ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych Data utworzenia Numer aktu 101 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zarządza się, co następuje: 1. W Polityce Bezpieczeństwa, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia (nr poz. Rej. 323/12) Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych wprowadza się następujące zmiany: 1) w 30 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 1) zmiany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) opublikowane w następujących Dz. U. z: 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, 2007 r. Nr 165, poz i Nr 176, poz. 1238, 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497, 2011 r. Nr 230, poz zmienionego zarządzeniem (nr poz. Rej. 353/12) Wojewody Małopolskiego z dnia 17 września 2012 r., zarządzeniem (nr poz. Rej. 366/12) Wojewody Małopolskiego z dnia 25 września 2012 r., zarządzeniem (nr poz. Rej. 144/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 2 maja 2013 r. oraz zarządzeniem (nr poz. Rej. 40/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 marca 2014 r. 5) Symbol Wydziału 1. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe: OK Pełna nazwa Wydziału w Krakowie: ul. Basztowa 22, Archiwum Zakładowe WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI 2. Wykaz zbiorów danych osobowych (nazwa zbioru) wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych SYSTEM OBIEGU PISM I SPRAW Nazwa programu komputerowego zastosowanego do

2 przetwarzania zbioru danych osobowych POCZTA 3. Opis struktury zbioru danych osobowych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi Zbiór obejmuje następujące pola informacyjne w Tabeli OSOBA: osoba_id identyfikator osoby, nazwisko, imiona, rodzaj_o - osoba lub instytucje różnych kategorii, miejscowość, gmina_dzielnica, poczta, województwo, kod pocztowy, ulica, numer, mieszkanie, telefon, fax, teleks, Tabela OSOBA powiązana poprzez identyfikator osoba_id z tabelami PISMO, SPRAWA 4. Sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami Nie dotyczy. 5. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych 1. Pracownicy zatrudnieni przy przetwarzaniu tego zbioru posiadają stosowne upoważnienia imienne, są przeszkoleni i złożyli stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych. Prowadzona jest ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych. 2. Monitory komputerowe zostały usytuowane w sposób uniemożliwiający wgląd osobom nieuprawnionym. Ekrany monitorów są wyłączane automatycznie po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika. Zostało ustalone i założone hasło do konfiguracji BIOS komputera. Komputer jest połączony z siecią Intranet. System informatyczny wyposażono w mechanizm uwierzytelniania użytkowników systemu oraz kontroli dostępu do tych danych. 3. Zbiór znajduje się na przestrzeni dyskowej na serwerze Urzędu. Dostęp do serwera jest ograniczony; dostęp jest poprzez uprawnienia Active Directory. Zasób ten jest kopiowany codziennie na informatyczny nośnik danych. Serwer znajduje się w strefie ograniczonego dostępu. Dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer zabezpieczony jest przez system kontroli dostępu, sterowany kartą chipową, co zapewnia rejestrację wejść/wyjść osób. 4. Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest ochraniany zbiór danych osobowych, po godzinach pracy, zamykane jest na klucz, który zdawany jest na portiernię Urzędu. Budynek Urzędu znajduje się pod całodobowym dozorem i monitoringiem kamer przemysłowych.. 5. Zbiór jest częściowo zarchiwizowany na nośniku CD i przechowywany w zamykanej szafie metalowej. 6. Pomieszczenie, w którym znajduje się ochraniany zbiór danych osobowych, po godzinach pracy, zamykane jest na klucz, który zdawany jest na portiernię Urzędu. Budynek Urzędu znajduje się pod całodobowym dozorem i monitoringiem kamer przemysłowych. Magazyny Archiwum Zakładowego znajdują się w przyziemiu, pomieszczenia wewnętrzne są zamykane, a okna okratowane 2) w 30 pkt 29 otrzymuje brzmienie: 29) Symbol Wydziału 1. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe:

3 WB Pełna nazwa Wydziału w Krakowie: ul. Basztowa 22, WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2. Wykaz zbiorów danych osobowych (nazwa zbioru) wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych REJESTR ZGŁOSZEŃ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO Nazwa programu komputerowego zastosowanego do przetwarzania zbioru danych osobowych Microsoft Operator CPR, Wersja , MEDIUM SOFT a.s. 3. Opis struktury zbioru danych osobowych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu. 4. Sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami Nie dotyczy. 5. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych Zbiór danych osobowych jest prowadzony: 1) centralnie, 2) z użyciem systemu informatycznego, 3) bez użycia żadnych urządzeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych połączonych z siecią publiczną (np. Internet). Zostały spełnione następujące wymogi określone w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: 1) został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, 2) do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych, 3) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, 4) została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa, 5) została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym, 6) zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmocnionymi, nie przeciwpożarowymi), 7) pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy, 8) dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych: a) objęte są systemem kontroli dostępu, b) kontrolowany jest przez system monitoringu, z zastosowaniem kamer przemysłowych, c) w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników oraz przez całą dobę, jest nadzorowany przez służbę ochrony, 9) kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych, przechowywane są w szafie metalowej, 10) pomieszczenie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy. Zastosowano następujące środki infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej: 1) zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergtyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania,

4 2) dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS, 3) dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienie z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła, 4) środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, 5) system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych, 6) środki ochrony przez szkodliwym oprogramowaniem, takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity. Zastosowano następujące środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych: 1) dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła, 2) systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do systemów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego, 3) wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. Zastosowano następujące środki organizacyjne: 1) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy, 2) monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane., 3) W 30 po pkt 85 dodaje się pkt 86 w brzmieniu: 86) Symbol Wydziału 1. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe: IG Pełna nazwa Wydziału Kraków, ul. Basztowa 22, pok. 46. WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA 2. Wykaz zbiorów danych osobowych (nazwa zbioru) wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych REJESTR WYDANYCH DZIENNIKÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nazwa programu komputerowego zastosowanego do przetwarzania zbioru danych osobowych System EZD, plik w formacie Ms Excel, 3. Opis struktury zbioru danych osobowych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, wykształcenie, zawód. 4. Sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami Nie dotyczy. 5. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

5 1 Pracownicy zatrudnieni przy przetwarzaniu tego zbioru posiadają stosowne upoważnienia imienne, są przeszkoleni i złożyli stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych. Prowadzona jest ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych. 2 Ekrany monitorów są wyłączane automatycznie po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika. 3 Komputer jest połączony z siecią Intranet. System informatyczny wyposażono w mechanizm uwierzytelniania użytkowników systemu oraz kontroli dostępu do tych danych. 4 Zbiór znajduje się na przestrzeni dyskowej na serwerze Urzędu. Dostęp do serwera jest ograniczony; dostęp jest poprzez uprawnienia Active Directory. Zasób ten jest kopiowany codziennie na nośnik elektroniczny. Serwer znajduje się w strefie ograniczonego dostępu. Dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer zabezpieczony jest przez system kontroli dostępu, sterowany kartą chipową, co zapewnia rejestrację wejść/wyjść osób. 5 Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, po godzinach pracy, zamykane jest na klucz, który zdawany jest na portiernię Urzędu. Budynek Urzędu znajduje się pod całodobowym dozorem i monitoringiem kamer przemysłowych., 4) w 32 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 5) Symbol Wydziału 1. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe: WB Pełna nazwa Wydziału Kraków, ul. Basztowa 22, WCPR WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2. Wykaz zbiorów danych osobowych (nazwa zbioru) wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych SYSTEM INFORMATYCZNY WOJEWÓDZKICH CENTRÓW POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO Nazwa programu komputerowego zastosowanego do przetwarzania zbioru danych osobowych Microsoft Operator CPR, Wersja , MEDIUM SOFT a.s. 3. Opis struktury zbioru danych osobowych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi - nazwisko, - imię, - adres zamieszkania lub pobytu, - nr telefonu. 4. Sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami Nie dotyczy. 5. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych Zbiór danych osobowych jest prowadzony: 1) centralnie, 2) z użyciem systemu informatycznego, 3) bez użycia żadnych urządzeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych połączonych z siecią publiczną (np. Internet). Zostały spełnione następujące wymogi określone w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

6 1) został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, 2) do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych, 3) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, 4) została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa, 5) została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym, 6) zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmocnionymi, nie przeciwpożarowymi), 7) pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy, 8) dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych: a) objęte są systemem kontroli dostępu, b) kontrolowany jest przez system monitoringu, z zastosowaniem kamer przemysłowych, c) w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników oraz przez cała dobę, jest nadzorowany przez służbę ochrony, 9) kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych, przechowywane są w szafie metalowej, 10) pomieszczenie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy. Zastosowano następujące środki infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej: 1) zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzielona sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania, 2) dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS, 3) dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienie z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła, 4) środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, 5) system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych, 6) środki ochrony przez szkodliwym oprogramowaniem, takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity. Zastosowano następujące środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych: 1) dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła, 2) systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do systemów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego, 3) wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe,. Zastosowano następujące środki organizacyjne: 1) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy, 2) monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane., 2. W zarządzeniu (nr poz. Rej. 40/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 marca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 1 września 2012 r.

7 2 otrzymuje brzmienie: 2. W Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia (nr poz. Rej. 323/12) Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych wprowadza się następujące zmiany: 1) w 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. O fakcie wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor informuje pisemnie kierownika Oddziału Kadr i Płac Wydziału Programów Rządowych i Budżetu Urzędu, administratora bezpieczeństwa informacji oraz Dyrektora Biura Informatyki Urzędu. ", 2) w 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Rejestrowanie procesu nadawania i cofania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, za wyjątkiem zbiorów danych osobowych administrowanych przez inną jednostkę organizacyjną, a przetwarzanych w tut. Urzędzie, odbywa się na podstawie: 1) pisemnej decyzji Dyrektora Biura Informatyki w stosunku do pracowników Biura Informatyki; 2) pisma dyrektora do Dyrektora Biura Informatyki w stosunku do pracowników pozostałych wydziałów., 3) w 3 po ust. 6 dodaje się ust. 6 a w brzmieniu: "6 a. Dyrektor Biura Informatyki po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 2) jest odpowiedzialny za utworzenie lub zablokowanie konta w systemie informatycznym.", 4) w 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Kierownik Oddziału Kadr i Płac Wydziału Programów Rządowych i Budżetu Urzędu, poprzez Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Budżetu Urzędu jest zobowiązany do informowania, na bieżąco, administratora systemu informatycznego Urzędu o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem.", 5) w 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Dyrektor Wydziału Programów Rządowych i Budżetu Urzędu, opracowuje instrukcję rozliczania się pracownika, w przypadku ustania stosunku pracy oraz wprowadza, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Informatyki w systemie EZD elektroniczną kartę obiegową zawierającą zakres rzeczowy podlegający rozliczeniu, w tym w szczególności rozliczenie karty służącej do podpisu elektronicznego. 6) w 4 uchyla się ust. 13, 7) w 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 5.1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym, a w szczególności ochrony przed ich utratą dyrektor, do którego zbiory należą zleca osobie wyznaczonej przez Dyrektora Biura Informatyki wykonanie elektronicznych kopii zapasowych., 8) w 5 ust. 4. otrzymuje brzmienie: 4. Za wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych odpowiada osoba, o której mowa w ust. 1, która tworzy je w formie całościowej, tj. poprzez każdorazowe, pełne kopiowanie wszystkich plików danych (kopia stanowi jedno pokolenie), przy czym:

8 1) zawsze istnieją nie mniej niż dwa kolejne pokolenia kopii zapasowych, każde na osobnym informatycznym nośniku danych; 2) jedno pokolenie kopii zapasowej, jeżeli to konieczne, zajmuje więcej niż jeden informatyczny nośnik danych, danego typu; 3) kopii nie rozdziela się na różne typy informatycznych nośników danych., 9) 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Administrator systemu konfiguruje system informatyczny tak, aby zapewnić odnotowywanie: 1) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu, 2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, 3) źródła danych, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą, 4) informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione (data i zakres udostępnienia) nie dotyczy zbiorów niechronionych, 5) wniesienia sprzeciwu przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane, w przypadkach określonych przepisami, gdy dane te zamierza się przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych., 10) po rozdziale X dodaje się rozdział XI w brzmieniu: "XI. PROCEDURY ROZPOCZĘCIA, ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIA PRACY PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym następuje po poprawnym zalogowaniu się do systemu, czyli wprowadzeniu loginu i hasła spełniającego wymogi Regulaminu użytkowania Systemu Informatycznego (RUSI). 2. Dostęp do niektórych aplikacji (np. time expert, delegacje, e-nova) wymaga podania odrębnego loginu i hasła. 3. Użytkownik opuszczający czasowo stanowisko komputerowe zobowiązany jest do zawieszenia pracy w systemie poprzez zablokowanie komputera, czyli wciśnięcie klawiszy CTRL+ALT+DEL Zablokuj ten komputer (blokada ekranu). 4. Zakończenie pracy użytkownika następuje po wciśnięciu START Zamknij system. 5. Dodatkowo monitory stanowisk komputerowych, po 10 minutach nieaktywności użytkownika, przechodzą automatycznie w stan nieaktywny, powrót do stanu aktywności wymaga podania hasła użytkownika.. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, za wyjątkiem 2 zarządzenia, który wchodzi w życie z mocą od dnia 4 marca 2014 r. Uzasadnienie:W zarządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych wprowadzono następujące zmiany: 1) dokonano aktualizacji informacji dotyczących zbiorów danych osobowych zawartych w Polityce Bezpieczeństwa, na podstawie danych przesłanych z: a) Wydziału Organizacji i Kontroli zbiór o nazwie: System Obiegu Pism i Spraw ; b) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zbiór o nazwie: Rejestr zgłoszeń Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego ; 2) uaktualniono Politykę Bezpieczeństwa w związku z faktem zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru z Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o nazwie: Rejestr Wydanych Dzienników Praktyki Zawodowej ;

9 3) uaktualniono Politykę Bezpieczeństwa o zbiór danych osobowych, dla którego Wojewoda Małopolski nie jest administratorem danych osobowych na podstawie danych przesłanych z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zbiór o nazwie: System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego ; 4) sprostowano oczywistą pomyłkę wynikającą z błędnej numeracji zapisów 2 zarządzenia (nr poz. Rej. 40/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 marca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 1 września 2012 r. Liczba odwiedzin: 121 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Marta Pakos-Obrzud Jerzy Miller Wojewoda Małopolski Czas wytworzenia: :17:43 Czas publikacji: :17:43 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Co należy zaznaczyć wypełniając wniosek do GIODO podpowiedzi iwareprint

Co należy zaznaczyć wypełniając wniosek do GIODO podpowiedzi iwareprint Co należy zaznaczyć wypełniając wniosek do GIODO podpowiedzi iwareprint ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA firmy Dreamtec spółka z o.o. 1 Zagadnienia wstępne i definicje 1. Zarząd Dreamtec sp. z o.o. deklaruje zaangażowanie w prawidłowym zarządzaniu bezpieczeostwem informacji w spółce.

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH.

CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. Administrator danych dowolnie określa nazwę zbioru. Zaleca się, aby nazwa zbioru była zwięzła i adekwatna do rodzaju danych przetwarzanych w zbiorze. CZĘŚĆ B. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO)

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) Załącznik do zarządzenia nr 19 /2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.11. 2008 r. Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo