OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego"

Transkrypt

1 ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy mus być dostępny dla wszystkch pacjentów przebywających w salach chorych oraz w łazenkach na terene Szptala. 2. Bezprzewodowy system komunkacyjny mus korzystać z pasma częstotlwośc radowych nnego nż wykorzystywane obecne w secach WF IEEE (czyl poza zakresem od 2400 do 2485 MHz od 4915 do 5825 MHz); 3. W ramach dostawy bezprzewodowego systemu komunkacyjnego Szptal mus zostać wyposażony w: a) aparaty telefonczne w trzech rodzajach: aparat z funkcją odboru wadomośc tekstowych przywołań pacjentów, z przypsanym numerem wewnętrznym - 56 sztuk, aparat bez funkcj odboru wadomośc tekstowych przywołań pacjentów, z przypsanym numerem wewnętrznym - 40 sztuk, aparat bez funkcj odboru wadomośc tekstowych przywołań pacjentów, którego numer wewnętrzny jest przypsywany po zalogowanu sę użytkownka - 30 sztuk; b) 56 sztuk dodatkowych akumulatorów do aparatów telefoncznych, z ładowarkam zborczym (od 2 do 5 slotów na akumulatory w każdej z ładowarek) w lczbe pozwalającej na równoczesne ładowane wszystkch dodatkowych akumulatorów; c) akcesora do telefonów bezprzewodowych: 56 sztuk smyczy, 70 sztuk futerałów skórzanych; d) 1 bramę VoIP, skonfgurowaną do współpracy z centralą Szptala; e) stacje bazowe systemu komunkacj bezprzewodowej w lczbe pozwalającej na pokryce zasęgem całego terenu Szptala; f) osprzęt urządzena nezbędne do osągnęca wszystkch funkcjonalnośc zntegrowanego systemu przywoławczego komunkacyjnego opsanych w nnejszym dokumence (np. serwer wadomośc nteraktywnych). [nterkom.odt] - strona 1 / 12 - [

2 4. W ramach wdrożena medycznego systemu przywoławczego bezprzewodowego systemu komunkacyjnego wykonane zostaną następujące usług: a) analza przedwdrożenowa stanu pomeszczeń węzłów dystrybucyjnych (wzja lokalna), obejmująca: [nterkom.odt] uzgodnene z uprawnonym pracownkam Szptala: przebegu nstalowanego okablowana; lokalzacj ewentualnych, dodatkowych węzłów dystrybucyjnych - nezbędnych dla zachowana maksymalnej dopuszczalnej długośc pojedynczego przebegu Ethernet; harmonogramu prac na poszczególnych jego oddzałach - przy założenu, że rozbudowa okablowana ne może trwać dłużej nż 3 mesące od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą, pomary tłumennośc ścan stropów: w paśme radowym wykorzystywanym przez bezprzewodowy system komunkacyjny - w celu zaplanowana przez Wykonawcę lczby schematu rozmeszczena stacj bazowych systemu komunkacj bezprzewodowej; w paśme WF ( MHz) - w celu zaplanowana przez Wykonawcę rozmeszczena 123 punktów dostępu bezprzewodowego dla uzyskana optymalnego pokryca sygnałem radowym pokojów personelu, cągów komunkacyjnych, pomeszczeń zabegowych sal chorych (dostawa montaż punktów dostępu bezprzewodowego WF ne stanow częśc zadana "nterkom"). b) rozbudowa okablowana logcznego w salach chorych, na korytarzach oraz w pomeszczenach personelu Szptala; c) rozbudowa zlokalzowanych na terene Szptala węzłów dystrybucyjnych okablowana logcznego (z wymaną szafek dystrybucyjnych); d) wykonane pomarów donstalowanego okablowana logcznego; e) zanstalowane skonfgurowane dostarczonego sprzętu przywoławczego komunkacyjnego (z przypsanem numerów wewnętrznych oraz rejestracją kont użytkownków admnstratorów); f) dostarczene dokumentacj do zntegrowanego systemu przywoławczego komunkacyjnego - w postac elektroncznej, w języku polskm lub angelskm; g) przeszkolene 3 pracownków Szptala w zakrese beżącej eksploatacj zntegrowanego systemu przywoławczego komunkacyjnego. 5. Szptal zapewn we własnym zakrese: a) dostęp do sec Internet dla Wykonawcy przez cały okres wdrożena; b) 3 stanowska komputerowe z systemem Mcrosoft Wndows 7 przez okres szkolena pracownków. - strona 2 / 12 - [

3 6. Wykonawca zapewn: a) 36-mesęczny okres rękojm na wykonane prace nstalacyjno-montażowe - od daty zakończena tych prac; b) 36-mesęczny okres gwarancj na wszystke dostarczone komponenty systemu - od daty ch zamontowana /lub uruchomena przez Wykonawcę. 7. Szptal będze potwerdzał odbory wyposażena począwszy od 2 mesąca od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą: a) stałego - wyłączne po jego trwałym zamontowanu przez Wykonawcę w mejscu eksploatacj; b) ruchomego - wyłączne po zademonstrowanu przez Wykonawcę jego pełnej użytecznośc w ramach budowanego systemu. 8. mus odpowadać co do jakośc wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowana na terene Polsk posadać nezbędne aprobaty technczne, atesty, certyfkaty śwadectwa. 9. Zakończene prac mus nastąpć do końca 5 mesąca od daty podpsana umowy mędzy Szptalem a Wykonawcą. B. ROZBUDOWA OKABLOWANIA I WĘZŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH 1. Rozbudowa okablowana węzłów dystrybucyjnych sec LAN w celu podłączena stacj bazowych, elementów kontrolnych medycznego systemu przywoławczego oraz dodatkowych punktów dostępu do sec LAN Szptala: a) 510 punktów dla przyłączena stacj roboczych użytkownków; b) 123 punkty dla przyłączena urządzeń dostępowych WF. c) 2 punktów do budowy dwóch radoln WF. Dostawa montaż urządzeń WF oraz dostawa komputerów ne stanową częśc zadana "nterkom". 2. Wykonawca będze prowadzł prace zgodne z aktualnym normam przepsam, zasadam wedzy techncznej oraz z należytą starannoścą, przy zachowanu bezpeczeństwa (w tym pożarowego) przepsów dotyczących pracy urządzeń elektrycznych. 3. Roboty mogą być prowadzone całodobowo, równeż w dn ustawowo wolne od pracy. Należy przy tym uwzględnć charakteru obektu obowązującą w nm cszę nocną. 4. Pomeszczena będą udostępnane po uzgodnenu z uprawnonym personelem Szptala termnu prac w konkretnych lokalzacjach. 5. W zwązku z prowadzenem prac o charakterze budowlanym Wykonawca jest zobowązany do: a) uzgodnena zakresu nezbędnych robót budowlanych (np. przekuca ścan, stropów), z uprawnonym pracownkam Szptala przed przystąpenem do ch realzacj; [nterkom.odt] - strona 3 / 12 - [

4 b) używana wyłączne urządzeń wertnczych udarowo obrotowych do wykonywana przepustów kablowych poprzez ścany stropy (zabrana sę prowadzena takch prac za pomocą przecnaków ręcznych); c) uprzątnęca pomeszczeń terenu posesj w mejscach, w których wykonywane były prace montażowe, bezpośredno po ch zakończenu; d) naprawena na swój koszt uszkodzonych w trakce prac nstalatorskch tynków, posadzek powłok malarskch; e) utylzacj we własnym zakrese wszelkch zdemontowanych elementów wyposażena. 6. Okablowane logczne donstalowywane w częśc LAN: a) mus być wykonane 4-parową skrętką medzaną, symetryczną, neekranowaną (UTP, Unshelded Twster Par); b) mus spełnać wymagana kategor mnmum 5e; c) najdłuższy odcnek kabla ne przekroczy 97m; d) mus być cągłe na całej długośc toru, bez złączy spawów - od stanowska roboczego do panela rozdzelczego; e) mus być wykonane w topolog gwazdy, z punktam centralnym w mejscu stnejących węzłów dystrybucyjnych; f) mus być ułożone: w kanałach kablowych; w lstwach natynkowych; w drabnkach lub stalowych korytach kablowych ponad suftam podweszanym; v w nny sposób uzgodnony z uprawnonym pracownkem Szptala. g) mus być ułożone w sposób uporządkowany mus zostać poprowadzone zgodne z wytycznym producenta - tak, aby okablowane ne było narażone na nacsk zgęca o zbyt małym promenu wzdłuż drog prowadzena; h) mus być wykonane zgodne z normą ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, PN-EN 50174:2002, ANSI/TIA/EIA 568B:2002 ; ) mus być wykonane z komponentów spełnających zasady: mędzyoperacyjnośc produktów; kompatyblnośc w dół ; 7. Zastosowane gnazda częśc LAN: a) muszą być standardu RJ45, mnmum kategor 5e; b) muszą być wyposażone w 8-pnowe złącze szczelnowe IDC (Insulated Dsplacement Connector); c) muszą meć rozszyte cztery pary kabla zgodne ze schematem EIA/TIA 568B; [nterkom.odt] - strona 4 / 12 - [

5 d) mogą być gnazdam natynkowym. 8. Wszystke elementy pasywne okablowana w częśc LAN muszą pochodzć z jednoltej oferty reprezentującej kompletny system okablowana w takm zakrese, aby zostały spełnone warunk nezbędne do uzyskana certyfkatu gwarancyjnego. 9. Zapewnene organzacj całośc okablowana w węzłach dystrybucyjnych sec LAN poprzez: a) zamontowane prowadnc kabl, opasek uchwytów kablowych; b) nanesene czytelnych, trwałych ujednolconych opsów gnazd - po strone dostępowej po strone węzłów dystrybucyjnych; 10. Zapewnene ochrony sprzętu okablowana w węzłach dystrybucyjnych poprzez zastosowane przemysłowych szafek montażowych zgodnych z normą EIA-310-D/E 19 : a) szafka przeznaczona do zastosowana wewnątrz budynków; b) szafka wykonana z blachy stalowej walcowanej na zmno, pokrytej powłoką proszkową w cemnym kolorze (preferowany kolor - graftowy) ; c) szafka wsząca, bez osłony tylnej; d) drzw frontowe: [nterkom.odt] na zawasach, możlwość otwerana na lewą lub prawą stronę (po przełożenu drzw), z zamknęcem na zamek patentowy punktowy; e) dostęp do wnętrza szafk ma być zapewnony przez przynajmnej jedną demontowalną osłonę boczną, z zamknęcem na zamek patentowy punktowy lub z zamknęcem dostępnym wyłączne po otwarcu drzw frontowych; f) pełne uzemene wszystkch sekcj szafy ; g) panel wentylacyjny suftowy z zaślepkam fltracyjnym; h) dołączone mnmum 3 kope klucza do szafk; ) konstrukcja szafk mus być przystosowana do montażu urządzeń w obudowach typu "rack 19 cal" o głębokośc do 45cm; j) wysokość zastosowanych szafek mus pozwalać na zamontowane: panel rozdzelczych urządzeń użytkowanych obecne przez Szptal; panel rozdzelczych RJ45 montowanych w zwązku z rozbudową okablowana; urządzeń o wysokośc 8U, do zamontowana przez pracownków Szptala;' 11. Montowane w zwązku z rozbudową okablowana panele rozdzelcze RJ45: a) muszą spełnać wymog co najmnej kategor 5e; b) muszą być wyposażone w mocowana typu keystone ; c) muszą być dopasowane do komponentów zastosowanego okablowana strukturalnego. - strona 5 / 12 - [

6 d) muszą posadać soldną, metalową konstrukcję w wykonaną z blachy o grubośc co najmnej 1,5 mm pokrytej lakerem proszkowym w cemnym kolorze (preferowany kolor - graft).; e) pownny posadać 24, 32 lub 48 gnazd RJ45; f) pownny być zakończone według schematu T568B, zgodne za specyfkacją ISO/IEC 11801:2002; g) muszą być wyposażony w czytelny system oznaczana gnazd. 12. Panele organzacyjne montowane w celu uporządkowana okablowana w węzłach dystrybucyjnych: a) muszą meć wysokość 1U; b) muszą być wykonane z blachy stalowej; c) muszą być w cemnym kolorze (preferowany kolor - graft); d) muszą posadać od 4 do 6 uchwytów na kable. 13. Urządzena pomarowe stosowane do testowana sec telenformatycznej muszą być zaakceptowane przez producenta systemu okablowana strukturalnego, a wynk pomarów przeprowadzonych przy ch pomocy stanowć mają podstawę do udzelena certyfkatu gwarancyjnego. 14. Wynk testów pomarów pownny zostać przekazane w forme paperowej oraz elektroncznej (w formace pozwalającym na ch odczyt bez użyca płatnego oprogramowana). 15. Testy końcowe pownny być wykonane dopero po zakończenu wszelkch prac przy rozbudowe okablowana. 16. Wszystke lne z błędam ujawnone podczas testów końcowych będą naprawone ponowne przetestowane z powodzenem. C. MEDYCZNY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY 1. Archtektura systemu przywoławczego mus być rozproszona. Oznacza to, że awara pojedynczego elementu nstalacj przywoławczej ne może spowodować wyłączena systemu w węcej nż 3 salach chorych. 2. Wszystke elementy kontrolne systemu przywoławczego muszą funkcjonować w oparcu o protokół IP (Internet Protocol) nstalację sec lokalnej w standardze Ethernet 10/100 Mbps. 3. System przywoławczy mus być zdalne zarządzalny, za pomocą przeglądark nternetowej. Oznacza to, że wszystke elementy nstalacj przywoławczej muszą meć możlwość zdalnego zaprogramowana oraz przeprogramowana z dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę WWW włączonego do sec lokalnej (Local Area Network, LAN). [nterkom.odt] - strona 6 / 12 - [

7 4. Możlwość zaslana zarówno przez seć LAN (zgodne ze standardem IEEE 802.3af, przy poborze mocy do 15W z jednego portu Power over Ethernet), jak przez seć zaslana gwarantowanego 24V. 5. Pełna ntegracja z systemam komunkacj bezprzewodowej w celu wysyłana wadomośc przywoławczych z potwerdzenem odboru na moblne urządzena bezprzewodowe oraz realzowana połączeń głosowych pomędzy pacjentem a personelem wyposażonym w moblne urządzena bezprzewodowe. 6. Rejestracja wszystkch zdarzeń (wezwań, alarmów) oraz eksportowane dzennka zdarzeń w postac plków tekstowych na wskazane w konfguracj systemu adresy e-mal. 7. Wszystke elementy nstalacj przywoławczej muszą posadać funkcję autonomcznego montorngu sygnalzować swoje neprawdłowe dzałane. 8. Możlwość zdalnego kasowana wezwań z bezprzewodowych urządzeń moblnych po wykonanu połączena głosowego mędzy personelem a pacjentem. 9. Możlwość montorngu akustycznego pomeszczeń polegająca na automatycznym wygenerowanu wezwana lub alarmu po przekroczenu w sal chorych zaprogramowanego pozomu hałasu. 10. Lokalna sygnalzacja wezwań na sygnalzatorach salowych oraz modułach drzwowych w przypadku awar sec LAN. 11. Instalacja przywoławcza mus składać sę z następujących modułów: a) moduł przyłóżkowy: mnmum 3 różnokolorowe przycsk (wezwane, asysta, obecność/kasowane), podśwetlane oraz sygnalzujące wcśnęce; wyposażony w unkalny adres oraz jednoznaczne dentyfkowany w skal całej nstalacj przywoławczej; wbudowane szybkozłącze umożlwające podłączene przewodowego modułu pacjenta; v podłączene modułu montorującego; v wbudowany głośnk mkrofon; v klasa szczelnośc mnmum IP40 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość czyszczena płynem dezynfekującym; v możlwość zaprogramowana co najmnej następujących funkcj: krótke nacśnęce przycsku przywołana wezwane normalne, długe nacśnęce przycsku przywołana wezwane alarmowe, krótke nacśnęce przycsku asysty wezwane drugej pelęgnark, długe nacśnęce przycsku asysty wezwane lekarza dyżurnego, [nterkom.odt] - strona 7 / 12 - [

8 [nterkom.odt] krótke nacśnęce przycsku obecnośc/kasowana - zaznaczene obecnośc pelęgnark, długe nacśnęce przycsku obecnośc/kasowana kasowane wezwana; b) moduł pacjenta: mnmum 1 przycsk (wezwane), podśwetlany, sygnalzujący wcśnęce; możlwość podłączena do modułu przyłóżkowego za pomocą przewodu o długośc od 50cm do 5m; wyrwane modułu pacjenta z gnazda modułu przyłóżkowego ne może spowodować jego uszkodzena; v połączene modułu pacjenta modułu przyłóżkowego mus być montorowane, a jego przerwane mus być sygnalzowane; v klasa szczelnośc mnmum IP65 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość dezynfekowana poprzez zanurzene w płyne dezynfekującym; c) moduł drzwowy: mnmum 3 różnokolorowe przycsk (wezwane, asysta, obecność/kasowane), podśwetlane oraz sygnalzujące wcśnęce; wyposażony w unkalny adres oraz jednoznaczne dentyfkowany w skal całej nstalacj przywoławczej; klasa szczelnośc - mnmum IP40 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość czyszczena płynem dezynfekującym; v możlwość zaprogramowana co najmnej następujących funkcj: krótke nacśnęce przycsku przywołana wezwane normalne, długe nacśnęce przycsku przywołana wezwane alarmowe, krótke nacśnęce przycsku asysty wezwane drugej pelęgnark, długe nacśnęce przycsku asysty wezwane lekarza dyżurnego, krótke nacśnęce przycsku obecnośc/kasowana zaznaczene obecnośc pelęgnark, długe nacśnęce przycsku obecnośc/kasowana kasowane wezwana; d) sygnalzator salowy: mnmum 3 różnokolorowe lampk z dodam elektrolumnescencyjnym (mnmum 2 dody LED w 1 lampce) sygnalzujące wezwana, obecność personelu oraz aware elementów systemu; wyposażony w unkalny adres oraz jednoznaczne dentyfkowany w skal całej nstalacj przywoławczej; sygnalzacja akustyczna wezwań oraz awar elementów systemu; - strona 8 / 12 - [

9 [nterkom.odt] v klasa szczelnośc mnmum IP40 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość czyszczena płynem dezynfekującym; e) kontroler salowy: złącze RJ45 umożlwające podłączene do sec LAN; możlwość zaslana zarówno poprzez seć LAN (standard PoE 802.3af), jak zewnętrzny system zaslana gwarantowanego 24 V; klasa szczelnośc mnmum IP40 (zgodne z normą EN 60529); v możlwość czyszczena płynem dezynfekującym; v awara kontrolera systemu ne może spowodować wyłączena nstalacj przywoławczej w węcej nż 3 salach chorych(w całym systeme). D. BEZPRZEWODOWY SYSTEM KOMUNIKACYJNY 1. Zapewnene komunkacj wewnętrznej głosowej tekstowej dla użytkownków telefonów bezprzewodowych w obrębe zasęgu dzałana stacj bazowych; 2. Zapewnene dostępnośc bezprzewodowego systemu komunkacyjnego w obrębe całego Szptala (określene lczby stacj bazowych wymaganych do pokryca zasęgem całego obszaru Wykonawca wykona na własny koszt, w ramach analzy przedwdrożenowej); 3. Zapewnene przenoszena aktywnych połączeń głosowych pomędzy stacjam bazowym (funkcja "handover"); 4. Zdalne zarządzane telefonam bezprzewodowym przez admnstratora systemu obejmujące: a) aktualzację oprogramowana telefonów; b) włączene/wyłączene dostępu do menu telefonu; c) zablokowane możlwośc wyłączena telefonu; d) zablokowane możlwośc wylogowana/zmany ustaweń przez użytkownka; e) wgrywane/zmanę proflu telefonu; f) przypsywane wybranych funkcj do klawszy funkcyjnych telefonu. 5. Obsługa wadomośc przywoławczych/nteraktywnych obejmująca: a) wysyłane nteraktywnych wadomośc tekstowych (przywoławczych) do użytkownków telefonów bezprzewodowych z pozomu aplkacj przeglądark nternetowej; b) wysyłane nteraktywnych wadomośc tekstowych (przywoławczych) do użytkownków telefonów bezprzewodowych w momence włączena sę alarmu w urządzenach montorujących parametry życowe pacjentów; c) odberane potwerdzeń odboru wysłanych wadomośc przywoławczych w aplkacj przeglądark nternetowej; - strona 9 / 12 - [

10 d) automatyczny zaps wysyłanych wadomośc oraz potwerdzeń ch odboru; e) możlwość nadawana prorytetu wysyłanym wadomoścom (mnmum 3 prorytety); f) możlwość tworzena grup odborców (mnmum 10 grup); g) możlwość tworzena predefnowanych wadomośc (mnmum 10 wadomośc); h) cyklczny, automatyczny eksport zapsanych wadomośc potwerdzeń odboru w postac plku tekstowego na wybrany adres e-mal; ) możlwość rozbudowy o mnmum 400 telefonów bezprzewodowych oraz 50 stacj bazowych; a) zapewnene wewnętrznej komunkacj dla użytkownków telefonów bezprzewodowych w przypadku nedostępnośc (awar) central telefoncznej. E. BEZPRZEWODOWY APARAT TELEFONICZNY 1. Klasa szczelnośc mnmum IP44 (zgodne z normą EN 60529). 2. Możlwość dezynfekcj środkam chemcznym. 3. Odporność na upadek z wysokośc mnmum 1m zgodne z normą IEC , procedura Odporność na wyładowana elektrostatyczne mnmum 4kV zgodne z normą EN Temperatura pracy od 0 C do +40 C. 6. Zgodność ze standardem DECT GAP/CAP. 7. Waga telefonu łączne z akumulatorem - maksmum 150g. 8. Czas czuwana bez doładowywana akumulatora - mnmum 180 godzn. 9. Czas rozmowy bez doładowywana akumulatora - mnmum 28 godzn. 10. Kolorowy wyśwetlacz LCD. 11. Mnmum 2 klawsze programowalne. 12. Możlwość zlokalzowana telefonu w oparcu o seć stacj bazowych. 13. Odberane nteraktywnych wadomośc tekstowych (z predefnowanym odpowedzam). 14. Centralne zarządzane (zdalna zmana ustaweń oraz parametrów telefonu). 15. Funkcja głośnomówąca. 16. Regulowana głośność dzwonka. 17. Lokalna ksążka telefonczna - mnmum 200 pozycj. 18. Centralna ksążka telefonczna. 19. Możlwość ładowana w ładowarce zborczej. 20. Dynamczna regulacja mocy wyjścowej. [nterkom.odt] - strona 10 / 12 - [

11 21. Możlwość zdalnego wgrywana lcencj rozszerzających możlwośc telefonu (jeśl telefon jest produkowany w wersjach różnących sę funkcjonalnoścą). 22. Dołączona ładowarka pozwalająca na odłożene telefonu w celu naładowana wbudowanego akumulatora z sec 230V 50Hz prądu zmennego. F. STACJA BAZOWA SYSTEMU KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ 1. Temperatura pracy - od -10 C do +55 C. 2. Odporność na wyładowana elektrostatyczne - mnmum 4kV, zgodne z normą EN Zgodność ze standardem DECT GAP/CAP. 4. Podłączene do sec LAN. 5. Zaslane stacj przez PoE 802.3af lub z sec 230V 50Hz prądu zmennego (dopuszczalny zewnętrzny zaslacz). 6. Optyczna sygnalzacja stanu urządzena. 7. Mnmum 8 kanałów rozmownych (8 jednoczesnych rozmów). 8. Mnmum 1 nezależny kanał na transmsję wadomośc alarmów. 9. Zdalne programowane zarządzane przez przeglądarkę nternetową. 10. Obsługa wadomośc nteraktywnych alarmowych. 11. Obsługa funkcj handover" (automatyczne przelogowane telefonu pomędzy stacjam w trakce rozmowy). G. BRAMA VOIP 1. Możlwość włączena bramy VoIP pomędzy urządzene dostawcy usług telefon stacjonarnej a centralkę abonenta. 2. Wbudowane porty komunkacyjne: a) 4 porty ISDN PRI (Prmary Rate Interface, praca w trybe TE/NT), b) 1 port ISDB BRI (Basc Rate Interface, praca w trybe TE/NT), c) 2 porty Ethernet 10/100 Mbps, styk RJ45 (10/100Base-T); 3. Optyczna sygnalzacja stanu urządzena. 4. Zaslane PoE 802.3af lub z sec 230V 50Hz prądu zmennego (dopuszczalny zewnętrzny zaslacz). 5. Brak ruchomych elementów mechancznych (w tym mechancznych dysków twardych). 6. Montaż w szafe 19, wysokość obudowy 1U. 7. Obsługwane standardy protokoły secowe: PPPoE, NAT, H.323-NAT, RSTP, IEEE 802.1x, VLAN-ID, NTP. [nterkom.odt] - strona 11 / 12 - [

12 8. Obsługwane protokoły VoIP: SIP v2 (RFC3261), H.323 v5, SIP over UDP/TCP/TLS/SIPS, RTP, SRTP, RTCP, T.38; 9. Obsługwane kodek: G.722, G.711u/A, G.723.1, G.729A/B, VAD, CNG. 10. Obsługwany routng połączeń głosowych: VOIP-ISDN, ISDN-ISDN, VOIP-VOIP. 11. Obsługa protokoły sygnalzacyjne: EDSS1, QSIG, T1-CAS, E1-CAS 12. Maksymalny czas: a) restartu programowego - 10 sekund. b) uruchamana po załączenu zaslana - 10 sekund. 13. Funkcja automatycznego zapętlana portów PRI w przypadku zanku zaslana. 14. Wbudowany serwer protokołu DHCP (Dynamc Host Donfguraton Protocol). 15. Możlwość zalogowana mnmum 3000 użytkownków VoIP; 16. Zdalne zarządzane za pomocą przeglądark WWW. H. OBSŁUGA POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH 1. Obsługa głosowych połączeń w ramach zntegrowanego systemu przywoławczego komunkacyjnego: a) wewnętrznych, b) zewnętrznych przychodzących, c) zewnętrznych ychodzących. 2. Realzacja połączeń konferencyjnych. 3. Funkcjonalność zaweszena połączena ( hold ). 4. Funkcjonalność przekerowana połączena. 5. Identyfkacja połączeń przychodzących (CLIP, Callng Lne Identfcaton Presentaton). 6. Obsługa połączeń oczekujących. 7. Funkcjonalność odrzucena połączeń lub przekerowana na pocztę głosową. 8. Parkowane połączeń. 9. Obsługa klawszy szybkego wyberana numerów. 10. Funkcjonalność przekazana połączeń gdy: a) abonent rozmawa; b) abonent ne odbera telefonu. 11. Funkcjonalność przechwytywana połączeń. 12. Funkcjonalność musc-on-hold". 13. Obsługa sygnalzacj DTMF (Dual-Tone Mult-Frequency, ITU-T Recommendaton Q.23). [nterkom.odt] - strona 12 / 12 - [

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

1. System przywoławczy

1. System przywoławczy 1. System przywoławczy Opis ogólny systemu W budynku projekt przewiduje zainstalowanie cyfrowego systemu przywoławczego z optyczną i akustyczną sygnalizacją wezwań, priorytetyzacją i wizualizacją zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK Załącznik nr 7 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy 1. Aplikacja wizualizacyjno raportująca Wymagania ogólne 1. Oferowany

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA TADEUSZ RUSZCZAK 02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m 81 tel/fax 0-22-870-53-32, 0-22- 843-10-00, 602-288-690 URZADZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI

POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI Modernzacja Systemu Sterowana Zakładu Przeróbczego KOSZTORYS OFERTOWY Nr GMP60001B/KO2b ETAP 2b: Rozbudowa systemu wzualzacj w Zakładze Wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA DOMOFONOWA INSTALACJA DOMOFONOWA Wykonuje się instalacje przywoławczo domofonową. 1) Na parterze instaluje się panel przywoławczy zewnętrzny składający się z domofonu oraz wideokamery, 2) W każdym mieszkaniu montuje

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji:

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zasady ogólne konfiguracji: Konfiguracja obejmuje wdrożenie współpracy dostarczonych terminali telefonicznych IP oraz IP DECT z systemem telefonicznym

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

XERREX Scan Manager MEDYK

XERREX Scan Manager MEDYK XERREX Scan Manager MEDYK B U S I N E SS S O L UT I O N S - Pełna ntegracja z systemem medycznym Asseco Poland S.A. Asseco Medcal Management Solutons (AMMS) - Archwzacja dokumentacj wewnętrznej wymagającej

Bardziej szczegółowo

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 mail: kom.: kom.: tel.: mbank: bok@voipsklep.pl 537 222 444 536 222 444 6 14 15 14 15 77 1140 2004 0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11

IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11 IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11 PLANET IVC-2004PT to przemysłowy Ethernet Extender z obsługą PoE posiadający trzy zasadnicze cechy: Zwiększa zasięg

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Telefony systemowe Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.1 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Statyczna alokacja kanałów (FCA)

Statyczna alokacja kanałów (FCA) Przydzał kanałów 1 Zarys wykładu Wprowadzene Alokacja statyczna a alokacja dynamczna Statyczne metody alokacj kanałów Dynamczne metody alokacj kanałów Inne metody alokacj kanałów Alokacja w strukturach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi Laser Dstancer LD 40 pl Instrukcja obsług Sps treśc Ustawena nstrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "rcp - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania rcp - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy ZADANIE IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "rcp - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Szpital eksploatuje następujące systemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa Instrukcja montaŝu obsług central wentylacyjnej z odzyskem cepła DUOLIX Grupa N NM Data 4 4026 10/2009 Wskaźnk modyf. J Sps treśc Zastosowane budowa...1 Instalacja montaŝ...2 MontaŜ...2 Schemat sec kanałów...3

Bardziej szczegółowo

tel +48 22 6873294 INSPEKTORAT

tel +48 22 6873294 INSPEKTORAT INSPEKTORAT Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówena Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 roku - (tj. Dz. U. z 203 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawający: Prawo zamóweń publcznych uregulowanam prawnym wydanym

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe do szafki wiszącej ecovari 10

Wyposażenie dodatkowe do szafki wiszącej ecovari 10 SZAFKI WISZĄCE Szafka wisząca ecovari 10 Szafka wisząca ecovari 10 Szafki wiszące typu ecovari 10 przeznaczone są dla małych instalacji sieciowych. Urządzenia wewnątrz szafki można mocować do 10 profili,

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Nr 24 /2016 Sosnowiec dnia, 15.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0 KX-TDE100CE KX-TDE200CE KX-TDE600NE Łączna liczba wewnętrznych Pojemności systemu 256.0 256.0 1152.0 Telefony systemowe IP (IP-TS) oraz IP Softphone Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 5 2014-06-16 13:56 Warszawa: kompleksową informatyzację Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do kamer IP

Urządzenia do kamer IP Urządzenia do kamer IP Switche PoE Zasilacze PoE Moduły PoE PoE ATA + POER (Video + 48/54VC) z zasilaczem, 10/100Mb/s, IEEE 802.3af Seria S 15,4 dla każdego portu PoE 48VC Porty LAN dla innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy systemu telekomunikacyjnego

Projekt rozbudowy systemu telekomunikacyjnego KAMIL NAWROCKI BIZNES CONNECT KOWARSKA 5, 60-464 Poznań Data Faza 09.10.2013 Projekt wykonawczy Projekt rozbudowy systemu telekomunikacyjnego Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań

Bardziej szczegółowo

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz KX-NCP500NE KX-NCP1000NE Całkowita liczba nr wewnętrznych (DXDP) 64.0 104.0 Telefony systemowe IP (IP-PT) - MPR 40.0 64.0 Telefony SIP - MPR 32.0 64.0 Telefony jednoliniowe (SLT) 20.0 36.0 Cyfrowe telefony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego

Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego Mikrotik RB951G-2HnD Strona 1 UWAGA: Przepustowość sieci bezprzewodowej WiFi jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i warunków panujących w najbliższym

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do kamer IP

Urządzenia do kamer IP Urządzenia do kamer IP Switche PoE Zasilacze PoE Moduły PoE PoE - ATA + POER (Video + 48/54VC) z zasilaczem, 10/100Mb/s, IEEE 802.3af Seria S 15,4 dla każdego portu PoE - 48VC Porty LAN dla innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011 Dane techniczne 2CDC502086D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Router IP 3.1.1 tworzy złącze między instalacjami KNX a sieciami IP. Może być używany jako sprzęgło liniowe lub obszarowe i korzystać przy tym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. (patrz str. 9). Rozbudowany system konfiguracji:

Bardziej szczegółowo