalzator salowy: mnmum 3 różnokolorowe lampk z dodam elektrolumnescencyjnym (mnmum 2 dody LED w 1 lampce) sygnalzujące wezwana, obecność personelu oraz aware elementów systemu; wyposażony w unkalny adres oraz jednoznaczne dentyfkowany w skal całej nstalacj przywoławczej; sygnalzacja akustyczna wezwań oraz awar elementów systemu; - strona 8 / 12 - [

9 [nterkom.odt] v klasa szczelnośc mnmum IP40 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość czyszczena płynem dezynfekującym; e) kontroler salowy: złącze RJ45 umożlwające podłączene do sec LAN; możlwość zaslana zarówno poprzez seć LAN (standard PoE 802.3af), jak zewnętrzny system zaslana gwarantowanego 24 V; klasa szczelnośc mnmum IP40 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość czyszczena płynem dezynfekującym; v awara kontrolera systemu ne może spowodować wyłączena nstalacj przywoławczej w węcej nż 3 salach chorych(w całym systeme). D. BEZPRZEWODOWY SYSTEM KOMUNIKACYJNY 1. Zapewnene komunkacj wewnętrznej głosowej tekstowej dla użytkownków telefonów bezprzewodowych w obrębe zasęgu dzałana stacj bazowych; 2. Zapewnene dostępnośc bezprzewodowego systemu komunkacyjnego w obrębe całego Szptala (określene lczby stacj bazowych wymaganych do pokryca zasęgem całego obszaru Wykonawca wykona na własny koszt, w ramach analzy przedwdrożenowej); 3. Zapewnene przenoszena aktywnych połączeń głosowych pomędzy stacjam bazowym (funkcja "handover"); 4. Zdalne zarządzane telefonam bezprzewodowym przez admnstratora systemu obejmujące: a) aktualzację oprogramowana telefonów; b) włączene/wyłączene dostępu do menu telefonu; c) zablokowane możlwośc wyłączena telefonu; d) zablokowane możlwośc wylogowana/zmany ustaweń przez użytkownka; e) wgrywane/zmanę proflu telefonu; f) przypsywane wybranych funkcj do klawszy funkcyjnych telefonu. 5. Obsługa wadomośc przywoławczych/nteraktywnych obejmująca: a) wysyłane nteraktywnych wadomośc tekstowych (przywoławczych) do użytkownków telefonów bezprzewodowych z pozomu aplkacj przeglądark nternetowej; b) wysyłane nteraktywnych wadomośc tekstowych (przywoławczych) do użytkownków telefonów bezprzewodowych w momence włączena sę alarmu w urządzenach montorujących parametry życowe pacjentów; c) odberane potwerdzeń odboru wysłanych wadomośc przywoławczych w aplkacj przeglądark nternetowej; - strona 9 / 12 - [

10 d) automatyczny zaps wysyłanych wadomośc oraz potwerdzeń ch odboru; e) możlwość nadawana prorytetu wysyłanym wadomoścom (mnmum 3 prorytety); f) możlwość tworzena grup odborców (mnmum 10 grup); g) możlwość tworzena predefnowanych wadomośc (mnmum 10 wadomośc); h) cyklczny, automatyczny eksport zapsanych wadomośc potwerdzeń odboru w postac plku tekstowego na wybrany adres e-mal; ) możlwość rozbudowy o mnmum 400 telefonów bezprzewodowych oraz 50 stacj bazowych; a) zapewnene wewnętrznej komunkacj dla użytkownków telefonów bezprzewodowych w przypadku nedostępnośc (awar) central telefoncznej. E. BEZPRZEWODOWY APARAT TELEFONICZNY 1. Klasa szczelnośc mnmum IP44 (zgodne z normą EN 60529). 2. Możlwość dezynfekcj środkam chemcznym. 3. Odporność na upadek z wysokośc mnmum 1m zgodne z normą IEC , procedura Odporność na wyładowana elektrostatyczne mnmum 4kV zgodne z normą EN Temperatura pracy od 0 C do +40 C. 6. Zgodność ze standardem DECT GAP/CAP. 7. Waga telefonu łączne z akumulatorem - maksmum 150g. 8. Czas czuwana bez doładowywana akumulatora - mnmum 180 godzn. 9. Czas rozmowy bez doładowywana akumulatora - mnmum 28 godzn. 10. Kolorowy wyśwetlacz LCD. 11. Mnmum 2 klawsze programowalne. 12. Możlwość zlokalzowana telefonu w oparcu o seć stacj bazowych. 13. Odberane nteraktywnych wadomośc tekstowych (z predefnowanym odpowedzam). 14. Centralne zarządzane (zdalna zmana ustaweń oraz parametrów telefonu). 15. Funkcja głośnomówąca. 16. Regulowana głośność dzwonka. 17. Lokalna ksążka telefonczna - mnmum 200 pozycj. 18. Centralna ksążka telefonczna. 19. Możlwość ładowana w ładowarce zborczej. 20. Dynamczna regulacja mocy wyjścowej. [nterkom.odt] - strona 10 / 12 - [

11 21. Możlwość zdalnego wgrywana lcencj rozszerzających możlwośc telefonu (jeśl telefon jest produkowany w wersjach różnących sę funkcjonalnoścą). 22. Dołączona ładowarka pozwalająca na odłożene telefonu w celu naładowana wbudowanego akumulatora z sec 230V 50Hz prądu zmennego. F. STACJA BAZOWA SYSTEMU KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ 1. Temperatura pracy - od -10 C do +55 C. 2. Odporność na wyładowana elektrostatyczne - mnmum 4kV, zgodne z normą EN Zgodność ze standardem DECT GAP/CAP. 4. Podłączene do sec LAN. 5. Zaslane stacj przez PoE 802.3af lub z sec 230V 50Hz prądu zmennego (dopuszczalny zewnętrzny zaslacz). 6. Optyczna sygnalzacja stanu urządzena. 7. Mnmum 8 kanałów rozmownych (8 jednoczesnych rozmów). 8. Mnmum 1 nezależny kanał na transmsję wadomośc alarmów. 9. Zdalne programowane zarządzane przez przeglądarkę nternetową. 10. Obsługa wadomośc nteraktywnych alarmowych. 11. Obsługa funkcj handover" (automatyczne przelogowane telefonu pomędzy stacjam w trakce rozmowy). G. BRAMA VOIP 1. Możlwość włączena bramy VoIP pomędzy urządzene dostawcy usług telefon stacjonarnej a centralkę abonenta. 2. Wbudowane porty komunkacyjne: a) 4 porty ISDN PRI (Prmary Rate Interface, praca w trybe TE/NT), b) 1 port ISDB BRI (Basc Rate Interface, praca w trybe TE/NT), c) 2 porty Ethernet 10/100 Mbps, styk RJ45 (10/100Base-T); 3. Optyczna sygnalzacja stanu urządzena. 4. Zaslane PoE 802.3af lub z sec 230V 50Hz prądu zmennego (dopuszczalny zewnętrzny zaslacz). 5. Brak ruchomych elementów mechancznych (w tym mechancznych dysków twardych). 6. Montaż w szafe 19, wysokość obudowy 1U. 7. Obsługwane standardy protokoły secowe: PPPoE, NAT, H.323-NAT, RSTP, IEEE 802.1x, VLAN-ID, NTP. [nterkom.odt] - strona 11 / 12 - [

12 8. Obsługwane protokoły VoIP: SIP v2 (RFC3261), H.323 v5, SIP over UDP/TCP/TLS/SIPS, RTP, SRTP, RTCP, T.38; 9. Obsługwane kodek: G.722, G.711u/A, G.723.1, G.729A/B, VAD, CNG. 10. Obsługwany routng połączeń głosowych: VOIP-ISDN, ISDN-ISDN, VOIP-VOIP. 11. Obsługa protokoły sygnalzacyjne: EDSS1, QSIG, T1-CAS, E1-CAS 12. Maksymalny czas: a) restartu programowego - 10 sekund. b) uruchamana po załączenu zaslana - 10 sekund. 13. Funkcja automatycznego zapętlana portów PRI w przypadku zanku zaslana. 14. Wbudowany serwer protokołu DHCP (Dynamc Host Donfguraton Protocol). 15. Możlwość zalogowana mnmum 3000 użytkownków VoIP; 16. Zdalne zarządzane za pomocą przeglądark WWW. H. OBSŁUGA POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH 1. Obsługa głosowych połączeń w ramach zntegrowanego systemu przywoławczego komunkacyjnego: a) wewnętrznych, b) zewnętrznych przychodzących, c) zewnętrznych ychodzących. 2. Realzacja połączeń konferencyjnych. 3. Funkcjonalność zaweszena połączena ( hold ). 4. Funkcjonalność przekerowana połączena. 5. Identyfkacja połączeń przychodzących (CLIP, Callng Lne Identfcaton Presentaton). 6. Obsługa połączeń oczekujących. 7. Funkcjonalność odrzucena połączeń lub przekerowana na pocztę głosową. 8. Parkowane połączeń. 9. Obsługa klawszy szybkego wyberana numerów. 10. Funkcjonalność przekazana połączeń gdy: a) abonent rozmawa; b) abonent ne odbera telefonu. 11. Funkcjonalność przechwytywana połączeń. 12. Funkcjonalność musc-on-hold". 13. Obsługa sygnalzacj DTMF (Dual-Tone Mult-Frequency, ITU-T Recommendaton Q.23). [nterkom.odt] - strona 12 / 12 - [

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu załącznik nr 2 - opis zamawianego sprzętu, pomocy naukowych i oprogramowania Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. Oznaczenie modelu Producent... L.p. 1 Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,

Bardziej szczegółowo